vrijdag 1 juli 2016

SBTNO heeft geen bezwaren tegen benoeming Adriaens als directeur Curaçao Tourist Board

Advies aan overheid om integriteits- en referentieonderzoek en medische keuring te laten verrichten


Overheidsadviseur corporate governance SBTNO (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten) heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van Maurice Adriaens als directeur van het Curaçaose toeristenbureau (CTB, Curaçao Tourist Board). Wel wordt de overheid geadviseerd om alvorens tot goedkeuring over te gaan, conform de Terms of Reference (TOR) van de werving- en selectieprocedure voor een nieuwe statutair directeur en een eerder besluit van de Raad van Ministers (RvM), ‘om te bewerkstelligen dat van de kandidaat een veiligheids/ integriteits- en referentieonderzoek en medische keuring zijn verricht’. Dit bericht de Amigoe vrijdag 1 juli 2016.

Adriaens werd door minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling (PAR) voorgedragen om de functie van CTB-directeur te bekleden met akkoord van de RvM. De werving- en sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur van het CTB werd door KPMG uitgevoerd in opdracht van het bestuur van de Curaçao Tourist Development Foundation (CTDF). De minister gaf toen aan. dat tijdens de werving- en sollicitatieprocedure twee kandidaten naar voren waren gekomen ‘die qua score bijzonder dicht bij elkaar lagen’. Dat het bestuur vervolgens de twee kandidaten had voorgedragen zonder een keuze te maken welke kandidaat als eerste of tweede wordt beschouwd, omdat de scores dicht bij elkaar lagen en beide kandidaten als geschikt werden bevonden, blijkt nu ook uit het SBTNO-advies. Daar had minister Rhuggenaath reeds eind mei uitleg over gegeven.

'Vanwege het uitblijven van een voorkeur voor een van de eindkandidaten door de Raad van Commissarissen (RvC) van CTDF, is minister Rhuggenaath in het belang van de invulling van deze vacature voor de ontwikkeling van de toeristische sector van Curaçao gedwongen om zelf keuzes te maken', aldus de overheidsadviseur. Die omschrijft het als opmerkelijk, dat er geen keuze is gemaakt door CTDF aangezien de statuten wel een voorziening kennen voor een dergelijk geval.

De RvC gaf aan, dat het voor hen niet mogelijk was een consensus te bereiken over een keuze tussen de kandidaten, omdat de kandidaten vrijwel gelijk waren geëindigd.

SBTNO: 'Uit de aangeleverde informatie kan geconcludeerd worden dat de keuze van de minister voor Adriaens, onder andere gebaseerd is op het feit dat hij de hoogste scores heeft en omdat de minister meent dat van de kandidaat verwacht mag worden dat hij in staat is het masterplan te vertalen van een abstract verhaal naar concrete actie gericht op het behalen van resultaten, voldoende innovatief is en rationeel is in de uitvoering.'

De overheidsadviseur licht verder ‘volledigheidshalve’ toe met betrekking tot de voornoemde TOR-eisen voor een veiligheids/integriteitsonderzoek en referentieonderzoek, ‘het in casu geen veiligheidsonderzoek betreft zoals dit in het ‘Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken vervat staat’.

Personeel 's Lands Hospitaal nog steeds zonder salaris over juni

Bondsvoorzitter Edam: 'Salaris kan al niet uitbetaald worden, laat staan vakantiegelden'


Het personeel van 's Lands Hospitaal heeft nog geen salaris over de maand juni ontvangen. 'Of dat al niet genoeg is, is er geen zicht op wanneer de mensen hun geld zullen krijgen', zegt bondsvoorzitter Imro Edam vandaag, vrijdag 1 juli 2016, in de webeditie van de Ware Tijd. Er is Srd 3 miljoen nodig om de lonen uit te betalen. 

Wegens de financiële problemen komt de uitbetaling van het vakantiegeld in het geding. 'Het salaris kan al niet uitbetaald worden, laat staan de vakantiegelden.' Het ziekenhuis kan de medewerkers niet betalen, omdat het onvoldoende geld heeft door de late betaling van de verzekeringsmaatschappijen.

Parsasco heeft de nu opeisbare gelden van 's Lands Hospitaal gestort. Self Reliance heeft dat nog niet kunnen doen. Het personeel van het ziekenhuis heeft woensdag verhaal gehaald bij Parsasco en Self Reliance.

Edam schuift het uitblijven van de uitbetaling van salarissen niet alleen in de schoenen van de verzekeringsbedrijven. Hij beschuldigt de directie van het hospitaal van mismanagement, omdat er meer dan een jaar geleden nog Srd 10 miljoen in kas was, maar dat is vermoedelijk verbrast. Ook moet de regering de verzekeringsbedrijven tijdig betalen, waardoor die op hun beurt 's Lands Hospitaal kunnen betalen.

Door de ontstane situatie is het personeel in actie gekomen. De bond heeft dispensatie verleend aan de centrale keuken, de couveuse afdeling en de intensive care. Alleen bij acute operatie gevallen wordt medewerking verleend.

Bestuursperiode VHP-voorzitter Santokhi 2011- 2016 vastgelegd in boekwerk

Opdracht was een brochure, maar uiteindelijk is het een boek geworden

(Bron foto: VHP Mediacommissie)

De voorzitter van de commissie '5 jaar bestuur Santokhi', Arun Hardien, heeft gisteren het boek 'Een terugblik op de bestuursperiode Santokhi 2011 – 2016' aan VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi aangeboden, zo bericht de Mediacommissie van de partij vandaag, vrijdag 1 juli 2016. 

Komende zondag worden er hoofdbestuursverkiezingen gehouden tijdens een partijcongres. In maart van dit jaar had Santokhi de commissie ingesteld die tot taak had de partijactiviteiten over zijn eerste zittingstermijn als voorzitter van de VHP vast te leggen in een brochure en deze beschikbaar te stellen aan de structuren, maar door een veelheid aan activiteiten is het een boekwerk geworden.

De VHP is een dynamische organisatie en heeft zich in de afgelopen jaren gemanifesteerd door uitvoering te geven aan vele activiteiten op politiek-bestuurlijk gebied, aldus de Mediacommissie. Naast politieke en bestuurlijke activiteiten heeft de VHP zich ook dienstbaar gemaakt aan de Surinaamse samenleving op cultureel, sociaal en maatschappelijk vlak.

Aan het begin van zijn bestuursperiode had de partijvoorzitter de belofte gedaan om de partij te transformeren om meer te zijn dan een politieke partij en dat is al manifest. De communicatie- en informatievoorziening is duidelijk verbeterd door onder andere regulier overleg en deelname aan diverse multi-etnische activiteiten.

Met het vastleggen van de vele uitgevoerde activiteiten wordt ook inzage verschaft in de nieuwe structuur en het transformatieproces van de VHP waarbij transparantie, medezeggenschap en mede-besluitvorming de boventoon voeren.

Dit boek geeft volgens commissievoorzitter Arun Hardien, een goed overzicht van de vele activiteiten die de partij in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. VHP-voorzitter Santokhi is zeer ingenomen met het boekwerk, dat ook als naslagwerk gaat dienen. De voorzitter bedankte de commissie voor de inspanningen die ze gepleegd heeft om een goed boekwerk te presenteren. De publicatie zal zowel in hardkopie als elektronisch beschikbaar worden gesteld aan de partijstructuren en geïnteresseerden.

President Bouterse woont in Georgetown, Guyana, 37e CARICOM-top bij

'Brexit' en bankproblemen in regio staan hoog op de agenda komende week


President Desi Bouterse is komende week in Guyana waar hij in Georgetown de 37e reguliere CARICOM-top bijwoont. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie en de eventuele gevolgen daarvan zal een van de agendapunten zijn tijdens de top die 4, 5 en 6 juli wordt gehouden. 

Het Caricom Secretariaat heeft gisteren, donderdag 30 juni 2016, een persbericht uitgebracht waarin uitgebreid wordt ingegaan op de problemen die banken in de lidlanden in hun relatie met buitenlandse bankinstellingen ondervinden en dat dit komende week hoog op de agenda staat.

Ook vraagstukken die te maken hebben met regionale veiligheid, economische uitdagingen en het sociaal welzijn van de ruim 16 miljoen burgers in de regio zullen aan de orde komen. Vooral het bankenprobleem is zeer nijpend.

'CARICOM, en het Caribisch gebied als geheel, is bezorgd over deze kwestie. Als al deze correspondent banking-relaties worden verbroken, zal de regio worden geïsoleerd van de rest van de wereld en zal het niet in staat zijn een aantal van de meest fundamentele bancaire transacties uit te voeren. Cruciale diensten, met inbegrip van onder andere geldovermakingen, de internationale handel, en het faciliteren van creditcard-afhandelingen voor lokale klanten en andere diensten zullen worden beïnvloed', stelt het Caricom Secretariaat, zo is in de webeditie van de Ware Tijd te lezen.


(Red. De Surinaamse Krant/CARICOM Secretariaat/de Ware Tijd)

Den Blauwvinger: De schuldbekentenis van Bouterse

COLUMN: Persoon Bouterse ontloopt - vooralsnog - als hoofdverdachte strafeis in 8 decemberproces door ingrijpen president Bouterse

Proces geblokkeerd door inzet artikeltje 148 van de Grondwet


Het waren gisteren en vandaag vooral matte reacties na het konijn uit de hoge hoed van president Desi Bouterse.... Dat konijn was artikel 148 van de Grondwet. Op basis van dat artikeltje kwam de regering met onderstaande resolutie op de proppen, waarmee een bevel wordt gegeven aan de procureur-generaal om het 8 decemberproces stop te zetten vanwege met name een vermeend staatsveiligheid issue. Het lijkt welhaast op weer een coup van Bouterse, een vos verliest dus nooit zijn streken.


Maar, wanneer komt de hoofdverdachte in het 8 decemberproces eens met een gefundeerde, onderbouwde, beargumenteerde uitleg waarom er sprake zou zijn van een bedreiging van de staatsveiligheid? Die uitleg kan hij niet geven, simpelweg omdat er geen sprake is van een bedreiging van de staatsveiligheid, laat staan van een door hem geopperde constitutionele crisis. Het zijn slechts verzonnen issues om te kunnen grijpen naar het Grondwetsartikel 148, de laatste strohalm van president Bouterse om weer een stok in het wiel van het 8 decemberproces te steken zodat de Krijgsraad donderdag 30 juni niet met een strafeis kon komen tegen de persoon Bouterse.

Het is weer een heus staaltje van Bouterse-gedrag, van alles beweren en Jan en Alleman beschuldigen van het creëren van chaos, zonder namen te noemen, zonder zijn opmerkingen met feiten te onderbouwen. Een president onwaardig gedrag. Deze man maakt zich schuldig aan stemmingmakerij, intimidatie en het ingrijpen in een al jaren lopende strafzaak, daarmee de rechtsstaat geweld aan doend en de onafhankelijke rechterlijke macht desavouerend (loochenen, laten vallen).

Het is ongelooflijk dat hij dit kan doen, maar ja, de Grondwet staat het nu eenmaal toe, Maar, de drogredenen van Bouterse, als een heuse kat in het nauw, een angsthaas, om met artikel 148 op de proppen te komen, staan het niet toe. Het zijn verzonnen redenen en iedereen lijkt dat zonder enig verzet te accepteren. Het is een schande en dit kan (internationaal) niet zonder gevolgen blijven. Bouterse heeft niet alleen zichzelf wereldwijd belachelijk gemaakt als koe van zondag, maar vooral schaadt hij het land Suriname en haar geloofwaardigheid. Immers, in welk land staat wetgeving het toe, dat een staatshoofd ingrijpt in een strafproces om als persoon onder een waarschijnlijke veroordeling uit te kunnen komen?

Maar, het is slechts uitstel van executie. Uiteindelijk zal op een moment, op een dag, vonnis gewezen worden. Mensen als Bouterse ontlopen nooit hun straf.

Overigens, het ingrijpen in het 8 decemberstrafproces door Bouterse met de hulp van een Grondwetsartikeltje, heeft toch veel weg van een schuldbekentenis van hoofdverdachte Bouterse. Immers, zou hij onschuldig zijn dan zou hij geen enkele moeite moeten hebben met de voortgang van het proces. Maar, zo onschuldig als de hoofdverdachte zichzelf wil doen laten voorkomen is hij dus niet, iets om over na te denken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
1 juli 2016
Amsterdam-Paramaribo

Nabestaanden slachtoffers 8 decemberproces laten zich door recente situatie niet uit 't veld slaan

'Het zou in de hel moeten vriezen, voordat wij de moed zullen opgeven'

'Goedkeuring Ministerraad inzet artikel 148 Grondwet door Bouterse zegt veel over individueel normenstelsel ministers'


De nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden zullen alle nog beschikbare juridische mogelijkheden blijven benutten, zodat in het 8 decemberstrafproces toch gerechtigheid plaatsvindt. Dat zei nabestaande en voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982 Sunil Oemrawsingh gisteren na afloop van de zitting van de Krijgsraad, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 1 juli 2016.

Hij reageerde daarmee op het besluit van de regering om de procureur-generaal op te dragen het proces dat door de Krijgsraad wordt behandeld te stoppen. 'Moedeloos zijn wij in elk geval niet. Het zou in de hel moeten vriezen, voordat wij de moed zullen opgeven', zei Oemrawsingh. 'Het is meer dan duidelijk dat geen enkele Surinamer op het hele grondgebied een staatsonveilige situatie aanvoelt of ervaart. Het is een lichtvaardig en gezocht argument van de president.'

De nabestaanden zijn ervan overtuigd, dat 'deze regering geleid door de hoofdverdachte Desi Bouterse alles in het werk zal stellen om de rechtsgang in verband met het 8 decemberstrafproces niet alleen te frustreren en te stremmen, maar volledig lam te leggen'. 

Oemrawsingh: 'Dat artikel 148 van de Grondwet wordt toegepast door de president die ook hoofdverdachte is, om het proces en zodoende de waarheidsvinding de grond in te boren, is een andere troef die men gebruikt.' Dat de hele regering eraan meedoet, zegt volgens hem 'ook veel over de individuele ministers hun normenstelsel'.

Oemrawsingh noemde het essentieel, dat volgens het Grondwetsartikel de president 'in elk geval niet de rechters van de Krijgsraad kan bevelen de zaak stop te zetten'. Hij zei ook dat het Openbaar Ministerie op basis van eigen onderzoek heeft bepaald, om in het algemeen belang en het belang van de benadeelden, de geïdentificeerde verdachten te vervolgen. 'Vanwege de bizarre omstandigheid die de immorele politieke vertegenwoordigers gecreëerd hebben, zitten wij opgescheept met een president die tevens hoofdverdachte is in een moordproces.'

Guyanese president Granger brengt bliksembezoek aan president Bouterse

Beide presidenten bespreken onderlinge relatie in UNASUR- en CARICOM-verband


President David Granger van Guyana is vandaag, vrijdag 1 juli 2016, voor een bliksembezoek in Nieuw Nickerie voor een ontmoeting met president Desi Bouterse in hotel Residence Inn. De twee zullen overleg voeren over regionale en continentale vraagstukken alsmede bilaterale onderwerpen. Granger die vergezeld wordt door zijn minister van Buitenlandse Zaken, Carl Greenidge, keert later op de dag terug naar Guyana. President Bouterse wordt vergezeld van de bewindsvrouwen Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie en Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken. Dit melden de Ware Tijd, die zich baseert op onderstaand persbericht van het voorlichtingsbureau van de Guyanese overheid, GINA, en Starnieuws.

'We zullen over vraagstukken praten op drie gebieden. Een is, dat Suriname en Guyana beide lid zijn van UNASUR, dus we zullen daarover praten. Op de tweede plaats zullen we onze relaties in het kader van CARICOM waarvan we ook lid zijn bespreken en als derde de wederzijdse betrekkingen op bilateraal niveau. Het wordt een kort onderhoud, maar we willen zoveel als mogelijk aan de orde stellen vóór de aanstaande vergadering van CARICOM-leiders', aldus president Granger vandaag in een persbericht van het overheids voorlichtingsbureau van Guyana.

Het is niet uitgesloten, dat ook het grensprobleem tussen de twee landen ter sprake komt. Granger verwacht dat het overleg modaliteiten voortbrengt op basis waarvan de buurlanden kunnen voortgaan in het zoeken naar oplossingen.

Ondanks het grensvraagstuk onderhouden Suriname en Guyana nauwe betrekkingen met elkaar. Medio 2000 liepen de spanningen even hoog op toen de Surinaamse marine een olieboorplatform van exploratiemaatschappij CGX voor de Surinaamse kust verwijderde. CGX had van de Guyanese regering een vergunning om naar aardolie te boren in het zeegebied dat door de twee landen werd geclaimd. Een bemiddelingspoging van de CARCICOM leverde toen niets op. Guyana heeft de zaak die hij hierover bij het VN-tribunaal inzake de Rechten van de Zee tegen Suriname instelde gewonnen.President Granger to meet with President Bouterse in Suriname -continental, CARICOM, bilateral talks on agendaGeorgetown, Guyana – (June 30, 2016) President David Granger will, tomorrow, travel to Paramaribo, Suriname to meet with that country’s Head of State, President Desi Bouterse. The brief meeting is expected to see discussions on continental, regional and bilateral issues, which are relevant to both countries. The President and Minister of Foreign Affairs, Mr. Carl Greenidge will depart tomorrow and will return the same day.
In an invited comment, President Granger said that the meeting is a brief encounter between the only two Caribbean Community (CARICOM) countries and will focus on bilateral and regional relations.
“We will be having discussions on issues at three levels; one is the fact that Guyana and Suriname are both members of the [Union of South American States] (UNASUR) so we are looking at it from that perspective. Secondly, we are looking at our relations from a CARICOM perspective because both of us are members of CARICOM and third, we are looking at relations at a bilateral level. So it is a brief meeting but we want to cover some ground at those levels before the CARICOM Heads of Government Summit,” President Granger said.
The Guyana/Suriname Border issue is also expected to be on the agenda. The Head of State noted that he expects that the meeting will see some modalities being established so that the two countries can move forward.
Guyana and Suriname have shared bilateral ties since the Dutch territory became independent in November 1975.

Sandew Hira tevreden met recente situatie rond 8 decemberstrafproces

Hira blijft confrontatie zoeken en provoceren met zijn houding richting Bouterse en 8 decemberproces


Dew Baboeram, wiens broer een van de slachtoffers is van de 8 decembermoorden van 1982, is ingenomen met de nieuwe ontwikkeling rondom het 8 decemberstrafproces. 'Het is een goede stap, maar het is onvolledig', zegt hij vandaag, vrijdag 1 juli 2016, in de Ware Tijd. De volgens velen omstreden columnist, die onder de naam Sandew Hira op Starnieuws publiceert, is degene geweest die president Desi Bouterse eind vorig jaar heeft geïnterviewd over onder andere de omstandigheden rond en op 8 december 1982 in een door hem opgestart zogenaamd 'getuigenis'-project, dat overigens lijkt te zijn doodgebloed. 

Baboeram doelt met goede stap op het besluit van de regering die - 'om behoud van de staatsveiligheid' - de procureur-generaal de opdracht heeft gegeven om de Krijgsraad het 8 decemberstrafproces te doen staken.

'Het is goed, omdat het een politiek proces is. Het besluit van de Krijgsraad om de wet te toetsen, mag niet. Eén macht mag het besluit van een andere macht niet toetsen. In Nederland is dat bij wet verboden.' Op de vraag of de aanname van de gewijzigde Amnestiewet, gedurende het 8 Decemberstrafproces, in een soortgelijk geval in Nederland volgens de aldaar geldende wetgeving wel zou kunnen, antwoordt Baboeram bevestigend. 'En al was het inmenging. Het is een politiek proces en dat los je niet op met juridische middelen.'

De columnist is ook de leidende figuur achter de schermen van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, maar doet zijn uitspraken op eigen titel. Hij kan zich voorstellen dat de rest van de nabestaanden van 8 december 1982 het niet eens is met hem over de juistheid van de recente maatregel die door de regering is genomen. Baboeram hoopt dat de nabestaanden zich wel kunnen vinden in de andere maatregelen die getroffen moeten worden.

Het instellen van de Dag van Nationale Rouw voor alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld, die gisteren voor het eerst wordt gehouden, typeert Baboeram ook als een goede stap van de regering.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Keti Koti-boodschap ABOP: 'Blijf het positieve ondersteunen en maak dat de 'nieuwe' ketens van onderdrukking wegblijven'

'De rooskleurige toekomst van ons land is nu overdekt met 'donkere' dagen'


De rooskleurige toekomst van ons land is nu overdekt met 'donkere' dagen. De onderdrukking als gevolg van de slechte sociaaleconomische situatie, die heden ten dage in alle vormen zich manifesteert binnen de Surinaamse samenleving, lijkt onophoudelijk. Het streven naar gelijke rechten, kansen en zelfstandigheid voor de natie is hierdoor ook zwaar getroffen. Het wachten op betere dagen schijnt meer utopisch dan realistisch. 

De maatschappelijke verhoudingen zijn ontwricht en de uitzichtloosheid houdt aan met alle gevolgen van dien. We moeten thans samen ervoor zorgen dat wij bevrijd raken van deze gevangenschap.

De ABOP roept daarom ook op tot duurzaam herstel van de verstoorde verhoudingen. Dit is de dag voor vrijheid en verlossing, die wij als volk al hebben overbrugd. Het volk heeft recht op bevrijding. Daarom is het belangrijk om op deze Manspasi-dey met z'n allen te gaan bezinnen over de nieuwe strijd die ons moet verlossen van deze donkere dagen. Een strijd dat reeds door onze voorvechters voor vrijheid, is gestreden lijkt zich weer te keren.

Surinamers, wees waakzaam en laten wij als natie blijven vechten tegen elke vorm van onderdrukking. Geef ondersteuning aan de zwakste schakels, Wees tolerant en verdraagzaam, help meedenken aan oplossingen, blijf het positieve ondersteunen en maak dat de 'nieuwe' ketens van onderdrukking wegblijven.

Laat deze Keti Koti dag u niet weer houden om al de verworvenheden van de vrijheid te ervaren. God zij met ons Suriname.

De ABOP wenst de totale gemeenschap een bezinningsvolle en leuke Keti-Koti dag toe.

President Bouterse en Sandew Hira 'hand-in-hand' op Dag van Nationale Rouw...

Niet duidelijk is of Dag van Nationale Rouw is 'aangeslagen' onder het volk

Hira en Bouterse plaatsen samen krans bij monument


De eerste Dag van Nationale Rouw is achter de rug. Humphry Jeroe van het Comité van Slachtoffers en Nabestaanden Politiek Geweld en initiatiefnemer Dew Baboeram (Sandew Hira) kregen gisteren elk een stevige brasa van president Desi Bouterse bij het monument van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant in Paramaribo. 

Deze dag, uitgeroepen op 30 juni, bedoeld om al de slachtoffers van politiek geweld te gedenken, moet leiden naar verzoening. Het evenement aan de Waterkant werd, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 1 juli 2016, goed bezocht. Een paar honderd nabestaanden, oud-militairen, ex-Jungle Commando’s en Tucayana hebben deelgenomen aan de 'eerste stap naar verzoening' zoals dat door menige spreker werd getypeerd. Op Hira en Gordon Rahman (broer van Leslie Rahman) na waren er overigens geen nabestaanden van de vijftien vermoorde mannen op 8 december 1982 aanwezig.

Er zijn naar schatting meer dan vierhonderd slachtoffers gevallen van politiek geweld. 200 Namen van slachtoffers, ook de vijftien van 8 december, werden hardop voorgelezen. Van een groot deel kon alleen de voornamen achterhaald worden, deelde de organisatie mee.

De eerste krans werd gelegd door Hira en Bouterse, gevolgd door onder andere vicepresident Ashwin Adhin, Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, Henk Herrenberg, Ronnie Brunswijk en Jeroe, ook nabestaande. Bouterse zei ingenomen te zijn met de 'actie'. Hij haalde aan dat de tweede stap dialoog zal zijn zodat er aan waarheidsvinding gedaan kan worden. Behalve de slachtoffers van politiek geweld zijn ook de voorouders die voor vrijheid hebben gestreden herdacht met een minuut stilte.

Niet duidelijk is of de Dag van Nationale Rouw is 'aangeslagen' onder de samenleving en of daar gisteren door de bevolking bij stil is gestaan, of dat het een dag is geworden die slechts wordt beleefd door direct betrokkenen.

Opgemerkt mag overigens worden, dat na gisteren het er alle schijn van heeft, dat Hira en Bouterse kennelijk goed bevriend zijn geraakt met elkaar en na het uiterlijk vertoon van gisteren vertoont het project 'getuigenis Bouterse' van Hira - waarvan de samenleving al enige tijd niets meer heeft vernomen - een fikse deuk als het gaat om de objectiviteit en betrouwbaarheid ervan.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Opgestapt MAN-lid Charles Cooper werkt aan nieuwe politieke partij op Curaçao

'Mijn eerste optie is om een nieuwe sociaaldemocratische partij op te richten'


Charles Cooper, tot deze week nog prominent lid van de oppositiepartij MAN, heeft samen met de groep van 22 andere opgestapte leden tot zondag de tijd om een nieuwe sociaaldemocratische beweging of politieke partij op te richten. Dat zegt Cooper vanochtend, vrijdag 1 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

'Er zijn twee zaken die wij in de komende tijd goed moeten onderzoeken. De eerste is of wij genoeg potentiële stemmentrekkers voor de nieuwe partij krijgen en de tweede is of er genoeg fondsen en sponsors zijn voor de partij.'

Tot nu toe zijn er onder de groep van de 22 opgestapte leden genoeg kandidaten met een behoorlijke staat van dienst, maar de vraag is of de beweging voldoende heeft die veel stemmen kunnen trekken, zo legt Cooper uit. 'Ik hou me bezig met de stemmentrekkers, andere mensen inventariseren of er potentiële sponsors zijn, en wat er nog aan fundraising gedaan kan worden. De tijd is heel erg krap, dat weet ik, maar de mensen zijn zo gedreven en enthousiast, dat het zonde is om daar geen gebruik van te maken. Mijn eerste optie is om een nieuwe sociaaldemocratische partij op te richten. Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren.'

Op Dia di Bandera is Cooper bij de plechtige zitting van de Staten en bij de officiële viering op het Brionplein. 'Daarna ben ik weer volop bezig om met potentiële kandidaten te spreken.'

Een groep van 22 leden brak afgelopen woensdag met de MAN uit onvrede over de gang van zaken bij de bestuursverkiezingen. In de brief waarin deze leden hun lidmaatschap opzeggen schrijven zij niets meer van de leiding te hebben gehoord op hun voorstel om de impasse rond de bestuursverkiezingen te doorbreken. In de opzegbrief blijven de leden op het standpunt staan dat de aspirant-leden bij de bestuursverkiezingen mochten stemmen. Dit is tegen het huishoudelijk reglement en de statuten. Ook schrijven zij, dat het onethisch was dat de politiek leider tijdens het congres duidelijk campagne voerde voor een van de kandidaten. Daarbij zijn er apps naar congresgangers verzonden. De leden zeggen hun lidmaatschap op, omdat er vanuit de partijleiding niet de wil is om te erkennen dat de zaken niet naar behoren zijn verlopen.

State Department VS geeft Curaçao in recent mensenhandelrapport weer TIER 2-status

'Curaçao heeft in 2015 geen enkel nieuw slachtoffer van mensenhandel weten te identificeren'


In het laatste Amerikaanse Trafficking in Persons (TIP) Rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken, State Department, houdt Curaçao de TIER 2-status. 'Het land heeft het afgelopen jaar geen enkel nieuw slachtoffer van mensenhandel weten te identificeren. Dat terwijl op het eiland veel jonge meiden in de prostitutie worden gedwongen', zegt Solmaz Sharifi, de voormalige viceconsul van de Verenigde Staten op Curaçao, tijdens een telefonisch gesprek vanuit Washington met het Antilliaans Dagblad, aldus dit dagblad vanochtend, vrijdag 1 juli 2016.

Het rapport werd gisteren in de Verenigde Staten door staatssecretaris John Kerry aan journalisten gepresenteerd. Vlak daarna werd middels een conference call een geselecteerd groepje van de Curaçaose media over het rapport ingelicht.


In tegenstelling tot Curaçao - en ook Aruba - heeft Sint Maarten het afgelopen jaar op het gebied van mensenhandel grote vooruitgang geboekt en staat het eiland inmiddels geregistreerd als het kleinste land ooit dat een TIER 1-status heeft behaald.

Bij de publicatie van het vorige TIP-rapport maakte de Curaçaose regering nog bekend zich nog actiever in te zullen zetten voor de strijd tegen mensenhandel om zo de TIER 1-ranking te behalen. Een jaar eerder werd een taskforce mensenhandel in het leven geroepen en werd vanuit het ministerie van Justitie een Nationaal Coördinator aangewezen. Belangrijke stakeholders die deel uitmaken van de taskforce zijn de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, de Toelatingsorganisatie en het Korps Politie Curaçao van het ministerie van Justitie, maar ook Stichting Slachtofferhulp, het Openbaar Ministerie en de Directie Buitenlandse Betrekkingen. Maar in het afgelopen jaar is nauwelijks vooruitgang geboekt, zo blijkt uit de laatste rapportage. 'De regering van Curaçao doet pogingen om aan de minimale vereisten te voldoen, maar er is meer werk aan de winkel', aldus Sharifi.

Hieronder de tekst in het rapport over Curaçao:


Curacao


OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS
Report

CURACAO: TIER 2

Curacao is a source and destination country for women, children, and men subjected to sex trafficking and forced labor. Vulnerable populations include: women and girls in the unregulated commercial sex industry; foreign women from South America and other Caribbean countries in the regulated commercial sex industry; and migrant workers, including from other Caribbean countries, South America, India, and China in the dry dock, construction, landscaping, minimarket, retail, and restaurant industries. Some media accounts indicate an increase in the number of Venezuelan women who work illegally at roadside bars (“snacks”) in Curacao. These women, who may also be engaged in prostitution, are vulnerable to human trafficking.

The Government of Curacao does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. In 2015, the government conducted eight video conferences with anti-trafficking taskforce coordinators of autonomous countries within the Kingdom of the Netherlands. The interagency taskforce continued to coordinate national anti-trafficking efforts during the year, and the minister of justice issued a public statement about the dangers of human trafficking. The government did not prosecute or convict suspected traffickers or identify victims in 2015. Authorities did not designate a separate budget for the national taskforce, enact standard operating procedures on victim identification, or take steps to address sex trafficking within the unregulated commercial sex industry.

RECOMMENDATIONS FOR CURACAO:
Increase efforts to identify and assist potential victims of sex trafficking and forced labor; finalize formal victim identification, referral, and protection measures to guide officials, including health workers, on assisting victims of forced labor and sex trafficking; vigorously prosecute trafficking offenses and convict and punish traffickers; complete and implement the new national anti-trafficking action plan; provide targeted training and resources to local officials to conduct outreach in migrant communities and identify potential labor trafficking victims; raise awareness among migrant workers about their rights, trafficking indicators, and available resources; and continue to implement multilingual public awareness campaigns directed at vulnerable groups, the general public, and potential buyers of commercial sex acts.

PROSECUTION
The government did not report any new investigations, prosecutions, or convictions for trafficking offenses, a decrease from its prosecution and conviction of three traffickers during the previous reporting period. The government prohibits all forms of trafficking in persons through article 2:239 of its criminal code, which prescribes penalties ranging from nine to 24 years’ imprisonment. These penalties are sufficiently stringent and commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. The government did not report any investigations, prosecutions, or convictions of government employees complicit in human trafficking offenses. The national coordinator conducted extensive trainings for first responders, including law enforcement officials, prosecutors, and immigration officers on recognizing the signs of human trafficking.

PROTECTION
The government made limited efforts to identify and assist trafficking victims, but appointed new staff to assist in victim identification and support. It did not identify or assist any victims in 2015, a decrease compared with seven identified in 2014 and six in 2013. During the reporting period, the national taskforce drafted but did not finalize standard operating procedures on victim identification for all front-line responders. In addition, the role of each relevant agency in trafficking cases, currently defined by their specific missions, was under review by the taskforce, which was re-evaluating and redesigning specific guidelines related to how the taskforce operates. In the interim, it continued to have verbal agreements to coordinate ad hoc victim referral among community-based organizations and government departments. While the government did not operate any specialized shelters for trafficking victims, it could host victims in a domestic violence shelter, which restricted victims’ movements if their safety was at risk. The government’s victim assistance bureau partnered with an NGO to provide victims with wide-ranging and comprehensive care and assistance, which included legal assistance, shelter, food, clothing, medical care, and counseling among other services. Government health officials who provided medical services to women in a brothel also provided anti-trafficking awareness materials to educate this vulnerable population about their rights, indicators of human trafficking, and resources for assistance.
In 2015, the public prosecutor’s office appointed a social worker trained to identify trafficking victims and assist all victims of crime, including trafficking victims, through the penal process. The government has a policy to protect victims from being punished for crimes committed as a direct result of being subjected to human trafficking. Trafficking victims could seek restitution from the government and file civil suits against traffickers; however none did so in 2015. The government reported it had a policy to provide foreign victims with legal alternatives to their removal to countries where they may face retribution or hardship and could grant temporary residency status on a case-by-case basis; it did not report granting such relief in 2015.

PREVENTION
The government increased efforts to prevent trafficking. The interagency taskforce continued to coordinate national anti-trafficking efforts during the year and implement the Administrative Report on Trafficking in Persons, its existing anti-trafficking action plan; it also began to draft a revised version for 2016-2017. On International Human Trafficking Day, the minister of justice issued a public statement to raise awareness about the dangers of human trafficking. In addition, the government conducted eight video conferences with anti-trafficking taskforce coordinators of autonomous countries within the Kingdom of The Netherlands to share information and best practices. In June 2015, in coordination with INTERPOL, officials conducted a workshop on human trafficking for government personnel, with a focus on the vulnerabilities to trafficking faced by Colombians. The national coordinator participated in several radio and television programs to raise public awareness on human trafficking, and the government launched a public awareness video on national television during the carnival period, a period of increased tourism to Curacao. There were no known reports of child sex tourism occurring in Curacao. The government did not report efforts specifically targeting the demand for forced labor, nor did it have a campaign aimed at reducing the demand for commercial sex acts purchased from sex trafficking victims.

To prevent potential labor exploitation, officials ended an accelerated process for issuing work permits to ensure full review of each application. The Ministries of Justice and of Social Development, Labor, and Welfare began joint issuance of work and residence permits, and the Ministry of Labor began implementation of a policy allowing foreign migrant laborers to request residence permits independent of their employers to ensure employees had better knowledge of their work contracts. The Ministry of Social Development, Labor, and Welfare added 24 new labor inspectors in order to increase screening for human trafficking, tripling the number to 34. The government provided anti-trafficking training for its diplomatic personnel.

Tekst televisietoespraak minister Noersalim in verband met herdenking afschaffing slavernij

'Het streven naar vrijheid veronderstelt een voortdurende strijd die wij gezamenlijk moeten voeren'


Op één juli 1863, om zes uur in de morgen, kondigden 21 kanonschoten de vrijheid aan van 36.484 slaven. Van dit aantal was 19.322 vrouw. Dat het systeem van de slavernij werd afgeschaft, betekende echter niet dat eenieder in Suriname in volledige vrijheid kon leven. Voor de kolonisator, het Koninkrijk der Nederlanden, bleef de noodzaak om Suriname van arbeiders te blijven voorzien, even groot. Zij moesten nieuwe manieren vinden om toch nog arbeiders van buiten naar Suriname te halen. Daarvoor werd het stelsel van contractarbeid, wat een afgeslankte vorm van slavernij was, toegepast. 

Op kleine schaal werden de eerste contractarbeiders uit Madeira, China en andere delen van West-Indië gehaald. Het waren voornamelijk Chinezen. Gelet op het vele werk op de plantages was het aantal contractarbeiders dat uit die gebieden werd gehaald bij lange na niet toereikend, waardoor een grootschalige aanvoer van arbeiders een dringende vereiste werd.

De voortdurende zoektocht naar werkkrachten bracht de kolonisator ertoe om met de Britten te onderhandelen. Want die hadden immers reeds contractarbeiders uit hun eigen kolonie India - toen Brits-Indië - naar onder andere Trinidad en Guyana laten vervoeren. Van 1873 tot en met 1916 werden er in 64 schepen in totaal 34.000 Brits-Indische contractanten naar Suriname overgebracht. Maar daarmee was het probleem van het tekort aan arbeiders echter niet opgelost.

Uit het voormalige Oost-Indië, toentertijd ook een kolonie van Nederland, met name Java, werd in een tijdspanne van 49 jaar, de bevolkingsaanwas nog eens versterkt met ongeveer 33.000 Javaanse contractanten.

Landgenoten,
Als nakomelingen van al de volkeren die hier naartoe gebracht zijn, samen met de inheemse bevolking van Suriname, streven we naar een ontwikkeling van het land dat vrij is van onderdrukking en superioriteit. Aspecten die kenmerkend zijn voor het kolonialisme. De diversiteit in etniciteit, geloofsovertuigingen, gewoonten en gebruiken, moeten wij koesteren en positief gebruiken in het proces van natievorming. 100 jaar na de afschaffing van de slavernij, werd door de toenmalige premier Johan Adolf Pengel, het standbeeld van ‘Kwakoe’ onthuld. Met de verbroken keten symboliseert dit beeld de vrijheid die door ons allen wordt nagestreefd. Deze strijd werd al gevoerd door de inheemse verzetsstrijder Kaikoesi in de 17e eeuw, die later samen met Boni strijd leverde tegen de kolonisator. Baron en Jolicouer - en in onze binnenstad Kodjo, Mentor en Present - waren andere verzetsstrijders die opkwamen tegen de onderdrukking en katibo en die nu gelukkig de plaats hebben gekregen die ze verdienen in onze geschiedenis.

Maar, het streven naar vrijheid veronderstelt een voortdurende strijd die wij gezamenlijk moeten voeren. Een strijd die niet alleen fysiek is, doch tegelijkertijd ook mentaal.

Ik wil in deze ook refereren naar Bob Marley’s Redemption Song, waarin hij oproept tot Emancipate yourselves from mental Slavery; none but ourselves can free our mind. 153 jaar na de vrijverklaring van de tot slaaf gemaakte Afrikanen en hun nazaten, wil ik u mede namens de regering van de Republiek Suriname een bezinningsvolle Keti Koti Dey toewensen.

Henri Behr: 'De rechtsstaat is nog overeind'

'Wat wij hebben gemist, is dat de pg onderzoek doet naar de aard van de staatsveiligheid'


Henri Behr, broer van de op 8 december 1982 vermoorde journalist Bram Behr, verwacht dat de Krijgsraad gewoon verder gaat met het 8 decemberstrafproces. Hij is zeer tevreden over de wijze waarop de Krijgsraad de zaak heeft aangepakt. 'De rechtsstaat is nog overeind.'

Nu het Openbaar Ministerie de resolutie van president Desi Bouterse in het geding heeft gebracht, krijgen de advocaten de mogelijkheid om zich hierover uit te laten.

Behr zei na afloop van de zitting - zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 1 juli 2016 -, dat door de verdaging van de zitting, de advocaten de resolutie kunnen bestuderen. Zij moeten uiterlijk 8 juli beschikken over de resolutie. Dit heeft de president van de Krijgsraad, Cynthia Montnor-Valstein, bepaald. Auditeur-militair Roy Elgin moet ervoor zorgen dat de advocaten de resolutie ontvangen.


Op de zitting die op 5 augustus volgt zullen de advocaten hun visie geven over de resolutie. 'De regering heeft gezondigd aan artikel 131 lid 3 van de Grondwet', vindt Behr. In dit artikel staat dat geen inmenging mag plaatsvinden in een lopende rechtszaak. De regering heeft zich wel ingemengd in de zaak, meent Behr.

Over artikel 148 van de Grondwet, waarin de regering in concrete gevallen instructies kan geven aan de procureur-generaal, stelt Behr dat dit alleen kan, wanneer de staatsveiligheid in het geding is. Dit had eerst onderzocht moeten worden door de procureur-generaal voordat hij besluit om de zaak niet verder te vervolgen. 'Wat wij hebben gemist, is dat de pg onderzoek doet naar de aard van de staatsveiligheid.' Behr vindt dat daarvoor een pg is. Hij moet onderzoeken of hier sprake is van 'staatsveiligheid in gevaar'.

Heeft auditeur-militair Elgin wel of niet zijn requisitoir gehouden...

Advocaat hoofdverdachte Bouterse ziet mededelingen Elgin als requisitoirKanhai: 'Hij voert het woord en dat noemen wij requisitoir, in huis-, tuin- en keukentaal, hij komt aan het woord' - Advocaat Sewcharan: 'Stoppen vervolging volgens wet niet mogelijk'


Auditeur-militair Roy Elgin heeft gisteren tijdens de zitting van het 8 decemberstrafproces in beide kamers van de Krijgsraad nadrukkelijk aangegeven, dat hij geen requisitoir heeft gehouden. Hij heeft de boodschap doorgegeven van zijn meerdere, de procureur-generaal (pg). Op basis van een resolutie van de regering is de pg de instructie gegeven om de vervolging c.q. verdere vervolging, te beëindigen. Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 1 juli 2016, uitgebreid over de zitting.

Advocaat Gerold Sewcharan, die verdachte Edgar Ritfeld bijstaat, heeft aan de Krijgsraad gevraagd om de resolutie niet te voegen in het strafproces. Hij wenst een uitspraak van de rechter over de tenlastelegging van zijn cliënt. Ook verdachte Ruben Roozendaal heeft de Krijgsraad gevraagd om een berechting. 'Ik heb zoveel jaren gewacht, laat de rechter doorgaan.' 

Irvin Kanhai, advocaat van de hoofdverdachte Desi Bouterse en diverse andere verdachten, stelde na de zitting, dat hij de mededelingen van Elgin wel ziet als zijn requisitoir.

De rechter heeft bij vonnis bepaald op 9 juni, dat de vervolging is opgeheven in de stand waarin deze was, namelijk het requisitoir. Op grond hiervan heeft de auditeur-militair het woord gekregen. 'Naar mijn mening heeft hij al gerekwireerd. Zijn eis is stopzetting van het proces. Er bestaat geen voorstel in strafvordering. De wet is daarop heel rigide. Hij zegt dat hij geen requisitoir heeft gehouden, maar hij heeft geen andere mogelijkheid', aldus Kanhai. Hij blijft erbij, dat Elgin zijn requisitoir heeft gehouden. Op basis van artikel 297 van het Wetboek van Strafvordering. 1. Nadat de getuigen en de verdachte zijn gehoord kan de vervolgingsambtenaar het woord voeren en legt hij zijn vordering, na voorlezing, aan het Hof over. De vordering omschrijft de straf of de maatregel, indien oplegging daarvan wordt geëist, en vermeldt in dat geval tevens, welk bepaald strafbaar feit zou zijn begaan.


Kanhai zei verder, dat de vervolgingsambtenaar aan het woord is gekomen en geëist heeft dat de zaak wordt stopgezet. 'Hij voert het woord en dat noemen wij zogenaamd requisitoir. In huis-, tuin- en keukentaal, hij komt aan het woord.' Op een vraag aan Kanhai dat Elgin heeft gesteld, dat hij niet zijn requisitoir heeft gehouden, is de reactie van Kanhai: 'Hij mag alles aangeven. Hij mag met zijn mond aangeven dat hij God op aarde brengt, maar hij heeft het niet gebracht.' De advocaat stelt dat het Wetboek hem geen andere ruimte geeft. Hij kan geen incident opwerpen in deze stand van de zaak. 'Als de zaak staat voor requisitoir en hij voert het woord, dan kan het niets anders zijn dan zijn requisitoir.'

Elgin heeft in beide kamers (de burger en militaire kamer) duidelijk gesteld, dat hij zijn requisitoir niet heeft gehouden. Hij heeft een boodschap doorgegeven van de procureur-generaal. Als ondergeschikte kan hij niets anders doen dan uitvoering te geven aan het besluit van zijn meerdere. Hij antwoordde in beide kamers op de vraag van de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, of dit zijn requisitoir is, ontkennend. In de militaire kamer voerde de auditeur-militair aan wat volgens de wet een requisitoir is. Het is een beschuldiging, waarbij het Openbaar Ministerie ingaat op hetgeen in de tenlastelegging is verwoord en het onderzoek ter terechtzitting. Geen deel van beraadslagingen

Sewcharan verwees tijdens de zitting ook naar artikel 297 van het Wetboek van Strafvordering. De auditeur-militair heeft op basis van dit artikel de gelegenheid gehad om het woord te voeren. Dat is ook gebeurd, stelde Sewcharan. Nu is de verdachte aan de beurt op basis van ditzelfde artikel lid 2. Als verdediging van Ritfeld heeft Sewcharan geantwoord. Valstein-Montnor merkte hierna op, dat de advocaat nog niet hoeft te antwoorden, omdat de auditeur-militair aangegeven heeft dat hij niet zijn requisitoir heeft gehouden. De president van de Krijgsraad vroeg de raadsman te reageren op het verzoek tot beëindigen van het strafproces. Hierna ging Sewcharan in op de stukken die nu in het geding zijn gebracht, doelende op de resolutie van de president van de republiek Suriname. Hij vroeg de Krijgsraad om de stukken niet toe te voegen in het proces. De verdediging vindt dat deze stukken niet relevant zijn in deze zaak. De advocaat heeft ook geen behoefte aan om kennis te nemen van deze stukken. Gevraagd is om de vervolging te stoppen.

Volgens Sewcharan is stoppen van vervolging volgens de wet niet mogelijk. Hij heeft niet gehoord op grond van welke wettelijke bepaling dit zou moeten gebeuren. Volgens artikel 247 van het Wetboek van Strafvordering kan de vervolging de zaak intrekken zolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen. Ook volgens artikel 8 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens heeft een verdachte het recht, wanneer een strafzaak tegen hem is ingediend, dat de rechter de gegrondheid hiervan beoordeelt. Sewcharan wees er op dat het Hof van Justitie in 2000 de opdracht heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie om deze zaak te vervolgen. In deze fase van het proces kan de zaak volgens de wet niet worden ingetrokken. Dit kan de vervolging noch de regering doen, meent de raadsman. De Krijgsraad heeft artikel 1 van de gewijzigde Amnestiewet 2012 niet van toepassing verklaard in deze zaak.

De advocaat voerde aan dat zijn cliënt recht heeft op een eindbeslissing. Volgens Sewcharan is er geen stukje bewijs geleverd tegen zijn cliënt. Artikel 148 van de Grondwet kan volgens hem niet worden gebruikt om het strafproces dat zich in deze stand bevindt, te beëindigen. Er is volgens de advocaat sprake van inmenging, zoals vastgelegd in artikel 131 lid 3 van de Grondwet. De Krijgsraad kan de resolutie naast zich neerleggen.

Sewcharan vroeg de Krijgsraad om Ritfeld integraal vrij te spreken. De Krijgsraad heeft de zitting uitgesteld naar 5 augustus. Dan mogen de advocaten inhoudelijk ingaan op de resolutie die is ingediend.

Ministerie van NH installeert Commissie Herziening Mijnbouwwet en Mijnontwikkelingsovereenkomst

Huidige uit 1986 daterend Decreet Mijnbouw voldoet niet meer aan meest recente ontwikkelingen in mijnbouwsectorDe Commissie Herziening Mijnbouwwet en Mijnontwikkelingsovereenkomst is geïnstalleerd. Dit is woensdag gebeurd op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Herziening van de wet is noodzakelijk omdat gebleken is, dat het huidige Decreet Mijnbouw (zie hieronder) niet meer voldoet. Deze constatering is op basis van de nationale en internationale aangescherpte milieuwetten en verdragen, aldus ministerie gisteren, donderdag 30 juni 2016, in een persbericht.NH-directeur Dave Abeleven heeft de plichtpleging verricht. Het hebben van een Mijnbouwwet en Mijnontwikkelingsovereenkomst past binnen het beleid van het ministerie van NH om zo het beste voor de totale samenleving te bewerkstelligen. De wet zal, indien goedgekeurd ook de nodige transparantie, bescherming en ordening van de sector waarborgen.

De commissie moet onder andere de conceptwet artikelsgewijs screenen, deze vergelijken met de bestaande wetgeving en bijstellen waarnodig.

Abeleven liet de revue passeren van het eerste moment dat er een conceptwet werd geproduceerd. Dat was sedert 2004 het geval. In 2012 werd het concept nog geactualiseerd, maar is verder nog niet goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA).

De directeur gaf aan, dat er veel werk verzet moet worden. Hij sprak de hoop uit dat dit de laatste commissie die alles ook zal afronden. In 2017 ziet hij het wetsvoorstel behandeld en goedgekeurd worden door het parlement. Volgens hem is het een wet die de totale natie ten goede zal komen. Het is de bedoeling dat binnen zes maanden de minister van Natuurlijke Hulpbronnen het officiële concept van zowel de wet als de Mijnontwikkelingsovereenkomst in handen krijgt. Daarna zullen de Raad van Ministers, de Staatsraad en het parlement zich daarover buigen. Er zullen ook consultaties met stakeholders plaatsvinden.

De commissie staat onder voorzitterschap van Linda Linger, die ook vertegenwoordigster is van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco N.V. 

EBS gaat dit jaar overal ledstraatverlichting aanbrengen

In totaal gaat de EBS ruim 60.000 lampen en armaturen vervangen

Vervanging gaat bedrijf besparing van ruim 50 procent in dieselverbruik opleveren


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) wil in de tweede helft van dit jaar beginnen met het vervangen van de ruim 60.000 HPL(High Pressure Mercury Lamp) en SON (Sodium Vapor Lamp) lampen en armaturen door ledverlichting (licht-emitterende diodes). Het project is begroot op 30 miljoen Amerikaanse dollar, zo laat het bedrijf in en gisteren, donderdag 30 juni 2016, uitgebracht persbericht weten. 

In de eerste fase zullen de primaire wegen worden voorzien van ledlampen en armaturen. De vrijgekomen lampen zullen voorlopig worden gebruikt om achterstallig onderhoud en reparatie van de straatverlichting in de overige wegen in te lopen, totdat deze uiteindelijk met ledverlichting worden vervangen, zegt het energiebedrijf.

Met de landelijke overstap op led-straatverlichting kan een besparing van ruim 50% in dieselverbruik worden gehaald.

Landelijk wordt ruim 6.8MW elektriciteit verbruikt aan straatverlichting. Uitgaande van een efficiency rate voor de dieselmachines in de opwekcentrale van 0.27 l/kWh, is het brandstofverbruik dat hiervoor nodig is ongeveer 8 miljoen liter. Hierop zal dus 50% bespaard worden.

Het overstappen naar led-straatverlichting levert meer voordelen op. Ledlampen hebben een grotere verlichtingssterkte wat tot een groter veiligheidsgevoel kan lijden. Dit type verlichting is ook esthetischer. De spreiding van de lichtstralen is beter, waardoor een groter oppervlak verlicht kan worden. Ook in verbruik zijn er voordelen. Voor dezelfde lichtsterkte wordt er minder energie verbruikt.

Naast besparing in verbruik en in kosten, bevat ledverlichting in tegenstelling tot de kwikdamplampen en fluorescent lampen geen schadelijke stoffen of UV-licht. Kwik is een zwaar metaal en kan, indien het vrijkomt, schade toebrengen aan het milieu. Led geeft geen UV- en infrarood stralen af. Deze kunnen ongezond zijn voor de mens, aldus de EBS.

Verder is er nog het veiligheidsaspect. Doordat ledlampen geen warmte produceren, zoals bij gloeilampen wel het geval is, worden deze zelfs na lange branduren niet heet en kunnen kinderen zich er niet aan branden. Ook wordt de kans op brand zo geminimaliseerd. Hierdoor is ledverlichting een veilige keus.

In verband met dit project is er ook gekeken naar de mogelijkheid van het gebruik van straatverlichtingsmodules met ingebouwd zonnepaneel. Deze modules zijn veel hoger in aanschaf in vergelijking tot de ledlamp modules zonder zonnepaneel. Het verschil in prijs in vergelijking met de voormelde besparing, maakt het niet aantrekkelijk deze modules te gebruiken op plaatsen waar het distributienet van de EBS loopt, stelt het energiebedrijf in haar persbericht.