vrijdag 13 mei 2016

CBvS wisselkoers stijgt naar Srd 6,42 voor Amerikaanse dollar

Koers CBvS hard op weg naar parallelkoers


De wisselkoers vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is vandaag, vrijdag 13 mei 2016, gestegen naar Srd 6,42 voor de Amerikaanse dollar. De koers wordt bepaald op basis van de financiële transacties van de algemene banken en de cambio's. Het gemiddelde van de transacties die gepleegd zijn, bepaald wat de indicatieve koers is voor de volgende dag, zo schrijft Starnieuws 's avonds.

De wisselkoers wordt door de werking van het vraag‐ en aanbodmechanisme bepaald. Banken en wisselkantoren kunnen volgens de CBvS in het transactieverkeer met hun cliënten onderhandelen over de wisselkoers waartegen aan‐ dan wel verkoop van deviezen zal plaatsvinden. Zij zijn daar volkomen vrij in.

De indicatieve verkoopkoers van de euro is Srd 7,30. De opkoopprijs is Srd 7,14. De Amerikaanse dollar wordt opgekocht voor Srd 6,31.

De officiële koers van de CBvS is sinds de afschaffing van de valutaveiling richting parallelkoers gegaan. De vraag naar vreemde valuta is nog steeds groter dan het aanbod.

Staten Curaçao kritisch over gebrek aan informatie toekomst Isla

Veel buitenlandse interesse voor bouw gasterminal voor overstap op LNG


'Overstap op LNG vermindert uitstoot van CO2 met 22%, zwaveldioxide SO2 met 99% en fijnstof met 90%'


Over de toekomst van de Isla-raffinaderij dient meer transparantie door het Multidisciplinaire Projectteam (MDPT) – dat daarmee belast is – te worden gegeven, dit zowel naar het parlement als naar de bevolking toe. Dit was de rode draad in de uiteenzettingen van vier Statenleden tijdens het Statendebat die vanochtend, vrijdag 13 mei 2016, na een MDPT-presentatie, aan bod kwamen, zo bericht 's middags de Amigoe.

De Centrale Commissievergadering in de Staten, met het verzoek om samen met het MDPT te vergaderen over de gemaakte vorderingen, werd in oktober aangevraagd door drie Statenleden van oppositiepartij MFK. Het MDPT gaf in vogelvlucht het tweesporentraject weer waar zij hun werkzaamheden op richten.

Het eerste is de optie van modernisering van de raffinaderij, waarbij een reductie van de schadelijke uitstoot wordt beoogd door een overstap op LNG (Liquid Natural Gas) waarvoor een nieuwe gasterminal gerealiseerd dient te worden bij Bullenbaai en waarbij de raffinaderij op de huidige locatie blijft.

Werner Wiels, voorzitter van het MDPT gaf aan, dat door een overstap op LNG, de uitstoot van CO2 met 22 procent zou verminderen, zwaveldioxide SO2 met 99 procent en fijnstof met 90 procent. Hij gaf aan, dat de raffinaderij van vitaal belang is voor Curaçao doordat deze een grote verscheidenheid van producten produceert van stookolie, smeerolie tot kerosine en om deze reden het eiland zich in een vrij unieke positie bevindt. Voor deze omschakeling naar LNG zijn volgens Wiels veel verschillende partijen uit Zuid-, en Noord- Amerika, Azië maar ook investeerders uit andere landen geïnteresseerd. Ook zijn er gesprekken met een Amerikaans-Canadees bedrijf gevoerd voor de gasterminal. Voor de levering van ‘crude oil’ wordt PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) als partner aangemerkt.

Met de overstap op gas zouden voor de aanleg van nieuwe installaties en brandstofdistributie, 4.500 tijdelijke banen voor een periode van drie jaar worden geschapen. Gestreefd wordt om hiervoor zoveel mogelijk ‘landskinderen’, ook uit Nederland, aan te trekken. 

Ga naar hier om het complete artikel te lezen.

Apparatuur op Curaçao om zika-testen uit te voeren in onderhoud

'Het betreft een periodieke onderhoudsbeurt'


De apparatuur die wordt gebruikt om zikatesten te verrichten op Curaçao, is in onderhoud. Hierdoor kunnen er sinds gisteren geen monsters meer worden getest, zo meldt het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) vandaag, vrijdag 13 mei 2016, zo bericht de Amigoe. Naar verwachting kunnen de testen vanaf dinsdag weer worden uitgevoerd.

Het gaat om de thermocyclers voor de polymerase chain reaction-testen (pcr). Monsters worden met behulp van deze apparatuur getest op basis van een pcr, oftewel het genetisch materiaal van het virus kan hiermee met een bloed- of urinemonster worden aangetoond. Dit kan tot een dag of vijf in het bloed worden geconstateerd en in urine tot tien dagen.


'De vertraging is te kort om over te gaan tot een back-up plan. Alle onderdelen zijn al besteld. Het betreft een periodieke onderhoudsbeurt', aldus arts/microbioloog Radjin Steingrover, die werkzaam is bij het laboratorium.

Momenteel is het lab bezig met een nieuwe test, die is ontwikkeld door een grote commerciële fabrikant. 'We krijgen nu een ander type aanvraag binnen, waarbij men zich afvraagt of er antistoffen tegen zika zijn aangemaakt. De testen worden komende week ook verricht om te kijken of het ingevoerd kan worden.'

Hier kan het gehele bericht worden gelezen.

Vraagtekens bij RvA Curaçao bij ontwerpwet PS om actief kiesrecht Europese Nederlanders te beperken

Raad van Advies: 'Het voorstel is niet verenigbaar met het Statuut en de Staatsregeling'


De Raad van Advies (RvA) plaatst vraagtekens bij de initiatiefwet van coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) om het actief kiesrecht van Europese Nederlanders te beperken. Het voorstel druist in tegen het Statuut en de Staatsregeling en is om die reden niet te rechtvaardigen. Dat staat in het advies dat op 11 mei is getekend, zo bericht vanmiddag, vrijdag 13 mei 2016, de Amigoe.

De PS diende in januari een initiatiefwet in om het actief kiesrecht te beperken tot op Curaçao geboren Nederlanders ofwel Nederlanders die ten minste vijf jaar onafgebroken ingezetenen zijn geweest van Curaçao. De wet maakt het volgens de RvA inderdaad mogelijk om beperkingen in te stellen voor het actief kiesrecht. Dat kan als er zich technische moeilijkheden voordoen waarvan de oplossing een praktische beperking kan inhouden. Wat PS als argument aanvoert kan volgens de RvA niet tot een praktisch bezwaar gerekend worden. Het voorstel is niet verenigbaar met het Statuut en de Staatsregeling, aldus de RvA.

Daarnaast zegt de Raad, dat de invoering van de beperking inbreuk maakt op de gelijkstelling van Nederlanders geboren in Nederland, het Caribische deel van Nederland, op Aruba, St. Maarten en Curaçao die de wetgevers van het Statuut en de Staatsregeling op het oog hadden. Het voorstel sluit namelijk niet enkel Europese Nederlanders uit, maar ook Nederlanders die op Aruba, St. Maarten en de BES-eilanden geboren zijn.

De RvA heeft het wetsvoorstel ook getoetst aan het internationaal recht, in het bijzonder met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) en het IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten).

PS stelt tot doel te hebben Curaçao te beschermen tegen de buitenproportionele gevolgen die een toestroom vanuit het Europese deel van het Koninkrijk naar Curaçao heeft voor kleine samenlevingen zoals de Curaçaose.

De Raad meent dat de door de initiatiefnemers aangevoerde argumenten onvoldoende houvast bieden voor de vaststelling van de toelaatbaarheid en de noodzaak van de in de initiatiefwet voorgestelde beperking van het actief kiesrecht. 'Daar het nagestreefde doel niet duidelijk is, kan de Raad ook moeilijk beoordelen of voornoemde beperking verder gaat dan nodig is voor het bereiken van het beoogde doel. De Raad kan om deze redenen ook moeilijk vaststellen of er sprake is van schending van het EVRM en het IVBPR.'

SFZ-verzekerden hoeven niet meer bij apotheek te betalen voor op recept voorgeschreven medicijnen

Maatregel gaat maandag 16 mei in ter verbetering dienstverlening aan verzekerden


Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft de eigen bijdrage die verzekerden moeten betalen bij apotheken afgeschaft. Dit is gebeurd nadat diverse gesprekken zijn gevoerd met het Overlegorgaan Apotheken. Met ingang van maandag hoeven SZF-verzekerden die bij de apotheek een recept aanbieden niet meer te betalen om in aanmerking te komen voor de hen voorgeschreven medicatie. Dit meldt Starnieuws vrijdag 13 mei 2016.

De apotheken zullen vanaf maandag alle recepten die worden aangeboden zonder enige vorm van eigen bijdrage aan verzekerden moeten verstrekken.

Verzekerden die recepten tot en met 15 mei 2016 hebben aangeboden bij de apotheek, dienen nog de gebruikelijke eigen bijdrage te voldoen.

Deze maatregel wordt doorgevoerd om de dienstverlening aan de verzekerden verder te verbeteren, deelt het SZF mee. Aan de apotheken, die ook voorbereid zijn op deze maatregel, is gevraagd het nodige te doen, zodat alles een vlot verloop heeft.

Districtscommissaris van Para waarschuwt voor zwemmen in kreken bij hoofdwegen

Mensen springen met alle risico's van dien in Coropina- en Sabakoekreek

(Bron foto's: Burger Informatie CentrumPara)

Districtscommissaris Armand Jurel van Para waarschuwt bezoekers aan zijn voor het zwemmen in de kreken die de hoofdwegen Kennedyweg en de rijweg naar Krakka doorkruizen. Mensen nemen een risico om in de Coropina- en de Sabakoekreek te springen. Dit meldt het Burger Informatie Centrum (BIC) Para vandaag, vrijdag 13 mei 2016, in een persbericht.

Er zijn opnieuw waarschuwings- borden geplaatst bij de bruggen over de Hoykreek, Coropinakreek en Sabakoekreek voor een verbod op zwemmen in die kreken. Deze kreken bieden geen mogelijkheid voor openbare zwemgelegenheden, omdat er geen veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.

'Onverlaten gaan er echter met de borden vandoor en verschaffen zich de autoriteit om die mogelijkheid tegen betaling te bieden. Zij, die zich hieraan schuldig maken zullen onmiddellijk worden verwijderd door de politie', aldus het BIC Para.

PL-Assembleelid Karta-Bink wil grote pompgemalen in haar district Commewijne

Pompgemalen noodzaak om overtollig water bij hoger waterstand rivier af te voeren


Het Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid Ingrid Karta-Bink pleitte gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) voor grote pompgemalen in haar district Commewijne om overtollig water ook bij hoge waterstanden in de rivier af te voeren. Vooral bij de bufferzones moet dat volgens de PL-politica gebeuren, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 13 mei 2016.

De parlementariër zei, dat het bekend is dat het overtollige water pas bij eb via de sluizen kan worden afgevoerd. De pompgemalen zouden hierin een oplossing kunnen brengen. Karta-Bink benadrukte dat door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen, het district ook blank staat. Plaatsen als De Hulp, Mariendaal, Tamanredjo, Alkmaar, Marienburg en Zoelen staan blank. Volgens Karta-Bink gaat het niet alleen om landbouwgebieden, maar ook om woongebieden. Zij verzocht de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Openbare Werken om de machines in te zetten in het district.

'Wij hadden eens vernomen, dat Commewijne ook een machinepark heeft, maar ik heb tot nu toe niet eens een machine gezien die werkzaamheden kan verrichten in het district. Er is toentertijd miljoenen van ons afgepikt voor het bouwen van onze mooie dijk en ik verzoek u, laat mij niet horen dat er geen geld is. Laten wij de mensen alstublieft helpen.'

Volgens de politica heeft Commewijne zeker de potentie om het land tot een voedselschuur te maken.

Ondervoorzitter C-47: 'Wij zien dat enkele arbeidsleiders dokken'

Naarendorp: 'Een paar maskers binnen de vakbeweging is vandaag gevallen'


Volgens Robby Naarendorp, ondervoorzitter van C-47, was de protestmanifestatie van vandaag, vrijdag 13 mei 2016, een strijd tegen het IMF (Internationaal Monetair Fonds), de verhoging van de stroomtarieven en de verarming. Volgens Naarendorp is een paar maskers binnen de vakbeweging vrijdag gevallen. 

'Wij zien dat enkele arbeidsleiders dokken', sprak hij zijn gehoor toe, aldus de webeditie van de Ware Tijd, daarmee doelend op de bonden die actief zijn binnen de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), maar die toch verstek hebben laten gaan bij het protest.De vakbondsleider zei, dat er allerlei programma's en interviews over de stroomtarieven worden afgenomen 'fu drai a volk ede'. 'Zij gaan er vanuit dat het volk niet kan nadenken. Den denki dat unu go na yosiyosiskoro', sprak C-47 ondervoorzitter.

Naarendorp zei verder, dat hij was gebeld door personen om de manifestatie voortgang te laten vinden, ondanks de aankondiging gisteren van de president, dat de stroomtarieven voorlopig worden aangehouden.

Petitie deel vakbeweging en bedrijfsleven niet door president Bouterse in ontvangst genomen

Directeur Kabinet van de President neemt petitie namens Bouterse in ontvangst
 
(Bron foto: Facebook)

Berenstein, Valies en Binda: 'Dit is het begin van de strijd'


De petitie van delen van de vakbeweging en het bedrijfsleven bestemd voor president Desi Bouterse is vanochtend, vrijdag 13 mei 2016, in ontvangst genomen door Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President. Hij beloofde de petitie zo snel mogelijk te zullen overhandigen aan de president, die niet aanwezig was. In die petitie wordt verzocht om de verhoging van de stroomtarieven terug te draaien. De indieners zijn ook tegen het afsluiten van een lening,gebonden aan diverse voorwaarden, bij Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De opgekomen massa werd bij het Kerkplein toegesproken door Assembleelid Partricia Etnel (NPS), voorzitters Sham Binda van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) en Robby Berenstein van C-47.

De organisatoren van de protestmanifestatie hadden minstens 10.000 mensen verwacht. Volgens Berenstein is dat doel gehaald, maar de opkomst was volgens diverse schattingen lager, aldus Starnieuws.

De organisatie voerden aan dat werknemers ook geïntimideerd zijn. Zo heeft de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken gisteren zijn personeel via een circulaire laten weten, dat geen toestemming wordt gegeven om de protestmanifestatie bij te wonen in het belang van de dienstverlening....

Binda, Valies en Berenstein zeiden dat dit het begin is van de strijd. Zij hebben aangegeven, dat reeds afgesproken was dat er geen tweede verhoging van de stroomtarieven zou komen. Toch is dit eenzijdig besloten door de regering. Het is niet duidelijk welke afspraken de regering gemaakt heeft met het IMF. Er is geen communicatie hierover met de samenleving. Het urgentieplan is ook nog steeds niet gepresenteerd, terwijl een samenhangend programma tot nu toe ook ontbreekt.

Kerkplein in centrum Paramaribo vol gestroomd met deelnemers protestmanifestatie

Verkeer in centrum zou volkomen vast zitten


Starnieuws bericht om elf uur vanochtend, vrijdag 13 mei 2016, dat grote groepen mensen zich verzameld hebben op het Kerkplein in het centrum van Paramaribo (zie foto's - Bron: Facebook) om deel te nemen aan de protestmanifestatie. Het verkeer in de binnenstad zit volkomen vast. Mensen uit diverse delen van het land zijn toegestroomd. De organisatoren van de manifestatie zijn tevreden met de opkomst, maar verwachten nog meer mensen.

De mensen klagen over de vele verhogingen die worden doorgevoerd door de regering. Zij vinden dat het leven ondraaglijk is geworden.

Een deel van de mensen dat deelneemt aan de manifestatie, eist het aftreden van de regering, terwijl vakbondsleiders blijven volhouden dat het gaat om een protest tegen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de verhoging van de stroomtarieven.

Het officiële programma moet nog beginnen. De massa zal worden toegesproken door diverse vakbondsleiders en Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS).De Telegraaf in Nederland bericht rond het middaguur, Surinaamse tijd, op haar website het onderstaande bericht:

Surinamers massaal in protest

Tussen de vijf- en tienduizend mensen zijn vrijdagochtend (plaatselijke tijd) in Paramaribo bijeengekomen voor een protestdemonstratie. Doel van de actie is om de regering van president Desi Bouterse duidelijk te maken dat ze de economische en financiële crisis in het land zat zijn. 


De actie is georganiseerd door een deel van de vakbeweging en het bedrijfsleven en de politieke partijen uit de oppositie. Niet alle bonden en organisaties in het bedrijfsleven doen echter mee. 

Sommige vinden het beter om via de dialoog met de regering uit de problemen te komen. De organisatoren van de demonstratie hebben de deelnemers opgeroepen rustig te blijven en vreedzaam te demonstreren.

AKMOS-voorzitter: 'Protestmanifestatie heeft Bouterse bang gemaakt'

'Die man heeft de vervelende gewoonte om op één of ander bakba tori officiële mededelingen te doen'


De nationale protestmanifestatie die vandaag, vrijdag 13 mei 2016, wordt gehouden op het Kerkplein in het centrum van Paramaribo, heeft president Desi Bouterse bang gemaakt. Vandaar dat hij besloten heeft om de abnormale verhoging van de stroomtarieven voor een korte periode uit te stellen. Dit stelt althans Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), in het Dagblad Suriname. 

Binda, één van de trekkers van de protestmanifestatie, benadrukt dat de acties normaal voortgang zullen vinden. 'Het zijn holle frasen voor me. De protesten gaan niet alleen om de verhoging van de energietarieven. Deze man heeft de vervelende gewoonte om op één of ander bakba tori te komen en officiële mededelingen te doen, omdat hij denkt dat een ieder naar zijn programma daar luistert.'

Volgens Binda weet de president goed waar alle organisaties te vinden zijn, maar heeft hij niet de beleefdheid om deze organisaties met spoed uit te nodigen om deze mededeling te doen. Gewoonweg, omdat hij ‘bang is om tijdens de dialoog geconfronteerd te worden door de organisaties’.

Binda benadrukt, dat meteen na de prijsverhoging van de stroomtarieven op 1 mei een ieder zijn of haar stem heeft laten horen, maar is er toen toch bij Bouterse, als de volksleider, geen lichtje gaan branden dat dit ondraaglijk zou zijn. 'Nu dat wij op het punt staan om een grote demonstratie te houden, neem je dan snel de ruimte om via een afvallig station een mededeling te doen die geen enkele onderbouwing heeft. Bovendien zeg je, dat je het uitstelt voor enkele weken. Dat is voor mij een signaal dat hij de kracht van de protestmanifestatie wilde breken, om mensen thuis te laten blijven', aldus Binda.

De ondernemer benadrukt, dat de gezamenlijke vakbeweging steeds gesteld heeft, dat de actie niet slechts gericht is op de verhoogde stroomtarieven, maar dat zij niets te maken willen hebben met het receptuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 'De samenwerking met het IMF moet aangehouden worden, totdat wij meer transparantie hierover krijgen. Bovendien moet de Board of Directors van het IMF vandaag een besluit nemen of Suriname die lening krijgt of niet. Wij weten dus niet eens wat het besluit zal zijn.'

Binda herinnert eraan, dat het dezelfde president was die als een dief in de nacht, tijdens dialoog met de vakbeweging, eenzijdig de verhogingen door de keel van mensen heeft geduwd. Met de aankondiging van de tarieven toen zijn de prijzen in de winkels ook toegenomen. Hij verwacht echter niet dat deze verhoogde prijzen in de winkels terug zullen worden gedraaid. 'Wij weten met wie wij te maken hebben. Wij gaan die rekening toch uiteindelijk krijgen', aldus de AKMOS-voorzitter.

Ambtenaren ofwel werknemers bij overheidskantoren zijn door hun respectievelijke leidinggevenden middels een circulaire verboden om deel te nemen aan de protestmanifestatie. Dit, terwijl bij de ondersteuningsmanifestatie van de regeringspartij NDP, deze werknemers wel eerder van hun werkplaats mochten vertrekken. 'Dit dicteert de dictatuur in het land', stelt Binda. Volgens hem is het duidelijk dat het staatshoofd en zijn regering een bepaalde attitude uitstralen die als ‘onbetrouwbaar’ kan worden aangeduid. Iets dat zich volgens hem reeds een tijd manifesteert.

CBB-personeel is verboden aan protestmanifestatie deel te nemen

Verbod op deelname manifestatie 'vanwege het belang van de dienstverlening'...


Directeur John Saharie van het Centraal Bureau van Burgerzaken (CBB) heeft zijn personeel  aangeschreven om de werkvloer niet te verlaten om deel te nemen aan de protestmanifestatie, die vandaag, vrijdag 13 mei 2016, gehouden wordt, zo is te lezen in het Dagblad Suriname. 

'Vanwege het belang van de dienstverlening kan er geen toestemming worden verleend voor vroegtijdig verlaten van de werkplek om deel te nemen aan de protestmanifestatie', staat in de circulaire, die sinds afgelopen maandag rond gaat.

De C-47 houdt samen met het bedrijfsleven en andere vakbonden de protestmanifestatie om de regering een sterk signaal te geven over het eenzijdig verhogen van de energietarieven.

DRS-voorzitter Marica bezorgd over steeds grimmiger wordende situatie in het land

'DRS zal elke rechtvaardige actie tegen voortzetting huidig beleid ondersteunen'Ex-minister en voorzitter van de Partij voor Duurzaam Rechtvaardig Samenleven (DRS), Clifford Marica, heeft na een structurenvergadering van de partij, eerder deze week, zijn bezorgdheid geuit over de steeds grimmiger wordende situatie in het land, zo laat de partij vandaag, vrijdag 13 mei 2016, in een verklaring, waarvan hieronder de verdere tekst, weten.

'Alles wijst erop dat deze regering nu in wanhoop bezig is', zegt de ex-minister van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu en Handel en Industrie. 'De aantasting van onze beleving in de rechtsstaat, drastische aanpassingen van de stroomtarieven, de devaluatie van onze Srd met bijna 100% en de dreigende onrust en stakingen zijn het resultaat van het onsamenhangend beleid dat gevoerd is vanaf 2010.' Het lenen van geld zal niet mogen baten. In totaal wilt deze regering bijna 3 miljard bij verschillende internationale instellingen gaan lenen om weer te verkwisten, zegt de DRS voorzitter.

Naast de lening van bijna 500 miljoen Amerikaanse dollars van het IMF(Internationaal Monetair FondsO, heeft de regering nog niet concreet aangegeven wat zal gebeuren met het overige geld dat nog geleend wordt van onder andere de Wereldbank en de Caribbean Development Bank (CDB). De regering zou er goed aan doen deze gelden in de productie sector te besteden, waardoor er banen gecreëerd worden en meer export kan plaatsvinden. Uiteindelijk kan Suriname dan meer verdienen om de lening dan ook daadwerkelijk terug te betalen. Op dit moment heeft het crisisplan van de regering nog niet concreet aangegeven hoe het IMF lening terugbetaald zal worden. De regering lijkt bewust bezig te zijn het volk in het donker te houden en groeperingen tegen elkaar uit te spelen.

'DRS zal daarom elke rechtvaardige actie tegen de voortzetting van het huidig beleid ondersteunen. Alles dat nu plaatsvindt, gebeurd zonder toestemming van het volk', zegt ex-minister Marica. 'Het volk moet tenminste achter het plan staan als ze dit toch willen doordrukken. Hou dan desnoods een referendum voor goedkeuring van het plan.'

Tijdens de gehouden structurenvergadering van DRS hebben de structuren massaal aangegeven de protest manifestatie van vrijdag 13 mei te ondersteunen. Ondanks het om een buitenparlementaire politieke partij gaat, geven de structuren aan dat de achteruitgang het hele volk raakt en nu eindelijk een einde hieraan moet komen.

Partij voor Duurzaam & Rechtvaardig Samenleven (DRS)

Ambassade VS in Paramaribo waarschuwt Amerikanen voorzichtig te zijn

Ambassade raadt Amerikanen aan locatie protest- manifestatie te mijden


In een urgent bericht raadt de Amerikaanse ambassade in Paramaribo Amerikanen aan, om de locatie waar vandaag, vrijdag 13 mei 2016, de protestmanifestatie plaatsvindt te mijden en steeds alert te blijven voor en na de demonstratie.'Demonstraties vinden van tijd tot tijd plaats in Suriname als gevolg van internationale en lokale ontwikkelingen. Amerikanen moeten te allen tijde op de hoogte zijn van nieuwsberichten betreffende lokale ontwikkelingen', aldus de ambassade.

De politie verwacht ongeveer 15.000 mensen op straat, die vanuit het Kerkplein zullen lopen, teneinde hun ongenoegen te uiten over de verhoging van de energietarieven en in het algemeen het regeringsbeleid.

Braziliaanse interim-president Michel Temer wil geloofwaardigheid van land herstellen

'Het eerste woord dat ik aan het Braziliaanse volk richt, is het woord vertrouwen’

 
De Braziliaanse interim-president Michel Temer (zie foto - Bron: Temer/Twitter) wil de geloofwaardigheid van zijn land dringend herstellen. Dat zei hij gisterendonderdag 12 mei 2016, in zijn eerste publieke toespraak (zie hieronder) na de schorsing van presidente Dilma Rousseff. 'Dit is niet het moment om te vieren, maar om diep na te denken', zei hij bij de eedaflegging van zijn nieuwe 22-koppige regering.
 
'Het eerste woord dat ik aan het Braziliaanse volk richt, is het woord vertrouwen’, zei de centrumrechtse Temer bij zijn beëdiging als interim-president. 'Vertrouwen in het karakter van ons volk, de vitaliteit van onze democratie. Vertrouwen in het herstel van de economie en het potentieel van onze sociale en politieke instellingen. Samen zullen we het opnieuw vinden, samen met de regering, het parlement en de samenleving.'


Temer zal het vertrouwen van zijn onderdanen in de Braziliaanse instellingen moeten herstellen, want het land is immers de afgelopen jaren, vooral door corruptie, in een neerwaartse spiraal terechtgekomen.
Een aantal jaar geleden blaakte de Braziliaanse economie nog van gezondheid en was het één van de stevigste groeilanden van de wereld. Maar, de afgelopen jaren kwam de klad erin en kwam een groot corruptieschandaal aan het licht, bij het staatsoliebedrijf Petrobras.

In zijn toespraak beloofde Temer, dat het onderzoek naar het schandaal onverminderd door zal gaan. Omdat Temer zelf daarin genoemd wordt, wordt gevreesd dat hij zich met het onderzoek zal bemoeien. Maar, volgens Temer is die vrees niet terecht. Hij zei ook dat hij het fraude-onderzoek naar Dilma Roussef niet belemmeren. Zij zou overheidsgeld voor haar verkiezingscampagne hebben gebruikt. dat leidde gisteren tot haar schorsing.
Temer heeft meteen een nieuwe regering gepresenteerd en zei dat die in de eerste plaats aan de slag ging om de kwakkelende economie van Brazilië weer aan de praat te krijgen en de staatsschuld onder controle te krijgen.


'Onze grootste uitdaging is om de vrije val van onze economie te stoppen. Daarom moeten we eerst de uitgaven van de overheid onder controle krijgen. Hoe vroeger we onze uitgaven in evenwicht krijgen, hoe sneller we weer zullen groeien.'
Dat Temer zijn nieuwe, 22-koppige regering, heeft samengesteld uit blanke mannen van middelbare leeftijd, roept ook heel wat scepsis op. Is het deze ploeg die een nieuwe, frisse wind door Brazilië moet laten waaien?

Michel Temer is interim-president zolang de afzettingsprocedure tegen Dilma Rousseff loopt.
De Senaat heeft nu 180 dagen de tijd om te beslissen of Rousseff definitief moet worden ontslagen. Als dat gebeurt, zal Temer aanblijven tot het einde van de legislatuur, die loopt tot eind 2018.

(Red. De Surinaamse Krant/VRT, België) 

Einde gebruik zogenoemd POS-apparaat is in zicht

Nederlandse banken treden op tegen in Suriname illegaal betalingssysteem

Ondernemers weten dat gebruik POS-apparaat illegaal is


De zogenoemde POS-apparaten (Point Of Sale) in Suriname, waar met een pinpas in euro's producten betaald kunnen worden, zijn aan het verdwijnen. Spoedig zal het laatste apparaat uit bedrijf zijn.
Nederlandse banken treden op tegen dit illegale systeem, dat jaren is gedoogd, zo bericht vandaag, vrijdag 13 mei 2016, de Ware Tijd.

'Het was een handigheid van Surinaamse ondernemers die het gat in de markt zagen', zegt een ondernemer die ook zo'n apparaat exploiteerde. 'Die van ons is sedert januari geblokkeerd en wij hebben hem verwijderd.'

Nederlanders pinden naar schatting op maandbasis tussen de één en anderhalf miljoen euro bij deze machines. 'En dat geld kwam in onze economie.'

Het 'europinnen' werd in 2005 legaal geïntroduceerd door Surpost, die dit in samenwerking met haar evenknie in Nederland, mogelijk maakte.

De ondernemer wiens POS-apparaat werd geblokkeerd, zegt dat anderen indertijd al gauw het gat in de markt zagen. 'Wat eigenlijk gebeurd is, is dat je in Nederland vraagt dat een machine bij je zaak wordt geplaatst. Het apparaatje wordt echter niet daar geïnstalleerd, maar verscheept naar Suriname. Er wordt dan hier gepind alsof dat in Nederland gebeurt. Je hoeft alleen een goede internetverbinding te hebben.'

De ondernemer onderkent dat het illegaal is. 'Daarom hebben wij niet geklaagd toen onze machine werd afgesloten.' Hij zegt verder, dat hij al ruim een jaar had zien aankomen, dat deze illegaliteit op haar einde liep. 'Er waren steeds meer mensen die wilden weten hoe het werkte. De banken waren bezig het te onderzoeken.'

Op de website van de Hakrinbank is onder andere nog steeds het volgende te lezen:
'Door de kosteloze plaatsing van een POS apparaat van de Hakrinbank N.V. biedt u aan klanten met een pinkaart de mogelijkheid om de aankopen in uw bedrijf gedaan giraal te betalen. Deze betaling wordt direct op uw rekening bijgeschreven, zodat  u verder geen handling van contanten aan het eind van de dag heeft.'

De Finabank heeft dit nog op haar website staan:
'Via het POS-systeem kunnen uw klanten met hun ATM-pas of met hun VISA credit card betalen. De betalingen worden direct op uw rekening bijgeschreven in SRD of in USD zodat u minder contant geld hoeft te verwerken. Het POS-apparaat wordt kosteloos geplaatst in uw bedrijf. Het enige wat u hiervoor nodig heeft, is een telefoonaansluiting met een internetverbinding.'

De Surinaamsche Bank (DSB) heeft vandaag nog steeds onderstaande tekst op haar website staan:
'Als zakelijke cliënt van De Surinaamsche Bank heeft u de mogelijkheid een Point of Sale (POS) apparaat ten behoeve van uw onderneming bij ons aan te vragen. Middels het POS-apparaat stelt u uw eigen clientèle in staat gemakkelijk betalingen bij u te verrichten, zonder contant geld op zak te hebben. Ook betekent het POS-apparaat voor uw eigen bedrijf veiligheid, aangezien u weinig contanten in kas hoeft te houden. Voordeel voor zowel uw cliënten als voor uzelf.'

Dure stroom en bedorven melk

Supermarkt- eigenaren spelen met gezondheid consument

Bij sluiting supermarkt worden, om stroom te besparen, ijskasten uitgezet en 's morgens weer aangezet


Het kwam altijd wel voor dat één uit de zoveel pakken melk bedorven was. Misschien drie of vier keer per jaar merkten we op dat melk bedierf voor de vervaldatum. Of een dag of twee na het openen van het pak. Niks om over te klagen, melk bederft namelijk graag. De laatste week is het wel anders.

Nadat mijn vrouw mij voor de derde keer in drie dagen vroeg om twee pakken melk te kopen, moet er wel iets heel serieus fout zijn. Van de zes pakken melk waren er vier bedorven bij het openen van het pak, nog dagen voor de vervaldatum. In de eerste instantie vervloek je de producent/het merk. Maar er is veel meer aan de hand. We hebben enkele leden gevraagd om melk te kopen uit hun wijken en deze langs te brengen. Van de vier pakken die we zondag kregen, waren twee weer bedorven voor de vervaldatum. De lage kansen op een goed pak melk, maakt elke supermarkt een casino.

Om zeker te weten waaraan dit lag, ben ik woensdagochtend vroeg bij drie supermarkten langs gelopen aan de Zwartenhovenbrugstraat, Gemenelandsweg en de Waaldijkstraat. De vriezers waren koud en de ijskasten waren lauw. Geen ijs te vinden. De ijskasten en vriezers waren nog geen kwartier aan. Om stroom te besparen, hebben vele supermarkten als beleid genomen om hun koelapparaten uit te doen bij sluiting en weer aan te doen bij opening. Bij een supermarkt was de vriezer al uit om acht uur 's avonds, twee volle uren voor sluiting.

De verschillende gevolgen van onze falende economie en ronduit het crimineel beleid, zijn overal te vinden en veelal een jaar geleden voorspeld. Voedselzekerheid en voedselveiligheid zijn nu al gedegradeerd tot een kansspel. De 'voedselschuur' van het Caribisch Gebied kan haar eigen melk nauwelijks produceren en nu kunnen we het niet eens bewaren.

In sommige gevallen is het erger dan alleen maar de koelkasten uitschakelen. Bij sommige supermarkten wordt het melk in dozen of zakken gedaan bij het bevroren vlees of de vis. Volgens een supermarkt helper is dit geen probleem, want het bevroren vlees houdt de melk koel. Het op de bodem verzamelde (soms vloeibare) bloed zegt mij eerder dat zowel het vlees als de melk ver boven het nulpunt komen te zitten voor de ochtendopening. Ik kon bij elke supermarkt weer een nieuw pak melk krijgen. Ze kijken er zelf niet eens van op. Het oude pak melk verdwijnt naar achteren en ik loop weg met een nieuwe.

Er is meerdere malen gebeld naar het B.O.G. (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg). De lijn was vaak bezet, misschien door al die klachten over bedorven melk?


Anwar Alibux
Chemisch Technoloog

Zestien woningen te resort La Privada te Vredenberg, Curaçao, onder veilinghamer

Nieuwe eigenaar niet verplicht alle woningen te kopen


Zestien huizen, gevestigd op het luxueuze resort ‘La Privada’ in Vredenberg, worden 8 juni 2016 om twee uur 's middags geveild worden. Marjorie Lourens van notariskantoor Van der Pluijm-Vrede is belast met de veiling die in de Belle Alliance-zaal van het Avila Hotel plaatsvindt. De totale inzetprijs voor de zestien woningen is 4.001.100 dollar, zo bericht vanochtend, 13 mei 2016, het Antilliaans Dagblad.

In een advertentie is de lijst met huizen gepubliceerd. Hoewel Lourens niet kan aangeven wat de prijs per ‘unit’ is en of losse verkoop überhaupt mogelijk is, blijkt uit de advertentie van de executoriale verkoop, dat een nieuwe eigenaar niet verplicht is alle woningen te kopen. Zo staat onderaan de lijst met te veilen woningen: 'De executant behoudt zich het recht voor om de registergoederen als omschreven sub 6. a t/m 6.o te verkopen in kavels, bestaande uit ieder mogelijke combinatie van registergoederen en om over te gaan tot een voorlopige toewijzing van deze kavels.'

De bouw van de woningen op het resort La Privada is twintig jaar geleden begonnen.

Projectontwikkelaar is Terra Tropical Development and Real Estate Company nv - opgericht in oktober 2009 - met Robert ‘Rob’ Jansen als directeur. Het resort heeft in totaal 51 kavels, waarvan 25 door Jansen via Terra Tropical zijn gekocht. Van deze 25 werden 16 kavels bebouwd en verhuurd. Deze kavels worden 8 juni geveild. Twee andere kavels werden privé door Jansen gekocht en bebouwd. Deze huizen zijn reeds in een eerder stadium geveild.

Met ingang van juli nieuw theorie rijexamen op Curaçao

Vernieuwde examen stoelt op Verkeerswet van 2002...


Het vernieuwde theorie-examen voor het rijbewijs, gebaseerd op de ‘nieuwe’ Verkeerswet van 2002, zal per 1 juli afgenomen worden. Dit is in de Staten onlangs bekendgemaakt door minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (PAIS), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 13 mei 2016.

Verder zal de baliefunctie van het Bureau Rijbewijzen verhuizen naar een onderkomen naast het bevolkingsregister Kranshi. Daarmee wordt er een fysieke scheiding aangebracht tussen de administratieve en praktische uitvoering van taken bij het bureau.

De examens zullen nog wel afgenomen worden op de locatie aan de Santa Rosaweg. Ook zal er gewerkt worden aan accreditatie van de rijschoolhouders. En een nieuwe directeur Bureau Rijbewijzen wordt eerdaags aangesteld.

Hier kan het complete artikel worden gelezen.

Ctex datacenter op Curaçao op weg naar faillissement

Datacenter Ctex lijkt te gaan bezwijken onder zware schuldenlast


Het nog splinternieuwe datacenter Ctex heeft onder aanvoering van ex-ceo Anthony de Lima niet alleen enorme schulden opgebouwd, maar ook voor derden aanzienlijke schulden achtergelaten.Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 13 mei 2016.

De kans is zeer groot, dat de concurrente crediteuren, waaronder leveranciers, niets meer van hun geld terugzien. Dit kan worden opgemaakt uit het verslag van de bewindvoerder van Curaçao Technology Exchange nv, dat in december 2015 surseance van betaling werd verleend.

Wat er nog geveild zal worden aan roerende zaken zal volledig toekomen aan de bank, zo is de verwachting. Daarmee blijft er niets over voor de overige schuldeisers, lijkt het. Ctex had ten tijde van de indiening van haar verzoek tot verlening van surseance een schuld aan de concurrente crediteuren van ruim 9,5 miljoen gulden.

Om het gehele bericht te lezen even naar hier gaan.

Venezolaanse president Maduro ziet de hand van de VS in afzetting Braziliaanse collega Rousseff

'Ik weet dat ze nu achter Venezuela aangaan'


De regering van Venezuela heeft teleurgesteld gereageerd op de schorsing van de Braziliaanse presidente Dilma Rousseff. Haar Venezolaanse collega Nicolas Maduro beschuldigde gisteren in een toespraak de Amerikanen ervan achter de schermen aan de touwtjes te hebben getrokken, aldus berichten vandaag, vrijdag 13 mei 2016, diverse internationale media.

De meerderheid van de senaat in Brazilië stemde gisteren voor het in gang zetten van een afzettingsprocedure tegen Rousseff. Zij wordt er door politieke tegenstanders van beschuldigd met de staatsbegroting te hebben geknoeid om de kans te vergroten in 2014 te worden herkozen.


De schorsing van de linkse Rousseff valt slecht bij de socialistische regering in Caracas. 'De staatsgreep in Brazilië is een gevaarlijk en slecht voorteken voor de toekomstige stabiliteit en vrede op het continent. Ik weet dat ze nu achter Venezuela aangaan', aldus Maduro gisteren in zijn toespraak voor het Venezolaanse volk (zie hieronder).

Ook Maduro kampt met grote politieke problemen. De Venezolaanse oppositie haalde eerder bijna twee miljoen handtekeningen op om een referendum mogelijk te maken over zijn positie.

Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten ontvangt van RGB-minister papieren voor 5 hectare grond

Op terrein worden boomstammen opgeslagen en trainingscentrum opgezet


De voorzitter van de vereniging van Binnenlandse Houtproducenten, Paul Abiting, heeft gisteren namens deze organisatie een toewijzingsbeschikking ontvangen voor een stuk grond van vijf hectare aan de Martin Luther Kingweg. Daar zullen houtblokken worden opgeslagen en een trainingscentrum worden opgezet voor de doelgroep, zo bericht het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) vandaag, vrijdag 13 mei 2016, in een persbericht.

De vereniging telt 162 leden die in de houtsector als kleine ondernemers actief zijn.

Minister Steven Relyveld van RGB, die de beschikking overhandigde, sprak van een heugelijk feit en een historisch moment voor de vereniging. Deze vereniging stelt zich ten doel het accommoderen, begeleiden en verzorgen van trainingen voor de kleine Houtproducenten.

Relyveld meent, dat de activiteiten zullen bijdragen aan het upgraden van de houtproductiesector.

Minister Dodson heeft geen idee hoelang invoering verhoogde stroomtarieven op zich laat wachten

Jogi en Gajadien (VHP): 'Minister Dodson is de terugfluit minister'

Oppositie vermoedt dat besluit aanhouden verhoging stroomtarieven verband houdt met protestmanifestatie


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) kan nog niet aangeven hoelang de verhoging van de stroomtarieven wordt aangehouden. In De Nationale Assemblee kwam deze kwestie gisteren aan de orde, nadat president Desi Bouterse via het programma 'Bakana Tori' op staatszender SRS bekendmaakte, dat de verhoging die per 1 mei is ingegaan, voor enkele weken wordt aangehouden. Dit bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 13 mei 2016.

ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk wilde weten voor hoelang het besluit is aangehouden. 'Is het om de mensen thuis te houden? Of is het zo dat men gaat wachten, om het daarna gewoon door te voeren.' Hij doelde op de vandaag te houden protestmanifestatie in Paramaribo, op het Kerkplein.

Dodson zei, dat het uitstel van de verhoging van de EBS-tarieven niets te maken heeft met de protestmanifestatie. De verhogingen zijn ook geen eis van het IMF (Internationaal Monetair Fonds), want de regering was hier al mee bezig. Het IMF heeft aangeven wat de ruimte is voor subsidies binnen het financiële plaatje.

'Het IMF had als voorwaarde dat wij niet moeten subsidiëren. Het IMF heeft gezien dat wij Srd 1.2 miljard aan elektriciteitsvoorziening subsidiëren. En gezien de situatie van onze financiële reserves en staatsfinanciën, kunnen wij dat niet volhouden. Het is geen gezonde situatie, dus hebben ze als prior condition aangegeven dat dat weg moet.' Het gevolg van het wegvallen van de subsidie resulteert in tariefaanpassingen.

Marinus Bee (ABOP) wilde weten of met het aanhouden van de verhogingen, de overeenkomst met het IMF op de lange baan komt. Die vraag werd ook niet beantwoord door de minister.

Verschillende oppositieleden vermoeden, dat het voorlopig stopzetten van de nieuwe tarieven wel alles te maken heeft met het protest van vandaag. Voor Mahinder Jogi en Asiskumar Gajadien (VHP) is weer eens het ‘zig zag’-beleid van de regering bewezen. Zij vroegen hoeveel waarde er aan dit besluit gehecht moet worden aangezien Dodson vaker op besluiten terugkomt. Zij leggen hem het predicaat van 'terugfluit minister' op.

De VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) en de KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken) hebben voorstellen gedaan waarmee de president akkoord is gegaan. Besloten is de tarieven voorlopig op te schorten, totdat de voorstellen aan de SER (Sociaal Economische Raad) en het Tripartiet overleg zijn gepresenteerd en 'common ground voor een aanvaardbaar voorstel is gevonden' sprak Dodson.

Vicevoorzitter Melvin Bouva (NDP) en partijgenote Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons benadrukten gistermiddag, dat er veel discussie is gevoerd over de verhoging. Aangegeven is dat de onderste lagen van de samenleving niet getroffen mogen worden. Dit is ook gebleken uit de verhoging die doorgevoerd werd. Hier mag er geen verandering in komen, stelden Geerlings-Simons en Bouva.

Voorzitter NDP-Paramaribo Laurens Ramahi weer intimiderend bezig

Ramahi beweert dat niet-NDP'ers de protest- manifestatie in NDP-kleuren gaan verstoren


De voorzitter van NDP Paramaribo, Laurens Ramahi, is weer intimiderend bezig. Nadat hij eerder - op 26 april - had opgeroepen om de omroep Rapar Broadcasting Network (RBN) en het Dagblad Suriname te boycotten en exemplaren van het dagblad in brand te steken, omdat  in het Dagblad Suriname etnische discriminatie en rassenhaat zou worden gepromoot, is hij nu doende om al een intimiderende- en onrustsfeer te creëren rond de protestmanifestatie van vandaag, vrijdag 13 mei 2016, van de vakbeweging, delen van het bedrijfsleven, oppositiepartijen in het parlement, de actiegroep 'We Zijn Moe' en anderen.

De man roept partijgenoten die in dienst zijn van de overheid op om de instructies en opdrachten van hun directeuren en ministers op te volgen. Hij beweert informatie te hebben, dat er personen worden aangestuurd om zich in NDP-tenue en met partijvlaggen in de menigte te begeven bij de protestmanifestatie. Maar, het spreekt voor zich dat, mochten werkelijk mensen in NDP-kleuren en dergelijke vandaag rond de manifestatie opduiken, dat werkelijk NDP'ers zijn. Ramahi lijkt vooraf al de NDP te willen indekken, mochten er zich vandaag tijdens de manifestatie toch ongeregeldheden, in welke vorm dan ook, voordoen.

Robby Berenstein, initiatiefnemer van het protest en voorzitter van de vakcentrale C-47, zegt vanochtend in een reactie in de Ware Tijd, dat hij niets af weet van de bewering van Ramahi. 'Ik zou het belang hiervan niet inzien. Het is zijn probleem; ik hou me daarmee niet bezig.'

De vakbondsleider wijst erop, dat het niet is toegestaan om de actie in één of andere politieke uitrusting of met een vlag van een partij bij te wonen. Berenstein zegtm dat hij zich door de uitspraken van Ramahi niet van zijn focus laat afbrengen. 'Te wi e go na onti, wi e sutu bofru, unu no e sutu konkoni.'

Hij zegt, dat er geen zicht zal zijn op individuen die zich eventueel in partijkleding tussen de massa zullen bevinden. 'Wij gaan voorkomen dat zich calamiteiten voordoen.' Er zijn duidelijke afspraken met de politie en er is ook gezorgd voor een ordedienst. Om die reden is de route ingekort.

Hoewel president Desi Bouterse gistermiddag op de staatszender SRS, in het programma van zijn eigen perschef Clifton Limburg, heeft aangekondigd, en vervolgens pas via een persbericht, dat de tariefsverhoging voor stroom voor enkele weken wordt aangehouden - om het vervolgens waarschijnlijk gewoon weer door te voeren -, reageerde Berenstein meteen met de mededeling, dat de protestmanifestatie gewoon doorgang zal vinden. Iedereen die betrokken is bij het protest vermoedt, dat het besluit van Bouterse, zo kort voor de manifestatie, enkel en alleen tot doel had, dat het protest zou worden afgelast. Maar, de manifestatie richt zich ook in algemene zin tegen het regeringsbeleid.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Protestmanifestatie gaat gewoon door

Protest ook gericht op lening bij IMF en ontbreken samen- hangend pakket maatregelen


De protestmanifestatie gaat vanochtend vanaf tien uur normaal door. Aan de regering is gevraagd om de verdere verhoging van de stroomtarieven terug te draaien. Verder is aangegeven, dat het recept van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet acceptabel is. Daarnaast is steeds aangedrongen op een samenhangend pakket van maatregelen. Dit zegt bestuurslid van C-47, Robby Naarendorp, aldus Starnieuws. Leiders van de actie zijn op dit moment bijeen waarbij unaniem het besluit is genomen dat de acties doorgaan.

Het Kabinet van de President heeft inmiddels - dus, pas nadat president Bouterse een en ander al had bekendgemaakt vanmiddag op de staatszender SRS in het programma 'Bakana Tori', gepresenteerd door zijn eigen perschef Clifton Limburg - gistermiddag, donderdag 12 mei 2016, formeel in een persbericht (zie hieronder) bekendgemaakt dat de verhoogde stroomtarieven voor enkele weken worden opgeschort. Deze kwestie zal voorgelegd worden aan de Sociaal Economische Raad en aan het Tripartiet Overleg voor een spoedadvies.


Dit besluit is genomen nadat een regeringsdelegatie overleg gevoerd heeft met het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken dinsdag en vanmiddag met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

Naarendorp ziet de stap van president Desi Bouterse om de tarieven voor enkele weken aan te houden als een poging om verwarring te stichten. 'De tarieven zijn niet teruggedraaid, maar de ingangsdatum wordt verschoven. RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) is overeengekomen met de president dat de tweede verhoging niet door zou gaan. Dit is niet te dragen.'

Met het aanhouden van de verhoging voor enkele weken is het probleem niet opgelost, vinden de organisaties die de protestmanifestatie leiden.

Verhoging stroomtarieven enkele weken aangehouden - Protestmanifestatie gaat gewoon door

President Bouterse maakt uitstel verhoging bekend via staatszender SRS

Mogelijk gokt president op het niet doorgaan van protestmanifestatie


President Desi Bouterse heeft gistermiddag, donderdag 12 mei 2016, via staatszender SRS in het programma Bakana Tori van zijn perschef Clifton Limburg - en niet bijvoorbeeld via een persbericht - bekendgemaakt, dat de verhoging van de stroomtarieven voor enkele weken is aangehouden. Het uitstelt volgt op een gesprek dat de regering dinsdag had met de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en vanmiddag met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Bouterse zei voor de microfoon van het programma, dat er positieve bijdragen geleverd zijn. De zaak wordt verder besproken binnen de Sociaal Economische Raad (SER) en in tripartiet verband. Mogelijk hoopt hij, dat met zijn beslissing de protestmanifestatie morgen niet doorgaat. Dat protest van de vakbeweging, delen van het bedrijfsleven, politieke partijen in de oppositie, protestgroep 'We Zijn Moe' en anderen is in eerste instantie gericht tegen de verhoging van de stroomtarieven per 1 mei.

Op de vraag aan Bouterse of de organisatoren van de protestmanifestatie een pas op de plaats moeten maken, antwoordde hij: 'Als je oprecht bent wel.'

C-47 voorzitter Robby Berenstein zegt in een eerste reactie op de website van de Ware Tijd, dat de protestmanifestatie morgen normaal doorgaat. Hij noemt het besluit om de tarieven aan te houden een 'scenario van de VSB en de president'. Overigens begrijpt iedereen, dat de verhoging van de stroomtarieven de druppel en aanleiding waren voor de vakorganisatie om een manifestatie te organiseren die feitelijk gericht is tegen president Bouterse en het regeringsbeleid.

De president liet weten dat er een prijsverhoging moet komen, maar dat de voorstellen die gedaan zijn worden meegenomen. Hij zei, dat ex-vicepresident Robert Ameerali ook in KKF-verband een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Bouterse zei verder, dat de regeringsdelegatie heel goed onderhandeld heeft. Hij noemde onder andere minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en vicepresident Ashwin Adhin, minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie en de raadsadviseurs.

De tariefsverhoging zal in gemeen overleg verder worden besproken. Belangrijk is ook dat de nationale productie niet eronder zal lijden. De regering had de kleine huishoudens ontzien met de tariefverhoging die per 1 mei was ingegaan. Deze verhoging wordt voorlopig aangehouden.

In de loop van de middag verschenen op Facebook veel reacties op het besluit van de president. Over het algemeen hebben mensen het gevoel, dat de beslissing slechts is genomen in de hoop dat de manifestatie van morgen wordt afgelast, waarna Bouterse over een paar weken de prijsverhoging van de stroomtarieven gewoon weer invoert. Ook activist Hofwijks roert zich: