donderdag 21 juli 2016

Oppositie roept in motie regering op om bij uitbetaling schuldeisers rekening te houden met devaluatie Srd

'Betrokken ondernemers moeten niet worden benadeeld door de devaluaties van de Srd'


De oppositie heeft de regering vandaag, donderdag 21 juli 2016, bij motie opgeroepen bij het uitbetalen van schuldeisers, zoals lokale ondernemers en aannemers, rekening te houden met de devaluatie van de Surinaamse dollar. Gepleit wordt dat bij de uitbetaling van de schulden 'betrokken ondernemers daarbij niet worden benadeeld door de devaluaties van de Srd en dus de te betalen bedragen te corrigeren met een adequate koerscompensatie'. Dit bericht de webeditie van de Ware Tijd.

Bij het presenteren van de motie zei NPS-fractieleider Gregory Rusland, dat de regering de betalingsachterstanden dient in te lopen. Dit ter bescherming en behoud van arbeidsplaatsen, ondernemerschap, en investeringen, zoals de regering zelf aangeeft in de regeringsverklaring en het regeerakkoord.

De tekst van de motie:

'DE NATIONALE ASSEMBLEE,

Gelezen en gehoord,

het overeengekomen Regeerakkoord 2015-2020;
de door de Regering gepresenteerde Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018;
de inzichten en de antwoorden van de Regering op de gestelde vragen in De Nationale Assemblee,

Overwegende,


dat de Regering vooruitlopend op de uitvoering van een Stabilisatie- en Herstelplan, reeds maatregelen heeft getroffen, waardoor de samenleving thans geconfronteerd wordt met een devaluatie van de SRD met meer dan 200%, in de periode november 2015 tot heden;

dat het Regeerakkoord 2015-2020 (pag. 8) aangeeft dat ondernemerschap en productiviteit sterk gestimuleerd zal worden;
dat een grote groep ondernemers door de Staat niet is betaald voor geleverde diensten en goederen;
dat deze wanprestatie zijdens de Staat enorme gevolgen heeft voor de schuldeisers, niet alleen als gevolg van de wanbetalingen, maar ook als gevolg van de devaluaties van de SRD;
dat deze situatie een rechtsonzekerheid en uitzichtloosheid heeft gecreëerd en niet bijdraagt tot stimulering van ondernemerschap, zoals de Grondwet dat verplicht en in strijd is met de gedachte vervat in het voornoemde regeerakkoord;
dat deze ernstige situatie niet langer kan worden gehandhaafd,

BESLUIT:


De Regering op te roepen om ter bescherming en behoud van arbeidsplaatsen, ondernemerschap, en investeringen, indachtig haar commitment in de regeringsverklaring en het regeerakkoord, niet alleen de achterstanden in betaling aan ondernemers in te lopen, maar ook dat betrokken ondernemers daarbij niet worden benadeeld door de devaluaties van de SRD en dus de te betalen bedragen te corrigeren met een adequate koerscompensatie.


En gaan over tot de orde van de dag.'


Rusland stelde, dat de regering vooruitlopend op de uitvoering van haar Stabilisatie- en Herstelplan, reeds maatregelen heeft getroffen, waardoor de samenleving geconfronteerd wordt met een devaluatie van de Srd met meer dan 200 procent in de periode november 2015 tot heden.

Een grote groep ondernemers wacht al geruime tijd op uitbetaling voor geleverde goederen en diensten. De NPS-leider voerde verder aan, dat 'deze wanprestatie zijdens de Staat enorme gevolgen heeft voor de schuldeisers, niet alleen als gevolg van de wanbetalingen, maar ook als gevolg van de devaluaties van de Srd'.

De oppositie heeft in totaal vandaag vier moties ingediend bij het parlement. Ook de coalitie heeft een motie ingediend. Daarin wordt aangegeven, dat de regering wordt ondersteund in de maatregelen die getroffen worden welvaart te realiseren voor de Surinaamse samenleving. Verder wordt opgeroepen dat de regering voortaan intensiever communiceert met het parlement en de bevolking.

Daarnaast wil de coalitie ook concrete maatregelen in het herstelplan gericht op verhoging van de veiligheid van de burgerij. De coalitie rroept de regering voorts op een zodanig subsidiebeleid te voeren waardoor de sociaal zwaksten ontzien worden door de kostenverhogende maatregelen van de regering. 

President Bouterse laat EBS te veel betaalde bedragen verrekenen

Minister Dodson: 'Mensen hebben foutieve stroomrekeningen betaald'


President Desi Bouterse heeft na breed overleg besloten om de NV Energie Bedrijven Suriname, EBS,op te dragen de te veel betaalde bedragen voor huishoudens over de factuurmaand mei in maximaal twee termijnen te laten verrekenen. Dit zei minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag, donderdag 21 juli 2016, in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname.

Volgens de bewindsman is het overduidelijk, dat er van de zijde van de EBS grote fouten zijn gemaakt.

Het zal niet blijven bij een verontschuldiging. 'Wij willen ervoor zorgen dat er transparant beleid komt. Vandaar dat de president na brede oriëntatie en gesprekken met NH, EBS en stakeholders het volgende heeft besloten, het staffelmodel zal volledig toegepast worden per 1 juli 2016 voor alle huishoudens.'

DOE betreurt besluit Dodson en distantieert zich van het ministerie van NH

DOE bedankt in verklaring Dodson voor afgelopen 11 maanden


In een schrijven gericht aan het DOE Hoofdbestuur d.d. zaterdag 09 juli 2016 heeft de heer Regilio Dodson uit egards voor de partij aangegeven zijn functie als minister ter beschikking te stellen van de president. Sinds 08 juli 2016 maakt DOE namelijk geen deel meer uit van de samenwerking in coalitie verband. Dit besluit van de heer Dodson werd tijdens een structurenbijeenkomst van DOE, met waardering van de aanwezigen ontvangen. 

De president heeft op de minister een beroep gedaan aan te blijven. Op vrijdag 15 juli 2016 werd door de heer Dodson aan de partij meegedeeld dat hij het verzoek van de president heeft geaccepteerd en het werk als minister op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal voortzetten. Deze keuze wordt betreurd.

DOE wenst te verduidelijken dat zij als politieke Organisatie, door deze ontwikkelingen geen verantwoordelijkheid draagt voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

DOE bedankt de heer Regilio Dodson voor de afgelopen 11 maanden waarin hij in naam van onze Politieke Organisatie zich op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen als minister heeft mogen inzetten.

Vernieuwingsbeweging binnen Politiebond niet blij met oprichting nieuwe bond van officieren en onderofficieren

'We zien deze actie als poging om verdeeldheid en onrust te zaaien binnen politievakorganisatie'


De Vernieuwingsbeweging binnen de Surinaamse Politiebond (SPB) vindt dat met het initiatief voor het opzetten van een bond van officieren en onderofficieren verdeeldheid zal ontstaan binnen het Korps Politie Suriname (KPS). 'Wij zijn enorm verbaasd over de informatie. Wij betreuren dit en zien deze actie als een poging om verdeeldheid en onrust te zaaien binnen de politievakorganisatie', aldus woordvoerder van de Vernieuwingsbeweging Revelino Eijk vanmiddag, donderdag 21 juli 2016, op Starnieuws en voor de camera en microfoon van het ABC-programma 'Magazine 4' op televisie. 

Een groep jongeren onder leiding van Raoul Hellings heeft de verkiezing binnen de SPB maandag overtuigend gewonnen. 'De Vernieuwingsbeweging heeft mandaat van de leden om de SPB te besturen. De democratie heeft gewerkt', zegt Eijk.

Hij kan zich niet vinden in de opvatting dat binnen de top van het KPS, waaronder de officieren, wordt gevreesd dat vanwege onervarenheid van het aankomende bestuur, het niet zal kunnen opkomen voor hun belangen. 'Men heeft de Vernieuwingsbeweging vaak verweten jong en onervaren te zijn. De groep bestaat daadwerkelijk uit jongeren. Maar, het zijn niet gewoon jongeren. De Vernieuwingsbeweging bestaat uit jonge, fris denkende, vastberaden, daadkrachtige en kundige leiders met een vernieuwende ideologie. Er zijn tussen ons ook enkelen met genoeg ervaring.'

Het feit dat de beweging zich heeft geprofileerd, reeds lang voor de verkiezing met haar ideologie, heeft velen binnen de organisatie aangesproken, weet Eijk. 'Zowel de jongeren als de ouderen. Nu is het zo dat de onderlaag van het korps, welke de grootste laag is, veelal uit jongeren bestaat. Zij hebben de Vernieuwingsbeweging geaccepteerd als hun leiders en het is dankzij hen dat er afgerekend is met de gevestigde orde. Dit is een nederlaag voor de gevestigde orde en dat is als een dreun aangekomen. Het feit dat de jongeren nu opkomen voor hun belang in tegenstelling tot voorheen, is een doorn in het oog voor hen. Ik denk dat er andere zaken spelen die enkele van deze officieren heeft gedreven om een nieuwe bond op te richten. Enkele belangen komen in gevaar en wij volgen hun bewegingen argwanend op de voet', zegt Eijk.

Gewacht wordt op de formele overdracht van de hamer de komende week aan de nieuwe voorzitter.

OM Curacao: Boetecontrole bij lucht- en zeehaven op eiland verloopt goed

OM adviseert burgers en niet-burgers om hun boetes te betalen voordat zij het eiland verlaten


Drie jaar nadat het Openbaar Ministerie (OM) in nauwe samenwerking met de Immigratiedienst gestart is met het digitaal traceren van openstaande boetes bij reizigers, lijkt het systeem goed te werken. Dat bevestigt OM-woordvoerder Norman Serphos vandaag, donderdag 21 juli 2016, in de Amigoe. 

De controles worden uitgevoerd bij het verlaten of binnenkomen van het land via de luchthaven of de zeehaven. Sinds medio juni 2013 is het al mogelijk dat openstaande boetes door de Immigratiebeambte worden opgemerkt, dankzij de invoer van het openstaande boetesysteem van het OM, het ‘Border Management System’ (BMS).

Het OM adviseert alle burgers en niet-burgers om hun boetes te betalen voordat zij het eiland verlaten om ongemak of irritaties bij de lucht- of zeehaven te voorkomen. Misschien is dit laatste ook de reden waarom het systeem goed werkt.

Het OM is vóór 2013 min of meer soepel geweest met overtreders, maar sinds de invoer van het BMS worden alle reizigers aangesproken op openstaande boetes en aangespoord om te gaan betalen bij terugkomst van hun reis.

Serphos legde eerder uit, dat reizigers in de eerste fase een waarschuwing zullen krijgen en een folder waarin het proces van innen en betalen van boetes wordt uitgelegd. In de tweede fase zullen reizigers ter plekke de boete moeten betalen anders kunnen ze niet reizen. De duur van de zogenoemde eerste fase van de controles is echter niet bekendgemaakt. Boete-inning gebeurt momenteel nog niet ter plekke, reizigers worden alleen gewaarschuwd, aldus Serphos vandaag. De tweede fase is nog niet gestart. Dit heeft te maken met logistiek en mankracht, legt Serphos uit.

Op tijd betalen van openstaande boetes vermijdt hoe dan ook extra kosten en voorkomt dat iemand vast komt te zitten. Zoals bekend moet één dag worden uitgezeten voor iedere 50 gulden boete die openstaat. 

Klikt u hier om het complete artikel te lezen.

Stichting Docomomo Curacao wil dat paar gebouwen Aqualectra beschermd monument worden

Fabrieksgebouw en twee villa's op Mundo Nobo-terrein moeten beschermd monument worden


De stichting Docomomo Curaçao heeft onlangs een verzoek ingediend bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om een aantal gebouwen op het Aqualectra-terrein in Mundo Nobo aan te wijzen als beschermd monument. Het betreft het fabrieksgebouw en de twee villa’s op het terrein, zo schrijft de Amigoe vandaag, donderdag 21 juli 2016. 

Nu de Aqualectra-fabriek op Mundo Nobo wordt ontmanteld heeft de stichting, die zich inzet voor het behoud van architectuur uit de vorige eeuw, een verzoek ingediend bij Aqualectra en bij het ministerie om de gebouwen van de sloophamer te redden.

'Gezien de belangrijke positie die de gebouwen innemen in de Curaçaose architectuurgeschiedenis, zijn we van mening dat deze behouden moeten blijven. De panden behoren tot de Moderne Beweging, een verzamelnaam voor modernistische architectuur, die tussen 1920 en 1940 ontstond en opbloeide in Europa. Kenmerkend voor de Moderne Beweging is het streven naar functionaliteit. Materialen als staal en beton maakten nieuwe constructies mogelijk, waardoor gebouwen een specifieke bestemming konden krijgen als fabriek, kantoor, bioscoop of ziekenhuis. Skeletbouw, prefabricatie, standaardisatie en een vrije gevelindeling maakten dat er goedkoper en efficiënter kon worden gebouwd', schrijft het bestuur van Docomomo in de brief aan minister Suzy Camelia-Römer.

Tijdens een persconferentie in februari stelde Aqualectra-directeur Darick Jonis dat het fabrieksgebouw niet zal worden gesloopt. De stichting heeft dit echter nooit zwart op wit bevestigd gekregen.

De gebouwen op het Aqualectra-terrein zijn ontworpen door Pieter van Stuivenberg. 'Als hoofd van de toenmalige landswatervoorziening ontwierp hij het hoofdgebouw', zegt Ronny Lobo. 'Hij ontwierp ook de Aqualectra-watertank op Scharloo. Die tank is overigens al aangewezen als monument.' 

Het fabrieksgebouw werd in 1952 in gebruik genomen en de villa’s in 1953. De toegepaste bouwstijl van met name het fabrieksgebouw is volgens de stichting duidelijk te herleiden tot de Miami Art Deco stijl. Het behoud van deze panden is volgens Lobo van groot belang voor de architectuurhistorie van het eiland. 'Vaak kunnen mensen het belang van zo’n gebouw niet inschatten. Dat is het probleem. Wij als architecten weten hoe de architectuurontwikkeling van een land is geweest.'

Advocaat Van Hoof: 'Advent Ziekenhuis op Curaçao wordt geschaad in verdedigingsbelangen'

Kliniek zou volgens een omwonende in strijd met de wet handelen


Arndt van Hoof, de advocaat die het Advent Ziekenhuis bijstaat, heeft een verweerschrift ingediend bij het Hof van Justitie. Een omwonende is een bodemprocedure gestart tegen de zorginstelling, omdat de kliniek in strijd met de wet zou handelen. Volgens de raadsman wordt het Advent echter geschaad in zijn verdedigingsbelangen en moet de omwonende niet-ontvankelijk worden verklaard, zo bericht vanmiddag, donderdag 21 juli 2016, de Amigoe.

In oktober vorig jaar berichtte de Amigoe, dat er voor een aantal kavels in de wijk Damacor, waaronder de vier kavels van de voormalige Taams Kliniek, een gevestigde erfdienstbaarheid geldt. In de clausule die is opgenomen in het koopcontract staat vermeld, dat er geen ziekenhuis gevestigd mag worden op de percelen. Ook mogen de percelen niet worden gebruikt voor andere zakelijke doeleinden omdat dit in strijd is met het karakter van villawijk Damacor. Dit staat eveneens in de veilingvoorwaarden van de kavels die in mei 2015 onder de interesse vielen van de enige bieder, Antillean Adventist Hospital, beter bekend als het Advent Ziekenhuis.

Vier percelen gingen toen onder de hamer om een miljoenenschuld te vereffenen, waaronder de gebouwen aan de Schout bij Nacht Doormanweg 56, Warawaraweg 4 en 9 en Kinikiniweg 10.

In de koopakte na de veiling, die de Amigoe bericht in handen te hebben, staat echter dat de directrice van het Advent Ziekenhuis, Cenaida Panneflek-Richards samen met Elaine Striebeek, de percelen heeft gekocht, handelend als het voltallige bestuur van de Private Foundation Healthcare Facility IV. Niet de stichting Antilliaans Advent Ziekenhuis, maar de eerstgenoemde stichting zou dus de gedaagde moeten zijn in de bodemprocedure van de omwonende.

In het verweerschrift schrijft Van Hoof dan ook dat ‘een aan het Advent gelieerde rechtspersoon de gebouwen heeft gekocht en dat er met die rechtspersoon afspraken zijn gemaakt over het gebruik daarvan’. De percelen zijn dus geen eigendom van het Advent, maar overdragen aan een andere stichting.

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen even hier klikken.

Hoofdkapitein Carlo van Nieuw Aurora reageert op kwestie opvolging granman Aboikoni

'Wij betreuren het dat kleine groep Matawjau Lo op eigen houtje Puru Blaka heeft gehouden'


'De vrouw van Belfon Aboikoni was zelfs niet aanwezig, zij was in de stad en was niet op de hoogte'


Als hoofdkapitein voor Boven-Suriname, wonende te Nieuw-Aurora, zie ik het als mijn plicht de zaken die onze samenleving schaden, aan te kaarten. Als Saamaka-gezagdrager heb ik immers de verplichting op mij genomen om onze tradities en waarden te beschermen. De gebeurtenissen te Asindohopo op vrijdag 15 juli, waarbij een kleine groep van de Matawjau Lo op eigen houtje heeft besloten om een 'Puru Blaka' te houden voor de ingeslapen granman Belfon Aboikoni, is ten zeerste te betreuren. 

Men moet begrijpen dat wij als Saamaka-gemeenschap, met zulke acties, geen goed signaal geven aan onze eigen samenleving. Daarnaast ook niet aan de regering, de overige Surinamers en buitenlanders.

Niemand binnen gemeenschap was op de hoogte van de zogenaamde 'Puru Blaka' van vrijdag jonstleden. Je kan zoiets niet op eigen houtje voltrekken. Dit is geen goede ontwikkeling. Bij een 'Puru Blaka' zijn de hele familie, de twaalf Lo, de bewoners en vertegenwoordigers van de regering aanwezig. Maar, dat was niet het geval. De vrouw van Belfon Aboikoni was zelfs niet aanwezig. Zij was in de stad en was niet op de hoogte. Ook zij accepteert dit voorval niet.

In samenspraak met de familie geeft ze aan dat de 'Puru Blaka' in september zal plaatsvinden. Dat heeft de familie tevens met de regering besproken. Dat is onze traditie, die moeten we respecteren. Daarom is het voor ons Saamaka, niet mogelijk de 'Puru Blaka' van vrijdag te accepteren. De installatie van een granman bestaat uit vele rituelen, de zogenaamde fanowdu. De Gaama (granman) vertegenwoordigt en dient namelijk alle twaalf Lo en de bewoners langs de gehele rivier. Mits niemand bij de Puru Blaka aanwezig is, betekent dat de traditie niet gevolgd is door de groep die Naze Amina als Gaama wil installeren. Hoe kan dan de installatie dan volgens de traditie verlopen? Wij kunnen het gehaal en getrek om een machtspositie niet accepteren.

Vooral bij de twaalf Lo leeft de gedachte, dat er vernieuwing moet komen binnen het traditioneel gezag. Vandaag de dag wil iedereen inspraak. Wij stellen ons ook de vraag hoe de andere Lo ook aanspraak kunnen maken op de functie van Grootopperhoofd. Maar zoiets moet eerst worden besproken. De Matjau is zich daarvan bewust en heeft al aangegeven een proces van democratisering op gang te willen brengen. Dat is de weg die wij als Saamaka, als de twaalf Lo moeten bewandelen.

Geweld dienen wij te schuwen. Dat behoort niet tot onze tradities. Volgens de Saamaka-traditie zoeken we naar harmonisering. We komen bijeen en praten erover.

Momenteel is onenigheid binnen de Matjau Lo, waarbij twee families het niet eens zijn over bepaalde zaken. De familie van Belfon heeft aangegeven hierover te willen praten. Laat de groep van Naze Amina zich daarbij aansluiten. Wij als gezagsdragers zeggen, dat de manier waarop de gang van zaken is verlopen, totaal fout is. De traditie schrijft voor hoe zaken worden geregeld binnen de twaalf Lo, de hele Liba en met Gran Lanti.

Wij vragen ook aan Gran Lanti om september aan te houden als zijnde tijdstip voor de Puru Blaka en om dit te ondersteunen. Wij moeten de traditie volgen. Mijn verzoek is dat alle betrokkenen dat doen. Wij kunnen altijd situaties herstellen, samen zitten en overleggen.

Hoofdkapitein Sampi Carlo, 
Nieuw Aurora 

Taxichauffeur bedreigt buschauffeur met handbijl

Agenten weten escalatie te voorkomen en arresteren verhitte taxichauffeur


Een taxichauffeur en een buschauffeur raakten gisteren rond het middaguur in de Zwartenhovenbrugstraat, ter hoogte van de Hogestraat in Paramaribo, bijna in een worsteling verzeild vanwege ontevredenheid over rijgedrag. 

De boze taxichauffeur reed in eerste instantie weg, maar kwam later gewapend met een handbijl terug. Agenten, die toevallig voorbij reden, wisten een escalatie te voorkomen, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, donderdag 21 juli 2016.

Zij hebben de beide chauffeurs toegesproken, maar omdat de taxichauffeur toch nog danig tekeer ging, moest hij in de boeien worden geslagen. De buschauffeur mocht na de sommatie weer zijn route hervatten. Volgens de helper (tawaman) heeft de taxichauffeur een biljet van Srd 100 weggenomen. Dit vertelde een ooggetuige aan de redactie van het Dagblad Suriname. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Vereniging van Medici in Suriname slaat weer alarm

'Het aanbieden van kwaliteitszorg komt steeds meer op de helling door gebrek aan middelen'


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft weer haar ernstige bezorgdheid geuit over de negatieve ontwikkelingen in de gezondheidssector. Het aanbieden van kwaliteitszorg komt steeds meer op de helling door een gebrek aan middelen. Dit zegt de voorzitter van de VMS, Pieter Voigt, die ook hart- en longchirurg is, in een radio-interview met ABC, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 21 juli 2016. 

Voigt schatte dat een hartoperatie, in aanmerking nemende de devaluatie, thans rond de Srd 50.000 kost. Hij vreest dat verzekeringsmaatschappijen dit niet gaan willen betalen. De verzekeraar zal moeilijke keuzes moeten maken en een hartchirurgie zal als dure zorg worden gezien.

Hij gaf aan dat ruim 20 jaar terug hartchirurgie geïntroduceerd werd in Suriname en dat zeker alles aan gedaan moet worden om deze te behouden. Vooral, omdat maar enkele landen in het Caribisch gebied hartchirurgie kennen. Volgens Voigt noemen de verzekeraars en de ziekenhuisdirecteuren dit topklinische zorg. Zijn zorgpunt is voornamelijk dat deze kwalitatieve hoge en dure zorg alleen ter beschikking kan zijn als alle materiaal beschikbaar is.

Ontbreken van materiaal zal leiden tot afzeggen van een operatie, omdat de zorg dan niet optimaal gegarandeerd is.

Alhoewel er al weken gesproken wordt dat Voigt als enig hartchirurg uit Suriname zal vertrekken en dat daardoor er totaal geen hartchirurgie meer mogelijk is, sprak hij dit tegen. Maar, zijn blijven in Suriname biedt geen soelaas als er gebrek aan materiaal is om kwalitatieve zorg te bieden. Volgens hem is het daarom meer dan noodzakelijk dat er dringende maatregelen worden getroffen om de sector veilig te stellen. Ziekenhuizen moeten volledig functioneren en alle ketens van cardiologen, radiologen, fysiotherapeuten en de benodigde apparaten moeten aanwezig zijn. Hij verzekerde dat er nog goede zorg geleverd wordt, weliswaar met kunst- en vliegwerk, echter is het hoog tijd om na te denken hoe het verder moet met de sector.

Gajadien (VHP): 'Deadlines van het IMF zijn toch niet op schema'

'Regering heeft eerste deadline met het IMF niet gehaald'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien blijft erbij dat de regering de eerste deadline afgesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet volgens afspraak heeft gehaald. Zo moest voor 30 juni een gedetailleerd en uitgebreid, aan tijd gebonden, uitvoeringsplan voor de introductie van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) zijn ontwikkeld, met daarin duidelijke verantwoordelijkheden. 

Tegelijkertijd moest de Project Coördinatie Unit zijn opgezet en ingevuld. Bij het parlement moesten uiterlijk 30 juni twee nieuwe ontwerpwetten en een suppletoire begroting voor 2016 zijn ingediend. Deze suppletoire begroting is volgens Gajadien pas dinsdag door de regering ingediend. De aanvullende begroting voor 2016 zal gebaseerd moeten zijn op de macro-economische uitgangspunten van het IMF-programma en zijn maatregelen. Wat het opzetten van de Project Coördinatie Unit betreft, is volgens Gajadien ook niet duidelijk of reeds hieraan is voldaan.

'Onze zorg met betrekking tot de uitvoeringscapaciteit van de regering is niet ongegrond geweest, omdat het nu duidelijk is dat de eerste afspraken volgens het tijdschema niet zijn nagekomen', stelt Gajadien vandaag, donderdag 21 juli 2016, in het Dagblad Suriname.

Vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën hebben dinsdag de verzekering in de De Nationale Assemblee gegeven, dat zaken op lijn zijn met het IMF. Eerder heeft president Desi Bouterse ook ontkend iets af te weten van het missen van de targets van het IMF.

Gajadien benadrukt dat hij zijn bezorgdheid over deze ontwikkeling uit, omdat het nu overduidelijk is met hoeveel moeite de regering de eerste afspraken probeert na te komen. Hij twijfelt eraan of de overige zaken nog op tijd gehaald zullen worden.

Het IMF zal volgens Hoefdraad begin augustus wederom een grote delegatie naar Suriname sturen. Dan zal het totaal beleid worden doorgenomen en de stappen tot het gaan naar het IMF worden besproken. De tweede evaluatie is in september 2015.

Volgens het zogenoemde Prior Actions and Structural Program Conditionality van het IMF moet er een monitoringfaciliteit in het leven worden geroepen die de liquiditeit gaat controleren en voorspellingen zal doen op basis van de gegevens van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën. Het installeren van permanente nachtelijke faciliteiten van de CBvS, het waarborgen van veilingen van deposito’s en schatkistpapier waren ook voor 30 juni gepland. De BTW moet volgens planning per januari 2018 worden ingevoerd.

In juni 2017 moet verder met de hulp van IMF-deskundigen een ontwerpwet voor overheidsopdrachten en de ontwerpwet voor de instelling van een Sovereign Wealth Fund voor behandeling in het parlement zijn aangeboden. Hetzelfde geldt voor een nieuwe Investeringswet en een aangepaste Wet op Buitenlandse Valuta. Eind 2017 moet het parlement ook een ontwerpwet hebben ontvangen over het mededingingsbeleid, over beperkte vorming van naamloze vennootschappen, over het elektronische publicatieblad, intellectuele eigendom, de bescherming van de consument en de elektronische transacties.

Eind september, eind december en eind maart 2017 zijn de andere streefdata voor het verloop van het plan.

Gajadien merkt op, dat de regering erop gewezen is dat er onvoldoende capaciteit is om al de zaken in korte termijn uit te werken. Er moeten ook heel wat wetten worden ingediend bij het parlement, waarbij het IMF een bijdrage zal leveren.

Hoefdraad zei in het parlement, dat de Standby Agreement met het IMF bij de verdere behandeling van het Stabiliteits- en Herstelplan wel degelijk gewijzigd kan worden. 'Nothing is written in stone. Wijzigingen kunnen komen zowel in de positieve als negatieve zin. Situaties kunnen verslechteren, maar situaties kunnen ook drastisch verbeteren', zei de bewindsman.

Het IMF leent Suriname voor dit programma 478 miljoen Amerikaanse dollar in delen, als betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank. Eind mei is de storting van 81 miljoen rechtstreeks gedaan in de internationale reserves bij de CBvS. Hoefdraad benadrukte dinsdag, dat dit geld nog niet genoeg is om de stijgende valuta wisselkoers onder controle te krijgen. Om dit te doen, zullen volgens hem ook de overtollige Srd’s in omloop moeten worden afgeroomd.

De eerste evaluatie van het plan is in september 2017. Dan moet duidelijk zijn of de in de tijdslijn aangegeven maatregelen zijn gehaald en wat de effecten daarvan zijn. Hoefdraad benadrukte dat bij de kwartaal reviews met het IMF eventuele wijzigingen kunnen worden doorgenomen. Dat zal volgens hem wel enorm veel werk vergen.

Directeuren IMEAO's ontkennen politiek misbruikt te zijn door vakbondsman Valies

Valies is naast vakbondsman voorzitter van de Stuurgroep Herstructurering IMEAO


IMEAO-directeuren ontkennen, dat zij politiek misbruikt worden door Wilgo Valies, die dit jaar nog op verschillende momenten protestacties van de gezamenlijke vakbeweging heeft ondersteund. Jane Simons, directeur van IMEAO-1 te Geyersvlijt, volstaat met de opmerking, dat Valies een voorhoede rol inneemt, omdat hij voorzitter is van de Stuurgroep Herstructurering IMEAO, zo is te lezen in de Ware Tijd van vandaag, donderdag 21 juli 2016. 

Lucien Rotsburg, directeur van IMEAO-2 zegt, dat Valies dinsdag in twee hoedanigheden de protestactie bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft geleid. Hij was er als voorzitter van de Stuurgroep en als voorzitter van de Bond van Leraren (BvL). Dit laatste omdat er zich ook een probleem voordoet bij VVO/HAVO.

Rotsburg antwoordt op de vraag waarom Valies het gezicht van de actie was: 'Iemand moet de leiding hebben en dat was hij.' Over de actie zegt hij: 'Als het ministerie de directeuren direct had uitgenodigd, was het niet zover gekomen. Er is een beslissing genomen, maar de gevolgen zijn niet uitgekiend en ze zijn onderschat.'

Overigens is niet duidelijk wie of wat zou hebben beweerd of gezegd, dat de IMEAO-directeuren politiek gebruikt zouden zijn door Valies. Dat vermeldt de Ware Tijd niet. Het is dan ook vaag waarom en op wie of wat de directeuren vandaag via die krant reageren

Directeuren van IMEAO-scholen en leerlingen hebben dinsdag bij het ministerie geprotesteerd. Zij zijn het oneens met de herstructurering die het ministerie wil doorvoeren. Zo wil het op termijn bepaalde niveaus en richtingen op bepaalde scholen afschaffen, omdat gebleken is dat de animo voor bepaalde richtingen laag is.

Opvallend is, aldus de Ware Tijd, dat de directeur van IMEAO-4, Slijngard de brief die is ingediend bij de minister en bij De Nationale Assemblee niet heeft ondertekend. Ook was hij dinsdag afwezig bij de protestactie. Vernomen wordt, dat de leerkrachten niet direct het belang van de leerlingen voorop stellen, maar vooral in het geweer komen omdat bij het afschaffen van de richtingen op de scholen het salaris dat zij ontvangen als sectiehoofd, komt weg te vallen

Kippen inzetten in strijd tegen.....malaria

Wetenschappers uit Zweden en Ethiopië ontdekken dat muggen niet tegen geur kippen kunnen


Een groep wetenschappers uit Zweden en Ethiopië heeft ontdekt dat malariamuggen niet van kippengeur houden. De wetenschappers publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Malaria Journal, dat specifiek gericht is op onderzoek naar malaria, zo berichten vandaag, 21 juli 2016, diverse internationale media waaronder BBC News.

De onderzoekers lieten vrijwilligers slapen in hutten met levende kippen, met kippenveren en zonder kippen. Ze concludeerden. dat de malariamug wegbleef uit de hutten met de kippen en kippenveren en schreven dat toe aan de geur van de vogels.

Mogelijk kan een spray met kippengeur in de toekomst dienen als afweermiddel.

Er bestaat nog geen effectief vaccin tegen malaria. Vorig jaar stierven volgens de VN bijna 400.000 mensen in Afrika aan de infectieziekte.

Braziliaanse politie voorkomt met arrestatie tien verdachten mogelijk aanslagen op Olympische Spelen

Verdachten, waaronder een minderjarige, geïnspireerd door ISDe Braziliaanse politie heeft vandaag, donderdag 21 juli 2016, in de deelstaten São Paulo en Paraná tien mensen gearresteerd die terroristische aanslagen op de Olympische Spelen zouden beramen. Dit heeft de federale minister van Justitie, Alexandre de Moreas, vandaag tegen Braziliaanse media gezegd. 
Onder de arrestanten is een minderjarige. Er zijn in totaal twaalf arrestatiebevelen uitgevaardigd in dit terreuronderzoek. De arrestaties zijn de eerste op grond van een nieuwe wet die is uitgevaardigd voor de bestrijding van terrorisme.

Bij de aspirant-terroristen ging het volgens onder meer het medium O'Globo om eenzelfde scenario als bij recente aanslagen elders in de wereld. Ze werden geïnspireerd door de extremisten van Islamitische Staat (IS). De politie is ze mede via internet op het spoor gekomen. De autoriteiten maakten geen melding van een bepaald doelwit.

De groep had één keer internetcontact met IS en zwoer trouw. Daarnaast heeft een van de verdachten op internet een website in Paraguay benaderd voor de aanschaf van een automatisch geweer. De Olympische Spelen beginnen 5 augustus in de voormalige Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro en duren tot 21 augustus.

(Red. De Surinaamse Krant/O'Globo Rio/Telegraaf)

Mensen worden gewaarschuwd voor oplichting door geldschieters

'Pandhouder mag zich in geen enkel geval de sieraden toe-eigenen van mensen, die niet kunnen of willen aflossen'


Mensen die besluiten hun gouden sieraden te verpanden, omdat ze dringend geld nodig hebben, moeten oppassen, dat zij niet opgelicht worden door geldschieters die niet volgens de wet werken. Hiervoor waarschuwt Vincent Gordon, coördinator pandhuizen van de Volks Crediet Bank

'Een pandhouder mag zich in geen enkel geval de sieraden toe-eigenen van mensen, die niet kunnen of willen aflossen. Alles moet in het openbaar worden geveild', aldus Gordon vandaag, 21 juli 2016, in de Ware Tijd. Hij sprak gisteren bij de uitbreiding van de panddiensten van de VCB-Bank naar het filiaal aan de Derde Rijweg in Kwatta.

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring waarschuwt dat mensen inderdaad slachtoffer worden van geldschieters. 'Vaak doen ze voorkomen alsof ze heel hoge bedragen verstrekken. Hun intentie is om zich de sieraden toe te eigenen. Daarom roepen wij de samenleving op om gebruik te maken van de diensten van de VCB-Bank die volgens de wet worden verleend.'

Alleyne juicht het besluit van de bank toe om haar diensten dichterbij het volk te brengen. De bank heeft plannen om ook te Tambaredjo in Commewijne en Friendship in Coronie panddiensten aan te bieden. 'Hiermee krijgt het volk makkelijker toegang tot legaal opererende diensten.' 

Anderzijds veroordeelt hij onder meer de Centrale Bank van Suriname die onvoldoende optreedt tegen pandhuizen die niet conform de wet opereren en daardoor burgers gevaar laten lopen. Hij roept ook de VCB-Bank op om haar dienstverlening beter te promoten.

Aantal officieren en onderofficieren politie wil eigen bond oprichten

'Jongeren onder leiding Hellings hebben op zeer laakbare en indisciplinaire manier propaganda gevoerd'


Een groep officieren en onderofficieren van het Korps Politie Suriname (KPS) neemt initiatieven om een eigen bond op te richten. Ongeacht de rang zijn politieagenten lid van de Surinaamse Politie Bond (SPB). De initiatiefnemers van de Vereniging van Officieren en Onderofficieren bij het KPS stellen, dat jongeren onder leiding van Raoul Hellings op 'zeer laakbare en indisciplinaire manier' propaganda hebben gevoerd, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 21 juli 2016.

Deze verkiezing werd met overmacht door de Vernieuwingsbeweging gewonnen. Volgens de initiatiefnemers zouden velen binnen het KPS zich niet laten vertegenwoordigen.

De eerste gedachten van deze groep zijn op papier gezet als een discussiestuk, dat uitgelekt is. De initiatiefnemers vinden, dat overgegaan zal worden tot oprichting van een eigen bond van midden- en hoger kader, nu Hellings en zijn team het bestuur van de SPB overneemt.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat tot vandaag er ruimte is om bezwaar in te dienen tegen de uitslag van de verkiezingen. Volgende week zal tijdens een algemene ledenvergadering de hamer worden overgedragen aan het bestuur-Hellings.

De initiatiefnemers willen zo snel mogelijk overgaan tot de oprichting van de organisatie. Er wordt een startkapitaal van minimaal een half miljoen verbonden aan deze vereniging. Gestreefd wordt om binnen twee maanden de organisatie op te richten.

Districtscommissaris Coronie legt zijn personeel verbod op om te praten over politiek....

Bizar spreekverbod druist in tegen vrijheid van meningsuiting

NDP-Assembleelid Tarnadi: 'Mensen van oppositie bedrijven openlijk in uniform politiek'


De Ware Tijd bericht vandaag, donderdag 21 juli 2016, dat medewerkers op het districtscommissariaat in Coronie tijdens het werk niet meer mogen discussiëren over politieke zaken en ontwikkelingen. Districtscommisssaris Wedperkash Joeloemsingh duldt dat niet meer. Hij zond gisteren een brief naar het personeel waarin een verbod wordt gelegd op het voeren van dergelijke discussies. Wie wordt betrapt riskeert zware sancties, stelt de districtscommissaris. 

'Tijdens gesprekken met personeelsleden ben ik er op gewezen, dat er op het werk mogelijkerwijs activiteiten plaatsvinden en uitspraken gedaan worden in de politieke sfeer die niet thuis horen op de werkvloer. Ik wil U hierbij op wijzen dat deze zaken niet getolereerd zullen worden en dat er bij constatering dat deze wel plaatsvinden, zware sancties getroffen zullen worden tegen betrokkenen', aldus de brief.


Het is de Ware Tijd nog niet gelukt een reactie van Joeloemsingh te vernemen, waarom hij deze maatregel heeft getroffen.

In reactie op de brief, zegt een niet bij naam genoemd politicus, dat met de maatregel de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren bij de bestuursdienst in Coronie aan banden wordt gelegd. 'Mensen mogen niet meer over politiek praten op de werkvloer. Het volk wordt verder onder druk gezet.'

Assembleelid Remy Tarnadi (NDP) bevestigt tegenover Starnieuws, dat mensen van de oppositie in uniform openlijk politiek bedrijven. 'Zij mogen in hun vrije tijd politieke activiteiten bedrijven, maar niet tijdens werktijd.'

Curaçaose atleet Churandy Martina in videoclip ‘Rise’ van Katy Perry te zien

Nummer en clip gemaakt speciaal voor Olympische Spelen in Brazilië 

Net zo snel als hij rent, is de Curaçaose atleet Churandy Martina in de videoclip voor de song ‘Rise’ van internationale popsensatie Katy Perry te zien. Het nummer en de clip zijn speciaal voor de Olympische Spelen gemaakt. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 21 juli 2016.

Martina - die bij de aankomende Olympische Spelen voor Nederland uitkomt - komt in de clip na ruim een minuut vol in beeld als hij samen met Usain Bolt voor de finale van de 100 meter tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012 start.


Dit keer vinden de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië plaats.

De videoclip staat bol van hoogtepunten, en een enkel dieptepunt, van de Spelen in Londen. Martina eindigde toen als zesde, met een Nederlands record van 9,91. Bolt pakte de gouden medaille.

Oud-Girobank-directeur Garcia op Curaçaose luchthaven Hato gearresteerd

75-Jarige Garcia verdacht van verduistering ruim 10 miljoen Amerikaanse dollar


Oud-Girobankdirecteur Eric Garcia (75, zie foto - Bron: YouTube) is gistermiddag na aankomst op vliegveld Hato aangehouden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vanochtend, donderdag 21 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad. De aanhouding werd in opdracht van het OM door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) verricht. 

In een officiële verklaring laat het OM weten, dat Garcia ervan wordt verdacht meer dan tien miljoen Amerikaanse dollar te hebben verduisterd bij de afwikkeling van een faillissement waarbij hij als een van de curatoren betrokken was.

'Vermoedelijk heeft G. hierbij gebruikgemaakt van vervalste documenten', zo stelt het OM.

TeleCuraçao meldde gisteravond, dat gaat het om het faillissement van luchtvaartmaatschappij DAE in 2013.

Na de aanhouding van de oud-Girobankdirecteur hebben onder leiding van de rechtercommissaris twee huiszoekingen plaatsgevonden, te weten in de woning en het kantoor van Garcia te Groot Davelaar. Hierbij zijn onder andere documenten en andere artikelen die in het belang van het onderzoek dienen, in beslag genomen.

Garcia is na zijn arrestatie in verzekering gesteld en zal naar alle waarschijnlijkheid morgen aan de rechter-commissaris worden voorgeleid die de rechtmatigheid van zijn detentie en inverzekeringstelling zal toetsen. Ondertussen laat het OM weten dat het onderzoek van het RST in deze zaak voortduurt. 

Voor het gehele artikel klikt u hier.

Onderzoek haalbaarheid veerdienst tussen Aruba, Bonaire en Curaçao is klaar

Eindrapport wordt binnenkort aangeboden aan Staten op Aruba


Het onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘fast ferry’-verbinding tussen Aruba, Bonaire en Curaçao is klaar. 'Het rapport wordt binnenkort aan de Staten van Aruba overhandigd en na het reces aan de regering', vertelt het Arubaans Statenlid Andin Bikker (PDR, Partido Democracia Real). Hij is een van de trekkers van het eerste uur van dit plan, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 21 juli 2016 

'De komst van een fast ferry-dienst tussen de ABC-eilanden is weer een stap dichterbij gekomen. Ook de Bovenwindse Eilanden hebben interesse in het aanleggen van een dienst onderling en zijn meegenomen in het onderzoek.'

Bikker staat niet alleen in zijn wens voor een snelle bootverbinding tussen de ABC-eilanden. Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) op Sint Maarten, begin januari 2016, is de wens voor een fast ferry-dienst nogmaals onderstreept.

Eind 2015 werd via Fondo Desaroyo Aruba (FDA) opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie.

DOE-hoofdbestuurslid Stutgard wil geen deelname Breeveld en Aaron aan bestuursverkiezingen partij

Op grond van partijstatuten mogen voorzitter en ondervoorzitter niet aan verkiezingen deelnemen


Ricky Stutgard, hoofdbestuurslid van DOE, zegt vandaag, donderdag 21 juli 2016, op Starnieuws, dat voorzitter Carl Breeveld en ondervoorzitter Marilyn Aaron niet mogen deelnemen aan de bestuursverkiezingen die binnenkort in de partij gehouden worden. Jong DOE had eerder al laten weten, dat wat haar betreft minister Regilio Dodson ook niet deelneemt aan de bestuursverkiezingen.

Overigens zou Dodson op basis van de statuten geen zitting kunnen hebben in het bestuur, omdat hij een ministersfunctie bekleed. Op basis van de statuten kunnen Breeveld en Aaron ook niet deelnemen aan de bestuursverkiezingen. Breeveld is Assembleelid, terwijl Aaron lid is van de Staatsraad.

Aaron mag zich volgens Stutgard niet verkiesbaar stellen aangezien zij tenminste drie zittingsperioden aaneengeloten, bestuurslid is. Volgens de statuten mag iemand maximaal drie perioden zitting nemen in het hoofdbestuur.

'Breeveld kan overigens niet terugkomen als voorzitter van de politieke partij DOE, omdat de statuten duidelijk aangeven, dat je slechts twee perioden dezelfde functie in het hoofdbestuur mag bekleden. Ook de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris kunnen niet terugkomen in dezelfde functie. Ze hebben allen al twee zittingsperioden achter de rug. Omdat ethiek, waarden, normen en transparantie de sterke kanten van de DOE partij zijn, is het verwachtbaar dat men zich zal houden aan de statuten', stelt Stutgard.

CLAD-onderzoek naar financiële misstanden binnen Telesur duurt nog zeker een maand of twee

Ontslagen directieleden Currie en Muringen definitief weg bij staatstelecombedrijf


Telesur heeft sinds 1 juli geen enkele verbintenis meer met de ontslagen directieleden Dirk Currie en Kenneth Muringen. Dit is dinsdagavond tijdens een kennismakingsbijeenkomst met de media bevestigd door zowel de waarnemend directeur, Mike Antonius, als de voorzitter van de Raad van commissarissen (RvC), Gardelito Hew A Kee, zo meldt de Ware Tijd donderdag 21 juli 2016.

De twee ontslagen functionarissen hebben tot twee keer toe tevergeefs geprobeerd om hun eerst hun ontheffing en daarna het ontslag aan te vechten via de Kort Gedingrechter. De zaak wordt verder in bodemprocedure afgewikkeld.

Er is ook nog steeds een onderzoek gaande van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) naar de omstandigheden rondom de financiële misstanden binnen het bedrijf onder de vorige leiding. 'Wij hebben onlangs van de CLAD begrepen, dat het onderzoek nog een maand of twee in beslag zal nemen', zei Hew A Kee.

Hij draagt de overtuiging dat met het ontslag, het juiste besluit genomen is, op basis van overtuigend bewijs. Het ging in eerste instantie om 2 miljoen Amerikaanse dollar die niet verantwoord kan worden, maar Hew A Kee sluit niet uit dat het bedrag twee keer zo hoog zal uitkomen. Hij zegt er bij, dat het personeel de wens heeft uitgesproken, dat alle ontvreemde middelen terug moeten worden gevorderd en de leiding zal dat ook doen, nadat de CLAD haar eindrapport zal hebben uitgebracht. 

Currie werd in eerste instantie vervangen door de financieel directeur, Russ Headley, maar vanwege verschillen in inzichten met de RvC, werd hij binnen enkele maanden ontheven, en neemt Antonius sinds april waar.

De kennismakingsbijeenkomst was overigens bedoeld als aanzet voor herstel van vertrouwen, zowel binnen het bedrijf als in de samenleving.

Minister Pengel bezoekt met delegatie diverse instituten op Cuba

Suriname wil op terrein van gezondheidszorg samenwerking met Cuba versterken


Tussen Cuba en Suriname bestaat nog meer ruimte voor samenwerking. Deskundigen uit beide landen zullen bekijken hoe de beschikbare kennis op onder meer het gebied van de medische industrie en dienstverlening in de gezondheidszorg gebruikt kan worden. Dit kwam naar voren bij een bezoek van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid aan Cuba, zo meldt het ministerie woensdag 20 juli 2016 in een persbericht.

Hij bezocht het eiland op uitnodiging van zijn ambtsgenoot Roberto Morales Ojeda. Pengel reisde af op 17 juli. Miriam Naarendorp, coördinatrice van de farmaceutische afdeling van het ministerie van Volksgezondheid en Wilfred Balraadjsing, vertegenwoordiger van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), maken deel uit van de delegatie. Zij hebben diverse instituten bezocht die onderdeel zijn van het succesverhaal van Cuba wat betreft de gezondheidszorg, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

De delegatie kreeg informatie over de inrichting van de primaire, secundaire en tertiaire gezondheidsdiensten in Cuba. Er werd informatie uitgewisseld over mogelijkheden ter verbreding van de gezondheidssamenwerking, opdat zowel de aanpak van overdraagbare als niet overdraagbare ziekten, verbeterd kan worden.

Pengel had ook belangstelling voor de Cubaanse strategie met betrekking tot de kostenspreiding voor het garanderen van kwalitatieve gezondheidszorg voor de gehele bevolking, terwijl ook informatie werd ingewonnen over de productiecapaciteit met betrekking tot medicamenten. Volgens Pengel heeft de Surinaamse regering bijzondere interesse om bij de verlening van gezondheidsdiensten, op basis van een rationele besteding van beschikbare middelen, kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen.

Tijdens het werkbezoek kwam ook naar voren dat interesse bestaat voor uitwisseling van kennis voor de verdere ontwikkeling van onder andere traditionele geneeskunde en capaciteitsversterking van technisch kader. Op Cuba is de bedreiging van diabetes ingrijpend teruggebracht, terwijl kindersterftecijfers tot de laagste behoren in de wereld.

Na het werkbezoek aan Cuba zal Pengel op 21 en 22 juli samen met zijn collega-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, de 17e Inter-Amerikaanse Ministeriële bijeenkomst inzake Gezondheid en Landbouw bijwonen in Paraguay (RISMA 17).

Wissekoers nog steeds niet tot rust gekomen

Centrale Bank en regering werken tevergeefs aan pogingen koers te stabiliseren


De indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor vandaag, donderdag 21 juli 2016, is Srd 7,19 voor de aankoop van de Amerikaanse dollar. De koers is nog steeds niet gestabiliseerd, laat staan dat er sprake is van een daling, zo schrijft Starnieuws.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën antwoordde dinsdag op een vraag in De Nationale Assemblee, dat iedereen koersstabilisatie wil hebben. Hij zegt dat er lichtpunten zijn om de druk te verminderen. In mei werd het vrije marktsysteem ingevoerd. Vanuit de CBvS en de regering wordt gewerkt naar stabilisatie van de koers, deelde Hoefdraad mee. Indien mogelijk zal tot neergang van de koers worden overgegaan.

Hij zei verder, dat de regering bezig is met de Islamic Development Bank (IsDB) voor de mogelijke financiering van basisbehoeften, gezondheidszorg en ook binnen de productieve sfeer. De regering is in discussie met de IsDB over het kunnen financieren van de brandstofimporten. 'Dat zal natuurlijk tegen de geldende koers van de markt gebeuren. De overheid zal dan via subjectsubsidie haar ondersteuning geven waar het nodig is. Ten minste zal dat de druk weghalen van de schaarse deviezenpot die wij op dit moment met z'n allen moeten delen. Het is nog werk in progress, maar wij zijn ervan overtuigd dat ergens een stabilsatiepunt zal worden bereikt.' 

Hij haalde aan, dat van alle achterstanden er een rust op de valutamarkt moet komen. President Desi Bouterse beloofde eerder tijdens een persconferentie vorige week voor de tweede keer dat de koers omlaag zal gaan. De hoge koers geeft problemen in de gehele economie.

Later vandaag wordt de discussie over het Stabilisatie- en Herstelplan voortgezet in De Nationale Assemblee.

Bejaarde patiënt AZP pleegt zelfmoord door van vierde etage te springen

Man belandt op betonnen dak Intensive Care afdeling en overlijdt korte tijd later


En bejaarde patiënt in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft woensdag 20 juli 2016 zelfmoord gepleegd door vanaf de vierde etage naar beneden te springen. De man was uit het raam van de bad- en toiletruimte geklommen, zo bericht de Ware Tijd Online.

Hij belandde op het betonnen dak van de Intensive Care afdeling en overleed korte tijd later op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. 

De politie heeft de zaak in onderzoek, maar voor de AZP-directeur is het duidelijk wat gebeurt is. 'Het betreft een zelfmoordgeval.' Antoine Brahim onderstreept dat de man heeft moeten klimmen, alvorens het raam te bereiken.