maandag 18 juli 2016

Leerkrachten ontstemd over opmerkingen minister Peneux over verplicht muteren naar scholen binnenland

'Je kunt mensen niet zo dirigeren, mensen hebben een sociaal leven'

Peneux wil 541 onderwijsgevenden die boven formatie zijn naar binnenland sturen


'Je kunt mensen niet zo dirigeren. Mensen hebben een sociaal leven. Er zijn ook culturele verschillen tussen de mensen in de samenleving. Met alle respect voor de bewoners van het binnenland merk ik op dat er zowel een veiligheidsprobleem, een verbindingsprobleem (transport), medisch zorgprobleem als een huisvestingsprobleem is in het binnenland.' Dit is de reactie van een leerkracht vandaag, maandag 18 juli 2016, in het Dagblad Suriname, die totaal niet ingenomen is met het beleid van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux voor het onderwijs in het binnenland. 

De minister heeft in zijn uiteenzetting in De Nationale Assemblee duidelijk aangegeven, dat hij op basis van een berekening een rapport ontvangen heeft, waarbij het ministerie 541 leerkrachten boven de formatie heeft; 541 leerkrachten zullen verplicht worden gemuteerd naar het binnenland. Daartoe ziet de bewindsman ook ruimte en grondslagen in de Personeelswet.

'De randvoorwaarden zijn niet gekweekt om te zeggen dat je iemand van de stad, die misschien hier een gezin heeft, naar het binnenland kan detacheren om zogenaamd het binnenland tegemoet te komen. De mensen van het binnenland, zelfs die hier in Paramaribo afgestudeerd zijn, willen niet daarnaar toe', stelt de leerkracht.

De voorbereiding van het ministerie op detachering is van eminent belang. De districten waar vele leerkrachten vaak moeite mee hebben om naar toe gemuteerd te worden, zijn Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne.

Dit geheel heeft volgens volksvertegenwoordigster Particia Etnel (NPS) een oorzaak. Het lastig werken in vooral deze districten is begonnen na de binnenlandse oorlog. Daarvoor was er helemaal geen probleem in deze districten voor de leerkrachten. Vroeger was het werken in het binnenland iets waar men naar uitkeek. Men vond het aangenaam. Volgens Etnel hebben na de binnenlandse oorlog regeringen heel weinig gedaan om ervoor te zorgen dat zaken weer normaliseerden.

Wanneer Peneux zoiets aankaart, tast hij volgens Etnel iets cruciaals aan, namelijk, hoe er precies moet worden omgegaan met het onderwijs in deze drie districten. Leerkrachten wensen nu niet zomaar naar het binnenland te gaan. 'Wij zullen gewoon stappen uit het onderwijs en zijn wij klaar met het ministerie. Wat gaat men op gegeven ogenblik doen als dat gebeurt? Hoe zal men het gat dan vullen? Als je bijkans 500 mensen uit het systeem krijgt, hoe doe je het dan met de scholen in de andere districten?', vraagt een andere leerkracht.

De politica denkt, dat alvorens de minister leerkrachten muteert, de minister een seminar of een congres moet organiseren om de aanpak van het onderwijs in deze districten te bespreken. De drie districten hebben problemen waar leerkrachten op getraind moeten worden. 'Een groot probleem is het meertalig onderwijs. Leerkrachten moeten speciaal getraind worden op meertaligheid. Men moet ook het leefprobleem aanpakken. Er is bitter weinig voor de kinderen in het binnenland. Het is meer dan lesgeven voor de leerkrachten. Vervolgens moet de minister ervoor zorgen dat hij de positie van de leerkracht in deze drie districten als prioriteit stelt. Het probleem is niet de mutatie van leerkrachten, maar de aanpak van onderwijs in deze drie districten', meent Etnel.

Alle infrastructuur voor leef- en woonomstandigheden van leerkrachten is vernietigd door de binnenlandse oorlog. Etnel meent dat er tijdens de regering Venetiaan is getracht om veel te doen aan dit probleem, echter was het vele nog net niet genoeg om het probleem op te lossen.

InselAir ontvangt binnen twee weken laatste deel overbruggingskrediet

Minister Rhuggenaath: 'Korpodeko verstrekt dit bedrag met andere lokale financiële instellingen'


InselAir krijgt binnen twee weken het laatste gedeelte van het benodigde overbruggingskrediet. Dat meldt minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling (PAR) vanmiddag, maandag 18 juli 2016, in de Amigoe. 'Korpodeko verstrekt dit bedrag samen met andere lokale financiële instellingen', aldus de minister. 

Begin vorige maand berichtte de Amigoe, dat de urgente liquiditeitsbehoefte van de vliegtuigmaatschappij deels was verholpen doordat ontwikkelingsbank Korpeko een deel van het benodigde overbruggingskrediet heeft verstrekt. Rhuggenaath bevestigde een maand eerder, dat er geen verzoek was ingediend bij de overheid voor een kapitaalinjectie. Wel vonden er gesprekken plaats met financiële overheidsgerelateerde instellingen om te kijken naar de mogelijkheden voor financiële hulp. Dit omdat het bedrijf nog 90 miljoen dollar moet krijgen van de Venezolaanse deviezenuitkeerder Cadivi.

De minister verwees InselAir door naar Korpodeko die een deel van het geld verstrekte. Over de verdere liquiditeitsbehoefte zouden er nog gesprekken plaatsvinden met andere partijen onder coördinatie van de bank. 'De eerste twee tranches zijn al verstrekt, de derde tranche wordt binnen twee weken uitgekeerd.'

Rhuggenaath bevestigt, dat deze derde tranche tot stand is gekomen door een samenwerking met andere financiële instellingen. Het is niet bekend om hoeveel geld het gaat. Het financiële proces ten aanzien van de lening wordt gemonitord door Korpodeko. De bank houdt zich onder meer bezig met de coördinatie van en het toezicht op de gemaakte afspraken.

'Het was met name een overbrugging voor het laagseizoen en de problemen in verband met Venezuela. Voor zover ik hiervan op de hoogte ben is het laatstgenoemde probleem nog niet opgelost. De maatschappij is bezig met een transactie om dit te verhelpen.'

Rhuggenaath is blij dat het gelukt is maar aan de andere kant blijft hij bezorgd over de ‘short term situatie’ van de organisatie. 'Onze insteek en wens is dat niet alleen het urgente liquiditeitsprobleem wordt verholpen maar dat er ook andere stappen worden ondernomen om tot een solide bedrijf te komen. Dit vanwege de mobiliteit van onze bevolking en de routes over de voormalige Antillen die ze aanbieden. We hebben deze routes nodig maar we blijven positief en zullen binnen onze rol als overheid alles blijven doen om tot een gezonde situatie te komen.'

Over de vertragingen van de luchtvaartmaatschappij zegt Rhuggenaath dat de erkenning hiervan bevestigt waarom we bezorgd zijn. 'Ik denk dat InselAir in een betere positie is om zelf te verklaren waarom de vertragingen zo frequent voorkomen. Waarschijnlijk heeft dit deels te maken met de capaciteit van de vloot, maar ook met de financiële problemen. Verder kan ik daar eigenlijk geen uitspraken over doen.'

Klinika Capriles op Curaçao in onderhandeling met regering

Kliniek kampt met ernstige financiële tekorten

Kliniek is enige allround-instelling is op het eiland op gebied geestelijke gezondheidszorg


Klinika Capriles is momenteel in onderhandeling met de regering. De organisatie wil daarom nog niet naar buiten treden over een mogelijke oplossing voor de penibele financiële situatie van de kliniek voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit jaar bestaat de kliniek tachtig jaar. Het jubileum is een mijlpaal voor de ggz op Curaçao, maar ook een punt waarop de instelling op financieel gebied oog in oog staat met de realiteit, zo berichtte de Amigoe in mei, aldus de Amigoe vandaag, maandag 18 juli 2016.

De kliniek kampt namelijk met ernstige financiële tekorten. Dit onder andere door een schuld met betrekking tot de vut- en duurtetoeslagen van haar werknemers, die niet zijn verwerkt in de tarieven. De premies zijn namelijk niet afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voorheen Apna (Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen). De zorgtarieven zijn daarnaast verouderd, terwijl de zorg gecompliceerder is geworden en de personeelslasten zijn gestegen.

Voormalig minister van Gezondheid, thans premier Ben Whiteman (PS), erkende tijdens de Centrale Commissie-vergadering over de begroting voor 2016, dat er sprake is van een discrepantie tussen wat de kliniek krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de landsverordening en de tarieven, die zijn gebaseerd op een landsbesluit. Tot op heden is er echter niets veranderd aan de situatie.

Het advies van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) aan de overheid om de tarieven te verhogen van 278 naar 340 gulden per ligdag is niet opgevolgd. Door de financiële situatie vreesde de organisatie voor beslag op haar bankrekening. Door deze omstandigheden loopt het voortbestaan van de kliniek gevaar en dus ook de ontwikkeling van de ggz, omdat de kliniek de enige allround-instelling is op het eiland op dit gebied. Nu de overheid echter toch in onderhandeling treedt met de kliniek, gloort er misschien toch licht aan het eind van de tunnel.

'Naze Amina is niet officieel tot granman benoemd'

Oudste broer ingeslapen granman Belfon Aboikoni reageert op recente mediaberichten

'Er is verder geen onenigheid in de stam, tenzij vanwege die kleine dissidente groep' 


Mijn naam is Edy Aboikoni. Ik ben kapitein van Dangogo 1 en oudste broer van de ingeslapen granman Belfon Aboikoni. Volgens de Saamaka traditie maakt mij dat tot diegene die de plechtigheden rond rouw, begrafenis en Puru Blaka van mijn broer moet regelen. Inzake deze rituelen en de opvolging van Belfon Aboikoni zijn er de voorbije maanden vele geruchten in de wereld gebracht. 

Met deze inzending wil ik geruchten en feiten van elkaar scheiden. Het is een feit dat op 7 juli een delegatie van bijna dertig Saamaka gezagsdragers, onder leiding van hoofdkapitein Albert Aboikoni, te Paramaribo aan de minister van Regionale Ontwikkeling heeft medegedeeld dat de rouwafsluiting zal doorgaan in september. Ook vroeg de delegatie steun om een dissidente groep binnen de Saamaka gemeenschap die aangaf zelf, op een eerder tijdstip, een Puru Blaka te willen houden, daarvan te weerhouden. Deze groep telt één kapitein en verder personen die eveneens tot de Matjau behoren. Het is echter een feit, dat deze groep geen enkele bijdrage geleverd heeft bij de begrafenisactiviteiten in 2014 die drie maanden hebben geduurd.
Het is een feit, dat men vanuit de regering veiligheidstroepen heeft gestuurd met als doel deze groep van grafschending, geweld of erger te weerhouden.

Op 15 juli is geen Puru Blaka gehouden. Ook zijn er geen rituelen uitgevoerd die daarmee verband zouden houden. Het is wel zo. dat er groot vermoeden bestaat dat deze groep de deuren van de kantoren van de granman in de nacht van donderdag op vrijdag heeft opengebroken. Het is een feit dat zij het graf van granman Belfon hebben geschonden en heilige plaatsen hebben onteerd. Hiervan is aangifte gedaan bij de Regiocommandant. Het is een feit, dat deze groep Amina naar voor schuift, maar Naze Amina is niet officieel tot granman benoemd. Er hebben daarvoor geen publieke ceremoniën plaatsgevonden.

Er is verder geen onenigheid in de stam, tenzij vanwege die kleine dissidente groep die meent zich met geweld in het bestuurscentrum te moeten opdringen. Het lijkt er sterk op dat deze groep de heer minister van RO en de bevolking de voorbije maanden verkeerd heeft ingelicht over de traditie en de rechtmatige opvolging. Zij doen dat duidelijk nog steeds.

Het is een feit dat wijlen Belfon, in overleg met de stamoudsten, nog tijdens zijn leven zijn jongere broer Albert Aboikoni heeft aangewezen om de komende jaren de Saamaka te leiden. Immers is het een onmiskenbaar feit dat de uitdagingen niet miniem zijn. De gekozen ontwikkeling na het afsluiten van de rouwplechtigheden en de installatie van de nieuwe granman, is er een van inschakeling in de Surinaamse economie. Niet langer kunnen of willen wij ons als volk afzijdig houden van de noden die onze nationale economie doormaakt.

De Saamaka staan voor de uitdaging om hun grondgebied te integreren in de Surinaamse economie zonder verlies van traditie en die waarden die onze voorouders zo dierbaar waren, namelijk vrede en voorspoed voor al zijn bewoners. Dit is alvast een economie met als basis sociale rechtvaardigheid en respect voor de natuur en de mens. Dat ook onze bestuursvorm aan nauwkeurig onderzoek zal worden onderworpen en waar nodig aangepast aan de noden van de nieuwe tijd, zijnde verdere democratisering van de huidige vorm, is onontkomelijk. De voorouders waren zich ook daarvan bewust.

Daarom verkozen zij hoofdkapitein Aboikoni Albert en zagen in hem de persoon die samen met de anderen de Lo en ook de stam in deze moderne tijd kan leiden om de Saamaka samenleving een volwaardige plaats te laten krijgen naast de andere etnische groepen in Suriname. Wij weten uit generatielange ervaring dat elke stap in een proces noodzakelijk is. Het bouwen aan een samenleving waarin welzijn en welvaart, 'het goede leven voor elk lid ervan' centraal staat, is een langdurig proces. Onze voorouders hebben daarvoor de weg getoond en bepaalde stappen uitgezet.

Onze voornaamste en primaire verplichting op dit moment is de rouwafsluiting. De commissie die hierover gaat zal op korte termijn via de media de details en meer specifieke informatie hierover aan de gemeenschap verstrekken. Ik wil u alvast van harte uitnodigen bij de plechtigheden aanwezig te zijn.

Dangogo 1, 18 juli 2016 
Kapitein Edy Aboikoni

Jogi (VHP): 'Cadeau Bouterse laat mensen steeds harder huilen'

'De president moet zich niet belachelijk maken'

'Elke kleine tuinman rijdt nu een dienstwagen van de overheid, mensen gaan a la dol op dienstreis'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt het grappig dat president Desi Bouterse steeds over het geven van cadeaus aan de samenleving praat, terwijl deze cadeaus juist ervoor zorgen dat de gemeenschap steeds slapeloze nachten krijgt. 'De president moet zich niet belachelijk maken. Eerst geeft hij de samenleving een cadeau van slapeloze nachten. Dan komt hij de energieprijzen zogenaamd lichter maken met het staffelmodel. Dit is geen cadeau, een cadeau is iets dat mensen blij maakt. De president geeft een cadeau dat mensen steeds harder laat huilen. Een cadeau dat de situatie nog steeds uitzichtloos maakt voor mensen. Zo'n cadeau willen wij echt niet van de president hebben', zegt de politicus vandaag, maandag 18 juli 2016, in het Dagblad Suriname.

Jogi benadrukt dat hij het grappig vindt, dat het staatshoofd op zijn persconferentie is komen aangeven dat de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) grove fouten bij de berekening van de energietarieven heeft gemaakt, terwijl maatschappelijke groeperingen, de gezamenlijke vakbeweging en De Nationale Assemblee (DNA) reeds in een eerder stadium al hadden aangegeven welke problemen deze verhogingen teweeg zouden brengen. Dit, terwijl minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en de NDP-fractieleider André Misiekaba volgens hem de samenleving zoet probeerden te houden met uitspraken als: 'Jij bepaalt hoeveel jij gebruikt en jij bepaalt zelf hoeveel jij betaalt.' Bovendien had hij deze mededeling liever in ’s lands vergaderzaal gezien, waardoor de mededelingen niet als een monoloog zouden worden gezien.

'Nu komt hij aangeven dat hij de stroomtarieven terug zal brengen. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is een ministerie dat bemand is geworden door Bouterse. De mensen van de EBS zijn ook mensen van Bouterse. Hij is dus verantwoordelijk voor al deze toestanden en hoge energieprijzen. Het is typisch Bouterse om een andere schuldige te zoeken', aldus Jogi.

Jogi zegt, dat de samenleving nu zelf heeft gezien hoe de regering de verkiezingen heeft misbruikt door koeien met gouden horens aan de samenleving te beloven, maar nu juist verschillende verhogingen, waaronder inschrijfgelden of materiaalkosten, wederom in te voeren en te verhogen. 'Al is het 1 cent of 5 cent. Het is voor de samenleving moeilijk geworden om al deze lasten, die door de regering Bouterse 1 zijn gecreëerd, te dragen.' 

Volgens de politicus moet de regering beleid ontwikkelen en het daad bij het woord voegen door inderdaad te gaan bezuinigen. Als eerste zou volgens hem gestart kunnen worden met het stoppen van het onnodig inzetten van honderden dienstauto’s, zoals meerdere malen is beloofd. 'Elke kleine tuinman rijdt nu een dienstwagen van de overheid, mensen gaan a la dol op dienstreis. Waar is het resultaat van al die dienstreizen die ministers vandaag aan de dag ondernemen? Is het nodig? Kan je residerende ambassadeur dat niet voor je doen?', stelt de politicus. Volgens hem is de cultuur van verspilling en overbesteding nog niet losgelaten.

'De president weet niet eens waar hij is begonnen en waar hij gaat eindigen. Bouterse is al zes jaren aan de macht. Weet hij niet wat de oorzaak is van de hoge koers vandaag aan de dag? Gaat hij nu pas met deskundigen en mensen zitten om te kijken hoe deze koers omlaag kan worden gebracht?'

Dit wil volgens de politicus dan zeggen, dat de regering inderdaad al die tijd een zigzagbeleid heeft gevoerd. Opmerkelijk volgens hem is dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) eerder middels valutaveilingen geprobeerd heeft om voor een bedrag van 25 miljoen Amerikaanse dollar te interveniëren, maar heeft dit ook niets opgeleverd. 'Wij hebben uit het financieel-monetair beleid van de regering Bouterse-I gezien dat ongeveer 1 miljard dollar vanuit de CBvS voor interventies is gebruikt. Ook dat heeft niet geholpen. Wij hebben gezien dat die regering 3.8 miljard dollar contant gelden in handen heeft gehad, maar vandaag de dag die samenleving toch gewurgd wordt. Dan komt de president op een persconferentie uitleggen, de koers is te hoog, de samenleving gaat gebukt onder de huidige situatie. De president en zijn regeringen zijn de oorzaak van de situatie waarin wij nu verkeren', aldus de politicus.

Jogi herinnert eraan dat praten de valuta wisselkoers niet omlaag zal brengen, maar beleid. De verdiencapaciteit van de samenleving moet volgens hem verhoogd worden.

Inbraak in directeurswoning op terrein meubelbedrijf aan Indira Gandhiweg

Daders maken forse bedragen buit in Srd, Amerikaanse dollar, euro en Japanse YenHet Dagblad Suriname meldt vandaag, maandag 18 juli 2016, dat inbrekers vrijdagavond hun slag hebben geslagen in de directeurswoning op het terrein van een meubelbedrijf aan de Indira Gandhiweg in Paramaribo. Volgens de eigenaar was hij rond zeven uur 's avonds van huis vertrokken en werd rond half negen gebeld met de mededeling, dat er was ingebroken in zijn bedrijf.

Ter plaatse aangekomen bleek dat de daders via de achterzijde van het gebouw zich de toegang tot het bedrijf en vervolgens tot de woning hadden verschaft. Uit de slaapkamer hebben de inbrekers forse bedragen in Srd, Amerikaanse dollar, Euro en Japanse Yen ontvreemd.

De eigenaar zegt, dat hij het geld thuis had bewaard, omdat hij materiaal zou aanschaffen voor de bouw van een woning. Behalve het geld werden ook sieraden en een laptop meegenomen. De politie werd na de ontdekking ingeschakeld. Dit pand is niet voorzien van camerabeveiliging, zegt de eigenaar.

Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche.

Marine onderschept in wateren bij St. Maarten 128 kilo cocaïne

Drie opvarenden onderschept vaartuig aangehouden

Pakketten cocaïne zijn dag later uit het water gevist


Het zogenoemde stationsschip in de West, Zr.Ms. Groningen, van de Koninklijke Marine heeft 128 kilo cocaïne onderschept in de nabijheid van St. Maarten. De actie die vooraf ging aan deze onderschepping begon aan de vooravond van afgelopen weekend, toen Zr.Ms. Groningen een verdacht vaartuig zonder verlichting achtervolgde. Dit scheepje voer met hoge snelheid naar St. Maarten, zo bericht de marine vandaag, maandag 18 juli 2016, in een persbericht.

Het marineschip voert momenteel Kustwachtoperaties uit. De FRISC, de snelle onderscheppingsboot van de Zr.Ms. Groningen. werd daarop met een boardingteam van de Kustwacht ingezet om het vaartuig te achterhalen. Even na middernacht kon de FRISC langszij het vaartuig komen, waarna de drie leden van het boardingteam aan boord gingen.

Tijdens het gesprek met de twee opvarenden van het vaartuig werd er een man aangetroffen in het water nabij de twee vaartuigen. Deze man is aan boord van de FRISC genomen. Door de tweede FRISC van de Groningen is er nog gezocht naar overige drenkelingen, maar deze zijn niet aangetroffen. De FRISC heeft het kleine vaartuig richting St. Maarten geëscorteerd, de drenkeling is daar onderzocht door de personeel van een opgeroepen ambulance. Vervolgens zijn de mannen overgedragen aan de lokale politie.

De dag daarna heeft de bemanning van de Groningen vijf pakketten cocaïne uit het water gehaald (zie foto - Bron: Koninklijke Marine). Ze werden opgemerkt door een uitkijk van het stationsschip, waarna de NH90 boordhelikopter en de FRISC werden ingezet. Terwijl de NH90 op dat moment een verkenningsvlucht uitvoerde werden gelijktijdig de eerste pakketten door de FRISC uit het water gehaald. De helikopter heeft vervolgens ook nog twee pakketten opgepikt. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om 128 kilo cocaïne.

De pakketten zijn overgedragen aan de Kustwacht autoriteiten op St. Maarten. Er wordt onderzocht of de onderschepping van de drugs te maken heeft met de actie van de dag ervoor, aangezien de pakketten in de buurt werden gevonden van de locatie waar de dag eerder het kleine vaartuig werd aangehouden.

SWM gaat regels rond installateurs strakker hanteren

Voorzitter Vereniging Installateurs Suriname voelt zich genegeerd en gepasseerd door SWM

'Men probeert regels eenzijdig door te drukken, daartegen zullen wij protesteren'


De waterleidinginstallateurs verbonden aan de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), hebben onlangs een onderhoud gehad met het bedrijf. Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 18 juli 2016, te hebben vernomen van SWM-woordvoerder Edmund Blufpand dat de bijeenkomst bedoeld was om de installateurs te informeren over bepaalde wijzigingen in de voorwaarden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bepaalde regels zullen nu strakker worden gehanteerd, terwijl er tegelijkertijd bepaalde regels worden verscherpt. Verscherping van bepaalde boetes voor de installateurs is ook onderdeel hiervan. 

Bij de opening van de vergadering werd echter door een deel van de installateurs geprotesteerd over het feit, dat Brindaben Panday, de voorzitter van de Vereniging Installateurs Suriname (VIS), niet aanwezig was. Volgens Brindaben Panday was hij nimmer uitgenodigd. 'Zelfs de vereniging was niet uitgenodigd. De vereniging is gewoon overgeslagen', stelt Brindaben Panday.

De voorzitter meent dat er al geruime tijd wordt getracht om de directeur van de SWM te spreken, echter zonder succes. 'Men probeert regels eenzijdig door te drukken. Daartegen zullen wij protesteren. Wij zullen ons nu beraden', aldus Brindaben Panday.

Blufpand legt de achtergrond van het verhogen van de boetes middels een voorbeeld uit. 'Men bouwt een huis. De installateurs leggen leidingen aan in het huis. De keuringen moeten gebeuren wanneer de leidingen in de muren van de huizen nog zichtbaar zijn. Men doet dat niet omdat de boete te laag is (rond de Srd 200). Men neemt de moeite niet om de keuring eerder te doen en ontsnapt bij de eindkeuring met het betalen van een boete. Zo heb je geen beeld van wat er in de muur zit en als de leidingen goed zijn aangelegd. Uiteindelijk wordt de klant de dupe van de zaak.'

Het werk wordt volgens Blufpand ook vaak door onderaannemers gedaan, die geen erkende installateurs zijn. De installateurs werden op het hard gedrukt om het werk altijd zelf te doen en het niet te laten verrichten door niet erkende installateurs. Men moet niet als een soort tussenpersoon functioneren. Dagblad Suriname schrijft verder te hebben vernomen, dat de boete voor wat dit onderdeel van het werk betreft naar ruim Srd 2.000 is verhoogd. Daarover is overigens nog geen bevestiging verkregen.

Stutgard (DOE): 'Meneer Dodson is niet meer interessant voor mij'

'Dodson heeft een scenario gespeeld'


President Desi Bouterse heeft vrijdag na een ‘langdurig onderhoud’ met minister Regilio Dodson van hem gevraagd om aan te blijven als minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Dit is in ieder geval geen nieuws voor Ricky Stutgard, prominent lid van de politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE). Echter eindigde de ontevredenheid van Stutgard al toen DOE uit de regering werd gezet, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 18 juli 2016. 

'Ik had een mening over Dodson toen hij nog de partij vertegenwoordigde, waar ik ook hoofdbestuurslid van ben. De partij is eruit getrapt. Meneer Dodson is niet meer interessant voor mij', zegt Stutgard.

Bij hem ging het erom dat DOE uit de coalitie moest stappen, omdat er geen sprake was van een samenwerking. 'DOE werd steeds met allerlei ongedwongen feiten geconfronteerd. Dodson was in deze toevallig degene die door DOE was aangewezen voor vertegenwoordiging in de regering.' 

Stutgard heeft de afgelopen periode twee significante zaken aangegeven, die de vorige week zijn uitgekomen. Hij gaf aan, dat indien DOE niet zelf uit de coalitie zou stappen, de partij eruit zou worden getrapt. De beëindiging van de samenwerking kwam inderdaad vanuit richting van de president. Verder stelde hij dat Dodson geen teamspeler is en zal blijven aanzitten als minister. De minister had zogenaamd uit egards richting zijn partij toe zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Volgens Stutgard was dat maar een scenario.

Jaarlijks belanden zo'n 400 jongeren onder de 18 jaar in de cel vanwege het plegen van misdrijven

Deskundigen zijn bezorgd over toename jeugdcriminaliteit in Suriname

Jeugd doorgangscentrum Opa Doeli (Bron foto: gov.sr)

Jaarlijks belanden zo'n vierhonderd jongeren onder de achttien jaar in de cel, omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten. Zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie, afdeling Jeugdstrafrecht. Mureye Winter, belast met jeugdstrafrecht, zegt vandaag, maandag 18 juli 2016, in de Ware Tijd, dat het aantal jeugdigen dat zich daadwerkelijk schuldig maakt aan een strafbaar feit, veel hoger is. 

Dit jaar is er al sprake van een stijging. In de eerste drie maanden zijn al 97 jongeren in verzekering gesteld. Gevreesd wordt voor een verdere stijging, omdat de piekmaanden augustus en september zijn. Diefstal is het meest voorkomende delict. Er zijn er al 58 genoteerd in de eerste drie maanden van dit jaar, waarvan bij dertien gevallen geweld is toegepast.

Strafrechtdeskundigen, begeleiders van jeugdige delinquenten en sociale en maatschappelijke deskundigen hebben tijdens een bijeenkomst met thema 'Jeugdcriminaliteit, een apart probleem' hun bezorgdheid uitgesproken over de toename van jeugdcriminaliteit in Suriname. De ontmoeting was georganiseerd door de Suriname America Alumni Association (SAAA).

Hoewel het Wetboek van Strafrecht sinds 2015 is aangepast op het gebied van omgaan met jeugdige criminelen, blijken de alternatieve strafmethoden, zoals taakstraffen, behoorlijke opvang, een professionele jeugdgevangenis en begeleiding, slechts geschreven taal. Er is geen geld om deze plannen uit te voeren en jeugdige criminelen de juiste behandeling te geven.

Samen met Winter hebben ook andere inleiders tijdens de SAAA-bijeenkomst gepleit voor meer aandacht vanuit de overheid voor opvang en begeleiding van gezinnen. Het inzetten van gezinscoaches zou een hulpmiddel kunnen zijn. Het SAAA is een platform van Surinaamse deskundigen uit verschillende disciplines, die in de VS hebben deelgenomen aan een activiteit binnen hun werkgebied. Regelmatig worden activiteiten gehouden waarvoor gastsprekers worden gevraagd een inleiding te verzorgen over maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Traditioneel gezag Saamakka-gemeenschap distantieert zich in verklaring van benoeming granman

'Handelingen verricht door beperkt aantal randfiguren binnen gemeenschap'


Vanwege de handelingen die een beperkt aantal randfiguren binnen de Saamakka gemeenschap hebben gepleegd met betrekking tot de Limba U WII (Afsluiting van de rouwperiode) van Gaama Belfon en daarna de benoeming van een Gaama het volgende: 

Het traditioneel gezag distantieert zich van de gebeurtenissen die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden.

Limba U Wii voor een Gaama, is een van de grootste gebeurtenissen in het ceremoniële leven van de Saamaka. Een gebeurtenis die veel voorbereiding en organisatie vraagt. De rituelen markeren het definitieve en volledige binnengaan van de overledene in het rijk van de voorouders. Zo is dat nu, maar zo was het ook ruim twee eeuwen geleden, in 1767 bij het overlijden van de eerste centrale Gaama van de Saamakka Abini.

De agenda die in samenspraak met de Surinaamse overheid is opgesteld met betrekking tot de Limba U Wii van Gaama Belfon gaat volgens planning gewoon door in september 2016.

De handelingen die deze randfiguren hebben gepleegd is de traditie onwaardig en vraagt om zuiveringen die moeten plaatsen op de voor ons heilige plaatsen. Het Saamaka volk staat voor enorme uitdagingen op het gebied van de grondenrechten, onderwijs, volksgezondheid, klimaat, energie en werkgelegenheid.

Alleen een solide, evenwichtige, integer en krachtig gezag kan deze uitdaging het hoofd bieden. Er is daarom geen plaats voor randfiguren die gedreven worden door hebzucht, eerzucht en cultuur barbarisme. Het Kabinet van de Gaama neemt daarom de berichtgevingen van groepen of individuen die het Gaamaschap denken te claimen daarom voor kennisgeving aan.

Namens het Kabinet van de Gaama, 
Hoofd-kapitein Albert Aboikoni 
Hoofd-kapitein Johan Pansa
maandag 18 juli 2016

Commissariaat Para controleert vakantieoorden in aanloop naar grote vakantieperiode

Na inspectie zijn twee vakantieoorden te Powakka en Manini gesloten

Het populaire recreatieoord White Beach (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

Met de grote vakantie in zicht en de te verwachten toestroom van vakantiegangers, is het commissariaat van Para bezig met de jaarlijkse controle van de vakantieoorden. Volgens districtssecretaris Dorothea Paujali is het team al het vierde achtereenvolgende weekend bezig met de controle. Zij geeft aan dat twee oorden na inspectie direct zijn gesloten. Het gaat om een oord op Powakka en Manini, aldus Starnieuws vandaag, maandag 18 juli 2016.

Para telt 35 vakantieoorden. De helft is reeds gecontroleerd zegt de districtssecretaris. De controle wordt door de bestuursdienst samen met de politie, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en de brandweer uitgevoerd.

De beheerders van de oorden krijgen een lijst waarin de noodzakelijke voorzieningen zijn opgenomen. De eigenaren van de oorden krijgen twee weken na de eerste inspectie de gelegenheid om bepaalde voorzieningen in orde te maken. Enkele andere oorden moeten wat kleinere zaken in orde maken. De meest voorkomende problemen zijn het ontbreken van life guards, EHBO en security.

Paujali zegt, dat indien ze er zijn, ze soms ook niet gecertificeerd zijn. 'Dit is heel erg lastig waardoor we harde maatregelen moeten treffen.'

Tijdens de grote vakantie volgen de prikacties. Er zal ook een evaluatie vergadering gehouden worden na de algehele inspectie. Voor het commissariaat en de overige diensten gaat de veiligheid boven alles. Vooral de bezoekers drukt ze op het hart om te letten op het certificaat van goedkeuring van het commissariaat bij de oorden. Dit is geen honderd procent garantie voor veiligheid maar geeft wel aan dat zaken in orde zijn.

Bouva (NDP) vindt gepolitiseerd Constitutioneel Hof niet bezwaarlijk

'Wet biedt voldoende voorwaarden die deskundigheid leden Hof garanderen'


Het moet niet bij voorbaat als een probleem worden gezien dat leden van het Constitutioneel Hof door de politiek zullen worden voorgedragen en benoemd. Dit zegt NDP-parlementariër Melvin Bouva, die voorzitter is van de parlementaire commissie die de Wet Constitutioneel Hof heeft voorbereid, vandaag, maandag 18 juli 2016, in de Ware Tijd. 

Hij vindt dat er in de wet voldoende voorwaarden worden gesteld die de deskundigheid van de leden garandeert. Er mag volgens Bouva niet van uit worden gegaan, dat de bevoegdheid voor het voordragen, die bij het parlement ligt, en de bevoegdheid voor het benoemen, die bij de regering ligt, zullen worden misbruikt. De volksvertegenwoordiger vindt dat er voldoende staatsorganen zijn die door de politiek worden ingevuld, maar hun werk naar behoren doen.

Op de vraag of alle drie machten invloed zouden moeten hebben op de invulling van de functies binnen het Constitutioneel hof, had Bouva geen pasklaar antwoord. Hij zei dit te zullen overwegen, gezien het Hof over beslissingen van alle drie machten zal oordelen.

Juristen hebben nog moeite met een aantal bepalingen in het wetsontwerp, waaronder de politieke invloed. In het wetsontwerp dat nu in behandeling is bij De Nationale Assemblee is namelijk opgenomen dat uitsluitend het parlement kandidaten mag voordragen om zitting te nemen in het Constitutioneel Hof.

De voordracht wordt overigens met gewone meerderheid (minimaal 26 stemmen) door het college goedgekeurd. Vervolgens wordt de voorgedragen kandidaat benoemd door het staatshoofd. De benoeming van een lid van dit orgaan verloopt na vijf jaar en kan met maximaal één termijn worden verlengd. Ook staat in het wetsontwerp dat rechters in functie niet mogen worden benoemd tot lid van het Constitutioneel Hof.

In de Grondwet van 1975 was echter een ander model van het Constitutioneel Hof voorgesteld. In die constructie mochten alleen rechters en gewezen rechters zitting nemen in het hof. Bouva zegt zich echter te kunnen vinden in het nieuwe model. Hij vreest dat rechters niet volledig autonoom en onafhankelijk zullen kunnen functioneren, doordat zij ook lid zijn van één van de machten over wiens handelen zij moeten waken.

Onderzoek Huub Willems heeft naam oud-directeur Aqualectra, Casperson, gezuiverd

Casperson werd in 2012 ontslagen vanwege vermeend wanbeleid, maar werd door rechter in gelijk gesteld 


Voormalig directeur van Aqualectra, Anthon Casperson (zie foto - Bron: akiku.us), zegt dat zijn naam is ‘gezuiverd’ met het onderzoek van oud-rechter en professor Huub Willems over het wanbeleid bij overheids-nv’s Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK). Hij onderstreept vandaag, 18 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad de bevindingen van het onderzoek, namelijk dat de grote problemen bij Aqualectra het gevolg waren van directe bemoeienis van de politiek, via de Raad van Commissarissen (RvC). 

Casperson werd in 2012 ontslagen bij Aqualectra vanwege vermeend wanbeleid, maar werd door de rechter in het gelijk gesteld en kreeg zijn salaris doorbetaald tot 2014. Hij zegt opgelucht te zijn dat het rapport dit nogmaals bevestigt, al betreurt hij dat de gemeenschap de dupe is van de malversaties bij de overheids-nv's, waardoor er 262 miljoen gulden is 'verdampt'.

'Het staat nu allemaal op papier. Ik zie dit als eerherstel. En hoewel ik al mijn rechtszaken gewonnen heb, is dit een bevestiging dat het slechte beleid bij Aqualectra niet mijn schuld is. Maar het is jammer voor de gemeenschap.'

Hij stelt, dat hij destijds als directeur het veld moest ruimen, omdat hij niet wilde meewerken aan de pogingen van de overheid om van Aqualectra een staatsbedrijf te maken. Volgens hem heeft de politiek simpelweg niet de technische kennis van de complexe materie om een nutsbedrijf draaiende te houden: 'De minister-president moet niet de pretentie hebben iets te weten van de dagelijkse bewindvoering van Aqualectra.'

In 2011 besloot de regering-Schotte om de elektriciteitstarieven te verlagen, waardoor de reserves van het bedrijf vrijwel direct wegsmolten. Oswald van der Dijs, destijds president-commissaris van Aqualectra, zette het dagelijks bestuur steeds meer buiten spel, zo valt in het rapport te lezen. De directie van Aqualectra gaf in meerdere 'ellenlange brieven' aan de RvC aan, dat de tariefsverlaging slecht zou zijn voor de financiële positie van het nutsbedrijf, zo stelt Casperson, maar tevergeefs.

In het rapport-Willems wordt ook genoemd dat de directie van Aqualectra iedere uitgave boven de vijftig gulden moesten verantwoorden aan de RvC, volgens de ex-directeur zogenaamd als besparingsmaatregel. Dit zorgde voor extra papierwerk en onnodig tijdverlies, omdat voor de meeste uitgaven getekend moest worden. 'En in de praktijk werden alle aanvragen toch wel getekend, dus van die besparing kwam vrij weinig.'

Merendeel verzekeraars op Curaçao en Sint Maarten hebben financieel jaarverslag 2015 nog niet ingediend

22 Van 32 verzekeraars hebben 'Consolidated Financial Highlights' 2015 niet gepubliceerd


Van de 32 verzekeraars die bij de Centrale Bank CBCS onder verschillende categorieën actief zijn op Curaçao en Sint Maarten hebben 22 hun Consolidated Financial Highlights (CFH) over 2015 nog niet gepubliceerd. Dit meldt de woordvoerder van de CBCS vandaag, maandag 18 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Volgens de richtlijnen hadden de verzekeringsmaatschappijen uiterlijk eind juni 2016 hun financiële jaarcijfers over het voorgaande jaar, 2015, openbaar hebben moeten maken.

'Tien verzekeraars hebben de CFH tijdig gepubliceerd', aldus Nancy Guttenberg-Van der Wal, head corporate relations van de Centrale Bank in Scharloo. Nog geen een derde heeft zich dus gehouden aan de richtlijnen. Sommigen maatschappijen die zijn ‘toegelaten het verzekeringsbedrijf uit te oefenen’ hebben niet eens om uitstel verzocht, maar er zijn er ook die toestemming hebben om hun financiële resultaten überhaupt niet publiekelijk bekend te maken.

De woordvoerder licht verder toe: 'Van de 32 verzekeraars hebben 22 hun CFH nog niet gepubliceerd. Negen verzekeraars hebben uitstel verzocht en gekregen.' Blijven er 13 over. Guttenberg-Van der Wal: 'Zeven hebben niet om uitstel verzocht; één heeft een gebroken boekjaar en hoeft pas later in het jaar te publiceren; één heeft pas eind 2015 haar vergunning ontvangen en hoeft pas in 2017 te beginnen met publicatie van de CFH; en vier hoeven wegens specifieke omstandigheden niet te publiceren.'

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

'Jongeren op Curaçao die in aanraking komen met criminaliteit worden niet door betrokken instanties gesignaleerd'

Uit oktober 2015 daterend rapport Raad voor de Rechtshandhaving aan Staten aangebodenDe meeste organisaties binnen de justitiële sector zijn niet betrokken bij het signaleren van de jongeren die in aanraking komen met jeugdcriminaliteit. Die conclusie trekt de Raad voor de Rechtshandhaving (RvdR) in een vertrouwelijk rapport dat in oktober 2015 is opgesteld, maar pas afgelopen week aan de Staten is aangeboden. De RvdR heeft onderzoek verricht naar de preventie van jeugdcriminaliteit op Curaçao. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 juli 2016.

Op 4 mei van dit jaar is het concept-inspectierapport aan minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie aangeboden. Tijdens het onderzoek is door RvdR vastgesteld, dat de preventie van jeugdcriminaliteit niet uitsluitend de taak is van instanties en organisaties binnen de sector van justitie.

'In de praktijk blijkt dat er een breed scala aan instanties en organisaties verdeeld over de zorg, hulp- en onderwijssector betrokken zijn bij de preventie van jeugdcriminaliteit', aldus de Raad in het rapport. Het betreft onder andere de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, het Openbaar Ministerie, de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao, het Korps Politie Curaçao, Bureau Jeugd- en Zedenzaken en het ministerie van Onderwijs. De jongeren die in aanraking komen met jeugdcriminaliteit worden echter niet door deze instanties gesignaleerd, zo stelt de RvdR.

In haar rapport stelt de Raad dat risicojongeren in de meeste gevallen bij de nodige instanties worden aangemeld, nadat zij door scholen, het Korps Politie Curaçao en door de ouders of familieleden zijn gesignaleerd. De reden hiervoor: de meeste organisaties hebben geen systematiek om risicojongeren te signaleren, omdat de meeste gevallen bij de instanties worden aangemeld.

De RvdR is van mening dat regelmatig schoolverzuim een (eerste) indicatie is dat er sprake is van potentiële risicojongeren. De scholen bieden als eerste schakel in de lijn hulp aan de jongeren. De gevallen die de school zelf niet kan afhandelen, worden aangemeld of doorverwezen naar het Schoolextern Multidisciplinair Team (Smat) of de Unit Leerplicht en Sociale Vormingsplicht. De instanties waar de jongeren naar worden doorverwezen, bieden de jongeren vervolgens onder de noemer van ‘risicojongeren’ de beschikbare hulp en zorg.

De enige instantie die een onderscheid maakt tussen de jongeren, is de AJJC. Daar worden de jongeren onderverdeeld in risicojongeren, HALT-jongeren en jongeren van de jeugdreclassering. De aanpak voor iedere groep is verschillend.

Districtscommissaris Miranda woedend over door apotheek gedumpt - medisch - afval

Onder gedumpte troep aan Smeltzweg ook medisch afval


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost is woedend. Zijn ambtenaren hebben gisteren gedumpte spullen van een apotheek (zie foto - Bron: Commissariaat Paramaribo-Noordoost) ontdekt in de Smeltzweg, het verlengde van de Jozef Israëlstraat. Deze zijn daarna in brand gestoken. Er zijn ook medische spullen aangetroffen tussen de troep. Dit meldt Starnieuws vandaag, maandag 18 juli 2016.

De districtscommissaris gaat vandaag actie ondernemen tegen de apotheek. Miranda zegt dit crimineel gedrag te vinden.

'Dit is onacceptabel gedrag. De bestuursdienst heeft alle nummers opgeschreven van voertuigen die vuil hebben gedumpt. Er zijn foto's gemaakt. De apotheek wordt verantwoordelijk gesteld. Bij proces-verbaal zal er een verhoor plaatsvinden door de politie.'

Miranda zegt verder dat hij ook een gesprek zal aanvragen met de procureur-generaal. Er moeten harde maatregelen getroffen worden tegen mensen die zich schuldig maken aan zulke praktijken. De boetes dienen te worden opgevoerd. 'Zoveel keren is de weg schoongemaakt. De buren hebben er last van.'

Districtscommissaris Nickerie bevreesd voor massale sterfte onder kippen in Guyana

Joeloemsingh benadert het ministerie van LVV voor instructies


De districtscommissaris van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh, zal het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) instructies vragen hoe te handelen in verband met massale sterfte onder kippen in Guyana. 'In elk geval ga ik met de politie overleggen om te kijken hoe wij calamiteiten kunnen voorkomen', aldus de districtscommissaris vandaag, maandag 18 juli 2016, in de Ware Tijd.

In Berbice, dat grenst aan Suriname, is al een paar weken sprake van kippensterfte en de autoriteiten hebben de hulp van een Amerikaanse universiteit ingeroepen om na te gaan wat hiervan de oorzaak is. Autoriteiten vinden het nog te vroeg om te zeggen waarom sommige kippenkwekers met enorme sterftecijfers kampen. De University of Georgia gaat onderzoek doen naar zes mogelijke ziekten die de sterfte kunnen veroorzaken. De autoriteiten vinden het nog te vroeg om zelfs te spreken van een ziekte-uitbraak. Het is wachten op de resultaten van het Amerikaanse onderzoek.

Joeloemsingh met deze informatie geconfronteerd, zegt geen instructies te hebben gehad vanuit Paramaribo. Hij zal die zelf opvragen. Het is hem niet bekend dat kip uit het buurland Suriname binnenkomt. 'Het is juist omgekeerd.'

Wetende dat het gevaar in een klein hoekje schuilt, gaat hij in ieder geval de politie erop attenderen.

Deel Saramaccaners kiest Amina Naze als de nieuwe granman

De zaterdag te Dangogo 1 gekozen Naze moet nog traditioneel worden ingezegend


Amina Naze is volgens een deel van Saramaccaanse stam de nieuwe granman. Hij is afgelopen zaterdag, na te zijn gekozen door de Lo-oudsten van de Matjaw, gepresenteerd aan het publiek. Dit gebeurde op Dangogo 1. Hij is nog niet traditioneel ingezegend. Nadat hij wordt ingezegend is hij de hoogste gezagsdrager van de stam, aldus bericht Starnieuws vandaag, maandag 18 juli 2016.

Afgelopen weekend werden te Dangogo 1 en Asidonhopo verschillende plechtigheden gehouden ter afsluiting van de rouwperiode en aanwijzing van de nieuwe granman. Naze is benoemd als de opvolger van granman Belfon Aboikoni, die op 24 juni 2014 is ingeslapen.

Ernie Landveld zegt, dat de opvolging volgens de juiste procedures is geschied. Binnen de Matjaw lo is besloten dat de Adisi's, waartoe Belfon Aboikoni en zijn voorganger behoorden, afstand doen van een eigen voordracht. Het is nu de tijd dat het granmanschap gaat naar de Amina's van de Matjaw lo.

'Zelfs de oudsten binnen de familie Aboikoni zijn hiermee akkoord gegaan. De keuze is na bepaalde rituelen gevallen op Amina Naze', zegt Landveld.

Afgelopen weekend werd volgens Landveld ook de weg vrij gemaakt voor de weduwe van de ingeslapen granman om de rouwperiode af te sluiten. De waarnemend granman Pavion Kownoe is per schrijven op de hoogte gesteld van deze benoeming. Aan hem is gevraagd om de regering hierover te informeren, zodat zij de verdere stappen onderneemt om de granman te erkennen in deze functie.

Binnen de Matjaw lo staan partijen nog steeds niet op één lijn. Een deel van de Adisi's, onder leiding van hoofdkapitein Albert Aboikoni, claimt nog steeds het granmanschap. Deze groep wil in september het proces tot aanwijzing van een nieuwe granman aanvangen.

Leden Surinaamse Politiebond kiezen een nieuw bestuur

Zes kandidaatbesturen nemen deel aan verkiezingen, een unicum 


Sinds zeven uur vanochtend, maandag 18 juli 2016, kunnen leden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) stemmen voor een nieuw bestuur. Voor het eerst in de geschiedenis is de belangstelling om de leiding van de bond over te nemen zo groot. Zes kandidaatbesturen nemen deel aan de verkiezing, die plaatsvindt onder leiding van hoofdinspecteur, Rudy Steinberg. 

Steinberg zegt op Starnieuws, dat bij de vorige verkiezingen er twee kandidaatbesturen waren. Hij merkt op dat af en toe een felle strijd is gevoerd, maar hij verwacht dat nadat de verkiezingen gehouden zijn, iedereen weer als collega's met elkaar om zal gaan.

Hij denkt niet dat zoveel kandidaat-besturen automatisch betekent, dat er een blijvende verdeeldheid zal zijn binnen het Korps Politie Suriname.

De voorbereidingen zijn goed verlopen, alle stembussen en biljetten zijn opgehaald. De verkiezingscommissie is op alle posten waar een stembus is geplaatst.

Zo'n 2.300 leden van de SPB mogen hun stem uitbrengen. De lijsten worden aangevoerd door Oscar Terborg, Humphrey Naarden, Raoul Hellings, George Randjietsing, Frederik Boldewijn en Lothar Biervliet.

 De telling van de uitgebrachte stemmen zal vanaf negen uur vanavond plaatsvinden in de Politie Academie.

Hoofd van een RKBO-school in Para aangehouden wegens ontucht met leerlinge

Schoolhoofd maakt 15-jarige scholiere zwanger...


Het 34-jarige schoolhoofd D.M. van de St. Ferdinandschool te Bernharddorp in Para is aangehouden wegens ontucht met een leerlinge. Het slachtoffer, een vijftienjarig meisje, raakte hierdoor zwanger, maar de zwangerschap werd vroegtijdig afgebroken. Dit meldt de webeditie van de Ware Tijd zondag 17 juli 2016.

M. werd door de politie van Rijsdijk aangehouden, nadat meerdere personen ruchtbaarheid aan de ontucht hadden gegeven.

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat de medeleerlingen sterk het vermoeden hadden dat er iets niet pluis was aangezien het meisje regelmatig op kantoor was bij het schoolhoofd. Ouders en leerlingen deden  hiervan melding, omdat de situatie verergerde.

Het slachtoffer werd vervolgens op verzoek van haar ouders afgeschreven van de school. De politie, die een en ander bevestigt, wil niet in details treden.

John van Coblijn: ‘Bouterse en zijn kornuiten bedreigen volk’

'Bouterse is niet bereid om zelfs op de stoep van de rechter te staan, dat is klasse justitie'


Politicus en oud-NPS'er John van Coblijn is de mening toegedaan, dat politici die op het moment aan het roer staan de staat bedreigen ondanks dat zij zelf aan de macht zijn. ‘Bouterse probeert klasse justitie door te drukken in Suriname. Personen die een strafbaar feit hebben gepleegd, moeten zich tegenover de rechter verantwoorden. Maar Bouterse is niet bereid om zelfs op de stoep van de rechter te staan. Dat is klasse justitie', aldus Van Coblijn zondag 17 juli 2016 in de webeditie van het Dagblad Suriname.

Het zit Van Coblijn dwars, dat het bij de machthebbers niet om het belang van de staat gaat. 'Het gaat om eigen belang en dat van een groepje in het regeercentrum, dat voordeel heeft bij de macht van Bouterse. Deze mensen verdedigen Bouterse tegen beter weten in, wetende dat als hij veroordeeld wordt, zulks consequenties voor hun zal hebben. Ik zie het als een bedreiging dat ze aangeven, dat de staatsveiligheid in gevaar is. Ik zie het alsof ze wederom een coup plegen, want alleen als er een coup wordt gepleegd, zou de staatsveiligheid in gevaar komen. Het volk is vele keren door Bouterse zelf bedreigd geworden. Vanuit de NDP is gezegd, ‘Sma o dede, foto o bron, ef’ sma go tap’ strati om te protesteren’. De voorzitter van de Assemblee had ook gezegd, dat mensen op straat zouden komen en allerlei toestanden zouden plaatsvinden, als Bouterse geen president mocht worden. Ook Silos (Red. minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie) heeft onlangs bedreigingen geuit. Bouterse en kornuiten proberen klasse justitie te introduceren. Velen zullen verantwoording moeten afleggen tegenover de rechter als dit regiem valt.’ 

Van Coblijn die ‘zich geruime tijd binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft beijverd om Suriname te verheffen’ maar teleurgesteld in de politiek zich terugtrok, is van oordeel dat er een nieuwe politiek gevoerd moet worden om Suriname vooruit te brengen.

‘Dat Bouterse zover heeft kunnen komen en het land heeft kunnen vernietigen komt vanwege het feit, dat de oppositie al die tijd heeft zitten leuren met hem. Niet alleen gedurende de afgelopen 11 maanden van de regering Bouterse-II. De oppositie heeft meegedaan aan de show. Ze hebben openlijk en in het geheim gepraat. Eén jaar regering Bouterse-II heeft nog meer dan in het verleden duidelijk gemaakt, dat zijn nalatenschap gekoppeld is aan diepe achteruitgang. Iedereen is geraakt. Wij als samenleving moeten radicaal afrekening met deze achteruitgang.’ 

Volgens Van Coblijn moet de regering goed in de spiegel kijken om haar kwaadaardigheid te zien. In reshuffelen gelooft hij niet.

‘Ik vraag mij af of reshuffelen voordeel zal brengen, want één ding is duidelijk, het kamp dat aan het bewind is, gelooft er zelf niet in dat zij iets kunnen doen voor Suriname. Zo kunnen wij zien, dat zij voortdurend bezig is met het blussen van brandjes. Het zou goed zijn als de regering toegeeft verkeerd beleid gevoerd te hebben. Maar, als ik de persoon bekijk die leiding geeft aan de regering, zie ik dat hij denkt, dat hij zijn eigen weg kan opgaan. Dat hij alleen kan bepalen wat goed is en wat niet goed is. Hij denkt, dat hij alleen knap is. Hij beschouwt alle andere Surinamers als minderwaardig. Hij heeft geen respect voor mensen. Hij heeft geen respect voor instituten. Bouterse is geen staatsman. Niets wijst erop, dat hij het belang van de staat serieus neemt. Bouterse straalt geen gezag uit. Hij gebruikt macht om uit de problemen te komen. Hij denkt aan zijn eigen belang. Hij zal om iets goed te doen, draagvlak moeten zoeken en zijn eigenbelang, privébelang en zijn juridisch belang niet op de eerste plaats stellen.’