donderdag 12 mei 2016

Overkoepelende organisatie mediabedrijven staat achter protestmanifestatie

VRTS roep regering op verhoging stroomtarieven terug te draaienOrganisatie wil ook maatschappelijke discussie over IMF


De Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven (VRTS) roept de regering Bouterse-II op tot het terugdraaien van de per 1 mei verhoogte elektriciteitstarieven en wil een brede maatschappelijke discussie over de gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van de regering. Het bestuur heeft zich verder gebogen over de oproep tot boycot van Rapar Broadcasting Network en Dagblad Suriname door de NDP afdeling Paramaribo, zo bericht de VRTS donderdagavond 12 mei 2016 in een persverklaring.

De VRTS biedt de aangesloten lidbedrijven de gelegenheid om zelf te bepalen of zij van hun democratisch recht gebruik willen maken om mee te doen met de protestmanifestatie van Vakcentrale C-47, bedrijfslevenorganisaties en politieke partijen morgen tegen het financieel-economische beleid van de regering en de plannen richting het IMF.

VRTS voert aan, dat de elektriciteitsverhoging eenzijdig is doorgevoerd zonder consultatie van de energietarievencommissie, de Sociaal-Economische Raad, vakbeweging en bedrijfslevenorganisaties. De tarieven zijn 'killing' voor de middenklasse en kleine en middelgrote ondernemers. De VRTS doet een klemmend beroep op de regering om eerdere beloftes na te komen en de verhoging van de elektriciteitstarieven met onmiddellijke ingang terug te draaien.

De media-eigenaren delen de opvatting, dat het IMF-recept in de overgrote meerderheid van landen in de wereld desastreuze gevolgen heeft veroorzaakt voor de betrokken bevolking.

De regering wordt opgeroepen om maximaal gebruik te maken van het kader in Suriname en wereldwijd om een brede maatschappelijke discussie te voeren om op de kortst mogelijke termijn een crisisplan op te stellen om financieel-economisch orde op zaken te stellen. De mediabedrijven ondervinden afhankelijk van de bedrijfsvoering, het business-model en de cash-flow die mede afhankelijk is van opdrachten afkomstig van de overheid in meerdere of mindere mate last van de verhoogde energieprijzen die al dan niet doorberekend worden aan diezelfde overheid, aldus de VRTS.

Wie zijn oor goed te luister legt in de samenleving, constateert dat er geen draagvlak is voor de tweede verhoging van de elektriciteitstarieven binnen een jaar en ook niet voor het samenwerken met het IMF omdat de verwachting is dat dit tot grootschalige armoede onder het Surinaamse volk zal leiden, schrijft de VRTS. De beleidsmakers worden opgeroepen om terdege rekening te houden met de gevoelens die leven binnen de samenleving.

VRTS schrijft verder, dat het hoofdbestuur van de Nationale Democratische Partij, NDP, zich niet heeft gedistantieerd van de recente oproep tot boycot van de mediabedrijven Rapar Broadcasting Network (RBN) en Dagblad Suriname. Deze oproep werd gedaan door de NDP-afdeling Paramaribo.

'De VRTS betreurt de oproep tot boycot van een mediabedrijf ten zeerste en verwijst naar de vrijheid van meningsuiting zoals verankerd in artikel 19 van de Grondwet. Aan de andere kant is het raadzaam, dat bij berichtgeving van commerciële en de staatsmediabedrijven met betrekking tot gevoelige issues zoals etniciteit en religie in de multiculturele Surinaamse samenleving, de nodige zorgvuldigheid betracht wordt om te voorkomen dat onderhuidse etnische spanningen worden opgeklopt en polarisatie wordt gezocht.'

Ontevredenheid bij Bond Overheidspersoneel over opstelling PS-voorzitter Córdoba

Ontevredenheid DOS over gebrek aan structuur binnen eilandsdienst, die als schoolbestuur optreedt voor openbare scholen

'Córdoba had geen enkel begrip voor de situatie en denkt iedereen naar zijn mallemoer te kunnen sturen.


De Abvo (Algemene Bond van Overheidspersoneel) is niet te spreken over de houding van de PS-leider Jaime Córdoba ten aanzien van de situatie bij de Dienst Openbare Scholen (DOS). De werkgeversvereniging kaartte op 3 mei aan dat de Onderwijscommissie van de Staten een week de tijd zou worden geboden om uitsluitsel te bieden over de structuur van DOS, alvorens ze tot actie over zouden gaan. Dit schrijft de Amigoe vandaag, donderdag 12 mei 2016.

Aanvankelijk kreeg de Abvo geen gehoor. Dit tot ergernis van de leden en bestuursvoorzitter Edson Ignecia. 'Tot op heden hebben we niets vernomen van de Staten.' Ook minister Irene Dick (PS) van Onderwijs bleef het antwoord schuldig. Wellicht omdat zij in het buitenland was. De vereniging is wel in contact geweest met Martha Dijkhoff, de secretaris-generaal van het ministerie. Dat zei de voorzitter gisteren, vlak voor de gestelde deadline van twaalf uur 's middags.

Rond een uur 's middags kwamen DOS en Abvo wederom bijeen om de stand van zaken te bespreken. Ditmaal werd er echter wel gehoor gegeven aan het verzoek om een gesprek met de Staten. Zowel commissievoorzitter Winifred Raveneau (PS) als commissielid Córdoba brachten een bezoek aan het Abvo-gebouw. Tot een vergadering kwam het echter niet, omdat de Statenleden volgens Ignecia een lichtelijk geïrriteerde houding aannamen. 'Córdoba had geen enkel begrip voor de situatie. Daarnaast wilden we graag met de gehele onderwijscommissie spreken, niet slechts met de voorzitter.' De Abvo- en DOS-leden zagen daarom af van het gesprek. 'Op deze manier hoeft het voor ons niet. Córdoba denkt iedereen naar zijn mallemoer te kunnen sturen. Dit terwijl hij niets afweet van onze problematiek.'

Het personeel van DOS dat onder de Abvo valt, is ontevreden over het gebrek aan structuur binnen de eilandsdienst, die namens het land Curaçao als schoolbestuur optreedt ten aanzien van de openbare scholen. De organisatie zou niet optimaal functioneren, omdat er geen concreet beleid is. Dit terwijl ze 925 leden hebben van 32 scholen, waar meer dan tienduizend leerlingen op zitten.

'In het verleden zijn er diverse trajecten gestart om structuur te creëren binnen de organisatie, maar uiteindelijk is hier niets van terechtgekomen. Dit heeft voor valse hoop gezorgd. Verder is de functie van hoofd Interne Zaken sinds 2007 door acht verschillende mensen bekleed. Hierdoor is er geen duidelijke lijn in het management', aldus de Abvo.

De vereniging stelt dat een goed gedefinieerde structuur oplossing moet bieden voor tal van problemen die optreden binnen DOS, met als gevolg dat er hierdoor kwalitatief hoog onderwijs kan worden gefaciliteerd. Het model zou vervolgens als voorbeeld kunnen dienen voor andere scholen op Curaçao.

Ignecia laat weten dat Córdoba, na de confrontatie van gisteren, Dijkhoff de opdracht heeft gegeven om met de partijen in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft vandaag plaatsgevonden. 'Ze was bezorgd en we hebben kenbaar gemaakt een gesprek te willen met minister Dick, minister Etienne van der Horst van Bestuur, Dienstverlening en Planning (Pais) en de onderwijscommissie.' De voorzitter heeft hiertoe een verzoek ingediend bij Statenvoorzitter Mike Franco.

Minister Camelia-Römer wil duidelijkheid van Statenleden over verkeersautoriteit

Onduidelijk of verkeersautoriteit zelfstandig bestuursorgaan moet worden


Het is voor de regering niet duidelijk wat de Staten willen. Zij eisen een verkeersautoriteit, maar geven niet aan of het een zelfstandig bestuursorgaan moet worden of niet. Dat bracht minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Suzy Camelia-Römer (PNP) naar voren tijdens het debat over veiligheid in het verkeer, toen zij kennis nam van een motie voor de oprichting van een verkeersautoriteit. Dit meldt de Amigoe vandaag, donderdag 12 mei 2016.

De minister eiste duidelijkheid van de parlementariërs over hoe een op te richten verkeersautoriteit er uit zou moeten zien. De uitleg van de meesten deed haar voornamelijk denken aan een commissie-vorm. Alleen onafhankelijk lid Omayra Leeflang gaf aan tegen de oprichting van een verkeersautoriteit te zijn. De invulling van de rest van de Statenleden is haar helemaal niet duidelijk.

Camelia-Römer heeft daarom het Coördinatieplatform Verkeersveiligheid gevraagd twee concept-voorstellen op te stellen, namelijk een Landsbesluit Verkeersautoriteit en een Landsverordening Verkeersautoriteit, die zij aan de ministerraad zal voorleggen ter discussie.

Volgens de minister begrijpen de meesten de ministeriële bevoegdheden na de ontmanteling van de Antillen niet. Eerst had de Eilandsraad de bevoegdheid om alles te doen, maar nu is er sprake van een dualistisch stelsel, benadrukte ze. 'De overheid heeft haar taken en de Staten hebben een mede wetgevende rol samen met de overheid en houden ook toezicht op de overheid, terwijl het gerecht apart staat. Maar de Staten kunnen niet op de stoel van de minister gaan zitten want die heeft een uitvoerende functie en is dus verantwoordelijk. Zij kunnen alleen aangeven geen vertrouwen meer te hebben in de minister.' 

Ze voegde daaraan toe, dat diverse ministers verkeerszaken in hun portefeuille hebben en dat de Staten moeten verduidelijken hoe de verkeersautoriteit opgericht moet worden en wat de bevoegdheden van deze autoriteit moeten zijn. Als het een zelfstandig bestuursorgaan moet worden, en dus een instantie waarover de overheid niets te zeggen heeft, dan moet dat via een Landsverordening geregeld worden, waarin de taken duidelijk verdeeld kunnen worden onder de bevoegde instanties. Ook kan een regelgevende bevoegdheid conform de Staatsregeling gegeven worden. Dit is volgens de minister mogelijk, maar zij benadrukte dat er daarover wel gediscussieerd moet worden. 'Het komt vaker voor dat men later toch komt klagen dat de overheid niets doet, terwijl de overheid het recht niet heeft om iets te zeggen.'

Zij herinnerde de Staten er ook aan dat men er rekening mee moet houden dat een verkeersautoriteit een eigen budget zal moeten hebben, met eigen directeuren, managers en dus ook personeels-, meubilair-, reis- en opleidingskosten. Het kan ook budgetneutraal gedaan worden. De minister heeft zelf een schatting gemaakt dat dit allemaal ongeveer 1,9 miljoen gulden zal kosten.

Camelia-Römer weersprak bovendien hiermee dat de overheid niets doet. 'De voorbereidingen zijn in ontwikkeling en daarom liet ik de twee voorstellen opstellen, zodat wij uitgebreid kunnen discussiëren over wat wij eigenlijk willen en over de gevolgen voor de staat.'

Sehos op Curaçao werkt aan plan sloopproces zuidwestvleugel

Nieuw plan vanwege waterschade in Cathlab onlangs tijdens sloop 1e fase sloop


Het bestuur van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft nog geen toestemming verleend voor de sloop van de zuidwestvleugel, omdat er wordt gewerkt aan een nieuw plan voor de afbraak. Dit vanwege het incident waarbij het Cathlab waterschade opliep tijdens de eerste fase van de sloopwerkzaamheden, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 12 mei 2016.

Op 6 april werden het auditorium en de kantoren daaromheen gesloopt in verband met de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Door de werkzaamheden ontstond er echter lekkage, waarna men besloot de sloop tijdelijk stil te leggen. Op 8 april werd het laboratorium voor hartcatheterisatie weer in gebruik genomen, na een grondige controle conform de gestelde richtlijnen, procedures en protocollen.

Woordvoerster Raiza Kibbelaar zegt, dat de verwachting is dat het nieuwe sloopplan eind deze maand wordt afgerond. 'We willen namelijk voorkomen dat soortgelijke incidenten nogmaals kunnen plaatsvinden.' Het ziekenhuisbestuur is daarom bezig met een evaluatie van het proces.

Doordat de sloop van de zuidwestvleugel is stilgelegd, rijst de vraag of dit tot een nieuwe vertragingsclaim zal leiden. Usona is namelijk met aannemer Ballast Nedam overeengekomen, dat de grond op 2 mei bouwklaar moest zijn. Nu de uitvoeringsorganisatie geen toestemming heeft om verder te gaan met het sloopproces, kan de aannemer de werkzaamheden niet voortzetten.
Vooralsnog is er echter geen nieuwe vertragingsclaim binnengekomen. Daarnaast moet er eerst worden vastgesteld dat er sprake is van schade, wil Ballast Nedam hier aanspraak op kunnen maken.
Het aannemersbedrijf heeft in een eerder stadium wel een claim ingediend, in verband met de vertraging van de bouw. Het gaat hier om een bedrag van 33,4 miljoen gulden. De partijen zijn namelijk overeengekomen dat in geval van vertraging een boete van 500.000 gulden per week moet worden betaald. Usona kan ook een claim indienen, als Ballast Nedam het proces vertraagt en dit aangetoond kan worden.

De overige bouwwerkzaamheden gaan, ondanks het oponthoud, gewoon door.

Debat Staten Curaçao over Marvelyne Wiels is van korte duur

Premier Whiteman wacht op resultaten Soab-onderzoek naar Curaçaohuis


De Staten moeten nog twee weken geduld hebben voor er meer duidelijkheid komt over de bevindingen van het onderzoek dat overheidsaccountant Soab doet naar het Curaçaohuis. Premier Ben Whiteman (PS) verklaarde vanmorgen, donderdag 12 mei 2016, in de Staten in afwachting te zijn van de resultaten van dit onderzoek, waar hij op 4 april zelf om heeft gevraagd. Dit bericht de Amigoe.

Het Statendebat over de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) en haar handelen in het Curaçaohuis was vanmorgen daarom snel afgelopen.

Onafhankelijk raadslid Omayra Leeflang kwam, zoals vorige week al was aangekondigd, met de motie dat Wiels niet meer op steun van het parlement kan rekenen. Maar. op de stemming daarover zal men moeten wachten tot de volgende vergadering over dit onderwerp. Leeflang herhaalde wederom de kritiek op het handelen van Wiels, waarover inmiddels al vier rapporten zijn verschenen. Ook onafhankelijk raadslid Marilyn Moses was gauw klaar. Haar rode kaart had ze al lang getrokken. Niemand van de coalitiefracties heeft vanmorgen het woord gevraagd.

PAR en Pais hebben zich weliswaar kritisch getoond, maar willen niet op de zaak vooruitlopen voordat premier Whiteman als verantwoordelijke voor Wiels duidelijkheid heeft gegeven hoe het staat met de implementatie van de verschillende rapporten, die in de afgelopen periode over het Curaçaohuis zijn verschenen.

Hensley Koeiman van oppositiepartij MAN verzuchtte dat het parlement er maar niet in slaagt dit onderwerp af te maken. Er is immers al verschillende keren over het functioneren van Wiels gedebatteerd. De Ombudsman bracht een verslag uit en er heeft vorig jaar op Wiels’ eigen verzoek een doorlichting plaatsgevonden van het Curaçaohuis. De aanbevelingen in dat laatste rapport worden nog maar sporadisch uitgevoerd. En nu loopt dus nog het Soab-rapport. Maar de krampachtigheid waarmee Wiels op haar plaats wordt gehouden, is bijna stuitend, aldus Koeiman.

De motie van Leeflang is bedoeld om nogmaals een signaal af te geven. Maar of ze de coalitie hierin mee zal krijgen, moet blijken als er gestemd wordt. En dat lijkt niet waarschijnlijk. De PS-fractie zal Wiels, die door haar broer Helmin op deze post werd gezet, blijven steunen. Verwijzend naar onder andere de resultaten van de doorlichting van vorig jaar. Daarin werd gesteld dat er een en ander verbeterd was, maar er werden ook tal van kritiekpunten, hetzij in milde bewoordingen, genoemd.
MFK-lid Amerigo Thodé focuste onder andere op de uitgaven voor personeel, die te hoog zijn, terwijl Koeiman de comptabiliteitsvoorschriften noemde.

Het actieplan voor verbeteringen bij het Curaçaohuis heeft vooralsnog voor weinig concrete resultaten gezorgd. Op een aantal punten wordt nog gewacht op een reactie van onder anderen gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels zelf, zo blijkt uit de toelichting op de stand van zaken, die vooruitlopend op het debat van vandaag door premier Ben Whiteman naar de Staten was gestuurd. Het is niet duidelijk in hoeverre die vertraging te maken heeft met het vroegtijdige vertrek van directeur Humphrey Senior vorige maand. Die nam ontslag omdat de gevolmachtigde minister zich met zijn taken als directeur bemoeide, terwijl het gescheiden functies zijn.

Surinaamse Politiebond wint door vernieuwingsbeweging binnen bond aangespannen Kort Geding

Bondsvoorzitter Ramjiawan: 'Het recht heeft gezegevierd, maar bond is geschaad door actie vernieuwings- beweging'


De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft vandaag, donderdag 12 mei 2016, het Kort Geding dat de vernieuwingsbeweging binnen de bond had aangespannen, gewonnen. Alle vorderingen van de vernieuwingsbeweging zijn afgewezen. De groep is veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Robby Ramjiawan, voorzitter van de SPB, zegt op Starnieuws dat de organisatie geschaad is door de actie van deze groep. 'Maar, het recht heeft gezegevierd.'

De vernieuwingsbeweging had het Kort Geding aangespannen om af te dwingen dat het bestuur de moties, ingediend tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering in april, behandelt. De rechter heeft de vordering echter afgewezen.

Ramjiawan zegt, dat het bestuur zal werken aan het herstel van de aangerichte schade aan de bond en het Korps Politie Suriname. Hij heeft overigens een Kort Geding aangespannen tegen de opstandige vernieuwingsbeweging wegens belediging en smaad. Ramjiawan is beschuldigd van malversaties en hij zou de 'grootste schurk zijn die de politiebond ooit heeft geleid'.

De voorzitter van de SPB hoopt dat deze zaak ook gauw wordt afgerond. De zaak is al uitgeprocedeerd. De bond houdt 17 mei een reguliere algemene ledenvergadering, die al gepland was.

Mediacommissie VHP op tv met eigen actualiteitenprogramma 'Sranan San e Psa'

VHP-mediacommissie wil samenleving voorzien van 'juiste informatie'


De VHP-mediacommissie is onlangs gestart met het actualiteitenprogramma 'Sranan San e Psa' ('Suriname wat gebeurt er') op de televisie. Voorlopig wordt dit programma uitgezonden op Apintie TV, kanaal 10, en Power TV kanaal 7.3. 'We doen hard ons best om dit programma ook op andere televisiestations te laten uitzenden', zo laat de mediacommissie vandaag, 12 mei 2016, weten in een persbericht.

'Sranan San e Psa' is een actualiteiten-programma waarin het maatschappelijke leven breed wordt belicht middels straatinterviews en gesprekken met de man/vrouw van de straat en gasten in de studio. De meest uiteenlopende onderwerpen worden besproken door deskundigen uit onze samenleving.


Doorgaans wordt er vanuit een bepaald medium, gelieerd aan een politieke partiij, bewust gekleurde en gemanipuleerde informatie verschaft aan de samenleving. Daarom wil de VHP-mediacommissie met dit actualiteitenprogramma de samenleving voorzien van juiste informatie over ons sociaal en maatschappelijk leven. Door juiste informatie te verstrekken zal de samenleving een andere kijk hebben op de werkelijke situatie van het land.

Donk van fotograaf staatsieportret president Bouterse naar activist tegen Bouterse en zijn beleid

Karel Donk nu hoffotograaf van protestgroep 'We Zijn Moe' en Curtis Hofwijks

(Bron foto: collectie Karel Donk)
'Ik heb in 2010 foto gemaakt van leider die eenieder in samenleving systematisch onderdrukt en heb daar nu spijt van'


In 2010 schoot fotograaf Karel Donk het staatsieportret van president Desi Bouterse. Vijf jaar later - november 2015 - is hij begonnen om activist Curtis Hofwijks en zijn actiegroep ‘We Zijn Moe’ tegen het beleid van de regering Bouterse, te ondersteunen. Donk fotografeert de protesten en helpt mee met het beheer van de Facebookpagina van de actiegroep. 'Het is zeker ironisch en contrasterend met het verleden, maar zelf ervaar ik het als groei', zegt Donk vandaag, donderdag 12 mei 2016, op Starnieuws.

Na 2010 doet Donk veel aan zelfstudie en leert over het 'antisociaal systeem waarin wij momenteel leven'. Met de opgedane kennis, vindt Donk dat Surinamers nog steeds afhankelijk en slaven zijn gebleven.

'Toen ik dit voldoende doorhad, had ik er spijt van dat ik de staatsiefoto heb gemaakt van de president. Ik heb feitelijk een foto gemaakt van de leider van de organisatie die mij en eenieder in de samenleving systematisch aan het onderdrukken is.' Donk is niet trots hierop en zegt nooit meer voor welke regering dan ook te zullen werken.

Presidenten staan volgens het huidige antisociaal systeem aan het hoofd van een criminele en terroristische organisatie. Hij stelt dat de slavernij nooit is afgeschaft. Er is slechts een transitie gemaakt. 'En de president is de persoon die leiding geeft binnen dat nieuw systeem van slavernij, meer bekend als Statism.' Hij vergelijkt de president en de totale ‘roverheid’ met de ‘house negroes’ waarover Malcolm X het eens heeft gehad.


Donk zegt niets persoonlijks te hebben tegen de persoon Bouterse. Als hij voor zichzelf een foto nodig heeft, schiet Donk die wel. 'Als mens respecteer ik zijn recht op leven.'

Donk denkt dat Bouterse geen president is, omdat hij dat graag wil, maar omdat de omstandigheden waarin hij zich bevindt, hem weinig keus geven. Net als andere leiders in het verleden. 'Ik denk dat in een gunstigere samenleving, een die niet vijandig is naar hem toe, hij graag zijn tijd beter zou willen besteden, en dat hij positiever ervaren zou worden.'
In Donk’s visie dwingt het antisociaal systeem de leidinggevende om mee te gaan met het systeem van kwaad. Wie integer en sterk is, stapt zelf op of wordt eruit geschopt. Donk stelt, dat de politici van DOE zich nu in allerlei bochten wringen om consistent te blijven. 'En toch lukt het hen niet. Ondanks alle goede bedoelingen en intenties zijn ze, net als alle politici, verworden tot hypocrieten.' Daarom vindt hij dat niet de mensen het probleem zijn, maar het systeem en verwijst naar zijn blog over zijn denkwijze. 'We moeten dit systeem zo gauw mogelijk opdoeken willen we duurzame verbetering brengen voor ons allemaal.'

De fotograaf vindt Hofwijks moedig, die als enkeling is gestart met een protest tegen het beleid. Hij ondersteunt deze actie door deze zoveel mogelijk waarheidsgetrouw vast te leggen. Hierna publiceert hij de foto’s op Facebook voor meer bekendheid.

De ondersteuning naar Hofwijks, gaat een stapje verder. Zo waakt de fotograaf ervoor, dat de activist en andere jongeren die hem ondersteunen, misbruikt worden door de politiek. Donk deelt daarom zijn gedachtegang met hen, in de hoop dat zij op hun hoede blijven voor potentieel misbruik door de politiek. Dit, om te voorkomen dat de actievoerenden 'vervallen in het maken van dezelfde fouten door steeds weer vast te houden aan hetzelfde systeem dat ons in de huidige crisis heeft gebracht'.

Centraal Hoofdstembureau in hoger beroep tegen twee Kort Gedingvonnissen in terugroepzaak Sapoen/Chitan

CHS wil schorsing vonnis waarin is bepaald dat CHS in vacature moet voorzien...

 
Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft hoger beroep aangetekend tegen twee vonnissen die geveld zijn door de Kort Gedingrechter in terugroepzaken Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan als Assembleeleden. Aan het Hof van Justitie vraagt advocaat Irvin Kanhai om het vonnis te schorsen waarin het CHS opgedragen wordt om te voorzien in de vacature. Gesteld wordt, dat het vonnis onjuist en onuitvoerbaar is.  Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 12 mei 2016.

Kanhai voert aan, dat het CHS een grondwettelijk orgaan is en geen rechtspersoon, maar desondanks  is veroordeeld. Aan het Hof wordt voorgehouden in een 'memorie van grieven', dat de Terugroepwet niet in voorziet wie volksvertegenwoordigers kunnen terugroepen als de combinatie (V7) uiteenvalt vóór de zittingstermijn van De Nationale Assemblee is aangevangen. Gesteld wordt, dat een hoofdstembureau een vacature invult en niet het CHS zoals in het vonnis is gesteld.

De rechter is volgens Kanhai ook voorbij gegaan aan een verklaring van De Nationale Assemblee, dat Sapoen en Chitan nog steeds behoren tot de fractie van de  Pertjajah Luhur. Volgens Kanhai had de rechter niet in Kort Geding dienen vast te stellen dat er opengevallen vacatures zijn. Hij blijft erbij dat het vonnis dat geveld is, onuitvoerbaar is. Gevraagd wordt aan het Hof van Justitie om het vonnis te vernietigen. De memorie van grieven is gisteren ingediend.

Een jaar vermist: Donavan en Noy

Benefietavond 'Breng Don en Noy thuis' in Hotel Torarica


23 mei 2015; Een dag die voor piloot Donavan van Embricqs en mechanicus Noy Kertodikromo start als elke andere. Gedreven als ze zijn, vertrekken ze om in opdracht van de regering stembiljetten in een Hi-Jet helikopter te vervoeren naar het afgelegen Sipaliwini. 

Het uitvoeren van deze opdracht is cruciaal voor een goed verloop van de verkiezingen die twee dagen daarna, op 25 mei, gehouden zullen worden. De mannen vertrekken en vanaf dat moment is het een mysterie wat er met de helikopter en bemanning gebeurd is. 

Een jaar verder, mei 2016, leven tenminste twee families nog steeds tussen hoop en wanhoop over het lot van hun zonen, vaders, broers, partners. De zoektochten die tot nu toe zijn uitgevoerd hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Opgeven is geen optie! Er moet duidelijkheid komen. Om door te zoeken is een flink bedrag nodig. Help de families bij de ontknoping van dit mysterie.

Op de avond 23 mei 2016, exact een jaar na dato, wordt in de banquethall van Hotel Torarica in Paramaribo van zeven tot tien uur een benefiet gehouden met als slogan 'Breng Don en Noy thuis'. 

Een kaartje kost Srd 100,-. 
Er zullen verschillende bekende Surinaamse artiesten optreden. 
De opbrengst van de kaartverkoop zal worden overgedragen aan de Stichting Red Don en Noy. De gelden zullen worden aangewend om de zoektocht voort te zetten, in de vorm van voeding en overige benodigdheden voor het zoekteam.
Kaarten verkrijgbaar bij Hotel Torarica vanaf woensdag 18 mei 2016.

UNESCO: Media op Curaçao niet in staat rol als waakhond adequaat te vervullen

Twee jaar onderzoek door UNESCO basis voor rapport

Op het eiland ontbreekt van alles in het medialandschap


De media op Curaçao zijn niet in staat om hun rol als waakhond ten opzichte van de overheid en de andere machtige actoren in de samenleving adequaat te vervullen. Dat constateert UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) na twee jaar onderzoek in een lijvig rapport (zie hieronder), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 mei 2016.

Renske Pin, die het onderzoek leidde, presenteerde gisteravond de resultaten van de evaluatie van de ontwikkeling van de media op Curaçao op basis van de ‘Media Development Indicators’ van UNESCO.


Dat deed zij in het bijzijn van UNESCO-directeur en vertegenwoordiger Katherine Grigsby, secretaris-generaal van de Curaçao National Commission for UNESCO Marva Brown en minister van Onderwijs, Wetenschap, Sport en Cultuur Irene Dick.

Curaçao is het eerste land in het Caribisch gebied waar een dergelijke evaluatie op basis van de ‘Media Development Indicators’ van UNESCO werd uitgevoerd. UNESCO ziet een belangrijke rol weggelegd voor de media in het ondersteunen van de democratie in een land en het ontwikkelen van de mens. 'Vrije, onafhankelijke en pluralistische media stellen burgers in staat om geïnformeerde keuzes te maken en om actief deel te nemen aan democratische processen.'

Maar, er ontbreekt nog van alles in het medialandschap van Curaçao, een onafhankelijke mediaraad bijvoorbeeld, een vakbond en opleidingsmogelijkheden voor journalisten, een mediawet en garanties voor een onafhankelijke redactie.

'Veel heeft te maken met de kleinschaligheid van Curaçao', relativeerde Pin de resultaten van haar onderzoek.

In het rapport zijn de 12 belangrijkste aanbevelingen opgenomen die veelal een nieuwe aanpak van de overheid vragen, bijvoorbeeld waar het gaat om het vrij beschikbaar stellen van informatie, het opleiden van burgers tot kritische mediagebruikers en het in de wet waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid van commerciële, politieke en andere invloeden. Maar, ook de media zelf moeten aan de bak, bijvoorbeeld als het gaat om duidelijkheid over redactionele bijdragen en advertenties en het opstellen van een redactiestatuut.

Het evaluatieonderzoek was mogelijk dankzij de financiële steun van het International Programme for the Development of Communication van Unesco en het Bureau Telecommunicatie en Post.

Woningen Defensie op Curaçao in de verkoop

Personeel Defensie huurt op particuliere woningmarkt


Een groot deel van de woningen van Defensie gaan in de etalage. Dat bevestigt Defensie vandaag, donderdag 12 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad, zo bericht Paradise FM. Alhoewel er wordt gesproken over een ‘drastische verkleining’ van het aantal huizen is het niet duidelijk hoeveel woningen er worden verkocht. 

Er staan nu een aantal huizen leeg. Dat komt omdat Defensie-personeel op de particuliere markt huurt.

Ook zijn er minder mensen van Defensie aanwezig in het Caribisch Gebied en dus zijn er ook minder huizen nodig. De huizen worden geveild. De woningen staan in Oudewater, Kwartje, Grote Berg en Piscadera. 

Op Curaçao rijdt ijskar rond met zonnepaneel


Zonnepaneel levert stroom voor koeling ijsproducten


De jonge ondernemer Maxwell Rosenda heeft een bijzonder project uitgewerkt, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 mei 2016: een ijskar op zonne-energie (zie foto - Bron: La Prensa). 

Naast de koelbox op de bagagedrager van zijn driewieler heeft hij een zonnepaneel geïnstalleerd die elektriciteit voor de koeling van de koopwaar genereert. Om van A naar B te komen wordt spierkracht ingezet.

Boven het voorwiel is een afvalemmer gemonteerd. Inventief, duurzaam en milieuvriendelijk.

Nestelende zeevogels in natuurgebieden op Curaçao vragen om oplettendheid bevolking

Stichting Curaçao Footprint vraagt mensen gebieden niet met honden te bezoeken


Curaçao Footprint Foundation en andere natuurliefhebbers hebben op verschillende plekken op Curaçao broedactiviteit van zeevogels geconfirmeerd. Nadat de organisatie twee weken geleden in de media een waarschuwing uitte voor de start van het broedseizoen voor zeevogels als sterns en lachmeeuwen, zijn er in verschillende natuurgebieden nestelende vogels geconstateerd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 mei 2016.

Zo zijn in de zoutpannen van Boka Samí nestelende steltkluten of makamba’s gespot en nestelt er ook een grote groep visdiefjes (common tern). In het gebied bij Rif te Mundu Nobo zijn parende koningssterns waargenomen en er zijn ook sterns gespot bij de eilanden in de zoutpannen van Jan Thiel. Daarvan is nog niet duidelijk om welke soort sterns het gaat.


Ook bij Shete Boka zijn nestelende sterns waargenomen die duidelijk agressief gedrag vertonen bij het te dicht naderen van de locatie. Het gaat hier om de Amerikaanse dwergstern. Vervolgens broeden er verschillende watervogels rondom de saliña bij Daaibooi en zijn er broedende Amerikaanse scholeksters en Amerikaanse dwergsterns gespot op het Barrièrerif bij Fuik.

De stichting dringt aan op zorgvuldig gebruik van deze natuurgebieden en vraagt iedereen die met honden wandelt deze gebieden voorlopig niet te bezoeken en honden in ieder geval aan de lijn te houden. Ook wandelaars dienen uiterst voorzichtig te zijn omdat de nesten, die op de kale ondergrond liggen, nauwelijks te zien zijn en eieren gemakkelijk kapot getrapt kunnen worden.

De stichting vraag recreanten om eventuele informatie over broedende zeevogels te mailen naar info@curacaofootprint.org of te delen via de Facebookpagina’s Caribbean Footprint of Bird Watching Curaçao.

Pueblo Soberano betuigt in Staten Curaçao steun aan Marvelyne Wiels

Staten bespreekt rapporten over functioneren Gevolmachtigde minister Wiels in Den Haag


Pueblo Soberano zal vandaag, donderdag 12 mei 2016, in de Staten haar steun betuigen aan Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. Dat zegt PS-leider Jaime Córdoba in het Antilliaans Dagblad.

Maar, of ook andere coalitiepartners de vertegenwoordigster in Den Haag steunen is niet zeker.

De Staten vergaderen vandaag met premier Ben Whiteman (PS) over de implementatie van de aanbevelingen van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en de Ombudsman over het functioneren van Wiels.

Het laatste, derde rapport van december 2015 dat over het functioneren van de Gevolmachtigde minister gaat, zal ook aan bod komen in de Statenvergadering. Whiteman stuurde nog een laatste update van secretaris-generaal Stella van Rijn van Algemene Zaken over het actieplan voor het Curaçaohuis naar de Staten.

Ga naar hier om de rest van het bericht te kunnen lezen.

Meerderheid Senaat Brazilië stemt voor start afzettingsprocedure tegen presidente Rousseff

Rousseff wordt geschorst en vervangen door vicepresident Temer


Een meerderheid van de Braziliaanse senaat heeft vandaag, donderdag 12 mei 2016, gestemd voor het in gang zetten van een afzettingsprocedure tegen presidente Dilma Rousseff (zie foto - Bron: AFP Photo/Evaristo Sa). Zij wordt nu geschorst en vervangen door vicepresident Michel Temer, zo berichten vandaag vele internationale media.
 
De impeachment was voor Temer (zie foto - Bron: Twitter) de enige manier om het tot president te schoppen: in een recente populariteitspeiling scoorde hij amper 2 procent. Van hem wordt nu verwacht dat hij de economie uit de recessie kan halen en de werkloosheid - 11 miljoen werklozen- kan doen dalen. Hij wil dat doen met de bekende 'meer marktvriendelijke' ingrepen en overweegt blijkbaar een regering samen te stellen met politici of technocraten uit het hele politieke spectrum

Na een marathonzitting die twintig uur duurde, stemden vanochtend vroeg 55 senatoren voor een afzettingsprocedure, 22 senatoren waren tegen en er was één onthouding.
Rousseff wordt er door politieke tegenstanders van beschuldigd met de staatsbegroting te hebben geknoeid om de kans te vergroten in 2014 te worden herkozen.

Rousseff zelf omschrijft de afzettingsprocedure als een machtsgreep door haar tegenstanders en zweert te strijden tot het bittere einde. ‘Ik word afgezet door criminelen. De geschiedenis zal uitwijzen dat dit een daad van seksisme en machismo is tegen een onschuldige vrouw. Ik zal blijven vechten tegen dit onrecht!’
Nu bestaat de vrees dat de politieke chaos zal uitdraaien in gewelddadige protesten. Dilma-aanhangers wierpen dinsdag in de straten van Sao Paulo en andere grote steden wegblokkades op. Rousseffs arbeiderspartij en enkele vakbonden riepen al op tot een staking.


Senaat en hooggerechtshof moeten binnen circa een half jaar onderzoeken of de beschuldigingen steek houden. Als ze dat bevestigen, moet de Senaat in een stemming Rousseff afzetten.
Eerder stemde ook een ruime meerderheid van het parlement voor het opstarten van een afzettingsprocedure.De linkse Rousseff van de Arbeiderspartij (PT) volgde in 2011 haar partijgenoot Luiz Inácio Lula da Silva als president op. Ze is erg impopulair geworden door economisch wanbeleid tijdens een van de ergste crises die de economie heeft gekend.

De hoogste aanklager van Brazilië wil naar zowel Rousseff als Lula een onderzoek. Lula wordt verdacht van betrokkenheid bij een corruptieschandaal rond staatsoliebedrijf Petrobras. Rousseff zou het onderzoek daarnaar hebben belemmerd. Het schandaal veroorzaakte een crisis in de Braziliaanse politiek en is de oorzaak van de nakende afzetting van Rousseff.

(Red. De Surinaamse Krant/De Standaard/Telegraaf)

Autonome Vakbondsorganisatie neemt niet deel aan protestmanifestatie 13 mei

OSAV vindt dat eerst 'uitputtende gesprekken' gevoerd moeten worden

 
De Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV) neemt niet deel aan de protestmanifestatie van morgen die gehouden wordt door delen van de vakbeweging, bedrijfsleven en protestgroep 'We Zijn Moe'. De OSAV vindt, dat alvorens overgegaan wordt tot protestmanifestaties, uitputtende gesprekken moeten hebben plaatsgevonden. 'Dit is nog niet gebeurd', zegt Michael Sallons, algemeen secretaris, zo is vanochtend, donderdag 12 mei 2015, te lezen op Starnieuws.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), waar de OSAV lid van is, heeft in een brief aan de president gevraagd om ontvangen te worden voor overleg over het afbouwen van de subsidies van de stroomtarieven. De president heeft gereageerd op de brief en zal de organisatie 16 mei ontvangen.

'Het OSAV-bestuur kan zich dus niet vinden in de wijze waarop deze manifestatie georganiseerd is, in plaats van eerst op de uitnodiging van de president in te gaan', aldus Sallons.

De OSAV wenst voor de duidelijkheid bekend te maken, dat de georganiseerde manifestatie gepland door delen van de vakbeweging, geen besluit is van RaVakSur.

SLM mag rechtstreeks gaan vliegen op de VS

TCT-minister Rusland: 'Dit opent enorme mogelijkheden voor Suriname'


Na ruim acht jaren achter de schermen te hebben gewerkt, heeft de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, toestemming om rechtstreeks op de VS te vliegen. Ook de luchthavenfaciliteiten en veiligheid zijn in orde bevonden door de Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA). Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft samen met de leidinggevenden in de luchtvaartsector, dit nieuws gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 12 mei 2016.

Minister Rusland zei, dat met deze ontwikkeling enorme mogelijkheden voor Suriname zijn geopend. Vliegen op de VS biedt ook een goede mogelijkheid om meer toeristen naar Suriname te trekken.

Louis Voigt, directeur en president-commissaris van de SLM, zei dat er hard is gewerkt. Met alle betrokkenen zal worden bekeken hoe te voldoen aan alle regels en voorwaarden om na te gaan wanneer de rechtstreekse vluchten naar Amerika uitgevoerd kunnen worden. Negentig dagen voor de eerste vlucht, moet worden aangegeven wanneer er wordt gevlogen.

'Dit is een uitdaging voor inkomstenverhogende maatregelen', sprak Voigt.

Mike Antonius nieuwe onderdirecteur Commerciële Zaken bij Telesur

Antonius ook per direct waarnemend directeur bij staatsbedrijf


Mike Antonius is benoemd tot onderdirecteur Commerciële Zaken van Telesur. Hij is per direct ook belast met de waarneming van de functie van directeur bij dit communicatiebedrijf. De Raad van Ministers heeft goedkeuring gegeven aan zijn aanstelling als directielid bij het staatsbedrijf. De benoeming is geschied na intens overleg met de bond van Telesur, Communicatie Werknemers Organisatie Suriname (CWOS), aldus Starnieuws vandaag, donderdag 12 mei 2016.

In april was Antonius al belast met de waarneming. Na heftige protesten van de CWOS werden het ontlasten van Russ Headley als waarnemend directeur van Telesur en het benoemen van Antonius in deze functie, teruggedraaid.

President-commissaris Gardelito Hew A Kee heeft de medewerkers van Telesur gisteravond schriftelijk meegedeeld, dat na overleg met alle partijen, de aanstelling heeft plaatsgevonden. Inmiddels was Steven Tjitrotaroeno tijdelijk belast met de waarneming.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met de CWOS, het management en de aandeelhouder, over de richting van het bedrijf en de leiding die nodig is. 'We zijn ervan overtuigd dat alle plooien nu gladgestreken zijn', stelt Hew A Ke.

De RvC heeft het vertrouwen, dat Antonius samen met het managementteam in staat zal zijn om de nodige efficiëntie slagen te maken, alsook commerciële verbeteringen door te voeren om Telesur in een gezond en goed vaarwater te houden. 'We vertrouwen erop dat met deze benoeming, een periode van turbulentie kan worden afgesloten en we gezamenlijk als één team de uitdagingen aan zullen gaan', schrijft Hew A Kee.

Regering ontvangt de VSB voor gesprek over stroomtarieven

VSB laat haar leden weten, dat weg van dialoog wordt gevolgd


De regering ontvangt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vanmiddag, donderdag 12 mei 2016, om half twee. De uitnodiging ontving de VSB gisteren. Eerder was deze bedrijfslevenorganisatie al samen met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), voor maandag 16 mei uitgenodigd voor een onderhoud.

De VSB heeft via e-mail haar leden laten weten dat de weg van dialoog wordt gevolgd, zo bericht Starnieuws vanochtend. De bespreking wordt gehouden in het paleis.

Een regeringsdelegatie had dinsdag het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) ontvangen. President Desi Bouterse was niet aanwezig. De ministers Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) en Sieglien Burleson (Handel en Industrie), hebben samen met enkele raadsadviseurs, het gesprek met de KKF gevoerd.

Bij het gesprek van vanmiddag zal minister Burleson afwezig. Zij woont tussen 11 en 23 mei mei vergaderingen bij in Miami, Florida (VS) en op Jamaica.

Minister Dodson zei gisteren, dat de voorstellen die door KKF gedaan zijn, ook voorgehouden zullen worden aan de VSB. De bewindsman zegt verder, dat er nog steeds ruimte is om te sleutelen aan de calculaties die door de regering zijn gedaan.

Met RaVakSur wordt gesproken na de protestmanifestatie van vrijdag. 'Het is het democratisch recht van eenieder om vreedzame protesten te houden. Daar komen wij niet aan', aldus Dodson.

Centrale Bank laat van zich horen: Vanaf 10 mei is de deviezenhandel vrij gegeven

'Valutaveilingen vonden plaats om geleidelijke overgang naar zwevende koers te bewerkstelligen'

'Vrije valutamarkt betekent geenszins een situatie van losbandigheid'
 

Na intensief overleg tussen de Bank en de instellingen van de valutamarkt heeft de Bank op dinsdag 10 mei de vrije markt voor de deviezenhandel in werking doen treden. In een overgangsfase van circa twee maanden zijn valutaveilingen gehouden om een geleidelijke overgang naar een zwevende wisselkoers te bewerkstelligen. Het einddoel van het valutamarktbeleid is nog steeds de interbancaire markt voor de valutahandel, zo meldt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een gisteravond, 11 mei 2016, om elf uur uitgebracht persbericht, waarvan hieronder de verdere tekst.

Op basis van de getroffen maatregel wordt de wisselkoers voortaan door de werking van het vraag‐ en aanbodmechanisme bepaald. Dit betekent, dat banken en wisselkantoren in het transactieverkeer met hun cliënten kunnen onderhandelen over de wisselkoers waartegen aan‐ dan wel verkoop van deviezen zal plaatsvinden.

Het concept van een vrije valutamarkt betekent geenszins een situatie van losbandigheid. Integendeel, richtlijnen die inmiddels aan de deviezenbanken en de wisselkantoren zijn uitgevaardigd, moeten een waarborg blijken te zijn voor onder meer behoorlijk optreden, goed marktgedrag en optimale dienstverlening aan de gemeenschap. Van deze instellingen wordt onder meer verwacht:
‐ gedocumenteerd optreden;
‐ verantwoord marktgedrag;
‐ transparantie;
‐ anti‐collusie.

Gedocumenteerd optreden heeft betrekking op het verschaffen van kwitanties en het met documenten rechtvaardigen van wisseltransacties. Met de vereiste van verantwoord optreden wordt beoogd dat de instellingen voortdurend aan‐ en verkooptransacties plegen. Het is hen niet toegestaan om bijvoorbeeld alleen maar te kopen om daarna geen verkooptransacties te plegen.

Transparantie zal zijn beslag krijgen in de dagelijkse rapportages (op sommige momenten zelfs enkele keren per dag). Belangrijk is dat de gewogen gemiddelde wisselkoers op basis van deze dagelijkse rapportages door de Bank zal worden vastgesteld. Deze wisselkoers wordt dan beschouwd als de officiële wisselkoers en geeft de gemeenschap verder een oriëntatie ten aanzien van de valutahandel. In voorkomende gevallen fungeert de officiële wisselkoers tevens als waarderingsgrondslag. Van de instellingen van de valutamarkt wordt tenslotte verwacht dat zij niet samenspannen om de wisselkoers in een bepaalde richting tebeïnvloeden. De term anti‐collusie heeft daar betrekking op. Het toezicht op de naleving van richtlijnen aan deviezenbanken en wisselkantoren zal onverkort door de Bank worden uitgeoefend.

Nu de Bank de wisselkoers heeft overgelaten aan de werking van het vraag‐ en aanbodmechanisme, zal zij zich in veel mindere mate toelaten op interventies op de valutamarkt en haar aandacht vrijwel volledig concentreren op het beheersen van de liquiditeitenmassa door het voeren van streng monetair beleid. Op die manier zal dag in, dag uit gewerkt worden aan het bewerkstelligen van prijs‐ en
wisselkoersstabiliteit.

In diverse uiteenzettingen heeft de Bank vanaf 1 februari aan de gemeenschap kenbaar gemaakt hoe het toekomstig monetair en het wisselkoersbeleid omlijnd zou worden. Zo worden er ten aanzien van het monetair beleid voorzieningen getroffen om de geldhoeveelheid effectief te beïnvloeden. Uitbreiding van het monetair instrumentarium met voorzieningen, zoals datgene dat in vakjargon bekend staat als 'standing facilities', staat bijvoorbeeld nu al aan de deur. Eenvoudig uitgelegd betreffen standing facilities het daadwerkelijk optreden van de moederbank als bank der banken: algemene banken kunnen bij de CBvS beleggen, maar kunnen ook krediet bij haar opnemen. Dat is dus vergelijkbaar met het zakendoen van het publiek met de algemene banken. Een voornaam monetair instrument wordt echter het voeren van open markt operaties, waarbij de Bank schatkistpapier verkoopt of opkoopt om respectievelijk de geldmarkt te verkrappen of te verruimen.

De op 25 april getekende MOU (Memorandum of Understanding) met de minister van Financiën past geheel in het beleidskader van de Bank. Vermeldenswaard is dat de Minister met deze stap, alsmede met het initiatief van veiling van schatkistpapier, zijn intenties van prudentieel financieel bestuur zeer sterk tot uitdrukking heeft gebracht. Wanneer de monetaire maatregelen van de Bank in samenhang met de veiling van schatkistpapier door het ministerie op de juiste wijze bekeken worden, dan komt men al gauw tot de conclusie dat rentetarieven in opmars zijn en dat het beleggend publiek nu mag uitzien naar goed rendement. Met andere woorden: de spaarzame burger zal veel nut ontlenen aan een hogere rentevoet. De monetaire autoriteiten zijn vastberaden op weg naar het verkrijgen van economische stabiliteit. 

Vrouw uit Suriname aangehouden op luchthaven Bahamas met cocaïne

Vrouw heeft ruim 3.5 kilo cocaïne in haar bagage


Een vrouw uit Suriname is gisteren op de Bahamas door de politie in verzekering gesteld, nadat op de Lynden Pindling Internationale Luchthaven leden van het anti-drugs team van de politie cocaïne in haar bagage aantroffen. Dat bericht de lokale nieuwswebsite Tribune 242 woensdag 11 mei 2016.

De agenten doorzochten rond half drie 's middags de bagage van de volwassen vrouw en vonden een hoeveelheid van ruim 3.5 kilo cocaine. De Surinaamse was gearriveerd met een internationale vlucht.

De vrouw werd meteen gearresteerd en naar verwachting moet ze deze week voor een rechter verschijnen om formeel te worden gedagvaard.

VSB laat haar leden deelnemen aan protestmanifestatie vrijdag 13 mei 2016

RaVakSur en VSB wachten op gesprek met president Bouterse

 
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) laat haar leden vrij om mee te doen aan de protestdemonstraties tegen de verhoogde stroomtarieven van vrijdag. Dit is in een onderhoud met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakaSur) besloten. De organisaties zijn bijeengekomen om te praten over de demonstraties, zo laten zij woensdag 11 mei 2016, in een persbericht weten. 

Tijdens het onderhoud, maandag, hebben de organisaties aangegeven begrip te hebben voor elkaars standpunten. Zij zijn het met elkaar eens, dat het doorvoeren van de verhoging van de stroomtarieven ernstige gevolgen kan hebben voor de economische bedrijvigheid en arbeidsplaatsen in Suriname. Zij houden vast aan het standpunt, dat tripartiet overleg de enige heilzame weg is om uit de crisis te komen en dat de overheid tot nu toe niet bereid is gebleken daaraan te voldoen.

Verder vermeldt het persbericht, dat RaVaskSur en VSB blijven wachten op het gesprek met de president dat zij hebben aangevraagd. Het resultaat van het gesprek presenteert de VSB in een algemene ledenvergadering op 17 mei.

Het gezamenlijke standpunt van de organisaties is, dat de verhoging van de elektriciteitstarieven onmiddellijk moet worden teruggedraaid.