maandag 6 juni 2016

Bijrijder (38) op tractor dodelijk verongelukt op goudveld te Stonkampoe, Sarakreekgebied

Tractor kantelt tijdens afdaling van een berg

Bijrijder springt van tractor af en belandt er onder


Maikel Asinte (38) is gisteren bij een bedrijfsongeval op een goudveld te Stonkampoe in het Sarakreekgebied overleden. Volgens verklaring van collega's waren zij bezig met werkzaamheden op één van de goudvelden, zo bericht vandaag, maandag 6 juni 2016, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Asinte zat als bijrijder op een tractor die een berg afreed. Tijdens de afdaling kantelde de tractor. Maikel sprong van de tractor af, waarna deze op hem terechtkwam.

Omstanders en overige arbeiders wisten het lichaam van Asinte onder de tractor vandaan te halen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het lichaam werd vanuit Afobaka overgebracht naar Paramaribo.

VES wil bijdragen aan herformuleren Stabilitiets- en Herstelplan regering

Economisten ervan overtuigd, dat bij juiste aanpak plan op korte termijn realiseerbaar is 


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) wil meewerken om het Stabiliteits- en Herstelplan te helpen herformuleren. De organisatie is ervan overtuigd, dat ondanks de geconstateerde tekortkomingen, bij een juiste aanpak het plan op korte termijn te realiseren is. De VES is bereid om mee te werken aan de herformulering. Dit is vandaag, maandag 6 juni 2016, kenbaar gemaakt aan de vaste Assembleecommissie. Dit plan wordt morgen in behandeling genomen door De Nationale Assemblee, zo bericht Starnieuws.

In een persbericht benadrukt de VES, dat zonder productie geen sociale ontwikkeling zal komen. Oplossingen zullen niet via middelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) worden gevonden, maar door eigen inspanningen. De oorzaak van de crisis ligt volgens de VES niet in het buitenland, maar is gekomen door eigen tekortkomingen. Voor duurzame oplossingen is een Economisch Transformatie Programma nodig.

De VES zet enkele zaken op een rijtje:
1. De VES heeft vanaf april 2013 met gangbare indicatoren en economische trends, forecast van internationale instellingen als de Wereldbank publiekelijk gesignaleerd dat de externe economische meevallers op de terugtocht waren en dat het economisch beleid hierop diende te worden aangepast.
2. De VES heeft vaker het belang van een goede probleemanalyse benadrukt. Ze is van mening dat de werkelijke oorzaak van de crisis ons historisch gegroeide (nationaal) onvermogen is om de gunstige externe meevallers uit de periode 2009-2012 om te zetten in duurzame investeringen in de nationale productie capaciteit die welvaartsverhoging voor de gehele bevolking, en de lagere inkomensgroepen in het bijzonder, zou brengen.
3. Indien het hierboven aangehaalde inderdaad de oorzaak van de crisis is dan zijn wij zelf de veroorzakers hiervan, en niet het buitenland, waardoor de oplossing niet door het IMF of middels IMF geld kan worden gebracht, maar door eigen (nationale) inspanning in het duurzaam verhogen van de nationale productie en export.
4. Dientengevolge vindt de VES, dat om hier duurzaam verandering in te brengen een Economisch Transformatie Programma nodig is waarin productiediversificatie en –verhoging centraal moet staan. De VES is, op basis van studie en ervaring met ontwikkelingsprocessen in eigen land en daarbuiten, ervan overtuigd, dat elk andersoortig plan gedoemd is te mislukken en het land langdurig in armoede zal houden.
5. De VES is ervan overtuigd, dat de enige succesvolle aanpak een samenhangend op zijn economische en sociale effecten doorgerekend programma (per subsector/branche) van publieke investeringen en wettelijk en niet-wettelijke maatregelen (institutionele, fiscale, et cetera) en private investeringen (nieuwe producten, productieuitbreiding, verhoogde efficiëntie, et cetera) is, in nauwe samenspraak geconcipieerd en afgesproken door betrokken partijen.
6. Tot slot is de VES van mening, dat een uitgebalanceerd concreet doorgerekend plan een pre-conditie is, maar niet voldoende. Het volledige succes wordt bepaald door de kwaliteit van de uitvoering. Of je nou 5 jaar of 40 jaar eerlijk terugkijkt naar de kwaliteit van de uitvoering van onze (meerjaren/jaar) plannen en projecten dan is de conclusie, dat het zo niet moet. Als we het op dezelfde manier gaan doen dan hoeven we niet verwachten dat de situatie dan beter zal zijn dan die waar we nu in beland zijn. De planvoorbereiding, aanbestedingen, monitoring en evaluatie zal geheel transparant moeten plaatsvinden en in handen moeten worden gesteld van onafhankelijke professionals, die periodiek publiekelijk rapporteren.

Met betrekking tot het Stabilisatie- en Herstelplan, dat de VES op vrijdag 3 juni formeel heeft ontvangen, moge het volgende dienen:
a. Het plan bevat vele elementen die wanneer deze in een samenhangend structuur (serie van activiteiten die tot concrete resultaten leiden die meetbaar aan de vooraf gestelde 'smart'-doelen bijdragen) zouden zijn vervat heel bruikbaar zijn.
b. Het plan voldoet echter noch in vorm noch qua inhoud aan de basis criteria van een plan (zoals in de literatuur ten aanzien van ontwikkelingsplanning gangbaar). Het plan bevat tevens talloze methodologische beperkingen, onvoldoende onderbouwing, becijferingen zonder toelichting, niet transparante aannames, et cetera.
c. De titel geeft ook een verkeerde indruk; je kunt een welvaartsniveau die gestoeld was op externe meevallers niet herstellen, aangezien dat buiten jouw bereik ligt. Wat je wel kunt en zal moeten is het op basis van een correcte probleemanalyse formuleren van een nieuwe visie ten aanzien van de inrichting van de nationale economie. In essentie komt het neer op het faciliteren, stimuleren en creëren van een sterke nationale particuliere productiebasis naast een kwalitatief sterke maar terugtredende verkleinde, efficiënte en integere overheid.
d. We beperken ons in dit stadium tot de onder 4.4 'overige middellange termijn maatregelen' (p. 36/37), de slotpagina van het plan. Hier staat op een ¾ A4-tje een investeringsopgave van maar liefst Srd 2.4 miljard zonder enige nadere toelichting van de componenten.e. Deze forse investering zou als strategisch doel hebben '... sterkere inkrimping van de economie met meer dan 2% zal kunnen voorkomen'...(p. 36). Hierbij wordt er aan voorbij gegaan dat geen van de genoemde projecten reeds in 2016 zal kunnen starten, laat staan enige impact op de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) kunnen hebben.
f. Het enige infrastructurele project 'Paranam Industrie en Commercieel Park' moet productie en export stimuleren, terwijl het project slechts een basis infrastructuur te weten: ontbossing, ontwatering, elektra, riolering en drinkwater behelst. Binnen dit project wordt geen enkel bedrijf opgezet, noch fabriek/loods gebouwd. De meest optimistische raming is dat de eerste productie kan aanvangen tegen 2019-2020. De overige betreft renovatie, nieuwbouw en nutsvoorziening voor maar liefst 107 overheidsgebouwen.
g. De productieprojecten betreffen allen landbouwgewassen. Hieraan gaan echter tijdrovende activiteiten vooraf op het gebied van landallocatie, ontbossing en landinrichting, alvorens met de aanplant kan worden begonnen. De meeste van deze gewassen (cocos, cacao) hebben een lange niet-productieve periode (ca. 5 jaar) alvorens geoogst kan worden. De eerste productie cq export kan dan niet eerder dan in 2021 plaatsvinden.
h. Uit de 2 sociale projecten (SOCS, p. 38) blijkt dat de aard en diepgang van de problematiek onvoldoende begrepen is. Het gaat er bij de VES niet in hoe een olympisch zwembad en een centrum voor denksporten zal bijdragen aan de oplossing van de economische problematiek noch aan de verlichting van de sociale pijn.
i. Een andere cruciale omissie is het (vrijwel) geheel ontbreken van een programma aangaande de versterking/herstructurering van de publieke sector. De enige kostenverlagende elementen betreffen de vermindering op het gebruik van elektra, water en telefoon door de ambtenaren.
j. Wederom wordt het afstoten van de staatsbedrijven naar de particuliere sector vooruitgeschoven.
k. Het probleem van het steeds verder uitdijende ambtenarenapparaat waar een buitenproportioneel deel van de overheidsuitgaven aan opgaat wordt systematisch vermeden. De kosten van het apparaat, die door de belastingbetaler moet worden opgebracht, wordt in plaats van verlaagd steeds verder verhoogd. Alleen al de lonen en salarissen zullen in 2018 maar liefst 48% hoger liggen dan 2015 (p 14).
l. Dit onderdeel moet simultaan met de productieontwikkeling worden aangepakt aangezien de overheid is geworden tot ‘employer of first ressort’, terwijl de private sector geen arbeiders kunnen vinden voor de agrarische veldproductie. De VES is van mening dat we nu, en geen dag later, met een sociaal verantwoord plan moeten starten ter transformatie van het overheidsapparaat, als aanvulling op het productieprogramma.
m. Alle andere sociale vangnet maatregelen zullen alleen duurzaam zijn als het economisch transformatie programma tot de benodigde productieverhoging leidt. Economische en sociale ontwikkeling gaan immers hand in hand.
n. Tot slot ontbreekt een totaal kostenplaatje alsmede een financieel dekkingsplan.

Conclusie
De VES bestaat uit leden die actief zijn in zowat alle geledingen van de Surinaamse economie. Ze is bereid om haar kader vrijwillig in te zetten om significant bij te dragen aan de herformulering van het bestaande Stabilisatie- en Herstelplan. Zij is er van overtuigd dat, ondanks eerdergenoemde tekortkomingen, bij een juiste aanpak dit ook op korte termijn te realiseren is.

'Curaçao Winery heeft met Curaçao Airport Holding een contract voor 50 jaar getekend'

Eigenaar Visscher: 'Er is geen sprake van een tijdelijk contract'


De Curaçao Winery weerspreekt de uitspraak van Curaçao Airport Partners (CAP), dat de wijnbouw bij Landhuis Hato een tijdelijk project betrof. Dat zegt Roelof Visscher vandaag, maandag 6 juni 2016, in de Amigoe. 

'We hebben met Curaçao Airport Holding (CAH) immers contracten getekend van dertig jaar, huur van landhuis, en vijftig jaar, beheersgebied rond het landhuis, en vijftig jaar erfpacht. Dit lijkt me geen tijdelijk project', zegt Visscher. 'Een project van tweeënhalf jaar is ook niet te financieren bij een lokale bank als Korpodeko, een financiële partner van Curaçao Winery. Als er al sprake was van een test, dan betrof dit louter het uittesten van de druivenrassen die geschikt zouden zijn voor het klimaat op Curaçao', aldus Visscher.

Curacao Winery liet zondag 5 juni De Surinaamse Krant via een Twitterbericht al weten, dat er absoluut geen sprake is van een tijdelijk contract:


'Het voorstel van CAP was destijds om pachtperiodes van telkens vijf jaar aan te gaan. Doordat zij hiervoor een niet-marktconforme pachtprijs vroegen hebben wij gekozen voor een wat flexibelere relatie. In ruil voor 207 flessen wijn mochten we ruim 29.000 vierkante meter gebruiken voor wijngaard voor onbepaalde tijd. Van tijdelijkheid was absoluut niet van sprake.'

Visscher luidde vrijdag de noodklok. De wijnboer moet verhuizen, omdat er sprake zou zijn van vogeloverlast in het luchtruim. Het vogelrisico is echter volgens Visscher meerdere keren ter sprake gekomen in gesprekken tussen Curaçao Winery, CAP en CAH. 'Uiteindelijk bleek dit geen enkel probleem.'

In 2014 is Curaçao Winery met toestemming van CAH en CAP begonnen met het verbouwen van de druiven. Dit is nooit gemeld aan de autoriteiten die toezicht houden op CAH en CAP. Pas halverwege 2015 kwam in de concept-pachtovereenkomst de voorwaarde, de vereiste goedkeuring door de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA), te staan. 'Het betrof slechts een formaliteit volgens CAH', zegt Visscher. 'Later bleek dat Curaçao Winery helemaal geen toestemming kon vragen bij CCAA, maar dat CAH als grondeigenaar dit moest doen. CAH had dit al veel eerder moeten doen volgens CCAA. Recentelijk heeft CAH dan ook zelf een beschikking aangevraagd bij CCAA om de wijnbouwactiviteiten toe te staan op het terrein.'

Oscar Derby, directeur van CCAA, legt vooruitlopend op het onderzoek naar de vogelaanvaringen in het luchtruim, een verband met de wijngaard. Daarin meldt hij, dat aan het begin van dit jaar en in mei meerdere meldingen hierover zijn geweest.

'De druiven zijn echter pas eind juni, begin juli rijp. Ze beginnen net te kleuren. In januari zaten er helemaal geen druiven aan de struiken en in mei waren ze nog aan het bloeien. Op beide momenten was er dus geen enkele sprake van eetbare druiven, zelfs niet door vogels', aldus Visscher. Daarnaast gebruikt de wijngaard netten waardoor er volgens de wijnboer geen enkel gevaar voor vogelaantrekking is.

'We houden van Curaçao. We zien er fantastische mogelijkheden wat betreft wijnbouw. Dat hebben wij inmiddels ook bewezen. We willen graag blijven werken om Curaçao sterker te maken. Dat is ons doel.'

Lees ook dit artikel - 'Vergissing' op Curaçao kater voor Bentelose wijnboeren - over de Winery en Visscher in de Twentse regionale krant Tubantia van dinsdag 7 juni 2016.

'Arbeidsmarkt Curaçao moet worden voorbereid op terugkeer afgestudeerde Curaçaose studenten medicijnen uit Costa Rica'

PS-leider Córdoba: 'We hebben meer specialisten nodig'

'We moeten terug moeten naar de huisartsen van vroeger, ze praten tegenwoordig niet meer met de patiënt'


Dit jaar zullen de eerste Curaçaose jongeren die medicijnen studeren in Costa Rica hun studie afronden. Dat zei Jaime Córdoba zaterdag tijdens de algemene ledenvergadering van Pueblo Soberano (PS), zo schrijft de Amigoe vanmiddag, maandag 6 juni 2016. 

'Zo’n dertig tot veertig artsen zullen terugkeren. We moeten de arbeidsmarkt hierop voorbereiden', aldus de PS-leider.

Córdoba sprak over positieve ontwikkelingen in de zorg, waaronder het feit dat er na zestig jaar een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd op Curaçao. Afgelopen zaterdag vond er een open dag plaats. Hij was zelf niet aanwezig, maar heeft via foto’s wel een beeld gekregen van het bouwproces. 

Het PS-Statenlid sprak zich ook uit over zorgelijke ontwikkelingen, waaronder kartelvorming waardoor de prijs van medicijnen de afgelopen jaren hoog werd gehouden. 'We zijn vastberaden om een einde te maken aan dit soort spelletjes binnen de zorg.'

Verder zei hij over specialisten dat ze het jaren voor het zeggen hebben gehad en voor zichzelf konden bepalen hoe ze te werk gaan. 'Maar, hier komt nu een einde aan.'  Met betrekking tot het tekort zei hij, dat er acht of negen specialisten zijn aangetrokken die op korte termijn naar Curaçao keren. 'We hebben echter meer specialisten nodig. Ook hier zullen wij blijvend aandacht aan besteden.' Daarnaast stelde Córdoba dat we terug moeten naar de ‘huisartsen van vroeger’. Tegenwoordig bieden ze slechte service. 'Ze praten niet meer met de patiënt.' 

Ten slotte zei hij, dat premier Ben Whiteman tijdens zijn bezoek aan de Association of Caribbean States-top (ACS) in Havana op Cuba bezig is geweest met het aantrekken van nieuwe specialisten. Maar, volgens Whiteman, in een reactie, klopt dit niet en heeft hij zich niet hiermee beziggehouden tijdens zijn verblijf op Cuba.

Nog geen gouden tip ondanks 10.000 gulden beloning inzake twee moorden op Curaçao

Politie ontvangt veel tips over moordzaken De Savaan en Blanquillaweg


Ondanks het feit, dat er veel tips zijn binnengekomen over de moordzaken De Savaan en Blanquillaweg, is er nog geen beloning - 10.000 gulden voor elk - verstrekt voor de gouden tip. Dat laat woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vandaag, maandag 6 juni 2016, de Amigoe weten. 

Nadat Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong eind mei bekendmaakte een beloning uit te loven van 10.000 gulden voor de tip die leidt tot de aanhouding van verdachten in deze zaak, heeft de politie veel tips binnengekregen. Volgens Serphos begonnen de tips vorige week binnen te stromen bij de politie. Het is niet bekend om hoeveel tips het gaat, maar het zijn er wel veel, zegt hij.

'Deze tips hebben echter niet geleid tot de aanhouding van de daders. Hierdoor is de beloning nog geldig.'

Het Openbaar Ministerie doet in verband hiermee opnieuw een dringende oproep aan iedereen die informatie heeft over de moordzaken, waarbij in totaal vier personen om het leven zijn gekomen, waaronder een ongeboren baby. Het OM garandeert bovendien voorzichtig om te zullen gaan met de binnengekomen tips, rekeninghoudend met de anonimiteit van de tipgevers. Het gaat hier om twee schietincidenten, in de Blanquillaweg op 28 december vorig jaar en bij De Savaan op 3 januari, waarbij minderjarige slachtoffers en/of getuigen waren.

De zaak Blanquillaweg betreft de moord op rapper ‘Small V’, echte naam Luigino Victoriano Martina, die op 23 maart zijn 29e verjaardag zou vieren. Hij werd echter omstreeks half vier in de nacht van 27 op 28 december in de genoemde weg, ter hoogte van huisnummer 124, doodgeschoten. Hij zat in een grijze Hyundai Getz met kenteken D/79-80. Die stond voor die woning geparkeerd, toen door tot nu onbekende personen werd geschoten. De rapper zelf woonde op het adres Kaya Piedra Presioso 69, aldus de politie. De man K.L.M. die naast het slachtoffer voorin de auto zat, raakte ook gewond maar wist te ontkomen en is met een ziekenwagen naar het St. Elisabeth Hospitaal vervoerd voor medische behandeling. Een minderjarig meisje dat op de achterbank zat, raakte niet gewond door de afgevuurde schoten. Na de schietpartij hebben getuigen drie mannen zien wegrennen op de Welatinaweg in zuidelijke richting. 

Zaak De Savaan 
Daarnaast is de politie op zoek naar informatie over het schietincident begin dit jaar ter hoogte van Pieters Import aan de Kaminda Helmin Magno Wiels, waarbij een stel en een minderjarig kind zwaargewond raakten. Onbekenden hadden het vuur geopend op een witte Volkswagen Passaat met kenteken R/16-37 die over de Moontjeweg richting de Kaminda Helmin Magno Wiels reed. Op de Kaminda Helmin Magno Wiels kwam de Volkswagen tot stilstand. De bestuurder en mede-inzittende raakten zwaargewond door de afgevuurde schoten. De hoogzwangere Janishairah M. Jano overleed later aan haar verwondingen. Ze zou op 1 maart 27 jaar worden. De bestuurder, haar vriend Edgardo ‘Gado’ Basilia (30), werd in het ziekenhuis opgenomen en medisch behandeld, maar kwam uiteindelijk in maart eveneens als gevolg van de schotverwondingen te overlijden. Er zaten ook twee minderjarigen op de achterbank in de beschoten Volkswagen, waarvan er één een schampwond heeft opgelopen. De autoriteiten vragen de hulp van de bevolking om deze zaken zo spoedig mogelijk op te kunnen lossen. 

Personen die getuige zijn geweest, of iets hebben gezien of gehoord op de betreffende data dat verband zou kunnen houden met deze zaken, of iets hebben gezien of gehoord over genoemde personen of betrokken voertuigen of dat anderszins relevant kan zijn, worden verzocht dat te laten weten aan de politie. Men kan daartoe contact opnemen met de politie op telefoonnummer 866-6249, 866-6250, 866-6251 of geheel anoniem via de gratis tiplijn 108.

Bromfietser (57) dodelijk geschept door auto

Politie maakt ongeluk, dat plaatsvond op 2 juni, vandaag pas bekend


De 57-jarige Jean Sereme is vorige week donderdag, na eerder die dag, te zijn aangereden door een auto, in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) overleden. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag pas, maandag 6 juni 2016. De aanrijding gebeurde op de kruising van de Boma- en de Peprepinweg te Wanica.

Uit het politieonderzoek is gebleken, dat beide bestuurders in dezelfde richting reden. Sereme sloeg op een bepaald moment rechtsaf zonder rekening te houden met het overig verkeer. Door deze manoeuvre werd hij aangereden door een auto die achter hem reed.

Per ambulance werd Sereme, die niet aanspreekbaar was, vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het AZP waar hij enkele uren na aankomst overleed.

Typhoon verrast over commotie na zijn staande houding door politie Zwolle

'Mijn insteek was het om mensen ervan bewust te maken dat het gebeurt'

Opiniepeiling Maurice de Hond: Twee derde Nederlanders geen moeite met etnisch profileren


Zanger Typhoon had de commotie rondom zijn aanhouding niet verwacht. 'Ik ben er zelf van geschrokken dat het onderwerp zo groot is geworden', aldus de 31-jarige rapper. Vorige week werd Glen de Randamie, zoals de rapper heet, in zijn woonplaats Zwolle staande gehouden, omdat 'zijn profiel' niet overeenkwam met 'zijn dure auto', zo berichten vandaag, maandag 6 juni 2016, diverse media in Nederland.

De agent gaf toe bevooroordeeld te zijn. 'Hij hield er rekening mee dat het drugsgeld kon zijn', schreef Typhoon na afloop van het incident op Instagram.

'Ik heb het gepost vanuit kracht en zie het niet als een persoonlijk iets. Als Typhoon heb ik een platform. Mijn insteek was het om mensen ervan bewust te maken dat het gebeurt. Er zijn een heleboel mensen die niet die bekendheid hebben en die het ook dagelijks meemaken. Ik dacht: het wordt tijd om het nu wel aan te kaarten', zei de rapper maandag in het radioprogramma De Nieuws BV.


De politie in Zwolle bood een dag na het incident excuses aan en zei de controle te betreuren. Desalniettemin werd het bericht landelijk nieuws en stelde de PvdA Tweede Kamervragen.

Typhoon hield zich daarentegen stil toen de discussies rondom etnische profilering bij de politie overal oplaaiden. 'Ik heb bewust niets meer gezegd. Als ik mij in de discussie ga mengen dan word ik een speelbal van het moment zelf. Ik heb mijn verhaal gedaan en nam er vervolgens even afstand van. Ik wilde mensen er bewust van maken. Er zijn een heleboel personen die dagelijks met etnische profilering te maken hebben.' 

De rapper heeft wel laten weten mee te werken aan een bewustwordingscampagne van de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur. Het plan is om trainingen te geven aan politie agenten waarin zij zich bewuster worden van mogelijke vooroordelen.

Overigens werd gisteren bekend, door een opiniepeiling van Maurice de Hond, dat twee derde van de Nederlanders geen problemen heeft met etnisch profileren:

Ongewapende man overvalt supermarkt in Gompertstraat, Paramaribo-Noord

Grote bezorgdheid onder winkeleigenaren door groot aantal overvallen

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Een supermarkt aan de Gompertstraat is vanmorgen, maandag 6 juni 2016, overvallen. De verdachte is een ongewapende man en hij is er vandoor gegaan met de inhoud van de kassa, aldus Starnieuws. De verdachte verdween in een Toyota Brevis. Het slachtoffer heeft geen verwondingen opgelopen.

Er is grote bezorgdheid bij winkeliers over het groot aantal berovingen dat plaatsvindt. Ook organisaties van winkeliers hebben hier aandacht gevraagd van de overheid.

Het NDP-Assembleelid Stephen Tsang zei vorige week in De Nationale Assemblee, dat de criminaliteit aan het toenemen is en vroeg om betere bescherming van ondernemers en burgers. Dit zei hij, nadat president Desi Bouterse het Stabiliteits- en Herstelprogramma ingediend had in het parlement.

Prijzen van groente rijzen de pan uit

Aanhoudende regenval zorgt voor forse verliezen landbouwers

'De boer bereidt zich niet voor op grote regen- en grote droge tijd'


De prijzen van groente zijn fors gestegen. Door de aanhoudende regenval hebben landbouwers aanzienlijke verliezen geleden. Dit blijkt uit de schaarste aan groenten, die uiteindelijk haar weerslag heeft op de prijzen. De schaarste doet zich bij elke groentesoort voor. De prijs van peper is momenteel nog redelijk, maar die zal de komende maand, vanwege het verlies van een groot deel van de aanplantingen van vele boeren, ook de lucht in gaan, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 6 juni 2016. 

Wim Bajnath, voorzitter van de landbouwcoöperatie Kwatta, stelde onlangs in gesprek met Dagblad Suriname dat deze situatie zich keer op keer voordoet, omdat Surinamers de gewoonte niet hebben om hun huiswerk te maken. De boer bereidt zich niet voor op de grote regentijd en de grote droge tijd. Daartoe komt er volgens hem vooralsnog ook geen geweldige ondersteuning van de overheid.

Deze situatie heeft ook negatieve effecten op de export van groente. Afnemers kunnen de prijs van groente vandaag de dag niet meer betalen. De bevolking kiest nu eerder voor vis en vlees, gezien deze producten op dit moment relatief goedkoper zijn.

Groente-exporteur Bhiesnoe Gopal stelt daarentegen, dat er wel boeren zijn die hun huiswerk willen maken. Het probleem waar zij vaak mee te kampen hebben zijn financiën. 'Wij krijgen geen geld bij de banken. Ook is de koers moordend. De prijzen van input in de landbouw is zodanig gestegen dat de opbrengsten van de exporten zelfs niet meer voldoende zijn', stelt Gopal.

Hij verwacht voor de komende drie maanden nog hoge prijzen voor groente. 'Iemand wiens landbouwareaal onder water is gelopen, zal nu nog niet planten. Wij kennen de jaargetijden ook niet meer. Het is moeilijk voorspellen nu.'

Overvallen taxichauffeur na mishandeld te zijn achtergelaten in open kofferbak van zijn taxi

Drie overvallers nog voortvluchtig


Drie mannen hebben gisterochtend een taxichauffeur mishandeld en hem in de kofferbak van zijn auto achtergelaten. Volgens het slachtoffer pikte hij rond drie uur 's morgens drie klanten op in de Heiligenweg in Paramaribo de vervoerd wilden worden naar de Sloeislaan, een zijstraat van de Duisburglaan, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 6 juni 2016. 

Terwijl de taxichauffeur de klanten naar hun eindbestemming vervoerde, voelde hij plotseling een slag op zijn hoofd. Hij voelde zich meteen daarna draaierig en bracht zijn wagen tot stilstand. Hij werd vervolgens door de drie passagiers uit zijn wagen gesleurd en mishandeld. Na de mishandeling verloor hij zijn bewustzijn.

Rond kwart voor zes, toen hij weer bijkwam, bevond hij zich in de kofferbak in de Nieuw Charlesburgweg ter hoogte van de oude vuilstortplaats. De overvallers hadden de kofferbak opengelaten.

De buit bestaat uit de dagopbrengst, een mobiele telefoon en het GPS-systeem.

De politie van Flora is bezig met het onderzoek. De daders zijn nog voortvluchtig.

Groep van 180 Nederlandse passagiers TUI-vlucht sinds 4 juni vast in Dubai

Reisorganisatie TUI verwacht gestrande reizigers vandaag, 6 juni, naar Nederland te vliegen
Een groep Nederlandse reizigers zit al sinds zaterdagmiddag vast in Dubai. Ze zouden die dag terugvliegen naar Amsterdam. Maar, vanwege een defecte vleugelklep keerde het toestel van reisorganisatie TUI vlak na het opstijgen terug, zo bericht vandaag, maandag 6 juni 2016, onder andere de Telegraaf en de nieuwswebsite Nu.nl.

De 180 passagiers verblijven sinds zaterdag in een hotel. De reizigers zijn boos op de reisorganisatie. Ze zeggen nauwelijks informatie te krijgen.

Volgens een woordvoerster van TUI wordt hard gewerkt om iedereen vandaag terug naar Nederland te krijgen.

'Het duurt allemaal langer dan de bedoeling is, maar dat komt doordat er een technisch onderdeel ingevlogen moest worden. De communicatie verloopt wat lastig omdat we geen reisleiding ter plekke hebben. Maar, we sturen nu sms’jes om mensen op de hoogte te houden. We zijn er volop mee bezig om de mensen vandaag terug te krijgen.'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de webredactie van NU.nl laten weten in contact te staan met de groep in Dubai en zorgen te hebben geuit over de situatie van de groep Nederlanders.


Dit is niet het eerste incident met TUI deze week. Een Boeing 787 van de maatschappij moest zaterdag op een vlucht van Amsterdam naar Bonaire uitwijken naar de Azoren doordat een vrouwelijke passagier zich agressief gedroeg aan boord en van boord moest worden gehaald.

Concepwet Belasting Toegevoegde Waarde op z'n vroegst pas in augustus klaar

Nieuwe belastingvorm voor Suriname moet begin 2017 ingevoerd zijn

Belastingdienst gaat komende periode informatie en kennis opdoen in Guyana


De directeur der Belastingen, Winston Wirht, verwacht dat het 'ruwe concept'van de wet Belasting Toegevoegde Waarde, BTW, op z'n vroegst in augustus naar relevante organisaties kan worden gestuurd voor commentaar. De regering is voornemens om deze nieuwe vorm van belasting begin 2017 in te voeren, zo bericht de Ware Tijd maandag 6 juni 2016.

De introductie van de belasting toegvoegde waarde (btw) die al vanaf het aantreden van de regering-Bouterse/Ameerali was aangekondigd, heeft tot nu toe veel voeten in de aarde gehad. Destijds heeft de Belastingdienst verschillende sessies gehouden met belangengroepen, maar de realisatie van de btw werd steeds op de lange baan geschoven. Nu zal het als onderdeel van het economisch herstructureringsprogramma wel worden doorgevoerd.

Wirht stelt, dat de Belastingdienst zich de komende periode zal oriënteren in Guyana. Daar is de btw ongeveer negen jaar geleden met succes ingevoerd. Voor Guyana is gekozen, zegt de directeur, omdat dat land ook een plurale en multi-etnische bevolking heeft en de omstandigheden daar ongeveer hetzelfde zijn als in Suriname. Behalve het positieve, zal nagegaan worden wat de negatieve zaken waren waarmee Guyana te maken kreeg bij de introductie van de btw.

De directeur erkent, dat btw een ingrijpende operatie wordt voor zowel overheid, bedrijfsleven als de Surinaamse samenleving. Onder meer moeten voor ondernemingen speciale kasregisters worden aangeschaft die op het btw-computersysteem aangesloten kunnen worden, zodat alle inkomsten correct geregistreerd worden en de belastingafdracht vlot kan plaatsvinden. Verder dient het personeel van de Belastingdienst, die de controle zal plegen, speciale apparatuur moeten hebben om het werk te kunnen uitvoeren. Suriname kan het geld voor deze aankopen momenteel niet zelf opbrengen. Er komt ook een grootscheepse voorlichtingscampagne.

Gajadien (VHP) wacht nog steeds op kwestie salarissen directieleden staatsbedrijven op agenda Assembee

Vicepresident Adhin stelde in februari al informatie over salarissen aan parlement beschikbaar

Gajadien vreest een doofpot rond openheid salarissen


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt vandaag, maandag 6 juni 2016, in het Dagblad Suriname dat hij nog steeds op de leiding van De Nationale Assemblee (DNA) wacht om, zoals eerder beloofd, de hoge salarissen van directieleden van parastatale bedrijven bespreekbaar te maken. Vicepresident Ashwin Adhin had in februari, na heftige discussies tijdens de begrotingsbehandeling, detailinformatie over salarissen, privileges en emolumenten van diverse staatsbedrijven ter beschikking gesteld aan de volksvertegenwoordiging. De bedoeling was dat deze tijdens een openbare vergadering zouden worden behandeld. 

'Tot nu toe is er nooit een discussie over de stukken geweest. Ondertussen zien wij dat de man die het meest sprak, Rabin Parmessar (oud-NDP Assembleelid en nu directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS), juist nu ook deel is gaan uitmaken van deze elite groep, terwijl ik niets meer hoor van NDP-fractieleider André Misiekaba. Het was een storm in een glas water, waarmee men op dat moment probeerde om de aandacht van de samenleving af te leiden.'

Volgens Gajadien is inmiddels uit de ingediende stukken duidelijk, dat er een hele grote discrepantie is tussen de salarissen bij de parastatalen, terwijl het land hele moeilijke financiële tijden doormaakt. Directieleden van parastatale bedrijven ontvangen maandelijks in totaal honderdduizenden Surinaamse dollars aan salarissen, privileges en emolumenten.

EBS-directeur Rabin Parmessar maakt aanspraak op een salaris van Srd 35.000 per maand voor 18 maanden per jaar, Marlon Oosterling van de SWM krijgt Srd 25.000 per maand gedurende 15 maanden per jaar, Grassalco president-directeur Sergio Akiemboto krijgt Srd 21.960 per maand gedurende 16 maanden in een jaar, terwijl Staatsolie algemeen directeur Rudolf Elias als koploper per jaar 24 maanden een bedrag van Srd 110.000 bruto krijgt.

Deze gelden zouden volgens Gajadien beter kunnen worden ingezet. Hij vreest dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons samen met de coalitie deze kwestie in een doofpot wil stoppen. In maart gaf Adhin in DNA aan dat de president een werkgroep heeft geïnstalleerd die de salarissen, bonussen en gratificaties van de toppers zou evalueren. Hierdoor zou op den duur tot een nationaal beloningsbeleid moeten worden overgestapt. Volgens Gajadien is niets meer over deze werkgroep gerept.

Marktconforme prijsverhoging brandstofprijs zit in de pijplijn

Ministerie van HI: 'Het besluit is nog niet genomen'

SSEB-voorzitster Janki: 'Ik verwacht 't wel, omdat vanuit regering gezinspeeld is op verhoging'


Hardnekkige geruchten in het weekend, dat met ingang van afgelopen middernacht de brandstofprijs volgens de normale wisselkoers zou worden verkocht, worden vandaag, maandag 6 juni 2016, in de Ware Tijd ontkend door het ministerie van Handel en Industrie (HI). 'Wij zijn het hele weekend plat gebeld, maar ik kan meedelen dat het besluit nog niet is genomen', zegt waarnemend directrice Reina Raveles.

Raveles mag dan de geruchten tegenspreken, zij zegt wel dat de verhoging eraan zit te komen. 'We zien allemaal wat er met de koers van de Amerikaanse dollar gebeurt. De government take wordt langzaam maar zeker uitgehold en de brandstofkoers van Srd 4,04 kan niet langer worden aangehouden.'

Ook voorzitster Sirodjeni Janki van de Surinaamse Service Station Exploitantenbond (SSEB) zegt de geruchten vernomen te hebben. Zij verwacht dat elk moment de marktconforme verhoging zal plaatsvinden.

'Voor nu kan ik het niet ontkennen of bevestigen. Ik verwacht het wel omdat er vanuit de regering ook al is gezinspeeld op de verhoging. Of het komt en wanneer weet ik nu niet.'

Janki zegt, dat de SSEB graag vroegtijdig op de hoogte gesteld wil worden over een eventuele verhoging. Voor de service stationhouders zal een stijging van de brandstofprijs zorgen voor een hectische situatie. 'Als de prijs omhoog gaat kunnen wij zeker rekenen op drukte bij de stations. We moeten voorbereidingen treffen om die op te vangen, maar vooral ook de veiligheid opvoeren, voorzieningen voor het personeel en financiële voorbereidingen treffen.'

Echtpaar in woning aan Nieuw Weergevondenweg overvallen en gebonden achtergelaten

Vier gewapende overvallers er vandoor met zo'n Srd 7.000 en waardevolle sieraden


Vier gewapende mannen hebben zaterdagochtend rond half vier een overval gepleegd op een echtpaar in een woning aan de Nieuw Weergevondenweg in Paramaribo. Het echtpaar werd daarbij mishandeld en gekneveld achtergelaten, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 6 juni 2016. 

De overvallers wisten een raam aan de achterzijde van de woning te forceren en via de ontstane opening het pand binnen te komen.

Volgens verklaring van de slachtoffers waren twee van de overvallers gewapend met vuistvuurwapens. De buit bestaat uit een bedrag van zo'n Srd 7.000 en waardevolle sieraden.

De politie van Latour is belast met het onderzoek. Beide slachtoffers klaagden over pijn over hun lichaam. De rovers zijn vooralsnog voortvluchtig. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname had tot vanochtend overigens nog niets over deze overval bericht...

Suriname strak aan de leiband en voorwaardenschema van het IMF

Eind juni moet bijvoorbeeld voor IMF duidelijk zijn wat stand van zaken is inzake BTW-invoering


De uitvoering van het tweejarige Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 van de regering, zal strak worden gecontroleerd door kwantitatieve en doorlopende prestatiecriteria, indicatieve doelstellingen en structurele benchmarks. Aan de vijf voorwaarden vooraf gesteld, is voldaan. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) leent Suriname voor dit programma 478 miljoen Amerikaanse dollar in delen, als betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 6 juni 2016.

De eerste testcase is gepland voor eind juni, want dan moeten de kwantitatieve prestatiecriteria en indicatieve streefcijfers voor het plan bekend zijn. Zo moet tegen 30 juni een gedetailleerd en uitgebreid, aan tijd gebonden uitvoeringsplan voor de introductie van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) zijn ontwikkeld, met daarin duidelijke verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd moet de Project Coördinatie unit zijn opgezet en ingevuld. De BTW wordt per januari 2018 ingevoerd.

(Klik op overzichten voor groter, leesbaar exemplaar, met dank aan Starnieuws)

Bij De Nationale Assemblee moeten uiterlijk 30 juni twee nieuwe ontwerpwetten en een suppletoire begroting voor 2016 zijn ingediend. De aanvullende begroting voor 2016 zal gebaseerd moeten zijn op de macro-economische uitgangspunten van het IMF-programma en zijn maatregelen. Er moet een monitoringfaciliteit in het leven worden geroepen die de liquiditeit gaan controleren en voorspellingen zal moeten doen op basis van de gegevens van de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën. Het installeren van permanente nachtelijke faciliteiten van de Centrale Bank, het waarborgen van veilingen van deposito’s en schatkistpapier zijn ook voor 30 juni gepland.

Precies een jaar later - juni 2017- moet met de hulp van IMF-deskundigen een ontwerpwet voor overheidsopdrachten en de ontwerpwet voor de instelling van een Stabiliteitsfonds (Sovereign Wealth Fund) voor behandeling in het parlement zijn aangeboden. Hetzelfde geldt voor een nieuwe Investeringswet en een aangepaste wet op Buitenlandse valuta. Eind 2017 moet De Nationale Assemblee ook een ontwerpwet hebben ontvangen over het mededingingsbeleid, over beperkte vorming van naamloze vennootschappen, over het elektronische publicatieblad, intellectuele eigendom, de bescherming van de consument, en de elektronische transacties.In een gedetailleerde tijdslijn in de intentieverklaring die president Desi Bouterse, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Centrale Bank-president Glenn Gersie zijn de streefdata van de acties aangegeven waaraan Suriname volgens het IMF moet voldoen.

Eind september, eind december en eind maart 2017 zijn de andere streefdata voor het verloop van het plan. De eerste evaluatie van het plan is in september 2017. Dan moet duidelijk zijn of de in de tijdslijn aangegeven maatregelen zijn gehaald en wat de effecten daarvan zijn. De andere evaluaties zijn op kwartaalbasis gepland na september 2017.

Een IMF-delegatie arriveert vandaag in Suriname om uitvoerig uitleg te geven via de media en in gesprekken met diverse groepen over het programma. Dan zullen ook de documenten worden vrijgegeven.

'Suriname zou Nederland niet moeten mijden voor steun vanwege de persoon Brunswijk'

'Ik heb niets gedaan, ik ben onschuldig, als Nederland mij een visum verleent, ga ik gewoon'


Ronnie Brunswijk, ABOP-voorzitter en -Assembleelid, zou geen sta-in-de weg- moeten zijn voor samenwerking tussen Suriname en Nederland om het land uit de crisis te helpen. Brunswijk heeft vorige week tijdens een bijeenkomst van zijn partij in Paramaribo, een oproep gedaan om bij Nederland aan te kloppen voor hulp. Hij noemt het ‘onwijs’ indien Suriname om hem Nederland zou mijden. 

De politicus benadrukt echter, dat niet de indruk gewekt moet worden dat hij met zijn uitspraken op de partijbijeenkomst erop uit is dat Suriname weer gekoloniseerd wordt. 'Ik heb slechts een idee geopperd', verduidelijkt hij vandaag, maandag 6 juni 2016, in de Ware Tijd, zijn oproep om bij Nederland aan te kloppen voor financiële steun.

Zijn oproep is door velen met bevreemding ontvangen. De meest gehoorde reactie was 'met zijn uitspraken roept Brunswijk Interpol op hem te arresteren'.

'Ik heb zoveel keer het verzoek gericht aan Nederland om me te verdedigen en mijn onschuld te bewijzen. Ik heb niets gedaan, ik ben onschuldig. Als Nederland mij een visum verleent, ga ik gewoon. Ik ben voor ontwikkelingssamenwerking met Nederland, net zoals de regering zegt dat het IMF goed is. Ik maak geen deel uit van de regering. Ik heb slechts een voorstel aangedragen.'

Volgens hem ligt de uiteindelijke beslissing om met Nederland samen te werken bij de regering. 'Het besluit ligt niet bij Brunswijk. Al houd ik niet van het IMF.'

Vorig jaar is Brunswijk op de opsporingslijst van Interpol geplaatst. Interpol is een internationale organisatie die politieorganisaties in landen ondersteunt bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit.Het is niet bekend in welke zaak Brunswijk wordt gezocht, behalve dat het gaat om import van drugs in Nederland, zo schrijft de Ware Tijd. Zijn naam dook ook op in verschillende Nederlandse onderzoeken naar cocaïnehandel. Brunswijk is door de rechtbank van Haarlem in 1996 bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel,

Staatsbedrijf Grassalco heeft belegging in huizenbouwproject Global Vastgoed nog niet terug

Grassalco heeft 3.250.000 Amerikaanse dollar via dochter Hakrinbank in project gestoken


Directeur Hakrinbank: 'Kwestie zal deze week rondkomen'


Staatsbedrijf Grassalco heeft voor 3.250.000 Amerikaanse dollar deelgenomen aan de financiering van Global Vastgoed in een huizenbouwproject. Dit is gebeurd via de Nationale Trust- en Financieringsmaatschappij NV (NTFM), een dochter van de Hakrinbank. De tijdsduur van de belegging van een jaar, is intussen verstreken zonder dat het geld is terugbetaald. 

Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank, zegt vandaag, maandag 6 juni 2016, op Starnieuws dat de kwestie deze week rond zal komen.

Grassalco's directeur Sergio Akiemboto stelt, dat het om een belegging gaat. Hij stelt in het vooruitzicht dat er nog een verklaring komt van het bedrijf. Vernomen wordt, zo schrijft Starnieuws, dat toen deze kwestie speelde in september 2014, niet de Volledige raad van Commissarissen, onder leiding van Winston Wirht - huidig directeur van de Belastingdienst -, achter deze belegging stond.

Bousaid zegt, dat de Hakrinbank huisbankier is van het staatsbedrijf en beleggingen mag doen op verzoek van de cliënt. Volgens hem was het huizenbouwproject de moeite waard.


Door de koersontwikkeling en economische situatie is de zaak niet gelopen zoals verwacht werd. Veel meer bedrijven hebben volgens de bankier te maken met soortgelijke situaties. De hypotheek is door Grassalco gegeven tegen een rente van 6,75% per jaar, terwijl het bedrijf zelf leent tegen een rente van 8%.

In september 2014 is de hypotheeklening verstrekt met als doel:
- de afkoop van een restant schuld bij de verkoper van het terrein aan de Vredenburg Serie B.
- de afbouwkosten van 128 woningen op project Vredenburg serie B (80) en A (48)
- de opzetkosten van 126 woningen op een nader te bepalen locatie.
 Dit krediet heeft een 'self-liquidating' karakter en zal derhalve worden afgelost uit de verkoopopbrengsten van de woningen. Het gaat om twee halfjaarlijkse aflossingen van 1.706.175 Amerikaanse dollar ingaande 31 maart 2015. Later werd op verzoek van Global Vastgoed een additionele aflossingsvrije periode van zes maanden toegekend, ingaande 30 september.

Achteraf blijkt dat slechts een klein deel van de woningen werd afgebouwd en het geld niet is terugbetaald zoals overeengekomen. Grassalco valt onder supervisie van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Rond Global Vastgoed kwam kwam vorige week nog een andere deal met de Staat bovendrijven. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is hierbij betrokken.

UPDATE - Rattengif in kopje koffie van Curaçao's minister van Justitie Navarro op 8 februari 2015

Onderzoek NFI: Rattengif in koffie Navarro 
Het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar de koffie die minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) op 8 februari Curaçao vorig jaar heeft gedronken is klaar. Het blijkt dat er inderdaad giftige stoffen, namelijk rattengif genaamd Tres Pasitos, in de koffie van de minister zaten, zo bericht de Amigoe vrijdag 3 juni 2016.

De hoeveelheid was echter veel te weinig voor een volwassen man om aan te overlijden.

Curaçao werd begin vorig jaar opgeschrikt door het nieuws over de poging tot vergiftiging van de minister, vooral rekeninghoudend met het feit dat politicus Helmin Wiels in 2013 werd vermoord.

Minister Navarro wil(de) dit zelf niet bevestigen, hij praat liever niet over zijn persoonlijke veiligheid, laat hij steeds aan de Amigoe weten. Ook zijn partij Pais blijft vrijwel stil. Vragen hierover blijven onbeantwoord. Welingelichte bronnen melden echter, aldus de Amigoe, dat vergiftiging is bevestigd is door het NFI, dat net als de technische opsporingsdienst van de politie (TOD), een rapport hierover heeft opgesteld met daarin de resultaten van hun onderzoek.

De minister voelde zich vorig jaar ziek in Fort Amsterdam, nadat hij koffie had gedronken. Dat was reden om de koffie in beslag te nemen en naar Nederland te sturen voor een onderzoek. Minister Navarro heeft volgens bronnen hierna aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, dat de zaak in behandeling nam. Het onderzoek van de lokale autoriteiten heeft echter niets opgeleverd, melden bronnen verder. De dader(s) is/zijn moeilijk traceerbaar, waardoor niemand aangewezen kan worden als de schuldige en dus is deze zaak onopgelost in de la beland. OM-woordvoerder Norman Serphos wil dit niet bevestigen en verwijst naar de minister zelf, maar de bronnen melden dat er hoogstwaarschijnlijk niets meer gedaan zal worden met deze zaak.

De ochtendkrant Bala publiceerde vanochtend tevens dat er (nog steeds) druk wordt uitgeoefend op de koffiedame van Fort Amsterdam die minister Navarro de kop koffie zou hebben gegeven. Door wie wordt niet gemeld. Het is niet bekend wat deze vrouw tijdens de verhoren van vorig jaar heeft verklaard, ook niet of zij recentelijk wederom een verklaring heeft afgelegd en aan wie.

Zoals al gemeld, geldt er een soort mediastilte over deze zaak. Dit is niet de eerste keer dat de veiligheid van Navarro in geding is gekomen. Volgens bronnen kregen twee Venezolanen opdracht van de onderwereld om de Justitie-minister te vermoorden, in de nachtelijke uren van één van de grote carnavalsparades. De huurmoordenaars hadden allerlei informatie over hem. Zo wisten zij waar Navarro van plan was te gaan staan om naar de optochten te kijken en werd hem dus afgeraden om deel te nemen aan het carnaval. Later bleek dat hij gehoor had gegeven aan dit advies.

Volgens aanhangers van de minister was dit een moordpoging en moet de reden daarvoor gezocht worden bij de maatregelen die hij ter bestrijding van de criminaliteit heeft genomen en de goede uitvoering hiervan door zijn teams, wat betere resultaten heeft opgeleverd. De Veiligheidsdienst (VDC) heeft de zaak natuurlijk hoog opgenomen en de beveiliging van de minister werd toen aangescherpt. De VDC blijft deze zaak goed in de gaten houden, melden bronnen verder.

UPDATE: Drie dagen na publicatie in de Amigoe berichten maandag 6 juni onder andere de Telegraaf en RTL Nieuws hierover.

Kenneth Gijsbertha niet langer woordvoerder Isla-raffinaderij op Curaçao

Gijsbertha wordt campagneleider voor MAN richting verkiezingen


Kenneth Gijsbertha (zie foto - Bron: Gijsbertha/Facebook) is sinds 1 juni niet meer de woordvoerder van Refineria Isla. Dat verklaart de voormalig woordvoerder vandaag, maandag 6 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad. Hij gaat zich voor de komende verkiezingen helemaal op zijn taak als campagneleider van de MAN richten. 

Hij neemt zelf ook deel aan de verkiezingen die dit jaar op 30 september plaatsvinden. Op dit moment is het nog niet bekend op welke plek hij op de lijst zal worden geplaatst. Een speciale commissie van partijleden zonder politieke ambities moet zich nog buigen over de plaats die de kandidaten op de lijst krijgen.

De huidige sociaaleconomische situatie van het eiland was voor Gijsbertha de reden om weer in de politieke arena terug te keren. In het verleden was hij voor MAN lid van de Eilandsraad, en ook minister. De kwaliteit van het onderwijs en het hoge aantal drop-outs zijn zaken die hem naar eigen zeggen aan het hart gaan. Ook maakt de campagneleider zich ‘zorgen om het feit dat sport niet de aandacht krijgt die het verdient’. Sport is volgens hem bij uitstek het middel voor nation building.

'De toenemende criminaliteit wordt deels veroorzaakt door de enorme werkloosheid op het eiland. De vergaderingen van de Staten zijn verworden tot bijeenkomsten waarin de leden met elkaar bekvechten, het gaat vaak om de persoon en niet om het issue', aldus Gijsbertha.

De oud-woordvoerder van de Isla moest eigenlijk drie jaar geleden al, op zijn 60e, met pensioen bij de Isla. Maar hij bleef bij de raffinaderij. Gijsbertha wordt als woordvoerder opgevolgd door Henny Cornelia, voorheen manager veiligheid en milieu bij de raffinaderij. Cornelia wordt op zijn beurt weer door Roderick van Kwartel opgevolgd.

Curaçao's premier Whiteman en collega's Eman (Aruba), Marlin (St. Maarten) en Rutte bezoeken top ACS op Cuba

Whiteman zou op Cuba onder andere medisch specialisten werven

(Bron foto: Desmond Boylan/Rijksvoorlichtingsdienst)

Premier Ben Whiteman (PS) heeft in het weekeinde samen met de Arubaanse premier Mike Eman, de Sint Maartense minister-president William Marlin en de Nederlandse premier Mark Rutte de top van de Association of Caribbean States (ACS) bezocht in Havana, Cuba. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 6 juni 2016. 

Het onderwerp van de top, die afgelopen zaterdag werd gehouden, was duurzaamheid in de Cariben.

Het is niet bekend met welke leiders Whiteman heeft gesproken en welke onderwerpen daarbij zijn behandeld.

Politiek leider Jaime Córdoba van regeringspartij Pueblo Soberano zei zaterdag bij de partijbijeenkomst bij de sede, dat Whiteman op Cuba bezig was met het werven van medisch specialisten om de wachttijden in de zorg te verkorten.

KvK Curaçao formuleert visie die moet leiden tot economische groei

Visie tot stand gekomen in nauw overleg met diverse partners


'Als doelen bereikt kunnen worden, zal met alle waarschijnlijkheid criminaliteit minder worden'


De Kamer van Koophandel heeft in nauw overleg met partners een gezamenlijke visie geformuleerd die moet leiden tot de gewenste economische groei. De visie houdt zeven aandachtspunten in: innovatie en export, immigratie, arbeidsmarkt en onderwijs, bureaucratie, rol van de markt, privatisering en fiscale structuur, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 6 juni 2016.

De KvK heeft gesprekken gevoerd met de Curaçao Apartments & Small Hotels Association (Casha), Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), de International Bankers Association (IBA), Curaçao International Financial Services Association (Cifa) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).

Tijdens het gesprek met laatstgenoemde waren ook onder anderen vertegenwoordigers van importeurs en DMO (Downtown Management Ogranization) aanwezig. Samen zijn ze tot één visie gekomen die voor economische groei en uiteindelijk welvaart voor het land en welzijn voor de gemeenschap moet zorgen. Indien het investeringsklimaat en leefomstandigheden aantrekkelijk en gezond zijn, zal dit tot meer investeringen en meer werkgelegenheid leiden, aldus de KvK in een schriftelijke verklaring.

'Als deze doelen bereikt kunnen worden, zal met alle waarschijnlijkheid ook de criminaliteit minder worden.' 

Wilt u het gehele bericht lezen gaat u dan naar hier.

Bond bij SBB: 'Door te onderhandelen is een staking voorkomen'

Personeel krijgt uitbetaald volgens oude bankkoers van Srd 3,45 voor Amerikaanse dollar


Beslag op wagenpark door Datsun levert extra problemen op voor medewerkers


De bond van personeel bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (BP SBB) zegt liever te onderhandelen in plaats van op straat te gaan. Er is de afgelopen week met medewerkers gesproken over zekerheid van salaris, detacheringsmogelijkheden, werkzaamheden en voortbestaan van SBB. 'Hierdoor is een staking voorkomen', zegt secretaris-generaal van de bond Shailindra Khemai vanochtend, maandag 6 juni 2016, op Starnieuws. 

Hij stelt, dat de SBB'ers volgens de oude bankkoers van Srd 3,35 voor een Amerikaanse dollar ontvangen. Het gaat niet om de huidige koers. De bondsleden hebben zich gestoord aan het feit dat minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, heeft doen overkomen alsof ze tegen de huidige dollarkoers worden uitbetaald.

Vanwege het in beslag genomen wagenpark door Datsun, vindt er ook geen detachering plaats, waardoor medewerkers eind van de maand minder op hun rekening hebben staan. 'Detachering is waar men op bouwt, daar zijn de gelden waar de jongens op leven. Je komt aan die gelden, en daar ontstaat onrust. Los van het feit dat SBB'ers nu niet gedetacheerd worden, verdienen ze dus tweemaal minder nu', zegt Khemai.

Hij zegt verder, dat het om 106 auto’s gaat, inclusief voertuigen die afgeschreven zijn en verkocht zijn aan personeel. Uit de administratie blijkt dat ongeveer 40 tot 45 auto’s volledig afbetaald zijn. Vanwege het soort beslagtype is het mogelijk dat de schade van de auto’s die nog niet volledig betaald zijn, verrekend kan worden met voertuigen die reeds betaald zijn.

'De afbetaalde auto’s zijn nooit overgeschreven op naam van de SBB, hoewel het bedrijf meerdere malen gevraagd heeft naar de overschrijving. Je hebt ook personeelsleden die met hun auto zitten, die zij hebben gekocht via de SBB. Ze zijn afhankelijk van die voertuigen, die overigens niet in geweldige staat waren. Maar, die jongens hebben geïnvesteerd erin plus afgelost. Nu worden ze verrast dat die auto’s binnenkort ook ingetrokken worden. Het gaat om tien auto’s, die ook niet zijn overgeschreven op hun naam.'

De bond ziet graag dat er weer normalisatie komt in het bedrijf. 'Daarom zijn we steeds in contact met de directie en de minister. Dat heeft erin geresulteerd dat er een meeting is geweest tussen de directie en het personeel. De medewerkers zijn geïnformeerd over hoe het verder moet met het bedrijf. Nu is er voorlopig rust. We gaan blijven communiceren en kijken naar oplossingsmogelijkheden met de directie. We willen geen onrust. Er is geen tijd aangegeven, maar de directie werkt aan oplossingen. Zolang men werkt is er hoop,'

Volksgezondheid doet op 25 VOJ-scholen onderzoek naar lichamelijke en geestelijke gezondheid jongeren

In onderzoek wordt onder meer gelet op tabak-, alcohol- en drugs- gebruik en seksueel gedrag


Landelijk zijn 25 scholen op VOJ-niveau (Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau) geselecteerd voor het uitvoeren van een onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren. Het ministerie van Volksgezondheid wil informatie verzamelen om een gerichter beleid te kunnen ontwikkelen en bestaande programma's aan te passen, zo laat het ministerie zondag 5 juni 2016 in een persbericht weten. 

Minister Patrick Pengel geeft vandaag, maandag 6 juni, het startsein van de Global School-based Student Health Survey en de Global Youth Tobacco Survey (GSHS/GYTS). Met dit project wordt informatie verzameld over gedrag dat zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van jongeren beïnvloedt. Er wordt gekeken naar tabak-, alcohol- en drugsgebruik, geweld, seksueel gedrag, eetgedrag, beschermende factoren, lichaamsbeweging, geestelijke gezondheid en hygiëne.

Leerlingen van de eerste, tweede en derde klassen zullen vragenlijsten zelfstandig invullen. Ongeveer 7.000 leerlingen doen mee aan dit onderzoek. 425 leerlingen van de Openbare MULO-school Kwatta zullen morgen in het Sports Complex Kwatta het spits afbijten.

In juni en juli zal het onderzoeksteam landelijk de scholen aandoen. Het onderzoek is anoniem en vertrouwelijk. De GSHS/GYTS is voorbereid door de afdeling Planning en Onderzoek van de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur samen met de afdeling Inspectie VOJ en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), met ondersteuning van de Pan American Health Organization/Wereldgezondheidsorganisatie PAHO/WHO. Het team, dat bestaat uit twintig administrators en zes supervisors, zal dagelijks vanuit het onderzoeksstation te BOG naar de scholen gaan. De vorige GSHS/GYTS werd uitgevoerd in 2009.

Boksgigant Mike Tyson bezoekt Surinaamse Zangvogelbond op Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo

Tyson werkt mee aan documen- taire over Surinaam- se zang- vogels van HBO


De internationale bekende boksers Mike Tyson en Tyrone Spong hebben vandaag een bezoek gebracht aan de Surinaamse Zangvogelbond op het Onafhankelijksplein in Paramaribo. Beide boksers zijn deze dagen in Suriname voor een documentaire die door de Amerikaanse kabel- en satelliet televisienetwerk HBO (Home Box Office) over zangvogels in Suriname wordt gemaakt. Dit meldt Starnieuws zondagavond 5 juni 2016.

Door dit bezoek en de documentaire van HBO zal de zangvogelsport in Suriname internationaal belicht worden. Deze traditionele sport wordt volgens de secretaris van de Surinaamse Zangvogel Bond, Shyam Sardjoe, straks een wereldwijd bekende sport door de documentaire.

Tijdens het bezoek op het Onafhankelijkheidsplein werd een vriendschappelijke wedstrijd gehouden tussen een Surinaamse zangvogelkweker en Mike Tyson. Volgens Sardjoe was de vriendschappelijke wedstrijd een spontane, want vandaag is de bond ook gestart met het Juni toernooi, dat zes weken duurt.

Het goed opgekomen publiek had bewondering voor de internationale boksers die na afloop van de wedstrijden de gelegenheid hadden om nader kennis te maken met de vogelliefhebbers. Samantha Gadradj overhandigde de hoge gasten een geschenk namens de Surinaamse Zangvogelbond.

Overigens heeft Tyson tijdens zijn verblijf in Surinameook oog en oor voor de gisteren op 74-jarige leeftijd overleden bokslegende Muhammad Ali:Den Blauwvinger: Het is Bouterse die bewust uit lijkt te zijn op confrontatie en niet de oppositionele krachten

COLUMN: Vreedzame protestmanifestatie omringd door overdreven machtsvertoon ME

Een vos verliest nimmer zijn streken...


Paranoïde, achterdochtig, bevreesd, wantrouwend of gewoon op een achterbakse manier willens en wetens uit zijn op een vorm van ontwrichting van de samenleving, op het creëren van een sfeer van spanning en intimidatie en constant maar weer beweren dat het juist de oppositionele krachten zijn, zoals een groot deel van de vakbeweging, de protestgroep 'We Zijn Moe' en oppositiepartijen in De Nationale Assemblee, die uit zijn op confrontatie en op zijn val.

Bouterse is zich aan het wapenen om een schijn op te wekken....
In ieder geval is het de laatste dagen duidelijk geworden, dat president Desi Bouterse, zich tegen die oppositie letterlijk en figuurlijk aan het wapenen is. De oude legerleider en couppleger lijkt langzaamaan weer tot leven te komen en hij geniet daar van. Hij geniet er de laatste weken van om zich op, al zijn publieke vertoon, in negatieve zin uit te spreken over de oppositionele krachten en ze welhaast te betichten van het uit zijn op een heuse coup. Bouterse heeft duidelijk moeite met oppositie tegen hem en zijn beleid – niet gediend dus van democratische krachten – en verlaat dan het presidentieel jargon om zich op een president onwaardige wijze te ontpoppen als die oude legerleider en het pad van confrontatie en intimidatie op te gaan.

Het is Bouterse die uit is op confrontatie, chaos, ontwrichting, intimidatie, et cetera
Maar, die Bouterse, die man met zijn grote mond, die man die de vakbeweging, het bedrijfsleven, een protestgroep en het volk negeert, is bang, is bevreesd en dat is pijnlijk zichtbaar de laatste dagen. Bij demonstraties en protestmanifestaties is veel zwaar bewapende politie aanwezig. Ook de Mobiele Eenheid is in steeds grotere getale aanwezig.
Waarom?
Is de president echt bang, bevreesd?
Neen! Hij wil met dat machtsvertoon slechts insinueren, de indruk wekken, dat het juist zijn opponenten zijn die mogelijk uit zijn op een lijfelijke confrontatie en dat hij daarom zogenaamd beschermd dient te worden. Maar, die opponenten maken gewoon gebruik van hun grondwettelijk recht om vreedzaam te demonstreren. En dat doen zij. Het is Bouterse die uit is op chaos en een confrontatie. Hij daagt op een a-presidentiële wijze zijn politieke en andere tegenstanders uit. Het is Bouterse die een sfeer van intimidatie en angst in de samenleving creëert, waarbij bij velen de gedachten teruggaan naar de jaren '80 van de vorige eeuw. De jaren van dictatuur. De jaren van legerleider Bouterse, de jaren van geweld, martelingen en moorden. Zwarte jaren.

President heeft pepperspray en traangas nodig om democratisch geluid te intimideren
Dat Boutere werkelijk de politiek van intimidatie, confrontatie en machtsvertoon voert, blijkt uit het feit, dat eind mei bekend werd, dat een schip onderweg was naar Suriname met aan boord onder andere een container vol met materialen voor de oproerpolitie, Mobiele Eenheid, zoals pepperspray, rubberkogels en traangas. De Douane had opdracht gekregen van het ministerie van Defensie om de lading snel af te handelen en te voeren naar een onbekende bestemming. Het is Bouterse dus er alles aan gelegen dat 'zijn beveiligers' binnen een mum van tijd over die nieuwe uitrusting kan beschikken, dus alles moet soepeltjes en snel ingeklaard worden.

Bij de meest recente protestmanifestatie van de vakbeweging, donderdag 2 juni 2016, gericht tegen de prijsverhoging van de stroomtarieven en tegen de steun en bemoeienis van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, en niet gericht – zoals Bouterse en zijn clan beweren – op het omverwerpen van de regering, was op het Kerkplein en bij De Nationale Assemblee (waar een petitie werd overhandigd aan parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons) extreem veel politie aanwezig. Natuurlijk, ook dat – afzetten van de regering Bouterse-II – is een wens van de oppositionele krachten, maar daarvoor wordt een parlementaire weg bewandeld en niet een weg van protest, actie, intimidatie, chaos, ontwrichting.

VHP-fractievoorzitter in De Nationale Assemblee Chandrikapersad Santokhi zei in een reactie het te betreuren, dat 'bij het huis van de democratie zoveel politiemacht' werd getoond.
'Van harte welkom, van harte welkom. Wij vinden het jammer dat jullie hier verwelkomd worden met zoveel politiemacht. Dat is niet de bedoeling. Ik heb in ieder geval aan de voorzitter van het parlement duidelijk gemaakt dat het om een vreedzame betoging gaat', zei Santokhi tegen de mensen die deelnamen aan de protestmanifestatie.
De VHP-voorzitter, die commissaris van politie was en minister van Justitie en Politie, zei dat het publiek altijd toegang moet hebben tot het parlement en dat zoveel politiemacht niet nodig is.

Ook Inlichtingendienst wordt door Bouterse in zijn gevaarlijk spel van intimidatie ingezet
Maar, niet alleen uit de zichtbare aanwezigheid van vele agenten en leden van de Mobiele Eenheid, ook uit activiteiten van de Inlichtingendienst blijkt een ongegronde vrees bij president Bouterse voor chaos, confrontatie. Leiders van de vakbeweging verklaren, dat zij in de gaten worden gehouden door de Inlichtingendienst.
De Ware Tijd bericht vrijdag 3 juni 2016 van een 'inlichtingenfunctionaris' te hebben vernomen, dat het gebruik is dat personen worden ‘bespied’ als er acties tegen een zittende regering worden gevoerd. Het feit dat een medewerker van de inlichtingendienst zelf deze informatie de wereld in slingert – hoe opmerkelijk, een medewerker van de bespiedende dienst die uit de geheime school klapt – , duidt ook op een welbewuste strategie, een willens en wetens beleid, van Bouterse om zelf een sfeer van intimidatie, angst en confrontatie te creëren gericht op het criminaliseren van zijn opponenten. Die uitspraak is tot heden niet tegengesproken door de leiding van de Nationale Veiligheids- en Inlichtingendienst...

Perschef Kabinet van de President doet niet onder voor baas Bouta en intimideert vrolijk mee
Een andere vorm van het creëren van een intimiderende sfeer - hoe onbeduidend wellicht, maar toch, veelzeggend -kwam zaterdag 4 juni uit de koker van de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg. Naar aanleiding van het bezoek van Bouterse aan het 7e staatshoofdenoverleg van de Associatie van Caribische Staten (ACS) op Cuba – de delegatie werd opgehaald en gebracht met een door de Cubaanse regering gecharterd vliegtuig – vond Limburg het nodig om via Starnieuws te vermelden, dat - volgens hem - opzettelijk verkeerde informatie wordt verspreid over de reiskosten. Wie of wat die informatie zou hebben verspreid wordt echter niet vermeld en of het opzettelijk is gebeurd is ook een vraagteken of slechts alleen een waarheid voor Bouterse en zijn perschef. De zelden kritische en alerte redactie van Starnieuws heeft Limburg hierover kennelijk niet aan de tand gevoeld, zo schreef De Surinaamse Krant.

De totale kosten van de reis waren begroot op 29.000 Amerikaanse dollar, waarvan 5.000 onvoorzien, aldus Limburg. 'Er wordt bewust gepubliceerd dat de reis 290.000 Amerikaanse dollar heeft gekost. Dit is absoluut niet waar', beweert Limburg, die er kennelijk - als een heuse koe van zondag - niet even bij wil stil staan dat mogelijk per ongeluk een 0 (nul) teveel is vermeld i.c. Getypt …... (!!) en mogelijk weer willens en wetens een bepaalde sfeer wil creëren.
Hoezo bewust? Waarop is die Limburg-wijsheid gestoeld? Op niets, op lucht, slechts op het willens en wetens verspreiden van een fabel.

Overigens, minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zei 22 december 2015 tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat een dienstreis van een presidentiële delegatie Suriname zo'n 290.000 Amerikaanse dollar kost. Volgens de bewindsvrouwe zijn de kosten variabel en afhankelijk van de vergaderlocatie, samenstelling van de delegatie en de aard van de vergadering.

Maar..... de oppositie kent de streken van de vos
Dit is de geniepige en achterbakse wijze waarop de Bouterse clan tracht de samenleving steeds weer voor de gek te houden. Met ongefundeerde uitspraken komen, een proefballonnetje laten opwerpen door een schreeuwerige perschef die niet voor dat vak in de wieg is gelegd en een mak schaap is in de schaapskooi van herder Bouterse, en dan maar weer afwachten hoe er vanuit het kamp van de oppositie op wordt gereageerd. Maar, die oppositie is alert, die oppositie is waakzaam, die oppositie is niet een koe van zondag, die oppositie kent de fratsen van Bouterse, immers, een vos verliest zijn haren, maar nooit zijn streken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
5 juni 2016
Amsterdam-Paramaribo

Nieuwste single Nisha Madaran op YouTube ruim 1 miljoen keer bekeken

'Tu Hi Mera Dil' blijkt grote 'hit' te zijn op YouTube


Nisha Madaran (zie foto - Bron: Nisha Madaran/ Facebook)heeft op YouTube een record verbroken. De video van haar nieuwste single ‘Tu Hi Mera Dil’ (You are my heart) is binnen zesentwintig dagen tijd ruim 1 miljoen keer op YouTube bekeken, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd zondagavond 5 juni 2016. 

Om dit te vieren geeft de zangeres morgen een gratiis optreden in Suriname Times Mall (voor de unit van FaZa Travel) aan de Domineestraat. Tijdens het optreden wordt ze vergezeld met de dansers van Myztikalz die ook in de clip te bewonderen zijn.


Hiernaast heeft Madaran ook een zogenoemde 'meet and greet' waarbij ze cadeautjes gaat uitdelen aan voornamelijk kinderen.

Met 'Tu Hi Mera Dil' (You are My Heart) scoort Madaran haar eerste grote hit in Suriname. De song staat op de eerste plaats van alle toonaangevende radiostations.