woensdag 18 mei 2016

Meer instroom van rechtszaken Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Curaçao

Hof presenteert haar Jaarverslag 2015


De instroom van rechtszaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is op totalen hoger dan vorig jaar. Deze stijging geldt echter niet voor alle rechtsgebieden. Voor Bestuursrecht is de instroom juist gedaald. Deze daling is vooral te zien in de aantallen LAR-zaken (Landsverordening Administratieve Rechtspraak) Deze zijn op alle vestigingen gedaald, zo bericht vandaag, woensdag 18 mei 2016, de Amigoe.

Dat meldt het Hof in zijn jaarverslag over 2015 dat vanochtend werd gepresenteerd:De toename van het totaal aantal ingestroomde zaken is grotendeels toe te schrijven aan het rechtsgebied strafrecht in het bijzonder de zaakscategorie Overtredingen. De instroom van de overtredingszaken is op bijna alle vestigingen hoger dan vorig jaar. Het aantal aangebrachte overtredingszaken op de vestiging Curaçao neemt weer toe na een aanzienlijke daling in het jaar 2014. Deze toename is van invloed op het totaal aantal ingestroomde zaken, maar is van minder invloed op de totale tijdbesteding voor de behandeling daarvan, aangezien de zaakszwaarte van de zaakscategorie Overtredingen zeer licht is.

De instroom van civiele zaken, zowel civiele bodemprocedure zaken als extra judiciële zaken, is in 2015 afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze afname is vooral toe te schrijven aan het aantal beslagzaken. Deze zaken laten al een aantal jaren een dalende trend zien. Een mogelijke oorzaak voor deze afname kan zijn het feit dat vanaf medio 2013 griffierechten worden geheven voor beslagzaken.

Om het gehele artikel te kunnen lezen gaat u naar hier.

VVD wil nog altijd voorwaarden verbinden aan vestiging in Nederland

'Begrip afstamming in wettekst is vervangen door ‘verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege’'

 
De VVD is onverminderd van plan om voorwaarden te verbinden aan de vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren in Nederland. Dat blijkt uit een aanpassing van het wetsvoorstel, dat oorspronkelijk werd ingediend in 2012, maar nog steeds niet voor een openbare behandeling staat geagendeerd, aldus de Amigoe vanmiddag, woensdag 18 mei 2016.

Ook in de laatste versie moeten Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren aan een aantal voorwaarden voldoen voor ze zich in Nederland mogen vestigen, zoals het voldoende beheersen van de Nederlandse taal en de beschikking over voldoende inkomen, scholing en een bewijs van goed gedrag. Volgens initiatiefnemer André Bosman wordt hiermee voorkomen dat kansarme jongeren in Nederland kansloze jongeren worden.

De wijziging die gisteren bekend werd gemaakt, betreft onder meer de verwijdering van de term ‘afstamming’ om aan te geven op wie de wet van toepassing is. In de eerdere versie ging het om Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren die door afstamming, naturalisatie en optie het Nederlanderschap hadden verkregen.

Afstamming is een gebruikelijke term voor het aanduiden van familierelaties, maar lag binnen de context van dit voorstel gevoelig, schrijft Bosman. 'Hierom heb ik dit begrip uit de wettekst vervangen door ‘verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege’. Inhoudelijk is hiermee het toepassingsbereik niet gewijzigd.'

De laatste versie is ook uitgebreid met de omschrijving van de procedure voor mensen die niet aan de voorwaarden voldoen. Als ze geen enkele medewerking verlenen aan de terugkeer naar Curaçao, Aruba of St. Maarten, is er de mogelijkheid om hen in bewaring te stellen voor maximaal drie maanden. 'De maximale termijn voor bewaring is teruggebracht van zes naar drie maanden. Het gaat hier immers om een andere groep dan niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen.'

Het wetsvoorstel kreeg de afgelopen jaren veel kritiek. Niet alleen vanuit het Caribisch gebied, maar ook van andere Nederlandse politieke partijen, waaronder coalitiepartner PvdA, die van mening zijn dat er sprake is van discriminatie. De Raad van State twijfelt aan de noodzaak en de proportionaliteit: de regeling lijkt niet in verhouding te staan tot het doel, waaronder de bescherming van de Nederlandse openbare orde en economische voorzieningen als de bijstand.

Procureurs-generaal Koninkrijk bijeen op Curaçao

Versterking grensbewaking en controle en aanpak grensoverschrijdende criminaliteit hoog op agenda
(Bron foto: OM Curaçao)

De Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, Guus Schram, was vandaag, woensdag 18 mei 2016, gastheer van het Koninkrijks PG-overleg (KPG-overleg) dat plaatsvond op Curaçao, zo bericht het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in een persbericht.

Tweemaal per jaar voeren de PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES, de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureurs-generaal overleg met elkaar. Behalve de voorbereiding van het Justitieel Vierpartijen Overleg (dit jaar op 1 juni in Nederland), komen in dit KPG-overleg ook andere onderwerpen ter sprake. Deze hebben veelal betrekking op de afstemming van opsporing en vervolging en de onderlinge samenwerking. Het KPG-overleg heeft daarmee tot doel de Openbaar Ministeries van de verschillende landen zoveel mogelijk te laten profiteren van het feit dat zij opereren binnen hetzelfde Koninkrijk.

Deze editie is in het bijzonder gesproken over de versterking van de grensbewaking- en controle op de lucht- en zeehavens en de uitwisseling van passagiersinformatie. Daarnaast hebben de PG’s overlegd over de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit en is het meerjarenperspectief van het OM Carib op de criminaliteitsbestrijding besproken.

Voorafgaand aan het KPG-overleg werd een bijeenkomst gehouden over de voortgang van het verbeterplan van de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten. Daarbij waren onder andere de diensthoofden van de Landsrecherches van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, de directeur van de Nederlandse Rijksrecherche en de Hoofdofficieren van Justitie van Curaçao en Sint Maarten aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat in de afgelopen twee jaar belangrijke stappen zijn gezet in de ontwikkeling naar volwaardige en kwalitatief hoogstaande landsrecherches, maar dat er ook nog voldoende ruimte voor verbetering is. De aanwezigen hebben met elkaar van gedachten gewisseld hoe die verbetering bereikt kan worden en welke onderlinge hulp en samenwerking daar een bijdrage aan kan leveren.

Startsein tweede fase succesvol kwelderproject Weg naar Zee gegeven

Met steun Nederlandse ambassade en Staatsolie worden vijf kwelders opgezetHet kwelderproject, dat bedoeld is om de kustlijn van Weg naar Zee te beschermen, blijkt steeds meer (internationale) ondersteuning en erkenning te krijgen. 'Dit geeft een goed gevoel. Wij kunnen ons nu gaan richten op onderzoek om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten.' Dat zei professor Siewnath Naipal, initiatiefnemer van het kwelderproject, waarvan de eerste fase is opgeleverd in het derde kwartaal van vorig jaar, en waarvan gisteren het startsein is gegeven voor de tweede fase, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 18 mei 2016.

In die tweede fase worden vijf kwelders ofwel waterdoorlatende dammen opgezet met financiering van de Nederlandse ambassade en Staatsolie Stichting voor Gemeenschapsontwikkeling. Er is in totaal 200.000 Amerikaanse dollar beschikbaar gesteld door bemiddeling van Conservation International Suriname.

De kwelders zullen 200 meter breed zijn en worden 150 meter zee-inwaarts gebouwd. Het deel van de kust in het Weg naar Zeegebied dat nu in gevaar is, beslaat ongeveer acht kilometer.

Het kwelderproject is allereerst bedoeld om de kustlijn te beschermen. Volgens de hoogleraar is dit project duurzamer dan een dijk en het kan Suriname economisch voordeel opleveren. 'In het gebied komt er ook een mangroveaanplant. Dat bevordert het ecologisch systeem, de kraamkamer voor vissen, broedplaatsen voor vogels en biedt kansen voor toerisme. Het belangrijkste is echter, dat mangrove vijfmaal effectiever is dan tropisch bos in het opslaan van uitstootgassen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de instandhouding van de wereld in het kader van klimaatverandering.'

Dit is volgens hem een goedkopere en simpelere manier. Ook kan hiermee werkgelegenheid geschapen worden voor lokale inwoners. Naipal zegt, dat plannen voor een betonnen dam, die vele malen duurder is dan kwelders, aangehouden kunnen worden.

DOE betreurt in verklaring oproep hoofdbestuurslid Stutgard om uit coalitie te stappen

'Er zijn evaluatiemomenten geweest binnen partij, maar Stutgard was niet aanwezig'


Wij hebben kennis genomen van de informatie over DOE, welke door de heer Ricky Stutgard sinds begin van deze week wordt verspreid via de media. Voor de goede orde wensen wij u te informeren over het democratisch proces, welke vooraf is gegaan aan het besluit tot deelname in de huidige regeercoalitie. Op uitnodiging van de NDP zijn er aftastende gesprekken geweest op basis van een motie van de algemene ledenvergadering. De leden van de partij zijn over de resultaten geïnformeerd. Er zijn duidelijke voorwaarden die DOE gesteld heeft, in verband met een mogelijke samenwerking.

Tijdens een congres van de partij op 5 augustus 2015 werden de resultaten van de onderhandelingen voorgehouden aan de leden. Er is na discussie hierover een stemming geweest. Negentig procent van de kernen heeft aangegeven het eens te zijn met de samenwerking. Er was dus sprake van een meerderheidsbesluit op basis van het concept-regeerakkoord.

Na deelname zijn er twee momenten met de DOE-leden geweest waarbij de samenwerking werd geëvalueerd. De laatste Ledenvergadering vond plaats in april 2016. Het advies was dat op basis van evaluatie van het regeerakkoord de samenwerking moest worden voortgezet met in acht neming van concrete stappen.

Het bevreemdt ons, dat de heer Stutgard zich als hoofdbestuurslid uitspreekt terwijl hij lange tijd afwezig is geweest op vergaderingen van het bestuur, zonder af te melden. Ook aan de recent gehouden algemene ledenvergaderingen heeft het lid niet deelgenomen.

DOE kenmerkt zich door een sterke interne partijdemocratie waarbij leden zich kunnen uitspreken over allerhande zaken, de partij regarderende. Derhalve betreuren wij het dat een hoofdbestuurslid de weg van confrontatie via de pers kiest boven onze cultuur van dialoog, waarbij ongenuanceerde uitspraken worden gedaan over de positie, besluitvormingsprocessen en vooraanstaande leden van de partij.

DOE

Ministerie van Financiën woont 41e jaarvergadering IsDB bij in Jakarta

Delegatieleden spreken met autoriteiten Indonesië en Maleisië over samenwerkingen


Een delegatie onder leiding van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in de Indonesische hoofdstad Jakarta verder invulling gegeven aan de lening van 1.78 miljard Amerikaanse dollar bij Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Er zijn diverse gesprekken gevoerd binnen de IsDB groep tijdens de 41e jaarvergadering in Jakarta die van 15 tot 19 mei is gehouden, zo laat het ministerie vandaag, woensdag 18 mei 2016, in een uitgebreid persbericht weten.

Er werd ook intentieverklaring voor plaatsing van een sukuk obligatie getekend met werkarm Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD). Guido van der Kooye heeft namens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een presentatie gehouden over Surinames ‘Rice Production Reverse Linkage’-project - dat in samenwerking met de IsDB, het MARDI Research Institute in Maleisië en LVV wordt uitgevoerd - als voorbeeld van een geslaagde Zuid-Zuid samenwerking.


Hoefdraad, die governor voor Suriname is bij de IsDB, heeft tijdens de jaarvergadering de uitgaande vertrekkend president van IsDB, bij ingaan van diens pensioen, bedankt voor alle werk sinds de oprichting van deze multilaterale instelling. Suriname is lid sedert 1997 en heeft evenals andere lidlanden veel profijt ondervonden van de inzet van de vertrekkende president.

De minister memoreerde de aanvulling van steun van de IsDB die steeds goed aansloot op de nationale ontwikkelingsstrategie. Onder het huidige stabilisatie- en herstelprogramma van Suriname om de crisis te beteugelen - welk programma niemand nog op papier heeft mogen inzien -, is de ruime technische en financiële handreiking van de IsDB bijzonder welkom geheten. In zijn speech is minister Hoefdraad ingegaan op de genomen maatregelen door de regering sinds augustus 2015 om de crisis aan te pakken en op de waarschijnlijke steun, onder voorwaarden, van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Hij verwelkomde ook Guyana in zijn speech als nieuw toegetreden lid. Guyana is het 57e lid van de IsDB.

De Trustbank, die in Suriname zal uitgroeien tot een volledige islamitische bank, was ook vertegenwoordigd en heeft de gelegenheid gehad van de IsDB om haar model publiekelijk te presenteren en heeft ook verdere gesprekken gevoerd ter verwezenlijking van haar doelen.

In de marge van de vergadering werd een leningsovereenkomst ondertekend tussen Suriname en de IsDB voor het project‘ Secondary and Technical Education Support in Suriname’ - 31 miljoen dollar ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur/

De minister van Financiën en delegatieleden hebben tevens de Indonesische en Maleisische autoriteiten ontmoet om de bilaterale samenwerking verder te bespreken. Maleisië assisteert Suriname op het gebied van onder andere landbouw en mogelijkheden voor steun op het gebied van mobiele elektronische betalingssystemen in ver gelegen gebieden werden ook besproken. Suriname had reeds via de Centrale Bank ondersteuning ontvangen van Maleisië op het gebied van cyber security.

 Met Indonesië werd gesproken over het verzoek van Suriname voor steun op het gebied van veeteelt en verdere steun op het gebied van wetgeving over Islamic financing en het promoten van investeringen.

Soms word je geraakt door wat onbeduidend nieuws lijkt....

Ressortraad Groningen en aannemer Chotkan schenken schelpzand aan de H.C. Pawelschool

(Bron foto's: BIC Saramacca)

Soms loop je tegen een nieuwsbericht op, dat qua inhoud onbeduidend lijkt, maar op een of andere manier toch recht heeft op die media-aandacht. Zo bracht het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca vandaag, woensdag 18 mei 2016, een bericht uit over de schenking van een hoeveelheid schelpzand aan de H.C. Pawelschool aan de Misgunstweg in Groningen.

Op verzoek van schoolhoofd Pawironadi Harsono van deze school hebben de ressortraad Groningen en aannemingsbedrijf S. Chotkan, respectievelijk 10 m3 en 50 m3 schelpzand geschonken aan de school. Ook het verwerken had Chotkan op zich genomen.

Het schoolhoofd zegt heel blij te zijn met het gebaar, aangezien de inrit van de school en het erf in een slechte staat verkeerden en het water op bepaalde plaatsen bleef staan, niet echt een prettige en hygiënische situatie voor de schoolkinderen. 

Hij zegt verder dat de school uit eigen kas ook 20 m3 heeft aangeschaft.

Voorzitter Kenneth Kromokario van de ressortraad Groningen zegt, dat de leden bij dit project hun financiële bijdrage hebben geleverd.

(Red. De Surinaamse Krant/BIC Saramacca)

Minister Peneux ontvangt petitie van wanhopige medewerk(st)ers schoonmaak- en bewakingsbedrijven

Personeel al maanden niet door werkgevers voor werkzaamheden voor MinOWC betaald

 
Medewerkers van schoonmaak- en bewakingsbedrijven hebben zich vandaag, woensdag 18 mei 2016, ten einde raad gewend tot minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Ze zeggen dat ze al maanden niet zijn uitbetaald door hun werkgevers. In een petitie vragen ze de bewindsman om alles in het werk te stellen dat hun werkgevers hen betalen, zo bericht Starnieuws.

De groep zegt te begrijpen, dat de hele trage en late betaling van de overheid, de bedrijven in een heel moeilijke financiële situatie zijn gekomen en hun verplichtingen niet kunnen voldoen aan de werkers. 'Wij, alleenstaande moeders en vaders die de enige kostwinners zijn in het gezin, zijn ook de directe slachtoffers van de situatie geworden.'

De petitie is vandaag aan minister Peneux overhandigd in de hoop, 'dat het zal leiden tot een verbetering van de situatie'.

Kade van Motetwerf, Curaçao, wordt gerenoveerd

Renovatiewerkzaamheden in volle gang


Voor de renovatie van de afbrokkelende kade van de Motetwerf zijn de werkzaamheden in volle gang, zo meldt woensdag 18 mei 2016, het Antilliaans Dagblad. Het betreft 200 meter kadewand, die vernieuwd wordt.

Het heien van de damwanden, die 20 meter diep de zee in worden gedrild, vindt
inmiddels plaats. Daarna wordt er tussen de damwanden en de oude kade beton
gestort.

Bonden Isla-raffinaderij op Curaçao voeren druk op regering op

Vakbonden kondigen acties bij poort aan


De Isla-vakbonden PWFC (Petroleum Workers Federation Curaçao) en Apri (Asosiashon pa empleadonan di stafdi refineria Isla) liggen op ramkoers met het kabinet en het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) nu de regering en het team zich volgens hen niet houden aan gemaakte afspraken uit het verleden. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 mei 2016.

De bonden hebben voor vandaag acties bij de poort aangekondigd.

'Het is niet de bedoeling om de raffinaderij stil te leggen, maar wel om de druk op de regering op te voeren. Wij treden niet in details over de inhoud van onze acties, wij willen woensdag nog een gesprek met de regering hebben. Het is voor ons onacceptabel om zoals de regering dat gisteren voorstelde, pas op vrijdag te vergaderen met het kabinet', aldus vicevoorzitter Michael Doran van de Apri.

Als de bonden vandaag niet met de regering vergaderen, dan zal de druk nog verder worden opgevoerd.
Doran zegt verder, dat het voor de bonden pas bij de Statenvergadering van vorige week vrijdag duidelijk werd, dat het MDPT afzonderlijk onderhandelt over Bullenbaai en de raffinaderij.

Hier kan het gehele bericht worden gelezen.

Ruim 100 bedrijven uit Nederland, vroegere Antillen en Caribisch gebied 25 en 26 mei in Paramaribo

Bedrijven zoeken mogelijkheden om in Suriname zaken te doen

Meer dan honderd bedrijven uit Nederland, de vroegere Nederlandse Antillen en het Caribisch Gebied worden volgende week in Suriname verwacht op zoek naar mogelijkheden om zaken te doen tijdens de 22e Handelsmissie en Congres op 25 en 26 mei in Hotel Royal Torarica. 'Het gaat om ondernemingen met klinkende namen in de agrarische sector, het bankwezen en de dienstensector, met vertegenwoordigers op directieniveau', zegt Peter Oerlemans, de motor achter Inter Expo, die het evenement voor een tweede opeenvolgende keer in Suriname organiseert, vandaag, 18 mei 2016, in de Ware Tijd.Een primeur is, dat een parlementslid uit Aruba naar Suriname komt om de mogelijkheden van de nieuwe olieraffinaderij van zijn land, die met een honderden-miljoenen-dollar-investering is gemoderniseerd, te promoten.

Presentaties worden onder andere verzorgd door vicepresident Ashwin Adhin en de minister van Handel en Industrie, Sieglien Burleson.

Zowel Oerlemans als de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Ernst Noorman, spreekt van enorme mogelijkheden voor Surinaamse bedrijven om te netwerken met potentiële, 'geduchte' partners uit de regio en Nederland. Vooral vanwege de huidige economische crisis, is het een 'kado' voor Suriname om gastland te zijn voor zo'n evenement, zei de ambassadeur gisteren tijdens een persconferentie.
'Er wordt in Suriname al jaren gesproken over diversificatie van de economie. Dit evenement biedt daartoe enorme mogelijkheden', sprak Noorman.

Hij zei in antwoord op de vraag hoe de gemeenschap tegen een dergelijke activiteit moet aankijken, dat 'men te midden van de huidige crisis kan kiezen tussen klagen en niets doen of hard werken'. Het evenement zal ook een gelegenheid zijn voor de buitenlandse bedrijven om met elkaar te netwerken. Het is volgens Oerlemans daarom belangrijk voor het Surinaams bedrijfsleven om de mogelijkheden te benutten.

Vrachtvervoerders verontwaardigd over afsluiting weg Zanderij-Apoera voor trucks met meer dan vier ton asdruk

'De continuïteit van onze bedrijven en werkgelegenheid komen in gevaar'

'Er is geen moment met ons gecommuniceerd'


Ondernemers en medewerkers die voor transport afhankelijk zijn van de weg naar Apoera, verkeren in onzekerheid. 'De continuïteit van onze bedrijven en werkgelegenheid komen in gevaar', zegt houtondernemer Milton Holder vandaag, woensdag 18 mei 2016, in de Ware Tijd. 

Ondernemers kunnen sinds vorige week geen vracht vervoeren over de weg tussen Zanderij en Apoera, omdat de weg is afgesloten voor vrachtwagens met een asdruk van boven vier ton.

Holder zegt, dat de weg abrupt is afgesloten. 'Er is geen moment met ons gecommuniceerd, terwijl ondernemers vorig jaar hun bijdrage hebben geleverd om de weg die in deplorabele staat verkeerde te herstellen.' Hij zegt verder, dat ruim honderd mensen hun ontevredenheid geuit hebben bij het commissariaat van Para. In het multifunctioneel centrum vindt vandaag een gesprek plaats tussen de ondernemers en het districtsbestuur.

Raoel Swedo, hoofd van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken, zegt begrip te hebben voor de ondernemingen. Hij zegt vervolgens, dat er onderhandelingen gaande zijn over deze kwestie. 'De ondernemers moeten ook rekening houden, dat de duurzaamheid en veiligheid van de wegen gewaarborgd moet zijn' en dat als een brug, onderdeel van de weg, instort dat fataal kan aflopen. Holder zegt, dat hoe langer deze situatie voortduurt hoe moeilijker het wordt voor bedrijven om die te boven te komen.

De houtondernemer stelt het vreemd te vinden, dat de weg is afgesloten, terwijl die niet in een deplorabele staat verkeert. Hij zegt, dat ondernemers bereid zijn een extra heffing te betalen, 'maar communiceer dan met ons, sluit de weg niet af, want bedrijven, banen en gezinnen komen hierdoor in gevaar. Wij hebben klanten aan wie wij moeten leveren. Door de wegafsluiting kunnen wij onze afspraken niet nakomen.'

Mathoera (VHP): 'IMF zal Suriname weinig goeds brengen, maar er is geen andere optie'

'Het leiderschap is niet integer en straalt geen vertrouwen uit naar internationale wereld'


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera zegt vanochtend, woensdag 18 mei 2016, op Starnieuws, dat Suriname op dit moment in een groot dilemma zit. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal Suriname niet veel goeds brengen, maar elke andere optie onder de huidige regeerconstellatie, zal volgens haar geen enkele kans van slagen hebben. 'Bij de terugbetaling van de lening in 2019, zal bij ongewijzigde omstandigheden, gebedeld worden om nog meer leningen om het volk te voeden.'

Randvoorwaarden om een land uit een crisis te halen zijn volgens Mathoera integer leiderschap met een ontwikkelingsvisie en deskundigheid. Het huidige leiderschap is volgens haar niet integer en straalt geen vertrouwen uit naar de internationale wereld.

'Ook de ontwikkelingsvisie van de NDP, welke liefde voor het land en sociaal beleid promoot, houdt geen stand als je de productie niet oppakt en de macro economische stabiliteit niet kan bewaren. Integer en hoog opgeleid kader, nodig voor uitvoering van het beleid, wordt thuis gezet ten gunste van personen die miljoenen willen maken over de ruggen van het volk met populistische en onrealistische projecten als het boekenproject, het treinproject, het project Naschoolse Opvang en het EBS-project.'

Surinamers, die integer zijn, deskundigheid hebben en het oprecht menen met het land, willen niet geassocieerd worden met een niet integer team, zegt Mathoera. Naar diegenen, die uit vaderlandsliefde hun bijdrage leveren, wordt volgens haar niet geluisterd. In de afgelopen vijf jaren is constant geroepen om onder andere de uitgaven te verminderen, de corruptie aan te pakken, een spaar- en stabilisatiefonds op te zetten, echter zonder enig resultaat. 'De adviezen van het Financieel Economisch Platform zijn ook een mooi voorbeeld.'

De boodschap van het volk van vrijdag 13 mei tijdens de grootse protestmanifestatie is gehoord, maar de verklaring van de regering is weer het bewijs, dat er niet geluisterd zal worden en dat ze haar eigen weg zal opgaan. 'De leiders kunnen alle toverwoorden van dialoog, samen en vertrouwe' roepen, maar hun wapenfeiten zijn in hun nadeel. Ze leren het niet. Kritische adviezen, controle en ingrijpen, worden bewust genegeerd, omdat persoonlijk gewin groter is, dan het moraal van de leiders om het volk te beschermen. Bewust onjuiste informatie verstrekken en deze verdraaien is meer gewoonte dan uitzondering.'

Elke optie buiten het IMF zal onder dit leiderschap falen, concludeert Mathoera. De optie van het IMF zal het leiderschapsprobleem niet oplossen, maar slechts betalingsbalans steun voor de komende periode gaat verstrekken, om de waarde van de Srd te versterken.

Vernieuwingsgroep binnen Politiebond spant weer Kort Geding aan tegen bondsbestuur

Vonnis Kort Gedingrechter leidt tot verwarring en verschillende interpretaties

Bestuursverkiezing bond op 18 juli


De trekkers van 'vernieuwing Surinaamse Politie Bond' gaan vandaag, woensdag 18 mei 2016, weer een Kort Geding aanhangig maken tegen het bondsbestuur. De beweging vindt dat het rechterlijk vonnis, uitgesproken gisteren, niet is uitgevoerd. De motie die gisteren ingediend werd op de algemene ledenvergadering, werd niet in stemming gebracht door het bestuur, onder leiding van Robby Ramjiawan. Er is, zo schrijft althans Starnieuws vanochtend, een gehaal en getrek over de interpretatie van het vonnis van de rechter. De 'vernieuwing SPB' verwijt ook Starnieuws van misleiding.De 25 punten tellende motie werd gisteren niet in stemming gebracht door het bestuur. De trekkers van de beweging zijn van mening, dat in strijd is gehandeld met de rechterlijke beslissing. Een logisch gevolg daarvan is, dat dus vandaag weer een Kort Geding wordt aangespannen tegen het bestuur van de Surinaamse Politiebond, aldus Raoul Hellings van de vernieuwingsgroep.

Bondsvoorzitter Ramjiawan zegt, dat de motie niet in stemming is gebracht, omdat daarin wordt gevraagd om het aftreden van het bestuur. Ramjiawan stelt, dat de nieuwe motie een samenvatting is van de twee oude moties. Er moet volgens de motie een interim bestuur worden samengesteld. Maar dat kan niet volgens de visie van het huidige bestuur, aldus Ramjiawan. 'De eerste eis is door de rechter afgewezen. Vandaar dat het bestuur de motie, waarvan wij vinden dat de inhoud niet volgens de afspraken van de vergadering is, niet in stemming heeft gebracht. We hebben de motie wel in behandeling genomen, maar niet in stemming gebracht. Het zou anders zijn als het vonnis ons daartoe had verplicht.' De rechter heeft alleen de eis toegewezen, waarin gesteld is dat er niet bij machtiging kan worden gestemd.

'Men probeert alles naar hun zin te vertalen dat de rechter zaken heeft afgewezen', vindt 'vernieuwer' Milando Atompai. 'De rechter heeft in ons tweede Kort Geding niets afgewezen', beweert hij. Hij benadrukt dat hierdoor het bestuur tegen het vonnis heeft gehandeld. 'Die moties moesten eigenlijk in stemming worden gebracht en wat dat betreft heeft hij tegen de overwegingen van de rechter gehandeld.'

'In de motie wordt duidelijk gemaakt dat het bestuur van de Politiebond heeft gefaald in het opkomen voor de belangen van de leden', zegt Hellings. Daarnaast heeft het bestuur zich volgens hem niet integer gedragen door bepaalde handelingen, op basis van vertrappen van de statuten, door te voeren. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van malversaties.
Hellings blijft erbij, dat het bestuur verkeerd heeft gehandeld. 'Het is bezijden de waarheid als men zegt dat onze eerste eis is afgewezen. De rechter heeft ten aanzien daarvan aangegeven, dat zij het niet noodzakelijk acht om bij rechterlijk besluit vast te stellen dat moties die voldoen aan materiële en formele eisen in stemming moeten worden gebracht, omdat dat al vaststaat dat ze daaraan voldoen.'

'We zullen de rechter vandaag vragen om de moties te toetsen op rechtmatigheid. En in het verlengde daarvan het bondsbestuur te gelasten of om een vergadering te beleggen om de moties in stemming te brengen of om de huidige vergadering te heropenen en die moties in stemming te brengen.'

Atompai gelooft, dat iedereen tegen de voorzitter is. 'Alla skowtuman de tegen a voorzitter, ma a man no wan saka. Gado wan sab’ san tranga so.'

Overigens, de bond houdt op 18 juli haar bestuursverkiezing. Op de reguliere algemene ledenvergadering van gisteren is de verkiezingsdatum vastgesteld en goedgekeurd. Ook werd een verkiezingscommissie, onder leiding van hoofdinspecteur Rudi Steinberg, benoemd.

Advocaat Stanley Marica na ziekbed in India overleden

Marica werd in India getroffen door een beroerte


Advocaat Stanley Marica is, na een ziekbed, gisteren in India overleden. Hij bezocht in maart het World Cultural Festival in Delhi en vertrok vervolgens naar Bangalore, waar hij werd getroffen door een beroerte. Sindsdien werd hij verpleegd in een ziekenhuis in India. Dit weet Starnieuws vanochtend, woensdag 18 mei 2016, te berichten.

Marica was een succesvol advocaat. Hij is deken van de Surinaamse Orde van Advocaten geweest en jarenlang ondervoorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

Marica was ook een van de procesgemachtigden van de nabestaanden in het 8 decemberstrafproces. Hoewel zijn naasten, vrienden, collega's en cliënten op de hoogte waren, dat Marica ernstig ziek was, hadden zij toch nog hoop dat hij het zou halen, zo bericht Starnieuws. Na een succesvolle operatie, ging het aanvankelijk de goede kant op met hem. Overigens word niet vermeld waarom en waarom Marica moest worden geopereerd.

Waarde Surinaamse dollar blijft dalen

Wisselkoers Srd 6,48 voor Amerikaanse dollar


De waarde van de Surinaamse dollar blijft dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De wisselkoers voor vandaag, woensdag 18 mei 2016, is vastgesteld op Srd 6,48 voor de verkoop. De opkoopkoers is Srd 6,36. De indicatieve koers voor de euro is Srd 7,34 voor de verkoop. Voor de opkoop van de euro wordt Srd 7,18 betaald, zo bericht Starnieuws.

De wisselkoers wordt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op basis van de dagelijkse transacties van de algemene banken en de cambio's, bepaald. Die koers vertoont nog steeds een stijgende lijn.

De vraag naar deviezen is nog steeds groter dan het aanbod. Veel mensen zetten hun Srd's om in vreemde valuta. De wisselkoers kan niet worden verdedigd, omdat daarvoor onvoldoende deviezen zijn.

Caribbean Development Bank akkoord met lening 50 miljoen Amerikaanse dollar voor Suriname

CDB herkent dringende noodzaak voor hervorming van de energiesector in Suriname


Het bestuur van de Caribbean Development Bank (CDB) heeft gisteren een lening van 50 miljoen Amerikaanse dollar goedgekeurd voor Suriname om dringende maatregelen te treffen tegen de begrotingsonevenwichtigheden in Suriname die deels te wijten zijn aan de hervorming van de energiesector. Dat meldt de CDB gisteren, dinsdag 17 mei 2016, in onderstaand persbericht.

Suriname is al begonnen met de uitvoering van een reeks institutionele,- beleids- en wetgevende hervormingen om de stabilisering van de economie, vooral om de zwakke operationele en regelgeving in de energiesector aan te pakken.

De CDB-lening helpt de regering van Suriname met de uitvoering en aanpassing van dit programma, stelt de CDB in haar persverklaring


CDB approves USD50 million loan to Suriname


KINGSTON, Jamaica - The Caribbean Development Bank’s (CDB) Board of Directors on Monday approved a USD50 million Policy-Based Loan to the Republic of Suriname to urgently address the country’s fiscal imbalances, through support for energy sector reforms.

Suriname has already begun implementing a series of institutional, policy and legislative reforms to stabilise the economy, primarily to address the challenge of a weak operational, policy and regulatory environment in the energy sector. CDB’s loan assists the Government of Suriname with its adjustment programme.

“CDB recognizes the urgent need for significant reform within Suriname’s energy sector, which has tremendous potential to transform the economy,” said Dr. Justin Ram, Director of Economics, CDB. “This Policy-Based Loan signals a collaborative effort to build a sustainable and efficient power sector in Suriname, which can provide an enabling environment to improve competitiveness and improve the prospects for private sector led growth.”

CDB’s support complements the Inter-American Development Bank’s (IADB) ongoing contribution to the institutional and operational strengthening of Suriname’s energy sector. The loan is being provided to Suriname on the basis of a shared policy matrix with IADB under the existing programme between the Government of Suriname and IADB.

The reduction in global commodity prices caused a reduction in Suriname’s economic growth, which is highly dependent on the extractive sector. By the end of 2015, the country’s international reserves had declined to crisis levels—less than two months of import cover. The level of debt more than doubled to 43.3 percent of the Gross Domestic Product, compared to 2011.

The Bank’s Policy-Based Loan forms part of wider financial support for the Government of Suriname from multilateral financial institutions. Donor financial resources will:
  • close the financing gap which emerged following a sustained downturn in commodity prices;
  • provide the fiscal space needed to support spending in critical social programmes and capital investments; and
  • allow time for the implementation of reforms that are expected to restore balance and lay the foundation for reinvigorating growth.
The Loan aligns to CDB’s Country Strategy Paper for Suriname 2014-2018, which supports the development of legislative, regulatory and institutional reforms in the power sector, and the expansion of physical infrastructure to meet the electricity needs in rural and urban areas.

(Red. De Surinaamse Krant/CDB/Dagblad Suriname)

Suriname maakt zich op voor zwaardere onweersbuien en krachtiger windstoten

Meteorologische Dienst: 'Het publiek moet alert zijn'


De Meteorologische Dienst Suriname verwacht donderdag een krachtigere 'windgolf' over Suriname en 'zwaardere onweersbuien en krachtigere windstoten' dan die van de afgelopen dagen. 'Het publiek moet alert zijn', zegt meteorologe Soekarni Sallons-Mitro gisteren, dinsdag 17 mei 2016, in de Ware Tijd.

'Er is een grote kans dat het uitkomt, maar er is ook een kleine kans dat het niet gebeurt', zegt ze over de accuraatheid van de voorspelling. Of er risicogebieden zijn, kan Sallons-Mitro niet aangeven, aangezien rukwinden zich overal kunnen voordoen.

Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) uit zich in soortgelijke bewoordingen. 'Vaak genoeg kan niet exact worden aangegeven welke gebieden zullen worden getroffen door zware onweersbuien, dus iedereen moet alert zijn.' Hoewel het om voorspellingen gaat, roept hij de samenleving toch op om meldingen van de Meteorologische Dienst serieus te volgen nemen.

Slijngard wijst er verder, ten overvloede, op dat gelet op de extreem zware regenbuien deze dagen, ook rivieren en kreken buiten hun oevers kunnen treden.

Een golfstoring heeft zondagmiddag en vooravond nog voor slecht weer gezorgd in delen van het land. De komende twee dagen zal de golf zich uiten in onweersbuien in de middag en vooravond.

Waarschuwing Meteorologische Dienst:

Waarschuwing 18 mei 2016: verwacht enkele zware (onweers-)buien, met windstoten in de middag, meer in het binnenland.

(Red. De SurinaamseKrant/de Ware Tijd)