woensdag 6 juli 2016

'Conventies'; Alphons Levens

Conventies


Je bent geen jurist, maar je bent onderwijsgevende;
jouw leerlingen willen van jou weten
in wat voor toestand ons land zich bevindt;
je kunt niet zeggen: vraag dit aan de juristen,
zonder erbij te zeggen
aan welke wel en aan welke niet;
een onderwijsgevende moet eerlijk zijn. Trobi!

Zo leg ik het uit:
de referee kan niet midden in een wedstrijd zeggen:
vanaf nu fluit ik volgens andere regels;
de F.I.F.A. kan niet midden in een W.K. zeggen:
vanaf nu gelden andere regels;
houdt de F.I.F.A. tijdens ‘n W.K. een congres, dan gelden
de nieuw aangenomen regels voor over minstens vier jaar.

Alphons Levens,
6 juli 2016.

Mathoera (VHP): 'Is de NDP een criminele organisatie of een politieke partij'

'Minister Van Dijk-Silos zegt dat achterban van grootste politieke partij staatsveiligheid in gevaar kan brengen'


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera vraagt zich af of de Nationale Democratische Partij (NDP) een criminele organisatie is of een politieke partij. De politica zegt vandaag, woensdag 6 juli 2016, in de online editie van het Dagblad Suriname, dat zij haar vraag stelt aan de hand van recente uitspraken van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. 

'De minister van Justitie en Politie zegt dat de achterban van de grootste politieke partij de staatsveiligheid in gevaar kan brengen', zegt Mathoera.

De minister zei onlangs op haar persconferentie het volgende: 

'Als de situatie zo doorgaat, geloof mij, het kan, ik zeg niet dat het is, een wortel zijn van een burgeroorlog. En weet je waarom? Laten wij realistisch zijn. Ik heb niet voor niemendal verwezen naar de grootste politieke partij… Als er zoveel onrechtvaardigheid is, dat artikel 148 van de Grondwet niet toepasselijk is op de voorzitter van een politieke partij, wat denk je dat de achterban van een politieke partij doet op den duur als dat maar voortgaat?'

De minister maakte deze opmerking, aangevende dat zij niet bezig was met intimidatie, maar dat zij uitleg gaf.

Mathoera vraagt zich af of de NDP een criminele organisatie is of een politieke partij, die werkt aan de ontwikkeling van de samenleving en het verbeteren van de omstandigheden van mensen. Ook vraagt zij zich af of de NDP-leiders geen grip en gezag hebben om hun achterban in toom te houden of hun te laten houden aan wet en recht.

'Is het een partij waar bandeloosheid heerst? Ik denk het niet. Surinamers hebben de vrijheid om te kiezen voor NDP. NDP’ers hebben alle recht om te houden van hun leider, de heer Bouterse, omdat hij ook goede dingen heeft gedaan voor Suriname. Tegelijkertijd moeten ze ook begrijpen dat het vermoorden van wie dan ook niet de bedoeling kan zijn van politiek en van welke politieke leider dan ook', stelt de politica.

Ook de NDP-leider moet volgens Mathoera gevrijwaard worden van elke smet op zijn naam. Daarom is het voor haar belangrijk dat zaken onderzocht worden, zodat de waarheid aan het licht komt. Nog belangrijkers is dat de samenleving deze zaak voorgoed kan afsluiten en verder kan gaan met de ontwikkeling van het land.

Vele rechtsgeleerden kijken met belangstelling uit naar het besluit van de Krijgsraad op 5 augustus 2016. Gesteld wordt dat de auditeur militair zijn ronde voor rekwireren al achter de rug is. Anderen menen dat er geen requisitoir is gehouden. Artikel 297 van het Wetboek van Strafvordering stelt in lid 1 echter, dat het rekwireren voor de auditeur-militair maar een gegeven is waarvan hij gebruik kán maken. Daarvan uitgaande kan worden geconcludeerd, dat het wel of niet doen van een strafeis de rechter niet kan bewegen tot het beëindigen van de zaak, gezien het feit dat de tenlastelegging nog overeind staat. Nu zal moeten blijken of de rechter meegaat met de wil van de regering of de rechtsmiddelen blijft hanteren. In het tweede geval zal er antwoord worden gevonden op de vraag van Mathoera, aldus het Dagblad Suriname.

Veel klachten over extra aansluitingskosten EBS

'Hetgeen de minister zegt, klopt helemaal niet met de realiteit'

(Bron afbeeldingen: Dagblad Suriname)

De aansluitvoorwaarden van NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) zijn bij resolutie vastgesteld. Maar, zo bericht het Dagblad Suriname in haar webeditie van vandaag, woensdag 6 juli 2016, in de praktijk blijkt het een heel ander verhaal te zijn.

De EBS maakte in januari officieel bekend dat per 21 januari 2016 de bijdrage voor nieuwe aansluitingen ten behoeve van huishoudens werd aangepast. Klanten zouden niet meer betalen voor investeringen die in het elektriciteitsnet gepleegd moeten worden. Voorts benadrukte de EBS, dat de aanpassing uitsluitend zou gelden voor huishoudens met een elektrisch vermogen tot maximaal 24 kVA en waarvan de afstand van de aan te sluiten woning en het EBS elektriciteitsnetwerk binnen een reeds vastgestelde norm moet zijn. Verbruikers die een 1-fase-aansluiting aanvragen, waarvan de woning tot maximaal 80 meter is verwijderd van het netwerk, zouden geen aansluitkosten in rekening worden gebracht, maar alleen een waarborgsom van SRD 300. Volgens de verklaring van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen in de media is dat ongewijzigd gebleven.

Maar, mensen moeten dan nog betalen voor de 1-fase-aansluitingen. Voor een 2-fase-aansluiting binnen 40 meter tot de paal dient Srd 300 betaald te worden. Dat blijkt, kijkende naar de praktijk, niet het geval te zijn.

Uit de verschillende klachten die het Dagblad Suriname dagelijks binnen krijgt, is dit te concluderen. 'De EBS heeft ons voor een vermogen van 4kVA een bedrag van Srd 1.050 en een bedrag van 950 Amerikaanse dollar laten betalen. Hetgeen de minister zegt, klopt helemaal niet met de realiteit', aldus een gebelgde klant van de EBS.


De klanten geven verder aan, dat na erop gewezen te hebben dat de bedragen onterecht in rekening zijn gebracht, zij van de EBS hebben vernomen, dat het geld moet worden betaald indien zij de aansluiting gerealiseerd wensen te zien.

Personen met een 3-fase-aansluiting met een vermogen van onder de 13 kVA betalen volgens de minister Srd 500 voor hun aansluiting tot 40 meter van de stroompaal. Echter gold dit bedrag voor een vermogen tot maximaal 19 kVA in januari. Voor vermogensaanvragen vanaf 19 kVA tot maximaal 24 kVA zou de klant volgens de eerdere mededelingen een bedrag van Srd 600 moeten neertellen. Hierover is er op dit moment geen duidelijkheid.

Voor het elektriciteitsnetwerk voor de industrie is er nog steeds geen officieel bericht vanuit de overheid. Bij monde van Dodson zouden industriëlen ook geen tienduizenden dollars meer hoeven te betalen. Volgens de minister konden zij dat besteden aan hun ondernemingen. 'Zij zullen betalen aan de hand van wat men nodig heeft. Zij betalen tussen Srd 1.000 en Srd 1.500', zei de minister.

Uiteindelijk blijkt uit de praktijk, dat er nog steeds gigantische bedragen worden geïnd, tot irritatie van de toekomstige klanten van de energieprovider.

Voorzitter Ziekenhuisraad: 'Ziekenhuizen kunnen nauwelijks nog geld bij banken lenen'

Hindori: 'De situatie in de instellingen wordt steeds grimmiger en dreigt te escaleren'


Het is moeilijk voor ziekenhuizen om nog geld te lenen bij de banken, zegt de voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, Manodj Hindori, vandaag, woensdag 6 juli 2016, in de webeditie van de Ware Tijd. Alle ziekenhuizen zitten op het maximale krediet. Ook de banken moeten zich aan het leningenplafond houden, vandaar dat bij hen lenen moeizaam verloopt. 

Door de precaire financiële situatie van de ziekenhuizen is het salaris van het personeel pas afgelopen maandag uitbetaald. Het was weer crisismanagement tot op de laatste dag van de maand om te proberen de betaling rond te krijgen. De laatste stortingen van de verzekeraars en de bereidheid van de banken om opnieuw leningen te verstrekken waren bepalend.

Omdat de ziekenhuizen al maanden de salarissen niet op tijd kunnen betalen, wordt het personeel steeds onrustiger rond de betaalperiode. In deze financieel moeilijke tijden tonen de personeelsbonden steeds minder begrip en eisen op tijd uitbetaling. De gemoederen raken steeds meer verhit en de mensen zijn bereid om actie te voeren. Het personeel van 's Lands Hospitaal heeft dat van woensdag tot maandag gedaan.

Hindori: 'De actiebereidheid kan elk moment overslaan naar de andere ziekenhuizen. De situatie in de instellingen wordt steeds grimmiger en dreigt te escaleren. Juist nu moeten we het hoofd koel zien te houden en met oplossingen zien te komen die enig soelaas zullen bieden.'

De Nationale Ziekenhuisraad heeft onlangs van de Zorgraad te horen gekregen, dat de ligdagtarieven per 1 juli met slechts 11 procent over de afgelopen drie jaar omhoog zullen gaan. 'Wij zijn daar bijzonder ontstemd over. Hoe kun je met 11 procent volstaan, terwijl onze uitgaven sinds 2013 verdubbeld zijn.'

Hindori zegt verder, dat iedereen weet wat de effecten zijn van de koersaanpassingen, de inflatie, de energiekosten op het prijspeil, waarmee de ziekenhuizen ook te maken krijgen. Hij hoopt dat de Zorgraad met realistischere voorstellen komt.

Rekenkamer Curaçao: Gezondheidspreventie Beleidsplan 211-2015 is amper uitgevoerd

Doel plan was verbeteren gezondheidstoestand bewoners eiland door preventie

Overheid heeft nagelaten om preventieactiviteiten tijdig te realiseren; slechts 10 procent maatregelen gerealiseerd


Het Integrale Gezondheidspreventie Beleidsplan 2011-2015 dat in 2011 door de ministerraad is geaccordeerd, is nauwelijks uitgevoerd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in het onderzoek hiernaar, zo bericht vanmiddag, 6 juli 2016, de Amigoe. Oorzaken zijn onvoldoende commitment, besluitvorming, voorbereiding, toezicht en monitoring van het proces en van de resultaten. 

Het preventiebeleidsplan had als doel het verbeteren van de gezondheidstoestand van de bevolking door middel van preventie. Een betere gezondheid zou namelijk leiden tot minder verzuim van de werkende beroepsbevolking. Ook zouden volgens dit plan bij een adequaat preventiebeleid de zorgkosten kunnen dalen, omdat de relatief dure curatieve zorg deels kan worden voorkomen door de relatief goedkope preventieve zorg.

Volgens de ARC heeft de overheid geen maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de preventieactiviteiten tijdig konden worden gerealiseerd. Er zijn weliswaar maatregelen bedacht en opgenomen in het beleidsplan, maar in de praktijk is daar nagenoeg geen uitvoering aan gegeven. Hierdoor had de uitvoering ervan weinig kans van slagen.

Van de voor 2011 en 2012 geprioriteerde preventieve maatregelen is slechts 10 procent gerealiseerd. 13 Procent van de preventieactiviteiten is nog steeds in uitvoering. De resterende 77 procent is niet uitgevoerd of voortijdig gestaakt. De overheid heeft wel kosten gemaakt bij het opstellen en implementeren van het ‘Kurpa i Mente, man den man Integrale Preventiebeleidsplan 2011-2015’. Zo is het eerste implementatieplan door een externe consultant opgesteld. Daarnaast is eigen personeel ingezet voor het opstellen van het tweede implementatieplan en het uitvoeren van de projecten, waardoor de overheid minder capaciteit beschikbaar had voor de reguliere werkzaamheden. Bovendien zijn zes projecten met externe middelen gefinancierd waarvan drie zijn stopgezet.

De samenwerking met ministeries en overige actoren is niet geformaliseerd. Het gevolg hiervan is dat er een wankele basis is gecreëerd voor de uitvoering van het beleidsplan en de daarin opgenomen preventieactiviteiten. Knelpunten werden niet tijdig gesignaleerd, zoals onduidelijkheid over de te nemen acties, gebrek aan samenwerking en een tekort aan financiële en personele middelen. Ook waren de benodigde middelen (personeel, infrastructureel, financieel) niet expliciet begroot en onvoldoende beschikbaar gesteld.

Curaçaose drugsverdachte (27) mag van Hof van Justitie aan Duitsland worden uitgeleverd

Duitsland wil vrouw vervolgen voor invoer van drugs op 3 juni 2015


Drugsverdachte Ryalene A. (27) mag van het Hof van Justitie uitgeleverd worden aan Duitsland. Dat is ook aan de gouverneur geadviseerd. Het land wil haar strafrechtelijk vervolgen voor drugsinvoer op 3 juni vorig jaar. De procureur-generaal had hiertoe op 7 juni een verzoek bij het Hof ingediend en dit werd 21 juni behandeld. Dit meldt de Amigoe vandaag, woensdag 6 juli 2016.

De advocaat heeft verzocht om de vrouw op Curaçao te berechten, omdat zij ook hier strafbaar heeft gehandeld. Het Hof overweegt echter, dat het feit mede is begaan op Duits grondgebied. 'De enkele omstandigheid dat het feit ook gedeeltelijk is begaan op het grondgebied van Curaçao staat een toewijzing van het verzoek om uitlevering niet in de weg.'

Overigens heeft Curaçao dinsdag 28 juni 2016 A.B.-V. (7 januari 1984, Dominicaanse Republiek) uitgeleverd aan de Duitse justitiële autoriteiten. De man werd die dag door functionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) op de luchthaven Hato op Curaçao overgedragen aan de politie van Nordrein-Westfalen Duitsland. Onder begeleiding van de Duitse politiefunctionarissen vertrok hij per AirBerlin naar Duitsland.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie had op 31 maart 2016 positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van Duitsland. De Gouverneur van Curaçao heeft de uitlevering op 2 juni 2016 toelaatbaar verklaard. De man wordt door de autoriteiten in Duitsland verdacht van betrokkenheid bij tenminste twee cocaïnetransporten op 16 juli 2014.

Directeur Martina van Curaçaose verzekeraar Ennia: 'Er is wel iets aan de hand'

'Ennia heeft een hoog concentratierisico, 77 procent, er is dus wel iets aan de hand'


'Ennia heeft een hoog concentratierisico, namelijk 77 procent. Er is dus wel iets aan de hand.' Dat zegt managing director Gilbert Martina vanmiddag, woensdag 6 juli 2016, in de Amigoe. Hij stelt dat Ennia samen met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en De Nederlandsche Bank (DNB) eraan werkt om het concentratierisico terug te brengen. Wat een acceptabel concentratiepercentage is kan Martina niet zeggen. 

Ook geeft hij geen antwoord op de vraag hoe Ennia aan zo’n hoog concentratierisico is gekomen. In een interview met de Amigoe op 10 juni stelde het verzekeringsbedrijf, dat zij onder andere in bezit is van obligaties van een ander bedrijf (S&S) van haar eigenaar, Hushang Ansary. Ennia Leven heeft geld geleend aan ECI (Ennia Caribe Investments) die daar vervolgens obligaties van heeft gekocht, een zogeheten intercompany loan.

De regels van de CBCS zijn per 1 september 2015 aangescherpt en als gevolg moet het concentratierisico naar beneden worden gebracht, aldus Martina. 'Er is naar aanleiding van de wijziging besloten dat het geld van de bonds terug wordt gegeven', aldus Ennia-cfo Ryan Breedijk op 10 juni in de Amigoe.

Martina geeft indirect antwoord op de vraag of de obligaties van S&S al zijn verkocht: 'De obligatieleningen aan S&S vormen onderdeel van het concentratierisico van 77 procent dat nu teruggebracht moet worden.' Het interview op 10 juni vond plaats een paar uur nadat een artikel van Het Financieele Dagblad (FD) met de kop ‘Verzekeraar Ennia leeg getrokken onder de ogen van Centrale Bank’ werd gepubliceerd.

Klikt u hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen in de Amigoe.

Nieuwe Curaçaose politieke partij wil links zijn

Partij is samensmelting van oud-Eilandsraadslid Macaay, Cooper en 'Groep van Zestien'


De nieuwe politieke partij die vanmiddag, woensdag 6 juli 2016, is gepresenteerd, met Charles Cooper aan het hoofd, zal een linkse partij worden, die sociaal-democratische waarden hoog in het vaandel heeft. Dat is gisteren besloten tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen, zo bericht de Amigoe.

In de media wordt de nieuwe beweging steevast de partij van Cooper genoemd. Maar, betrokkenen wijzen erop dat het een samensmelting is van drie afzonderlijke ‘groepen’, namelijk voormalig Eilandsraadslid en verliezend kandidaat van de bestuursverkiezingen Urvin Macaay, Cooper zelf en de Groep van Zestien. Wat allen bindt is het feit dat zij uit de MAN zijn gestapt, omdat ‘zij zich niet meer herkennen in de blauwe partij’.

Over de naam van de partij werd de afgelopen dagen veel gespeculeerd. Direct betrokkenen willen hierover geen uitspraken doen en stellen dat dit gedurende de persconferentie bekend zal worden gemaakt. Een naam die in de wandelgangen werd genoemd is MPAS, Movementu Patriótiko i Adelanto Sosial, maar omdat deze naam wel heel erg veel lijkt op die van Partido pa Adelanto i Inovashon Soshal (Pais), wordt ervan uitgegaan dat er vanmiddag een andere naam uit de bus zal rollen.

Bronnen rondom de nieuwe beweging melden, dat er achter de schermen pogingen worden gedaan om een bemiddeling tot stand te brengen tussen deze groep en de MAN. Dit zou een initiatief zijn van degenen die de MAN een warm hart toedragen. Maar, vanuit de nieuwe groep wordt gesteld dat dit een gepasseerd station zou zijn of, zoals een direct betrokkene de Amigoe meldde: 'Dit is geen mosterd na de maaltijd meer, dit is mosterd na het tandenpoetsen.'

Bij het ter perse gaan van de Amigoe had de presentatie van de nieuwe partij nog niet plaatsgevonden.

Amerikaanse ambassade in Suriname viert 240e Onafhankelijkheidsdag

Vooral veel vriendelijke Surinaamse en Amerikaanse woorden tijdens receptie

(Bron foto: Ambassade VS in Paramaribo)
VS en Suriname onderhouden al 40 jaar diplomatieke betrekkingen


De ambassade van de VS heeft maandag haar 240e Onafhankelijkheidsdag gevierd in aanwezigheid van vicepresident Ashwin Adhin die namens Suriname de felicitaties overbracht tijdens de receptie. Suriname staat voor economische en financiële uitdagingen, zei Adhin, aldus bericht Starnieuws vandaag, woensdag 6 juli 2016.

De regering zoekt naar duurzame oplossingen. De VS is in dit licht dan ook een belangrijke handelspartner voor Suriname. Adhin zei, dat de regering alternatieve opties wil vinden om langdurige en duurzame investeringsmogelijkheden te creëren met alle landen op het Westelijk halfrond. 'En uiteraard met haar beste vrienden, zoals de VS.' De samenwerking tussen beide landen richt zich al jarenlang op gebieden als handel, veiligheid, onderwijs, gezondheid, humanitaire hulp en drugsbestrijding.De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft afgelopen week het jaarlijkse wereldwijde rapport over mensenhandel gepresenteerd. Suriname is van ‘tier 2 naar tier 3’ gezakt op deze lijst, hetgeen wl zeggen dat landen in deze lage categorie nauwelijks iets doen tegen mensenhandel. Adhin ging hierop niet in, maar haalde aan dat Suriname een werkgroep heeft geïnstalleerd die zich onder andere bezighoudt met bewustwording inzake mensenhandel. Ook kijkt zij naar het tegengaan van deze vorm van criminaliteit.

Adhin ging ook in op het belang van actie tegen klimaatverandering. 'Wij rekenen op de steun van de VS voor regionale en wereldwijde inspanningen om de effecten van klimaatverandering te minimaliseren.'

Ook de Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan ging hierop in. 'We kijken uit naar de samenwerking met Suriname in deze belangrijke kwestie, die van cruciaal belang is voor ons en essentieel voor het toekomstige welzijn van onze kinderen.'

De receptie in de residentie van Nolan stond ook in het teken van 40 jaar diplomatieke betrekkingen met Suriname. De relatie gaat terug naar 1790 met de opening van een consulaat in Paramaribo, haalde Nolan aan. De handelsrelatie bestaat zelfs veel langer. De diplomatieke relatie kreeg meer gewicht na Suriname’s onafhankelijkheid. Het Amerikaanse consulaat werd omgezet in een ambassade.

De bouw van het nieuwe ambassade complex in Paramaribo-Noord voor165 miljoen Amerikaanse dollar, geeft de duurzame vriendschapsrelatie weer. De VS-diplomaat ging kort in op de handelscijfers uit 2015. De VS exporteerde voor 444 miljoen Amerikaanse dollar naar Suriname. Omgekeerd exporteerde Suriname voor 146 miljoen naar de VS. Grote Amerikaanse bedrijven zijn actief in Suriname, zoals het goudmijnbouwbedrijf Newmont (dat in Surgold-verband een nieuwe grote goudmijn exploiteert in het Meriangebied, in het oosten van Suriname) en de oliebedrijven Apache en Kosmos Energy.

'VS-president Barack Obama heeft herhaaldelijk de onderlinge verbondenheid benadrukt, tussen de Amerikaanse economische en commerciële relatie met partners in het westelijk halfrond, zoals Suriname en hij bevestigt de Amerikaanse betrokkenheid bij de gedeelde economische welvaart tussen alle landen in onze regio.'

Op de feestelijke viering heette Nolan zijn Cubaanse collega extra welkom. Het was de eerste keer dat een Cubaanse ambassadeur de receptie bezocht. De aanwezigheid volgt na de herstelde relatie tussen beide landen.

(Red. De Surinaamse Krant/Twitter/Starnieuws)

Inheemse dorpshoofden district Para: Staat moet grondbeschikking aan Luchthavenbeheer intrekken

'Inheemse dorpen mogen niet dupe worden van internationale luchtvaartregels'


Inheemse dorpshoofden in het district Para blijven vasthouden aan hun eis, dat de Staat de grondbeschikking, waarin 835 hectare grond aan Luchthavenbeheer wordt toegewezen, intrekt. Dit terrein overlapt volgens hen het grondgebied van Wit Santi en Hollandse Kamp. 

'Wij zullen na de intrekking een nulsituatie krijgen en daarna kunnen wij met de overheid zoeken naar een middenweg. We moeten ook de ruimte krijgen om de dorpelingen op de hoogte te stellen wat Luchthavenbeheer van plan is', zegt Theo Jubitana, kapitein van Hollandse Kamp tevens voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpshoofden in Para (OSIP) vandaag, woensdag 6 juli 2016, in de Ware Tijd.

De organisatie heeft onlangs gesproken met de regering, waarbij zij haar eis weer kenbaar heeft gemaakt tegenover onder andere de ministers Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Siegfried Wolff van Openbare Werken en Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme.

Jubitana: 'Ze hebben gezegd dat zij nu huiswerk hebben, maar hebben ons gevraagd om ook andere opties te bekijken.' 

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de blokkade op 9 juni door dorpsbewoners van de weg naar Zanderij. Zij eisten vrijlating van kapitein Patrick Mande en basya Leon Sabajo van Wit Santi, die 's avonds door de politie waren opgebracht. Aanleiding daartoe was dat zij zich eerder op de dag apparaten van landmeters hadden toegeëigend die bezig waren in het gebied. Na tussenkomst van districtscommissaris Armand Jurel van Para werden de gezagsdragers vrijgelaten.

Overheid en dorpshoofden willen voorkomen dat zo'n situatie zich herhaalt en ze hebben afgesproken dat ze beter zullen communiceren. 'Wij willen als gelijkwaardige partner behandeld worden, waardoor we samen kunnen werken aan een duurzame oplossing', zegt Jubitana. Luchthavenbeheer heeft overigens ontkend dat het om grondopmetingen ging op die bewuste 9 juni. Het ging om voorbereidingen ter verhoging van veiligheid van het vliegverkeer.

Jubitana begrijpt dat Luchthavenbeheer zich wil houden aan internationale luchtvaartregels, maar de inheemse dorpen mogen hiervan niet de dupe worden. De inheemsen hebben volgens hem ook rechten die internationaal erkend zijn.

Het dorpsbestuur van Hollandse Kamp had in februari gesproken met de leiding van Luchthavenbeheer en tegen directeur Vijay Chotkan gezegd, dat de dorpelingen zouden gaan protesteren, indien uitbreidingswerkzaamheden uitgevoerd zouden worden.

Ied-ul-Fitr boodschap van de ABOP: 'Wees onwankelbaar in uw geloof en standvastig in de overtuiging'

'Lering trekken uit universeel karakter Ied-ul-Fitr'


Als natie is het belangrijk om vooral de eenheid en saamhorigheid te koesteren die door onze moslimbroeders en -zusters tijdens Ramadan is getoond. Tijdens het vasten gaat het ook om solidariteit en harmonie, eigenschappen die wij als land voor nu hard nodig hebben. De ABOP roept op tot het verduurzamen van deze belangrijke eigenschappen binnen elk beleidsgebied. 

Ied-ul-Fitr markeert het einde van de vastenmaand. Vanwege de slechte sociaal economische situatie in het land, wordt het in alle opzichten steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Maar wees onwankelbaar in uw geloof en standvastig in de overtuiging.

De ware geest van Ied-ul-Fitr ervaren, betekent ook dat we het universele karakter hiervan zoals zelfbeheersing, verdraagzaamheid, tolerantie, samenwerken, respect en dienstbaarheid, tot ons nemen.

Echter, is het belangrijk om ook te kijken naar de periode tot vóór Ied-Ul Fitr. Wat hebben de belijders van dit geloof ondervonden? Als gelovigen weten we dat reinheid en het vasten een heilzame werking hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Gezien de omstandigheden waarin wij als land ons bevinden, is het belangrijk dat we ook de lichamelijke en geestelijke gezondheid zullen moeten na streven. De moslimbroeders en -zusters van ons zijn in deze periode voorgegaan. De ABOP is ervan overtuigd dat als wij lering trekken deze zeker tot heil kan dienen voor de natie.

De bede van de ABOP gaat in de naam van de Almachtige, vooral richting de leiding van het land opdat zij ook de ware geest van Ied-ul Fitr ervaart en dat dit doorsijpelt naar elk individu.

De ABOP wenst de samenleving, in het bijzonder onze Moslimbroeders en -zusters een gezegende Ied-ul-Fitr toe. Ied Mubarak!

Venezolaanse vrouwen bestormen Colombiaanse grens om voedsel en medicijnen te kopen

'We verhongeren, we zijn wanhopig'

(Bron foto: Agence France Presse, AFP)

Honderden vrouwen uit Venezuela hebben omwille van de voedselschaarste in eigen land een gesloten grensovergang in de staat Tachira naar Colombia overgestoken en daar eten en medicijnen gekocht. In Venezuela is er niets meer te vinden, zei een vrouw dinsdag lokale tijd op de Colombiaanse zender Caracol Radio. 'We verhongeren, we zijn wanhopig', zo bericht vandaag, woensdag 6 juli 2016, onder andere het Belgisch persbureau Belga.De Venezolaanse president Nicolás Maduro had in augustus verschillende grensovergangen na een grensconflict met Colombia gesloten.

Venezolaanse grensbewakers wilden hen aanvankelijk tegenhouden, zei een vrouw in de Colombiaanse krant El Tiempo (zie onderaan, Twitter-bericht). Maar. de groep stormde eensgezind de grens over. De vrouwen deden hun inkopen in verschillende supermarkten van de Noord-Colombiaanse stad Cúcuta.Het is niet duidelijk of ze hun levensmiddelen ook mee naar huis konden nemen.

Venezuela gaat gebukt onder een loodzware economische crisis en de logistiek blijft grotendeels achterwege. Door een galopperende inflatie is het spaargeld van de bevolking opgedroogd, in de supermarkten is er een groot gebrek aan levensmiddelen en wegens ontbrekende deviezen kunnen vele ondernemingen dringend nodige grondstoffen niet meer invoeren.


(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Nieuwe app Cross-Fire brengt politiegeweld in Rio de Janeiro in kaart

Via de app kan iedereen politiegeweld in Rio melden


Amnesty International heeft gisteren, exact een maand voor de start van de Olympische Spelen in de Braziliaanse hoofdstad, een nieuwe app gelanceerd die het politiegeweld in Rio de Janeiro in kaart brengt. Via de app Cross-Fire kan iedereen gevallen van politiegeweld in Rio de Janeiro melden.

'Brazilië is een land met een enorm hoog aantal moorden. Per jaar worden ongeveer 42.000 mensen gedood door vuurwapens. De meeste van de slachtoffers wonen in de favelas, de meest gemarginaliseerde delen van de hoofdstad', zegt Atila Roque, directeur van Amnesty International in Brazilië, zo bericht Amnesty International vandaag, woensdag 6 juli 2016.

'De applicatie geeft meer zichtbaarheid aan de tragische realiteit waarin duizenden mensen in Rio de Janeiro leven. Het is een manier om de autoriteiten te dwingen deze crisis eindelijk aan te pakken.'

De applicatie kan gedownload worden via de Apple Store en Google Play. Op 2 augustus 2016 zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden tijdens een persconferentie.

Den Blauwvinger: Bom barst binnen DOE - Partijvoorzitter Breeveld en minister Dodson gebrouilleerd

COLUMN: Minister Dodson neemt afstand van afwijzing Breeveld gebruik art. 148 Grondwet door Bouterse om 8 decemberproces stop te zetten

De kansel staat en past Breeveld beter dan het zetelpluche in parlement


De laatste tijd maakt DOE-voorzitter en -Assembleelid Carl Breeveld zich welhaast onmogelijk binnen de coalitie en zijn eigen partij door zijn eigenzinnig en ogenschijnlijk solistisch optreden. Deze week kwam hij hard in aanvaring met zijn enige bewindsman in de regering, Regilio Dodson, die het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met horten en stoten tracht te leiden. De recente aanvaring toont een duidelijke en niet te herstellen breuk. Via de media vallen de heren elkaar ongegeneerd aan. Ze gaan rollebollend over straat. Hun beider optreden staat haaks op het nette en fatsoenlijke 'Ja-en-Amen'-knikkende karakter van de partij. Breeveld vervalt zelfs in het oh zo door hem verfoeide vuilsmijten. Gedrag dat niet bij de fatsoensrakker en braafste jongetje van de klas past. Hij lijkt de weg binnen zijn partij en binnen de coalitie volledig kwijt en het laatste incident kan niet zonder gevolgen blijven.

DOE (lees: Dodson) ondertekent resolutie, maar partij wil voortzetting 8 decemberproces
Plotseling was 4 juli het hoge woord eruit. DOE had graag gezien, dat het 8 decemberstrafproces was voortgezet. Breeveld reageerde hiermee aan de late kant op de zogenoemde 'resolutie 568/RP' van 29 juni – op grond van artikel 148 van de Grondwet – waarin president Desi Bouterse opdracht geeft – in het belang van de staatsveiligheid – aan procureur-generaal Roy Baidjnath Panday om per direct het 8 decemberstrafproces stop te zetten. De ministerraad, en dus ook Regilio Dodson, was akkoord gegaan hiermee. Een poging, een laatste strohalm, van de president om het proces tegen hem, als hoofdverdachte, weer te blokkeren.Breeveld liet via de Ware Tijd weten 'De resolutie gaat uit van het beëindigen van vervolging van verdachten. Wij hadden het proces normaal zien doorgaan en dat gaandeweg, indien de verdediging van de verdachten het niet eens zou zijn, zich zou kunnen beroepen op rechterlijke dwaling of vormfouten of welke andere mogelijkheid om een punt te maken. We blijven erbij dat het recht zijn beloop moet hebben, omdat die weg reeds is ingeslagen. Wij waren in eerste instantie voorstander van het Zuid-Afrikaans model van waarheidsvinding na de apartheidsperiode. Dat heeft goed gewerkt. En als er schuldigen waren, werden zij op basis van hun verhaal en mate van eerlijke weergave van zaken berecht. Anderen gingen vrij uit.'

Op de vraag of partijgenoot minister Dodson had ingestemd met het regeringsbesluit, antwoordde Breeveld politiek correct en ontwijkend: 'Op basis van artikel 148 van de Grondwet is het een regeringsbesluit.' Een reactie waarin toch een duidelijk antwoord zit verscholen: 'Ja'.

'Breeveld verkondigt eigen mening en niet die van de partij'
Maar, Dodson kwam nog dezelfde met een scherpe reactie die er niet om loog en waarmee zijn partijvoorzitter door hem in zijn hemd werd gezet. Hij zei zich te distantiëren van de opmerkingen van Breeveld, die zijn eigen mening volgens de bewindsman heeft geuit en niet die van de partij. Volgens Dodson heeft de partij al bij het tekenen van de regeringsverklaring verklaard, dat amnestie is verleend en dat ze daar niet omheen kan. 'Het standpunt dat we in zouden nemen is waarheidsvinding en vandaar dat ik heb getekend', aldus Dodson. Hij vermoedt dat Breeveld willens en wetens aanstuurt op een mogelijk vertrek uit de coalitie. 'Breeveld verwacht volgens mij dat de president ons eruit zet, maar wat als hij dat niet doet en de brief voor lief neemt? Dan slaat de partij een grotere blunder. Maar, dan is het niet om ideologie, maar gewoon om gerommel in de partij dat wij mogelijk eruit zullen moeten treden.'

Zo langzamerhand wordt het tijd dat Breeveld de koe bij de horens vat en in het parlement de oversteek van een paar meter slechts maakt naar het oppositie-pluche. Daar horen DOE en Breeveld werkelijk thuis en niet in de intimiderende, onrust stokende 'oorlogsmachine' van de coalitie, ofwel de NDP.

Breeveld: 'Dodson is machtsbelust'....
De opmerkingen van Dodson, heel Suriname kon er uiteraard op wachten, immers vuilsmijten is verworden tot onderdeel van de Surinaamse (politieke) cultuur – elkaar via de media voor rotte vis uitmaken –, werden een dag later gevolgd door een stevige reactie van Breeveld. 'Ik doe niet mee aan een mediaspektakel Wij houden het op de brief die aan de president is gestuurd', zei Breeveld (zie hieronder).
Hij beweert, dat zijn bewindsman een eigen richting is ingeslagen en dat hij, gelet op 'zijn verdedigende houding' 'machtsbelust' is. Het zijn woorden die men niet zo snel hoort van Breeveld, die in De Nationale Assemblee altijd keurig spreekt alsof hij predikt en er nooit op uit is om vijanden te maken. Maar, die vijanden zijn er, en vooral binnen de eigen partijgeledingen.
Een andere opponent binnen DOE van de partijvoorzitter, hoofdbestuurslid en voedseltechnoloog Ricky Stutgard, vindt al langere tijd dat de partij de coalitie de rug moet toekeren. Overigens wijst hij er nu wel fijntjes en suggestief op, dat Dodson van oorsprong een NDP'er is. 'Ik betwijfel, dat hij bedankt als minister als DOE uit de regering stapt.'

Breeveld doet er, na de laatste publieke en vooral politieke blamage, verstandig aan om vaarwel te zeggen tegen de coalitie, die er alles aan doet om de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces Bouterse te beschermen en daartoe er niet voor terugdeinst bewust om wetten verkeerd uit te leggen, naar de eigen mond – met bewindsvrouwe Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie als de grootste gefrustreerde verdraaister van wetteksten en feiten en daarmee verworden tot een soort beschermvrouwe van de verdachte Bouterse en president Bouterse.

De kansel staat en past Breeveld beter dan zetelpluche in parlement
Laat Breeveld terugkeren naar zijn eigen realiteit, naar datgene waar hij als mens voor staat. Dat kan nimmer zijn het steunen van de hoofdverdachte in het 8 decemberproces, Desi Bouterse en door het steunen van de president van Suriname, Desi Bouterse. Door zitting te blijven nemen in de coalitie, verliest hij iedere dag weer een beetje aan geloofwaardigheid en vertrouwen. Misschien nog beter, laat Breeveld de Assemblee en de actieve politiek verlaten en terugkeren naar waar hij wel goed in is, prediken. De kansel staat en past hem beter dan het oude, stoffige pluche van zijn zetel in het parlement.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
6 juli 2016
Amsterdam-Paramaribo

Feffik belegt persconferentie om beschuldigingen onderwijsbond Sitek te weerleggen

Interim-directeur Alberto: 'Bij mijn aantreden trof ik een grote puinhoop aan'


Interim-directeur Ludwig Alberto (zie foto - Bron: Feffik) van het opleidingsinstituut Feffik (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) heeft het werk van het bestuur en directie toegelicht om sinds eind 2013 schoon schip te maken. Dat gebeurde tijdens een persconferentie die gisteren door de directie werd gehouden, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 6 juli 2016.

'De persconferentie is gehouden om beschuldigingen van onderwijsvakbond Sitek te weerleggen dat het bestuur en de directie niet deugen en onnodig mensen ontslaan. Het instituut publiceert weer jaarverslagen, in de periode 2000 tot 2013 is dat niet gebeurd, de Sitek zat toen in het bestuur. Wij zijn erin geslaagd om de aanbevelingen van de accountant op te volgen, zoals het terugdringen van de personeelskosten op de begroting. De personeelskosten bedroegen in 2013 nog 117 procent van de begroting, in 2015 hebben wij dat teruggebracht naar 87 procent, het streven is om voor 2016 de personeelskosten terug te brengen naar 70 procent', aldus Alberto na afloop van de persconferentie.

De laatste cijfers wijzen uit dat de trend om de personeelskosten te verminderen zich voortzet, aldus Alberto. De interim-directeur is sinds eind 2013 bij het opleidingsinstituut.

'Bij mijn aantreden trof ik een grote puinhoop aan, er was geen cashflow, het onderwijsproces was chaotisch, er was geen beleid en het personeel had geen vertrouwen in de leiding. Het instituut had een schuld van 20 miljoen, doordat er geen premie werd afgedragen aan de SVB, het pensioenfonds.'

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Analytisch Diagnostisch Centrum Curaçao behaalt internationale accreditatie als medisch lab

'Accreditatie bewijst kwaliteit en betrouwbaarheid van goederen en diensten ADC'

ADC beschikt over zogenoemde NEN-EN-ISO 15189 accreditatie


Het Analytisch Diagnostisch Centrum is vanaf heden het enige lokale medische laboratorium dat zowel een watercontrole-accreditatie, ISO/IEC 17025, als een medisch laboratorium-accreditatie heeft. Zo laat het ADC in een persbericht weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 9 juli 2016.

Het ADC heeft van de Raad voor Accreditatie (RvA) bevestigd gekregen, dat zij ‘met vliegende kleuren’ haar internationale accreditatie als medisch laboratorium heeft behaald. Sinds donderdag 30 juni heeft het ADC de zogenoemde NEN-EN-ISO 15189 accreditatie.

De directie van het ADC feliciteert alle medewerkers die een steentje hebben bijgedragen aan deze formele erkenning van de competentie van het voormalige Landslaboratorium. 'De accreditatie bewijst de kwaliteit en betrouwbaarheid van de goederen en diensten die het ADC aan de gemeenschap levert', aldus het persbericht.

'Curaçao kan er trots op zijn dat dit medisch instituut met honderd jaar ervaring op het gebied van medisch laboratoriumonderzoek op het hoogste internationale niveau functioneert.'

Dit accreditatieproces is een geleidelijk proces, wordt uitgelegd. De afdelingen die de accreditatie nu hebben behaald zijn de afdelingen Klinische Chemie, Trombosedienst, Moleculaire Diagnostiek en de Pre- en Post-analytische Werkzaamheden. ADC gaat verder met haar inspanningen om de ISO 15189 accreditatie te behalen voor de gehele laboratoriumorganisatie en zo haar kwaliteitsniveau te garanderen.

De Curaçaose gemeenschap kan volgens de leiding van ADC ‘vol vertrouwen’ gebruik blijven maken van haar nationale laboratorium, met de garantie dat alles wat ADC doet op het hoogst mogelijke niveau gedaan wordt. 'Van haar kant zal het ADC ernaar blijven streven om haar expertise en kwaliteit continu te verbeteren ten gunste van de samenleving.'

Curaçao wil regionale samenwerking in aanpak merkvervalsingen, 'counterfeit'

Minister Rhuggenaath: 'Een goede reputatie is van economische belang voor Curaçao'Bescherming van merken, en dus in feite van intellectueel eigendom, is niet alleen belangrijk voor de merkeigenaar, maar ook voor de bedrijven die merkartikelen verkopen en voor de klanten. Daarom wil Curaçao graag samenwerken met de regio, met alle stakeholders, om de zogenoemde ‘counterfeit’, dit zijn merkvervalsingen, tegen te gaan. Dit is naar voren gebracht door de minister van Economische Ontwikkeling (EO), Eugene Rhuggenaath (PAR) tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van de International Anti-Counterfeit Coalition (IACC) en Underwriter Laboratories (UL.), eind juni in Miami, VS, aldus bericht vandaag, woensdag 6 juli 2016, het Antilliaans Dagblad.

Op Curaçao is het volgens de bewindsman vooral nodig dat de vrije zones hun naam hooghouden en dat handel in vervalste goederen zo veel mogelijk wordt tegengegaan.

'Een goede reputatie is van economische belang voor Curaçao, waarmee investeerders aangetrokken kunnen worden die erop kunnen vertrouwen dat de regering optreedt tegen counterfeit', aldus Rhuggenaath.

Hij legt ook uit, dat het niet alleen gaat om bijvoorbeeld kleding, maar soms ook om medicijnen, of artikelen voor baby’s, speelgoed. 'De gezondheid van mensen en kinderen kan daarmee in gevaar komen', zo wordt beargumenteerd.

Al in 2014 is gewerkt aan een wetgevingstraject waarbij ook straffen kunnen worden opgelegd aan handelaren in vervalste producten.

VHP accepteert besluit van Sharmila Mansaram om partij te verlaten

Mansaram kan zich niet langer verenigen met inzichten en handelingen VHP


De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft het besluit van Sharmila Kalidien-Mansaram om het lidmaatschap van de partij op te zeggen geaccepteerd. Dit schrijft het hoofdbestuur van de partij aan Mansaram. In de brief, ondertekend door secretaris Ganeshkoemar Kandhai, wordt het gewezen lid veel succes toegewenst in haar verdere loopbaan. De partij bedankt haar voor de bewezen diensten in de afgelopen periode. 

Mansaram heeft het lidmaatschap op 29 juni opgezegd. Zij was ongeveer een kwart eeuw lid van deze partij. Zij is namens de partij Assembleelid geweest.

Mansaram keert de VHP de rug toe, omdat zij zich niet kan verenigen met de inzichten en handelingen die de afgelopen periode zijn geëtaleerd. 'Zelfrespect en mijn overtuiging om aan conflictminimalisatie te doen, nopen mij tot dit besluit.'

Inmiddels heeft het nieuwe bestuur van de VHP, waar Chandrikapersad Santokhi opnieuw leiding aan geeft, gisteren de formele bestuursoverdracht bekrachtigd. Hij kondigde een nieuw plan van aanpak aan.

Surinaamse dollar blijft in waarde dalen

Banken en cambio's beconcurreren elkaar en zorgen niet voor stabiele koers


De Surinaamse dollar blijft in waarde afnemen. Voor een Amerikaanse dollar is de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname Srd 7,19. De opkoopprijs is gesteld op 7,06. De verkoopprijs van de euro is Srd 8,02. Een euro wordt opgekocht voor Srd 7,85. Bij diverse cambio's en op straat worden veel hogere bedragen neergeteld, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 6 juli 2016.

De inflatie in mei was 55% in vergelijking met mei vorig jaar. Door de stijgende koers zal de koopkracht verder afnemen. Er is nog geen zicht op een daling, aangezien zelfs banken een hoge koers aanbieden.

De cambio's volgen de koers van de banken en gaan dan enkele centen hoger zitten. Een niet bij naam en toenaam genoemde cambiohouder zegt op Starnieuws, dat het hun taak is om te wisselen. De banken hebben meer mogelijkheden om geld te maken, zoals het uitlenen van geld aan derden. Ook bij overmakingen en verschillende diensten verdienen banken geld.

'Cambio's moeten het hebben van winsten die gemaakt worden bij het wisselen van geld. Er zijn enkele banken die hoge koers aanbieden. Als wij niet meegaan met de koers, verliezen wij onze klanten.'

Ook banken stellen dat zij moeten concurreren tegen de cambio's. Wie vreemde valuta heeft, gaat naar degene die het hoogst biedt. Verwacht werd dat in deze periode het aanbod van vreemde valuta zou toenemen, omdat er vakantiegangers in het land zijn. Maar, het aantal toeristen is afgenomen. Verschillende hotels en andere logeergelegenheden hebben een behoorlijke daling gemerkt in het aantal gasten.

Regering laat uit 2002 daterend compleet 'master' ontwateringsplan voor Paramaribo in la liggen

Sinds 2001 duikt ontwateringsplan nu en dan op, maar uitvoering blijft achterwege

Betrokken Nederlandse bedrijven en een Surinaams bureau bevestigen bestaan 'Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo' – Ministerie van OW doet er echter het zwijgen toe.....


De afgelopen weken hebben delen van de kuststrook en van Paramaribo weer te kampen gehad met wateroverlast veroorzaakt door stevige regen- en onweersbuien en het ongebreidelde dumpgedrag van bewoners die hun afval in trenzen menen te moeten gooien waardoor die – en de aanwezige duikers – verstopt raken met alle gevolgen van dien. Wegen worden kolkende rivieren en ondergelopen percelen leken kleine rampgebieden. Wateroverlast is echter niet iets van vandaag, het is een probleem dat al jaren speelt. Het is een probleem waarvoor achtereenvolgende regeringen geen structurele oplossingen leken te hebben. Met een ad hoc pappen- en nathouden-beleid werden en worden trenzen opgeschoond en hier en daar werden en worden te kleine duikers vervangen door grotere. Maar, Suriname is hiermee niet geholpen.

Waarom zorgt de overheid niet voor een structurele oplossing en waarom doet de overheid bijvoorbeeld niets met een uit 2002 daterend compleet ontwateringsplan voor Groot Paramaribo? Het verantwoordelijk ministerie van Openbare Werken wil er niets over kwijt tegenover de redactie van De Surinaamse Krant. Gevraagd naar de status van dat ontwateringsplan en wat er al dan niet is gerealiseerd komt geen reactie. Ook niet na herhaald verzoek. Het plan ligt waarschijnlijk ergens in een la op het ministerie, weg te kwijnen onder een dikke laag stof.

Bij masterplan betrokken bedrijven bevestigen bestaan ervan
Maar, dat 'Beheer- en Monitoringplan', gevolgd door het 'Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo', bestaat en omvat alle beheersactiviteiten zoals inspecties, gegevensverwerking, onderhoud en management. Het bestaan ervan is door de drie betrokken Nederlandse bedrijven en een bureau in Paramaribo tegenover De Surinaamse Krant bevestigd, maar niemand wil inhoudelijk reageren, omdat dat niet correct zou vanwege de relatie met de opdrachtgever uit 2001, het ministerie van Openbare Werken.

In opdracht van dat ministerie van Openbare Werken hadden Broks-Messelaar Consultancy (Amersfoort), Sunecon (Paramaribo), Delft Hydraulics in Rotterdam en DHV Water (Amersfoort) in het voorjaar van 2001 het Beheersplan opgesteld als onderdeel van het Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo. Het gehele Masterplan werd in 2002 voltooid.

Jaap Kwadijk van het instituut Deltares, voorloper van Delft Hydraulics, laat 21 juni in een reactie weten, dat het bedrijf 'inderdaad met onder meer DHV (tegenwoordig Royal Haskoning/DHV) een masterplanstudie heeft uitgevoerd in Paramaribo. DHV was hoofdaannemer en heeft vermoedelijk de meest uitgebreide documentatie. Wij hebben geen pdf van de rapporten. We hadden echter ook een Surinaamse partner: Sunecon. Het projectteam verbleef toen op hun kantoor. De door u gevraagde informatie is, denk ik, het best te verkrijgen bij hen. Zij weten beslist veel meer van de lokale situatie en wat er van het plan is uitgevoerd, dan wij.'

Sunecon laat de redactie van De Surinaamse Krant vervolgens bij monde van Jerry Koornaar, project manager, weten: 'Gegeven onder andere de auteursrechtelijke positie van projectbescheiden is het niet aan ons gelegen om stukken over te dragen aan derden. Wel kan ik aangeven, dat het ministerie van Openbare Werken destijds het Masterplan te koop had aangeboden aan de sector. (…) Bij mijn weten is een aantal zaken wel uitgevoerd door het ministerie.'

Het bedrijf DHV in Amersfoort reageert 28 juni met de volgende korte reactie: 'Helaas kunnen we jullie niet verder helpen. Wij kunnen geen informatie of rapporten vrijgeven zonder toestemming van de opdrachtgever.'

In mei 2006 had Broks-Messelaar Consultancy in Amersfoort al gereageerd op het bestaan van het ontwateringsplan voor Groot Paramaribo. ‘Behalve een structureler beheer en onderhoud, omvat het Masterplan ook verbeteringsmaatregelen (oplossen hydraulische knelpunten) en adviezen over de organisatie van alles’, aldus Arjan Messelaar van het Nederlandse Broks-Messelaar Consultancy begin mei 2006. Na voltooiing van het Masterplan moest de uitvoering volgen. Volgens Messelaar, in mei 2006, was de uitvoering de eerste jaren niet gelukt, omdat er onvoldoende financiering voor werd gevonden. ‘En, omdat ik nog steeds niets heb gehoord over de uitvoering, neem ik aan dat de uitvoering van het plan nog steeds op zich laat wachten.’

Tot zover de voorzichtig, terughoudende, reacties van de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het in 2002 voltooide Masterplan Ontwatering Groot Paramaribo.

Overheid draalt met uitvoering plan
Na 2002 duiken nu en dan berichten op over ontwateringsplannen van de regering voor Paramaribo. Een overzicht:

De Ware Tijd bericht op 5 juni 2007 dat er een serie infrastructurele projecten op komst zou zijn die vooral de wateroverlast drastisch zou moeten verminderen. 'Op het verlanglijstje van de regering staat onder meer het Master Ontwateringsplan Paramaribo en een ringdijk en ringkanaal rond de hoofdstad. Groot knelpunt is de financiering', zo schreef de Ware Tijd.

Starnieuws meldt 17 oktober 2013, dat het ministerie van Openbare Werken een nieuw masterplan in voorbereiding zou hebben om de ontwatering van Paramaribo Noord te verbeteren. Op een op 16 oktober gehouden seminar van het ministerie over waterbeheersing zei minister Rabin Parmessar van Openbare Werken, dat voor wat betreft Groot Paramaribo het afwateringssysteem in de afgelopen decennia is aangepast aan de feitelijke omstandigheden. Vele open rioleringsstelsels zijn omgezet in gesloten systemen, waardoor zij zijn gaan inboeten aan afvoer- en bergingscapaciteit. Volgens Parmessar voert dit terug naar de 19e eeuw met het dempen van de Steenbakkersgracht – daar waar nu de dokter Sophie Redmondstraat is – en het afvoerkanaal aan de Heiligenweg. Verder is door de bebouwing de water absorptiecapaciteit sterk afgenomen. Dit betekent dat er meer tijd nodig is voor het afvoeren van het regenwater, waardoor gebieden langer onder water blijven staan, aldus de toenmalig bewindsman Parmessar.

OW-minister Wolff bevestigt begin oktober 2015 bestaan masterplan
Radio 10 laat in een uitzending op 6 oktober 2015 weten, dat bij het ministerie van Openbare Werken al ruim tien j aar een gedegen masterplan met betrekking tot de ontwatering van Groot- Paramaribo ligt. Radio 10 op haar website: 'Het plan is echter nooit goed tot uitvoering gebracht om diverse redenen. Het ligt ook niet in de lijn der verwachtingen dat het kabinet Bouterse-II het ontwateringsplan integraal zal kunnen uitvoeren. Deze keer vanwege gebrek aan financiële middelen. Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken zei, dat wel getracht zal worden delen van het plan voor Groot-Paramaribo uit te voeren maar in hoeverre dat zal lukken, hangt af van de beschikbare financiële armslag.'

Huidig minister van Openbare Werken Wolff bevestigde dus begin oktober vorig jaar tegenover Radio 10 het bestaan van het ontwateringsplan en dat getracht zou gaan worden om delen ervan uit te voeren, mits er voldoende financiële zouden zijn.

Overigens, het zogenoemde 'Meerjaren Ontwikkelings Programma 2001-2005 Groot Paramaribo' maakte al gewag van het masterplan, dat begroot zou zijn geweest op 50 miljoen Surinaamse dollar:

'(…) In het kader van de ontwatering van Paramaribo wordt thans een studie verricht voor het opstellen van een masterplan; middels satellietcontrole is een paspuntennet over de stad gelegd, waardoor de basis kan worden gelegd voor onder andere een verkort kadaster. De opgelopen achterstand in beheer en onderhoud zal gefaseerd worden ingelopen, naast het implementeren van ingrijpende vernieuwingen aan de bestaande ontwateringsinfrastructuur, dan wel uitbreiding daarvan. Uitgaande van het principe 'de gebruiker betaalt', zal op de middellange termijn de ontwateringsfunctie bij een beheersorganisatie worden ondergebracht, die via heffingen middelen zal genereren voor het beheer. (...) 'Masterplan lijkt alleen voor het papier te zijn geschreven
Bij iedere zware regenbui zal de Surinamer moeten blijven vrezen voor wateroverlast. Het al in 2002 afgerond compleet ontwateringsplan zal waarschijnlijk nog wel enige tijd een plan blijven en ergens bij het ministerie van Openbare Werken in een la blijven liggen en veel burgers zullen geconfronteerd blijven worden met nauwelijks begaanbare ondergelopen wegen en straten en niet met droge voeten hun perceel kunnen verlaten.

De overheid lijkt het wateroverlastprobleem te onderschatten. Het heeft in ieder geval geen prioriteit, terwijl de problemen veroorzaakt door wateroverlast groot zijn en de wateroverlast veel schade veroorzaakt. Met dank aan een laks en pappen-en-nathouden-beleid van de regering.

(Red. De Surinaamse Krant, dinsdag 5 juli 2016)

In Tamanredjo geboren longarts Sanwikarja neemt afscheid van Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen

'Mijn tijd in het ziekenhuis is voorbijgevlogen'


Simon Sanwikarja, longarts in Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen (zie foto - Bron: Heerenveense Courant), maakt zich op voor een nieuwe levensfase. Hij gaat namelijk met pensioen. 'Iets waar ik niet direct naar uitkijk, maar waar ik wel klaar voor ben', zegt hij. 'Mijn tijd in het ziekenhuis is voorbijgevlogen.' Dit bericht de Heerenveense Courant dinsdag 5 juli 2016. 

De longarts werd geboren in het Surinaamse Tamanredjo, een dorpje op zo’n 30 kilometer van de hoofdstad Paramaribo.

'Ik ben enig kind en groeide op op het boerderijtje van mijn ouders. De koeien waren mijn beste vrienden. Veel ideeën over de toekomst had ik niet. Mijn rolmodellen waren de onderwijzers op school en de politieagent op straat. Dat was dus ook mijn toekomst, zo dacht ik. Ik leefde op het platteland, omringd door bos en moeilijk bereikbaar vanuit Paramaribo, dus veel meer zag je niet.'

Het liep toch anders. Na de MULO deed hij toelatingsexamen voor de driejarige Algemene Middelbare School, eveneens in de hoofdstad. Nadat hij zijn diploma haalde, kon hij een beurs krijgen om verder te studeren in Nederland. Het werd Geneeskunde, een strategische keuze, omdat voor die studie verreweg de meeste beurzen beschikbaar werden gesteld.

'Mijn liefde voor het vak is pas ontstaan toen ik met de studie begon.' Met een groep van 25 Surinamers kwam hij terecht in Leiden om aldaar te starten met de studie. 'Wat een cultuurshock', herinnert Sanwikarja zich. 'Wij hadden onderling veel steun aan elkaar, maar zonder familie in de buurt was ik toch erg op mezelf aangewezen.'

Leest u hier het volledig artikel in de Heerenveense Courant.