donderdag 7 juli 2016

Opvallende hogesnelheidscatamaran-ferry ‘Croazia Jet’ verlaat Curaçao na reparatie

Ferry vaart een rondje om schip te testen


Bezoekers aan de binnenstad en passerende automobilisten konden gistermiddag rond half vier zien hoe de opvallende hogesnelheidscatamaran-ferry ‘Croazia Jet’ (zie foto - Bron: Shipspotting.com) de haven binnenvoer. 

Havenmeester Marlon Laroche laat vanmiddag, donderdag 7 juli 2016, via de Amigoe weten dat de Croazia Jet vanaf eind april voor reparatie bij de Curaçaose Droogdokmaatschappij (CDM) aangemeerd heeft gelegen en vanochtend weer is vertrokken.

Behalve dat er gistermiddag te zien was dat de ferry de haven uit- en weer binnenvoer, was op zee ook te zien dat hij een rondje maakte. De havenmeester: 'Het is vrij gebruikelijk dat een schip na reparatie bij CDM even een soort testronde doet om te checken hoe het vaartuig reageert.'

De 83 meter lange ferry werd in Australië gebouwd en in 1996 opgeleverd. Hij kan een snelheid van 74 kilometer per uur bereiken. De ferry heeft een capaciteit van 156 voertuigen en 650 passagiers. In het verleden was de veerboot in handen van verscheidene rederijen die intensief op de routes tussen de Middellandse Zee, Spanje en Noord-Afrika voer. De ferry vaart onder de vlag van Cyprus.

Sinds 9 februari 2015 vaart het schip tussen de staten Nueva Esparta en Anzoategui in Venezuela.


(Red. De Surinaamse Krant/Amigoe)

Voorstel Statenleden Curaçao, Aruba en St. Maarten Rijkswet initiatiefrecht naar Raad van State voor advies

Caribische Koninkrijksdelen willen meer invloed krijgen op Rijksbeleid


Het voorstel om Statenleden van Curaçao, Aruba en St. Maarten zelfstandig Rijkswetvoorstellen in te laten dienen, wordt nu ook officieel naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Tweede Kamer ging daar vandaag, donderdag 7 juli 2016, de laatste dag voor het zomerreces, mee akkoord. Het voorstel komt voort uit de wens van de Caribische Koninkrijksdelen om meer invloed te krijgen op Rijksbeleid. Dit bericht de Amigoe. 

Naast de Rijksministerraad kunnen alleen de Tweede Kamerleden voorstellen voor Rijkswetten indienen en verdedigen. Statenleden kunnen dat uitsluitend indirect via de Gevolmachtigde Ministers. Het voorstel moet hen het initiatiefrecht geven om dit direct te doen.

Het voorstel voor initiatiefrecht werd oorspronkelijk in juni ingediend als amendement bij de Rijkswet Van Laar, waarmee strengere eisen gelden voor de afkondiging van Algemene Maatregelen van Rijksbestuur door de Rijksministerraad.

Op verzoek van onder andere PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar ging de Caribische delegatie van bijzondere gedelegeerden akkoord met de suggestie om eerst advies van de Raad van State in te winnen, omdat de meningen verschillen over hoe ingrijpend het voorstel eigenlijk is. De vraag die aan de Raad van State wordt voorgelegd is: 'Hoe beoordeelt de Raad van State strekking en inhoud van het amendement, met als primaire invalshoek de vraag of genoemd amendement past in het staatkundige bestel van het Koninkrijk, waarvan de contouren zijn opgenomen in het Statuut van het Koninkrijk?'

12 Jaar cel voor man (22) die 19-jarig meisje doodschoot in Willemstad, Curaçao

Moord vindt rechter onvoldoende bewezen - OM had 15 jaar celstraf geëist 


Een 22-jarige man is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. De rechter acht het bewezen, dat hij de 19-jarige Jeremiah Margaritha op 16 november aan de Kaya Tula in Dòmi Abou heeft neergeschoten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten, zo bericht Paradise FM vandaag, donderdag 7 juli 2016. 

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
De man is veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag.

De eis van de Officier van Justitie was 15 jaar, maar de rechter vindt moord niet voldoende bewezen. Tijdens de schietpartij loste de 22-jarige ook gerichte schoten op anderen.

Behalve de cel in moet hij ook een schadevergoeding betalen van ruim 4.800 gulden aan de familie van Margaritha voor de begrafeniskosten.

Inactieve sportstichting Sedreko vestigt hoop op nieuwe regering inzake overname sportzaal

Sportzaal in multifunctioneel sportcentrum Barber nog niet in gebruik genomen


Vooralsnog wordt de sportzaal van het multifunctionele sportcentrum in Barber niet in gebruik genomen. Het ultimatum dat de niet meer actieve sportstichting Sedreko de regering stelde om het beheer over te nemen, is inmiddels ruimschoots verstreken. Ook Fundashon Vishon Bándabou (ViBa) heeft geen interesse getoond in het beheer. De bestuursleden wachten nu de verkiezingen af, om te kijken wat de volgende regering gaat doen, aldus bericht de Amigoe vandaag, donderdag 7 juli 2016.

De bestuursleden van de voormalige sportstichting Sedreko hebben besloten om te wachten tot na de verkiezingen van 30 september om de regering weer te benaderen over de overname van de sportzaal in Barber.

Sedreko-bestuurslid Ashur Solognier zegt, dat de regering een ultimatum had gekregen tot 7 juni om te reageren op hun verzoek voor de overname van de sportzaal, maar dat er tot heden niks is vernomen van minister-president Ben Whiteman (PS).

De voormalige sportstichting Sedreko heeft de regering een ultimatum tot 7 juni om te reageren op haar verzoek om de sportzaal van het multifunctionele sportcentrum in Barber over te nemen. Er is een projectteam ingesteld voor deze overdracht van Sedreko naar de regering.

Solognier meldt dat er veel toenaderingspogingen zijn geweest van Sedreko om het beheer van deze sportzaal over te dragen aan de regering, maar dat Whiteman niet heeft gereageerd. Solognier geeft aan dat de regering geen interesse heeft getoond in de overname van deze sportzaal en hoopt dat de volgende regering hier meer om geeft. Solognier zegt verder, dat de regering een schuld van 900.000 gulden heeft openstaan bij Sedreko. 'Dit bedrag wil Sedreko eerst ontvangen voordat de overdracht van de zaal kan plaatsvinden', zegt Solognier. 'Sedreko heeft op eigen kosten de eerste fase, de sportzaal gerealiseerd.'

Op dit moment beheert Sedreko de zaal, maar de stichting wil dit overdragen zodat de zaal gebruikt kan worden. Sedreko heeft gesprekken gehad met ViBa om het beheer van de zaal aan haar over te dragen. Solognier: 'Er was gekozen voor overdracht aan deze stichting, omdat de zaal in gebruik moet zijn om te voorkomen dat deze achteruitgaat, maar tot op heden hebben we niks vernomen van ViBa.' 

Verklaring oppositie over inhoud CARICOM-toespraak president Bouterse

'Oppositie ernstig verbaasd over gruwelijke, onwaarachtige aantijging Bouterse aan adres oppositie'


Verklaring van de gezamenlijke oppositie in De Nationale Assemblee van donderdag 7 juli 2016 naar aanleiding van de CARICOM-toespraak tijdens de top van deze organisatie in Georgetown, Guyana, van president Bouterse:

De gezamenlijke oppositiepartijen in De Nationale Assemblee (DNA), te weten, VHP, ABOP, Pertjajah Luhur (PL) en NPS hebben met ernstige verbazing kennis genomen van de gruwelijke, onwaarachtige aantijging van president Bouterse aan het adres van voornoemde oppositie, gedaan op de recent gehouden CARICOM Staatshoofden-top te Georgetown, Guyana.

In een deel van zijn speech beschuldigt president Bouterse de oppositie ervan alles aan te doen Suriname te destabiliseren door misbruik te maken van de verslechterde financieel-economische omstandigheden waar het land momenteel doorheen gaat en justitiёle mechanismen in werking te stellen met het doel onrust te scheppen onder de bevolking, omdat zij de verkiezingen hebben verloren.

De gezamenlijke oppositie vindt het laakbaar dat een president de interne partijpolitieke aangelegenheden van Suriname bespreekt op een internationale staatshoofdenvergadering, waardoor internationaal de indruk kan ontstaan dat er geen eenheid is. Notabene zijn deze mededelingen gedaan in Guyana, waarmee Suriname een grensdispuut heeft.

De voormelde beschuldigingen berusten totaal op onwaarheid en de internationale gemeenschap met onjuiste informatie voorzien, is een president onwaardig.

De Surinaamse gemeenschap ervaart dagelijks de effecten van het slecht gevoerd beleid in de afgelopen Regeerperiode, waarop de oppositie ernstige kritiek heeft geleverd.

De oppositie zal de samenleving blijven wijzen op het buitengewoon verkwistend beleid van deze en de voorgaande regering en dat zij voorstaander is dat iedereen zich houdt aan wet en recht, zoals het hoort in een democratische rechtsstaat.

De gezamenlijke oppositie spreekt dan ook haar ernstige afkeuring uit voor zulk een a-nationale opstelling van president Bouterse en veroordeelt ten strengste zijn verwerpelijke beschuldigingen aan het adres van de oppositie gedaan op de laatstgehouden CARICOM-topconferentie.

De oppositiepartijen in DNA 
Paramaribo, 7 juli 2016 
VHP, ABOP, PL, NPS

Oppositie vraagt in brief aan president Bouterse om minister Van Dijk-Silos uit haar functie te ontlasten

Kritiek oppositie op gedrag bewindsvrouwe tijdens haar onlangs gehouden persconferentie


De President van de Republiek Suriname
Z.E. De heer D.D. Bouterse
d.t.k.v. de Voorzitter van De Nationale Assemblée
Mw. drs. J. Geerlings-Simons

Paramaribo, 7 juli 2016


Heer President,

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblée, richten U hierbij dit schrijven naar aanleiding van artikel 86 van het Reglement van Orde, met als doel de beantwoording van de hierna volgende vragen:

Op verzoek van de Regering heeft het Parlement op 29 juni 2016 een Comité- Generaal gehouden om de leden te voorzien van informatie betreffende het Constitutioneel vraagstuk.

Op een persconferentie van de Regering van 30 juni 2016 j.l. heeft de minister van Justitie en Politie Mw. Mr. Dr. J. Van Dijk- Silos verregaande uitspraken gedaan die beschuldigingen bevatten aan de Rechterlijke Macht in het algemeen en de Krijgsraad in het bijzonder. Conform de minister lapt de Krijgsraad de Grondwet van de Republiek Suriname aan zijn laars en is naar haar zeggen 'evident' dat de Krijgsraad in het 8 decembermoordenproces op de stoel van het Constitutioneel Hof is gaan zitten. De minister geeft verder aan dat de rechters partijdig hebben gehandeld en de Grondwet reeds jaren met een intensivering in de afgelopen zes maanden, meermalig hebben vertrapt dit door het handelen van de Rechterlijke Macht.

Het gedrag van de minister tijdens de genoemde persconferentie is ten zeerste in strijd met de onafhankelijke gezagsuitoefening en is derhalve bijzonder afkeurenswaardig. De minister heeft eveneens gepositioneerd over het uitbreken van een burgeroorlog, hetgeen opruiend en zeer af te keuren is. Daarnaast heeft ze niet nagelaten bevriende naties te beschuldigden en negatief te bespreken.

De door de minister gedane uitlatingen en de wijze waarop dat gedaan is, aangevuld met de onvriendelijke bejegening van de media hebben gezorgd voor brede afkeuring, verbazing, onrust, ongeloof en twijfels over de geschiktheid van de Minister met betrekking tot het op adequate wijze kunnen vervullen van haar functie, meer nog daar deze minister vanaf haar aanstelling steeds steken heeft laten vallen. De houding van de minister van Justitie en Politie geeft een verwerpelijke behoefte aan de beïnvloeding van de Rechterlijke Macht, terwijl de wetgeving duidelijk aangeeft hoe te handelen in geval men niet eens is met een uitspraak genomen door de Rechterlijke Macht. Indien het juist zou zijn hetgeen de minister beweert, dan geeft ze op het minst zichzelf een brevet van ongeschiktheid. De minister heeft eveneens de geldende parlementaire codes m.b.t. tot het Comité-Generaal doorbroken door inhoudelijk informatie openbaar te maken.

Redenen te meer een beroep op U te doen, de nodige corrigerende maatregelen te treffen met als gevolg de minister te ontlasten uit haar functie.

Gaarne een zo spoedig mogelijk antwoord uwerzijds.

Hoogachtend,
Dhr. Gajadien
Dhr. Sharman
Dhr. Jogi
Mw. Mathoera
Dhr. Kalloe
Dhr. Nurmohamed
Mw. Pokie
Mw. Vorswijk
Dhr. Belfort
Dhr. Bee
Mw. Karta-Bink
Mw. Etnel

Militairen en agenten surveilleren samen in Paramaribo en Wanica

Gezamenlijke surveillance gewapende machten begint 11 juli en gaat vervolgens landelijk

Minister Van Dijk-Silos: 'Veiligheid moet integraal uitmaken van Stabilisatie- en Herstelplan'


Vanaf maandag 11 juli zullen militairen samen met agenten surveilleren in Paramaribo en Wanica. Eind van de week zal dat ook het geval zijn in de rest van het land. Over een maand zullen militairen na een korte praktische en theoretische training onder leiding van de verkeerspolitie helpen met het regelen van het verkeer. 

Dit heeft minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vanmiddag meegedeeld in De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws.

Er waren dinsdag vragen gesteld over aanpak van de criminaliteit en opvoeren van het veiligheidsgevoel van de samenleving.

De minister heeft in overleg met president Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin aangegeven dat veiligheid integraal deel moet uitmaken van het Stabilisatie- en Herstelplan. Bij het uitvoeren van dit plan komt ook de veiligheid eveneens aan de orde. Als de economie vooruitgaat, moet ook de veiligheid worden gestabiliseerd. Het ministerie dient in aanmerking komen voor een deel van de leningen die beschikbaar komen. Zij vroeg ondersteuning hiervoor van De Nationale Assemblee.

Churandy Martina wint goud op 100 meter bij EK atletiek in Amsterdam

Martina loopt verrassend winnende tijd 10,07


De 32-jarige sprinter Churandy Martina heeft vandaag, donderdag 7 juli 2016, goud behaald op de 100 meter bij de EK atletiek in Amsterdam. Martina bleef zijn concurrenten maar net voor, maar had zelf al direct in de gaten dat hij de beste was.

De zege kwam als een verrassing, want Martina had zich als langzaamste geplaatst voor de finale. 'Dankzij heel Nederland en Curaçao heb ik gedaan wat ik wilde', aldus de sprinter bij de NOS (zie beelden onderaan). 'Dicht bij de finish wist ik dat ik kon gaan winnen en toen keek ik en dacht ik dat ik had gewonnen.' 


Martina klokte 10,07 en liet de Turk Jak Ali Harvey, die dezelfde tijd kreeg, net achter zich. De Franse topfavoriet Jimmy Vicaut pakte het brons in 10,08. Solomon Bockarie werd zevende in 10,25.

(Bron foto's: Twitter/European Athletics)
Martina liep in de halve finale 10,16 en was minder snel dan landgenoot Bockarie, die met 10,13 een ticket voor de Spelen in Rio bemachtigde. Martina had dat startbewijs al op zak en kon zich volledig richten op de finale.

Zijn start was niet super, maar de versnelling op de laatste meters indrukwekkend. Martina pakte zodoende zijn derde Europese plak, want in 2012 veroverde hij al goud op de 200 meter en de 4x100 meter estafette. Zijn doel voor de EK in eigen land: drie keer goud. De 200 meter en de estafette komen nog.

Houttuyn Wellness River Resort te Dijkveld heeft haar deuren op 1 juli geopend

Enthousiaste reacties uit het toerismeveld

Directeur STS:  'Resort waardevolle toevoeging aan totaal aanbod van toeristische attracties'


'Er mogen meer van deze initiatieven komen. Suriname heeft behoefte aan meer diversiteit', zegt touroperator Ernie de Vries van Orange Travel. Hij noemt de opening van het ‘Houttuyn Wellness River Resort’ te Dijkveld in het district Wanica een enorme verrijking voor de toerismesector in Suriname, zo schrijft de Ware Tijd.

Diversiteit kan ervoor zorgen dat tourbedrijven steeds iets nieuws hebben om toeristen aan te bieden. Ook het welnessaspect is steeds meer in trek, zegt hij.


Het resort draait sinds 1 juli proef. De uitdaging is volgens hem om specifiek deze toeristen te bereiken en te interesseren.

Manager Gio Gummels van Purity Tours zegt, dat het resort een enorme toegevoegde waarde heeft. Het is het eerste resort in Suriname dat zich voornamelijk richt op wellnessactiviteiten. Ook hij onderstreept, dat het een uitdaging zal zijn om de toeristen die op wellness afgaan in Suriname te krijgen. Gummels opereert met name op de Nederlandse markt en denkt daar wel toeristen uit deze doelgroep te kunnen interesseren.

Directeur Jerry A-Kum van Stichting Toerisme Suriname (STS) beaamt dat wellness steeds meer gewild is onder toeristen. Hij vindt daarom dat het resort een waardevolle toevoeging is aan het totale aanbod van toeristische attracties in het land en spreekt van een zeer prijzenswaardig initiatief.

'Iedereen die een dagje lekker wil ontspannen is welkom', zegt de general manager van het Houttuyn Wellness Resort Marisol van der Kuyp. De proeffase is voornamelijk bedoeld om voeling te houden onder gasten over wat verbeterd kan worden. Op 1 augustus wil zij dat het nu operationele deel van het resort op volle toeren draait. Het resort zal in drie fases worden opgeleverd. Het al opgeleverde deel noemt zij de Wellness-club, daaronder vallen onder meer de relaxfaciliteiten, maar ook het restaurant. In de tweede en de derde fase van het project zal een aantal hotel-cabana's en villa's op het complex worden opgezet. De bedrijfsleiding stelt dat tot nu toe drie miljoen Amerikaanse dollar is geïnvesteerd in het project. Er zijn ruim twintig personeelsleden in dienst.

Over prijzen wordt door de Ware Tijd niets vermeld. De vraag is nu dan ook gerechtvaardigd, kijkend naar de voorhanden zijnde informatie (zie onder andere de brochure hieronder) - waarin overigens ook geen prijzen worden vermeld, maar wel een beeld wordt geschetst van een zeer luxe en trendy omgeving - over het resort, of het resort betaalbaar is voor de gewone lokale Surinamer of Surinaamse of dat het slechts bereikbaar is voor de lokaal beter gesitueerden en de buitenlandse toeristen.(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Gajadien (VHP) vraagt regering opheldering over rekeningen EBS

Assembleelid spreekt in parlement over 'grote verwarring in samenleving' over EBS-rekeningen

Afgelopen maand heeft 7 procent huishoudens ruim Srd 20 miljoen moeten betalen...


Het Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) wil van de regering weten welke uitdraai van de rekening de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal verstrekken aan de samenleving deze maand. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft aangegeven, dat het schijvenmodel (staffel) gehanteerd moet worden voor huishoudens boven de 800 kilowattuur. De directie van de EBS heeft echter laten weten, dat daartoe een missive van de regering moet komen. 

Gajadien zei vandaag, donderdag 7 juli 2016, in De Nationale Assemblee, dat er grote verwarring is ontstaan in de samenleving, aldus Starnieuws. Ook is gebleken dat de afgelopen maand 7% van de huishoudens ruim Srd 20 miljoen extra heeft moeten neertellen aan de EBS door de verhoging. Dit bedrag is duidelijk te hoog. Dit is ook aangegeven door de minister, vandaar dat de directie opgedragen is om het staffelmodel te hanteren voor alle huishoudens.

Ook is duidelijkheid gevraagd over de betaling in Amerikaanse dollars aan de EBS voor aansluitingen. Ook hier zijn directieven gegeven waar de leiding van het elektriciteitsbedrijf zich niet aan houdt. Hierover berichtte het Dagblad Suriname gisteren.

Fungerend Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP) vroeg de coördinator van de regering in De Nationale Assemblee, minister Soewarto Moestadja van Arbeid, om zo snel mogelijk antwoord op dit vraagstuk te geven vanuit de regering. Moestadja beloofde dat hij zijn uiterste best zou doen om de minister van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag nog aan het woord te laten. Bouva sprak de hoop uit dat de beslissing in het voordeel van de samenleving uitvalt.

Overvallers bestelbusje bij Brownsweg maken opbrengst voedselpakketten buit

Vanuit een auto wordt op rijdend bestelbusje geschoten

Drie gewapende mannen in auto verdwijnen met Srd 8.450


Een bestelbusje dat dinsdagmorgen rond negen uur over de Brownsweg reed werd al rijdend beschoten door mannen vanuit een auto. De bestuurder van het busje verklaarde tegenover de politie van Brownsweg, zo bericht het Dagblad Suriname donderdag 7 juli 2016, dat hij de opbrengst van 130 voedingspakketten vervoerde toen er op een bepaald moment vanuit een auto schoten werden afgevuurd. 

De overvallers hebben op de voorruit van de bestelbus geschoten, waardoor deze stuk ging. Drie mannen stapten uit de wagen, van wie twee met een jachtgeweer en een met een vuistvuurwapen.

Onder bedreiging van de wapens werd een geldbedrag van Srd 8.450 buitgemaakt. Als gevolg van de kapotte scherven van de voorruit liep de bestuurder van het bestelbusje lichte verwondingen op.

De politie van Brownsweg is belast met het onderzoek.

Moeder en zoon uit Venezuela trachten 'geldbollen' van Schiphol naar Zuid-Amerika te smokkelen

Voor 300.000 euro aan opgerolde briefjes in lichaam verstopt


Een 51-jarige vrouw heeft samen met haar 25-jarige zoon geprobeerd om ’geldbollen’ ter waarde van 300.000 euro van Schiphol naar Zuid-Amerika te smokkelen. De moeder en zoon, afkomstig uit Venezuela, hadden de opgerolde briefjes in hun lichaam verstopt. Dit bericht de Koninklijke Marechaussee vandaag, donderdag 7 juli 2016.

Het tweetal werd op 21 juni betrapt toen ze door de securitycontrole gingen. Daar bleek dat de man in zijn kleding zeven bollen met briefgeld had verstopt. Uit verder onderzoek van de douane bleek al gauw dat hij ook geld in zijn lichaam had verstopt. De man werd vervolgens onwel en moest voor behandeling naarhet ziekenhuis, waar de 33 bollen operatief werden verwijderd.

Zijn 51-jarige moeder onderging ook een scan. Zij had twintig bollen geslikt.

De totale waarde van de ’geldbollen’ bedroeg bijna 300.000 euro, verpakt in briefjes van 500 euro. De man en de vrouw zijn vastgezet. De rechtbank heeft deze week hun voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd.

Gedeelte van het wegdek van Thurkowstraat in Paramaribo Noord dreigt het te begeven...

Districtscommissaris Miranda: 'De situatie is werkelijk erg'

(Bron: Red.. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Ministerie van OW onderneemt vooralsnog geen enkele actie


Het gevaar is aanwezig, dat het wegdek van de Thurkowstraat in Paramaribo, dichtbij de Jozef Israëlstraat, het zal begeven. In februari sprong een grote buis van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Daardoor spoelde de berm weg en een groot deel van Paramaribo kreeg te kampen met een lage waterdruk. De SWM heeft de hoofdbuis gerepareerd en de berm provisorisch hersteld. 

Aan het ministerie Openbare Werken (OW) is schriftelijk gevraagd om ter voorkoming van ongelukken door verschuiving van de schoeiing, de situatie aan te pakken. Districtscommissaris (dc) Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost zegt vandaag, donderdag 7 juli 2016, in een reactie op Starnieuws, dat de situatie werkelijk erg is.

'Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Het is de taak van het ministerie van Openbare Werken om deze situatie te herstellen. Er is een taakafbakening in Paramaribo. Wij moeten met de schaarse middelen al genoeg doen', aldus Miranda.

De SWM heeft gerapporteerd, dat de schade aan de 400 millimeter dikke hoofdbuis is ontstaan door verschuiving van de schoeiing ter plaatse. Vermoedelijk is de verschuiving van de berm ontstaan door lijnbussen die daar dagelijks keren. De SWM wees er op, dat ter voorkoming van calamiteiten er dringend orde op zaken gesteld moet worden.

Miranda zegt verder, dat Marlon Oosterling, directeur van de SWM, ook contact met hem heeft gemaakt. 'Maar, ik heb hem verwezen naar Openbare Werken. SWM heeft eerder aan de bel getrokken bij Openbare Werken, zonder het gewenste resultaat,' 

Hij merkt op, dat in de Aidastraat in Paramaribo-Noord ook een enorm gevaarlijke situatie is ontstaan. 'Bij calamiteiten zal de bestuursdienst moeten optreden, maar ook wij hebben te maken met een precaire situatie. Ik hoop dat Openbare Werken de situatie meteen aanpakt.'

Miranda is vandaag vanuit het district Marowijne, waar hij waarneemt als districtscommissaris, terug in Paramaribo en zal zich in de Thurkow- en Aidastraat oriënteren.

Aantal zelfmoordpogingen onder kinderen van 10-14 jaar vertoont jaarlijks stijging

Oorzaak zou vooral terug te vinden zijn in de sociaaleconomische situatie

Te weinig aandacht voor kinderen in thuissituatie


De drang om een einde aan het leven te maken beperkt zich niet alleen tot volwassenen. Cijfers van de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo van de laatste drie jaar tonen een lichte stijging in zelfmoordpogingen binnen de leeftijdscategorie tien tot veertien jaar. In 2013 meldden 27 kinderen in deze leeftijdsgroep zich voor medische hulp op de afdeling, nadat hun zelfmoordpoging was mislukt. In 2014 waren het er dertig en vorig jaar 34. In de periode 2009 tot en met 2015 deden in Nickerie gemiddeld dertien kinderen per jaar een zelfmoordpoging. 

'Niet verwonderlijk', zegt kinderpsycholoog Harry Mungra vandaag, donderdag 7 juli 2016, in een reactie in de Ware Tijd.

Hij legt uit dat de stijgende lijn van zelfmoordpogingen in de genoemde leeftijdsgroep verschillende oorzaken heeft, maar hij brengt ze primair in verband met de sociaaleconomische situatie. 'Door de situatie stoppen ouders veel tijd in het hosselen om brood op tafel te krijgen. Daardoor krijgen de kinderen weinig aandacht.' Het gevolg is dat de kinderen op zichzelf toegewezen zijn en gemakkelijk in allerlei kringen terechtkomen waar ze weer een andere druk ervaren, zegt Mungra. Hij noemt onder meer pesten binnen de groep, omdat ze vanwege hun jonge leeftijd misschien niet erbij horen.

'Thuis hebben ze ook geen warm nest om hun probleem uit te praten.' 

Vanuit een andere benadering verklaart hij, dat het ook gaat om pre-pubers en pubers die zichzelf onttrekken van het ouderlijk gezag en hun eigen pad opgaan met alle consequenties van dien.

Hoewel de trend opmerkelijk is, schrikt Mungra er niet van. Hij krijgt zelf ook kinderen in zijn praktijk die levensmoe zijn en zelfs jonger dan de genoemde leeftijdsgroep. Voor dit jaar heeft hij al zeker tien kinderen in zijn praktijk ontvangen. 'Zeker 80g procent zegt mama of papa houden niet van me, dus gebrek aan liefde en aandacht thuis.' 

De psycholoog zegt, dat het een lang proces is om zo'n kind te begeleiden. Dat gebeurt samen met de familie.

Clarence Seedorf wordt trainer bij tweede divisie club Shenzhen Kaisa FC in China

Chinees staatspersbureau Xinhua maakt melding van opmerkelijke stap Seedorf


Clarence Seedorf heeft een opvallende keuze gemaakt in zijn prille trainersloopbaan. De veertigjarige oud-international van het Nederlands elftal gaat in China aan de slag bij Shenzhen Kaisa FC. Hij heeft er een eenjarig contract getekend. Dat meldt Xinhua, het staatsbureau van China, vandaag, donderdag 7 juli 2016.

Shenzen komt uit op het tweede niveau en staat op de 8e plaats in de competitie.

Seedorf stopte begin 2014 met voetballen en begon vervolgens direct als hoofdtrainer bij AC Milan. Na een half jaar moest de geboren Surinamer al weer vertrekken bij de Italiaanse topclub, waarmee hij als speler grote successen had gevierd.

Seedorf pikt zijn trainerscarrière nu weer op in China, waar de media al dagenlang speculeren over zijn komst.

Deel Willem Campagnestraat in Paramaribo in weekeinde afgesloten

Wegenautoriteit voert herstelwerkzaamheden uit

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

De noordelijke rijbaan van de Willem Campagnestraat, bij het weggedeelte tussen de Loorstraat en de Van ’t Hogerhuysstraat, zal vanaf morgen, vrijdag 8 juli 2016, vanaf zeven uur 's avonds tot en met maandag 11 juli zes uur 's ochtends afgesloten zijn voor het verkeer, zo laat het Korps Politie Suriname weten.

In het weekend zullen er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door de Wegenautoriteit. Gedurende die periode zal het weggedeelte zijn afgesloten voor het verkeer dat komt vanuit de rotonde van de Willem Campagnestraat.

Het verkeer vanuit de richting van Nieuwe Haven en via de zuidelijke rijbaan van de Willem Campagnestraat richting de rotonde, zal normaal verlopen. Op weggebruikers wordt een beroep gedaan rekening te houden met deze omstandigheid en aanwijzingen en instructies van de politie stipt op te volgen.

Nieuwe Curaçaose politieke beweging 'van' Cooper heet Patriótiko Adelanto Sosial (PAS)

Cooper ervan overtuigd dat PAS bij verkiezingen van 30 september goede kansen maakt

'De nieuwe beweging heeft stemkanonnen' 


'De aanloop naar de verkiezingen is kort, dus we hebben een hele steile berg te beklimmen', aldus politiek leider Charles Cooper bij de officiële presentatie van de nieuwe sociaal-democratische beweging Patriótiko Adelanto Sosial (PAS). De nieuwe beweging werd gisteren bij het WTC aan de pers gepresenteerd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 7 juli 2016.

Cooper zei ook altijd blind zijn ‘politieke instinct’ te volgen. Daarom is hij ervan overtuigd dat de beweging die aan de verkiezingen van 30 september meedoet, goede kansen maakt. Dat wil zeggen, als de partij op 8 augustus circa 800 kiezers aan zich weet te binden.

PAS heeft nu drie prioriteiten. Allereerst de voorverkiezingen winnen. Volgens Cooper is dat geen enkele moeite voor de partij. 'Ik ben ervan overtuigd dat wij als eerste of als een van de eersten het aantal stemmen binnenhalen.' Als die hobbel is genomen, kan PAS zich op de tweede prioriteit richten, deelname aan de verkiezingen, met de bedoeling zetels te halen. Dat laatste geldt als derde prioriteit voor de kersverse beweging. De nieuwe beweging heeft naar schatting drie ton nodig om campagne te voeren en de partij van de grond te krijgen.

De groep rondom Cooper bestaat uit mensen die tot aan de recente breuk met oppositiepartij MAN de kern van die partij vormden, zo werd het gebracht. Het zijn mensen met twintig jaar partijpolitieke ervaring. De ervaring van deze doorgewinterde mensen komt de beweging goed van pas, nu de campagne met fundraising gefinancierd moet worden. De groep heeft in korte tijd banners en t-shirts voor de beweging geregeld.

Een tijd geleden verklaarde Cooper pas aan een nieuwe partij te beginnen als er genoeg fondsen zouden zijn en de partij over kandidaten beschikt die veel stemmen kunnen trekken. Bij de presentatie van PAS beaamde de leider dat de beweging stemkanonnen heeft, maar wilde hij de namen nog niet prijsgeven. 'De samenleving zal verrast zijn als de namen van de kandidaten bekend worden gemaakt', aldus de leider.

De nieuwe partij wil het Curaçao van toen in ere te herstellen; de tijd dat het eiland niet geteisterd werd door golven van atrako’s. De tijd ook ‘dat de mensen belangrijker waren dan de financiën die in balans moeten zijn’, aldus Cooper.

'De liefde voor het vaderland ontbreekt in het huidige Curaçao, dat was bij de laatste viering van Dia di Bandera goed te merken. Op Curaçao is het normaal geworden dat mensen door rood licht rijden. Curaçaoënaars moeten weer trots op hun land zijn.'

Regering Aruba vindt dat zij betere deal met Citgo inzake raffinaderij heeft dan Curaçao voor Isla met PdVSA

Op diverse punten scoort overeenkomst die Aruba heeft met Citgo een stuk gunstiger


De Arubaanse regering klopt zichzelf op de borst met een op 10 juni van dit jaar gesloten veel betere deal voor wat betreft de raffinaderij met Citgo, dan zustereiland Curaçao al sinds medio jaren tachtig voor de Isla heeft met PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 7 juli 2016.

In een presentatie, begin deze week, overhandigd aan de Staten van Aruba, over de ‘Rehabilitaion of the Aruba Refinery’ van het ministerie van Economische Zaken, wordt de Citgo-deal uit de doeken gedaan. Geen contracten, want die zijn en blijven vertrouwelijk en komen hooguit ter inzage van het parlement, maar wel een toelichting op de afspraken op grond waarvan Citgo de Arubaanse raffinaderij - als station voor de upgrading van zeer ruwe Venezolaanse olie - nieuw leven gaat inblazen.

In die presentatie is ook een vergelijking van de nieuwe, toekomstige Arubaanse situatie en de 30-jarige bestaande situatie op Curaçao opgenomen.

Op tal van punten scoort de overeenkomst die Aruba heeft met Citgo een stuk gunstiger. Een daarvan springt er onmiddellijk uit; dat is de financiële garantie die het moederbedrijf (‘parent company guarantee’) afgeeft. Terwijl Curaçao volgens de regering van premier Mike Eman (AVP) géén garanties heeft (‘no guarantee’), krijgt Aruba voor de Citgo-deal naar eigen zeggen de garantie van PDVH. Citgo heeft van PDVH een garantie van 150 miljoen dollar afgegeven. PDVH staat voor PDV Holding, Inc.

Klikt u hier om het gehele artikel te kunnen lezen.

Mathoera (VHP) wil niet langer inzet agenten bij loterijtrekkingen

Assembleelid wil wijziging presidentiële resolutie uit 1997 die inzet politie mogelijk maakt


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera vraagt de regering om de presidentiële resolutie van 27 maart 1997 onmiddellijk te wijzigen. Hierin is bepaald, dat agenten ingezet mogen worden om loterijbedrijven te ondersteunen bij hun trekkingen. De schaarse politie is echter volgens de politica dringend noodzakelijk om de samenleving te beschermen. 

'Ik pleit ervoor om deze resolutie meteen te wijzigen, en als dat niet gebeurt, betaling te vragen voor bewezen diensten', stelde Mathoera dinsdag voor bij de behandeling van de wijziging van de Wet Hazardspelen. De volksvertegenwoordigster stelt voor om buitengewone agenten van politie speciaal te trainen voor deze branche en hen in te zetten met de juiste handvatten om de samenleving te beschermen.

'We kunnen geen vergunning verlenen en vervolgens onze ogen sluiten voor de negatieve effecten van het kansspel. We moeten liever vandaag dan morgen actie ondernemen en niet wachten op een gaming controlboard, die nog moet komen. Het is niet duidelijk waarom het niet komt. De wet is er al', sprak Mathoera.

Het aantal casino's in Suriname stijgt zienderogen en het aanbod aan verschillende vormen van kansspelen neemt toe. Volgens informatie gebaseerd op cijfers van de politie, vinden volgens Mathoera 5.500 trekkingen op jaarbasis plaats. Zij vraagt om transparantie van de regering. Het Assembleelid wil weten of de regering zicht heeft op de herkomst van de investeringen.

'Wat zijn de criteria om vergunning te verlenen voor casino’s en wat zijn de criteria voor de verschillende loterijen? Wat ook de drijfveren van de regering, van welke regering dan ook zijn geweest, om vergunningen te verlenen, ik ben van oordeel dat er niet goed en voldoende nagedacht is over de neveneffecten. We hebben een kleine samenleving en een vrij jonge bevolking. Heel veel mensen zijn niet bestand tegen het marketingsgeweld van het casinowezen', aldus Mathoera.

Net als diverse andere Assembleeleden wees ook Mathoera op het gevaar van verslaving. Door gokverslaving vinden fraude en overige vormen van criminaliteit plaats. 'Ik zou graag van de regering willen weten of het beleid gericht is op beperken van mogelijkheden van het kansspel of het verscherpen en handhaven van de vergunningsvoorwaarden.'

Zij pleit voor een strenge handhaving, naleven van de vergunningsvoorwaarden. De verdere behandeling van het wetsvoorstel is verdaagd naar een nog te bepalen datum. De initiatiefnemers zullen zich buigen over de vragen en voorstellen die gedaan zijn tijdens de eerste ronde van de behandeling.

Motorrijder (32) om het leven gekomen na aanrijding met taxi in Paramaribo

Taxichauffeur verkeerde onder invloed van alcohol 


De 32-jarige motorrijder Serginho Dongo is gisteravond om het leven gekomen na een aanrijding met een taxi op het kruispunt van de Henck Arronstraat en de Letitia Vriesdelaan in Paramaribo (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd), zo bericht de webeditie van de Ware Tijd vandaag, donderdag 7 juli 2016. 

Vier kinderen, passagiers in de taxi, raakten lichtgewond.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat de taxichauffeur onder invloed verkeerde van alcohol. De politie laat in de loop van de ochtend weten in een persbericht, dat de bestuurder inderdaad tekenen van dronkenschap vertoonde, waardoor hij werd onderworpen aan een zogenoemde ademanalysetest. Hij blies 560 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Het toegestane promillage is 220 microgram. Hij reed over de Letitia Vriesdelaan en verleende geen voorrang aan het verkeer op de Henck Arronstraat met de botsing als gevolg.

De motorrijder werd zwaar gewond afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar hij kort na aankomst overleed.

De taxichauffeur, aangesloten bij Tourtonne's Taxi, kwam er zonder letsel van af en is in verzekering gesteld door de politie van het bureau Centrum.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Suppletoire begroting 2016 is al achterhaald door koersgang Surinaamse dollar

In begroting ministerie van BuZa wordt koers van Srd 4,04 gehanteerd voor Amerikaanse dollar


De suppletoire begroting 2016 die goedgekeurd is door de Raad van Ministers en nog ingediend moet worden bij De Nationale Assemblee, blijkt nu al achterhaald te zijn door de ontwaarding van de Srd. De regering wil ongeveer Srd 557.133.000 miljoen bezuinigen. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 7 juli 2016.

In de suppletoire begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) staat vermeld, dat een koers van Srd 4,04 voor de Amerikaanse dollar en Srd 4,30 voor de euro is gehanteerd bij de becijfering van de begroting.

Uit de cijfers die gehanteerd worden, kan worden opgemaakt, dat niet gewerkt wordt met de koers die op basis van vraag en aanbod dagelijks wordt bepaald. De lagere koers die gehanteerd is bij de begroting, betekent dat deze gevolgen zal hebben voor de realisatiegraad van de begroting.

In de memorie van toelichting wordt gesteld, dat de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het Stabilisatie- en Herstelplan, de grondslag zijn van de suppletoire begroting. In De Nationale Assemblee moet de regering nog antwoord geven op de vele vragen en opmerkingen die gemaakt zijn over deze twee documenten. Het is nog niet duidelijk wanneer dit plan verder behandeld zal worden in het college.

Volgens de matrix die overeengekomen is met het IMF, moest de suppletoire begroting op 30 juni ingediend worden bij de volksvertegenwoordiging. Dit is nog niet gebeurd.

Uit de suppletoire begrotingen blijkt, dat bij de meeste ministeries geschoven is met posten. Over het algemeen is er meer geld toegevoegd bij de post 'lonen en salarissen'. Bij diverse ministeries is in de memorie van toelichting niet uitgelegd waarom gekozen is voor de wijziging van bepaalde posten.

Zussen Gordon Rahman nemen afstand van zijn standpunt voor verzoeningsproces en niet voor voortzetting 8 decemberproces

Gordon Rahman is broer van op 8 december 1982 vermoorde journalist Lesley Rahman

'Wij herhalen onze keus voor steun strafrechtelijk proces en behoud democratische rechtsstaat' 


De publiekelijk geuite voorkeur van Gordon Rahman voor een proces van verzoening in plaats van voortzetting van het 8 decemberstrafproces is binnen zijn familie niet in goede aarde gevallen. Gordon is de broer van journalist Lesley Rahman, één van de vijftien slachtoffers van de 8 decembermoorden van 1982. 

De zusters Rita, Carol en Joyce Rahman nemen vandaag, donderdag 7 juli 2016, in een verklaring aan de Ware Tijd met klem afstand van zijn standpunt.

'Wij hebben geen andere keus dan ons publiekelijk te distantiëren van de uitspraken en handelingen van Gordon Rahman, en herhalen onze keus voor steun aan het strafrechtelijk proces, en voor behoud van de democratische rechtsstaat in Suriname.' 

'Het strafproces hoeft voor mij absoluut niet door te gaan. Ik ben hartstikke voorstander van verzoening', zei Gordon Rahman in een interview met de Ware Tijd afgelopen maandag.

Eerder, op 30 juni bij de herdenking van de Nationale Dag van Rouw, maakte Starnieuws-columnist Sandew Hira ofwel Dew Baboeram en de man die werkt aan het geruchtmakende 'getuigenis-project' met de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces Desi Bouterse, bekend, dat Rahman hem ondersteunt in zijn inspanningen om te komen tot een verzoeningsproces. Hira is de broer van advocaat John Baboeram, ook één van de vijftien slachtoffers va 8 december 1982.

71-Jarige man in verre staat van ontbinding gevonden in woning te Kwatta

Echtgenote (38) in dronken toestand op balkon woning aangehouden


Agenten van het ressort Kwatta hebben, na een binnengekomen melding van bewoners aan de Katwaroeweg die een enorme geur uit de woning van hun buurman waarnamen, de 71-jarige A. Sleur in verre staat van ontbinding aangetroffen in de woning. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname woensdag 6 juli 2016.

Volgens het Dagblad Suriname is het slachtoffer Nederlander. De echtgenote van de man, V. R. (38), werd in dronken toestand op het balkon van de woning is aangetroffen en werd in verzekering gesteld. Nadat de vrouw nuchter was, werd zij voorgeleid. Zij heeft verklaard, dat zij niet wist wat te doen na het overlijden van de man. Zij liet het lijk enkele dagen in de woning en verbleef op het balkon.

Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. Vanwege de verre staat van ontbinding van het lijk kan de patholoog de doodsoorzaak niet vaststellen.

DA'91 en SPA eisen aftreden minister Van Dijk-Silos

'Uitspraken minister tijdens haar persconferentie zijn destabiliserend naar gemeenschap'


DA’91 en SPA eisen dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie aftreedt, omdat het vertrouwen in haar zou zijn geschaad. Dit naar aanleiding van het optreden van de minister tijdens haar persconferentie op 30 juni. Daarin gaf zij een toelichting op het besluit van de regering om het 8 decemberstrafproces stop te laten zetten. Tijdens deze persconferentie haalde Van Dijk-Silos flink uit naar de rechterlijke macht. 

'De genoemde handelingen en uitspraken van de minister hebben ertoe geleid dat er een rechtsonzekere, onvoorspelbare, onbetrouwbare en onoverzichtelijke situatie is ontstaan', aldus een gisteren, woensdag 6 juli 2016, uitgebrachte gezamenlijke verklaring van de twee buitenparlementaire partijen.

DA'91 en SPA stellen ook, dat minister Van Dijk-Silos met haar uitspraken 'destabiliserend bezig is geweest naar de gemeenschap'. Hiermee gaf zij er blijk van, dat zij het 'niet zo nauw neemt met de nationaal en internationaal geldende principes van de scheiding der machten'.

De partijen spreken hun ernstige afkeuring af over 'de zeer beledigende uitspraken naar de rechterlijke macht en ongenuanceerde en onverklaarde beschuldigingen naar bevriende naties'. Volgens DA'91 en SPA heeft het optreden van Van Dijk-Silos niet alleen nationaal geleid tot verlies van het vertrouwen in de regering, maar heeft het ook 'internationale repercussies met mogelijk schadelijke gevolgen voor onze gemeenschap'.

De partijen spreken hun bezorgdheid uit over de mogelijke nadelige gevolgen hiervan voor de reeds 'fragiele' nationale economie. De partijen eisen dat de president Desi Bouterse 'terstond de volksvertegenwoordiging in het openbaar opheldering verschaft in wat nu daadwerkelijk de feiten zijn' met betrekking tot de staatsveiligheid. 'Als politieke partijen zien DA'91 en SPA het als hun plicht te eisen dat de volksvertegenwoordiging met spoed bijeen komt teneinde de bevolking, zoals dat hoort in een democratisch en rechtstatelijk bestel, van de juiste informatie te voorzien.'