donderdag 26 mei 2016

Minister van Arbeid installeert Commissie Herziening Ontslagrecht

'Wij moeten er ook voor zorgen dat ondernemen in Suriname de moeite waard is'

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

De commissie Herziening Ontslagrecht Suriname moet binnen zes maanden wetsvoorstellen aanbieden aan de minister van Arbeid voor het moderniseren van het publiekrechtelijk deel van het ontslagrecht.  Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal de commissie zich laten leiden door ILO (International Labour Organization) verdragen en aanbevelingen, de CARICOM modelwetgeving, moderne jurisprudentie en consultaties met de vakbeweging en het bedrijfsleven en additionele en internationale experts. Minister Soewarto Moestadja zei vandaag, donderdag 26 mei 2016, bij de installatie van de commissie, dat er hierbij rekening gehouden moet worden met de belangen van werknemers en werkgevers, zo bericht het ministerie in een persbericht.

'Vanuit onze optiek moeten wij ook aandacht hebben voor de investeringen en ervoor zorgen dat ondernemen in Suriname de moeite waard is.'

In het kader van het stabilisatie en herstelprogramma 2016-2018 is volgens de bewindsman een belangrijke taak voor zijn ministerie van Arbeid weggelegd een goed klimaat te scheppen om investeerders aan te trekken en aanpassingen in de wetgeving horen daar ook bij, zei Moestadja.

De Surinaamse regering heeft in januari 2015 het ILO Decent Work Country Program Suriname 2014-2016 getekend. De mede ondertekenaars van dit programma zijn de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de vakbeweging. Evaluatie en herziening van de ontslagprocedures zijn onderdeel van dit programma.

De voorzitter van de commissie is mr. Glenn Piroe. 'Wij hebben intern ons beraden over ontslagrecht en het is onderdeel van het meten van de aantrekkelijkheid van de economie. Er zijn visies over het ontslagrecht in het kader van ease of doing business en als instrument in de economie en sociaal economische planning.'

In de commissie hebben verder zitting:
mevrouw mr. M.Kandhai- Ramai (secretaris.)
mevrouw mr. G. Mangroe
mevrouw mr. M.Berghout
mevrouw mr. W.Wijngaarde
mevrouw mr. H. Doelwijt en
de heer mr. I. Edam

Stutgard (DOE): 'Benieuwd hoe aangerichte schade aan partij gemeten wordt die tot mijn royement moet leiden'

'Breeveld heeft partij geloosd in één van meest corruptieve regeringen die Suriname heeft gekend'


'Ik ben benieuwd hoe ze de aangerichte schade op de partij kunnen meten die tot een royement moet leiden. Ik ben benieuwd, want de schade moet meetbaar zijn', zegt DOE-hoofdbestuurslid Ricky Stutgard vandaag, donderdag 26 mei 2016, op Starnieuws.

Hij reageert op de aankondiging van DOE-voorzitter Carl Breeveld dat er binnen de partij binnenkort processen in werking zullen treden tegen Stutgard.

In de afgelopen dagen heeft Stutgard zijn ongenoegen over het reilen en zeilen binnen de partij publiekelijk kenbaar gemaakt. Hij vindt de relatie DOE - Stutgard van generlei waarde. Voor hem is belangrijk dat 'de voorzitter van DOE die zijn mond vol heeft van corruptie en anti-corruptie, de partij heeft geloosd in één van de meest corruptieve regeringen die Suriname ooit heeft gekend.' Hoe geloofwaardig is hij dan, vraagt Stutgard zich af.

'Wat ik wel belangrijk vind is, dat DOE achter de stroomtariefverhogingen staat, achter het stopzetten van alle subsidies staat en de samenwerking met het IMF en de devaluatie van onze munt ondersteunt.'

Tijdens een persconferentie gisteren heeft Breeveld gezegd, dat hij gebelgd is over de houding van Stutgard die alle contact vanuit het bestuur dat om verantwoording vraagt, negeert. 'Plotseling willen ze wel met mij praten, nadat ze de vele kanttekeningen, mails en brieven van mij hebben genegeerd en stiekem allerlei onstatutaire handelingen hebben verricht', zegt hoofdbestuurslid Stutgard.

Hij vraagt zich ook af sinds wanneer spreken van de waarheid verboden is in de Grondwet van Suriname. 'Ik heb gebruik gemaakt van mijn recht op vrije meningsuiting. Een recht dat verankerd is in onze Grondwet.' Hij benadrukt dat hij nog de komende 100 jaren achter zijn woorden zal staan. Wat is erger, vraagt Stutgard, het spreken van de waarheid of als DOE-voorzitter naast de NDP-voorzitter staan op een NDP-truck en NDP-aanhangers toespreken die het IMF beleid toejuichen?

'En dat terwijl je bliksems goed weet dat de 478 miljoen Amerikaanse dollar die wordt geleend ook zal worden gestolen', voegt hij eraan toe.

Hij vindt dat als de partij maatregelen tegen hem wil treffen, ze dat maar gerust moeten doen. 'De Surinaamse gemeenschap zal dan zelf zien wat achter die gladgestreken gezichten schuilt. Professor Schalkwijk had het in 2015 door, nu heb ik het in 2016 ook door.' Hij vindt dat DOE ondersteunt dat de Surinaamse bevolking in extreme armoede wordt gestuurd.

Cellen gevangenis op Curaçao vooral gevuld door Curaçaoënaars, zo'n 85%

Voor het eerst geen Europese Nederlander in Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou


Bijna 85 procent van de gedetineerden in het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) zijn Curaçaoënaars. Dat laat gevangenisdirecteur Urny Floran weten in het Antilliaans Dagblad, zo bericht Paradise FM vandaag, donderdag 26 mei 2016.

Er zitten geen Europese Nederlanders vast in de Koraal Specht gevangenis maar wel zeventien Colombianen, twee Haïtiaan, vijf Jamaicanen, elf Dominicanen, achttien Venezolanen, een inwoner van St. Kitts en een Surinamer.

Het is het eerste jaar dat er geen Europese Nederlander meer vast zit in de SDKK-gevangenis.

Brandstofprijzen en nutstarieven op Curaçao omhoog

Literprijs benzine stijgt per 31 mei naar 1,55 gulden

Nutstarieven stijgen met name door hogere brandstofprijzen


De brandstofprijzen en nutstarieven gaan omhoog. De literprijs van benzine stijgt per 31 mei van 1,394 gulden naar 1,55 gulden. Dat meldt Bureau Telecommunicatie en Post vandaag, donderdag 26 mei 2016, in een persbericht.

Een liter low sulphur diesel stijgt van 0,877 gulden naar 0,895 gulden.

Elektriciteit stijgt minimaal en gaat per 1 juni 0,5552 gulden kosten bij een verbruik tussen 250 en 350 kWh. Water kost vanaf die datum 12,3300 gulden per kubieke meter bij een verbruik tussen 9 en 12 kubieke meter, een stijging van zo’n 5 cent.

De tariefsverhoging voor de nutstarieven is voornamelijk het resultaat van hogere brandstofprijzen in combinatie met het aflopen van de resterende recovery, hetgeen een prijsdrukkend effect heeft.

Statenlid Sulvaran: 'Concept Landsverordening bestemmingswijziging Oostpunt zou geen draagvlak Staten hebben'

'Conceptwet zou de duurzaamheidstoets niet doorstaan'


Als de concept-Landsverordening van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), inzake de bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt, nu aan het parlement zou worden aangeboden, zou er volgens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvarangeen draagvlak zijn voor aanname daarvan’. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, donderdag 26 mei 2016.

'Dit simpelweg, omdat de conceptwet de duurzaamheidtoets niet zou doorstaan. De overheid streeft immers naar duurzame ontwikkeling', aldus Sulvaran. 

Het Statenlid licht toe, dat oud-minister van VVRP Earl Balborda (PNP) de concept-Landsverordening, zonder overleg met de coalitie vooraf, aan de Raad van Ministers (in september 2014) had aangeboden onder ‘de pretenties dat de veelvuldige bezwaren hiertegen, van onder meer Carmabi, verwerkt waren in het concept’.

'De ministerraad heeft toentertijd het concept onder deze voorwendselen goedgekeurd waarop het de adviesronde inging. Nu blijkt dat men geniepig, zonder inspraak, te werk is gegaan, denkende dat het zomaar zonder overleg of afstemming kan. Zo zijn de bezwaren van Carmabi ter bescherming van het rif, niet meegenomen en meen ik dat waarschijnlijk ook de RvA vele opmerkingen of bezwaren zal hebben op de conceptwetgeving', aldus de parlementariër.


Gaat u hier om het gehele artikel te kunnen lezen.

Bezwaar Curaçao tegen verlenging financieel toezicht verworpen

Curaçao maakt vooral bezwaar tegen criteria gebruikt door Rijksministerraad en evaluatiecommissie voor Rijkswet financieel toezicht


Het bezwaar van de Curaçaose regering inzake de verlenging van het financieel toezicht is verworpen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat vandaag, donderdag 26 mei 2016, bekendgemaakt middels een publicatie in het Staatsblad. Het besluit is rechtstreeks overgenomen van de Raad van State, die tot dezelfde bindende conclusie kwam, aldus de Amigoe.

De Curaçaose regering maakte niet zozeer bezwaar tegen de feitelijk verlenging van het financieel toezicht, maar vooral tegen de criteria die gebruikt werden door de Rijksministerraad en de evaluatiecommissie voor de Rijkswet financieel toezicht. Beide hoefden volgens de regering alleen te beoordelen of Curaçao in drie achtereenvolgende jaren – 2010, 2011 en 2012 – een evenwichtige en goed onderbouwde begroting had. Een afzonderlijke beoordeling van het financieel beheer in die jaren was niet nodig, vond Curaçao.

De Raad van State is van mening, dat de Rijksministerraad en de evaluatiecommissie wel degelijk financieel beheer mochten beoordelen. In de Rijkswet financieel toezicht staat een duidelijke omschrijving voor de wijze van evaluatie, aldus de Raad van State.

De evaluatiecommissie is bijvoorbeeld verplicht om in ieder geval te kijken naar de begrotingen en moet daarnaast een aanbeveling doen voor het tijdstip van de volgende evaluatie. Het gebruik van de term ‘in ieder geval’ heeft echter als gevolg dat bij de beoordeling ook naar andere informatie gekeken mag worden, zoals adviezen en rapportages van het College financieel toezicht (Cft). Dat geldt ook voor het financieel beheer, waar het Cft volgens diezelfde wet ook toezicht op houdt.

'Tegen deze achtergrond zijn wij van oordeel dat de evaluatiecommissie en verweerder (het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) er terecht van uit zijn gegaan dat aan het financieel beheer betekenis toekomt bij de beoordeling', aldus de Raad van State. Naast het bezwaar tegen de beoordeling van financieel beheer, beoordeelde de Raad van State ook het verzoek van Curaçao om een evaluatie voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

Curaçao lijkt inmiddels wel structureel aan de normen te voldoen, zodat het toezicht alsnog beëindigd kan worden. De Curaçaose regering kreeg echter de indruk dat een schriftelijk verzoek voor een nieuwe evaluatie, verstuurd in oktober 2015, was afgewezen door de Rijksministerraad. Tijdens de hoorzitting in maart werd echter al duidelijk dat het verzoek nog in behandeling is. Op het moment dat het verzoek gedaan werd, was de begroting voor 2015 nog niet afgerond. De Raad van State bevestigt in haar besluit de belofte van Plasterk om het verzoek voor een nieuwe evaluatie alsnog op korte termijn te behandelen. Het besluit van de Raad van State was uitsluitend gebaseerd op een beoordeling van de rechtmatigheid van de beslissing om het toezicht te verlengen, zodat de Rijksministerraad ook geen andere beslissing mocht nemen, zelfs al was het in haar nadeel geweest.

Bij de beoordeling benadrukte de Raad van State de bedoeling van de Rijkswet voor financieel toezicht: door middel van samenwerking toewerken naar een situatie waarin Curaçao structureel voldoet aan de begrotingsnormen, zodat het financieel toezicht op termijn overbodig wordt.

Uitlatingen op social media tegen Sylvana Simons door OM onderzocht

OM wil weten of strafbare feiten zijn gepleegdHet Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar de uitlatingen die op social media zijn gedaan aan het adres van Sylvana Simons. Het OM wil weten of er strafbare feiten zijn gepleegd, zo berichten diverse media in Nederland vandaag, waaronder de NOS, donderdag 26 mei 2016.

Ook is het OM benieuwd hoe Simons omgaat met de vele negatieve reacties die zij kreeg nadat zij had aangekondigd de politiek in te gaan. Een woordvoerder laat weten, dat Simons nog geen aangifte heeft gedaan, maar dat die wel nodig is om de zaak in werking te zetten.

'We willen weten of het gaat om belediging of discriminatie', zo klinkt het.

Simons kreeg deze week de toorn van rechts Nederland over zich heen, nadat zij had bekendgemaakt dat zij zich aansluit bij de politieke partij DENK van de dissidente PvdA Tweede Kamerleden Kuzu en Özturk. Op social media werd Simons bedolven onder racistische opmerkingen. Zo werd ze onder meer uitgemaakt voor 'jankneger', 'aap' en 'Zwarte Piet'.

Inmiddels hebben 19.000 mensen zich aangemeld bij de Facebook-pagina ' Uitzwaaidag Sylvana Simons'. Ook op die pagina werden talloze racistische reacties geplaatst.

Garimpeiros verkopen dorpsgronden aan Chinezen in Zuid-Oost Suriname

'Brazilianen en Chinezen spannen samen, de een verkoopt grond aan de ander, niemand heeft documenten en ze bouwen maar'


Brazilianen, veelal illegale goudzoekers (garimpeiros), in Zuid-OostSuriname verkopen gronden aan Chinezen in enkele dorpen aan de Lawa in Zuid-Oost Suriname. Santa Amoefeni, kapitein van de dorpen Lawa, Akon Tuu en enkele andere nederzettingen in die omgeving, slaat alarm in De West van gisteren, woensdag 25 mei 2016. Hij heeft de afgelopen periode zonder succes verschillende pogingen ondernomen om de illegaliteit een halt toe te roepen. Amoefenie heeft het probleem ook al onder de aandacht gebracht van de districtscommissaris van Sipaliwini (bestuursressort Tapanahony), Margretha Malontjie.

'De Brazilianen en Chinezen spannen samen. De een verkoopt grond aan de ander, niemand heeft documenten, maar ze bouwen maar. Ze storen zich aan God noch gebod, ze maken en breken. Ik heb zo vaak de hulp van de politie ingeroepen, maar zolang de politie weg is, gaan ze rustig door met de bouw', aldus het dorpshoofd.

Hij zegt dat het zelfs zo erg in het gebied is, dat het lijkt alsof het daar geen Suriname meer is. 'Het lijkt alsof het hun land is en wij de gasten zijn.' Naar schatting van Amoefeni overtroeven de Brazilianen en Chinezen de plaatselijke Aluku-bevolking aan de Lawa. Vorige week bracht hij na een klacht bij de politie samen met agenten een bezoek aan een van de locaties waar Chinezen een gebouw opzetten.

Volgens zijn verslag zou de politie ze hebben gevraagd naar hun papieren en gewaarschuwd hebben dat bouwen in de dorpen niet om het lokaal bestuur heen kan. Het resultaat, het werk werd gestaakt, maar meteen hervat nadat de agenten hun voeten hadden gelicht. Districtscommissaris Malontjie bevestigt door het dorpshoofd te zijn ingelicht over de dubieuze grondverkopen in het Lawagebied. Ze zegt zelf echter nog geen bewijs te hebben om met overtuiging te stellen, dat er sprake is van koop en verkoop. 'Ik heb geen kwitanties gezien', zegt ze.

Op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) is noch de directeur noch de onderdirecteur Grondzaken beschikbaar om commentaar te geven op deze ontwikkeling. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname kon geen antwoord geven op vragen over eventuele klachten van de dignitarissen en het politieoptreden dat echter geen succes zou hebben geboekt.

'Na mijn aantreden als dorpshoofd heb ik meteen een schriftelijke kennisgeving doen uitgaan, ik heb vooral de Brazilianen en Chinezen uitdrukkelijk opgeroepen om geen land te kopen of te verkopen in de dorpen. Mijn boodschap is aan dovemansoren, het lijkt alsof ik ze juist heb gevraagd om dat te doen.' Het dorpshoofd ging gisterochtend nog langs op een locatie waar twee gebouwen door Chinese bouwvakkers worden opgezet.

Hij zegt alles in het werk te stellen om orde in het gebied te bewerkstelligen, maar dat hij de slagkracht mist om soms harde maatregelen te treffen. Het is zijn innige wens dat de autoriteiten in Paramaribo regelen dat leger en politie regelmatige patrouilles uitvoeren, waardoor boosaardige mensen vanzelf uit de buurt blijven. Hij doet tevens een beroep op de overheid om hem tegen de achtergrond van de uitzonderlijke situatie in de regio, uit te rusten met meer autoriteit zodat hij in voorkomende gevallen, ook op eigen gezag, harde maatregelen kan nemen. Hij beroept zich erop dat hij niet meer heeft dan een stem en een formele autoriteit, die zonder de mogelijkheid tot dwangmiddelen, soms weinig kan uitrichten in de praktijk. Volgens hem dankt een doorsnee gezagsdrager in het binnenland zijn of haar gezag aan het respect van de gemeenschap. Maar, in een situatie waar de gemeenschap het gezag negeert, biedt de wet de kapitein niet veel armslag om verregaande acties te ondernemen.

'A situatie moeilijk in a gebied, daarom mi e teki a okasi disi fu aksi gran lanti fu gi mi moro power fu kan luku fa mi kan du. Want wan kapten e wroko gi granlanti nanga a volk, maar son probleem e aksi extra power', aldus Amoefeni.

Woning van agent aan Ramphalstraat afgebrand

Agent zou een van de trekkers vernieuwingsgroep binnen Politiebond zijn, Milando Atompai


De woning van politieman Milando Atompai aan de Ramphalstraat te de Nieuwe Grond, Wanica, is vanmorgen, donderdag 26 mei 2016, door brand verwoest. Starnieuws bericht vernomen te hebben, dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. Atompai is een van de trekkers van 'vernieuwing Surinaamse Politiebond'. 

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

De woning is geheel afgebrand. Het gaat om een stenen woning met een oppervlakte van tien bij twaalf meter die nog in afbouwfase verkeerde, zo schrijft het Dagblad Suriname op haar website. In het huis woonde de politieman samen met zijn vrouw en twee kinderen. Ten tijde van de brand was niemand thuis.

De brandweer kon alleen maar nablussen.

Op het erf zou een auto zijn gesignaleerd en kort daarna hoorden omstanders een knal, waarna het huis in lichterlaaie stond. Het voertuig is volle vaart weggereden. Twee personen die op de weg waren werden bijna omvergereden.

Twee mannen bij Stolkertsijver aangehouden met zo'n 8.000 krapé-eieren in auto

Eieren van bedreigde groene zeeschildpad in 18 vuilniszakken


Het Regio Bijstandsteam (RBT) van het Korps Politie Suriname heeft vanochtend, donderdag 26 mei 2016, rond half vier bij de controle post te Stolkertsijver een voertuig staande gehouden. Bij controle in het voertuig bleek dat er 18 vuilniszakken met in totaal zo'n 8.000 stuks krapé-eieren waren verborgen. Volgens de afdeling Public Relations van de politie zijn beide inzittenden aangehouden ter voorgeleiding, zo bericht het Dagblad Suriname.

Krapé is de Surinaamse naam voor de soepschildpad of groene zeeschildpad (Chelonia mydas) en is van de zeven soorten zeeschildpadden de grootste soort en heeft tevens het grootste verspreidingsgebied; de schildpad komt overal rond de evenaar voor. 

Op 9 maart werd iemand te Stolkertsijver aangehouden met 13 zakken met in totaal 6.500 eieren van dezelfde zeeschildpaddensoort en rond 7 maart werd een man aangehouden op de Oost-Westverbinding, op weg naar Paramaribo, met in zijn auto 5.000 eieren van de groene zeeschildpad.

SWM-woordvoerder Blufpand: 'Aanpassing tarieven zou geen verrassing moeten zijn'

‘Het was al aangekondigd, dat de tarieven zouden worden aangepast'


De verhoging van de tarieven van water bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, SWM, zou volgens Edmund Blufpand, SWM-woordvoerder, geen verrassing moeten zijn. ‘Het was al aangekondigd, dat de tarieven zouden worden aangepast. De tarieven zouden in april wederom met 20% worden aangepast. Ergens eind van het jaar worden de tarieven voor het laatst aangepast. Dit is door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen toentertijd ook aangegeven. Het is gewoon de uitvoering van wat was aangegeven', stelt Blufpand vandaag, donderdag 26 mei 2016, in het Dagblad Suriname. 

Afgelopen maandag kon de afdeling Voorlichting van de SWM niet bevestigen, dat de watertarieven waren verhoogd. Men gaf te kennen van niets op de hoogte te zijn. Achteraf blijkt, dat de tarieven maandag 23 mei zijn ingegaan en dat de informatie waarover het dagblad beschikte, hard was.

De ingegane tariefsaanpassing biedt de klant aan het eind van de maand mei een aangepaste rekening die 20% hoger is dan de maand ervoor.

Blufpand: 'Het verschil is ook niet groot. Iemand die bijvoorbeeld alleen het vastrecht van Srd 10,80 betaalde, betaalt nu Srd 13 per maand. Alleen de mensen die nu veel verbruiken, zullen meer betalen. Wij proberen op zo'n manier ook mensen bewust te maken om zuinig te zijn met water. Deze maatregel is in lijn met het beleid van de regering om de subsidie bij de SWM af te bouwen. De SWM moet financieel gezond gemaakt worden, zodat het staatsbedrijf op eigen kracht de nodige investeringen in de watersector kan plegen.’

Zes nieuwe loodsen voor de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS

Staatsloods- examen door zes personen in april met succes afgelegd


Het loodsenkorps van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is met de benoeming van zes nieuwe loodsen, versterkt. De functionarissen hebben het staatsloods-examen in april met succes afgelegd en zijn aangesteld als loods 2e klasse. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Andy Rusland, nam hen gisteren de eed af. Het korps bestaat met deze aanwinsten nu uit 13 man, zo bericht de MAS vandaag, donderdag 26 mei 2016, in een persbericht.


Ashokkoemar Baboeram, Raoel Reding, Stefano Sopawiro, Allan Kromoredjo, Daniël Venlo en Quincy Westenburg zijn de nieuwe loodsen, die zullen bijdragen aan het continueren van de dienstverlening van de MAS en de verdere ontwikkeling van de maritieme sector, aldus de MAS.

De MAS startte in 2009 met de loodsopleiding en deze lichting is deel van het resultaat van de opleiding.

Gemiddeld komen er 1.000 schepen per jaar naar de Surinaamse havens. Voor een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat de MAS beschikt over een effectief en efficiënt loodsenkorps. De loods fungeert met de actuele kennis van de getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen, als adviseur van de kapitein.

Ondervoorzitster DOE: 'Verhoging stroomtarieven is stap in goede richting om Suriname gezond te maken'

Aaron-Denz: 'Dit is een stukje eerlijkheid, dat gedeeld moet worden met het volk'


Marlyn Aaron-Denz, ondervoorzitster van de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE), meent evenals partijvoorzitter Carl Breeveld, dat de verhoging van stroomtarieven een stap in de goede richting is om Suriname gezond te maken. Dat zei ze gisteren tijdens een door Breeveld belegde persconferentie vanwege de kwestie Ricky Stutgard, die publiekelijk in scherpe bewoordingen heeft gezegd, dat DOE uit de coalitie moet stappen. 

Op een vraag van een redacteur van het Dagblad Suriname of het nu wel het moment is om de verhoging door te voeren gezien de enorme devaluatie en de prijsinflatie, zei Aaron dat ‘niemand het juiste moment kent waarop je iets moet doen’, zo schrijft het dagblad vandaag, donderdag 26 mei 2016.

'Dat hebben ze waarschijnlijk al die jaren gezegd. Dit is niet het juiste moment, totdat je op het punt komt waarbij je het niet meer kan uitstellen. Het is niet dat ik ongevoelig ben, want ik sta niet buiten de bevolking, ook ik ga dat offer moeten brengen. Laat dat duidelijk zijn.'

Volgens Aaron gaan mensen hun gebruik moeten leren managen. Ze moeten leren om oplossingsgericht te gaan denken. 'Je kunt niet als je een operatie moet doen, zeggen dat je het niet gaat doen', stelt dit DOE-lid.

Volgens haar blijkt uit een uitspraak van econoom en lid van de Raad van Vakcentrales Suriname (RaVakSur) Armand Zunder overigens, dat de vakbeweging het er niet oneens mee is dat de tarieven worden aangepast. 'Ze zijn het er wel oneens mee hoe het gebeurt en daarover moet je volgens haar kunnen praten. Doen we het nooit, dan gaat Suriname niet ontwikkeld worden, want voor ontwikkeling heb je energie nodig. Dit is een stukje eerlijkheid welke gedeeld moet worden met het volk', aldus Aaron.

De verhoging had volgens haar in feite verspreid over 30 jaar uitgevoerd moeten zijn. Zij is het er hoe dan ook wel mee eens, dat mensen waar nodig ondersteund moeten worden.

Ambassadeur van Nederland Noorman: 'Het is nu tijd voor Suriname om naar het IMF te gaan'

Het IMF is volgens ambassadeur Ernst Noorman ‘the last ressort’Volgens Ernst Noorman, ambassadeur van Nederland in Suriname, is het goed dat Suriname naar het IMF, Internationaal Monetair Fonds, is gestapt. Dit zei hij gisteren bij de opening van de 22e Handelsmissie gisteren in Hotel Royal Torarica in Paramaribo. Met betrekking tot zijn standpunt ten aanzien van het IMF heeft de Nederlandse ambassadeur al de nodige kritiek over zich gekregen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 26 mei 2016. 

'Het is nu tijd voor Suriname om naar het IMF te gaan.' Er zijn volgens Noorman bijn geen andere opties meer. Het IMF is volgens hem 'the last ressort’.

Noorman zei, dat de economische crisis waarin Suriname is beland, los van de lage prijzen voor grondstoffen en andere oorzaken, ook te wijten is aan het uitgavenbeleid door de regering gevoerd in goede tijden. 'We kijken nu naar een devaluatie van 100%, inflatie van 46% en voor dit jaar en volgend jaar wordt er een negatief groeipercentage verwacht. Newmont zal dit jaar weliswaar operationeel worden, maar dit betekent ook dat velen afgevloeid zullen worden, die bij de constructiewerkzaamheden van de mijn betrokken waren. Het zijn harde tijden voor Suriname. Nu is Suriname naar het IMF toegestapt voor hulp.'

Het IMF zal volgens de ambassadeur kunnen assisteren bij de hoognodige hervormingen in het land. De hervormingen die reeds zijn ingevoerd, zoals de verhoging van de energietarieven, zijn pijnlijk voor de bevolking, aldus Noorman, maar de tarieven waren volgens hem te laag.

Noorman schetste aan de aanwezigen een positief beeld ten aanzien van het voornemen van de Surinaamse regering om te diversifiëren en ook met betrekking tot het op te richten Souvereign Wealth Fonds. Daarnaast sprak hij over fiscale hervormingen en verbetering van het business klimaat. Noorman gelooft er heilig in, dat een crisis een goede gelegenheid biedt voor nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingskansen voor Suriname.

Meer dan 100 participanten uit Nederland, de Nederlandse Antillen, het Caribisch gebied en Latijns Amerika hebben via de handelsmissie interesse getoond om zaken te doen in Suriname. 'Zelfs de Chinese winkeliers vertrekken nu uit Suriname', zei Noorman, om aan te geven hoe ernstig de crisis is. Hij vroeg de aanwezigen in retorische zin of ze ondanks de slechte economische situatie toch nog geïnteresseerd zijn in Suriname. 'Never waste a good crisis', was hierop wederom zijn devies, want juist nu zou Suriname interessant zijn voor investeerders en zakenlui.

Bewoonster Willemstad, Curaçao, dient bij Medisch Tuchtcollege klacht in over premier Whiteman

Premier Whiteman zou nalatig zijn om vrouw met nodige spoed over zaken te informeren

Sanne Santos heeft gezondheidsklachten en allergie te wijten aan luchtvervuiling


Volgens Sanne Santoso, een vrouw die bij het Medisch Tuchtcollege een klacht over premier Ben Whiteman indiende, gaat de bewindsman ‘hoogst onzorgvuldig’ om met haar gezondheid doordat de minister nalaat om haar met de nodige spoed over een aantal zaken te informeren. Dit terwijl Whiteman, die voorheen minister van Gezondheid, Milieu en Natuur was, als arts weet hoe de openbare gezondheidszorg de gezondheid van individuen beïnvloedt. Aldus Santos in haar klacht, waar 73 mensen uit Blue Bay, Wishi/Marchena, Curasol Boka en Juliandorp zich sinds gisteren inmiddels hebben bijgevoegd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 26 mei 2016.

In de klacht beschrijft de klaagster de gezondheidsklachten en allergie die zij heeft, zij woont benedenwinds van de industrieën in het Schottegatgebied. Ook zijn foto’s bijgesloten met beelden van ernstige allergische reacties zoals gezwollen oogleden, rode geïrriteerde huid en uitslag.

De huisarts van Santoso heeft schriftelijk verklaard, dat haar allergische reacties te wijten zijn aan de luchtververvuiling. Santoso doet een beroep op het Medisch Tuchtcollege, niet voor het vermoedelijke causale verband tussen de luchtvervuiling en haar gezondheid, maar voor de punten waaruit de nalatigheid van Whiteman blijkt.

Whiteman heeft nagelaten om de klager met spoed te informeren over de samenstelling van de stoffen in de lucht in het gebied benedenwinds van de industrieën in het Schottegat. Ook is er geen informatie gegeven over de maatregelen die bewoners kunnen nemen, de maatregelen van de overheid om de gezondheid van de klager te beschermen en de stappen die de overheid nam om de vervuiling te verminderen.

In de klacht wordt ook melding gemaakt van de aangifte die zij bij het Openbaar Ministerie en de Milieu-inspectie deed tegen de vervuilende industrieën, deze hebben volgens de indiener niets opgeleverd. De premier heeft in het verleden verklaard, dat hij arts is en niets doet dat de gezondheid van mensen in gevaar brengt. Hij had een eed afgelegd die door hem serieus genomen wordt. Burgers die in contact willen komen met Santoso kunnen dat doen via ‘Stop Isla Now’ op Facebook en de groep ‘Ban serio-stòp polushon’ eveneens op Facebook.

Oud-politiewoordvoerder Humphrey Naarden gaat voor voorzitterschap Politiebond

Naarden stelt zich kandidaat voor voorzitterschap bond bij bestuursverkiezing 18 juli


De vroegere politiewoordvoerder, inspecteur Humphrey Naarden, heeft zich kandidaat gesteld om de nieuwe voorzitter te worden van de Surinaamse Politiebond (SPB). Hij is al bestuurslid, maar zegt dat een totaal nieuw team te hebben samengesteld, waarmee hij de verkiezingsstrijd ingaat, die op de verkiezingsdag, 18 juli 2016 wordt beslecht, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 26 mei 2016.

Naarden gelooft, dat hij een enorme bijdrage kan leveren aan de verbetering van de positie van de politieman en verheffing van de politieorganisatie. 'Ik heb een aantal oplossingsmodellen en zal die aan de werkgever voorleggen', zegt Naarden.

Hij erkent dat een groot deel van de problemen van de politieman slechts opgelost kan worden indien er geld wordt vrijgemaakt, 'maar, ik heb ook zaken geconstateerd zonder een financiële component'

Een heet hangijzer volgens hem zijn de redenen voor weigering van bevordering. Hij zegt dat sommige politieambtenaren vanwege een overmachtssituatie niet kunnen voldoen aan de sporttest of niet over een rijbewijs beschikken. Hoe zeer Naarden het eens is met de gedachte, dat elke politieman fit moet zijn en over een rijbewijs moet beschikken, weet hij dat er collega's zijn die niet anders kunnen. Hij vindt dat elk geval afzonderlijk moet worden bekeken om te beslissen of een lid inderdaad niet in aanmerking dient te komen voor bevordering.

De inspecteur is het op bepaalde vlakken eens met de verniewingsbeweging. 'Zeker wat betreft de slechte werksituatie van politieambtenaren.' Hij zegt wel, dat het mischien zelfs goed is dat deze groep is opgestaan om partijen wakker te schudden. Echter, vindt hij dat de collega's dit anders hadden moeten aanpakken en vooral de beschuldigingen achterwege hadden moeten laten.

Minister Pengel: 'Suriname geconfronteerd met hoge ziektelast met name door niet overdraagbare aandoeningen'

Bewindsman woont in Genève 69e World Health Assembly van WHO bij


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zei in zijn toespraak tijdens de 69e World Health Assembly in Genève, Zwitserland, dat Suriname, net als de rest van de wereld, wordt geconfronteerd met een hoge ziektelast door vooral chronische, niet overdraagbare, aandoeningen. Dit bericht het ministerie vandaag, donderdag 26 mei 2016, in een persbericht.


Hij gaf aan dat deze ziektelast hoofdzakelijk is toe te schrijven aan sociale determinanten die voor ongelijkheid in gezondheid zorgen. Pengel meent, dat voor een juiste aanpak van het probleem, gezondheid moet worden opgenomen in de agenda's van alle ministeries, departementen, agentschappen en alle internationale organisaties. Dit is de zogenaamde Health in All Policies (HiAP) benadering.

Pengel vertegenwoordigt Suriname op de bijeenkomst. Hij zal in Genève ook een aantal bilaterale gesprekken voeren met de PAHO-directeur, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland en de directeur van het 'Global Fund'.

Pengel memoreerde in zijn toespraak de technische ondersteuning en begeleiding van de WHO, het regiokantoor van de PAHO in Washington en het PAHO/WHO kantoor in Suriname. Hij gaf aan dat Suriname open staat om met andere landen te werken aan gemeenschappelijke uitdagingen. Vooral aan de aan gezondheid gerelateerde 'Sustainable Development Goals (SDG's) zal in de toekomt hard gewerkt worden om bij te dragen aan de realisatie van de zeventien wereldwijd aangenomen doelen. 

De vergadering werd geopend door WHO Directeur-Generaal Margaret Chan (zie hieronder). Zij stond stil bij de recente vorderingen in de wereldwijde volksgezondheid, met name bij de bestrijding van HIV, tuberculose, malaria en polio, en verbetering van moeder- en kindergezondheid, maar waarschuwde dat de recente uitbraken van ebola, MERS-coronavirus, zika en urbane gele koorts, een 'dramatische opleving van de dreiging van besmettelijke ziekten' zijn.

Al een week geen druppel water uit de kranen van bewoners Mariënburg en omgeving

PL-Assembleelid Karta-Bink trekt aan de bel

Tussenstation krijgt geen water, omdat watertransporteurs al zes maanden geen geld ontvangen en in staking zijn gegaan


Bewoners van Mariënburg en omgeving krijgen al ruim een week geen water uit de kraan. Het tussenstation op de voormalige suikerplantage krijgt geen water aangeleverd, omdat de watertransporteurs al zes maanden geen betaling hebben ontvangen. Omwonenden zijn volledig afhankelijk van regen- en putwater. 

Het Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid Ingrid Karta-Bink vindt dat de bewoners van Commewijne constant in de steek worden gelaten. Eerder had zij een beroep gedaan op minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) om geen brandjes te blussen, door twee kilometer aan asbestbuizen te vervangen met PVC-buizen ter waarde van Srd 2 miljoen. Er zijn gebieden die helemaal geen water uit de kraan krijgen.

De volksvertegenwoordigster zegt vanochtend, donderdag 26 mei 2016, op Starnieuws, dat er op dit moment geen cent meer zit in het districtsfonds, waardoor er ook geen betalingen kunnen worden verricht. De storting van het derde kwartaal vorig jaar werd volledig overgeslagen door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en pas in het vierde kwartaal werd over dat kwartaal gestort. Dit, terwijl er openstaande schulden waren van het derde kwartaal en aannemers, winkeliers, pomphouders en andere dienstverleners, al heel lang op hun geld wachtten. Inmiddels is de Surinaamse munt ook nog eens met 46% ontwaard.

De dienstverleners zijn de situatie helemaal beu, zegt Karta-Bink. Zij trekt aan de alarmbel, nu blijkt dat ook de watertransporteurs nog zes maanden achterstallige betaling van NH moeten ontvangen en hun diensten hebben gestaakt. Vorig jaar bleek, dat de watertransporteurs maar liefst twee jaren lang niet waren uitbetaald. Toen had Karta-Bink in het parlement gepleit voor betaling van deze dienstverleners, omdat die anders hun werkzaamheden zouden staken. 'Nu zijn ze weer in dezelfde situatie beland,'

Ook de vuilophaaldienst moet over 2015 nog vier maanden betaling ontvangen, plus over de afgelopen maanden van 2016. 'Commewijne krijgt constant die stiefmoederlijke behandeling van de centrale overheid', aldus Karta-Bink.

Walter Bouterse door politie gehoord in onderzoek naar handel in xtc-pillen

'Ik wist niets van de zaak, de politie heeft mij bedankt en er is verder geen vuiltje aan de lucht'


(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)


Walter Bouterse, kleinzoon van president Desi Bouterse, blijkt eerder deze maand door de politie te zijn gehoord in een onderzoek naar de handel in xtc-pillen. Hij beweert vandaag, donderdag 26 mei 2016, echter in de Ware Tijd, dat hij niet als verdachte, maar als persoon is gehoord en dus niet is verhoord.

'Het is gebleken dat ik niets van de zaak wist. De politie heeft mij bedankt en er is verder geen vuiltje aan de lucht', aldus Bouterse.

Zijn naam was genoemd door jeugdige verdachten die zijn aangehouden voor bezit en verkoop van de drugs. In welke hoedanigheid en waarom de naam zou zijn genoemd, vermeldt het de Ware Tijd artikel niet.

In deze zaak zijn meer dan 13.000 ecstacy-tabletten in beslag genomen. De zaak kwam aan het rollen, toen de politie op 11 maart klachten kreeg over hangjongeren in de binnenstad. Een van hen werd met tien tabletten aangehouden, die hij verkocht voor Srd 15 per stuk.

Gaandeweg het onderzoek werden vijf andere jongeren in verzekering gesteld in de leeftijdsklasse van 17-25 jaar. Drie van hen zijn schoolgaand.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

'Situatie in Sehos in Willemstad, Curaçao, is regelmatig kritiek door tekort aan materialen'

Acute ingrepen hebben prioriteit en kwamen nog niet in gevaar


In het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) is ‘een paar keer’ een operatie uitgesteld, omdat niet alle materialen beschikbaar waren. De situatie is regelmatig kritiek, maar kon tot nu toe steeds worden opgelost. Dat zegt financieel-directeur Henri Gerrits vanochtend, donderdag 26 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

De operaties die moesten worden uitgesteld waren ‘electief’, dus van tevoren gepland. Acute ingrepen hebben in zo’n situatie prioriteit en kwamen nog niet in gevaar. Volgens Gerrits ontstaat er een tekort aan materialen als leveranciers de levering van een bestelling ‘even aanhouden’, in afwachting van een betaling door het ziekenhuis.

'Spullen die niet regelmatig gebruikt worden hebben we niet op voorraad en bestellen we pas als het nodig is.' 

Door de kritieke toestand moet het management steeds de vinger aan de pols houden en dat kost veel tijd. 'We hebben continu contact met de afdelingen en coördineren de vraag naar spullen met de inkoopafdeling.'

Dat het Sehos financiële problemen heeft, is geen nieuws. In de Statenvergadering van dinsdag zette minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur de stand van zaken nog eens op een rijtje: een schuld van 115 miljoen gulden en een lening van 30 miljoen gulden van de overheid die in delen wordt uitbetaald op basis van een plan waarin de uitgaven worden onderbouwd.

Om het volledig bericht te kunnen lezen gaat u naar hier

DOE-voorzitter Breeveld is commentaren hoofdbestuurslid Stutgard een beetje zat

'Binnenkort treden processen in werking tegen Ricky Stutgard'

'Stutgard reageert niet op telefoontjes, sms-jes en een brief, nee hij plaatst kritieken op Facebook en in Dagblad Suriname, dat is ongehoord'


De laatste tijd wordt er publiekelijk en online felle kritiek geleverd op de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). Voorzitter Carl Breeveld zei gisteren echter tijdens een persconferentie, dat DOE nog steeds dezelfde partij is als vóór de verkiezingen en staat nog steeds voor transparantie, goed bestuur en anti-corruptie. Breeveld heeft aangekondigd dat er binnen DOE binnenkort ‘processen in werking zullen treden’ tegen hoofdbestuurslid Ricky Stutgard, die publiekelijk zijn misnoegen over de partij heeft geuit. 

Een deel van het DOE-bestuur is tijdens de persconferentie ingegaan op de kritieken en hoe de vork in de steel zit bij het nemen van besluiten in de partij en op nationaal niveau, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 26 mei 2016.

De bestuursleden benadrukten dat zij niet achter de uitspraken van Stutgard staan. Stutgard meent dat de partij zijn geloofwaardigheid verloren heeft en uit de coalitie moet stappen, gezien het feit dat er vaak wordt voorbijgegaan aan standpunten van de partij en besluiten over het hoofd van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, worden genomen.

De partij is geen aanhangsel, zei Breeveld. Hij stelde, dat de coalitiepartner (NDP) vaak erop is gewezen dat zaken anders kunnen en moeten. Breeveld liet weten, dat alleen het congres kan bepalen over het wel of niet voortzetten van de samenwerking met de coalitie. Het besluit om te participeren in de regering is een belofte geweest die is nagekomen, zo sprak de partijvoorzitter. Er zijn evaluaties geweest over de samenwerking. Stutgard is op minstens tien van die vergaderingen niet aanwezig geweest, deelde Breeveld mee.

De kritiek buiten de partij is ook niet mals. Op Facebook en tijdens protestacties worden de gevoelens steeds feller en scherper uitgedrukt. De pijlen zijn vooral gericht op Breeveld en Dodson. De kritieken zijn een gevolg van tegenstrijdigheden, zoals het wel of niet toestaan van de aanwezigheid van scalians (goudpontons) in rivieren, kreken en op het stuwmeer, de stroomtarieven die ondanks afspraken, een volksprotest en toezeggingen, uiteindelijk toch zijn verhoogd.

Maar, de besluiten worden niet door de minister, maar 'door een andere overheidsfunctionaris, in dit geval de president' genomen, zo werd gisteren uitgelegd. De kritiek is er ook, omdat 'het publiek nog niet meegaat met ons in veranderen', zei een bestuurslid. 'We begrijpen dat. Verandering kost tijd en moeite. Niet iedereen gaat mee, maar wij willen nog steeds het beste voor Suriname. Daarin zijn we niet veranderd.'

Breeveld zei niet te vinden, dat de spanning in de partij voor verdeeldheid zal zorgen. Hij gaf aan, dat ontevredenheid en kritiek binnenshuis’behandeld moeten worden en niet via de media. Hij is gebelgd over de houding van Stutgard die alle contact vanuit het bestuur, dat om verantwoording vraagt, negeert. Er is met Stutgard gebeld, ge-sms't en er is een brief verzonden, maar Stutgard geeft niet thuis. 'Dit zijn toch normale omgangsvormen of zijn we op een andere planeet beland?', vroeg Breeveld zich af. 'Maar nee, je plaatst het op Facebook en in het Dagblad Suriname. Dat zijn toch ongehoorde methodieken. Er wordt niet gekozen om te communiceren, maar om naar buiten te gaan. Laten we een beetje op niveau blijven. 

De datum voor het congres moet nog bepaald worden. Naast de ‘processen tegen Stutgard’ zal er gecommuniceerd worden met de leden over de financieel-economische situatie en de deal met het IMF (Internationaal Monetair Fonds), waarover nog een standpunt gevormd zal worden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Oud-RGB-minister Jong Tjien Fa legt beslag op ruim 70 auto's van Stichting Bosbeheer en -toezicht

Ministerie van RGB overweegt Kort Geding tegen Jong Tjien Fa aan te spannen


Michael Jong Tjien Fa, directeur van Datsun Suriname, heeft beslag gelegd op alle voertuigen van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Hij heeft de ruim zeventig auto's teruggenomen, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 26 mei 2016. De SBB had de voertuigen nog niet afbetaald.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het gaat om een bedrag van 2 miljoen Amerikaanse dollar. Jong Tjien Fa, was minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), onder wie de SBB viel. De toenmalige directeur, Pearl Jules, schijnt de rekeningen niet te hebben betaald. Jules was in deze functie benoemd door Jong Tjien Fa.

Jules werd op 19 oktober 2015 op staande voet ontslagen door minister Steven Relyveld. Hij wordt beschuldigd van malversaties, waar nog steeds een onderzoek naar loopt. Relyveld vond ook, dat er te veel voertuigen bij de SBB waren. Er is een evaluatie door hem gepleegd.

Vorige week heeft Jong Tjien Fa een ultimatum gesteld dat binnen 24 uur betaald moest worden. Toen echter niet werd betaald, heeft hij via een rechterlijke uitspraak beslag laten leggen op de auto's. Ook is beslag gelegd op de rekening van de SBB. RGB zou overwegen om een Kort Geding aan te spannen tegen Jong Tjien Fa.

Politie onderschept te Kwatta, Paramaribo, 117 kilo cocaïne

Nog geen verdachten aangehouden


De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft in samenwerking met het Arrestatie Team 117 kilo cocaïne onderschept in de buurt Kwatta in Paramaribo. Er is in deze zaak nog geen verdachte aangehouden, zo bericht Starnieuws op gezag van Ala-D Media vanochtend, donderdag 26 mei 2016.

Wel zijn er verdachten in beeld gebracht. De cocaïne wordt streng bewaakt bij de afdeling Narcotica Brigade.

Vanuit de leiding van de politie en het ministerie van Justitie en Politie is nog geen officiële informatie over deze opmerkelijk grote drugsvangst gedaan.

Nieuwe ambassadeur China overhandigt geloofsbrieven aan president Bouterse

Zhang Jinxiong was van 2002-2006 al counsellor op Chinese ambassade in Paramaribo

(Bron foto: SCTV)

Ambassadeur Zhang Jinxiong van China heeft gisteren, woensdag 25 mei 2016, zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Desi Bouterse. Suriname is geen onbekend werkterrein voor Zhang. De diplomaat, die de Nederlandse taal spreekt, heeft zijn land al tussen 2002-2006 gediend als counsellor op de ambassade in Paramaribo. Zhang is begin mei benoemd tot ambassadeur voor Suriname en arriveerde een week later in Paramaribo. Het is zijn eerste post als ambassadeur, zo bericht Starnieuws.

Hij heeft de afgelopen dagen al gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en personen, zoals directeur Sigmund Proeve van De Surinaamsche Bank .

Tijdens een welkomstetentje van de Suriname Chinese United Association (SCUA) heeft Zhang zijn medewerking toegezegd om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen in de huidige financiële crisis. De SCUA heeft de hulp ingeroepen van China bij het helpen diversifiëren van de economische mogelijkheden voor de Chinese ondernemers. De SCUA denkt aan investeren in de landbouw en fabrieken opzetten door China.

Zhang zal vandaag, donderdag 26 mei, samen met de First Lady en de Suriname Chinese Vrouwen Vereniging een donatie doen aan Huize Ashiana.

Hij is zaterdag gastheer van een receptie ter gelegenheid van 40 jaar diplomatieke banden Suriname-China.

De 58-jarige carrièrediplomaat is zijn loopbaan in 1981 op de Chinese Ambassade in Nederland begonnen. Hij heeft zijn land afwisselend gediend vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing en door de jaren heen meerdere male in verschillende functies in België, Nederland en Thailand.


'Een jaar regering Bouterse-II is tijd van ontwaken volk uit bedrog, valse hoop en manipulatie'

VHP-voorzitter Santokhi blikt terug op jaar beleid regering Bouterse-II

'Economisch zijn we kapot, we hebben geen geld meer, alles is opgemaakt'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi ziet de periode van een jaar sinds de verkiezingen van 25 mei 2015, als een tijd van het ontwaken van het volk uit bedrog, valse hoop en manipulatie, waarin het terechtgekomen was door de campagne van de NDP. Dromen van velen op ontwikkeling, werkgelegenheid, welzijn, goede gezondheidszorg, stabiele economie, zijn een nachtmerrie geworden. 'Niet zomaar heeft Bouterse gezegd ik wens jullie slapeloze nachten toe', zegt de VHP-leider woensdag 25 mei 2016 op Starnieuws in reactie op een door de partij uitgebracht persbericht.

Bij de verkiezingen hebben twee culturen tegenover elkaar gestaan. Ten eerste de cultuur van ‘lenen en uitgeven’, ‘brood en spelen’, ‘vandaag feest, morgen zien we wel’, 'pakketten uitdelen, wachten op hoge prijzen voor olie en goud in plaats van bewust investeren en hard werken’. Anderzijds is er de cultuur van ‘opbouwen door werken, sparen en investeren, voorzichtigheid in besturen’, stelt Santokhi.

'Wij ervaren aan den lijve dat de verantwoordelijkheid van deze falende regering ligt bij foute leiderschap in landen waar de democratie niet leidt tot zelfcorrectie. De neergang in Venezuela is een actueel voorbeeld, Suriname volgt dat pad. Het blijven lenen van zal Suriname maken tot een kolonie van een ander land', betoogt de politicus. 'Economisch zijn we kapot, we hebben geen geld meer, alles is opgemaakt: zelfs betalingen van salarissen aan schoonmaaksters en personeel van kinderhuizen zijn in gedrang gekomen. Instabiel, negatieve groei, inflatie, verdere devaluatie, bedrijven in problemen, crisis in economische sectoren. Monetaire situatie deplorabel, zelfs met IMF steun is het vooruitzicht bleek.'

'De regering heeft met haar vernietigend beleid ons mooi en geliefd Suriname gemaakt tot een land met armoede, onzekerheid en wanhoop, meent de voorzitter van de oranje partij. Volgens hem ziet het volk dat het beetgenomen is. Men is bereid de kijk op de politiek aan te passen. Door de crisismaatregelen van de regering is grote ontevredenheid ontstaan en neemt het vertrouwen van bepaalde groepen en burgers af.'

De crisis waarin deze regering het land heeft gebracht, heeft ernstige dreigingen, maar biedt volgens de VHP-voorzitter ook kansen. De uitdagingen zijn om met een bundeling van alle Surinaamse deskundigen in Suriname en in diaspora uit deze crises te halen. Productie van Surinaamse producten te stimuleren.

'In deze periode moeten we laten zien dat wij in staat zijn 500 duizend mensen te kunnen verzorgen met een kwalitatief redelijk bestaan. Maar, ook dat wij met ruim één miljoen Surinamers (ook in diaspora) in staat zijn dit land tot ontwikkeling te brengen. De uitdaging is ook om de reorganisatie van het bestuur en het staatsapparaat voor het land efficiënter en slagvaardiger te organiseren om het land te besturen. Maar hiervoor heb je goed leiderschap en bestuur in het land nodig.'

Santokhi plaatst de kansen voor Suriname om uit de crisis te geraken op een rijtje:

- Bevorderen van eenheid in de samenleving om de crisis te beheersen.
- Overleg met alle belangrijke partijen en stakeholders om de crisis te beheersen.
- Nationale productie ontwikkelen en opvoeren in de agrarische sector, toerisme, dienstensector, homeopathische en farmaceutische industrie. - Bauxiet aanwenden voor halffabricaten en eindproducten.
- Aantrekken van diaspora kapitaal.
- Rationaliseren van parastatale bedrijven middels doorlichting, reorganisatie en aandelen verkoop om deze winstgevend te maken.
- Investeren door 'equity capital' in kleine en middelgrote bedrijven.
- Herstel van vertrouwen door gerichte corruptie aanpak.
- Door transparant beleid te voeren.
- Door integere personen te belasten met met het bestuur en overheidsdiensten.
- Beleid op basis van eerlijkheid en niet op basis van oneerlijkheid, leugens en bedrog.
- Herstel van de economie middels het IMF programma, waarbij de zorgpunten van de oppositie meegenomen dienen te worden.

Maar, hiervoor heb je een regering nodig, die voldoende vertrouwen uitstraalt, aldus Santokhi.

'De VHP heeft meerdere opties dan alleen het gaan naar het IMF en ontwikkelt haar eigen strategie om het land uit de crises te halen. Zij zal van deze regering blijven eisen een goed bestuur en een goed beleid, zoals zij dat het volk had beloofd.

De VHP maakt zich klaar met andere deskundigen voor regeerverantwoordelijkheid, als deze regering het niet aankan. Maar dan moet zij haar politieke mandaat teruggeven aan het volk, zodat het volk zich kan uitspreken over de toekomst van het land en in wiens handen men die wil leggen. De VHP sluit 1 jaar verkiezingen met een politieke bijeenkomst in Nickerie op 28 mei en zal het regeerbeleid evalueren', aldus de verklaring van de VHP.