dinsdag 10 mei 2016

Statenleden Curaçao vinden dat genoeg gepraat is over veiligheid in verkeer en tijd voor maatregelen

Staten debatteert met zes ministers over oprichting verkeersautoriteit


De Statenleden willen niet meer discussiëren over veiligheid in het verkeer, maar willen dat de overheid nu stappen onderneemt om die veiligheid te garanderen. Zes ministers waren vandaag,dinsdag 10 mei 2016, uitgenodigd voor het Statendebat over de status van de oprichting en inwerkingtreding van een verkeersautoriteit, aldus de Amigoe.

Te veel ministers, vonden de meeste Statenleden, namelijk van VVRP, Suzy Camelia-Römer (PNP), Justitie, Nelson Navarro (Pais), GMN, Siegfried Victorina (PS), Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), Soaw, Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) en van BPD, Etienne van der Horst (Pais).

Onafhankelijk lid Omayra Leeflang benadrukte dat Navarro eigenlijk verantwoordelijk is, aangezien de politie belast is met de verkeerstaken. Zita Jesus-Leito (PAR) had graag het voltallige kabinet aanwezig gezien.

De PAR heeft onder andere de vergadering aangevraagd, om een update van de status van het verkeersplan te krijgen. Echter voordat deze status werd verduidelijkt, kregen de leden het woord.

Humphrey Davelaar (PNP) had het graag omgekeerd gewild, dat zou effectiever zijn geweest.
Dit bracht met zich mee dat de meeste Statenleden dezelfde vragen moesten stellen die zij eerder aan de betreffende ministers hadden gesteld. Zo vroeg Leeflang of flitspalen ook deel uitmaken van het project cameratoezicht, opdat bestuurders boetes thuis mogen ontvangen. Navarro heeft dit eerder al bevestigd. Camera’s worden in de tweede fase geïnstalleerd in het verkeer, om hoge snelheden aan te pakken en om bestuurders die zonder de vereiste papieren rijden, direct en automatisch – bijvoorbeeld via e-mail – te beboeten.

Klik hier voor het gehele artikel.

Curaçao's premier: 'Statuut staat werking Rijkssanctiewet niet in de weg'

MAN-Statenlid Cooper vindt stelling premier 'je reinste kolder'


De Curaçaose regering kan geen gebruikmaken van het Statuut om te voorkomen dat de Rijkssanctiewet ook op haar van toepassing zal worden. Dit meldt premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) in antwoord op schriftelijke vragen van MAN-Statenlid Charles Cooper. Het MAN-lid is het echter niet eens met de premier. 'Dit is je reinste kolder.', zo is vanmiddag, dinsdag 10 mei 2016, te lezen in de Amigoe.

De brief van Cooper dateert van 16 maart en was een reactie op het besluit van de Nederlandse regering om werk te maken van de introductie van de Rijkssanctiewet. Deze wet houdt in dat een wet van de Europese Unie conform de Rijkssanctiewet ook van toepassing zal worden voor Curaçao en de andere Koninkrijkspartners.

In de Curaçaose Staten is er tot op heden verzet tegen de sanctiewet geweest. Een meerderheid van de Staten, bestaande uit coalitiepartij PS en de oppositiefracties van de MFK en MAN verzet zich ertegen, omdat zij van mening zijn dat hiermee de Curaçaose autonomie wordt aangepast. Inmiddels heeft de Nederlandse Tweede Kamer groen licht gegeven aan de wet.

Centraal bij het verzet van Curaçao is artikel 25 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat stelt: 'Aan internationale economische en financiële overeenkomsten bindt de Koning Aruba, Curaçao of St. Maarten, niet, indien de regering van het land, onder aanwijzing van de gronden, waarop zij van de binding benadeling van het land verwacht, heeft verklaard, dat het land niet dient te worden verbonden.'

Cooper gaat ervan uit, dat dit artikel aangeeft dat Curaçao niet gebonden kan worden aan sancties die door de Europese Unie zijn aangenomen. Maar, in zijn antwoord stelt Whiteman het hier niet mee eens te zijn. 'Artikel 25 heeft betrekking op internationale verdragen. In het geval van de Rijkssanctiewet is er geen sprake van een situatie waarbij een verdrag tegen de wil van Curaçao in is aangenomen. Daarom is artikel 25 niet van toepassing wanneer de Europese Unie een sanctie tegen een land of groep personen aanneemt.'

Het is echter wel zo, aldus Whiteman, dat de minister van Buitenlandse Zaken moet verzekeren dat de belangen van Curaçao bekend zijn, wanneer binnen de Europese Unie onderhandelingen van start gaan over nieuwe sancties en dat hiermee rekening gehouden wordt. Curaçao zal actief bij dit proces betrokken zijn om zo zijn eigen belangen te kunnen garanderen, aldus de premier.

Cooper reageert fel op de antwoorden. 'Het is triest dat een premier van een partij zoals Pueblo Soberano zo op mijn vragen reageert. Ik vind dit getuigen van een koloniale mentaliteit. Waar haalt hij het vandaan dat het artikel alleen maar over handelsverdragen gaat? Dit is je reinste kolder.'

Het MAN-lid stelt, dat zijn partij geen enkel probleem heeft met sancties van de Verenigde Naties die tegen internationaal terrorisme gericht zijn. 'Maar, we gaan niet akkoord met de sancties van een clubje landen die 9.000 kilometer van ons vandaan liggen en die geen rekening houden met onze belangen. Met de MAN in de regering kan ik garanderen, dat de Curaçaose regering niet akkoord zal gaan met sancties die tegen onze belangen in indruisen. Laat het maar tot een conflict in het Koninkrijk komen. We gaan niet akkoord met zulke sancties.'

Ter informatie:Klinika Capriles op Curaçao in zwaar weer

Directeur Oostburg: 'De bom zal op korte termijn barsten'


Het tachtigjarig bestaan van Klinika Capriles is een mijlpaal voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) op Curaçao, maar ook een punt waarop men op financieel gebied oog in oog staat met de realiteit. 'De bom zal op korte termijn barsten als er niets verandert ten aanzien van de heersende visie over de ggz', aldus directeur Waldi Oostburg vandaag, vrijdag 10 mei 2016, in de Amigoe.

De kliniek voor de ggz werd in 1936 opgericht onder de naam Rustoord Groot Kwartier. In 1977 werd de instelling vernoemd naar David Ricardo Capriles, een pionier op het gebied van de psychiatrie op Curaçao.

De kliniek verzelfstandigde in 2001 en kwam daarmee in een nieuwe fase, waardoor sneller beslissingen gemaakt konden worden. De ontwikkeling van de instelling voor de geestelijke gezondheidszorg werd hiermee ingezet. De kliniek en de psychiatrie hebben zich in de loop der jaren dan ook succesvol ontwikkeld, waardoor patiënten tegenwoordig beter behandeld worden. De opname-afdeling biedt ruimte aan 199 patiënten.

De ontwikkeling van de ggz op Curaçao loopt momenteel echter gevaar. De enige allround-instelling op dit gebied kampt namelijk al geruime tijd met ernstige financiële tekorten, die onder andere het gevolg zijn van een schuld met betrekking tot de vut- en duurtetoeslagen van haar werknemers, die niet zijn verwerkt in de tarieven. De premies zijn namelijk niet afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voorheen Apna (Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen).

'In het rapport van de Stichting Overheidsaccountantbureau (Soab) staat ook nergens dat dit is verwerkt in de tarieven, dus waar zou ik het geld vandaan moeten halen?', zegt Oostburg.
In het Soab-rapport wordt verder geconcludeerd dat de zorgtarieven zijn verouderd.

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen klikt u hier.

Elkaar bestrijdende bonden binnen Korps Politie Suriname tegenover elkaar voor Kort Gedingrechter

Rechter tracht partijen tot elkaar te brengen

Vernieuwings- beweging binnen bond wil dat bestuur ingediende moties alsnog behandelt


Er is nog geen vonnis geveld in het vandaag, dinsdag 10 mei 2016, gehouden Kort Geding dat de vernieuwingsbeweging Surinaamse Politiebond tegen het bondsbestuur en voorzitter Robby Ramjiawan aanhangig heeft gemaakt. De rechter heeft een ‘comparitie van partijen’ gelast. Dit houdt in, dat de rechter zich nader door de partijen laat informeren. De comparitie is ook bedoeld om na te gaan of het bestuur en de vernieuwingsbeweging onderling het geschil kunnen oplossen.

De vernieuwingsbeweging heeft de rechtszaak aangespannen om af te dwingen, dat het bestuur de moties, ingediend op de laatst gehouden algemene ledenvergadering in april, behandelt. 'We hebben ook geëist dat drie dagen na het vonnis een ledenvergadering wordt uitgeschreven waarbij de moties behandeld en in stemming worden gebracht', zegt Mielando Atoempai van de vernieuwingsbeweging. In de moties wordt het onmiddellijk aftreden van voorzitter Ramjiawan geëist.

De conflicterende partijen komen morgenochtend om tien uur bij het Kantongerecht bijeen, laat Raoul Hellings van de vernieuwingsbeweging weten. De rechter heeft de bond gelast de presentielijst en notulen van de laatste ledenvergadering mee te nemen. Partijen gaan zonder tussenkomst van hun advocaten hun standpunten mondeling nader uitleggen.

'Als we geen middenweg vinden verwachten we uiterlijk donderdag een uitspraak', aldus Atoempai. 'We houden er rekening mee dat op 17 mei een algemene ledenvergadering gehouden wordt.'

Jogi (VHP): 'Wij willen het land niet overlaten aan schurken en bandieten'

'Governor Gersie heeft mislukte veilingen gehouden en 25 miljoen Amerikaanse dollar onnodig verspild'


'Wij willen het land niet overlaten aan schurken en bandieten. Vandaar dat er steeds weer gevraagd is naar transparantie bij alle gehouden valutaveilingen van de Centrale Bank, maar deze hebben we nooit gehad. Indien de wisselkoers inderdaad wordt vrijgegeven, dan kan geconcludeerd worden dat ook bankpresident Glenn Gersie mislukte veilingen heeft gehouden. Hij heeft 25 miljoen Amerikaanse dollar  onnodig verspild', zegt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, dinsdag 10 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens de politicus heeft hij sinds de eerste veiling gevraagd naar data over wie precies in aanmerking gekomen is voor de gelden en of de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in staat zou zijn om daarmee zodanige interventies te plegen, dat de koers stabiel kan worden gehouden. Alles bij elkaar opgeteld is er ruim 25 miljoen Amerikaanse dollar geveild sinds 22 maart. Dit levert Srd 137 miljoen op. Jogi wil van de regering weten wat er met die Srds gebeurt.

Er is volgens hem nog steeds weinig transparantie vanuit de CBvS. De volksvertegenwoordiger heeft steeds gevraagd welke importeurs in aanmerking kwamen om deviezen via de algemene banken op de veiling te kopen. 'Naar welke branche zijn de Amerikaanse dollars gegaan? De regering heeft nooit duidelijkheid gegeven over de veiling. Ook toen de minister Gilmore Goefdraad van Financiën  beloofd had het resultaat van de regeringstop over de veilingen met De Nationale Assemblee te delen, is nooit iets hierover gerept. De hele waas van geheimzinnigheid rond de valutaveiling gaf geen enkele aanleiding om vertrouwen te hebben in het systeem. Nu twijfelt zelfs de CBvS of de veiling voortgang zal vinden. Door het gedrag van deze mensen hadden wij al verwacht dat die hele veiling zou mislukken.'

Jogi stelt, dat de regering door gebrek aan vreemde valuta nu bezig is de cambio’s te knijpen door een afdrachtsplicht van 25% te hanteren voor de deviezen die ze opkopen. Dit zal volgens informatie binnenkort worden teruggebracht naar 15%. Cambio’s mogen ook geen grote transacties plegen, maar dienen klanten te verwijzen naar de handelsbanken. 'De president bedreigt mensen zelf in De Nationale Assemblee, terwijl de schuld van het mislukte wisselkoersbeleid geschoven wordt in de schoenen van cambiohouders.'

Volgens de parlementariër is het vertrouwen zoek bij deze regering, waardoor de valutakoers steeds de lucht zal blijven ingaan. Indien een werkbaar en breed gedragen herstelplan wordt gepresenteerd kan pas het vertrouwen terugkeren. 'Het huidige gedrag schept juist meer wantrouwen', aldus Jogi.

De VHP’er verwacht niet dat de wisselkoers een neerwaartse trend zal vertonen, indien inderdaad besloten wordt om de koersen vrij te geven. Die kan volgens hem juist fors omhoog gaan. De monetaire positie van de CBvS is slechter geworden. Nog steeds is de koers niet gestabiliseerd. Hij vraagt zich af hoe realistisch de koers is die tot stand is gekomen.

'De Amerikaanse dollar is voor Srd 6.50 op straat, terwijl de Euro al op Srd 7.35 ligt. Dit in de hoop, dat eventuele valutaveilingen de bedragen omlaag kunnen duwen. Vandaar dat het zo kan zijn, dat de koers inderdaad enkele sprongen naar boven gaat maken. Het beleid van de regering geeft geen enkele aanleiding tot stabiel wisselkoersbeleid', aldus Jogi.

Vakbondsleider Dwarka roept op tot solidariteit binnen vakbeweging

'Sinds aankondiging protestmanifestatie is regering bezig de actie te beïnvloeden'

'Niet deelnemen aan manifestatie van De Moederbond, CLO en VSB is een dieptepunt'


Vakbondsleider Dayanand Dwarka (Bacoven Arbeidersbond Nickerie) roept op tot solidariteit binnen de vakbeweging. 'Ik vraag hun toch om niet met elkaar te gaan vechten, maar een eenheid te vormen om de beestachtige maatregelen van de regering terug te draaien', zegt hij vandaag, dinsdag 10 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

Vanaf de aankondiging is de regering volgens Dwarka bezig geweest de hele actie van vrijdag te beïnvloeden. In deze kleine samenleving is het geen geheim, dat een aantal van de leiders van de vakcentrales zijn politieke verbondenheid heeft met de regering. 'Laten wij elkaar niet voor de gek houden en struisvogelpolitiek spelen. Wij weten dat de maatregelen ook de leden van deze organisaties treffen.'

Volgens de vakbondsleider is het een dieptepunt dat vakbondsleiders Errol Snijders van De Moederbond en Ronald Hooghart van de CLO (Centrale van Landsdienaren Organisaties) en Bryan Renten van de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) besloten hebben om deel te nemen aan de protestdemonstratie, die aanstaande vrijdag wordt gehouden. 'Wij waren al in dialoog toen de maatregelen eenzijdig, nota bene op 1 mei, door onze keel zijn gedrukt. Dialoog zal niet werken', aldus Dwarka.

Het is volgens Dwarka inderdaad zo, dat niet een ieder uit de VSB eens is met de nationale protestmanifestatie aanstaande vrijdag. De leiding van de VSB gebruikt volgens hem echter drogredenen om zich te onttrekken aan haar verplichtingen. 'Ik ga ervan uit dat het gaat om enge belangen van een aantal leden uit de top van het bedrijfsleven. Wij weten wel dat een aantal leden uit deze organisaties vrijdag wel zal meedoen.'

Een heleboel bedrijven staan volgens de vakbondsleider op het punt gesloten te worden, terwijl anderen die nog het hoofd boven water kunnen houden, op den duur ook de deuren zullen moeten sluiten. 'Wij zitten allemaal, ongeacht of wij in het bedrijfsleven zitten of tot de werkende klasse behoren, met de gebakken peren van het wanbeleid van deze regering', aldus Dwarka.

Dwarka, die vakbondsleiders niet persoonlijk wil gaan bespreken, zegt dat een ieder weet welke link Snijders en Hooghart hebben met de huidige regering. Zo werd Snijders in 1996 namens de NDP de minister van Arbeid onder ex-president Jules Wijdenbosch. Een jaar later verwisselde hij van functie en werd Snijders minister van Buitenlandse Zaken. In december 1999 werd hij tevens ook waarnemend minister van Defensie. Hooghart, die zijn sporen eerder bij de NPS verdiende, liep op den duur over naar de NDP. Thans zit hij namens de NDP voor vijf jaar in De Nationale Assemblee (DNA). Dwarka zelf is voorzitter van de Agrarische Raad van de VHP.

De vakbondsleider benadrukt dat er momenteel ook een wijze van intimidatie vanuit de regering komt, waarbij middels een sms-bericht wordt aangegeven dat stroomverbruikers die tot 450 KWh gebruiken, geen verhoging hoeven te betalen. Volgens Dwarka wordt hiermee geprobeerd mensen met onjuiste informatie te voorzien om zodoende de protestmanifestatie niet te ondersteunen. 'Het is een grove vorm van misleiding, omdat er nog twee verhogingen van de energietarieven op komst zijn in oktober en januari. Don’t push peaceful people too far.'

Vuil wordt gewoon door vuilophalers op straat bij vuilstort Ornamibo gestort

Onhygiënische situatie op en rond Ornamibo loopt spuigaten uit

(Bron foto's: Dagblad Suriname)
'Alles, vis, vlees, en afval van hun resten, drijft op water nu, zelfs een levende koe werd gisteren hier gedumpt'

Ministerie van OW reageert als aangeschoten wild: 'Buurtbewoners zijn occupanten, als je occupant bent, kun je nooit last hebben, want niemand heeft je daar naar toe gestuurd'


De bewoners dichtbij de vuilstortplaats Ornamibo trekken al zo'n twee weken weer aan de bel om uit hun misère te worden geholpen. De redactie van het Dagblad Suriname bracht gisteren een bezoek aan de vuilstortplaats om zich van de situatie te overtuigen. De aanblik is verre van fraai, aldus het dagblad vandaag, dinsdag 10 mei 2016. 

Het is ten eerste niet moeilijk om de vuilstortplaats te bereiken, gezien het vuil momenteel gewoon op straat (het asfaltgedeelte) wordt gedumpt. De afstand tussen de Martin Luther Kingweg en de eerste hoop vuil is minder dan 100 meter. Bulldozers stoten het vuil in de meeste gevallen aan een kant, terwijl een groot deel van het vuil ook in de goten terechtkomt. Dit zorgt op den duur, gezien de aanhoudende regens, ook voor wateroverlast.

De bewoners klagen al jaar en dag (ruim 18 jaren) over deze situatie, maar menen dat de autoriteiten er gewoon geen oor voor hebben. Het vuil dat afkomstig is van onder andere gewone huishoudens, vis- en vleesverwerkingsbedrijven, zorgt er ook voor dat de omwonenden gezondheidsrisico’s lopen.


'Wij hopen dat de desbetreffende instanties er iets aan doen. Wij ouderen zijn al gaande, maar er zijn scholen hier. Er komen meer kinderen bij. Laat men kijken naar wat voor morserij men hier maakt. Niets wordt begraven. Alles, vis, vlees, en afval van hun resten, drijft op water nu. Zelfs een levende koe werd gisteren hier gedumpt. Laat de Surinaamse gemeenschap ook zien wat er hier allemaal gebeurt', zegt een buurtbewoner. De buurtbewoners die door het Dagblad Suriname zijn benaderd, menen zich diverse malen gericht te hebben tot het ministerie van Openbare Werken, echter zonder enig resultaat.

VHP-volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien wordt ook al ruim een week geattendeerd op deze situatie. 'Wij zien nu letterlijk een puinhoopsituatie, waarbij niet alleen het verwerken van vuil een probleem is, maar ook de volksgezondheidssituatie van de hele buurt in gevaar is. Dat is een trieste zaak wanneer wij zien dat vooral de acties vanuit Openbare Werken gemist worden', stelt Gajadien.
De bewoners wensen dat de storting van vuil in hun woonomgeving totaal wordt stopgezet. Volgens hen zijn er voldoende andere mogelijkheden en onbewoonde plekken, waar er wel kan worden gedumpt.

Gajadien riep op 4 oktober 2012 in De Nationale Assemblee de regering al op om snel op te treden en de problemen rond de vuilstortplaats Ornamibo op te lossen. Er was ook toen nog steeds op en rond de vuilstortplaats sprake van een enorme stank die ver in de omgeving in alle huizen doordringt. Door personen, vermoedelijk de rapers die rond de belt rondhangen, werden ook nog eens autobanden in brand gestoken, aldus de politicus. Ook toen kwam een brief van 7 september van omwonenden ter sprake, gericht aan president Bouterse, en waar nog niet op was gereageerd. Gajadien zei dat de regering of snel moest ingrijpen of het besluit moest nemen om de locatie te sluiten. Hij kreeg bijval van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Raoul Swedo, waarnemend hoofd voorlichtingsdienst Openbare Werken, is de mening van Gajadien niet toegedaan. Hij stelt dat Openbare Werken wel in het veld aanwezig is om steekproeven te nemen.
'De stortplaats is een door de overheid erkende stortplaats. Ik heb contact opgenomen met de mensen van de vuilophaaldienst. De overheid is doende om de stortplaats volledig over te nemen. De persoon die hiermee bezig is, heeft bij ons aangegeven dat men last heeft van wateroverlast. Er is op geen moment gesproken over stank. Als mensen namens de buurtbewoners praten, vinden wij het vreemd, want mijn mensen zijn ook in contact met de buurtbewoners. Verder nog zijn de buurtbewoners ook occupanten. Als je occupant bent, kun je nooit last hebben, want niemand heeft je daar naar toe gestuurd.'

Echter gaat het hier niet alleen om de mensen die in een straal van 100 tot 200 meter van de stortplaats wonen, maar om het hele gebied (Vredenburg Serie A en Serie B, Cassialaan, Aventura Project, PWB-project, Adhinweg).

'Ik was gisteren nog in het gebied. De mensen in de buurt praten niet eens over vuilstorting. Ze praten allen over bijvoorbeeld het graderen van de wegen. Politiek speelt nu ook. Dit zijn gevoelige punten. Om eerlijk te zijn, zijn degenen die er echt last van zouden kunnen hebben, de omliggende mensen', stelt Swedo.

Voor Ornamibo zelf zijn er volgens Swedo plannen. De organisatie is momenteel bezig om het systeem te reorganiseren. Men wil overstappen naar een systeem, waarbij vuil weer verbruikt kan worden. Dat zal volgens Swedo ook niet binnen een dag lukken. Intussen vragen de buurtbewoners al jaren om verandering.

Vermeldenswaard is het volgende. Al begin november 2006 maakte toenmalig minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken bekend, dat de vuilstortplaats Ornamibo zou worden heringedeeld. Maar, het ging slechts om een noodmaatregel om een einde te maken aan de aanhoudende stank- en rookoverlast voor de omgeving. De mededeling kwam daags na het einde van een dagenlange brand van de vuilstort, die vermoedelijk was veroorzaakt door zogenoemde ‘rapers’, die vooral op zoeken waren naar bruikbaar en te verkopen kopermateriaal. Van enige herindeling was echter geen sprake, slechts werden truckladingen zand gestort. Volgens minister Joyce Amarello-Wlliams van het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling & Milieu (ATM) was de ligging van de vuilstort ongeschikt.

Ruim een jaar later, eind januari 2007, werd bekend dat binnen niet te lange tijd de eerste moderne vuilstortplaats van Suriname in gebruik zou worden genomen: Ornamibo zou worden heringericht volgens internationale milieustandaarden en afval zou worden gesorteerd, beheerd en gecontroleerd. Gesproken werd van een mijlpaal. Ewald Gerard, toenmalig directeur Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken, liet via de media weten dat een aanbieder van vuil instructies zou gaan krijgen om in een bepaalde ‘cel’ te storten, waar opzichters de aanbieder vervolgens zouden moeten instrueren. Het gedumpte vuil zou dagelijks worden afgedekt met zand en bespoten worden met bestrijdingsmiddelen. Van stank, rook en gassen door het veelvuldig in brand steken zou geen sprake meer zijn. Er zouden weegbruggen en een afvalregistratiesysteem.

Toenmalig minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) en Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken (OW) ondertekenden 11 januari 2007 het project ‘Het aanleggen en inrichten van een gecontroleerde vuilstortplaats te Ornamibo (Fase 1)’. Het project wordt voor ruim 385.000 euro gefinancierd uit het Startfonds (Nederlandse Verdragsmiddelen). Het ministerie van Plos stelde ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar. 

In de begroting voor het jaar 2011 van OW werd vermeld, dat in 2007 een aanvang is gemaakt met de herinrichting en dat voor de eerste fase een bedrag werd uitgetrokken van bijna drie miljoen Surinaamse dollar. In vier fasen moet in totaal zestig hectare worden heringericht. Op de heringerichte vuilstort moet het aangeleverde vuil in lagen gestort worden. Na een bepaalde hoeveelheid en het bereiken van een hoogte van vijftien meter, wordt het vuil afgedekt met zand. Bij de herinrichting zou de stortplaats opgebouwd moeten worden met hoogteverschillen van telkens twee meter. Nadat de eindhoogte is bereikt, moet alles afgedekt worden met klei. De nieuwe vuilstort moet voorzien zijn van leidingen, onder de grond, om het vervuilde water in op te kunnen vangen. Vervolgens zal het water in speciale vergaarbakken opgevangen en gezuiverd worden, waarna het gezuiverde water de Pararivier in zal stromen.

Maar, ondanks gedane toezeggingen vanuit de overheid bleef de stortplaats voor overlast zorgen. In de tweede week van mei 2009 bleek dat gedumpt vis-, brood- en vleesafval te Ornamibo in opdracht door rapers werd verzameld om vervolgens terecht te komen in de keukens van verkopers van worst en andere etenswaren. Dit werd 12 mei bekendgemaakt door de Ware Tijd. Met grote regelmaat kwamen afnemers van de vis- en vleesdelen naar de vuilstortplaats. De rapers werden voor hun werkzaamheden vergoed.

Dezelfde krant berichtte in haar editie van vrijdag 16 maart 2012, dat met het uitbreiden van de vuilophaaldienst er natuurlijk ook meer vuil verwerkt moest gaan worden. Uit het artikel werd duidelijk dat er een folielaag op de vuilstort was geplaatst om vervuiling van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen en ook dat de grond was verhoogd. Daarnaast meldde de krant dat er daadwerkelijk een irrigatiesysteem is aangelegd om vuil water te zuiveren en het schone water te lozen in de Pararivier.

Inmiddels is het mei 2016 en er lijkt nog weinig te zijn veranderd op Ornamibo.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Doodgeschoten man in flat Kikkenstein, Amsterdam Zuidoost, is Marokkaan (29) met crimineel verleden

Politie zoekt getuigen van schietpartij voor flat


De man die gisterochtend werd doodgeschoten in de flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost, is de 29-jarige Abderrahim ’Appie’ Belhadj (zie foto - Bron: Politie Amsterdam). Een man met een crimineel verleden. Dat heeft de Amsterdamse politie vandaag, dinsdag 10 mei 2016, bekendgemaakt, zo berichten onder andere de Amsterdamse zender AT5 en de Telegraaf. 

Belhadj draagt dezelfde achternaam als Hamza B., die in Marokko een straf uitzit voor de dubbele moord in december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Of het familie van de veroordeelde crimineel is, kan de politie niet zeggen.

Om te zeggen dat de schietpartij verband houdt met de ’Mocro-oorlog’ is nog veel te voorbarig. Ook als het inderdaad familie van Hamza is. Tussen meerdere groeperingen met een hoofdzakelijk Marokkaanse achtergrond uit Utrecht en Amsterdam worden nu conflicten uitgevochten.
Vanavond besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de moord op Belhadj, die gisterochtend in de flat onder vuur werd genomen. De politie roept getuigen op die in en bij de flat aanwezig waren rond het tijdstip van de moord. Zo was er een persoon die bij de lift stond en mogelijk als laatste met Belhadj sprak. Ook hoopt de politie een stel te spreken dat bij de flat liep.


Het publiek krijgt ook beelden te zien van beveiligingscamera’s die de schutter vastlegden.

De politie toont ook een scooter die in de buurt werd aangetroffen en mogelijk door de schutter is gebruikt. Belhadj had geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie hoopt door de hulp van kijkers te achterhalen waar de man verbleef.

Belhadj is het achtste moordslachtoffer dit jaar met een Marokkaanse achtergrond. In een aantal gevallen zoals bij Samir Erraghib (Utrecht, april), Nabil Amzieb (Amsterdam, maart) en Chafik Zidane (februari, Rotterdam) betrof het vermoedelijke afrekeningen in het criminele circuit. Ook de maandag vermoorde broers Echargui in Nijmegen hadden een Marokkaanse achtergrond.

'Mevrouw Simons speelt hoofdrol in het laten verwateren van het optreden van parlement'

VHP'ers Sharman en Gajadien: 'Terugroepwet geniet nu absoluut geen prioriteit'

'Dat een initiatiefwet wordt ingediend om de wet te wijzigen, geeft aan dat er andere bedoelingen zijn'


'Terwijl het volk in ernstige nood zit en de crisis zich alom heen grijpt, merken wij dat De Nationale Assemblee (DNA) een wet op de agenda brengt, die op dit moment absoluut geen prioriteit geniet.’ Volgens VHP-Assembleelid Dew Sharman geniet de Terugroepwet geen prioriteit.

'De huidige crisis vraagt om crisisbeleid, crisisleiderschap, crisismanagement. De regering kan helaas nog steeds niet met een crisisplan op de proppen komen. In plaats dat DNA (De Nationale Assemblee) juist druk uitoefent op de regering om snel met een plan te komen, is zij bezig een wet in behandeling te nemen die op dit moment het algemeen belang absoluut niet dient', stelt Sharman vandaag, dinsdag 10 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

Het parlement neemt zijn VHP-collega Asiskumar Gajadien pas een wet in behandeling als er een situatie is, waarbij je kunt aangeven dat een wet niet voldoet.

'Wat de Terugroepwet betreft, kunnen wij zeggen dat de wet werkt. Dat er een initiatiefwet wordt ingediend om de wet te wijzigen, geeft aan dat er andere bedoelingen zijn. Raymond Sapoen en Deepakkumar Chitan zijn geen DNA-leden meer. Ze zijn alleen in ogen van de coalitie en de DNA-voorzitter nog parlementariërs. Dit is dezelfde situatie als met de Amnestiewet. Men had de bedoeling om de zaak die bij de rechter ligt, te beïnvloeden. Mevrouw Simons speelt een hoofdrol in het laten verwateren van het optreden van het parlement', aldus Gajadien.

In het kader van deze wet is nu een zaak aanhangig gemaakt door een politieke partij, hetgeen betekent dat de wet nu getoetst wordt. Dit zou juist moeten betekenen, dat DNA zich niet in de rechtszaak moet inlaten met deze nieuwe conceptwet. Immers, de Grondwet verbiedt zulk een handelen van DNA.

'De snelheid waarmee deze wet op de agenda is geplaatst en het kennelijk belang van de coalitie hierbij geeft aan het weer om een gelegenheidswet gaat', zegt Sharman op één lijn met Gajadien. 'Hopelijk zal het parlement zich niet ervoor lenen om weer een dieptepunt in de parlementaire geschiedenis gestalte te geven.'

Volgens Gajadien wil men de wet zodanig wijzigen, dat in de toekomst andere parlementariërs kunnen worden omgekocht om de positie van de regering veilig te stellen. Gajadien meent dat de huidige situatie de mogelijkheid voor omkoping totaal heeft uitgeschakeld. 'Als instituten in het land niet versterkt worden of hun werk niet doen conform hun regels, heeft in dit land niemand anders het voor het zeggen dan, zoals in dit geval, alleen de president. Wanneer de voorzitter van DNA als een verlengstuk dient voor de president en het parlement daarin meesleept, kunnen wij klagen en roepen, maar men gaat gewoon door.'

'André Misiekaba en zijn NDP nemen het niet zo nauw met wet en recht'

'Het is een gangbare overtuiging van hem, dat anderen overheerst moeten worden'


Als André Misiekaba, als fractieleider van de NDP, in zijn interview met Starnieuws aangeeft dat 'Wetten breken altijd in' en dat 'wij hebben hier Wetboek van Strafrecht aangenomen. Weet u hoeveel zaken liepen bij de rechter?', is het slechts een herbevestiging van deze politicus en zijn partij -NDP- dat ze het niet nauw nemen met wet en recht.

Het zou naïef van ons zijn om aan te nemen dat Misiekaba als DNA-lid en fractieleider van de NDP het eerste artikel in het Wetboek van Strafrecht (Artikel 1: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.) niet beheerst).

Zijn uitspraak heeft te maken met zijn diepe overtuiging dat 'het recht van de sterkste' bepaalt. Het is een gangbare overtuiging van hem dat anderen overheerst moeten worden, wil men zelf overleven zoals we dat zagen bij aanname van de Amnestiewet (april 2012) met alle ellendige nationale en internationale gevolgen voor ons land.

De Stichting 8 december 1982 onderstreept de opvatting, dat wijziging van een strafwet altijd toegestaan is, maar dan met de bepaling dat de wijziging niet ten nadele van een verdachte of ten voordeel van het Openbaar Ministerie en geen inmenging in een lopende zaak mag zijn. Dat is juist wat men nu wil bereiken.

Misiekaba moet worden gewezen op de denkfout en verkeerde opvatting van hem met betrekking tot 'Wij hebben hier Wetboek van Strafrecht aangenomen. Weet u hoeveel zaken liepen bij de rechter?'

Het nieuwe Wetboek van Strafrecht (3 maart 2015 is het gewijzigde Wetboek van Strafrecht met algemene 30 stemmen door De Nationale Assemblee goedgekeurd) is aangenomen met een datum van inwerkingtreding en een overgangsbepaling. Het oude werkt door totdat het nieuwe door bekrachtiging in werking treedt.

Op basis van de overgangsbepaling wordt vastgesteld, dat alle zaken die gestoeld zijn op de oude wet, ook conform deze oude wet afgehandeld moeten worden. Het strafrecht werkt nooit met terugwerkende kracht, dat wordt ook wel het legaliteitsbeginsel genoemd.

Wat de fractie van de NDP en de overige indieners van de 'initiatiefvoorstel terugroeping volksvertegenwoordigers' proberen te doen is om met een nieuwe wet de uitspraak gebaseerd op een oude wet te dwarsbomen, terwijl die reeds voor executie vatbaar is.

Waarom moet die wet trouwens gewijzigd worden? Je wijzigt als iets verouderd is, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd of niet werkt. Deze wet toont juist aan dat het werkt, waarom dan een wijziging? You never repair something that is not broken. Dit is inmenging in de rechterlijke macht door de wetgevende macht. Hiermee wordt het Trias Politica beginsel met de voeten getreden.

Stichting 8 december 1982

Sunil Oemrawsingh
Voorzitter

Lichaam jongen (13) in Hoykreek bij Onverwacht, Para, geborgen

Sylvano Vyent springt vanaf brug in kreek en verdwijnt in het water

 
Het lichaam van de dertienjarige tiener die gisteren in de Hoykreek, nabij de brug van Onverwacht (zie foto - Bron: Marvin Moesan) in het district Para, was gesprongen en niet meer boven water kwam, is vandaag, dinsdag 10 mei 2016, geborgen. Het ontzielde lichaam van Sylvano Vyent werd in de buurt van de brug ontdekt, aldus Starnieuws.

De jongen was gistermiddag samen met andere leeftijdsgenoten op de brug over de Hoykreek. Hij is op een moment in de kreek gesprongen en verdween in de diepte. Zoekacties hadden gisteren niets opgeleverd.

Vandaag werd het lichaam geborgen.

Breeveld (DOE) trekt zich op valreep terug als mede-initiatiefnemer nieuwe Terugroepwet

'Wij gaan niet mee in een politieke machtsstrijd als DOE-fractie'

'Het is nu niet het moment om de Terugroepwet te behandelen'


Assembleelid Carl Breeveld (DOE) trekt zich terug als mede-initiatiefnemer van de nieuwe Terugroepwet die vandaag, dinsdag 10 mei 2016, in behandeling wordt genomen door De Nationale Assemblee. Dit heeft Breeveld schriftelijk meegedeeld aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die ook een van de initiatiefnemers is, zo bericht Starnieuws.

Breeveld deed de mededeling aan het begin van de vergadering. Hij wilde de brief voorlezen, maar Geerlings-Simons zei dat hij die niet hoefde voor te lezen, omdat het als inkomen stuk binnen was gekomen bij het college.

Breeveld werd in de gelegenheid gesteld om een korte verklaring af te leggen. Hij haalde aan dat er diverse gerechtelijke uitspraken zijn gedaan over de terugroeping. 'Wij gaan niet mee in een politieke machtsstrijd als DOE-fractie. Wij hebben gezegd, wij willen wel de Terugroepwet wijzigen, maar wij gaan niet ervoor om de Terugroepwet te laten voor wat het is. Maar, wat wij zeggen is, dit nu niet het moment is om de Terugroepwet te behandelen.'

Breeveld deelde mee, dat hij tijdens de laatste huishoudelijke vergadering heel duidelijk heeft aangegeven dat voor DOE de Anti-Corruptiewet belangrijker is op dit moment. Die staat boven de Terugroepwet.

Geerlings-Simons zei, dat de griffier al de opdracht heeft om voor donderdag de Anti-Corruptiewet op de agenda te plaatsen voor openbare behandeling.

Curaçaose bende No Limit Soldiers zou betrokken zijn bij moordopdracht topcrimineel Holleeder


Holleeder zou in extra beveiligde gevangenis te Vught contact hebben gehad met leden bende


Willem Holleeder heeft vanuit de extra beveiligde gevangenis in Vught via medegedetineerden een moordaanslag op zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog voorbereid. Die medegedetineerden zijn leden van de Curaçaose bende No Limit Soldiers (NLS). 

Het is bekend dat de moordenaar van politicus Helmin Wiels, Elvis Kuwas, is opgesloten in Vught. Het is niet duidelijk met wie Holleeder contact heeft gezocht om de moordopdracht op zijn zussen te geven. De twee bendeleden kregen van Holleeder opdracht een bepaald telefoonnummer te bellen en dan een codeboodschap uit te spreken, aldus De Telegraaf vandaag, dinsdag 10 mei 2016, zo bericht Paradise FM op Curaçao.

Uit onderzoek blijkt volgens het Openbaar Ministerie, dat de twee NLS’ers andere bendeleden moesten inschakelen om de drie liquidaties uit te voeren. Als aanbetaling was al vijfduizend euro betaald.

Advocaat Stijn Franken noemde de getuige die Holleeder beschuldigt 'een desperado' en 'een fantast' die er alles aan wil doen om weer naar Curaçao te worden overgeplaatst. Hij heeft het verhaal over Holleeder verzonnen om daarmee die tegenprestatie af te dwingen, is Frankens overtuiging. 'Hij dacht een makkelijke manier te hebben gevonden om weer naar Curaçao terug te gaan.'

Holleeder ontkende vanochtend persoonlijk en via zijn advocaat Franken 'op enigerlei wijze' zijn zussen iets te hebben willen aandoen. 'Absolute onzin.'

Holleeder, in een korte verklaring die van hem mocht worden opgenomen voor de televisie: 'Om te beginnen vind ik het een goede zaak dat het Openbaar Ministerie waakt over de veiligheid van mijn zussen. Dat is ook in mijn belang. U als rechtbank heeft de verklaringen van mijn zusters gelezen. Zodra iets met mijn zusters zou gebeuren, zult u mij daar voor honderd procent op afrekenen. Ik wil absoluut niet dat mijn zusters iets gebeurt, of dat Sandra den Hartog iets gebeurt.'

Holleeder staat terecht voor zijn rol in de liquidaties van Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).
Daarnaast wordt hij beschuldigd van doodslag op Robert ter Haak (2003), poging tot doodslag op Endstra's zakenrelatie David Denneboom (2004) en deelname aan een criminele organisatie.

(Red. De Surinaamse Krant/NOS/Paradise FM/Telegraaf/Parool)

Afzettingsprocedure tegen Braziliaanse presidente Rousseff gaat door

Senatoren stemmen 11 mei over formeel starten afzettingsprocedure


De Braziliaanse Senaatsvoorzitter Renan Calheiros heeft gisteren de voortzetting van de afzettingsprocedure tegen presidente Dilma Rousseff bevolen. Daarmee negeert hij de beslissing van de interim-voorzitter van het Lagerhuis Waldir Maranhao, die enkele uren eerder de procedure nog stopzette, zo berichten vandaag, dinsdag 10 mei 2016, diverse internationale media.


'De beslissing van Maranhao is totaal ongepast', reageerde Senaatsvoorzitter Calheiros. Hij onderstreepte dat 'geen enkele autocratische beslissing een collegiaal genomen beslissing kan overtreffen', waarmee hij verwees naar de beslissing van 17 april om de afzettingsprocedure in gang te zetten, die met 367 van de 513 stemmen werd goedgekeurd.Zonder een tussenkomst van het Hooggerechtshof gaat de procedure verder zoals gepland. Dat betekent dat de senatoren vanaf woensdag zullen stemmen over het formeel openen van een afzettingsprocedure tegen Rousseff voor gesjoemel met overheidsrekeningen. In dat scenario zou vicepresident Michel Temer, Roussefs oude bondgenoot, haar vervangen en een nieuwe regering vormen.

De stemming zal zo goed als zeker negatief uitdraaien voor Rousseff. Een vijftigtal senatoren, op een totaal van 81, gaven al aan te zullen stemmen voor de start van de afzettingsprocedure tegen de linkse presidente, die zelf spreekt van een 'parlementaire staatsgreep'.

'Consumenten staan weerloos tegenover woekerwinsten makende winkeliers'

Consumentenkring hekelt ontbreken transparantie bij prijsopbouw producten


Zolang er geen openheid is over de prijsopbouw van een product, staan consumenten weerloos tegenover winkeliers die woekerwinsten maken. Dat stelt Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, vandaag, dinsdag 10 mei 2016, in de Ware Tijd.

Het ministerie van Handel en Industrie (HI) zou volgens Alleyne als bevoegd orgaan inzage moeten geven in de wijze waarop de prijs van een product vanaf de import tot stand komt. Hij merkt dat er daarover helaas geen transparantie is naar de gemeenschap toe.

Voor zowel groot- als kleinhandelaren is er per decreet een maximum winstpercentage vastgesteld. De winst die een ondernemer maakt op een product mag niet buiten dat percentage vallen. Omdat de consument niet weet hoe de prijs tot stand komt, kan die moeilijk beoordelen of de winkelier zich inderdaad aan de winstmarge houdt.

De Consumentenkring krijgt dagelijks klachten over stijgende prijzen. 'Maar, we weten ons geen raad wat we de mensen moeten zeggen.' Zijn organisatie kan nu niet meer dan prijsvergelijkingen maken. Daarmee kan echter alleen nagegaan worden of de prijs van een product stabiel is gebleven.

Een product dat bijvoorbeeld in de ene supermarkt Srd 8 kost, kan in een andere supermarkt Srd 11 kosten. De prijsverschillen zijn voor de consument niet te begrijpen en daardoor ontstaat het gevoel, dat winkeliers misbruik maken van de huidige financieel-economische situatie en prijzen van producten a la dol verhogen. De burger, de consument, is de dupe.

De Consumentenkring en het ministerie hadden enige tijd geleden plannen om de prijsopbouw van een product te publiceren, maar dat is nog niet gebeurd.

Cilio Cameron, hoofd van de Economische Controle Dienst (ECD), wijst erop dat niet alleen de winkelier betrokken is bij de bepaling van de prijs, maar ook de importeur en de groothandelaar. Hij zegt dat de controle van de ECD zich ook uitstrekt naar deze schakels. Hij erkent, dat er een toename is van klachten over verhoogde prijzen en verwacht nog meer klachten als gevolg van de verhoogde stroomtarieven.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

President Bouterse heeft ontmoeting met KKF over recent verhoogde stroomtarieven

KKF heeft gesprek met president aangevraagd


De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) wordt vandaag, dinsdag 10 mei 2016, ontvangen door president Desi Bouterse. De KKF had een onderhoud met de president gevraagd over de tweede verhoging van de energietarieven. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en RaVakSur, de Raad van Vakcentrales in Suriname, hebben in een aparte brief ook om een gesprek met Bouterse gevraagd en zij worden maandag ontvangen door de president, zo bericht Starnieuws.

RaVakSur en de VSB hebben hun vertegenwoordigers uit de commissie basistarieven nutsvoorzieningen teruggetrokken, uit protest tegen de eenzijdige verhoging van de stroomtarieven door de regering. De commissie was nog bezig met het berekenen van de kostprijs van energie die geleverd wordt door de EBS toen de verhoging werd aangekondigd.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de KKF haar vertegenwoordiger niet teruggetrokken heeft uit de commissie. Volgens de KKF kan de kostprijs verder aangescherpt worden. Er zijn voorstellen hierover uitgewerkt. Deze zullen besproken worden met een regeringsdelegatie onder leiding van de president.

Anil Padarath, voorzitter van de KKF, bevestigt dat zijn organisatie uitgenodigd is op basis van de brief om verder te praten over de energietarieven. Padarath wil het gesprek afwachten voordat hij verder ingaat op deze kwestie.

Ugo Jet zou nu beschikken over drie eigen vliegtuigen en een geleased toestel

Nieuwe luchtvaart- maatschappij hoopt in december van en naar Suriname te kunnen vliegen


De beginnende luchtvaartmaatschappij Ugo Jet heeft haar eerste vliegtuigen binnen. Het zou gaan om drie eigen CRJ 700 toestellen en een geleasde Boeing 777-200 ER, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 10 mei 2016. Het bedrijf beweert tot heden ruim 69 miljoen Amerikaanse dollar uitgegeven te hebben om de toestellen over te nemen, compleet met luchtwaardigheidsbewijzen. De financiering is mede mogelijk gemaakt met niet met naam en toenaam genoemde investeringspartners en leningen van regionale banken. 

'De machines worden al buiten Suriname ingezet. Wij hebben in anderhalve week tijd 350 passagiers vervoerd in de Verenigde Staten en tussen de Dominicaanse Republiek en Haïti', zegt Ugo Jet-directeur, Vikash Bisnajak.


Hij wil met zijn Ugo Jet dat Suriname een verbindende rol gaat vervullen tussen - wederom niet met naam en toenaam vermelde - drie Latijns-Amerikaanse vliegmaatschappijen.  'Wij hebben intussen al onze documentatie en huiswerk in orde gemaakt om een aanvraag in te dienen voor landingsrechten in Suriname.'

Twee van de CRJ-toestellen worden al ingezet op de vijf dagelijkse vluchten tussen de Dominicaanse Republiek en Haïti en de Antillen. 'Het derde toestel is stand-by en kan worden ingezet voor chartervluchten. Wanneer onze zaken in Suriname in orde zijn zal deze machine ingezet worden tussen de Dominicaanse Republiek en Suriname.'

Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, bevestigt dat er nog geen verzoek voor landingsrechten is ingediend door Ugo Jet. Volgens Bisnajak zal er alles aan gedaan worden om de eerste commerciële vlucht van en naar Suriname medio december 2016 laten uitvoeren. Op 12 april let hij overigens, eveneens via de Ware Tijd, nog weten 'Binnen anderhalve maand zullen wij onze eerste vrachtvluchten uit Suriname uitvoeren met een vliegtuig met een capaciteit van 44 ton.'

COL-lidbonden komen woensdag 11 mei bijeen

Confederatie moet nog besluit nemen over al of niet deelname aan protest- manifestatie C-47


De besturen van de lidbonden van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) zullen morgen in een spoedvergadering bijeenkomen. Hugo Blanker, voorzitter van de COL, zegt, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 10 mei 2016, Starnieuws, dat de besturen van de lidbonden worden geraadpleegd, voordat er een besluit wordt genomen over deelname aan de protestmanifestatie van C-47 vrijdag op het Kerkplein in Paramaribo.

Het hoofdbestuur van de COL heeft besloten in te gaan op een telefonische uitnodiging in het C 47 gebouw. Adviseur Romeo Chin A Loi is naar de vergadering afgevaardigd om zich te oriënteren. Het hoofdbestuur van de COL is uitgebreid geïnformeerd over de bijeenkomst.

Blanker zegt, dat het hoofdbestuur besloten heeft om de besturen van de lidbonden te consulteren, voordat een besluit wordt genomen over deelname van de COL aan de manifestatie van vrijdag. 'Wij vertegenwoordigen in elk geval een kwalitatief deel van de landsdienaren, de met hen gelijkgestelden en parastatale instellingen. Wij hebben onze structuren en verkiezen eerst hen te consulteren.'

Inmiddels is bekend, dat de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en De Moederbond niet deelnemen aan de manifestatie. Zij zullen hun leden niet oproepen om deel te nemen aan de protestmanifestatie. De Bond van Leraren heeft zijn leden opgeroepen om de scholen vrijdagochtend om tien uur te verlaten. Het gaat om leraren van de middelbare scholen.

Brunswijk (ABOP) woedend dat coalitie initiatiefwet terugroeping in sneltreinvaart door parlement wil loodsen

ABOP-leider ook zeer ontstemd over niet uitvoeren vonnis door Hoofdstem- bureau

'Op deze manier wordt democratie de das omgedaan en is sprake van machtsstaat' - 'NDP opereert als een maffia-organisatie'


ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vindt het beneden maats, dat vandaag, dinsdag 10 mei 2016, de initiatiefwet inzake terugroeping volksvertegen- woordigers in alle haast in behandeling wordt genomen door De Nationale Assemblee. Hij vindt het ook absoluut niet kunnen, dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) bezig is met de afronding van een proces-verbaal en dat  advocaat Irvin Kanhai binnenkomt en er een stokje voor steekt. Het vonnis is nog steeds niet uitgevoerd. 'Op deze manier wordt de democratie de das omgedaan en is sprake van machtsstaat', aldus Brunswijk op Starnieuws.

De politicus zegt, dat hij ongezouten zijn mening zal geven tijdens de openbare vergadering van vandaag.

'De NDP opereert als een maffia-organisatie waar de trias politica terzijde wordt gezet. De partij doet wat ze wil en wordt hierin ondersteund door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die een van de initiatiefnemers is van de ontwerpwet.'

Brunswijk zegt verder, dat als dit gedrag geaccepteerd wordt, het hek van de dam is. De regering wil overal de controle over hebben, maar dit gaat te ver, aldus Brunswijk. Het vonnis is volgens hem  duidelijk en moet gewoon uitgevoerd worden. Door nu de initiatiefwet door te drukken, wordt misbruik gemaakt van de macht. 'Ik ga mijn mond niet houden op de vergadering. Dit kan echt niet.'

Overleg Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten over geschillenregeling vlot niet

Minister Plasterk komt met conceptvoorstel van rijkswet


Alles wijst erop dat het overleg tussen de regeringen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten over een geschillenregeling muurvast zit. Dat kan, aldus vanochtend 10 mei 2016, het Antilliaans Dagblad, worden opgemaakt uit het feit, dat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij wijze van ultieme poging de zaak vlot te trekken, het initiatief heeft genomen om eenzijdig een conceptvoorstel van rijkswet op te stellen.

De tekst hiervan heeft hij ‘ter consultatie’ - dus niet ter instemming - voorgelegd aan de bestuurders in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg. De bewindsman hoopt dat die alsnog hun zegen geven over het Nederlandse voorstel.

Plasterk informeerde de Tweede Kamer gisteren met een kort briefje dat het door hem opgestelde concept bedoeld is als een poging de landen toch nog op een lijn te krijgen:

'Ik tracht een door de regeringen gedragen voorstel tot stand te brengen. De consultatie is daarvan een onderdeel. Op dit moment ben ik in afwachting van de reacties van de regeringen van de Caribische landen op mijn voorstel om hierover in overleg te treden.'

Over de inhoud van het concept wil de minister naar buiten toe niets loslaten. Het is daarom onduidelijk in hoeverre de tekst afwijkt van het voorstel dat hij in oktober naar de andere regeringen stuurde, die per omgaande post lieten weten er geen heil in te zien.

De landen konden zich niet vinden in het standpunt van Nederland om de Raad van State aan te wijzen als geschillenbeslechter en niet de Hoge Raad en dat het zich bovendien het recht voorbehoudt om uitspraken naast zich neer te leggen.

Staten Curaçao neemt motie aan op weg naar schorsing veroordeeld Statenlid

Regering moet in drie maanden juridische stappen bestuderen om schorsing mogelijk te maken


In de Staten is gisteren een motie aangenomen waarmee de regering wordt opgedragen binnen drie maanden tijd de juridische stappen te bestuderen die ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat een veroordeeld Statenlid in de toekomst meteen wordt geschorst, totdat het vonnis onherroepelijk is. Dit bericht vandaag, dinsdag 10 mei 2016, het Antilliaans Dagblad.

Tevens wordt met de motie het gedrag van Statenleden dat tot een veroordeling leidt, afgekeurd.
Bij de vergadering was de MFK-fractie - waar de vergadering om draait - niet aanwezig (zie foto).

Van elke fractie mocht een lid het woord voeren. Alex Rosaria (PAIS) was als eerste aan de beurt en gaf aan hoe belangrijk integriteit is voor politici en de politiek.

'In ons democratisch systeem heeft het volk tijdelijk haar macht en autoriteit aan het parlement. Het is heel belangrijk hoe wij als Staten hiermee omgaan. Integriteit is meer dan de wet naleven. Integriteit heeft te maken met normen en waarden, met fatsoen, gedrag en het weten wat goed is en wat slecht. Dat zijn dingen die nooit in de wet kunnen worden opgenomen.' 

Klik hier voor het volledig bericht.

Misiekaba (NDP): 'Wetten breken altijd in op bestaande regels'

'Wij kennen onze mensen, ik lig niet wakker van de kritiek'

'Wij hebben hier het Wetboek van Strafrecht aangenomen, weet u hoeveel zaken liepen bij de rechter?'


André Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs ontwerpwet gronden en procedureregels terugroeping volksvertegenwoordigers, en NDP-fractievoorzitter, vindt niet dat zaken doorgedrukt worden door de coalitie. De commissie, waarin ook drie oppositieleden zitting hebben, heeft zes weken gewerkt om de ontwerpwet voor te bereiden voor de openbare vergadering van vandaag, dinsdag 10 mei 2016. 'Wetten breken altijd in. Wij hebben hier Wetboek van Strafrecht aangenomen. Weet u hoeveel zaken liepen bij de rechter?', vraagt Misiekaba op Starnieuws.

'Natuurlijk heeft deze wet een politieke lading. En het zal ook als zodanig een politieke behandeling worden, maar ik lig niet wakker daarvan. Ik heb ongeveer zes weken terug hiervoor reeds gewaarschuwd. Wij zijn al een aantal weken achter gesloten deuren in commissieverband bezig met de behandeling van de Terugroepwet, maar wanneer wij op het punt belanden om de zaak op de agenda te brengen voor de openbare vergadering, ga je horen dat wij dingen doordrukken. Dat heb ik in De Nationale Assemblee gezegd tegen de voorzitter. En precies dat is gezegd. Wij kennen onze mensen. Ik lig niet wakker van de kritiek. Wetten worden gemaakt om een stukje ordening te brengen en impact te hebben in de samenleving. Als men dat wil roepen, mag men naar alle media gaan. Ik lig er niet wakker van. Wij gaan de zaak in behandeling nemen.'

De politicus roept alle leden van de oppositie op die een heleboel te vertellen hebben in de media om ook initiatiefvoorstellen in te dienen. Het is volgens hem makkelijk om op de tribune te zitten en kritiek te leveren op voorstellen van de coalitie. Hij kijkt uit naar de ideeën van de oppositie. Misiekaba zegt dat in de commissie op een prettige manier met elkaar is samengewerkt. Er zijn verschilpunten over sommige zaken die in de openbare behandeling aan de orde zullen komen. 'Niets wordt binnen één dag doorgedrukt.'

Misiekaba stelt dat Assembleeleden door het volk gekozen zijn. Het moet niet zo gemakkelijk zijn voor een partijraad om iemand die gekozen is in een ressort of district, zo gemakkelijk terug te roepen. Hier schuilt ook een gevaar in, dat als de volksvertegenwoordiger naar eer en geweten wil werken, deze teruggeroepen wordt door de partij.

Wanneer de ontwerpwet wordt aangenomen en is afgekondigd, wordt de huidige Terugroepwet ingetrokken. Zaken die in hoger beroep of bodemprocedure in behandeling zijn bij de rechter, worden door de nieuwe wet beïnvloed. Misiekaba beweert, als eenvoudige dooddoener, dat dit meestal het geval is.

Panama Papers maakt informatie openbaar over vermogende personen en brievenbusfirma's

In online gepubliceerde info ook de namen van acht met Surinaamse achtergrond

Een van de Surinamers is Patrick Peneux, die echter beweert van niets te wetenDe websites waarop sinds gistermiddag, maandag 9 mei 2016, grote hoeveelheden informatie uit de Panama Papers openbaar zijn gemaakt, hebben te kampen met een grote toestroom van bezoekers. De site van de ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten, was vanavond onbereikbaar. 

Op andere websites, zoals bij http://multimedia.tijd.be/papa/databank/ de Belgische Tijd, kan wel worden gezocht naar brievenbusfirma’s, belastingvriendelijke vestigingen van bedrijven en vermogende personen. Er kan ook op land gezocht worden.


Er staat een lange lijst bedrijven met voor het merendeel Engelse namen. Dat is niet gek, want ook ons land heeft een hele trits belastingverdragen. Talloze miljarden stromen door ons land, waarbij via wat slimmigheidjes de verschuldigde belasting kan verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Begin april begonnen media wereldwijd informatie te publiceren uit miljoenen gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Uit de zogenoemde Panama Papers bleek, dat de firma tal van bedrijven, politici en sporters heeft geholpen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen.

In de database die vandaag online is gegaan, is volgens het ICIJ informatie opgenomen over meer dan 200.000 geheime offshore bedrijven en de mensen daarachter. Het gaat om gegevens over bedrijven, trustkantoren, stichtingen en fondsen in 21 verschillende belastingparadijzen over de hele wereld, van Hongkong tot Nederland. Ze hebben betrekking op mensen uit meer dan 200 landen.

Zoekend naar informatie over Suriname stuit je al snel op een lijst van acht namen (zie hieronder), met hun geregistreerde adressen en de namen van bedrijven waarvan ze aandeelhouder ('shareholder') zijn.Van de vermelde bedrijven is geen enkele informatie, laat staan een website, op het internet te vinden. Waarschijnlijk gaat het hier om zogenaamde brievenbusfirma's ('offshore company'). Zo'n 'firma' is een entiteit die zich louter op papier in een belastingparadijs vestigt om de belastingen in eigen land te ontwijken, in eigendom van buitenlandse firma. Een brievenbusfirma heeft geen personeel, kantoor of eigen activiteiten. Een brievenbusfirma wordt bestuurd door een trustkantoor. Een trustkantoor voert de directie van meerdere of soms heel veel brievenbusfirma's. Brievenbusfirma's fungeren altijd als een doorgeefluik.

De mensen met Surinaamse achtergrond in de Panama Papers staan allen vermeld bij offshore firma's gevestigd op het belastingparadijs British Virgin Islands. De personen staan geregistreerd in Paramaribo (2), Hong Kong, Parijs (Frankrijk), St. Helier op het Britse Kanaaleiland Jersey, China (2) en op het eiland  Mahé van de Seychelles.

Dat personen voorkomen in de Panama Papers wil niet meteen zeggen, dat ze zich ook schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit. Het ontwijken van belastingen via een legale constructie is bijvoorbeeld in Nederland op zich niet strafbaar.

De genoemde Patrick R. Peneux, broer van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, directeur van het staatsbedrijf Surmac en sinds begin dit jaar president-commissaris bij de NV Energiebedrijven Suriname, heeft inmiddels vanochtend, dinsdag 10 mei, via Starnieuws laten weten van niets te weten. 
Wat hem betreft, kan iedereen onderzoek doen. 'De Centrale Bank van Suriname kan heel gemakkelijk nagaan of ik een bankrekening heb in Panama', zegt Peneux die kennelijk, evenals Starnieuws, niet begrijpt dat het er niet om gaat of iemand een rekening heeft in Panama, dat is ook door niemand beweerd of geschreven.

'De Centrale Bank is de instantie die onderzoek kan doen. En als het waar is dat ik rekeninghouder in Panama ben, dan mag de autoriteit dat ook prijsgeven aan de samenleving', stelt Peneux. Het blijft uiteraard opmerkelijk, dat zijn naam wordt vermeld en in verband wordt gebracht met een brievenbusfirma op de Britse Virgin Islands. De naam Patrick R. Peneux lijkt niet uit de lucht zijn te komen vallen.

De Ware Tijd gaat vanochtend ook in op de Surinaamse namen op Panama Papers, maar vermeldt niet de volledige namen van die personen. De Ware Tijd volstaat met het vermelden van de initialen, terwijl die namen voor iedereen eenvoudig te vinden - en dus publiek, openbaar - zijn op de website van de Panama Papers. Overigens schrijft de Ware Tijd wel onder andere, dat het bijvoorbeeld gaat om een 'president-commissaris in de energiesector', waardoor uiteraard weet dat het in dezen gaat om Patrick Peneux.(Red. De Surinaamse Krant/Panama Papers/Telegraaf)

20 Kilo cocaïne in bevroren vis uit Suriname onderschept op luchthaven Miami - Twee smokkelaars in Brooklyn opgepakt

Lading vis werd sinds 4 mei vanaf de luchthaven Miami, Florida, door autoriteiten gevolgd


Agenten in de wijk Brooklyn, in de stad New York (VS), hebben twee drugssmokkelaars gearresteerd na de vondst van 20 kilo cocaïne in een lading bevroren vis uit Suriname. De twee, Triston Daniels en Troy Gonsalves, werden na betaling van een borg weer in vrijheid gesteld, aldus de New York Daily News  maandag 9 mei 2016.

Amerikaanse autoriteiten hadden de lading vis sinds 4 mei gevolgd, toen zij de bevroren vis ontdekten in een lading van een vlucht uit Suriname op de luchthaven van Miami in Florida, aldus speciaal agent Ryan Varrone.

Agenten fileerden de vis en verwijderden de cocaïne. Vervolgens werd de vis teruggeplaatst in de lading en in een vrachtwagen vervoerd naar een opslagfaciliteit in Queens, New York, die constant door de autoriteiten in de gaten werd gehouden.

De 32-jarige Daniels en Gonsalves (33) verschenen vrijdag in een witte bestelbus in de opslaglocatie. Ze pikten de dozen met de bevroren vis op en reden naar een andere opslag in Brooklyn waar ze werden gearresteerd bij het lossen van de vis uit de bestelbus.

Gonsalves bekende, dat Daniels tegen hem had gezegd dat de lading drugs bevatte. De nog niet geïdentificeerde importeur van de bus is gelokaliseerd in Queens en zou eerder betrokken zijn geweest bij een transport van 82 kilo cocaïne uit Guyana, die in februari op de luchthaven van Miami in beslag werd genomen.

(Red. De Surinaamse Krant/New York Daily News)