woensdag 17 augustus 2016

Den Blauwvinger: Het in zichzelf gekeerd Surinaams journaille


COLUMN: Discussieavonden journalisten hebben eng besloten karakter

Bijeenkomsten worden via media aangekondigd, maar er wordt niet over bericht


Dat het matig tot slecht is gesteld met de journalistieke kwaliteiten van het Surinaams journaille is een understatement, geen geheim en iedereen weet het. Iedereen? Je zou je kunnen afvragen of dat journaille zich daarvan bewust is, immers het niveau is al vele jaren hetzelfde en van enige verbetering lijkt geen sprake. Suriname ontbeert een journalistieke opleiding van en op niveau. Het is een bijzondere in zichzelf gekeerde vakgroep in Suriname en 'de leden' weten het. Dat wordt ook nog eens bevestigd door de organisatie van een paar discussieavonden door een paar zogenoemde journalisten. De eerste avond werd gehouden zaterdag 30 juli met als thema 'Integriteit van journalisten' en 20 augustus volgt een tweede avond met als onderwerp 'De invloed van de journalistiek op de politiek'.

Het initiatief van deze bijeenkomsten is afkomstig van de kleine Facebook-groep 'Actieve Journalisten' en zou zijn voortgekomen uit het feit, dat er weinig activiteiten zijn waar journalisten samen komen om elkaar 'aan te scherpen' in het vakgebied, zo liet de groep in aan aankondigend persbericht weten.

Je zou overigens verwachten, dat dergelijke discussieavonden zouden worden georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ. Maar, de SVJ is een vereniging in ruste. Niets wordt georganiseerd en voorzitter Wilfred Leeuwin - werkzaam bij de Ware Tijd - zwijgt als er een gegronde reden is voor de SVJ om haar stem te laten horen. En er zijn redenen geweest.... Maar, neen, de SVJ en Leeuwin zijn zwijgenden in de Surinaamse ons-kent-ons journalistiek wereld en dat is misschien maar goed ook, gelet op de kwaliteiten van het ons-kent-ons-bestuur.
Overigens had Leeuwin 28 juli naar aanleiding van de eerste discussieavond tegenover de nieuwswebsite Suriname Herald gezegd, dat er de afgelopen twee jaar niets is gedaan vanuit de vereniging. 'Er kan geen bestuursvergadering worden gehouden. Het bestuur is onvolledig. De statutaire hoeveelheid aan bestuursleden ontbreekt en de overige bestuursleden participeren niet. Op dit moment kan je zeggen dat het bestuur alleen uit één persoon bestaat. Misschien twee en dat is niet werkbaar, waardoor er ook geen vergaderingen gehouden kunnen worden.' Maar, wat doet hij eraan om de situatie te veranderen? Zijn reactie is net zo passief als hijzelf is. Laat de SVJ zichzelf ten grave dragen en laat iemand uit het veld het initiatief nemen om een echte en actieve journalistenvereniging en/of -bond op te zetten.

Het Dagblad Suriname berichtte overigens op 15 augustus over de SVJ, zonder de vereniging bij naam te noemen, het onderstaande:

'(...) Dat de media zwak zijn, blijkt uit het feit dat de mediawerkersvereniging nooit serieus een punt heeft gemaakt van een Wet op Openbaarheid van Bestuur, waardoor men inzage krijgt in alle overheidsstukken met uitzonderingen van die welke betrekking hebben op de staatsveiligheid, militaire strategieën etc.. Men eist geen WOB, omdat men geen behoefte heeft/aanvoelt om kritische inhoudelijke artikelen te schrijven tegen de regering die ongeacht politieke partij smijt met belastinggelden. Het bestuur van de mediavereniging is zwak en heeft geen gebalanceerde kijk op het vakgebied waaronder valt de journalistiek. Het journalistieke vak kan in Suriname niet vrij worden uitgeoefend, omdat met name deze regering heel fel uithaalt naar de vrije pers die durft kritisch te zijn. Een deel van de media slijmt met regeringen. Deze vereniging en haar bestuur komen niet op voor meer ruimte om onbevreesd het mediawerk te doen.


Men lijkt juist op een verlengstuk van de regering. Er is een aantal mediawerkers dat allang blij is als men een goede band heeft met een minister, de vp of de president. En daarna is men heel mild en gepacificeerd. Zwakke en timide media zijn medeplichtig aan corruptie. Voor een gunst (waartoe ook behoort informatie) is men mild tegenover de regering. Alhoewel de media schuldig en medeplichtig zijn aan wanbestuur en corruptie in Suriname, met ook een voorname rol voor de mediavereniging en haar bestuur, heeft het voor een deel ook te maken met een onvermogen qua scholing en maatschappelijke vorming.(...)'

De initiatiefnemers van de discussieavonden beweren te hopen, dat hun activiteiten de band tussen journalisten versterkt en ervoor zorg draagt dat vakgenoten van elkaar leren. Daarnaast moet de bijeenkomst ook een belangrijk ingrediënt vormen voor een professionele beroepsuitoefening. Het is triest gesteld als journalisten in Suriname nog van elkaar moeten leren. En wat kunnen zij van elkaar leren als negen van de tien zelf niet eens het metier onder de knie hebben?

Maar, zou het niet beter en verstandiger zijn om eens een avond te organiseren over de inhoudelijke kwaliteiten van het journaille en de geproduceerde artikelen? Negen van de tien gepubliceerde artikelen staan immers ver verwijderd van echte journalistiek. Het zijn geen journalistieke producties, maar meer opstellen geschreven in de schoolbankjes op, zeg maar, lbo-niveau.
Wanneer gaan het journaille en de SVJ eens serieus aandacht besteden aan hun eigen inhoudelijke kwaliteiten? Nodig eens iemand uit die het journalistieke metier wel gedegen in de vingers heeft en organiseer twee, drie of vier informatieve avonden en dan niet alleen voor SVJ-leden of voor leden van de besloten Facebookgroep 'Actieve Journalisten'.....Besloten? Wat heeft het Surinaamse journaille te verbergen? Haar eigen falen, haar eigen onvermogen? Organiseer avonden die voor iedereen toegankelijk zijn, zodat het metier eens breder tegen het licht kan worden gehouden en niet slechts weer beperkt blijft tot dat welhaast incestueuze groepje Surinaams journaille.

Naomi Hoever (de Ware Tijd), een van de initiatiefneemsters van de bijeenkomsten, zei 28 juli op de nieuwswebsite Suriname Herald: 'Daar de SVJ niets doet, hebben wij gezegd dat wij het gaan doen. En het is ook gebleken, dat de SVJ alleen activiteiten organiseert voor leden die aangesloten zijn bij de vereniging. Heel veel andere collega’s en ik hebben geen toegang. Dus daarom hebben wij het initiatief genomen', zegt Hoever.
Maar, de mede door haar georganiseerde discussieavonden hebben ook een besloten karakter en zijn alleen toegankelijk voor actieve journalisten, die aan een Surinaams medium verbonden zijn..... Tja.... en zo blijf je dat in zichzelf gekeerde groepje dat niet open lijkt te staan voor deskundigheid van buiten het Surinaamse journaille-swampgebied.

Het kan overigens nog zotter. De bijeenkomst van 20 augustus is weer alleen toegankelijk voor journalisten werkzaam voor een mediabedrijf en geluid- en beeldopnames mogen niet worden gemaakt en ook mag geen verslag van de bijeenkomst geschreven worden. En dat terwijl Hoever het de SVJ kwalijk neemt, dat zij activiteiten organiseerde alleen voor leden..... De bekende pot verwijt de ketel en is een bevestiging van het feit, dat de Surinaamse journalistiek onvolwassen, oppervlakkig en in zichzelf gekeerd is.

Waarom wordt de bijeenkomst via de Ware Tijd bekend gemaakt als niemand welkom is?  
De bijeenkomst heeft de geur van de Ware Tijd en haar pennenlikkers en die willen kennelijk liever niet dat het journalistiek falen in Suriname aan de grote klok wordt gehangen. Het is, nogmaals, de bevestiging, dat we hier te maken hebben met het in zichzelf gekeerde oppervlakkig Surinaams journaille, dat graag interessant wil doen en wil doen laten voorkomen alsof het een of ander select elitair groepje is. En met een dergelijke hautaine, elitaire attitude plaats je jezelf als zogenoemde vakgroep buiten de samenleving en creëer je geen ruimte voor 'buitenstaanders'.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
17 augustus 2016
Amsterdam-Paramaribo

Jogi (VHP): ‘Rechters worden met nieuwe Terugroepwet aan handen en voeten gebonden'

'Wetswijziging heeft te maken met veilig stellen Pertjajah Luhur-overlopers Sapoen en Chitan'

'Coalitie probeert alles aan haar laars te lappen en haar wil door te drukken, dit leidt tot anarchie'


'Met de aanname van de wijziging van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers zullen rechters aan handen en voeten gebonden zijn.' Dat zegt het VHP-Aassembleelid Mahinder Jogi vandaag, woensdag 17 augustus 2016, in het Dagblad Suriname. Hij stelt, dat ondanks ontkenning van de coalitie. het vrijwel duidelijk is dat deze wetswijziging te maken heeft met het veilig stellen van de Pertjajah Luhur-overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan tegen wie nu nog enkele rechtszaken lopen. 

'Met de verandering van deze wet probeert men te voorkomen dat de rechter uitspraak kan doen in de lopende zaak. Men komt op de stoel zitten van de rechterlijke macht. De coalitie probeert een antwoord te formuleren in de reeks vonnissen die de rechter heeft geveld in de kwestie van de overlopers, waar duidelijk na toetsing door de rechter gebleken is dat zij correct zijn teruggeroepen. De coalitie probeert alles aan haar laars te lappen en haar wil door te drukken. Dit leidt tot anarchie en bandeloosheid', stelt de VHP’er.

Volgens de parlementariër moet het parlement altijd ervoor zorgen, dat het principe van de gescheiden machten steeds wordt gewaardeerd, erkend en gerespecteerd. 'Het is een dieptepunt in de parlementaire geschiedenis. Eerst hebben wij in 2012 de omstreden Amnestiewet gehad waar men ook geprobeerd heeft om met gelegenheidswetgeving een bepaalde persoon te beschermen tegen de rechter. Nu zien wij weer dat men wetgeving misbruikt om persoonlijke belangen van bepaalde mensen veilig te stellen. Wij gaan tot onze laatste adem hiertegen vechten', aldus Jogi.

Jogi zegt dat de oppositiepartijen nu zeker zullen overwegen om een klacht tegen de Assembleevoorzitter in te dienen bij de Interparlementaire Unie en andere internationale organisaties waar het Surinaams parlement ook aangesloten is. 'Het is goed dat internationale organisaties ook weten over het reilen en zeilen binnen het Surinaams parlement. Zo zal de internationale gemeenschap ook weten hoe men hier omspringt met wetten, regels en bevoegdheden.'

Deze zaak zal volgens de VHP’er zo breed als mogelijk uitgemeten worden in de media om nationaal een beter beeld te krijgen bij de samenleving. Jogi benadrukt dat het ‘masker van de DNA-voorzitter’ zowel internationaal als nationaal onder een ieders aandacht zal worden gebracht.

Castelen (SPA): 'Niet nakomen principeakkoorden en overeenkomsten is symptoom van een ziekte'

'Men wil wetten maken en breken en doen wat men wil,  er zijn vonnissen en men doet wat men wil'


De overheid heeft principe-akkoorden getekend met zowel de Bond van Leraren (BvL), de bond bij de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij en de bond bij NV Energie Bedrijven Suriname (OWOS). Tot nog toe lijkt het er niet op dat zelfs één van de akkoorden wordt uitgevoerd, ondanks dat daar herhaaldelijk door bondsvoorzitters op wordt aangedrongen. President Desi Bouterse heeft de werknemers van de EBS onlangs gevraagd om onder andere de loonsverhoging en eenmalige uitkering aan te houden tot in 2017. 

SPA-politicus Guno Castelen stelt dat de critici zich zouden moeten afvragen ‘of er iets mis is met onze maatschappij’. Het niet nakomen van principeakkoorden en overeenkomsten is naar zijn zeggen een symptoom van een ziekte: ‘Het niet willen onderwerpen aan wet en recht', zegt hij vandaag, woensdag 17 augustus 2016, in het Dagblad Suriname.

'Men wil wetten maken en breken en doen wat men wil. Denk bijvoorbeeld aan de Terugroepwet. Het is toegepast, maar men doet wat men wil. Er zijn vonnissen, en men doet nog steeds wat men wil. Dus niet de kracht van de vakbond is aan de orde. De kracht van wet en recht is momenteel aan de orde. Zelfs een mondelinge overeenkomst is bindend. Werkgevers horen zich te houden aan gemaakte afspraken. Iedereen heeft begrip voor problemen, maar daarom heb je een onderhandelingsteam dat vooraf weet hoeveel ruimte er is', stelt Castelen.

Er is veel tijd gestopt in het bereiken van de akkoorden. Volgens Castelen is het onterecht dat een persoon opstaat en zegt dat het niet door gaat. 'Zogenaamd is de persoon een redder voor de samenleving', aldus Castelen.

Aan de andere kant zoekt Castelen de realisatie van de eisen van de vakbeweging in de leden van de vakbonden zelf. De vakbonden zijn vertegenwoordigers van de werknemers. Maar, deze werkers moeten zelf hun belangen kennen. 'Het bestuur is maar de voorhoede. De kracht van de speer is niet in de top van de speer, maar in de boog. De mensen zijn de kracht. Als mensen worden opgeroepen om op te komen voor hun rechten, en niet opdagen, komt de realisatie niet. Democratie en rechtstaat zullen pas standhouden wanneer de mensen opkomen voor hun eigen rechten.'

Als de bond bij de SWM en de EBS en de leerkrachten van oordeel zijn, dat er op een correcte manier is gekomen tot een overeenkomst en de overheid het wil terugdraaien, heeft men volgens Castelen verschillende mogelijkheden om de zaak aan te pakken. Men kan de rechterlijke weg bewandelen, water in de wijn doen of de tent te sluiten.

SP'er en Suriname-kenner Harry van Bommel verlaat volgend jaar na 18 jaren Tweede Kamer

'Het is tijd voor een volgende stap en ga me richten op internationale betrekkingen en/of mensenrechten'


Op de dag dat hij 6.666 dagen in de Tweede Kamer zit, laat SP'er Harry van Bommel weten volgend jaar niet meer terug te zullen keren als volksvertegenwoordiger. Daarmee verliest de Kamer een van zijn langstzittende leden. De 54-jarige Van Bommel heeft zijn vertrek vandaag, woensdag 17 augustus 2016, naar buiten gebracht, aldus de nieuwswebsite nu.nl. 

Hij is de buitenlandwoordvoerder en de Suriname-kenner van de partij. 'Nu wordt het tijd voor een volgende stap waarbij ik me zal richten op werkzaamheden op het gebied van internationale betrekkingen en/of mensenrechten', schrijft hij in een verklaring.

Hij blijft tot de verkiezingen in maart in de Kamer zitten. Van Bommel is de vijfde SP'er die niet in de fractie zal terugkeren volgend jaar. Eerder lieten Paul Ulenbelt, Sharon Gesthuizen, Farshad Bashir en Arnold Merkies al weten die stap te nemen.

Van Bommel is samen met SGP-leider Kees van der Staaij het langstzittende Kamerlid. De SP'er noemt zijn achttien jaar in de Kamer 'fantastische jaren'. In die periode heeft hij zes kabinetten zien vallen. SP-leider Emile Roemer heeft 'met respect op zijn besluit gereageerd, aldus Van Bommel.

De NOS bericht, dat Van Bommel de afgelopen weken met zijn echtgenote op vakantie in de Verenigde Staten was en dat hij toen het besluit nam. 'Mijn vrouw kan beter rekenen dan ik. Ik zou 59 zijn na de volgende kabinetsperiode.' Van Bommel zegt verder tegenover de NOS, dat zijn vertrek niets met de partij of partijgenoten te maken heeft en dat er geen conflict speelt.

Geliquideerde 'Brielle' figureerde prominent in jarenlang politieonderzoek Nederland naar cocaïnehandel

Brielle behoorde tot intimi van president Desi Bouterse

Doodgeschoten Franklin Waterval stond in contact met veroordeelde Piet W.


De Surinamer Franklin Waterval (alias Brielle) die vorige week dinsdag in Paramaribo werd doodgeschoten. figureerde prominent in een jarenlang lopend Nederlands politieonderzoek naar cocaïnehandel. Medeverdachte Piet W. werd in die affaire veroordeeld tot zeven jaar cel. Dat schrijft Wim van de Pol vandaag, woensdag 17 augustus 2016, op de website crimsesite.nl.

Brielle behoorde tot de intimi van de Surinaamse president Desi Bouterse, en ging om met diens zoon Dino Bouterse maar ook met mensen van de zogeheten Counter Terrorism Unit (CTU), een soort speciale inlichtingendienst waar Dino enige tijd het hoofd van was.

Brielle was eigenaar van de broodjeszaak Sabrosso, aan de Affi Jabbastraat. Hij werd in zijn auto doodgeschoten, een andere aanwezige kwam in kritieke toestand in het ziekenhuis terecht. De daders vuurden vanuit een donkergekleurde auto.

Rond 2010 opende Justitie een onderzoek naar een groep mensen rondom Piet W., mede naar aanleiding van de vangst van 1.017 kilo cocaïne tussen dozen whisky in Rotterdam. In de anonieme startinformatie van de criminele inlichtingendienst die het Openbaar Ministerie gebruikte kwam Franklin 'Brielle' Waterval voor als één van de personen die wereldwijd duizenden kilo’s cocaïne lieten vervoeren. Achteraf bleek, dat deze informatie niet juist kon zijn en dat Justitie al veel eerder onderzoek naar Piet W. deed en dat er ook in Suriname een groot onderzoek bleek te hebben gelopen.

Brielle’s telefoon werd getapt en hij blijkt veelvuldig met Piet W. en anderen contact te hebben gehad, niet alleen per telefoon maar ook fysiek. De Surinaamse president Bouterse en diens zoon Dino komen in de gesprekken ook ter sprake. In een gesprek van Piet W. uit 2011 is op zeker moment sprake van een ‘Baas-Man’, met wie Bouterse zou zijn bedoeld. W. verwijst in een gesprek naar Waterval die zou hebben gesuggereerd dat W. voor ‘Baas-man de onderwereld ging 'controlen'. In de gesprekken is ook sprake van contacten die Waterval zou hebben met de CTU en met figuren die een ‘coup’ tegen Piet W. zouden beramen.

Ook komt een cocaïnetransport op een Noord-Koreaans schip aan de orde. Het lijkt erop dat Waterval hierbij mogelijk betrokken zou zijn geweest. De rechtbank in Rotterdam achtte uiteindelijk slechts een minderheid van de reeks transporten bewezen, maar veroordeelde W. en medeverdachten wel tot celstraffen. Brielle ontsprong de dans en werd niet vervolgd.

De website allesovermisdaad.nl bericht vandaag onder andere het volgende:

'(...) Inmiddels is er door Surinaamse insiders een aantal foto’s ter beschikking gesteld aan Alles over Misdaad, waarop het tweetal zeer vriendschappelijk is afgebeeld. Foto’s die zowel in Suriname als in Nederland de nodige wenkbrauwen zullen doen fronsen, omdat Franklin Waterval als grote drugshandelaar bekend stond. Hij en Desi Bouterse lijken – getuige deze foto’s – een uitstekende verstandhouding te hebben gehad. De vraag is echter of deze relatie op enig moment is bekoeld… (...)''(...) De foto’s van Franklin Waterval en Desi Bouterse die in Suriname opduiken, worden steeds onwerkelijker (update 15-08-2016). Gebroederlijk staan ze arm in arm: de Surinaamse president en de zware jongen. Beiden in een shirt met het logo van de NDP van Bouterse. De president heeft zijn ambtsketting ingeruild voor een de gouden ‘chain’ met dollarteken, die precies lijkt op de gigantische ketting waarmee Franklin Waterval op meerdere foto’s te zien is. Leent Bouta voor de foto even de ketting van ‘Brille’? In zijn hand houdt DDB (Desiré Delano Bouterse) iets wat verdacht veel lijkt op een cheque. Surinaamse bronnen suggereren dat Bouterse hier een genereuze bijdrage heeft ontvangen van Franklin Waterval voor de partijkas van de NDP.(...)


Nog geen standpunt minister over RvA-advies ontwikkeling Oostpunt Curaçao

VVRP-minister Camelia-Römer wil met economen en planologen alternatief plan ontwerpen


VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) is nog in beraad over het advies van de Raad van Advies (RvA) over de concept-Landsverordening van het ministerie om tot bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt te komen. Carmabi heeft ondertussen 10.000 euro subsidie van het Wereld Natuurfonds (WNF) gekregen en wil daarmee economen en planologen aantrekken om een alternatief ontwikkelingsplan te ontwerpen. 

Camelia-Römer vanmiddag, woensdag 17 augustus 2016, in de Amigoe: 'Over de inhoud van het advies wordt nog binnen het ministerie met juridische experts beraadslaagd, alvorens men de Raad van Ministers (RvM) kan benaderen.' Ze kan nog niet zeggen op welke termijn de RvM met een concreet standpunt zal worden benaderd.

'Ik wil duidelijk voorop stellen, dat de overheid reeds een standpunt in heeft genomen dat een ontwikkeling van Oostpunt mogelijk moet maken door een bestemmingswijziging. Het gaat nu om het RvA-advies over waar wel of niet aanpassingen dienen te worden verricht. Centraal staat de vraag onder welke voorwaarden de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Dit met het oog op de bescherming van het aldaar aanwezige koraalrif en om er garant voor te staan dat de ontwikkeling – waar men wel of niet kan bouwen aan land – daadwerkelijk op duurzame wijze geschiedt', aldus de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Het ministerie heeft in de eerste week van juni het RvA-advies ontvangen, dat vooralsnog niet publiekelijk is gemaakt. WNF-bijdrage Carmabi ging in verweer tegen de ontwikkelingsplannen zoals die door de overheid en de consultants van de erven Maal – de eigenaren van Oostpunt – eind oktober 2012 werden gepresenteerd. Deze plannen behelzen onder meer een dichte ontwikkeling van zeven resorts en woningen langs de kust.

Carmabi meent dat de voorgestelde mate van ontwikkeling niet duurzaam is en dat mogelijke alternatieven niet goed zijn onderzocht. Carmabi wil dan ook alternatieven voordragen om aan te tonen dat ontwikkeling op duurzame wijze ook financieel aantrekkelijk kan zijn en daar wereldwijd wel degelijk investeerders gevonden kunnen worden. Carmabi heeft hiervoor subsidie gekregen binnen het INNO-Fonds van het WNF. Binnen dit fonds, worden vernieuwende natuurbeschermingsinitiatieven beloond.

Wetenschappelijk directeur van Carmabi Mark Vermeij: 'Met deze subsidie willen wij professionals aantrekken om een economisch verantwoord, duurzaam plan op te stellen dat aansluit op de behoefte van het eiland. We willen laten zien dat een alternatieve ontwikkeling van Oostpunt, waarbij de kustlijn gespaard blijft, mogelijk is. Dus het komt dan niet uit de koker van een stel biologen, maar moet een reëel plan opleveren dat door de ontwikkelaar te bekostigen is, zich daadwerkelijk terugverdient en waar investeerders voor te vinden zijn.'

Om de rest van dit artikel te kunnen lezen hier klikken.

Grote schoonmaakactie Selikor op Curaçao levert sinds medio juli 153.000 kilo afval op

Actie richt zich naast reguliere opruimwerkzaamheden illegale stortplaatsen ook op aanpak in wijken


Afvalhopen zijn potentiële broedplaatsen van muggen


De grote schoonmaakactie van afvalverwerkingsbedrijf Selikor heeft in de eerste fase, vanaf de start medio juli, 153.000 kilo aan afval opgeleverd. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft voor deze inhaalslag financiële steun van 5 miljoen gulden ontvangen van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De schoonmaakactie werd door GMN mede bekostigd in het kader van muggenbestrijding. Afvalhopen kunnen namelijk in de regenperiodes broedplaatsen voor muggen opleveren. Dit bericht de Amigoe vandaag, woensdag 17 augustus 2016.

De actie richt zich, naast de reguliere opruimwerkzaamheden van illegale stortplaatsen en de schoonmaak en het onderhoud van hoofdwegen, ook op een specifieke aanpak in de wijken. Hierbij hoort ook de aanpak van illegale stortplaatsen en het verwijderen van autowrakken, die ook broedplekken voor ongedierte opleveren en een bedreiging voor de volksgezondheid kunnen vormen.
De wijken werden in de eerste fase, die volgens Selikor nu dus wordt afgerond, gemiddeld in drie percelen ingedeeld die vervolgens door acht tot tien man schoongemaakt zouden worden. Omdat hiervoor extra mankracht nodig was, benaderde Selikor een groot aantal buurtcentra en stichtingen en haar netwerk van kleine aannemers. Meer dan 46 gebieden zijn in de eerste fase schoongemaakt, waaronder Baraltwijk, Corasol, De Savaan, Domi, Gasparito, Piscadera, Boca Samí, Habaai, Jandoret, Juandomingo, Julianadorp, Kas Chikitu, Klein Hofje, Mahuma, Marchena, Mundo Nobo, Sta. Helena, Sta. Maria, Veeris, Wishi, Buena Vista, Cabo Verde, Esperanza, Fortuna Abou/Ariba, Muizenberg, Kura Piedra, Monte Carmelo, Quinta Violetta en Salsbach, zo meldt het afvalverwerkingsbedrijf.

Bij de eerste fase waren ongeveer 300 personen betrokken. Selikor heeft de voornoemde personen op contractbasis aangetrokken. De groepen die werden ingezet kregen een tijdsbestek, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het perceel, van twee tot drie weken waarbinnen het werk afgerond diende te zijn. Selikor gaf op voorhand ook aan een strakke toezichthoudende rol te zullen vervullen om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te toetsen.

Selikor laat weten dat er tot nu toe ongeveer 640.000 gulden is besteed aan het uitvoeren van deze schoonmaakwerkzaamheden.

Deze maand zal de tweede fase van het project van start gaan, waarin schoonmaakacties zullen plaatsvinden in Groot Kwartier, Emmastad, Sunset Heights, Kanga en Dein, Marie Pampoen, Steenrijk, Dominguito, Koraal Specht, Salina Harbour View, Janwe, Bottelier, Toni Kunchi, Zeelandia, Groot Davelaar, Biesheuvel, Mahaai, Jongbloed, Bonam, Sta. Catharina en Ronde Klip. Het uiteindelijke streven is, dat de bevolking aan het einde van het jaar ‘in een schone omgeving de feestdagen in kan’.

Behandeling beroepszaak Curaçao's Statenlid Thodé mogelijk verdaagd

Advocaat van Thodé, Chester Peterson, heeft zich gedistantieerd van de beroepszaak


De advocaat van MFK-Statenlid Amerigo Thodé, Chester Peterson, heeft zich in een brief van 10 augustus aan het Hof gedistantieerd van de beroepszaak. Dat bevestigt Thodé desgevraagd, zo bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 17 augustus 2016.. Hij heeft nog geen nieuwe advocaat, waardoor de zaak morgenochtend waarschijnlijk door het Hof zal worden aangehouden. Een specifiek verzoek hiervoor ter zitting zal niet van Thodé komen. Hij laat alles over aan het oordeel van het Hof. 

Wel heeft het Statenlid gisterochtend een brief gestuurd naar het Hof, naar aanleiding van bepaalde dingen die hij eerder in de media vernam over zijn zaak. 'Ik heb daarvóór geen brieven gestuurd naar het Hof.' De inhoud van de brief wil hij nog niet bekendmaken, aangezien het Hof er nog niet op heeft gereageerd en hij de officiële wegen wil bewandelen. 'Dit is een zeer serieuze zaak die ik niet via de pers wil bepleiten.'

De parlementariër wil wel duidelijkheid van het Hof over de recente mediaberichten over onder meer zijn verdediging, benadrukt hij. De reden waarom zijn advocaat zich heeft teruggetrokken laat Thodé ook in het midden, ‘dat is iets tussen hen’.

Drie rechters van het Hof zullen het door Thodé ingestelde beroep tegen zijn vonnis behandelen. Hij werd op 8 januari in de zaak ‘Mantel’ veroordeeld tot een boete van 1.400 gulden, te vervangen door 24 dagen cel en twee jaar proeftijd, voor het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim in de periode tussen 4 tot en met 19 september 2014. Dat is minder dan wat Officier van Justitie Clarelli Hato-Willems op 16 december vorig jaar eiste, namelijk 2.500 gulden boete waarvan de helft voorwaardelijk – te vervangen met 25 dagen hechtenis – en twee jaar proeftijd. Thodé heeft volgens de rechter in eerste aanleg, artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede artikel 59 van het Reglement van Orde voor de Staten (RvO) willens en wetens overtreden tijdens een radio-interview op 5 september vorig jaar en de persconferentie van zijn partij op 19 september, door informatie naar buiten te brengen die tijdens een besloten vergadering op 4 september met het College financieel toezicht (Cft) werd besproken.

De samenleving heeft er belang bij dat het bespreken van onderwerpen in de Vaste Commissies van de Staten niet in het openbaar plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat het gaat over overleg betreffende nog onvoldragen voorstellen en standpunten. Dit is een algemeen belang dat bescherming behoeft', aldus de rechter.

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Regering gaat maatregelen nemen tegen toestroom Haïtianen naar Suriname

Frans-Guyana, einddoel veel via Suriname reizende Haïtianen, wil actie Suriname  

'Eke vlucht van Insel Air voor meer dan de helft bezet met Haïtianen'


Druk uit Frans-Guyana en ook de lokale situatie geven de Surinaamse regering geen andere keus dan snel maatregelen te treffen tegen de hand over hand toenemende instroom van Haïtianen in Suriname. 'Ik denk dat nog vóór het eind van de maand een maatregel wordt genomen', zegt een informant vandaag, woensdag 17 augustus 2016, in de Ware Tijd.

Maar, de regering weet nog niet welke maatregel moet worden genomen, zonder dat er kritiek komt uit de regio. Haïti is net als Suriname lid van de CARICOM. Elke vlucht van de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air zou, aldus de Ware Tijd, voor meer dan de helft bezet zij met Haïtianen. De maatschappij vliegt vrijwel dagelijks op Suriname en uit luchtvaartkringen wordt vernomen, dat ze zelfs haar vliegschema hierop heeft aangepast. Haïti is voor de maatschappij een belangrijke aanvoerhaven geworden in aansluiting op de vluchten vanuit Aruba en Curaçao.

Ongeveer de helft van de personen blijkt verder te reizen naar Frans-Guyana, dat hierover protesteert bij Suriname. 'Uit kringen rond het beleid' - zo schrijft de Ware Tijd - wordt vernomen dat deze kwestie reeds geruime tijd onderwerp van gesprek is. Erkend wordt, dat het besluit, dat ook Haïtianen slechts op een toeristenkaart naar Suriname mogen bezoeken, verkeerd is.

Recent is in de regio kritiek geweest op de Dominicaanse Republiek, dat samen met Haïti Hispaniola vormt. Het land kon de toestroom niet aan en er werden draconische maatregelen getroffen die CARICOM-landen in het verkeerde keelgat schoten. Vernomen wordt dat soortgelijke reacties hier gevreesd worden.

Het waren juist president Desi Bouterse en zijn toenmalige ambtgenoot Michel Martelly die uitbundig stevigere banden tussen beide volken propageerden.

Reisagente (51) gearresteerd verdacht van oplichting en verduistering

Medewerkster reisbureau ontvangt geld voor nooit afgegeven vliegtickets SLM en KLM


Reisagente U. A. heeft 8.000 Amerikaanse dollar en 6.000 euro geïnd bij personen voor vliegtickets die nooit zijn verstrekt. Tien personen hebben aangifte tegen de 51-jarige vrouw gedaan die werkte bij een reisbureau. Dit meldt vandaag, woensdag 17 augustus 2016, de afdeling Public Relatons van het Korps Politie Suriname.

De gelden zou ze vanaf juli hebben ontvangen van personen die zouden afreizen naar Amsterdam. De vrouw versterkte namens het reisbureau tickets van de vliegmaatschappijen KLM en SLM.

De recherche van Paramaribo heeft de vrouw op verdenking van oplichting en verduistering aangehouden.

De politie vermoedt dat de reisagente meerdere personen heeft opgelicht. Zij roept benadeelden op zich te melden op de afdeling Recherche Paramaribo op het politiebureau te Geyersvlijt.

Bromfietser (69) dodelijk geschept door auto in Commewijne

Slachtoffer verleent op H.I. Sumintaweg geen voorrang bij afslaan aan auto


De 69-jarige bromfietser Samijo Kriontani (69) is gisteren bij een aanrijding op de kruising van de H.I. Suminta- en de Abrikoosweg in het district Commewijne dodelijk geschept door een auto. De politie heeft vandaag, woensdag 17 augustus 2016, de identiteit van het slachtoffer vrijgegeven, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie. 

Uit onderzoek van de politie is gebleken, dat beide bestuurders over de H.I. Sumintaweg reden. De bromfietser reed voor de auto en ze reden vanuit Tamanredjo in de richting Meerzorg.

De bromfietser is op een bepaald moment rechtsaf de Abrikoosweg ingegaan zonder daarbij voorrang te verlenen aan het rechtdoor gaand verkeer. Het gevolg was dat de bromfietser is aangereden door de auto. Hij is ter plaatse overleden.

EBS-personeel legt tot kwart over drie het werk neer

Storingsdienst rijdt uit bij brand en aanrijdingen

Actie is reactie op ingrijpen door president Bouterse in cao-principeakkoord


De werknemers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben na een ledenvergadering vanochtend, woensdag 17 augustus 2016, besloten om in beraad te gaan - ofwel in staking te gaan - tot kwart over drie vanmiddag. De storingsdienst zal alleen uitrijden bij brand en aanrijdingen. In de centrale moeten de werkers op hun plaats blijven. Er worden voorlopig geen werkzaamheden verricht. 

Dit zegt de voorzitter van de OWOS, de bond bij EBS, Steve Geerlings, aldus Starnieuws. President Desi Bouterse heeft gisteravond aan het bondsbestuur uitgelegd, dat het land in een precaire situatie verkeert en dat daarom de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die getekend is moet worden aangehouden tot in 2017.

Geerlings zegt dat het bestuur begrijpt dat de situatie moeilijk is. Dit is ook meegedeeld aan de leden. Er moet één lijn aangehouden worden, van de top tot de kleine man. Maar, het kan volgens de bond niet zo zijn, dat anderen wel verhoging krijgen en de EBS-personeel niet.

Het bestuur zal verder in overleg treden met de directie om te kijken waar partijen elkaar toch nog kunnen vinden. Er moet meer duidelijkheid komen over het principeakkoord. De bond wil weten wanneer het akkoord precies uitgevoerd zal worden. Geerlings zegt verder nog, dat het om een vakbondsactie gaat, waarbij de stekker niet uit het stopcontact zal worden getrokken.

Vu sur Terre - Suriname - Documentaire France 5Geschorste Braziliaanse presidente Rousseff waarschuwt voor coup

Rousseff publiceert vier pagina's tellende open brief aan Senaat en volk


De geschorste presidente Dilma Rousseff van Brazilië is bereid een referendum te organiseren over de vraag of er vervroegde verkiezingen moeten komen. Dat staat in een open brief die ze aan het volk en aan de Senaat gestuurd heeft. Ze stelt wel een voorwaarde, als het referendum er komt, kan ze eind augustus niet worden afgezet. Dit berichten diverse Braziliaanse en internationale media vandaag, woensdag 17 augustus 2016.

In de vier pagina's tellende brief geeft ze ook aan onschuldig te zijn, maar wel fouten te hebben gemaakt. Die fouten zijn echter niet zo groot dat een impeachmentprocedure noodzakelijk is.

 

Rousseff waarschuwt in de brief ook voor een coup, als ze moet vertrekken.

De presidente zit al lang thuis, ze werd in mei geschorst omdat ze beschuldigd werd van fraude met publieke fondsen. Vorige week stemde de Braziliaanse Senaat nog in met een afzettingsprocedure. Na een bijna zeventien uur durende sessie, waren 59 politici voor de impeachmentprocedure.

Als Rousseff definitief uit haar ambt wordt gezet, zal interim-president Michel Temer de rest van haar termijn staatshoofd zijn.

Hieronder de open brief:

Zogenaamde 'Terugroepwet' met 30 stemmen voor en 12 tegen door Assemblee aangenomen

Oppositie vindt dat met aanname 'nieuwe wet' 'rechtsstaat om zeep is geholpen'

Sapoen en Chitan beschermd door NDP
Wet verzonnen om Sapoen en Chitan voor coalitie te behouden - 'Met deze wet wordt het dictatoriale beleid van het systeem tot uiting gebracht'


Met 30 stemmen vóór en 12 tegen is de 'Wet houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee' rond kwart over vier vanochtend, woensdag 17 augustus 2016, goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). De oppositionele fracties VHP, ABOP, Pertjajah Luhur (PL) en de NPS stellen, dat hiermee de rechtsstaat om zeep is geholpen. Ook Carl Breeveld van DOE heeft tegengestemd, zo bericht Starnieuws.

De coalitie vindt dat er juist ordening is gebracht en duidelijkheid is geschapen. De vergadering was gisterochtend om tien uur begonnen en werd na felicitaties van de minister Soewarto Moestadja, Assembleevoorzitster Jennifer Simons en Melvin Bouva (NDP) namens de initiatiefnemers vanochtend in alle vroegte gesloten.

De oppositieleden Chandrikapersad Santokhi (VHP), Paul Somohardjo en Ingrid Karta-Bink (PL), Partricia Etnel (NPS) Mahinder Jogi (VHP), Diana Pokie en Edward Belfort (ABOP) en Krishna Mathoera en Asiskumar Gajadien (VHP) hebben herhaaldelijk gewezen op de ernstige gevolgen die deze wet met zich mee zal brengen. Aangegeven werd, dat deze wet speciaal in elkaar is getimmerd om de rechtsgeldig teruggeroepen dissidente PL-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan in de coalitie te houden.

Wat bij de oppositie er niet in kan is dat er een compleet nieuwe wet in de vorm van Nota van Wijziging is ingediend, waarbij zelfs de titel ingrijpend is veranderd.

Er is veel kritiek geleverd dat rechterlijke vonnissen met deze wet rond de terugroeping teniet worden gedaan. De oppositie vindt dat De Nationale Assemblee de trias politica schaadt door beperking op te leggen aan rechterlijke vonnissen, die bij voorraad uitvoerbaar zijn. Aangevoerd werd dat zoveel haast aan de dag wordt gelegd, omdat morgen de rechtszaak tegen de Assembleevoorzitster, Sapoen en Chitan verder wordt behandeld.

Santokhi, Etnel, Somohardjo en Mathoera haalden aan, dat de rol van politieke partijen aan banden wordt gelegd met deze wet. Zij voorspelden dat er rechtsprocessen zullen komen tegen De Nationale Assemblee. Dat kan door deze wet niet voorkomen worden. Santokhi zei, dat de politieke partijen juridische entiteiten zijn met goedgekeurde statuten. Mathoera benadrukte, dat aan het verenigingsrecht wordt getornd. Etnel voerde, aan dat de democratische staatsordening van de republiek Suriname wordt vertrapt. Met deze wet wordt het dictatoriale beleid van het systeem tot uiting gebracht. De staatsordening van het land is volgens Etnel kapot geslagen.

NDP'er André Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs, stelde dat het om een heel goede wet gaat. Volgens hem willen machtswellustelingen er alles aan doen om de regering ten val te brengen. 'Blijf dromen, dat gaat niet gebeuren.' Hij beweerde zelfs, dat de rechterlijke macht juist een grote dienst wordt bewezen met deze wet, want de vorige was een paskwil. Deze wet is broodnodig, zei Misiekaba.

Partijgenoot Bouva merkte op dat er veel inspanning is gepleegd opdat De Nationale Assemblee in een rustig vaarwater terecht kan komen na zoveel rechtszaken, waarbij volksvertegenwoordigers niet met een deurwaardersexploot naar huis gestuurd worden.

Somohardjo hield de coalitie nu al voor, dat het parlement naar de rechter zal worden gebracht om deze wet aan te vechten. Hij merkte op, dat de coalitie alles kan doen om wetten te veranderen. De wet van karma kan niet worden gewijzigd. 'It's just a matter of time.'

Minister Moestadja van Arbeid deelde mee, dat zodra aan alle formaliteiten is voldaan de minister van Binnenlandse Zaken de wet zal afkondigen in het Staatsblad van de Republiek Suriname. Een dag na afkondiging treedt de wet in werking.

Churandy Martina plaatst zich voor halve finale 200 meter Olympische Spelen Rio

'Ik moet hier gewoon hard lopen, je krijgt het niet voor niets'


Churandy Martina heeft zich gisteren geplaatst voor de halve finale op de 200 meter van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De Curaçaose atleet liep in zijn heat naar de tweede plaats in 20,29 seconden. De heat van Martina werd gewonnen door Nery Brenes uit Costa Rica in 20,20. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, woensdag 17 augustus 2016.

Martina liep zijn race met een flink stuk tape op de achillespees. 'Dat komt allemaal goed', zei  hij na afloop. 'Ik moet hier gewoon hard lopen. Je krijgt het niet voor niets. Maar, ik dank God dat ik weer op de Spelen ben.'


Martina kijkt niet te ver vooruit, maar ‘ronde voor ronde’. De finale halen is volgens de positieve atleet zeker mogelijk en dan ‘kan alles gebeuren’.

Martina komt vandaag om 15.16 uur (Curaçao tijd) in actie in de derde serie van de halve finale 200 meter in Rio.

Bestuur VPCO op Curaçao deelt kritiek ouders leerlingen over ouderbijdrage

Overheid heeft nog niet gereageerd op verzoek subsidietekort aan te vullen

Per kind komt VPCO 700 gulden tekort om onderwijs op gewenst niveau te kunnen geven


Het bestuur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) is het voor een groot deel eens met de kritiek van een groep ouders die onlangs een kort geding won over de ouderbijdrage. De rechter verbood die verplichte bijdrage, omdat er inmiddels een wet is aangenomen waarin vrij onderwijs wordt gegarandeerd. Bestuursvoorzitster Maghalie van der Bunt-George erkent dat in een bijeenkomst met de ouders is aangedrongen op vrijwillige betaling, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 17 augustus 2016.

In haar reactie schrijft zij, dat dit nodig is om te voorkomen ‘dat de boel in de soep loopt’. De overheid is gevraagd om het subsidietekort aan te vullen, 'Tot op heden heeft de overheid nog niet gereageerd op ons verzoek. Inmiddels begint de liquiditeitspositie nijpend te worden. De financieel manager heeft hierover een brandbrief opgesteld en daarin mogelijke oplossingen aangedragen.'
Daarmee zouden de komende maanden kunnen worden overbrugd.

De groep ouders is vooral boos over de bijeenkomst van 8 augustus ‘waarin op zeer arrogante wijze werd aangegeven waarom de ouders de bijdrage moeten betalen’. Die contributie is verhoogd naar 700 gulden. Als dat geld niet binnenkomt moeten er maatregelen worden genomen, zoals het weghalen van airco’s. Er zou bovendien een scheiding worden aangebracht tussen kinderen waarvan de ouders wel betalen en die niet betalen. Veel van wat de ouders zeggen wordt door Van der Bunt-George erkend.

De subsidie van de overheid is niet toereikend, per kind komt de VPCO 700 gulden tekort om onderwijs op het gewenste niveau te kunnen geven. De contributie bedraagt 575 gulden per kind, aldus Van der Bunt-George. 'Bij een privéschool is dit om en nabij de 18.000 gulden per jaar. Dit geeft al aan dat het bedrag per leerling per jaar zeer laag is.'

Een vergelijking met Nederland gaat volgens de voorzitster niet op. De subsidie ligt daar hoger, de basisvoorzieningen zijn gegarandeerd en de ouderlijke bijdrage is voor extraatjes. Die krijgen de kinderen niet als er niet wordt betaald. Daar is de VPCO geen voorstander van. Maar, zegt Van der Bunt-George: 'Het mag echter ook niet zo zijn dat een groep ouders die niet wil betalen meeprofiteert van diensten die door andere ouders zijn betaald. Het is of het één of het ander.' Maar zij hoopt nog op de overheid om voor de basisbehoeften te betalen.

Bewoners Sipaliwini willen SoZaVo-kantoren in hun district

SoZaVo-minister Dogojo bezoekt diverse dorpen in Sipaliwini


In het district Sipaliwini blijkt een grote behoefte te zijn aan wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Minister Joan Dogojo bezocht in de periode 8 - 12 augustus diverse dorpen in het district. Zij zal nagaan in welke gebieden deze kantoren het beste opgezet kunnen worden. Dit bericht het ministerie in een dinsdag 16 augustus 2016 uitgebracht persbericht.

Gedacht wordt aan het opzetten van een wijkkantoor in Atjoni, vanwege de centrale ligging. Ook de dorpen Gujaba en Debike zijn geschikte locaties.

De delegatie onder leiding van Dogojo hield besprekingen met het traditioneel gezag en had ontmoetingen met de plaatselijke bevolking, waarbij ook identificatie plaatsvond van mensen met een beperking en zwakke huishoudens.

In het kader van het sociaal ondersteuningsprogramma van het ministerie zijn er ook voedselpakketten uitgereikt aan behoeftigen, alddus het ministerie.

De delegatie heeft gesproken met de dorpshoofden en kapiteins van de dorpen Bata Liba, Pokigron, Gengeston, Pambo Oko, New Aurora en Tjali Konde, Gujaba, Pikin Slee, Futu Naa Kaba, Boto Pasi, Kamalua, Dan, Masia Kriki, Hei Kununu, Tu Maipa, Semoisie en Man Lobi. Tijdens de bespreking zijn diverse pijnpunten aangehaald door de dorpelingen.

De komende maanden zullen diverse districten worden aangedaan door het ministerie ter uitvoering van armoedebestrijding, zoals opgenomen in het Stabilisatie- en Herstelplan.

Internationale conventie in Suriname 60-jarig bestaan Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname

Voorzitter Samweerali Sheikh Alibaks ontmoet minister Noersalim


De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. In het kader hiervan zal er van 26 tot en met 28 augustus een internationale conventie worden gehouden. Samweerali Sheikh Alibaks, voorzitter van de organisatie, bracht in dit verband vrijdag een bezoek aan minister Noersalim van Binnenlandse Zaken (zie foto - Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken). 

De bewindsman zal een van de sprekers zijn tijdens de conventie.

Volgens Alibaks spelen religieuze organisaties een belangrijke rol in de samenleving en dragen ze bij tot saamhorigheid, rust en vrede. De Ahmadiyya Moslim gemeenschap heeft vestigingen in verschillende landen en telt wereldwijd meer dan 3,5 miljoen aanhangers. Jaarlijks houdt de organisatie een driedaagse bijeenkomst in Engeland, waar het hoofdkwartier zetelt. Daarna worden in verschillende landen conventies gehouden om informatie met elkaar uit te wisselen.

'De overheid kan het niet alleen, daarom wordt in het Ontwikkelingsplan gesproken over public private partnerships', zegt Noersalim. Hij meent dat er genoeg issues zijn waarin religieuze organisaties een rol kunnen spelen. Daarbij noemt hij als voorbeeld de prestaties van jongens op school en criminaliteit.

'Het belangrijkste is teruggaan naar de basis, namelijk het opkrikken van morele waarden en normen', aldus de bewindsman.

'De samenleving denkt onterecht dat het onze leden zijn die steeds verhogen'

WOVS: 'Winkeliers worden ten onrechte aangezien voor geldwolven die prijzen opdrijven'


Winkeliers worden te vaak aangemerkt als geldwolven die het volk benadelen door prijzen op te drijven. 'Hierdoor denken mensen dat ze veel geld hebben en worden ze geslachtofferd door rovers. Daarnaast krijgen ze dagelijks de wind van voren over de stijgende prijzen.' Woorden van Gretl Wolfram van de Winkeliers en Ondernemersvereniging Suriname (WOVS) maandag tijdens een onderhoud samen met de Vereniging van Kleine Winkeliers van Rudi Balak met de minister van Handel en Industrie, Sieglien Burleson, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 17 augustus 2016.

Onderwerp van gesprek waren de aanvallen die ruim zesduizend winkeliers regelmatig moeten incasseren. 'De samenleving denkt onterecht dat het onze leden zijn die steeds verhogen. Maar, ze worden gebeld door importeurs en leveranciers die de prijzen steeds verhogen', aldus Wolfram.

'Ook de groothandelaren komen hier niet onderuit vanwege de instabiele situatie in het land met de stijgende koersen, anders komen ook zij niet uit.'

Minister Sieglien Burleson heeft tijdens het gesprek aangekondigd, dat de controlediensten nu ook de facturen van groothandelaren/importeurs zullen controleren. Anderzijds worden de wederverkopers ook nog steeds vermoedelijk uitgebuit door vertegenwoordigers van de controlediensten. In Albina gaan mensen die zich legitimeren als lid van een controledienst bij winkels langs, leggen boetes op en verplichten de winkeliers direct te betalen, zegt Wolfram. Het ministerie zegt dit te zullen onderzoeken.

Ook zal een algemene bekendmaking worden gepubliceerd over de richtlijnen voor zowel winkeliers als de controlediensten. Elke onderneming die daarna op een overtreding wordt betrapt riskeert sluiting. 'Afgesproken is dat er gewerkt zal worden aan rust om door deze moeilijke fase heen te komen.' 

Ministerie van RGB heeft sinds haar vestiging in Nickerie ruim 3.000 grondbeschikkingen verstrekt

Minister Relyveld reikt 310 bewoners toewijzingsbeschikking uit


De dependance van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) van Nickerie heeft sinds haar vestiging in het district al meer dan 3.000 grondbeschikkingen uitgegeven. 310 Nickerianen hebben gisteren een toewijzingsbeschikking ontvangen van minister Steven Relyveld van RGB, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 17 augustus 2016. 

Relyveld zei, dat er hard wordt gewerkt aan de achterstand bij het uitgeven van beschikkingen. Nu is men bezig met de stukken van het ‘Back Pro’ project. Daar zal in de droge periode begonnen worden met het aanpakken van de wegen en zal de EBS starten met het aanleggen van electra. Er is al waterleiding op een deel van het project en het is de bedoeling dat er scholen, winkels en een politiebureau komen, aldus Relyveld.

Het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie was aanwezig bij de uitreiking, evenals districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh.

Joeloemsingh drukte de ontvangers van de toewijzingsbeschikking op het hart om te voldoen aan de in de beschikking gestelde voorwaarden, een toewijzingsbeschikking vervalt immers na vier maanden.

Het hoofd van de RGB-dependance Nickerie, Zohoraghatoen Santoe, vierde op deze dag ook het ingaan van haar pensioen. Zij kreeg een presentje en een award van de minister en het secretariaat van de districtscommissaris. Santoe is de eerste persoon die de leiding heeft gehad van de dependance Nickerie. Relyveld gaf haar een 8,5 voor haar functioneren.

Verdachte Meriba in zaak overval Siemensstraat voelt zich bedreigd en zou mishandeld zijn door agenten

Pleegzoon president Bouterse beweert, dat er een complot zou zijn om hem te vermoorden...


Tijdens de zitting gisteren van de zaak van de overval op 9 november vorig jaar in de Siemensstraat in Paramaribo-Noord heeft de rechter gezegd, dat de 32-jarige verdachte Romano Meriba, pleegzoon van president Desi Bouterse, onder begeleiding van de politie aangifte mag doen van bedreiging. Dat meldt Starnieuws vanochtend, woensdag 17 augustus 2016.

Meriba zegt zich bedreigd te voelen en de rechter vindt dat de verdachte veilig moet zijn. Volgens haar mag niets met hem gebeuren. De verdachte heeft te kennen gegeven dat de politie hem mishandeld en bedreigd heeft. Ook zou er een complot opgezet zijn om hem te vermoorden.

Meriba wordt samen met Ruben S (39), Errol S (41) en Anthony C (55) verdacht van de geruchtmakende beroving van een ondernemer op 9 november vorig jaar. Het voertuig van Meriba werd daarbij gebruikt.

Advocaat Raoul Lobo die Meriba bijstaat zei, dat zijn cliënt een politieman kenbaar had gemaakt dat hij aangifte wilde doen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Meriba wil dat zijn zaak beter wordt onderzocht. Volgens hem spelen er ook nog andere dingen die niet aangekaart zijn.

Op 26 oktober zal deze zaak voortgezet worden.

Bond bij EBS en president Bouterse niet nader tot elkaar

Personeel en bond houden vast aan cao principeakkoord en negeren verzoek aandeelhouder

Actie arbeiders EBS ligt nu voor de hand


Tussen de regering en de bond bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) is gisteravond geen overeenstemming bereikt. De bond zal om zeven uur vanochtend, woensdag 17 augustus 2016, een algemene ledenvergadering houden. Het is te verwachten dat de werknemers in actie gaan, aldus Starnieuws.

De inzet was om de toezegde voorzieningen - waaronder een salarisverhoging van bruto Srd 500 per maand en een eenmalige uitkering van Srd 1.200 -  door te laten gaan, maar dat is niet gelukt.

Bij de vergadering, onder leiding van president Desi Bouterse, waren ook de directie van de EBS en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen aanwezig.

De president had schriftelijk aan de bond gevraagd om de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aan te houden en volgend jaar weer op tafel te leggen. Bondsvoorzitter Steve Geerlings had zijn leden maandag gevraagd om acties, die spontaan waren gestart, op te heffen uit egards voor de president. Het werk werd toen hervat.

Het gesprek dat aanvankelijk voor gistermiddag twaalf uur gepland was, vond uiteindelijk plaats om acht uur 's avonds. Het is de president niet gelukt om het bondsbestuur te overtuigen van het 'nationale belang' om de cao aan te houden.

Districtscommissarissen Paramaribo treden op tegen illegaal plakken affiches evenementen

Vergunning show van 'dr Sakis' ingetrokken


(Bron foto: Paramaribo-Noordoost)
'Wij ruimen steeds op en de mensen blijven maar plakken, zo kan het niet verder'


De districtscommissarissen van Paramaribo-Noordoost en -Zuidwest, Jerry Miranda en Mike Nerkust, zijn er eensgezind over, de vergunning voor de show van 'dr Sakis' is ingetrokken. Miranda laat dinsdagmiddag 16 augustus 2016 via Starnieuws weten, dat de hele stad weer volgeplakt is met posters. 

'Wij ruimen steeds op en de mensen blijven maar plakken. Zo kan het niet verder', zegt Miranda. Hij heeft overleg gepleegd met zijn collega en besloten is de vergunning voor deze activiteit op 27 augustus in het Flamboyant Park in Paramaribo in te trekken. De organisatie moet zich melden bij de districtscommissaris.

'Alle posters moeten worden verwijderd en er zal ook een boete worden opgelegd', aldus Miranda. Miranda geeft aan, dat het duidelijk is wat in de vergunning staat. Plakken van posters op de muren in de stad is verboden. 'Het wordt tijd dat mensen het nu leren.'

Voorlopig staat Miranda er niet voor open om de vergunning weer te verstrekken, ook al zijn er veel kosten gemaakt.