zondag 21 augustus 2016

VHP schenkt Srd 7.500 aan St. Nationaal Uitvaartoorden Suriname

Crematieoord Saramacca te Uitkijk in gebruik genomen


Het crematieoord Saramacca te Uitkijk is vandaag, zondag 21 augustus 2016, in gebruik genomen (zie foto - Bron: VHP) De VHP heeft als maatschappelijke organisatie gemeend een bescheiden financiële bijdrage van Srd 7500 aan de Stichting Nationaal Uitvaartoorden Suriname te geven, aangezien de partij de doelen van deze stichting ten zeerste waardeert en onderschrijft, zo laat de partij vandaag in een persbericht weten. 

Surinamers in het district Saramacca zullen veel geld besparen als zij dichtbij huis hun overledenen willen cremeren in plaats van naar het crematieoord te Weg naar Zee te moeten gaan, die overbelast is. Daarom is de VHP er voorstander van om dingen die toch moeten gebeuren beter, efficiënter en kostenbesparend te doen.

Dit nieuwe oord komt direct een groot aantal Surinamers ten goede, aldus de partij.

De van oudsher bekende hindoestaanse begraafplaatsen in en rondom Paramaribo worden nu door alle Surinamers gebruikt hetgeen tot gevolg heeft, dat die ook in ijltempo vol raken. Begraafplaatsen dienen onderhouden te worden. Ook dat kost geld. Zo heeft cremeren het maatschappelijk voordeel, dat zij die in hun cultuur begraven prefereren, daartoe nog meer de ruimte krijgen.

Den Blauwvinger: President Bouterse misbruikt weer democratische wetgeving voor 'ondemocratisch' handelen

COLUMN: Even een wet wijzigen en Bouterse en zijn NDP kunnen verder 'dictaturen'

Democratie, wetgeving en oppositie staan democratische dictatuur en dictatoriaal handelen toe ten gunste van één individu


Amnestiewet 1980.
Gewijzigde Amnestiewet april 2012 (WET van 5 april 2012, houdende wijziging van de Wet van 19 augustus 1992, houdende het verlenen van amnestie aan personen die te rekenen van 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, bepaalde hierin omschreven strafbare feiten hebben begaan (“Amnestiewet 1989") (S.B. 1992 no. 68).
Artikel 148 Grondwet (De Regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de Regering in concrete gevallen aan de Procureur-Generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging.).
Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (Wet van 22 februari 2005 tot regeling van terugroeping van volksvertegenwoordigers, zoals bepaald in artikel 68 lid 1 aanhef en onder c van de Grondwet van de Republiek Suriname en artikel 6 lid 1 aanhef en onder c artikel 20 lid 1 aanhef en onder c van de Wet Regionale Organen (Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers.).
Wet van 17 augustus 2016 houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee.

Nieuwe vermeende Terugroepwet democratisch tot stand gekomen
Er is veel over geschreven en gezegd, de nieuwe Terugroepwet. President Bouterse, de coalitie en Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons hebben de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers op slinkse wijze gewijzigd in feitelijk een geheel nieuwe wet. Hierdoor kunnen de dissidenten, nog steeds leden van de Pertjajah Luhur, en rechtsgeldig teruggeroepen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan gewoon op hun pluche in de vergaderzaal van het parlement blijven zitten en vergroot de coalitie haar meerderheid. Een succes voor de coalitie en haar baas Bouters. Zij hebben simpelweg op democratische wijze gebruikt gemaakt van hun recht en vooral van een meerderheid in De Nationale Assemblee, aangevoerd en gestuurd door de voorzitster van het parlement om een geheel nieuwe Terugroep in sneltreinvaart door het parlement te jagen. Uitgesproken vonnissen in diverse rechtszaken inzake de terugroeping van Sapoen en Chitan blijken nu niets waard meer te zijn. De meer importante Anti-Corruptiewet laat echter nog steeds op zich wachten. Uiteraard, de dictatuur van de democratie zit niet te springen op behandeling van die wet. Maar, wat let de dictatuur om ook die ontwerpwet dusdanig te verkrachten, dat zij geen kracht meer heeft? Werk aan de winkel voor de oppositie...


Het volgende Harry Houdini-kunstje van Bouterse
Wat let Bouterse om via zijn coalitie de Grondwet dusdanig te veranderen, dat hij voor het leven wordt benoemd als president? Dan blijft hij onschendbaar, dan blijft hij uit handen van Justitie en politie en de Amerikaanse justitiële autoriteiten (!). Gaat dat het volgende kunstje van de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces worden, na gebruik in zijn functie van president van het land van artikel 148 van de Grondwet, om dat proces te traineren en zijn strafvervolging te voorkomen? Zijn al die inspanningen van de hoofdverdachte trouwens feitelijk niet een schuldbekentenis van een zenuwachtige in een hoek gedreven man met het bloed van 15 slachtoffers aan zijn handen? Immers, waarom anders niet gewoon het proces voortgang doen laten vinden? Neen, de baas vreest een veroordeling.

Nauwelijks sprake van krachtige oppositie
We wachten af op het volgende Houdini-kunstje van Bouterse. In ieder geval heeft hij met zijn nieuwe Terugroepwet een nieuw succes behaald. De oppositieleden van de VHP, NPS, ABOP en Pertjajah Luhur zitten aangeslagen en vernederd op hun stoelen in 's lands vergaderzaal. Ze balen van het kunstje dat ze is geflikt door de coalitie, Bouterse en Geerlings-Simons. Maar, ze kunnen nog zo balen nog zo hard schreeuwen om hun ongenoegen over de gang van zaken rond de gewijzigde Terugroepwet te uiten, feit is dat ze geen poot hebben om op te staan en dat weten ze. Het is de democratie die op vileine wijze door diezelfde democratie om zeep is geholpen. Het is nu eenmaal de oppositie die steeds weer het onderspit delft in het parlement door haar minderheid. De coalitie-meerderheid geeft die coalitie een niet te onderschatten macht. Een macht die neigt naar dictatuur, een macht veroorzaakt door falende partijen op weg naar en tijdens de verkiezingen van 25 mei 2015 en na de verkiezingen. Er is nauwelijks sprake van echte oppositie. Neen, de oppositie loopt liever weg uit de vergaderzaal, weg van haar verantwoordelijkheden naar haar kiezers toe. Dat is geen oppositie voeren, dat is laf gedrag en gedrag dat lijkt op angst voor een confrontatie met de coalitie.

Het wordt tijd, dat...
Het wordt tijd, dat de oppositie stopt met schreeuwen en jammeren.
Het wordt tijd, dat de oppositie krachten gaat bundelen met andere oppositionele partijen in het maatschappelijk veld en gezamenlijk een krachtig inhoudelijk oppositioneel geluid gaat laten horen tegen de regering Bouterse-II en het door haar gevoerde wanbeleid.
Het wordt ook eens tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de zogenoemde volkspresident en zijn regeerteam. Het zijn immers de burgers die het zwaarst worden getroffen door het wanbeleid van de regering Bouterse-II.
Het wordt tijd voor meer en grotere vakbondsacties, ondersteund door alle oppositionele krachten in het maatschappelijk veld.
Het wordt tijd, dat gedweeë, meegaande, oppositionele passiviteit plaats maakt voor actie.

Suriname lijkt tevreden met Bouterse-II
Maar, daar ziet het allemaal niet naar uit. Suriname is kennelijk toch content met Bouterse en zijn team. De oppositie, een paar bonden en een actiegroepje zijn de enigen die iets van zich laten horen. Maar, het zijn en blijven jammerende kleine keffertjes die geen idee hebben hoe ze Bouterse en zijn regering het beste kunnen aanpakken. Met iedere keer schreeuwen en jammeren over het gevoerde beleid van de regering en de vileine acties van Bouterse en zijn clan schiet je niets op. De meerderheid regeert en die meerderheid is de coalitie, de NDP en dus president Bouterse. Zoetjesaan is Suriname de weg van dictatuur ingeslagen en alle oppositionele krachten lijken machteloos toe te zien. Wordt de oppositie nog wakker geschud of kan Suriname, mede dankzij een passieve oppositie, nog vier jaren regering Bouterse-II en wanbeleid tegemoet zien?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
21 augustus 2016
Amsterdam-Paramaribo

Abdoel (NDP): 'Beleidsmaatregelen die geen topprioriteit hebben gaan naar begroting 2017'

Abdoel pleit ervoor om dit begrotingsjaar alleen uitgaven te doen die hoog noodzakelijk zijn


NDP-Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, constateert dat de reden om een suppletoire begroting in te dienen niet opgaat voor alle zeventien ministeries. Bij de ministeries van Volksgezondheid, Sociale Zaken & Volkshuisvesting, en Handel & Industrie is de post 'Lonen en Salarissen' onveranderd gebleven, bij het ministerie van Arbeid en Justitie en Politie is het bedrag afgenomen en bij de andere ministeries is er een toename. Hij vindt dat beleidsmaatregelen die niet een topprioriteit hebben naar de begroting van volgend jaar worden verschoven, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 21 augustus 2016.

De grondslag voor voor de indiening van de suppletoire begroting, plaatste Abdoel vrijdag op een rijtje:
1. Het tekort op lonen en salarissen in de begrotingen,
2. Bezuinigingsmaatregelen die moeten leiden tot efficiënter beheer van de overheidsbestedingen en huidige macro-economische ontwikkelingen,
3. De maatregelen getroffen op het monetaire en wisselkoersfront,
4. Het Herstel- en Stabilisatieprogramma en tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overeengekomen structureel aanpassingsprogramma.

Abdoel stelde vrijdag bij de behandeling van de suppletoire begroting in het parlement, dat de uitgaven beperkende en de inkomsten verhogende maatregelen heel belangrijk zijn om de financiële situatie van het land te verbeteren.

Het Assembleelid ging uitvoerig in op de cijfers die zijn gepresenteerd en beleidsmaatregelen die voor de rest van het jaar zijn opgebracht. Diverse beleidsmaatregelen die opgebracht waren als prioriteit, zijn niet uitgevoerd. Hij stelde voor dat beleidsmaatregelen die zijn blijven staan op de begroting en niet uitgevoerd zullen worden, liever te verschuiven naar het komende jaar. Hij pleitte ervoor om tijdens dit begrotingsjaar alleen die uitgaven te plegen die hoog noodzakelijk zijn en vooral veel aandacht te besteden aan maatregelen die de zwaksten binnen de samenleving helpen om deze periode te overbruggen.

Op de middelenbegroting van Handel en Industrie is een verhoging van Srd 192 miljoen opgebracht. Abdoel wilde meer weten over deze lening bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IsDB) voor 'importversterking ten behoeve van het sociaal vangnet'. Minister Gillmore Hoefdraad legde uit dat het gaat om goederen die behoren tot de eerste levensbehoeften. Zij worden geïmporteerd, maar zullen niet gratis worden uitgedeeld. De goederen worden gekocht door distributeurs, waarmee de lening aan IsDB weer terugbetaald zal worden

'Na de evaluatie van de suppletoire begrotingen kunnen wij vaststellen dat de totale uitgaven op Srd 6.952 miljard, de totale ontvangsten Srd 6.394 miljard met een tekort van Srd 557 miljoen de nieuwe begroting wordt. Dit is een tekort van 2,4% op het BBP. Voorzitter, dit tekort zal sowieso overschreden worden. Het is wel noodzakelijk om dit tekort zo laag mogelijk te houden. Het IMF had voorgesteld om te gaan naar een tekort van 6,4%. Dat zou dan realistischer zijn. De vraag is waarom dat niet gedaan is indien men weet dat het tekort van 2,4% overschreden zal worden. Ik ben de mening toegedaan dat indien we alle onnodige uitgaves op dit moment moeten knippen dat wij dan dat moeten doen', betoogde Abdoel.

De begrotingsbehandeling wordt morgenochtend om elf uur voortgezet.(Staatjes met dank aan Starnieuws)

Nachtclub in Nadiastraat te Paramaribo overvallen

Aanwezigen in club beroofd van hun waardevolle bezittingen

Eigenaar gewond geraakt door klap op hoofd met een wapen


Vier gewapende en gemaskerde mannen hebben donderdagavond rond kwart voor elf een overval gepleegd op een nachtclub in de Nadiastraat. De overvallers reden op een gegeven moment de club binnen en hielden de animeerdames en de eigenaar van de club onder schot, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zondag 21 augustus 2016. 

Onder bedreiging van een zogenoemde five shooter en vuistvuurwapens moesten alle aanwezigen plat op de grond gaan liggen. Zij werden allen één voor één beroofd van hun waardevolle bezittingen. De eigenaar moest een slag met een wapen op zijn hoofd incasseren. Als gevolg van de mishandeling heeft hij een barst aan zijn hoofd opgelopen.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
De overvallers maakten geldbedragen, sieraden, mobiele telefoons en contactsleutels van twee voertuigen buit. De redactie van het Dagblad Suriname sprak met een medewerkster, die aangaf dat alles heel snel heeft plaatsgevonden. Het is niet bekend hoe de overvallers de plaats hebben verlaten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

NDP-politicus Ramsahai wil verhoging AOV en sociale bijstand

'Bedragen zijn achterhaald zijn door de koersstijgingen en diverse verhogingen'


Het NDP-Assembleelid Rajiv Ramsahai pleitte vrijdag in De Nationale Assemblee, tijdens de behandeling van de suppletoire begrotingen 2016, voor verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), die nu gesteld is op Srd 525. Ook de sociale bijstand van Srd 325 dient volgens hem te worden opgetrokken. Hij vindt dat deze bedragen achterhaald zijn door de koersstijgingen en diverse verhogingen.

Ramsahai wilde vrijdag, zo schrijft Starnieuws zondag 21 augustus 2016, weten wat de plannen zijn van de regering om deze uitkeringen te verhogen. Het Assembleelid voerde aan dat er veel ouderen zijn die geen pensioen hebben. Zij moeten rondkomen met de AOV-uitkering. Diverse sociaal zwakkeren zijn ook afhankelijk in hun levensonderhoud van de sociale bijstand.

In de suppletoire begroting is niet opgenomen dat de uitkeringen van deze twee groepen zullen worden verhoogd.

Ramsahai zei dat hij speciale aandacht vraagt van de regering voor deze kwestie. De regering zal aan de beurt komen nadat de eerste ronde van De Nationale Assemblee is afgerond.

Volgens verwachting zullen de spreekbeurten van de volksvertegenwoordigers morgen worden afgerond. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft een beroep gedaan op de regering om in het weekend de antwoorden voor te bereiden, waardoor er gelijk ingegaan kan worden op de gestelde vragen.

Raadsadviseur Wijdenbosch begrijpt NPS niet om wijziging Kiesregeling-beraadslagingen te mijden

'Presidentiële commissie heeft niets te maken met beslissing aanname vernieuwde Terugroepwet'


Raadsadviseur Jules Wijdenbosch, voorzitter van de presidentiële commissie 'Wijziging Kiesregeling', begrijpt niet waarom de Nationale Partij Suriname (NPS) niet meer wil deelnemen aan de discussie. Alle partijen in De Nationale Assemblee, ook de oppositie, doen mee aan de beraadslagingen. Wijdenbosch stelt, dat de presidentiële commissie niks te maken heeft de beslissing in De Nationale Assemblee over de vernieuwde Terugroepwet, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 21 augustus 2016.

De NPS heeft Wijdenbosch vrijdag meegedeeld dat ze niet meer participeert. De commissie ontving gisteren politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee. Een delegatie van de VHP heeft normaal meegedaan. Met de politieke partijen die hun visie hebben gegeven over de Kiesregeling wordt nu individueel gesproken.

Wijdenbosch vindt dat wat in De Nationale Assemblee gebeurt, niks te maken heeft met de evaluatie van de Kiesregeling. Hij ziet niet in waarom de NPS een besluit van het college aangrijpt om niet meer deel te nemen aan de beraadslagingen rond de Kiesregeling, die toekomstgericht is. Na alle hearings zullen voorstellen gedaan worden over het eventueel wijzigen van de Kiesregeling.

Wijdenbosch vindt overigens niet dat politieke partijen buiten spel zijn gezet door de wet die aangenomen is in De Nationale Assemblee.

NPS heeft eerder een bijdrage geleverd over de Kiesregeling. Hierover zou verder worden gesproken met de politieke organisatie. Wijdenbosch zegt verder, dat de NPS een gouden kans voorbij laat gaan om een bijdrage te kunnen leveren aan de wijziging van het kiessysteem in Suriname. Andere organisaties hebben fundamentele bijdragen geleverd. Wijdenbosch vindt de houding van de NPS jammer en onbegrijpelijk.

Ruud Gullit wordt assistent-bondscoach Nederlands elftal

Gullit volgt plotseling naar Turkije vertrokken Dick Advocaat op


Ruud Gullit (zie foto - Bron: Twitter) wordt de opvolger van Dick Advocaat - die van de ene op de andere dag is vertrokken naar het Turkse Fenerbahçe - als assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal. 

De ex-international keert vandaag, zondag 21 augustus 2016,terug uit Suriname van een clinic van Worldcoaches onder auspiciën van de KNVB. 

De bond en Gullit zullen dan de laatste details regelen en een contract voor twee jaar tekenen tot en met het WK 2018 in Rusland, zo bericht onder andere de webditie van de Telegraaf.

'Ik ben afgelopen week gebeld door bondscoach Danny Blind of ik oren had naar een rol als assistent-bondscoach na het vertrek van Advocaat. Omdat ik ervoor openstond hebben we samen gesproken en gaf Blind me het gevoel dat ik een meerwaarde kan zijn in de staf bij Oranje en voor het team', adus Gullit.

Gullits laatste klus als trainer was in 2011 bij het Russische Terek Grozny. Eerder was de tweevoudig wereldvoetballer van het jaar werkzaam bij Los Angeles Galaxy, Feyenoord, Jong Oranje, Newcastle United en Chelsea.

Aanstaande vrijdag maakt Blind de selectie van Oranje bekend voor de oefeninterland tegen Griekenland op 1 september en de WK-kwalificatie-interland in Stockholm tegen Zweden op 6 september. Bij die belangrijke interlands zal Gullit, die in 2012 nog genoemd werd als opvolger van Bert van Marwijk, al op de bank zitten en Blind en Marco van Basten - zijn oude ploegmaat bij AC Milan - flankeren.

Belfort (ABOP): 'Minister Van Dijk-Silos gaat elk weekend voor 30.000 Amerikaanse dollar op Overbridge zwemmen'

'Minister gaat op Overbrigde vergaderen terwijl ministerie grote vergaderzalen heeft'

'Er zijn geen middelen, maar u gaat in de Surinamerivier zwemmen'


Assembleelid Edward Belfort (ABOP) kan zich niet voorstellen hoe het ministerie van Justitie en Politie steeds komt aangeven, dat er geen gelden zijn voor verschillende afdelingen, terwijl minister Jennifer van Dijk-Silos elk weekend ervoor kiest om voor minimaal 30.000 Amerikaanse dollar zogenaamd op Overbridge te gaan vergaderen. Dit bericht het Dagblad Suriname in haar editie van zaterdag 20 augustus 2016.

'De minister van Justitie was elk weekend op Overbridge om minimaal 30.000 dollar te verspillen, terwijl het ministerie twee grote vergaderzalen heeft, één is voor de minister en de andere is voor haar directeur. Op Geyersvlijt en Duisburglaan zijn ook grote conferentiekamers. Dan verkiest de minister ervoor om te gaan zwemmen in de Surinamerivier en daar te gaan overnachten. Dan nog 20 tot 30 mensen daar te brengen die ook eten, drinken en overnachten', zei Belfort vrijdag tijdens de behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de politicus is dit een voorbeeld van hoe middelen van het ministerie onnodig verspild worden, terwijl de politie verlegen zit met voertuigen.

'De politie heeft geen geld, kantongebouwen zitten met overvolle cellen en arrestanten zitten zonder voeding. Zo ziet u hoe binnen zo een korte tijd het geheel justitieel systeem aan diggelen is geslagen. Er zijn geen middelen, maar u gaat in de Surinamerivier zwemmen. Wat denkt men dat men is? Boeboelaas?'

Belfort, die benadrukte het beleid te bespreken en niet de persoon van de minister, voerde verder aan dat medewerkers van het ministerie en de politie bedreigd worden met maatregelen tegen hen, indien zij contact onderhouden met hem. 'Ik ben volksvertegenwoordiger en de mensen mogen te allen tijde bij mij terecht. Ik was ook minister van Justitie en Politie, dus begrijp de mensen ook', aldus Belfort.

De politicus zei verder, dat alle beleidsmaatregelen van het ministerie nul komma nul hebben opgeleverd. Dat moet volgens hem veranderen.

Gajadien (VHP): 'Suppletoire begroting slechts om meer ruimte te creëren voor meer leningen'

'Begrotingen worden opgeblazen alleen om de macro-economische indicatoren te beïnvloeden'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien ziet het nut van de van de suppletoire begrotingen niet in. 'De reeds vrijgegeven 40 procent van de bedragen van de begroting van 2016 zijn voor een groot deel niet gebruikt. Nu wordt voor de komende vier maanden een suppletoire begroting opgesteld die 25 procent hoger is dan de begroting van 2016.' Gajadien ziet met de suppletoire begroting slechts een ruimte te creëren om meer te kunnen lenen. Dit zei hij vrijdag bij de behandeling van de suppletoire begroting, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 21 augustus 2016.

Het budget bestaat uit ongeveer 25 procent leningen en donaties. Onrealistische inkomsten worden opgenomen als Srd 222,5 miljoen voor Rij- en voertuigenbelasting en voor accijns op alcoholvrije dranken 35 miljoen, terwijl er nog maar vier maanden in dit jaar zijn overgebleven. Ook voor rente en aflossingen is Srd 1.118 miljoen opgebracht, terwijl tot nu toe nog geen Srd 250 miljoen gebruikt is. Srd 236 miljoen is opgebracht voor royalty’s terwijl ook dit bedrag niet geïnd zal worden.

'Dus begrotingen worden opgeblazen alleen om de macro-economische indicatoren te beïnvloeden om het BBP (Bruto Binnenlands Product) hoger te laten uitkomen.'

Het Assembleelid hekelde vrijdag het feit, dat het ministerie van Financiën steeds aangeeft dat met de introductie van het Free Balance systeem zou zorgen voor een moderne en efficiënte registratie van de overheidsuitgaven, -inkomsten en –betalingen, maar gevraagde informatie kan niet op tijd worden aangeleverd. Minister Gillmore Hoefdraad zei dat het een tijdje duurt voor het systeem goed werkt. Hij beloofde dat de ontbrekende informatie morgen of uiterlijk dinsdag beschikbaar zal zijn. Een deel van de gegevens is al verstrekt.

De behandeling van de suppletoire begroting wordt morgen voortgezet.

Minister Peneux ontslaat in schooljaar 2015-2016 zeven leerkrachten wegens 'seksueel misbruik' van leerlingen

'Ik ben Rambo en m'n collega Van Dijk-Silos Rambolina en wij gaan genadeloos kindermisbruik aanpakken'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in het schooljaar 2015-2016 zeven leerkrachten die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van leerlingen ontslagen. Hij zei dat donderdag bij de opening van het ‘Meldpunt kinderbescherming’ in het district Coronie door zijn collega van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos. Dit bericht de Ware Tijd zaterdag 20 augustus 2016.

Peneux zei het te betreuren, dat er ook in het onderwijs zaken plaatsvinden waarin leerkrachten 'exhibitionistisch en pornografisch' gedrag vertonen. 'Ik ben genadeloos, laat dat duidelijk zijn. Je bent opvoeder. Je gaat niet met een kind naar bed voor punten.'

De Ware Tijd schrijft, dat het haar redactie niet is gelukt te achterhalen waaraan de ontslagen leerkrachten zich precies schuldig hebben gemaakt.

De minister vindt het belangrijk, dat leerkrachten wordt geleerd wat de vormen zijn van seksueel misbruik, om te kunnen herkennen als een leerling daarvan het slachtoffer is. Het ministerie zal zich inzetten voor gerichte training. Mocht zich een probleem voordoen op een school waarbij leerlingen lange tijd seksueel misbruikt worden door leerkrachten, dan mag de schoolleider volgens hem niet vrijuit gaan, omdat deze het dient te weten. Hij noemde ook een geval waarbij het schoolhoofd de wacht is aangezegd.

Peneux omschreef zichzelf als 'Rambo' en zijn collega van Juspol als 'Rambolina', om aan te geven hoe genadeloos het vraagstuk van kindermisbruik zal worden aangepakt. De bewindsman merkte op dat er wetgeving moet worden gemaakt over de vraag wanneer iemand zich ouder of verzorger mag noemen. 'Want sommige ouders verwarren het ouderlijke gezag met pornografische ideeën en daar moeten we ook hard optreden.'

Coronie is na Apoera het tweede gebied waar het landelijke project voor kinderbescherming wordt uitgevoerd. Nu volgt Paramaribo.

Erdoğan, Trump en Nederlandse Vrouwen Raad aan tafel ’Welgeïnformeerd’ Radio Tamara Amsterdam

Panel discussieert over prestaties Surinaamse sporters op de Rio Olympische Spelen  


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 21 augustus 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:* Turkije en de Turken, hoe moeten wij en vooral onze politieke leiders reageren op wat er recentelijk in Turkije is gebeurd en vooral ook op de nasleep daarvan bijvoorbeeld het ondemocratisch gedrag van de Recep Tayyip Erdoğan-aanhangers zowel in als buiten Turkije?
Is er wettig en overtuigend bewijs, dat de zogenoemde Gülen-Beweging de poging tot een staatsgreep in Turkije heeft geïnitieerd en/of ondersteund?

* Donald Trump maakt het als presidentskandidaat in de VS met de dag erger door zijn uitspraken en de intriges binnen zijn Republikeinse Partij. Steeds meer prominente Republikeinen keren zich af van hem en verklaren openlijk, dat zij Trump een ramp voor het land vinden en dus niet op hem zullen stemmen, maar op Hillary Clinton.
Is Amerika de weg kwijt en wat kunnen daarvan wereldwijd de gevolgen zijn? Helpt campagneleider wegsturen en schoorvoetend excuses maken voor slechts een paar van zijn schokkende en stuitende uitspraken?

* Vrouwenemancipatie nog steeds taboe in hogere regionen. In een nieuwsbrief van de Nederlandse Vrouwen Raad wordt teleurgesteld gereageerd op het Nederlandse voorzitterschap van de EU gedurende het eerste halfjaar van 2016. Voor de toegang van vrouwen met name in de hogere regionen in het bedrijfsleven is het glazen plafond nog steeds een grote belemmering (bijvoorbeeld de functies 'niet uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen'). De Nederlandse Vrouwen Raad had gehoopt en erop aangedrongen, dat er quoteringsregels en/of richtlijnen zouden komen om dit glazen plafond van die werkgevers weg te werken, maar de regering en met name staatssecretaris Jetta Kleinsma hebben gewoon niet hun best gedaan om het zover te krijgen. Wat moeten de andere diversiteitsgroepen (gehandicapten en etnische groepen) dan nu nog verwachten van de regering?

* Het VN-Decennium (2015-2024) voor Mensen van Afrikaanse Afkomst is begonnen en over de hele wereld moeten regeringen aangeven wat zij na overleg met de Afro-Gemeenschap (organisaties en individuen) beleidsmatig gaan doen om de achterstelling aan te pakken.
Een landelijke bijeenkomst vindt plaats op 20 en 21 augustus van Barryl Biekman in Den Haag en op 25 augustus organiseert het ministerie van SoZaWe een creatieve bijeenkomst in Doorn/Driebergen-Zeist om ideeën te verzamelen vanuit de Afro-Gemeenschap. Owen Venloo zal zijn Plan Diversiteits Sterren voor Bedrijven op beide bijeenkomsten inbrengen als innovatief en integraal plan voor het inlopen van de achterstand van onder meer drie diversiteitsgroepen (vrouwen, gehandicapten en etnische groepen ).

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

De Surinaamse wisselkoers blijft zorgen baren en lijkt in een vrije val terecht te zijn gekomen. De inflatie in Suriname is die van Haïti nu ook al gepasseerd en het eerste IMF-rapport geeft Suriname een dikke onvoldoende als het gaat om het nakomen van de met het IMF afgesproken en vastgelegde leningsvoorwaarden. Suriname gaat nu ook nog een lening bij een Islamitische Bank gebruiken om een sociaal vangnet (dus voor consumptieve doeleinden) te financieren en dat is een doodzonde, omdat leningen zichzelf moeten kunnen terugbetalen door die leningen aan te wenden voor investeringen (het liefst in de productieve sectoren van de samenleving ).
Het panel tracht een telefonisch interview te hebben met een econoom of andere financieel deskundige Surinamer.

De Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn bijna voorbij en het is goed om te kijken of wij een Surinamer kunnen interviewen die nu en/of in het verleden bij de Olympische Spelen betrokken was (Guillaume Elmond of Nelly Cooman). Hoe hebben Suriname en Surinamers het gedaan bij deze Olympische Spelen? Ook Ben Douglas' commentaar is zeer welkom in deze uitzending van Welgeinformeerd.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Natascha Adama en de presentatie is in handen van Owen Venloo

Dit programma wordt zondag 21 augustus 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.