dinsdag 21 juni 2016

Twee nieuwe arrestaties bij invallen in kader van een drugsonderzoek op Curaçao

Arrestanten zijn 30- en 34-jarige Curaçaoënaars


Bij twee invallen vanmorgen vroeg, dinsdag 21 juni 2016, zijn twee mannen van 30 en 34 jaar gearresteerd. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel en -handel en het witwassen van geld, aldus een bericht in de Amigoe.

De invallen vonden plaats in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar drugshandel en het witwassen van geld. De invallen vonden plaats op adressen in Ser’i Bientu en Kirindongo Abou.

De 30-jarige R.R.K. werd aangehouden evenals de 34-jarige S.A.R.H. Beide mannen zijn Curaçaoënaars. Ze zijn voorgeleid en zitten nog vast.

Er werden documenten en enkele telefoons in beslag genomen. De invallen werden uitgevoerd door leden van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit, in samenwerking met het Arrestatieteam, de douane en Koninklijke Marechaussee.

Curaçao's ziekenhuis Sehos en pensioenfondsen in gesprek over forse schuld

St. Elisabeth Hospitaal heeft schuld van 25.8 miljoen gulden bij twee pensioenfondsen

Minister Victorina: 'Algemeen Pensioenfonds Curaçao wordt aan lijntje gehouden en Sehos draalt'


Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en een consortium van pensioenfondsen moeten deze week tot een akkoord komen over de schuld van het ziekenhuis. Het Sehos heeft een schuld van 25,8 miljoen gulden lopen bij twee pensioenfondsen. Dat meldde minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) gisteren, tijdens de hervatting van de Statenvergadering over recente ontwikkelingen in de zorg, zo bericht vanmiddag, dinsdag 21 juni 2016, de Amigoe. 

Het Sehos-bestuur is zijn afspraken, uit hoofde van de verstrekte financiering op 15 oktober 2015, nog niet nagekomen. Evelyn Kruithof-Bor, directrice van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), heeft het Sehos hierover aangeschreven op 12 april. In haar brief meldt ze, dat de opbrengst van de verkoop van de terreinen aan de Hamelbergweg en de Breedestraat zou worden aangewend voor extra aflossing van de verstrekte lening. Dit is echter niet gebeurd. De verkoop van het terrein aan de Roodeweg 5 laat ook op zich wachten. Dit terwijl hierover eveneens afspraken zouden zijn gemaakt.

Ten slotte zegt de APC-directrice, dat van de door de overheid verstrekte lening 5 miljoen gulden zou worden gebruikt voor de aflossing. Ook op dit gebied blijft het ziekenhuisbestuur in gebreke. 'De gang van zaken is niet netjes. APC wordt aan het lijntje gehouden en het Sehos draalt. Als ze gebouwen slopen dient het bestuur eerst te betalen. Met de leenovereenkomst van 30 miljoen gulden hebben ze de mogelijkheid om de terreinen te kopen, maar hiervoor hebben ze het geld niet aangewend', aldus de minister.

APC-woordvoerder Angelo Virginie laat weten, dat de organisatie niet kan uitweiden over de situatie, omdat het een persoonlijke aangelegenheid met een relatie betreft.

Over de verdere schuld van het ziekenhuis zei Victorina: 'They need to get their act together.' De schuld is volgens hem niet te wijten aan de overheidsbegroting van de gezondheidszorg. Ook stelt hij dat de tarieven van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de dienstverlening niet te laag zijn. 'De schuld valt onder hun eigen verantwoordelijkheid, niet die van de regering. Ze hebben de afgelopen acht jaar hun best gedaan om dit op te lossen, maar de problemen zijn niet verholpen. Al jaren horen we dat het ziekenhuis technisch failliet is.'

Verder zei hij, dat de overheid een Memorandum of Understanding (MoU) heeft getekend met consultancybureau Berenschot en Sehos. De regering heeft hierin vastgelegd dat ze steun zullen verlenen om de financiële problemen te verhelpen. Het bestuur dient op zijn beurt netjes aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, maar komen dit helaas niet na. Op managementniveau moeten er daarom oplossingen worden gezocht, stelt hij. 'Uit de quick scan is gebleken dat ze met de 30 miljoen gulden aan overheidsfinanciering, waarvan ze tot op heden 14 miljoen gulden hebben ontvangen, een verantwoordelijk beleid kunnen voeren. Het geld is verstrekt om de zorg te continueren. Er heerst echter geen ‘sense of urgency’. Ze moeten kunnen aantonen dat ze een ziekenhuis kunnen managen ‘want hoe kan je een nieuw ziekenhuis runnen als dit nu niet lukt?’ Hiertoe dient een voorstel te worden ingediend, aldus Victorina.

Statenleden Curaçao zijn het erover eens: Gratis onderwijs gaat ongelijkheid tegen

Staten neemt wetswijziging aan: Onderwijs zal in beginsel kosteloos zijnDe Statenleden zijn het erover eens dat gratis onderwijs ongelijkheid tegen gaat. De uitgestelde Statenvergadering over de wetswijziging die hieraan ten grondslag ligt werd gisteren gehouden. De wet werd unaniem aangenomen, aldus de Amigoe vanmiddag, dinsdag 21 juni 2016.

De wijziging houdt in, dat het onderwijs in beginsel kosteloos zal zijn. In het schooljaar 2012-2013 heeft de regering een aanvang gemaakt met het kosteloos ter beschikking stellen van schoolboeken aan leerlingen in het voorgezet- en beroepsonderwijs.

Met de wijziging van de landsverordening wil het ministerie overgaan op een structurele regeling waarin is vastgelegd dat: de overheid lesmateriaal in bruikleen ter beschikking stelt, toegang tot alle onderwijsvoorzieningen zonder ouderbijdrage mogelijk maakt en additionele kosten vergoedt. Particuliere scholen en niet-bekostigde opleidingen vallen overigens niet onder deze regeling

Tijdens de vragenrondes waren de meeste parlementariërs positief over het voorstel. 'Ouders zijn nu verzekerd van onderwijs voor hun kind, wat de omstandigheden ook zijn. Dankzij de wet wordt er rust en zekerheid gecreëerd', aldus Sherwin Leonora (PS).

Amerigo Thodé (MFK) was het ook volledig eens met de wetswijziging, maar het heeft wel lang geduurd. 'Ieder kind moet kunnen participeren aan het onderwijs. Geld mag hierbij geen rol spelen.' Wel moet er volgens hem duidelijk worden gedefinieerd wat het concept precies inhoudt, omdat niet iedereen hiervan op de hoogte is en het belang van de wet daardoor niet inziet. Verder vroeg hij zich af of gratis onderwijs ook kan worden geïmplementeerd voor vervolgstudies.

Onafhankelijk Statenlid Marilyn Moses beaamde dat onderwijs de basis is voor de ontwikkeling van de gemeenschap, maar de kwaliteit moet dan wel worden gewaarborgd.

Winifred Raveneau (PS) feliciteerde haar partijgenoot, minister Irene Dick van Onderwijs. Het voorstel werd in 2012 geïnitieerd door wijlen Helmin Wiels. 'He who opens a school door closes a prison door. Kinderen worden door onderwijs op het juiste pad gehouden. We gaan de goede kant op.'

Er waren echter ook kritiekpunten. Zita Jesus-Leito (PAR) vroeg zich af hoe het zit met de financiering. 'Hoe wordt dit op de meerjarenbegroting gefinancierd? Kan op de lange termijn worden gegarandeerd dat er voldoende financiële middelen zijn?' Het Statenlid wilde daarnaast ook weten hoe het zit met de bekwaamheid en bijscholing van docenten. '

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang zei wederom vóór gratis onderwijs te zijn, maar niet voor hen die bovenmodaal verdienen.

In reactie op de vragen zei minister Dick, dat er verschillende activiteiten plaatsvinden om de bekwaamheid van leraren te ontwikkelingen, waaronder de Tvet-conferenties (Technical, vocational, educational training). Daarnaast wordt de kwaliteit van het onderwijs ook gemonitord. Ook wordt gekeken naar wat er verbeterd kan worden aan de lerarenopleiding. Het voordeel van de wet is dat er geen sprake meer zal zijn van ongelijkheid voor wat betreft de toegankelijkheid van het onderwijs. Er zal verder geen onderscheid worden gemaakt op basis van het salarisniveau van ouders. Het ministerie van Onderwijs staat er op basis van een beoordeling van het ministerie van Financiën slecht voor. 'Hier moet aan worden gewerkt', aldus Dick, maar volgens haar kan het gratis onderwijs toch worden bekostigd.

Vraagtekens bij fracties in Staten over slagvaardigheid regering Curaçao

'De fondsen zijn beschikbaar, maar overheid is niet in staat deze investeringen te verwerken'

Slechts 11 van de 21 Statenleden bij aanvang vergadering aanwezig...


Verschillende fracties in de Staten hebben hun vraagtekens of de regering in staat is om de fondsen voor investeringen die op de begroting staan vermeld, uit te gaan voeren. Dit kwam vanochtend, dinsdag 21 juni 2016, naar voren tijdens de behandeling van de tweede suppletoire begroting 2015 in een openbare vergadering van de Staten, zo bericht de Amigoe.

De begrotingswijziging is ingegeven door de opvoering van een bedrag van 40,3 miljoen gulden aan leningen voor investeringen die aanvankelijk in 2014 voorzien waren, maar die pas in 2015 gerealiseerd zouden worden.

Zita Jesus-Leito (PAR) maakte vanochtend haar bezorgdheid bekend over de verwerkingscapaciteit van de regering. 'De fondsen zijn beschikbaar, maar de overheid is niet in staat deze investeringen te verwerken. Hierdoor moeten fondsen steeds naar het volgende jaar worden overgeheveld.'

Ook PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe had hier zijn vraagtekens over. 'De minister spreekt de ambitie uit dat de geplande investeringen zullen worden gedaan. Maar, het is hem in 2013, 2014 en 2015 niet gelukt. Ik vraag me af of dat in 2016 wel zal lukken.' Wilsoe wilde dan ook weten waarop de minister het woord ‘ambitie’ op baseerde. Het PS-lid had ook vraagtekens bij de hoge kosten die gemoeid zijn met advieskosten (13 miljoen gulden) en het inhuren van extern personeel (9 miljoen).

PNP’er Humphrey Davelaar was ook kritisch ten aanzien van de behandeling van het tweede suppletoire begroting 2015. Hij constateerde dat deze begrotingswijziging in een openbare vergadering van het parlement aan bod komt, terwijl de landsbegroting 2016 al door de Staten was goedgekeurd. 'Wij moeten ons aan de regels en wetten houden. Als wij daartoe niet in staat zijn, dan moeten wij overwegen de regels en wetten aan te passen.'

Amerigo Thodé (MFK) had op zijn beurt forse kritiek op de begroting. Hij was met name niet te spreken over het feit, dat de evaluatie van de luchthavenautoriteit wederom was vertraagd. Hij kreeg bijval van partijleider Gerrit Schotte die de regering ervan beschuldigde, dat ze in vier jaar niks van haar plannen heeft gerealiseerd. Hij constateerde dat de werkloosheid was toegenomen, economische groei was uitgebleven en dat de staatsschuld was toegenomen door alleen maar financiële maatregelen van de regering.

Dit kwam Schotte op kritiek te staan van onder meer Sherwin Leonora (PS) en Eugene Cleopa (Pais) die beiden wezen op het belang van een gezonde financiële huishouding, om de ontwikkeling van het land mogelijk te kunnen maken.

Bij aanvang van de behandeling van het bewuste agendapunt waren er maar 11 van de 21 Statenleden aanwezig. Twee leden, Armin Konket (PAR) en de onafhankelijke Marilyn Moses, hadden zich van tevoren afgemeld. Maar, de volledige oppositie, de fracties van MAN, MFK en onafhankelijk Statenlid Omayra waren niet aanwezig bij de start van de vergadering. Dit kwam de afwezigen op forse kritiek te staan van Davelaar. De PNP-leider vroeg zich af waarom zijn collega’s niet waren komen opdagen. Hij sprak er schande van dat de Statenleden niet waren komen opdagen voor de behandeling van een van de belangrijkste wetten van het land.

MFK’er Thodé had geen boodschap aan de harde woorden van Davelaar. Volgens hem moesten de coalitiefracties met hun 12 leden ervoor zorgen dat de vergadering door kon gaan. Hij zei dat de oppositie hierbij geen rol te spelen had en dat hij alleen maar aanwezig was om het standpunt van zijn fractie te verkondigen.

Oppositiepartijen vragen weer uitsluiting teruggeroepen Assembleeleden Sapoen en Chitan

VHP, NPS, Pertjajah Luhur en ABOP willen dat Assembleevoorzitter Sapoen en Chitan niet toelaat tot vergaderingen en vonnis respecteert


De Voorzitter van De Nationale Assemblee
Mw. J. Geerlings-Simons

Alhier

Paramaribo, 21 juni 2016

Geachte Voorzitter,


In navolging op onze eerder schrijven d.d. 3 mei 2016, betreffende deelname aan de vergaderingen door personen wiens lidmaatschap van Uw college, conform de Grondwet en de wet terugroeping volksvertegenwoordigers, reeds zijn beëindigd door terugroeping, moge het volgende dienen. Zoals U bekend is heeft de Kanton Rechter op 29 april 2016, het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) veroordeeld om, overeenkomstig de wet terugroeping volksvertegenwoordigers en de kieswet, er zorg voor te dragen dat het CHS binnen zeven dagen na de uitspraak, bijeenkomt, om volgens de in de Kieswet bepaalde wijze, te voorzien in de open gevallen vacatures van De Nationale Assemblee als te gevolg van de terugroeping van de heren R. S. Sapoen en D. Chitan als volksvertegenwoordigers van DNA.

Tegen dit vonnis is zoals u wellicht weet een Kort Geding aangespannen door het CHS, waarbij werd gevorderd op te schorten de werking van eerder genoemd, op 29 april 2016, gewezen vonnis tot, bij een in kracht van gewijsde gegane vonnis zal zijn beslist over de rechtmatigheid van dit vonnis. Ook werd gevorderd dat om de VHP, NPS, PL en de heren Mohab Ali en Sardjoe, elk te verbieden om de aangevangen executie van het genoemd vonnis te continueren. Gesteld werd door het CHS dat het vonnis apert onjuist en onuitvoerbaar zou zijn. De rechter besliste op 6 mei 2016 dat deze vordering van het CHS niet toewijsbaar was en het CHS werd veroordeeld in de proceskosten.

Tegen deze veroordeling heeft de CHS, op 11 mei 2016, het Hof van Justitie benaderd met een verzoek om de werking van het vonnis op te schorten, en de VHP, NPS, PL en de heren Mohab Ali en Sardjoe te verbieden de executie van het vonnis van 29 april 2016 te continueren totdat in hoger beroep zal zijn beslist over het geschil. Wederom werd gesteld dat het vonnis van 29 april 2016 apert onjuist en onuitvoerbaar zou zijn. Het Hof van Justitie heeft het CHS bij beschikking niet ontvankelijk verklaard op 2 juni 2016.

Hiermee is duidelijk geworden dat het gewezen vonnis, waarbij het CHS is veroordeeld om bijeen te komen en te voorzien in de vacante vacatures van De Nationale Assemblee als gevolg van de terugroeping van de heren Sapoen en Chitan voornoemd, moet worden uitgevoerd door het CHS. Het is van belang te benadrukken wat het Hof van Justitie in zijn laatst gegeven beschikking heeft aangegeven, namelijk dat het uitgangspunt is dat alle rechterlijke beslissingen dienen te worden geëerbiedigd.

Derhalve doen wij nogmaals een dringend beroep op U om er voor zorg te dragen dat De Nationale Assemblee, als hoogste orgaan van de Staat, niet vervalt tot illegaliteit, ontstaan doordat personen waarvan het lidmaatschap van uw College is beëindigd door terugroeping en hetgeen bevestigd is door de rechterlijke macht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, dus personen die geen DNA leden zijn, betrokken worden in discussies en besluitvorming in en door De Nationale Assemblee.

Wij doen eveneens een beroep op U om alle acties te ondernemen ter uitvoering van het betreffend rechterlijk vonnis en in de vacatures, die ontstaan zijn als gevolg van de terugroeping van de heren Sapoen en Chitan op kort termijn in te vullen. U kunt een bijdrage leveren aan de voorkoming van verder verval van onze rechtsstaat.

Hoogachtend,

Fractie VHP   Fractie PL   Fractie NPS   Fractie ABOP

De EBS plaatst betonnen masten tussen Paranam en Powakka

Masten zijn in Suriname ontworpen en vervaardigd


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) laat betonnen masten (zie foto - Bron: UnitedNews) maken om de 33 kV-lijn van Paranam naar Powakka aan te leggen. Het bijzondere hiervan is, dat de masten volledig in Suriname zijn ontworpen en vervaardigd. Verder zullen deze masten ook door Surinaamse bedrijven worden geplaatst. Dit project is onderdeel van het elektrificatieproject van Powakka, aldus het bedrijf vandaag, dinsdag 21 juni 2016, in een persbericht.

Volgens Cheryl Margaret, chief engineer bij de EBS, heeft de directie van het bedrijf bij de implementatie van dit project gevraagd om meerdere mogelijkheden te bekijken om niet alleen kosten te besparen, maar ook de duurzaamheid en onderhoudsaspecten mee te nemen. Verder moest de uitvoering laagdrempelig zijn om zodoende de Surinaamse bouwsector en eigen productie ook te stimuleren. Uiteindelijk viel de keus op de toepassing van betonnen masten.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Beton wordt in Suriname geproduceerd en heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld staal, vrijwel geen buitenlandse componenten.

Edwards Redjosentono, electrical engineer, zegt dat dit niet de eerste keer is dat er betonnen masten worden geplaatst in Suriname. Bij de bouw van het 12 kV-netwerk van Paranam naar Overbridge, zijn betonnen masten uit de oude mijnen van Billiton geplaatst. Die masten zijn niet in Suriname geproduceerd. Dit in tegenstelling tot het huidige project waarbij Kuldipsingh, een Surinaams bedrijf, de objecten maakt. De uitvoering van de installatie van de betonnen masten is gegund aan Haukes Constructions en is momenteel in volle gang.

Installatie van de eerste betonnen mast geschiedde op 8 juni 2016. De civieltechnische werkzaamheden zullen ongeveer anderhalve maand duren. Dit werk bestaat uit het transporteren en klaarleggen van de masten, egaliseren van het gebied rondom de masten, het maken van terpen (verhogingen) en het installeren van de masten. Dit gedeelte van het project wordt getrokken door Carol Sovan, civil engineer van de EBS.

Het elektrificeren van Powakka kost 7,5 miljoen Amerikaanse dollar, afkomstig van een IDB-lening (Inter-American Development Bank).

Betonnen masten kunnen moeilijk geplaatst worden in zachte kleigronden. De masten zullen snel de diepte inzakken. Makkelijker is het om betonnen masten in oostelijk en zuidelijk gelegen gebieden te plaatsen waar er hardere ondergrond aanwezig is. In de kleigebieden is het raadzaam en goedkoper om met lichtere palen te werken voor de elektrische nettenbouw, aldus de EBS.

Rosebel Gold Mines/IAmGold betreurt dood illegale goudzoeker in haar concessiegebied

Goudzoeker overlijdt door val in Koolhoven-goudput

Voor hun eigen veiligheid roept Rosebel illegale goudzoekers op concessiegebied te verlaten


Rosebel Gold Mines N.V. betreurt het incident van afgelopen vrijdag, zo laat het bedrijf vanochtend, dinsdag 21 juni 2016, via een persbericht weten. Dit gebeurde nabij de niet-actieve Koolhoven pit in haar concessiegebied in Brokopondo, waarbij de 28-jarige illegale goudzoeker Sergio Pavion dood werd aangetroffen. 

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname berichtte gisteren, dat volgens verklaring van omstanders de man illegaal bezig was met goudwinning. Hij werd op heterdaad betrapt door de beveiliging van Rosebel/IAmGold. Hij sloeg op de vlucht, maar kwam te vallen in een verlaten mijn die vol zat met water. Hij zag kans om uit de mijn te klauteren, maar moet vermoedelijk door ademnood zijn overleden.

Op verschillende locaties binnen de concessie bevinden zich momenteel illegale goudzoekers, waarbij levensbedreigende situaties niet zijn uitgesloten, aldus het goudmijnbedrijf.

Rosebel geeft te kennen in gesprekken met de overheid en de lokale gemeenschappen de herhaaldelijk en uitvoerig de gevaren en risico's daarbij te hebben benadrukt. Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen de overheid, Nieuw Koffiekamp en Rosebel, met als doel om op korte termijn een structurele oplossing te vinden.

De ernst van de situatie wordt duidelijk door de huidige toestand te Royal Hill, één van de mijnen waar Rosebel actief bezig is met mijnbouwactiviteiten. Het gaat om ernstige risico's voor de veiligheid van de werknemers van Rosebel alsook de veiligheid en gezondheid van de goudzoekers zelf. De goudmaatschappij roept illegale goudzoekers die zich bevinden op de Rosebel-concessie om, in het belang van hun eigen veiligheid, deze activiteiten te staken.

Minister van Arbeid: 'SAO moet effectiever en efficiënter gaan functioneren'

Minister Moestadja installeert commissie om SAO door te lichten

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Stichting speelt onvoldoende in op haar taken


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft vandaag, dinsdag 21 juni 2016, een commissie geïnstalleerd die binnen een maand de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) moet doorlichten. De doorlichting moet gezien worden in het kader van het streven van de minister om de stichtingen die ressorteren onder het ministerie effectiever en efficiënter te doen functioneren, aldus het ministerie in een persbericht. 

Ten aanzien van de SAO is de focus gericht op het vinden van een formule om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen voldoen aan de vraag op de Surinaamse arbeidsmarkt naar vakgetrainde mankracht.

Minister Moestadja heeft sinds zijn aantreden als minister, bijna een jaar geleden, voldoende signalen opgevangen vanuit de arbeidsmarkt en vanuit interne structuren, dat de SAO onvoldoende inspeelt op haar taken. De stichting bestaat al 35 jaar en het is niet duidelijk of de doelstelling van toen nog valide is anno 2016.

De stichting krijgt jaarlijks ongeveer 3 miljoen Surinaamse dollar toegekend aan subsidie en heeft bijna negentig personen in dienst, terwijl de jaarlijkse output aantoont dat gemiddeld 500 vakkrachten landelijk worden afgeleverd. Er ontbreken data om te weten hoeveel van deze krachten daadwerkelijk een baan vinden waarvoor ze zijn getraind. Om een juiste waarde oordeel te kunnen geven over de jaarlijkse output van de SAO, zal nagegaan worden of de statuten nog voldoen aan de hedendaagse ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Indien nodig zullen de statuten in een later stadium worden aangepast, zodanig dat het doel van de stichting meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt voor de overheid en overige sociale partners, waardoor zowel subsidie als personeel hierop kan worden afgestemd. Ook zullen profielen worden geformuleerd waaraan het management van de stichting zal moeten voldoen.

Zowel het bestuur van de SAO als de vakbond heeft medewerking toegezegd voor de doorlichting.

Ook de overige stichtingen die ressorteren onder het ministerie zullen onderzocht worden op efficiëntie. Een soortgelijk onderzoek vindt sedert januari dit jaar plaats op het ministerie. De verwachting is dat deze maand de conclusie en aanbevelingen van dit onderzoek gepresenteerd zullen worden aan de minister door de commissie Heroriëntatie Ministerie van Arbeid. Moestadja ziet verhoging van de slagkracht van het ministerie en zijn werkarmen als basis voorwaarde voor de uitvoering van beleidsprogramma’s.

De commissie die de SAO zal doorlichten bestaat uit de adviseur van de minister Soenarijo Moestadja (voorzitter), Joyce Lapar (onderdirecteur bij de SAO), Latoya Pokie (hoofd Personeelszaken Arbeid), en Ronald Hooghart (vertegenwoordiger van de vakbond bij SAO). 

Zo'n 20 koeien dood gegaan op ondergelopen weiland aan Gangaram Pandayweg, Saramacca

Runderen stonden tot buikhoogte in het water


Zeker 20 koeien zijn onlangs dood gegaan op een weiland, nadat dit geteisterd werd door overtollig water aan de Gangaram Pandayweg in het district Saramacca. Districtscommissaris Laksminarain Doebay heeft zich persoonlijk georiënteerd op de plek, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 21 juni 2016.

De weilanden bevinden zich meestal in zwampgebieden, die bij de zware regens blank komen te staan. De koeien bevonden zich tot borst- en buikhoogte in het water. Wanneer de dieren te lang in water staan dan krijgen zij krampen, wat fataal kan zijn. De eigenaar heeft tussen de 600 en 700 koeien. Wat de schade bedraagt is nog niet uitgerekend. Een koe kost momenteel boven de meer dan Srd 1.000, afhankelijk van de kwaliteit en het ras.

De districtscommissaris weet niet of de eigenaar door de Staat vergoed zal worden voor de opgelopen schade. Een dergelijke gebeurtenis maakt hij voor het eerst mee. Doebay voegt er ook aan toe, dat de hevige regenvallen landelijk voor heel veel ongerief hebben gezorgd. Ook bananenaanplanten zijn onder water gelopen aan de Gangaram Pandayweg in het Wayambogebied.

Rapportages dat veel landbouwgebieden onder water zijn gelopen heeft de districtscommissaris echter niet gekregen. Hier en daar zijn wel landbouwvelden onder water gelopen, maar gevallen van grote omvang zijn nog niet gerapporteerd. Al voor de aanvang van de grote regenperiode had Doebay de hoofdlozingen en kanalen laten schoonmaken voor een goede en optimale afvoer van het overtollige water.

Boze bewoners plantage La Diligence barricaderen weg naar Zanderij met huisraad

Verontwaardiging over rechterlijk bevel tot huisuitzetting van twee senioren bewoners

Bewoners gaan niet in op verzoek districtscommissaris van Para om actie te beëindigen 


De weg naar Zanderij is vandaag, dinsdag 21 juni 2016, ter hoogte van kilometerpaal 42 gebarricadeerd door boze bewoners van plantage La Diligence (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd). Twee senioren burgers zijn naar aanleiding van een rechterlijk bevel via een deurwaarder ontruimd uit hun huis. Diverse persoonlijke eigendommen van het gezin zijn op straat gezet. Door de barricade zijn files ontstaan op beide zijden van de weg, aldus de Ware Tijd.

'Mijn ouders wonen al 41 jaren op dit terrein en zij hebben in 2007 de grond aangevraagd, maar we hebben nog niets hiervan vernomen', zegt Michel Kofie, de zoon van de senioren burgers die uit hun huis zijn gezet. Volgens hem wordt het terrein geclaimd door derden. 'Als we hem vragen of hij een grondbeschikking heeft, dan kan die persoon ons dat niet aantonen', aldus Kofie. Zijn ouders zijn niet van plan om het huis te verlaten.

De barricaderende bewoners van plantage La Diligence hebben het verzoek van districtscommissaris Armand Jurel van Para naast zich neergelegd. Hij had ze gevraagd om de barricade op te heffen, omdat het verkeer gestremd is.

'De mensen hebben me gevraagd waar ze zich moeten vestigen en ik heb daarop geen pasklaar antwoord. Ik kan niet tegen een rechtelijke vonnis handelen om de mensen weer in het huis te laten gaan', zegt Jurel.

Diverse persoonlijke eigendommen van het gezin zijn op straat gezet. Jurel zegt dat uiteindelijk de politie de locatie zal aandoen. Hij weet dat plantage La Diligence toebehoort aan een aantal erfgenamen, maar er wonen ook andere mensen. De erfgenamen hadden eerder een rechtszaak aangespannen tegen deze mensen.

President Bouterse in Assemblee: 'De situatie is erger dan werd gedacht, regering zoekt oplossing binnen wet en recht'

Bouterse: 'Niemand is gebaat bij ordeverstoring en chaos'

Minister Van Dijk-Silos: 'Er is geen sprake van een noodtoestand'


President Desi Bouterse heeft vanmiddag, dinsdag 21 juni 2016, De Nationale Assemblee ingelicht over de situatie die ontstaan is na de uitspraak van de Krijgsraad op 9 juni in het 8 decemberstrafproces, terwijl op de agenda stond de behandeling van het Stabiliteits- en Herstelplan 2016-2018 van de regering. Duidelijk werd, dat er sprake is van een soort 'woordenstrijd'. Immers, Bouterse rept over een constitutionele crisis, terwijl minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie over een constitutioneel vraagstuk praat.

Nu het vonnis op schrift beschikbaar is, is de situatie erger dan werd gedacht, stelde de president, zo bericht Starnieuws. Hij gaf aan dat de regering een oplossing zoekt binnen wet en recht. Er is nog geen formeel besluit. De president wacht op een definitieve brief van minister Jennifer van Dijk-Silos.

Bouterse legde uit dat hij gebeld werd door minister Van Dijk-Silos uit het buitenland op 10 juni, een dag na de uitspraak van de Krijgsraad. Volgens de minister zou de uitspraak van de Krijgsraad 'klaarblijkelijk een constitutionele crisis blootleggen'. Een dag later belde de minister weer met de mededeling, dat na bekomen informatie het land daadwerkelijk in een crisis zou zijn beland. De crisis houdt volgens de rapportage van de minister in dat er een verstoring is ontstaan tussen de drie machten, deelde de president De Nationale Assemblee mee.

Tegenover journalisten zei de minister, dat zij niet over crisis sprak, maar dat ze de president er wel over hoorde praten. Op 12 juni was de minister weer in het land. Er vond gelijk overleg met haar plaats op het paleis, omdat het om een vrij ernstige en zwaarwichtig probleem ging. Het staatshoofd vroeg de bewindsvrouwe om haar bezorgdheid vast te leggen in een brief, hetgeen ook is gebeurd. Afgesproken was dat wanneer het vonnis zwart op wit beschikbaar zou zijn, deze brief zou worden ingetrokken voor een definitieve. Het vonnis had de minister gistermiddag beschikbaar. De brief van de minister is nog niet binnen. Daar wacht de president op.

Bouterse zei dat niemand gebaat is bij ordeverstoring en chaos. Zeker niet op dit moment waar ongeveer US$ 4 miljard beschikbaar is voor de ontwikkeling van het land. Er komt een oplossing binnen de mogelijkheden van wet en recht.

Van Dijk-Silos ontzenuwde uitspraken die zijn gedaan over het afkondigen van de noodtoestand. Daar is geen sprake van, zei de bewindsvrouwe tegenover journalisten. Zij verwijst deze uitspraken naar het rijk der fabelen en zei, dat de Veiligheidsraad niet bijeen is geweest, zij maakt daar immers zelf deel van uit.

De minister zei zaken over maanden te hebben geconstateerd die de veiligheid van burgers in gevaar kunnen brengen. Het gaat om rapportages. Zij heeft dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan president Desi Bouterse.

Waar de bewindsvrouw praat van een 'constitutioneel vraagstuk', houdt Bouterse vast aan een 'constitutionele crisis'. Nu hij het vonnis op papier heeft en met zijn juridische adviseurs heeft bestudeerd, blijkt de situatie veel ernstiger te zijn. 'Wat erin staat is erger dan wordt gedacht', zei Bouterse. Hij wilde vooralsnog geen details verschaffen, omdat de minister van Justitie en Politie op basis van het vonnis 'puntsgewijs' de regering zal aangeven wat het probleem is.

De minister zei, dat het constitutionele overleg door de president wordt gevoerd en dat  zij dat niet wil doorkruisen. Zij maakt daar geen deel van uit.

Van Dijk-Silos liet verder weten,dat er altijd mensen zullen zijn die 'alles verkeerd vertalen'. In de tien maanden in deze functie begint zij een olifantenhuid te krijgen. 'Ik handel uit zuivere en oprechte motieven.' De gebeurtenissen hebben volgens haar met de uitspraak van de Krijgsraad een climax bereikt.

Diverse Nederlandse media besteden vandaag aandacht aan de vermeende constitutionele crisis:
http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/crisis-suriname-om-proces-decembermoorden 
http://www.nu.nl/algemeen/4281326/bouterse-spreekt-van-crisis-in-suriname-vonnis-krijgsraad.html
http://www.volkskrant.nl/buitenland/surinaamse-oppositie-vreest-noodgreep-bouterse-om-strafeis-te-voorkomen~a4324434/

Suriname gaat eindelijk kwikgebruik aanpakken

Overheid werkt aan ratificering Minamataverdrag


De overheid en het Basel Convention Regional Center for the Caribbean (BCRC) hebben de handen ineengeslagen om het kwikgebruik in de goudsector in Suriname te verminderen. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid stappen ondernomen om het Minimataverdrag te ratificeren. In dit verdrag wordt de focus gelegd op de controle en het grensoverschrijdende transport van gevaarlijk afval, zoals kwik, en het vernietigen daarvan. Dit bericht De West in haar editie van gisteravond, maandag 20 juni 2016.

Volgens Haydi Berrenstein, coördinator en adviseur Milieubeleid, een werkarm van het Kabinet van de President, zal dit verdrag Suriname helpen om fondsen te werven, om het milieu veilig te maken en bewustwording kweken bij de gemeenschap. De overheid zit inmiddels al in de uitvoeringsfase van het ratificeren van het verdrag.


Berrenstein noemt het bedrijf Grassalco als goed voorbeeld voor het toepassen van een veilige methode van goudwinning waar kwik niet aan te pas komt, namelijk het gebruik van een schuddende tafels. Het bedrijf Sarafina werkt in het binnenland overigens al langere tijd met zogenoemde schuddende tafels (shaking tables) bij het proces van goudwinning. Dat is een van de vereisten die in het Minimataverdrag is opgenomen.In het verlengde hiervan organiseerde de overheid in samenwerking met het BCRC de workshop ‘Mercury Storage & Disposal project Suriname’ , waar zij met verschillende stakeholders brainstormde over het kwikvraagstuk. Een op een gesprekken tussen stakeholders en het BCRC-team werden gevoerd, waarbij de vragen wat gebeurt met kwik en hoe vindt de opslag plaats, centraal stonden.

Berrenstein gaf te kennen, dat de douane aangeeft, dat kwik niet via de officiële kanalen naar binnen komt, en dus op een illegale manier. Er is ook teruggekoppeld met de politie om na te gaan, wat ze doet met onderschepte hoeveelheden kwik en waar die wordt opgeslagen en wat er gebeurt met de personen die de wet overtreden. Berrenstein zegt dit naar aanleiding van de reeds onderschepte kwik te Burnside. Volgens Berrenstein kan men in Suriname heel gemakkelijk komen aan kwik en dat moet veranderen. 'Als je weet wat de kwik loop is, dus als je de informatie hebt, kan je goede actieplannen maken om mee te werken', aldus Berrenstein. Het artikel gaat niet in op de vraag waarom niet effectief wordt opgetreden op de goudvelden tegen het gebruik van kwik in het binnenland door de autoriteiten. Voor zover bekend is daar nog nooit een kilo kwik in beslag genomen, laat staan een goudzoeker voor het gebruik ervan beboet.

De driedaagse workshop wordt in drie landen georganiseerd die het Minimataverdrag nog niet hebben getekend namelijk, Suriname, Jamaica en Trinidad & Tobago. Diverse milieuinstanties en bedrijven die goud winnen waren voor de workshop uitgenodigd. Tijdens de workshop werd vooral aandacht geschonken aan de gevaarlijkste vorm van kwik die in water gevormd wordt door de werking van anaerobe organismen, die zonder zuurstof kunnen leven, namelijk metylkwik is. De kwik hoopt zich op en komt in ons lichaam terecht via besmette vis of vlees die wij eten.

De Basel Conventie kwam op 22 maart 1989 tot stand in Basel, Zwitserland, toen publieke aandacht werd gevraagd voor het fenomeen dat zich voordeed en wat inhield, dat er gevaarlijk afval afkomstig uit het buitenland werd gestort/geïmporteerd in landen zoals Afrika en bepaalde ontwikkelingslanden.

De doelen van het project en de workshop zijn het creëren van effectieve besluitvormingsprocessen op nationaal niveau, kennis opdoen van de kwikafval-loop en het raamwerk dat belangrijk is voor milieuvriendelijk beheer van kwik, bewustwording over kwikafval, overheden assisteren bij de uitvoering voor het milieuvriendelijk beheren van afval, ondersteuning bij Minamata Conventie en bewustwording met betrekking tot de gevaren en risico’s die kwik en kwikafval met zich meebrengen.

(Red. De Surinaamse Krant/De West)

Bond personeel Diakonessenhuis stelt directie een ultimatum

Uiterlijk eind augustus moeten cao-onderhandelingen starten en financiële problemen zijn opgelost


De directie van het Diakonessenhuis krijgt tot eind augustus de tijd van de bond van het personeel om haar financiële problemen op te lossen en de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te starten. Het lukt de directie niet om de salarissen van haar personeel op de afgesproken datum uit te betalen. Het personeel heeft al bijna een jaar geen correctie op het loon gehad, aldus het vakcentrale C-47 bulletin vandaag, dinsdag 21 juni 2016.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao moesten eind vorig jaar al zijn begonnen. De directie vroeg toen echter om uitstel, omdat de ziekeninstelling in financiële problemen verkeerde. Daar is niets in veranderd. Het Diakonessenhuis heeft nog tegoeden lopen bij verzekeraar Self Reliance.

Ziekenhuizen kwamen in problemen nadat de regering in 2013 de basiszorgverzekering introduceerde en de wet voor de tussengroep op 9 oktober 2014. De ziekeninstellingen krijgen hun gelden van enkele verzekeringsmaatschappijen, maar ondanks een overeenkomst om binnen negentig dagen na indiening van de garantiebrieven te betalen, loopt het stroef. Vaak genoeg worden de garantiebrieven pas na negen maanden afgegeven, aldus de vakcentrale C-47, waar de bond van personeel van het Diakonessenhuis bij is aangesloten.

De tarieven zijn ver beneden de kostprijs en het voorstel om de ligdagtarieven aan te passen, is nog niet ingewilligd. Zo blijft de ziekeninstelling in een vicieuze cirkel en is het elke maand weer een horde om de salarissen bij elkaar te krijgen.

Onder het personeel ontstaat beroering. De werknemers stellen, dat door de verhoogde prijzen van goederen en diensten zij niet meer uitkomen met hun sterk aangetaste loon. De bond zegt, dat zij niet kan garanderen dat de werkzaamheden na eind augustus voortgang vinden. Tijdens een algemene ledenvergadering van de bond op 10 juni werd het ultimatum gesteld, dat de cao-onderhandelingen uiterlijk eind augustus moeten beginnen.

Braziliaans leger schiet mascotte jaguar Juma dood tijdens ceremonie rond Olympische fakkel in Manaus

Incident roept vragen op over het houden van jaguars in legercentra in Amazonegebied


De jaguar mascotte Juma van het Braziliaanse leger, Comando Militar da Amazônia, in de CIGS dierentuin in Manaus, onderdeel van een leger trainingscentrum waar veel dieren worden gehouden die tijdens patrouilles door soldaten zijn gevangen, werd gisteren gedood met pistoolschoten nadat ze was losgebroken en een soldaat dreigde aan te vallen. Dit berichten vandaag, dinsdag 21 juni 2016, diverse Braziliaanse media.

Het incident vond plaats tijdens een ceremonie met de Olympische fakkel (zie foto - Bron: Jair Araújo/Diário do Amazonas). De dood van jaguar Juma onthult het drama van een bedreigde diersoort en roept vragen op over het houden van wilde dieren in de centra van het leger in het Amazonegebied. Juma werd neergeschoten met een pistoolschot in het Oorlogs Training Centrum in Selva (CIGS) kort na te zijn gepresenteerd met de Olympische fakkel.

Net als een andere jaguar, genaamd Simba, was ze geketend en werd ze aan het publiek gepresenteerd tijdens de ceremonie. Het leger houdt een aantal jaguars (Panthera onca) in gevangenschap in het Amazonegebied.

Veel jaguars als Juma worden mascottes van legerbataljons en ondergaan trainingen. In Manaus zijn de dieren frequent aanwezig bij militaire parades, een praktijk die wordt veroordeeld door biologen en dierenartsen.


In 2014, tijdens het opnemen van een documentaire in Manaus, toonde een CIGS-militair Juma, de mascotte van het centrum, aan de BBC Brazilië. Gezegd werd, dat de jaguar gered werd met verwondingen door soldaten, nadat haar moeder was gedood. Het dier werd genomen in het centrum en is opgegroeid onder de hoede van verzorgers.


Het tragische lot van Juma vestigt de aandacht op de steeds ernstiger wordende situatie van de bedreigde jaguar in Brazilië. Het is een dier dat uitgebreide beschermde leefgebieden nodig heeft om te overleven, voor de jacht op diersoorten als capibara's en zelfs alligators. Ze wordt door ontbossing bedreigd, niet alleen in de Amazone en de Pantanal en de Cerrado, om ruimte voor de uitbreiding van de landbouw te creëren.


Het Comando Militar da Amazônia stelt in een verklaring, dat na de Olympische ceremonie gisteren, Juma wist te ontsnappen in het midden van de dierentuin. Het bureau verklaart, dat een groep dierenartsen en militairen probeerde het dier te vangen door het schieten van verdovingspijlen, maar dat mislukte waarop de jaguar een soldaat dreigde aan te vallen. Toen werd besloten om gericht met een pistool de jaguar dood te schieten.


(Red. De Surinaamse Krant)

Minister van Welzijn blijft Stichting voor het Kind steunen

Achterstallige subsidie wordt zo snel mogelijk overgemaakt


Minister Joan Dogojo van Welzijn (voorheen Sociale Zaken en Volkshuisvesting) heeft zich vorige week persoonlijk georiënteerd bij de Stichting voor het Kind, een kinderopvang voor moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen die misbruikt, verwaarloosd en mishandeld zijn, zo meldt het ministerie vandaag, dinsdag 21 juni 2016, in een persbericht. 

Zij zal er voor zorgen dat de achterstallige subsidie van het ministerie aan de stichting, zo snel mogelijk gestort wordt.

Dogojo heeft bij haar bezoek aan de stichting de problemen van de instelling aangehoord. Zij zei er alles aan te doen om ondersteuning te bieden. De stichting krijgt voeding voor de kinderen en begeleiding van het ministerie. De stukken van de stichting zijn de laatste week in april door het ministerie doorgestuurd naar het ministerie van Financiën voor verdere afhandeling. Verwacht wordt dat Financiën elk moment de subsidiegelden kan overmaken.

Er is nauw contact tussen het ministerie en het ministerie van Financiën hierover, aldus het ministerie van Welzijn.

Oranje Trophy van Suriname naar Brazilië met de auto

Dertien oranje fourwheeldrives rijden via acht landen naar Rio de Janeiro


De 5e editie van de ‘Oranje Trophy’ vertrekt zaterdag vanuit Paramaribo naar Rio de Janeiro in Brazilië. Deze stoet van 31 man in dertien oranje fourwheeldrives legt een monstertocht van 11.500 kilometer door acht landen in zes weken af om te finishen op de Olympische Spelen.

De deelnemers zijn gisteren, maandag 20 juni 2016, vertrokken naar Suriname. Onder hen ook ‘The Driving Doctors‘, het medisch team van de Oranje Trophy.

The Driving Doctors gaan onderweg ook aan de slag tegen zika in de zeven zikalanden die zij passeren: voorlichting geven en een antimuggenmiddel en condooms uitdelen. Komend weekend, begint de trophy vanuit Paramaribo richting Guyana.

CBvS-governor: 'Koers stabiliseert pas wanneer we allemaal willen dat die stabiel blijft'

Waarde van Surinaamse dollar blijft in vrije val


De waarde van de Surinaamse dollar wordt met de dag minder. De wisselkoers is nog steeds niet gestabiliseerd. De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, zegt dat de koers pas stabiliseert 'wanneer we allemaal willen dat het stabiel blijft, wanneer we de export verhogen en wanneer we nalaten elke dag op jacht te gaan naar vreemde valuta'. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 21 juni 2016.

De indicatieve koers voor vandaag, die de CBvS bepaalt, is Srd 7,09 voor een Amerikaanse dollar. De opkoopkoers is Srd 6,97. De verkoopprijs voor de euro is Srd 8,05 en de opkoopprijs Srd 7,87.

Gersie stelt, dat alles staat en valt met 'hoeveel vertrouwen je aan jouw eigen munt en eigen beleid geeft en is ervan overtuigd dat er op dit moment goed beleid gevoerd wordt'. De koersontwaarding en de inflatie gaan volgens hem hand in hand. De inflatie was in april ten opzichte van een jaar geleden 46%.

De CBvS-governer zegt verder, dat de noodzakelijke maatregelen die worden getroffen op het gebied van staatsfinanciën maken dat de inflatie ook toeneemt. Die hebben volgens hem echter een eenmalig effect. 'De maatregelen volgen elkaar op waardoor de inflatie toeneemt. Nadat de maatregelen zijn ingevoerd, kom je weer in rustiger vaarwater.'

Minister Van Dijk-Silos terughoudend met uitspraken over constitutionele crisis

PL-voorzitter Somohardjo maakt zich zorgen over uitspraken president Bouterse

'Als de president begint te praten over staatsveiligheid, dan krijg ik 't gevoel dat hij de noodtoestand anytime kan afkondigen'


Nu de regering beschikt over een afschrift van de beslissing van de Krijgsraad over de voortzetting van het 8 decemberstrafproces en het negeren van de in april 2012 gewijzigde Amnestiewet, is minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie ervan overtuigd, dat met dat besluit een constitutionele crisis is ontstaan.

De bewindsvrouwe gaat de brief aan president Desi Bouterse waarin zij gewag maakt van een 'mogelijk constitutioneel vraagstuk' intrekken. Bouterse krijgt een tweede brief waarin Van Dijk-Silos zal aangeven, dat er daadwerkelijk sprake is van een constitutionele crisis. Hierdoor is de staatsveiligheid in gevaar gekomen. De minister zou zich naar verluidt beroepen op artikel 132 van de Grondwet.

Dat heeft een delegatie van de Pertjajah Luhur (PL) gisteren te horen gekregen tijdens een onderhoud met het staatshoofd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 21 juni 2016. Van Dijk-Silos durft zich echter vooralsnog niet uit te spreken over een mogelijke constitutionele crisis. Ondanks dat het Kabinet van de President onlangs melding heeft gemaakt van de brief die de minister heeft gestuurd aan de president, waarin zij haar bezorgdheid uit over de uitspraak van de Krijgsraad, blijft zij zelf daar vaag over. Silos typeert de inhoud van de brief als 'een interne mening gebaseerd op rapportages' en zegt ook dat het schrijven geenszins de aanleiding is geweest voor de gesprekken die de president nu voert in verband met de door hem geconstateerde constitutionele crisis.

Ze merkt op dat deze zaak niet op ministerieel niveau is. 'Laat de president rustig zijn ding doen. Als ik het vonnis heb gelezen, kan ik verder erover praten.' Ze verwacht dat de president later in de week publiekelijk hierover zal uitkomen.

'Als de president begint te praten over staatsveiligheid dan krijg ik het gevoel dat hij de noodtoestand anytime kan afkondigen. Daar maak ik mij zorgen over', zegt Somohardjo. De politicus zegt dat een noodtoestand het laatste is wat Suriname op dit moment nodig heeft. Dit zal volgens hem de economische crisis alleen maar verergeren. Hij vreest voor boycot door het buitenland, mocht het zover komen.

'Er gaat zo goed als niets meer binnenkomen. Niet eens een aardappel. Suriname heeft in de loop der jaren al te maken gehad met een militaire coup, telefooncoup, kapitaalcoup, een politieke coup met Sapoen en nu krijgen wij een constitutionele of presidentiële coup', voorspelt Somohardjo. Hij hoopt dat Bouterse tot inkeer komt en 'geen gekke dingen doet',

Twijfels bij regering Curaçao over claims en extra kosten opgevoerd door Ballast Nedam bij bouw HNO

Bedragen nimmer onderbouwd en Jaarverslagen 2013 en 2014 ontbreken


De regering van Curaçao heeft twijfels over de claims en extra kosten die bouwbedrijf Ballast Nedam heeft opgevoerd bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO). De bedragen zijn nimmer onderbouwd en er missen bovendien over de jaren 2013 en 2014 jaarverslagen die niet zijn ingediend, laat staan gecontroleerd of aangenomen. 

'Verantwoordelijke coördinator Sona is al herhaalde malen hierop gewezen en naar gevraagd', aldus de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Siegfried Victorina (PS) gisteren in de Staten, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 21 juni 2016.

Het is bovendien niet duidelijk wie deze mogelijke kosten zou moeten betalen. 'Is dit Sehos, Berenschot, Sona of de regering?', aldus de GMN-minister.

Ook de aangekondigde bouwachterstand wordt betwijfeld. Victorina: 'Berenschot en Ballast spreken over een bouwachterstand van acht maanden, waarbij het HNO in mei 2018 klaar is. Ook dit is niet overtuigend bewezen en ik denk dat de bouw eerder dan mei 2018 gereed zal zijn. Er is ook geen reden voor achterstand.'

Om al deze twijfels weg te nemen heeft de regering het Belgische bedrijf VK Architects & Engineers in de arm genomen om het bouwproject HNO op onafhankelijke wijze te evalueren. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met het geven van advies en bijstaan met de nodige ‘knowhow’ bij bouwprojecten op het gebied van zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, zo is uit de website van het bureau op te maken. Het bedrijf zal drie gebieden evalueren.

Om het complete bericht te kunnen lezen gaat u naar hier.

Het Financieele Dagblad weigert berichtgeving falend toezichtbeleid CBCS te rectificeren

Centrale Bank: 'Het Financieele Dagblad heeft het niet begrepen'


Het Financieele Dagblad (FD) heeft gecorrigeerd, dat in een recent hoofdredactioneel commentaar per abuis is gemeld, dat De Nederlandsche Bank (DNB) toezichthouder is van Aruba, maar het  FD voelt zich niet genoodzaakt de beschuldigende passage in hetzelfde commentaar waarin het falend toezicht op de Nederlandse verzekeraar HDI-Gerling in de schoenen van de Centrale Bank CBCS op Curaçao wordt geschoven aan te passen. Dit zegt Han Dirk Hekking, chef middentafel van het FD in Amsterdam, vandaag, dinsdag 21 juni 2016, weten in het Antilliaans Dagblad. 

Deze krant had FD0hoofdredacteur Jan Bonjer per e-mail vragen gesteld naar aanleiding van de persconferentie van CBCS-president Emsley Tromp, waarin laatstgenoemde wees op een aantal misslagen in het commentaar; met name met betrekking tot de miljoenenaffaire HDI-Gerling.

De krant in Amsterdam, die bekendstaat om financiële berichtgeving, weigert echter de stelling te corrigeren dat ‘onder het Antilliaanse toezichtbewind van Tromp HDI-Gerling volgens justitie door haar eigen directie beroofd is van haar Antilliaans verzekeringsdochters’. En wijst daarbij op de rol van Treston Insurance Company, ‘dat sinds 2003 een hoofdzetel op Curaçao heeft’.

Nee, reageert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in Willemstad. 'Het Financieele Dagblad heeft het niet begrepen. Het betrof allereerst een Nederlandse instelling (HDI-Gerling) met het op Aruba gevestigde bedrijf Treston Insurance Company Aruba.' Volgens de CBCS vindt de bewuste gewraakte transactie in kwestie plaats in 2008. Pas een jaar daarna, in 2009, nemen betrokken vader en zoon de op Curaçao gevestigde verzekeraar PGI over, waarvan de naam in 2010 wordt gewijzigd in Treston Insurance Company Curaçao.

Leest u hier het gehele artikel.

Curaçao's minister Suzy Camelia-Römer start campagne ter bestrijding illegale bouw op overheidsgronden

‘Tereno pa tur, pero na òrdu si!’


Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft in samenwerking met Domeinbeheer een campagne gelanceerd om illegale constructies op overheidsterreinen te bestrijden. ‘Tereno pa tur, pero na òrdu si!’ (voor iedereen een terrein, maar wel volgens de regels) is de slogan van deze campagne, zo bericht vanochtend, dinsdag 21 juni 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Tijdens een bijzondere persbijeenkomst, waarbij de minister een tocht maakte langs verschillende illegale constructies, deed de bewindsvrouwe gisteren uit de doeken wat de campagne precies inhoudt.

Om illegale bouw tegen te gaan, heeft ze een zerotolerancebeleid (of nultolerantiebeleid, red.) geïntroduceerd. Bestaande gevallen van illegale bezetting zullen worden geëvalueerd om vervolgens te bepalen of deze gevallen kunnen worden geformaliseerd. 'Dit gebeurt natuurlijk altijd binnen de wettelijke kaders, volgens de regels en het beleid. Het illegaal bezetten van een stuk terrein is een ernstige zaak met nog ernstigere gevolgen voor het volk', zo liet Camelia-Römer gisteren weten.

'Wie overheidsgebieden illegaal bezet, staat bovendien planologische ontwikkeling die in het voordeel dient van de gemeenschap in de weg.'

Bij elk geval zal moeten worden vastgesteld of het gaat om een reeds bestaande of een nieuwe constructie. Dit gebeurt op basis van gedetailleerde satellietfoto’s die van elk gebied op Curaçao zijn gemaakt en waarop alle constructies, straten en terreinen die op Curaçao zijn geregistreerd, zijn vastgelegd.

Met ingang van augustus wordt middels een informatiesessie de mogelijkheid gegeven om vrijwillig melding te maken van illegale bezetting en om op die manier in aanmerking te komen voor eventuele formalisering van het terrein. Inmiddels is een website gelanceerd waarop informatie wordt gegeven over illegale constructie, het behouden van de openbare orde en de verschillende projecten van Domeinbeheer. Als extra service is ook de nieuwe telefoonlijn 08001919 geopend voor informatie voor het publiek.

Voor meer informatie: www.terenopatur.com

CEO-Newmont Goldberg: 'Newmont een van de weinige mijnbouwbedrijven die gloednieuwe mijnen bouwt'

'Newmont bouwt Merian-goudmijn in Suriname en Long Canyon-mijn in de staat Nevada, VS'Governor CBvS: 'Pensioenfondsen zouden moeten overwegen om hun gelden te beleggen in schatkistpapier'

Gersie: 'Vooral in deze tijd is dit een nieuw instrument dat nog onvoldoende wordt gebruikt'


De pensioenfondsen in Suriname moeten meer gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden om hun inkomsten te verhogen. 'Het is belangrijk dat ze weten dat de optie bestaat om hun geld goed te beleggen in schatkistpapier. Vooral in deze tijd is dit een nieuw instrument dat nog onvoldoende wordt gebruikt', zegt Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), akldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 21 juni 2016.

Door te investeren in schatkistpapier kunnen onder meer pensioenfondsen geld aan de Staat lenen, met een korte looptijd, tegen hoge rente. Dit is ook een middel van de CBvS en de overheid om het evenwicht tussen de Surinaamse dollar en vreemde valuta te herstellen, door het overschot aan SRD's te laten afromen. De eerste veiling van schatkistpapier door de overheid heeft in mei plaatsgevonden. 

Gersie geeft toe dat er nog onvoldoende wordt ingespeeld op deze nieuwe mogelijkheid. 'Vanuit de zijde van de overheid en het ministerie van Financiën, moet er meer aandacht worden gevraagd voor dit instrument Het is belangrijk dat men weet dat deze optie bestaat.'

De governor stond de pers gisteren te woord in verband met de zesde Conferentie van de Caribische Associatie van Toezichthouders op Pensioenfondsen (CAPS). Suriname is gastland van de conferentie waaraan deskundigen uit de regio, Verenigde Staten en Engeland deelnemen.

CBvS-directrice Ingeborg Geduld-Nijman zei tijdens de openingsceremonie, dat kennisuitwisseling cruciaal is ter verbetering van toezicht op het pensioengebeuren. Governor Gersie benadrukte, dat het pensioenwezen in Suriname, versterking behoeft, maar geen gevaar vormt voor de financiële sector in Suriname. 'Als het gaat om het ontwikkelen van de kapitaalmarkt in Suriname, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de schuldpolitiek van de overheid.'

Suriname telt ongeveer veertig pensioenfondsen, waarvan het grootste is, dat van de ambtenaren met 32.000 leden. De pensioenfondsen van het land beheren samen zo'n een half miljard Amerikaanse dollar. Slechts 22 procent van de 190.000 werkenden in Suriname heeft een pensioenverzekering of pensioenregeling.

Vonnis Krijgsraad 9 juni hervatting 8 decemberproces en negeren Amnestiewet

Na uitspraak Krijgsraad spreekt president Bouterse van een 'constitutionele crisis'


Het vonnis van de Krijgsraad, uitgesproken op 9 juni, is gisteren op schrift beschikbaar gekomen. President Desi Bouterse heeft tijdens diverse consultaties die hij gehouden heeft naar aanleiding van die voor hem negatieve uitspraak, beweerd dat er een constitutionele crisis is ontstaan. Ook zou de staatsveiligheid met de uitspraak van de Krijgsraad het 8 decemberstrafproces te vervolgen en de gewijzigde Amnestiewet te negeren, in gevaar zijn gebracht. De president heeft benadrukt dat er een oplossing voor de situatie gevonden moet worden met de wettelijke bepalingen in de hand, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 21 juni 2016.Bouterse heeft onder andere gesproken met de leiding van het Nationaal Leger, het Korps Politie Suriname en heeft een gezamenlijk overleg gehad met de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Hij heeft verder gesproken met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP, partijleider van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland en hoofdbestuurslid Hesdy Pigot, en met een afvaardiging van de Pertjajah Luhur, Hendrik Setrowidjojo (partijraadsvoorzitter) en Robert Soentik (partijsecretaris). Ook is informatie verschaft aan manschappen van het Nationaal Leger en officieren van het Leger en Politie.

De president heeft de consultaties gepleegd, nadat hij een brief ontvangen had van minister Jennifer van Dijk-Silos. Zij heeft haar bezorgdheid geuit over een mogelijk constitutioneel vraagstuk.

Bouterse heeft te kennen gegeven aan onder andere de NPS en de Pertjajah Luhur, dat nu het vonnis op schrift is, de minister haar eerste brief zal terugnemen en haar definitieve mening zal geven over de situatie. Volgens de president is de staatsveiligheid in gevaar.

De Krijgsraad heeft artikel 1 van de Amnestiewet buiten toepassing gelaten bij de uitspraak. De Krijgsraad heeft vastgesteld dat de wetswijziging zonder meer kan worden aangemerkt als inmenging in een lopende strafzaak, die in een vergevorderd stadium was. Dit op basis van artikel 137 van de grondwet. Voor zover de rechter in een concreet geval aan hem voorgelegd, toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met één of meer in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.

 De Krijgsraad heeft het verzoek van de auditeur-militair om de schorsing van de vervolging voor de periode van een jaar te verlengen afgewezen. Dit had auditeur-militair Roy Elgin gevraagd op 4 maart dit jaar. De Krijgsraad heeft bepaald dat het onderzoek ter terechtzitting zal worden voortgezet in de stand waarin het zich vóór de schorsing bevond, namelijk het requisitoir.

NPS roept president Bouterse op het hoofd koel te houden

Structuren NPS: 'Er is geen constitutionele crisis en staatsveiligheid is niet in gevaar'


De Nationale Partij Suriname (NPS) roept president Desi Bouterse op om het hoofd koel te houden. Er is volgens de structuren van de partij, die gisteravond in spoedvergadering bijeen waren in het partijcentrum in Paramaribo, geen constitutionele crisis. Ook de staatsveiligheid is niet in gevaar. Een beslissing van de rechter gebaseerd op de Grondwet kan geen constitutionele crisis veroorzaken, stelt de NPS in een vanochtend, dinsdag 21 juni 2016, uitgegeven verklaring. 

De verklaring luidt als volgt: 

'Naar aanleiding van de besprekingen die de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) Gregory Rusland heeft gevoerd met de president van de republiek Suriname Desiré Bouterse verklaart de Nationale Partij Suriname (NPS) het volgende: 

De president heeft enkele mededelingen gedaan aan de hand van een schrijven van de minister van Justitie en Politie en komt tot de volgende conclusies:
- dat er een constitutionele crisis heerst en dat ten gevolge hiervan de staatsveiligheid in gevaar is.
- Dat er door het besluit van de Krijgsraad volgens de president een vrij ernstige situatie is ontstaan die hij binnen alle wettelijke mogelijkheden wil oplossen.
- Dat de president er alles aan zal doen om nog voor 30 juni, de datum waarop het strafproces zal worden voortgezet, tot een oplossing te komen.
- Dat de Amnestiewet nimmer door de rechterlijke macht terzijde gelegd mocht worden.

De structuren van de Nationale Partij Suriname verklaren;
- Dat er geen sprake is van een constitutionele crisis en dat de inwendige en uitwendige staatsveiligheid niet in gevaar zijn. Een beslissing van de rechter gebaseerd op de grondwet kan geen constitutionele crisis veroorzaken.
- Dat zij eerbiediging van de rechtsstaat voorop stellen; de scheiding der machten respecteert en volledig staat achter de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
- Dat zij ernstig bezorgd zijn over de ontstane situatie, en dat met de animositeit die door bepaalde groepen gecreëerd wordt, een onheilspellend pad betreden wordt.
- Dat de enige crisis die er momenteel heerst, een vernietigende economische crisis is, die diep ingrijpt in het dagelijkse leven van elke burger.
- Dat de partij voort zal gaan met het informeren van relevante nationale en internationale groepen.

Op basis van het bovenstaande roept de NPS de president op om het hoofd koel te houden. De NPS roept tot slot de gehele samenleving op tot waakzaamheid en bescherming van de rechtsstaat.'

'Zogenaamde constitutionele crisis bedoeld om 8 decemberstrafproces te verstoren'

Deken Orde van Advocaten: 'Je kunt niet zeggen, dat president Bouterse rechters moet opdonderen’

'Nu het Eugene van der San, Clifton Limburg en Rachied Doekhie niet goed uitkomt, gaan zij rechterlijke macht desavoueren'


'De zogenaamde constitutionele crisis en de vele consultaties met de drie machten en de leger en politie zijn allemaal bedoeld om het 8 decemberstrafproces, waarin president Desi Bouterse in persoon als hoofdverdachte terecht staat, te verstoren. Dit kan en mag niet, omdat de democratie en rechtstaat te allen tijde gewaarborgd moeten worden.' Dit zegt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi maandag 20 juni 2016 in het Dagblad Suriname. 

Jogi, die een derde termijn nu in De Nationale Assemblee (DNA) zit, wordt in zijn reactie ook bijgestaan door Harish Monorath, advocaat en Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova). Volgens Monorath kunnen de recente uitspraken van NDP-parlementariërs, waaronder ook NDP'er Rachied Doekhie, niet door de beugel.

Beide heren hopen, dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, Doekhie voor deze gedane uitspraken tot de orde roept. “Ik geloof er niet in dat de totale NDP dezelfde mening is toegedaan als Doekhie. Je kan zonder meer niet komen zeggen dat ‘president Bouterse rechters moet opdonderen’. De rechterlijke macht mag onder geen enkel beding op een dergelijke laatdunkende manier worden besproken. Nu het Eugene van der San, Clifton Limburg en Doekhie niet goed uitkomt, gaan zij de rechterlijke macht desavoueren' , stelt Monorath. Volgens de jurist zijn er altijd rechtsmiddelen als iemand het oneens is met een beslissing van de rechter.

Wanneer Doekhie deze uitspraken doet, brengt de deken in herinnering de kwestie van Venezuela waar de overleden ex-president Hugo Chavez in 1992 bij het oneens zijn met de rechterlijke macht 1.000 van de 1.200 rechters in een jaar heeft laten vervangen. 'Dit kon hij, omdat hij met de meerderheid in het parlement de Grondwet kon veranderen.' Men kan volgens hem van geluk spreken, dat de Surinaamse Grondwet aangeeft, dat Surinaamse rechters slecht kunnen worden ontslagen als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of op eigen verzoek. 'God zij dank dat wij de rechterlijke macht op zo een dergelijke manier hebben beschermd', aldus Monorath.

Monorath, ex-parlementariër namens Nieuw Suriname en lid van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), zegt dat het staatshoofd naarstig op zoek is naar samenwerking om de huidige Grondwet te kunnen wijzigen. Hiervoor zal hij 34 stemmen in het parlement nodig hebben, terwijl hij nu slechts op 32 kan rekenen. Vandaar dat zijn partijvoorzitter Ronnie Brunswijk onlangs ook was uitgenodigd. 'Als hij de Grondwet verandert, kan hij de rechters mogelijk wel ontslaan.'

Wat hij wel weet, is dat de Abop-leider, Ronnie Brunswijk, geen enkel plannen heeft om nu met de NDP in zee te gaan. Hij hoopt dat de overige oppositiepartijen hetzelfde voorbeeld volgen.

Jogi vindt dat alle berokken mensen in deze kwestie wijsheid moeten betrachten een geen gevaarlijke stappen moeten ondernemen die het bestaan van de burger in gevaar zullen brengen. Vandaar dat zijn partij ook voorstander is van een normale voortzetting van het 8 decemberstrafproces. ‘Ongeacht wat de uitspraak van de rechter zal zijn, moeten wij ons aan deze afspraken houden. Is men het niet eens met de Krijgsraad, zijn er dan genoeg waarborgen en instituties waar betrokkenen hun recht kunnen zoeken. Wij moeten met wijsheid handelen in deze situatie.’

De VHP is volgens de parlementariër zeker een partij die met wijsheid handelt. ‘Zo was het ook tijdens de jaren `80 toen er chaos in het land was.’ Daar heeft de voormalige voorzitter van de oranje partij, wijlen Jaggernath Lachmon, volgens hem ook wijsheid betracht. Bij de zogenoemde Telefooncoup in de jaren `90 is ook wijsheid betracht. Als het in hun voordeel is, is er wel recht gesproken

Monorath hekelt het feit, dat bepaalde figuren de rechterlijke macht op dusdanige manier beledigen wanneer zaken niet in hun voordeel gaan. Zo is het volgens hem ook in de ‘terugroepkwestie van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan waar bepaalde mensen, ondanks een duidelijke vonnis van de rechter, weigeren dit vonnis op de juiste manier uit te voeren Dit slechts, omdat het niet in iemands voordeel uitkomt. Vandaar dat de Sova gemeend heeft om alle zusterorganisaties in de wereld aan te schrijven.’ 

Zowel Jogi als Monorath vindt dat polarisatie op geen enkele wijze in deze kwestie gehanteerd kan worden. 'Polarisatie zal op geen enkele manier leiden tot zaken die zich vandaag de dag aandienen. Bovendien is polarisatie nog minder in het belang van de Surinaamse samenleving. De grootste oorlog wordt beëindigd na overleg', aldus Jogi.

Regeringen laten jarenlang vuilstort Ornamibo links liggen – Radeloze omwonenden barricaderen toegangsweg

Vuilstort zorgt al vele jaren voor ernstige overlast omwonenden

Overheid lijkt zich geen raad te weten met Ornamibo en komt met lapmiddelen als 'oplossing' – Al in 2006 zei een minister, dat Ornamibo ongeschikt als vuilstortlocatie...


Dat de overheid zich geen raad weet met en de vuilstort Ornamibo en met de klagende omwonenden werd donderdag 16 juni weer eens bewezen. Die dag besloten omwonenden de toegangsweg naar de vuilstort te barricaderen, een zoveelste actie om gehoord te willen worden. Tijdens dat protest werd weer eens de onmacht en passieve attitude van de overheid (lees: het verantwoordelijk ministerie van Openbare Werken, OW) bloot gelegd door een ongefundeerde uitspraak van ene Raoel Swedo, die als het hoofd van de Voorlichtingsdienst van OW zei, dat de protestactie politiek werd gestuurd...... Maar, heer Swedo, legt u eens uit hoe je duizenden overlast veroorzakende vliegen en rookontwikkeling op en rond de vuilstort kunt sturen? Zij worden feitelijk door uw, OW, onmacht en onkunde gestuurd in de richting van omwonenden die daar letterlijk ziek van worden en dat al vele jaren achtereen. Heeft u het antwoord, heer Swedo?

Afval wordt zelfs in de Parakreek gestort, waardoor het water verontreinigd is geworden en buurtbewoners er geen gebruik meer van kunnen maken. Daarenboven worden alle soorten afval op de vuilstort gedumpt, of het nu gaat om huishoudelijk afval, medisch afval, asbesthoudende materialen of kadavers. De vuilstort is een ongecontroleerde onhygiënische gevaarlijke tijdbom en de regering weet dat. Al vele jaren zijn er problemen met de vuilstort Ornamibo. Klagen omwonenden niet over vliegen- of stankoverlast dan is het wel de rook die voor gezondheidsproblemen zorgt. Maar, achtereenvolgende regeringen hebben geen oog en oor gehad voor de problemen. Er is nog geen enkele structurele oplossing in zicht, laat staan een nieuwe vuilstortlocatie.


Hieronder als collectieve geheugenopfrisser een overzicht vanaf 2006 van het Ornamibo-syndroom van de regering.

Herindeling vuilstort...
Begin november 2006 maakte toenmalig minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken bekend, dat de vuilstortplaats Ornamibo zou worden heringedeeld. Maar, het ging slechts om een noodmaatregel om een einde te maken aan de aanhoudende stank- en rookoverlast voor de omgeving. De mededeling kwam daags na het einde van een dagenlange brand op de vuilstort, die vermoedelijk was veroorzaakt door zogenoemde ‘rapers’, die vooral op zoeken waren naar bruikbaar en te verkopen kopermateriaal. Van enige herindeling was echter geen sprake, slechts werden truckladingen zand gestort. Volgens minister Joyce Amarello-Wlliams van het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) - het huidige minister van Arbeid - was de ligging van de vuilstort ongeschikt.

Ruim een jaar later, eind januari 2007, werd bekend, dat binnen niet te lange tijd de eerste moderne vuilstortplaats van Suriname in gebruik zou worden genomen: Ornamibo zou worden heringericht volgens internationale milieustandaarden en afval zou worden gesorteerd, beheerd en gecontroleerd. Gesproken werd van een mijlpaal. Ewald Gerard, toenmalig directeur Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken, liet via de media weten, dat een aanbieder van vuil instructies zou gaan krijgen om in een bepaalde ‘cel’ te storten, waar opzichters de aanbieder vervolgens zouden moeten instrueren. Het gedumpte vuil zou dagelijks worden afgedekt met zand en bespoten worden met bestrijdingsmiddelen. Van stank, rook en gassen door het veelvuldig in brand steken zou geen sprake meer zijn. Er zouden weegbruggen en een afvalregistratiesysteem komen.

Herinrichting à 385.000 euro.....
Toenmalig minister Rick van Ravenswaay van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) en Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken (OW) ondertekenden 11 januari 2007 het project ‘Het aanleggen en inrichten van een gecontroleerde vuilstortplaats te Ornamibo (Fase 1)’. Het project wordt voor ruim 385.000 euro gefinancierd uit het Startfonds (Nederlandse Verdragsmiddelen). Het ministerie van Plos stelde ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar. Dit werd op 12 januari 2007 bericht door het Dagblad Suriname en de Ware Tijd. Laatstgenoemde krant schreef overigens abusievelijk, dat het ging om 385 miljoen euro.
Aannemer AGWW (Aannemers-, Grondverzetbedrijf Water en Wegenbouw) moest binnen acht maanden de nieuwe stortplaats in gereedheid brengen. Met dat bedrijf was op 29 december 2006 bij OW een samenwerkingscontract ondertekend voor de herinrichting van de vuilstort.
In de begroting voor het jaar 2011 van OW werd vermeld dat in 2007 een aanvang was gemaakt met de herinrichting en dat voor de eerste fase een bedrag werd uitgetrokken van bijna drie miljoen Surinaamse dollar. In vier fasen moet in totaal zestig hectare worden heringericht. Op de heringerichte vuilstort moet het aangeleverde vuil in lagen gestort worden. Na een bepaalde hoeveelheid en het bereiken van een hoogte van vijftien meter, wordt het vuil afgedekt met zand. Bij de herinrichting zou de stortplaats opgebouwd moeten worden met hoogteverschillen van telkens twee meter. Nadat de eindhoogte is bereikt, moet alles afgedekt worden met klei. De nieuwe vuilstort moet voorzien zijn van leidingen, onder de grond, om het vervuilde water in op te kunnen vangen. Vervolgens zal het water in speciale vergaarbakken opgevangen en gezuiverd worden, waarna het gezuiverde water de Pararivier in zal stromen.

Rapers rapen vis-, brood- en vleesafval voor worstverkopers...
Maar, ondanks gedane toezeggingen vanuit de overheid bleef de stortplaats voor overlast zorgen. In de tweede week van mei 2009 bleek dat gedumpt vis-, brood- en vleesafval te Ornamibo in opdracht door rapers werd verzameld om vervolgens terecht te komen in de keukens van verkopers van worst en andere etenswaren. Dit werd 12 mei bekendgemaakt door de Ware Tijd. Met grote regelmaat kwamen afnemers van de vis-en vleesdelen naar de vuilstortplaats. De rapers werden voor hun werkzaamheden vergoed.

Dezelfde krant berichtte in haar editie van vrijdag 16 maart 2012, dat met het uitbreiden van de vuilophaaldienst er natuurlijk ook meer vuil verwerkt moest gaan worden. Uit het artikel werd duidelijk dat er een folielaag op de vuilstort was geplaatst om vervuiling van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen en ook dat de grond was verhoogd. Daarnaast meldde de krant dat er daadwerkelijk een irrigatiesysteem was aangelegd om vuil water te zuiveren en het schone water te lozen in de Pararivier.

OW in mei 2012: ‘Het moet verbeterd worden’
De stankoverlast werd nog steeds niet minder. Begin mei 2012 verklaarde Valery Lalji, waarnemend onderdirecteur Dienstverlening bij het ministerie van Openbare Werken, dat Ornamibo de hoeveelheid vuil nog wel aan kon, ‘maar het is niet de ideale wijze om het vuil te verwerken. We kijken ook uit naar een andere verwerkingsmethode. Het moet verbeterd worden.’ Aan de stank die vrijkomt kon vooralsnog niets gedaan worden. Er werden volgens Lalji wel reinigingsmiddelen gebruikt om de stank te verminderen. ‘We werken er hard aan om er dit jaar nog een oplossing voor te hebben. Het moet een strategische plek zijn die zodanig ligt, dat het grondwater niet besmet raakt.’

Ook asbestafval
Een maand later, 15 juni 2012, bevestigde Steven Codrington, waarnemend hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking binnen het ministerie van Openbare Werken (OW), dat asbestafval te Ornamibo wordt gedumpt. Codrington: ‘Er is op de stortplaats te Ornamibo inderdaad een locatie waar asbest wordt opgeslagen. Deze locatie is in de tijd samen met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) aangewezen en is ook met GPS-coördinaten vastgelegd. Het is ook de enige plaats in Suriname waar asbestafval wordt begraven.’
Codrington verzekerde, dat er geen enkel risico bestond dat, bijvoorbeeld bij een brand, een shovel begraven asbestafval kapot zou kunnen trekken waardoor het levensgevaarlijke asbeststof zou kunnen vrijkomen. ‘De locatie waar asbestdakplaten worden begraven is afzonderlijk van de locatie waar het dagelijks huishoudelijk afval wordt verwerkt. Er rijdt dus geen machine over de locatie waar de platen worden geplaatst.’ Volgens Codrington was begin juni 2012 op de vuilstort Ornamibo 413 kubieke meter asbestafval (asbesthoudende dakplaten) begraven. Op de vraag aan Codrington of met het begraven van asbestafval niet een probleem naar de toekomst wordt verschoven, antwoordde hij: ‘Neen, het is geenszins de bedoeling dat het voor eeuwig zo blijft, maar dat na de herinrichting van de stortplaats er een permanente oplossing komt.’

De herinrichtingswerkzaamheden lagen echter al een paar jaren stil. Steven Codrington, begin juni 2012: ‘In 2009 zijn deze werkzaamheden door uiteenlopende oorzaken stopgezet. Het is de bedoeling dat, na een gedegen evaluatie, de voortgang van het project verder ter hand zal worden genomen, aangezien reeds zeventig procent van het project gerealiseerd is.'

Raper overreden door bulldozer gevolgd door protesten omwonenden
Een paar weken na de opmerkingen van Codrington kwam de vuilstort weer eens in het nieuws. De 39-jarige raper Alfred ‘Pape’ Bongsodipo was in zijn slaap op de vuilstort op 6 juli 2012 door een bulldozer overreden en aan zijn verwondingen overleden. De man had de nacht op het vuil doorgebracht in één van de lege kartonnen dozen, die op de binnenwegen van de stortlocatie lagen. De bulldozerchauffeur die vroeg aan het werk ging, ging ervan uit dat er zoals vaker het geval was, weer lege dozen op de weg waren. Hij reed dan ook zonder erbij stil te staan over de dozen. Een aantal omwonenden van de vuilstortplaats Ornamibo liet via het Dagblad Suriname weten, dat ‘het nu tijd wordt dat de overheid iets doet met de mensen op de vuilstortplaats’. Op de vuilstort waren destijds enkele tientallen rapers aan het werk die op die manier proberen een boterham te kunnen verdienen. Er werd ze geen strobreed in de weg gelegd door medewerkers van Openbare Werken.
Twee weken later besteedde dezelfde krant aandacht aan de overlast die omwonenden nog steeds ondervonden van de vuilstort. ‘De geur is niet uit te houden. Mensen die in de nabije omgeving wonen, kunnen niet eens op hun terras zitten om wat frisse lucht te happen. We kunnen niet eens op ons balkon zitten en moeten de deuren dag en nacht gesloten houden’, vertelde een buurtbewoner. Natasja zei in gesprek met een verslaggever van de krant, dat zij geen visite kan ontvangen vanwege de heersende situatie. Niemand durft op bezoek te komen, omdat gasten het gevoel krijgen op een vuilnisbelt te zijn. De vuilstortplaats wordt gescheiden door een goot. De buurtbewoners zeiden te hopen dat de situatie weer leefbaar wordt gemaakt en dat zij in de toekomst af zijn van ‘de ellende’.

Aandacht in De Nationale Assemblee
Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien riep op 4 oktober 2012 in De Nationale Assemblee de regering op om snel op te treden en de problemen rond de vuilstortplaats Ornamibo op te lossen. Er was nog steeds op en rond de vuilstortplaats sprake van een enorme stank die ver in de omgeving in alle huizen doordringt. Door personen, vermoedelijk de rapers die rond de belt rondhangen, werden ook nog eens autobanden in brand gestoken, aldus de politicus. Gajadien zei dat de regering of snel moest ingrijpen of het besluit moest nemen om de locatie te sluiten. Hij kreeg bijval van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Plotseling duiken erfgenamen op.....
Medio januari 2013 doken plotseling enkele erfgenamen van de eigenaar van de grond van de vuilstort Ornamibo, Mataw Janki, op die in actie kwamen en dreigden de locatie te barricaderen. In 2000 zou het ministerie van Openbare Werken met enkele erfgenamen van Janki een ruil overeengekomen zijn. Hierbij werd een deel dat toebehoorde aan de erfgenamen, groot 41,5 hectare aan de Parakreek, geruild. Dat perceel staat nu bekend als de vuilstortplaats Ornamibo. Na twaalf jaren hebben niet alle erfgenamen in ruil voor hun aandeel, een ander stuk grond van de overheid gehad, terwijl de overheid dagelijks gebruik maakt van hun perceel.
De Kantonrechter heeft in deze kwestie al een vonnis gewezen, waarin de Staat veroordeeld werd om binnen drie maanden een perceel toe te wijzen aan de erfgenamen op straffe van een dwangsom. Volgens een van de erfgenamen was de dwangsom reeds lang opeisbaar. De erfgenamen hebben in december 2012 een laatste verzoek aan de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) gedaan. Het stuk perceel stond nog steeds op naam van de erfgenamen waardoor zij juridisch nog steeds de eigenaren waren. Zij maakten aan de minister kenbaar, dat indien niet binnen een maand na het schrijven zou worden gereageerd, zij de toegang tot dat terrein zouden barricaderen. Inmiddels is die tijd verstreken en de erfgenamen maken zich op om op zeer korte termijn acties te ondernemen. Maar, het waren omwonenden die eind februari aan de bel trokken om weer aandacht te vragen voor de zeer onhygiënische situatie op en rond de vuilstort.

Reactie OW-minister Abrahams
Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken liet 27 februari 2013 via De West weten, dat de Ornamibo-kwestie eigenlijk een politiek spel is. 'Het is duidelijk dat mensen worden aangezet om zaken te doen’, aldus Abrahams. Hij benadrukte, dat de gronden te Ornamibo weggegeven waren door de regering Venetiaan-Sardjoe en niet door de huidige regering.

Asiskumar Gajadien verklaarde tegenover de krant, dat hij uit bronnen had vernomen dat van de elf perceeleigenaren drie tot vier eigenaren waren gecompenseerd en wel door de regering Venetiaan. Het probleem van de overige niet gecompenseerde eigenaren lag op het bord van de regering Bouterse-I.
‘Ik kan niet voor de vorige regering praten. Wat ik wel kan zeggen is, dat de vorige regering een gecontroleerde vuilstortplaats wilde opzetten, maar dit project is uitgebleven’, aldus Gajadien. Volgens het lid van De Nationale Assemblee was er een aanbesteding gehouden, waarbij een deel van dit project was uitgevoerd en de rest uitbleef.
‘Het was de bedoeling dat de huidige regering hiermee verder zou gaan, maar informatie heeft me bereikt, dat de werkzaamheden helemaal stopgezet zijn’, aldus Gajadien, daarmee bevestigend hetgeen Steven Codrington van OW in juni 2012 zei.
Naar zeggen van Gajadien hadden de bewoners van dit gebied geen vertrouwen meer in de overheid en wensten daarom dat de vuilstortplaats gesloten wordt.

Petitie
Buurtbewoners van Ornamibo dienden donderdag 14 maart 2013 een petitie in bij het ministerie van Openbare Werken (OW), omdat ze niet langer te midden van de stank wilden leven. Reshmi Bihariesingh, vertegenwoordiger van de bewoners verenigd in een actiecomité, zei, dat een eventueel in te dienen schadeclaim bij de regering 'on hold' was gezet. Mocht na het indienen van de petitie geen reactie van het ministerie volgen, dan zouden er wel stappen worden ondernomen, aldus Bihariesingh maandag 11 maart tegenover de Ware Tijd. In het comité waren dertig personen vertegenwoordigd uit onder andere de buurten Dijkveld, Houttuin, Adhinweg, Vredenburg serie A en B en het Sewdajalproject.

Actiegroep SOS, Stop Ornamibo Stort, in leven geroepen
Sinds begin maart 2013 had Actiegroep SOS een eigen Facebookpagina om aandacht te vragen voor de al jarenlang voortslepende problemen rond de vuilstort Ornamibo. Hierop was onder ander te lezen:

'Vuilstortplaats Ornamibo .. de beerput van Paramaribo, Wanica en omstreken.. een bron van ziekten, stank en verderf . Buurtbewoners van Houttuin, Vredenburg serie A + B, Domburg, Ornamibo, PWB project, Sewdayal Project . ..zijn het zat !

Waar hebben wij last van :
• een enorme ongedierteplaag : vliegen, aasgieren, ratten, kakkerlakken en muskieten.
• de steeds sterker wordende stank in de omgeving.
• Rook en gas vorming bij verbranding, en praten we over een sterke brandende rook, waarbij ademhalingsproblemen en astma verschijnselen optreden (zware blootstelling aan zeer vervuilde lucht).
• Vervuild drink en huishoudelijk water. Er wordt hier veelvuldig gebruik gemaakt van regenwater. Bepaalde huishoudens zijn ook nog eens niet aangesloten op het waterleidingnet. Het opgevangen regenwater staat vaak bloot aan de gifgassen die vrijkomen, maar ook aan uitwerpselen van de ongedierte. Maar ook het water, dat gebruikt wordt voor de dieren en planten van de vele boeren in de omgeving, is zwaar vervuild.
• De kolonies aan straathonden die hier in de omgeving leven, maar ook veelvuldig worden gedumpt. Dit is weer een apart probleem, omdat wij elke dag geconfronteerd worden met kadavers op de weg of zieke honden die het erf opwandelen.
• Zware vervuiling van de Highway, door alle vuilzakken en rommel die vanuit de vuilwagens op de weg vallen. De trucks zijn veelal overbeladen en laten vaak een spoor van rotzooi op de weg liggen; dit geldt ook voor visafval. Wat natuurlijk weer talloze zwerfhonden met zich meebrengt.
Het is een zorgelijke situatie, die absoluut aangepakt moet worden.'

Wat heeft het NIMOS gedaan? 
De afgelopen jaren heeft het NIMOS passief toegekeken naar hoe de situatie op de vuilstort Ornamibo verergerde. Het instituut is zelfs in het verleden akkoord gegaan met de komst van deze vuilstort vlakbij bewoond gebied en ook is zij akkoord gegaan met het daar onder de grond begraven van asbestafval (met name dakplaten).
De opmerkingen vanuit het NIMOS in de tweede week van maart van dit jaar, dat zij samen met het ministerie van Openbare Werken wilde zoeken naar een oplossing van het stankprobleem, konden met een korrel zout worden genomen. De oplossing was al gevonden toch? Het afval begraven onder een laag zand.....
Het was een niet serieus te nemen opmerking vanuit de papieren tijger, het NIMOS. Alsof zij dacht en wellicht anno 2016 nog steeds denkt met toiletspray of iets dergelijks het stankprobleem aan te kunnen pakken, terwijl het om een veel groter probleem gaat: de aanwezigheid van een dergelijk grote vuilstort bij bewoond gebied. Dat had nooit mogen gebeuren.
Laten het NIMOS en het ministerie van Openbare Werken zoeken naar een nieuwe locatie voor een compleet nieuwe vuilstort, ver buiten bewoond gebied. Het NIMOS was ook in geen velden of wegen te bekennen bij de meest recente protestactie van omwonenden bij de vuilstort,

Vuilstort Ornamibo blijft heet hangijzer waar regering geen raad mee weet
De vraag is gerechtvaardigd of de regering Bouterse-II deze keer, na een zoveelste protest van omwonenden, wel actie gaat ondernemen om vaart te zetten achter de herinrichting van de vuilstort. Daarenboven zou de overheid er goed aan doen om een nieuwe locatie te zoeken, immers er kan niet tot in het oneindige vuil gestort blijven worden op de huidige vuilstort. De regering zou gedegen beleid moeten gaan ontwikkelen om de afvalproblematiek in het land goed ter hand te nemen en ook om te zorgen voor een goede afvalscheiding en recycling van diverse materialen.

(Red. De Surinaamse Krant, maandag 20 juni 2016)