zondag 12 juni 2016

VHP installeert tijdens werkbezoek kern en werkgroep in inheems dorp Matta

Partij werkt aan transformatie naar grootste Surinaamse multi-etnische partij


Een delegatie van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), onder leiding van voorzitter Chandrikapersad Santokhi, heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan het inheemse dorp Matta, in het district Para. Voorafgaand aan dit bezoek had een delegatie uit het dorp Matta vrijdag een kennismakingsbezoek gebracht aan Santokhi, zo bericht de partij vandaag, zondag 12 juni 2016, in een persbericht. 

De VHP-delegatie bestond verder uit de Assembleeleden Dew Sharman en Asiskumar Gajadien en enkele prominenten uit de partij, waaaronder Urmila Joella, voorzitster van de VHP Adviesraad.

Met het werkbezoek geeft de VHP uitvoering aan haar beleid om te transformeren naar de grootste multi-etnische politieke partij in Suriname, een partij voor alle Surinamers. Het bezoek had een tweeledig karakter: een kennismaking met de bewoners, waarbij van gedachten is gewisseld over de actuele politieke situatie in het land, en op verzoek van de bewoners een huis-aan-huis bezoek om noden van de dorpsbewoners te vernemen, zo laat de partij in haar persbericht weten.

Tevens werd een bezoek afgelegd aan een landbouwproject om de mogelijkheden daarvan te bespreken. De plaatselijke bewoners hebben aangegeven hoe zij de band met de VHP verder willen verstevigen en de wijze waarop zij de partij zouden kunnen ondersteunen om de ontwikkeling van het dorp ter hand te nemen.

Er is een VHP-kern geïnstalleerd en een werkgroep samengesteld om een ontwikkelingsplan te schrijven voor het dorp Matta en de overige inheemse dorpen van Para, op basis waarvan gemeenschapsprojecten ontwikkeld kunnen worden. Hierbij zal getracht worden de directe noden zoveel als mogelijk ook daadwerkelijk te verlichten, ondanks het feit dat de partij nu in de oppositie zit.

Het kernbestuur bestaat uit de heren Stephano Biswane, Clyde Biswane en Charles Nelson en de werkgroep wordt gevormd door Urmilla Joella, Asiskumar Gajadien, Murwin Leeflang en Clyde Biswane.

Ook de perikelen in de gezondheidszorg, zoals de verstrekking van de kaarten voor basisgezondheidszorg, de voorradigheid van medicamenten en de beschikbaarheid van een arts werden naar voren gebracht. De VHP heeft aangegeven dat zij alles in werk zal stellen om via geëigende kanalen hierin voorzieningen te treffen.

De delegatie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de situatie waarin de bewoners van Matta verkeren en heeft het werkbezoek als zeer nuttig en constructief ervaren. De voorzitter toonde zich zeer erkentelijk voor de warmte en gastvrijheid waarmee de delegatie werd ontvangen en begeleid. Afgesproken is dat de communicatie tussen de leiding van de VHP, de werkgroep en de kern regelmatig zal plaatsvinden en geïntensiveerd worden. Dit om te komen tot structurele participatie van inheemsen binnen de partij waardoor er continue ondersteuning vanuit de VHP naar de inheemsen toe kan plaatsvinden, zo schrijft de VHP-Mediacommissie.

Geen referendum dit jaar in Venezuela over positie president Nicolás Maduro

'Als initiatiefnemers niet aan de eisen voldoen, zal er helemaal geen referendum zijn'

(Bron foto: EFE, Agencia EFE, S.A.)

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gisteren gezegd, dat dit jaar nog geen referendum zal worden gehouden waarop kiezers mogen beslissen of hij president mag blijven. De voorbereiding van het referendum kost meer tijd en kan daarom pas in 2017 plaatsvinden, zei Maduro tijdens een bijeenkomst in Caracas, meldt BBC News, aldus Nu.nl vandaag, zondag 12 juni 2016.

'Als de initiatiefnemers aan de eisen voldoen, zal het referendum volgend jaar plaatsvinden. En als ze niet aan de eisen voldoen, zal er helemaal geen referendum zijn.'Het referendum is een initiatief van de oppositie. Verschillende oppositieleiders tonen zich tot nu toe kritisch over het proces van goedkeuring van het referendum. De nationale kiescommissie keurde vrijdag een petitie met 600.000 handtekeningen af.


De oppositie wil via het referendum vervroegde presidentsverkiezingen afdwingen. Dat kan alleen als de socialist Maduro nog dit jaar in een referendum wordt weggestemd. Als hij na 1 januari wordt weggestemd, treedt de vicepresident automatisch aan als zijn vervanger. Tegenstanders van Maduro's Socialistische Partij zeggen dat de nationale Kiesraad een referendum over Maduro's positie expres op de lange termijn probeert te schuiven.

Venezuela verkeert in grote financiële nood. De oppositie wil het referendum organiseren, maar ook bijvoorbeeld de wet veranderen om de termijn van presidenten in te korten van zes naar vier jaar.


Den Blauwvinger: Surinamers lijken gewoon Bouterse als president te willen....

COLUMN: Kritiek op- en protest tegen regeringsbeleid ontberen slagkracht en wil om 'te winnen'

Verdeelde vakbeweging weet geen vuist te maken en 'leden' niet te mobiliseren – Volk schreeuwt en jammert, maar echte actie blijft achterwege


De macht van de Surinaamse president Desi Bouterse lijkt niet te breken. Ondanks het door zijn regering Bouterse-I van 2010 tot en met medio 2015 gevoerde wanbeleid, dat de eerste maanden van zijn regering Bouterse-II gewoon is gecontinueerd, waardoor hij als een geslagen hond noodgedwongen en schaamteloos voor financiële steun heeft moeten aankloppen – met succes – bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington, VS, kan hij verder gaan met zijn ondoorgrondelijke wanbeleid. Beleid dat het land aan de afgrond van een faillissement heeft gebracht en het lamgeslagen en vermurwde volk welhaast – net als de regering – aan de bedelstaf.

Onder het strakke regiem van het IMF worden – als overeengekomen voorwaarden - allerlei prijsverhogingen doorgevoerd, waaronder van de stroom- en watertarieven, en in sneltreinvaart gaan belastingwetten de komende maanden door De Nationale Assemblee (DNA) gejaagd en voor zeker aangenomen worden.

Met paar protestborden stuur je een regering niet naar huis
De afgelopen weken klonk overal kritiek op de verhoging van stroom- en watertarieven, op de steeds verder ongebreidelde en ongecontroleerde stijgende prijzen van producten in onder andere de supermarkt om de hoek, de op hol geslagen wisselkoers, de dienstreizen van ministers en delegaties, en op de overeenkomst met het IMF. Zoetjesaan zwol de kritiek aan en de demonstrerende aanhang van protestgroep 'We Zijn Moe' bij DNA en op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo nam wekelijks met tientallen toe. Teksten geschreven met zwarte stift en verf op de provisorisch in elkaar gedraaide kartonnen protestborden werden wekelijks harder van toon. Maar, daarmee verander je geen beleid en daarmee laat je geen regering vallen. Daarmee maak je geen vuist.

Vakbeweging eist, tegen beter weten in
Ondertussen kwamen de vakbeweging en delen van het bedrijfsleven eindelijk in beweging, gestimuleerd, gemotiveerd uiteraard door 'We Zijn Moe', door niemand anders. Twee protestmanifestaties wist de verdeelde vakbeweging te organiseren. Maar, niet meer dan een paar duizend mensen kwam daar op af en eiste het afschaffen van de verhogingen van de stroomtarieven en het vertrek feitelijk van het IMF. Eisen tegen beter weten in, immers vakbondsleiders hadden moeten weten, dat Bouterse en zijn clan niet naar een 'handjevol' demonstranten luisteren, zoals zij de afgelopen weken in allerlei overlegstructuren ook niet hebben gedaan. Er was dialoog, maar een partij zat niet met serieuze intenties aan tafel van overleg en dialoog en dat was de regering. Praten bijvoorbeeld als vakbeweging en bedrijfsleven over het niet door laten gaan van de verhoging van de stroomtarieven, terwijl je opponent, Bouterse, wist dat die verhoging gewoon door zou gaan, maar zijn mond hield. Iedereen werd aan een lijntje van de president gehouden en de president hield Jan en Alleman in toom.

Inmiddels heeft de vakbeweging in het weekeinde van 11 en 12 juni laten weten voorlopig geen protestmanifestaties meer te houden. 'Straatacties zijn nimmer ons doel. Een straatactie is een middel. En zo zijn er meerdere middelen om ons doel te bereiken', zo werd beweerd. Feit is echter, dat de Surinaamse vakbeweging slagkracht mist en de samenleving de wil om werkelijk in actie te komen.

Versplinterde vakbeweging bereikt met slechts twee protestmanifestaties niets
De vakbeweging is te versplinterd, te verdeeld - een vakbondsleider tevens Assembleelid namens regeringspartij NDP schept er plezier in om met vuil naar andere vakbondsleiders te gooien via de media - en te verstrengeld met de politiek. De vakbeweging weet niet goed hoe ze moet omgaan met de slechte financieel-economische situatie van het land. Met twee keren de straat op gaan, met het houden van een paar schreeuwerige toespraakjes en met niet realistische eisen aan het adres van de regering bereik je niets. Het enige dat bereikt wordt is meer macht en kracht bij Bouterse, ook in de vorm van fysieke versterking met pepperspray, rubberkogels en traangaas van de Mobiele Eenheid, zijn eigen beveiliging en andere gevechtseenheden. Bouterse luistert niet naar een zwakke vakbeweging en ongeorganiseerde burgers die nu en dan hun stem verheffen met schreeuwerige clichés als 'Bouta ga weg'. Bouterse zit niet aan tafel met ze, neen, hij ontwijkt ze, de vermeend volkspresident.

Verzet is te gering en te zwak, daadkracht ontbreekt
Het verzet is te gering, te zwak. Ook oppositionele partijen in het parlement zijn nauwelijks hoorbaar. Iedereen is te vriendelijk tegen een regeringsleider die op 30 juni waarschijnlijk ook nog wordt verblijd met een door de Krijgsraad tegen hem uit te spreken strafeis als hoofdverdachte in de lang voortslepende 8 decemberstrafzaak. Bouterse kan fluiten naar de in april 2012 gewijzigde Amnestiewet, die door de Krijgsraad niet rechtsgeldig is verklaard, maar dat terzijde.....

Terwijl in omliggende landen de bevolking massaal in verzet komt tegen corruptieve leiders, is de Surinaamse bevolking zo mak als een lammetje. Daadkracht is ver te zoeken, onvindbaar zelfs. Wel veel schreeuwen. Jammeren vooral en nu en dan even het gezicht laten zien bij een protestje van 'We Zijn Moe', dat is het. Echt, goed, breed georganiseerd verzet en actie, blijven uit. En zolang iedereen slechts schreeuwt en jammert en niet daadwerkelijk in actie komt, gaan Bouterse en zijn regering de regeerrit kunnen uitzingen. Maar, het begint er op te lijken dat Suriname dat wil....., immers die werkelijke actie, dat werkelijke verzet blijft uit.

In de leer bij buurlanden
De tijd is rijp dat vakbeweging en oppositie de handen openlijk ineen slaan en hun oppositie gaan verharden – wellicht kunnen ze eens hun licht gaan opsteken bij collega's in onder andere Brazilië en Venezuela – , zoals Bouterse zijn directe omgeving letterlijk aan het verharden is.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
12 juni 2016
Amsterdam-Paramaribo

VVD-2e Kamerlid Bosman wil 'kansarme Antillianen' uit Nederland weren....

Bosman tracht te voorkomen dat Antillianen in criminaliteitscijfers blijven overheersen

'Als de eilanden zeggen dat ik racistisch ben met mijn wet, zeggen ze dat eigenlijk ook over hun eigen regelgeving'


Kansarme Antillianen moeten geweerd worden uit Nederland. Op die manier moet worden voorkomen dat ze oververtegenwoordigd blijven in de criminaliteitscijfers. Dat bepleit VVD-Tweede Kamerlid André Bosman in een aangepaste initiatiefwet, zo bericht de Telegraaf in haar webeditie vandaag, zondag 12 juni 2016.

Hij ziet dat kansarme Antillianen uit Curaçao, Aruba en Sint-Maarten de oversteek naar Nederland maken en hier totaal kansloos blijken en vaak de criminaliteit of de bijstand ingaan. Omdat ze deel uitmaken van het Nederlandse koninkrijk wordt hun bij hun komst naar Europa geen strobreed in de weg gelegd, maar daar wil Bosman verandering in brengen. Zo moet een migrant van hem werk, genoeg vermogen of een opleiding hebben.

De liberalen proberen, na een mislukte poging twee jaar geleden, nog één keer het plan zelf door het parlement te loodsen. Als de ’Bosmanwet’ over het weren van de kansarme Antillianen het niet haalt, eist de VVD dat het kabinet snel met een soortgelijk wetsvoorstel komt. Er staat immers in het regeerakkoord dat migratie vanuit de eilanden aan banden zal worden gelegd.

Maar, het is nog de vraag of het Bosman deze keer wel lukt. Opnieuw weigert de PvdA voor de wet te tekenen, maar andere partijen kunnen nog een meerderheid leveren. Een van de bezwaren van de PvdA is dat de VVD de ’paspoorthouders’ van de drie eilanden wil weren, en het regeerakkoord het over ’inwoners’ heeft. Dit technische detail wil de VVD niet veranderen, omdat de wet anders onwerkbaar zou worden. Er zouden dan bijvoorbeeld ook Europese Nederlanders onder gaan vallen die tijdelijk op de eilanden hebben gewoond.

Bosman herinnert de sociaaldemocraten eraan dat het kabinet anders met een wet komt: 'Die beperking van migratie komt er sowieso.' Bij de VVD is wel enige onvrede over de houding van de PvdA op dit onderwerp. Migratie-afspraken uit het regeerakkoord die gunstig zijn voor de PvdA, zoals het kinderpardon, zijn snel uitgevoerd door het kabinet. De punten van de VVD ondervinden echter telkens weerstand bij de coalitiepartner.

Vanuit de eilanden wordt beweerd, dat mensen met een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals bewoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, niet mogen worden geweerd door Den Haag. Onterecht, meent Bosman. 'We hebben juist onderling afgesproken dat dit wel mag en dat doen zij dan ook. Als ze zeggen dat ik racistisch ben met mijn wet, zeggen ze dat eigenlijk ook over hun eigen regelgeving. Zij stellen precies dezelfde eisen als mensen uit Nederland zich op de eilanden willen vestigen.'

Ter informatie:

Vakbeweging stopt voorlopig met houden van protestmanifestaties tegen regeringsbeleid

C-47 voorzitter: 'Straatacties zijn nimmer ons doel, zij zijn een middel'


Voorlopig komen er geen protestmanifestaties vanuit de vakorganisaties. De vakbeweging is nog steeds fel tegen de gang van zaken rond de verhoging van de stroomtarieven en de overeenkomst van de regering met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar zal voorlopig andere middelen gebruiken om een ombuiging af te dwingen. 

'Straatacties zijn nimmer ons doel. Een straatactie is een middel. En zo zijn er meerdere middelen om ons doel te bereiken', zegt C-47 voorzitter Robby Berenstein, coördinator van de protestmanifestaties van 13 mei en 2 juni, vandaag, zondag 12 juni 2016, in de Ware Tijd.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) heft samen met de Bond van Leraren (BvL) een analyse gemaakt van het Stabilisatie- en Herstelplan en heeft die met aanbevelingen aan het parlement overhandigd. Dit maakte Berenstein vrijdag bekend op een persconferentie van RaVakSur. Volgende week wordt een lezing gehouden voor het publiek over de berekening van energietarieven en de gevolgen van de IMF-voorwaarden. Ook deze initiatieven van de vakbeweging mogen als 'protestacties' worden gezien om het doel te bereiken, aldus Berenstein.

In de tussentijd wordt aan De Nationale Assemblee ruimte gegund om zich te buigen over de eisen, die bij de laatste protestmanifestatie aan haar zijn verstrekt. De petitie, die eerder naar president Desi Bouterse is gestuurd, is onbeantwoord gebleven. De eis van de protesterende organisaties is dat de regering op zijn minst opnieuw moet onderhandelen met het IMF, omdat de huidige voorwaarden regelrecht tot armoede zullen leiden. De mening van de vakbeweging over het IMF is onveranderd. Na haar ontmoeting met de vertegenwoordigers van het fonds is ze in haar eerdere visie juist versterkt. 'Het IMF heeft geen sociaal gezicht', zei BvL-voorzitter Wilgo Valies.

In hun aanbevelingen schrijven RaVakSur en de BvL, dat consensus in de politiek een belangrijke voorwaarde is voor de planning, invoering en evaluatie van het urgentieprogramma en het herstelplan. Van consensus is er volgens hen nog lang geen sprake.

Ze kijken ook reikhalzend uit naar het moment waarop de regering eindelijk zal toegeven dat haar verspillende beleid een belangrijke oorzaak is van de neergang van de economie. Deze erkenning zou volgens hen echter wel bijdragen aan het ontleden van het daadwerkelijke financieel-economische probleem en het vinden van gepaste oplossingen daarvoor.

Surgold/Newmont en Pamaccaanse gemeenschap tekenen samenwerkingsovereenkomst

Gemeenschap moet kansen voor ontwikkeling krijgen in goudwinningsgebieden

(Bron foto's: ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen)

Surgold/Newmont en de Pamaccaanse-gemeenschap hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend. Adriaan van Kersen, managing director van Surgold/Newmont, zei blij te zijn met de goede band die ontwikkeld is met de lokale gemeenschap. De ondertekening vond plaats ten overstaan van de ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Surgold/Newmont gaat een grote nieuwe goudmijn in het Meriangebied exploiteren.

Minister Dodson en zijn collega Dikan waren het eens met vele andere sprekers, dat het om een historisch moment gaat. De overeenkomst houdt in ontwikkelingskansen van gebieden waar goud gewonnen wordt, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 12 juni 2016.

Aan de totstandkoming van deze overeenkomst hebben het management van Surgold/Newmont, de Paramaccaanse Onderhandelings Commissie (POC) en het traditioneel gezag, gewerkt. Surgold/Newmont kijkt naar zeggen van de NH-minister niet alleen naar de rechten, maar houdt ook rekening met de plichten die ze in acht moet nemen. Het blijft niet alleen bij deze overeenkomst, meent de bewindsman.

Vanuit het ministerie van NH zal er alles aan gedaan worden om de gemeenschap waar nodig verder te begeleiden. Deze overeenkomst moet als voorbeeld dienen voor heel Suriname waar gedemonstreerd wordt waar partijen elkaar hebben gevonden om samen te werken.

Minister Dikan zei dat de lokale bevolking de gesprekken met de Amerikaanse multinational Newmont nooit gezien heeft als bedreiging, maar als kansen voor de ontwikkeling van het gebied.

Van Kersen zei trots te zijn op de relatie met de gemeenschap van Pamacca. Surgold heeft in 2013 al een intentieverklaring met de gemeenschap getekend. Twee jaar later startten de formele gesprekken om te geraken tot een overeenkomst. In maart werden de gesprekken succesvol afgerond. Vanaf nu zal er volgens Van Kersen gewerkt worden aan een duurzame toekomst met de garantie voor gezondheid, welvaart, onderwijs en behoud van culturele waarden en normen, een voorname plaats krijgt.

Volgens de managing director wil Surgold maatschappelijk verantwoord opereren. Veiligheid en het aantrekken van lokaal talent behoren tot de belangrijke pijlers van het bedrijf. Met betrekking tot het milieu heeft het bedrijf zich ook te houden aan strikte voorwaarden.

Er zijn 1.000 personen in dienst, van wie 200 afkomstig zijn van de plaatselijke gemeenschappen. Met lokale ondernemers zijn reeds contracten gesloten voor het leveren van producten en diensten. Het ligt in de bedoeling dat in juli een Gemeenschapsontwikkelingsfonds wordt ingesteld dat projecten voor de plaatselijke gemeenschap zal formuleren en uitvoeren. Surgold/Newmont heeft zich conform de Delfstoffenovereenkomst hiertoe verplicht. Er worden al projecten in de verschillende dorpen uitgevoerd.

Ter informatie, voor zover bekend is er nog geen sprake van een 'Delfstoffenovereenkomst', maar wel onderstaande 'Wet Merian Goudproject' uit 2013 (10 september). Hierin is onder andere te lezen:

'(...) Deze wet heeft tot doel aan de Regering van de Republiek Suriname toestemming te geven om met Suriname Gold Company LLC een delfstoffenovereenkomst aan te gaan, met accent op het exploiteren van goud. (...)'


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Aandeelhouder Benie van De Molen doet aangifte bij politie van verdwijning 116 aandelen

Jarenlange strijd over aandelen De Molen ontaardt in vuilsmijterij en rechtszaken


Veiligheidsmensen aanwezig bij aandeelhoudersvergadering eind mei in hotel Torarica - Benie zou volgens directeur Bikharie 'bedenkelijke achtergrond' hebben


Jai Benie, aandeelhouder van 40 procent van de aandelen van meelmaatschappij De Molen, heeft bij de politie aangifte gedaan van de ‘verdwijning’ van 116 aandelen van de maatschappij. Die zouden tijdens een aandeelhoudersvergadering van de maatschappij op 27 mei in hotel Torarica zijn verdwenen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 12 juni 2016.

Benie beweert dat de stukken op een tafel lagen, maar dat zij er niet meer waren toen hij zijn deurwaarder erbij haalde om daarop beslag te leggen. Volgens een rechterlijk vonnis zou hij hiertoe gerechtigd zijn. Het gaat om de aandelen waarover al jaren strijd wordt geleverd. De rechter stelde in Kort Geding in 2012 en in bodemprocedure vorig jaar, de familie van directeur Julio Bikharie in het gelijk, die vindt dat de aandelen terug moeten in de boezem van de Stichting vermogensbeheer S. Bikharie. Maar, doe zouden naar de mening van Benie steeds bij andere NV's van Bikharie zijn ondergebracht om het vonnis te omzeilen.

De familie die Benie gemachtigd heeft namens haar op te treden, zou samen met de mandataris de beschikking hebben over ongeveer 92 procent van de aandelen.

Opmerkelijk tijdens de vergadering was de aanwezigheid van veiligheidspersoneel. Benie voert aan dat het een ontmoeting was achter letterlijk gesloten deuren. Uit andere bronnen echter schrijft de Ware Tijd te hebben vernomen, dat de veiligheidsmensen er waren uit voorzorg voor de 'entourage' van Benie.

Bikharie, die ook nu geen commentaar wil leveren ovr deze kwestie, had eerder uitlatingen gedaan over het feit dat Benie in Engeland gevangen gezeten heeft en een bedenkelijke achtergrond heeft. Benie leeft ook in onvrede met de Hakrinbank, omdat die, terwijl hij de vonnissen aan die instelling had betekend, toch de aandelen die daar waren ondergebracht, heeft afgegeven aan Bikharie. Benie overweegt daarom ook de bank voor het gerecht te dagen.

Wat hem nog meer steekt, is dat uit het jaarverslag blijkt, dat de instelling krediet heeft verstrekt aan De Molen, terwijl de boeken aangeven dat er geen winst zou zijn gemaakt de afgelopen jaren.

Bikharie zegt er niet op te reageren, vooral niet, omdat de verschillende processen nog lopen bij de rechter. 'Ik ga niet proberen om via de publiciteit invloed hierop uit te oefenen.' Hij vindt dat op termijn zal blijken hoe de vork in de steel zit.

CLO zondert zich af van vakbeweging en voert afzonderlijk gesprek met IMF

Met vicepresident Adin praat CLO afzonderlijk over positie van ambtenaren


De Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) heeft afzonderlijk van de overige vakcentrales gesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en met de Assembleecommissie die de openbare behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan voorbereidt. De conclusie is getrokken, dat er dit jaar geen loonsverhoging komt. Met vicepresident Ashwin Adhin is een onderhoud geweest over onder andere de positie van de ambtenaren. Hiermee lijkt een breuk binnen de vakbeweging definitief en voor iedereen zichtbaar te zijn geworden.

Michael Miskin, bestuurslid van de CLO, zegt vandaag, zondag 12 juni 2016, op Starnieuws, dat Adhin verzekerd heeft dat ambtenaren niet afgevloeid zullen worden.

Over het onderhoud met de IMF-vertegenwoordigers zegt Miskin, dat aangegeven is dat het programma door Suriname is ontwikkeld. Het IMF gaat niet over details met betrekking tot de uitvoering. Het IMF heeft informatie gegeven over zijn rol, maar kan geen veranderingen aanbrengen in bijvoorbeeld de periode die aangegeven is om de subsidie van de kostprijs van energie, terug te brengen. De CLO vindt dat aan huishoudens boven de 800 kilowattuur niet een hoger tarief in rekening moet worden gebracht dan de kostprijs die wordt berekend voor stroom.

De CLO-delegatie heeft de Assembleecommissie haar visie gegeven over het Stabilisatie- en Herstelplan. De CLO vindt dat het zoveelste document is geproduceerd waarover gediscussieerd wordt.

'We weten reeds lang wat wij moeten doen. De president zou alle leidinggevenden, ontheven leidinggevenden en gepensioneerde leidinggevenden moeten vragen om een lijst te maken wat gedaan moet worden', meent Miskin.

De CLO heeft op basis van wat geschreven staat op pagina 13 van het Stabilisatie- en Herstelplan geconcludeerd dat er dit jaar geen loonsverhoging komt en in 2017 en 2018 slechts 10% is opgebracht. Het is niet duidelijk geworden uit het gesprek met de Assembleecommissie wat er zal gebeuren met salarissen voor ambtenaren.

Met het IMF is overeengekomen dat de overheidssalarissen op 7,8 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) worden gehouden, in vergelijking met 2015. Toen was het percentage 8,7% van het BBP. Dit was hoger dan het gemiddelde van afgelopen vijf jaren. 'Wanneer worden de verhoging van de heffingskorting van Srd 50 naar Srd 125, onbelaste koerscompensatie van Srd 65 naar Srd 100, de verhoging van de belastingvrije uitkering van Srd 3.000 naar Srd 4.000 en de Belastingvrije voet van Srd 2.646 naar het aan het minimum uurloon gerelateerd tarief uitgevoerd?', wil de CLO weten.

(Red. De SurinaamseKrant/Starnieuws)

Minister Hoefdraad heeft het gehad met Dagblad Suriname: 'Jullie zijn een racistisch blad'

Bewindsman heeft moeite met kritiek op dienstreizenDagblad Suriname houdt dienstreizen bewindslieden en delegaties weer eens tegen 't licht


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën kon de zoveelste kritiek op zijn tientallen dienstreizen niet accepteren. In het kader van hoor en wederhoor nam de redactie van het Dagblad Suriname contact op met de bewindsman om hem het fijne te vragen over het feit dat hij haast elke week in het buitenland zit, zo bericht het dagblad zaterdag 11 juni 2016.

'Ik wil absoluut geen zaken met Dagblad Suriname doen. Jullie zijn een racistisch blad, jullie zijn een zeer zwaar beledigende oppositie, ik doe geen zaken met Dagblad Suriname', was de ongefundeerde reactie van de minister. De minister ging op geen enkele wijze in op de vragen van de krant.

Surinaamse regerings- en parlementaire delegaties hebben de afgelopen jaren voor honderdduizenden Amerikaanse dollars gespendeerd aan buitenlandse reizen. Hoefdraad zelf is in de afgelopen maanden klaarblijkelijk het frequentst naar het buitenland geweest. De regering had onlangs bekendgemaakt, dat zij besloten heeft om in het vervolg alle dienstreizen van bewindslieden en delegaties op de weegschaal te zullen plaatsen. Hiervan blijkt niet veel terecht te zijn gekomen.

Door de enorme inflatie van de Surinaamse dollar dragen buitenlandse reizen in toenemende mate bij aan het begrotingstekort van de Surinaamse regering. Onlangs is Hoefdraad samen met president Desi Bouterse, first lady Ingrid Bouterse-Waldring, Buitenlandse Zaken-minister Niermala Badrising en ambassadeur Ike Antonius afgereisd naar Cuba voor het bijwonen van een ACS-top. Volgens verklaringen van de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, in de media werd er opzettelijk verkeerde informatie verspreid over de reiskosten. De Surinaamse delegatie is volgens hem opgehaald door een vliegtuig van de Cubaanse regering en is ook teruggevlogen naar Paramaribo. De totale kosten zijn begroot op Amerikaanse dollar 29.000, waarvan 5.000 onvoorzien. Dit terwijl minister Badrising tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling duidelijk heeft benadrukt dat een dienstreis van een presidentiële delegatie het land een bedrag rondom 290.000 dollar kost. Voor een ministeriële vergadering liggen de kosten rond de 10.000 dollar en een technische vergadering rond de 8.000.

Tijdens de persconferentie van een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de monetaire autoriteiten afgelopen woensdag heeft Hoefdraad live via ATV televisie ook flink kritiek geleverd op de reacties die de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in de afgelopen weken heeft gegeven. Volgens de bewindsman levert de organisatie ongefundeerde kritiek en heeft zij sinds 2010 een politieke agenda.

Hoefdraad verweet in januari zijn voorganger Andy Rusland, nu minister van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), en de Assembleeleden Amzad Abdoel en André Misiekaba voor de slechte controle op de staatsfinanciën 2013 en 2015. Volgens de bewindsman heerste er sinds het ontslag van oud-financiën minister Adelien Wijnerman een chaos op het ministerie. Zo kreeg hij als toenmalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) helemaal geen info vanuit het ministerie van Financiën. 'Na het ontslag van minister Wijnerman is Financiën een blackbox geweest. Waar waren toen de controlemechanismen? Waar was de vaste parlementaire commissie van Financiën?', stelde de minister. Ook zou Rusland hem toen verkeerde cijfers hebben verschaft over de staatsfinanciën.

In maart was de bewindsman zonder enige mededeling aan de regering op de dag waarop hij uitleg over de valutaveilingen in De Nationale Assemblee (DNA) moest geven, naar Washington vertrokken. Vicepresident Ashwin Adhin heeft toen na onderzoek verklaard, dat de minister 'wegens dringende redenen weg moest'. Op een bepaald moment is zelfs door parlementariërs opgemerkt dat ministers er niet van op de hoogte zijn dat hun collega van Financiën het land uitgaat. In mei was het een dienstreis naar Jakarta voor de 41e jaarvergadering van de IsDB (Islamitische Ontwikkelingsbank).

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in december 2015 werd door het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi opgemerkt, dat er zelfs geluiden waren dat Hoefdraad tot dan al 200 dienstreizen op zijn naam had staan.

Op dit moment zijn ook de ministers van Arbeid en Volksgezondheid in het buitenland. Van de Assembleeleden is NDP'er André Misiekaba op dienstreis. Onlangs zijn Badrising en Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos ook teruggekeerd van dienstreizen naar respectievelijk Papua Nieuw Guinea en Zwitserland. Opmerkelijk is dat deze reizen pas bekend worden gemaakt, nadat de politici en ministers al zijn vertrokken, zo schrijft het dagblad. Gegevens over toewijzing en betaling van buitenlandse reizen zijn in Suriname niet openbaar.