donderdag 8 september 2016

Econoom Zunder ziet graag openheid in overeenkomst regering met IMF

'Regering moet concreet aangeven wanneer de tranche van het IMF komt'


De koersontwikkeling op de valutamarkt zal volgens econoom Armand Zunder moeten worden gestuit. Dit kan alleen worden bewerkstelligd door bijvoorbeeld specifieke informatie van de monetaire autoriteiten. Zunder praat in de richting van openheid geven aan de stand-by agreement die met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is gesloten. Er moet duidelijkheid komen in de wijze van implementatie van de agreement. Op basis van die overeenkomst heeft IMF 81 miljoen Amerikaanse dollar aan 'Suriname' geleend.

'De overheid zou naar de markt moeten komen en moeten meedelen wanneer de tweede tranche wordt overgemaakt. Indien er belemmerende factoren zijn, moet men die belemmerende factoren ook meedelen. Die factoren moeten dan worden opgelost', zegt Zunder vandaag, donderdag 8 september 2016, in het Dagblad Suriname.

De Centrale Bank van Suriname kan ook niet aangeven welke hoeveelheid deviezen op korte termijn op de markt beschikbaar zal zijn. Suriname heeft weinig deviezen, dat geconfronteerd wordt met een hoop Surinaams geld. Omdat bijna alle goederen uit het buitenland komen en de dienstenbalans zwaar negatief is, ontstaat er een grote belangstelling voor buitenlandse valuta.

De overheid zal volgens Zunder niet alleen moeten trachten de samenleving gerust te stellen, maar concreet moeten aangeven wanneer de tranche van het IMF komt. Zunder praat in de richting van het terugverdienen van vertrouwen op de markt. Ook het beginsel van sociale dialoog dient volgens hem in acht te worden genomen.

'De regering wil het alleen doen, maar we zien dat het niet lukt. De regering produceert niet. Het bedrijfsleven produceert. Er moet op korte termijn weer sociale dialoog komen. Vertrouwen moeten we vertalen in actie', aldus Zunder.

Protest ex-militairen bij St. Nazorg Dienstplichtigen

Oud-militairen hebben uitkering over augustus nog niet ontvangen


De Surinaamse Vereniging voor Veteranen en Ex-militairen (SVEM) heeft gistereng geprotesteerd bij het kantoor van Stichting Nazorg Dienstplichtigen aan de Thomsonstraat, omdat de uitkeringen over de maand augustus zijn uitgebleven. Dat meldt vandaag, donderdag 8 september 2016, het Dagblad Suriname.

SVEM-woordvoerder Waldo Jameson heeft te kennen gegeven dat door het wanbeleid rond de uitkering, de leden in steeds diepere nood zijn komen te verkeren. In niet mis te verstane woorden werd de ‘harteloosheid’ van het ministerie van Defensie en de regering gehekeld. De wijze waarop er gesold wordt met de rechten en belangen van de ex-militairen die hun leven op het spel hebben gezet, werd misdadig genoemd. Al jaar en dag worden de ex-militairen van het kastje naar de muur gestuurd.

De SVEM kent rond de 1.400 leden waarvan ongeveer 450 mannen n een resocialisatiezorg zitten van de stichting. Ongeveer 20 tot 30 mannen ontvangen een uitkering van Srd 750 en de rest ontvangt Srd 200.

Prijzen Fernandes-brood de lucht in vanwege gebruik geïmporteerd meel

Fernandes heeft 'persstilte' ingelast


Er moet nu meer meel worden geïmporteerd, omdat de lokale meelproducent De Molen de afgelopen maanden veel minder heeft geproduceerd. De voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Bakkers, Carmen Tjin A Djie, zegt vandaag, 8 september 2016, in de Ware Tijd, dat niet alle meelsoorten die worden ingevoerd geschikt zijn om brood van te bakken.

Brood is onlangs fors duurder geworden en dit komt voornamelijk door de prijsverhoging van het basisproduct meel. 'Als de prijs van meel nu na drie maanden al 100 procent is gestegen, ben je gedwongen je prijzen aan te passen.''

De gevolgen van de prijsstijging zijn volgens Tjin A Djie niet alleen voor de gemeenschap een harde klap, maar voor de hele Surinaamse economie.

Op Facebook is forse kritiek geleverd op de recente tweede drastische verhoging van de broodprijs door Fernandes Bakkerij en vroeg men zich af hoe gerechtvaardigd het is. Het bedrijf had een soort enquête op Facebook geplaatst om te vragen wat mensen op hun brood doen. Dat schoot velen in het verkeerde keelgat en de soorten beleg die genoemd werden waren dan ook cynisch van toon, van gras tot zand. Door de vernietigende kritiek is Fernandes gestopt met het initiatief.

Het bedrijf werd benaderd voor een reactie maar de krant moest het doen met de mededeling dat er een 'persstilte' is ingelast.

'De broodproducenten zullen eerlijker moeten zijn tegen de consument. Ze kunnen aangeven dat de producten mogelijk minder lang houdbaar zijn, bij gebruik van andere meelsoorten', zegt voedseltechnoloog Ricky Stutgard. Hij zegt verder, dat de economische situatie ook de oorzaak ervan is dat ingrediënten die bakkers gebruiken uit verschillende landen moeten worden ingevoerd. De benodigdheden verschillen volgens hem aanzienlijk in kwaliteit, waardoor bij brood en broodproducten mogelijk kwaliteitsverschillen kunnen ontstaan .

'De nullen komen terug, straks zitten wij met 1 op 10, vervolgens 1 op 100 en tenslotte 1 op 1.000'

Econoom Samson: 'Meneer Hoefdraad denkt weer dat door dit keer te lenen bij de Wereldbank de koers stabiel wordt'

'Wie nog aan Suriname wil lenen, is of niet goed wijs of men heeft andere bedoelingen met het land' 


Het vertrouwen in de huidige regering is volgens econoom Guillermo Samson volledig komen weg te vallen. Ondanks al de beloftes in het verleden en vooral vóór de verkiezingen, is de koersontwikkeling op de valutamarkt momenteel ondragelijk. 

'De vraag naar dollars is per maand rond de 100 miljoen Amerikaanse dollar. Er wordt niet geproduceerd, niet geëxporteerd en er komen geen deviezen meer binnen. Meneer Hoefdraad denkt weer dat door dit keer te lenen bij de Wereldbank de koers stabiel wordt. Dit, zonder rekening te houden met de schuldpositie, rentestanden en het feit dat het geld niet in de productie wordt gestopt. Aan de andere kant moet men de ongebreidelde corruptieactiviteiten die doorgaan, niet vergeten', zegt Samson vandaag, donderdag 8 september 2016, in het Dagblad Suriname.

Suriname heeft 81 miljoen ontvangen van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Echter, er is weinig te zien van rapportages en verantwoording van het geld, waardoor Samson vreest dat de tweede tranche van het geld Suriname niet zal bereiken.

'Wie nog aan Suriname wil lenen, is of niet goed wijs of men heeft andere bedoelingen met het land. Al bij al hebben wij een regering die niet communiceert met het volk. De nullen komen terug. Straks zitten wij met 1 op 10, vervolgens 1 op 100 en tenslotte 1 op 1.000. Dan zitten wij weer in de positie van de jaren ’90 van de vorige eeuw', aldus Samson.

Mogelijk 16 september benoeming nieuwe districtscommissarissen

RO-minister Dikan: 'Binnenkort worden ze beëdigd door de president van Suriname'


De nieuwe districtscommissarissen (dc’s) zullen binnenkort benoemd en geplaatst worden op commissariaten. Dat zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) vandaag, donderdag 8 september 2016, in het Dagblad Suriname. De dc’s hebben hun opleiding al afgerond en zijn momenteel bezig met het afronden van hun stage. 

'Officieus waren de dc’s al klaar vanaf 1 september. Ze zijn bezig af te ronden en zo binnenkort worden ze beëdigd door de president van Suriname. Het ligt in de bedoeling dat de beëdiging in de maand september plaatsvindt', zegt de RO-minister.

De redactie van het Dagblad Suriname heeft van bronnen vernomen, dat de wisseling van de wacht vermoedelijk op vrijdag 16 september 2016 zal plaatsvinden. Volgens Dikan zullen alle 8 dc’s die de opleiding gevolgd hebben een district of ressort onder hun beheer krijgen. Het gaat bij deze om Teresa Cirino, Sarwankoemar Ramai, Audrey Hankers, August Bado, Joana Aroepa, Kenia Pansa, Ludwig Mettendaf en Adjakoemar Kali. Voor het eerst zullen daarbij alle ressorten bemand zijn.

Op dit moment hebben de districten Para, Brokopondo, Marowijne en Coronie al maanden waarnemers. Elk dc krijgt een salaris gelijkgesteld aan die van een onderdirecteur van een ministerie. Dat is volgens Dikan om en bij rond de Srd 4.000. Minister Dikan is niet op de hoogte van het feit dat NDP-parlementariër Remi Tarnadi bereid is zijn Assembleelidmaatschap in te ruilen voor de functie van dc van Coronie. 'Ik heb geen instructies gehad van de president hierover’, zegt hij.

Ten aanzien van het district Wanica had men besloten dat het district in twee ressorten gesplitst zou worden vanwege de uitgestrektheid en het groter worden van de bevolkingsdichtheid in het gebied. Er komt dus een afdeling Wanica Zuid-Oost en Wanica Noord-West.

President CBCS Tromp: 'Sint Maarten niet voornemens mij te schorsen'

Besluit tot schorsing moet, na aanbeveling Raad van Commissarissen, door beide landen genomen worden


Volgens de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp, is niet gebleken, dat de minister van Financiën van St. Maarten, Richard Gibson, voornemens is om tot schorsing van hem over te gaan. Dat schrijft hij in een brief van 26 augustus gericht aan Mayesi Hammoud, raadsvrouwe van de Financiën-minister van Curaçao José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran), waarin hij zich uitlaat over zijn voorgenomen schorsing, zo bericht de Amigoe vanmiddag, donderdag 8 september 2016.

Het besluit tot het overgaan van een schorsing moet, na een aanbeveling van de Raad van Commissarissen (RvC), door beide landen genomen worden. Dit is in de bankstatuten vastgelegd. 

Hammoud vertegenwoordigt Jardim, maar verwijst in een brief van 24 augustus aan de raadsman van Tromp, Mirto Murray, naar zowel de minister (zijnde Jardim), als de ministers (zijnde zowel Jardim als Gibson. Zo stelt ze: 'De ministers hebben besloten om over te gaan tot het bewerkstelligen van de schorsing van de president voor de duur van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM), welke schorsing bij landsbesluit zal moeten worden opgelegd.'

Tromp wordt namelijk door het Openbaar Ministerie verdacht van witwassen en belastingfraude in de privésfeer, in het kader waarvan vorige maand diverse huiszoekingen werden gedaan. Jardim kondigde als gevolg daarvan tijdens een persconferentie aan dat de bankpresident geschorst wordt. Maar, Tromp en zijn raadsman zijn van mening, dat de vereiste aanbeveling van de RvC om tot schorsing over te gaan niet bestaat: de meerderheid van de RvC vond namelijk dat het prematuur was om Tromp te schorsen.

In haar brief stelt Hammoud echter, dat de ministers voornemens zijn tot schorsing. Deze schorsing moet bij met redenen omkleed landsbesluit plaatsvinden: 'Er is nog geen formeel schorsingsbesluit nu er nog geen landsbesluiten zijn vastgelegd door de landen.' De bankpresident vindt dat de Sintmaartense Financiën-minister het bestaan van het voornemen tot schorsing en de daarvoor geldende redenen niet kenbaar heeft gemaakt.

'U maakt in uw schrijven wel melding van het beweerdelijk bestaan van een dergelijk voornemen bij de minister van Financiën van St. Maarten, doch maak ik uit uw brief op, dat u niet optreedt namens bedoelde minister, doch slechts de minister van Financiën van Curaçao. De door uw cliënt aanwezig geoordeelde redenen voor mijn schorsing zijn door u opgesomd in uw schrijven. Echter mij is een dergelijk voornemen van de minister van Financiën van St. Maarten, laat staan de openbare rechtspersoon van het land St. Maarten, niet gebleken. Voor zover dat voornemen zou bestaan is mij evenmin bekend wat de redenen van de minister van Financiën van St. Maarten dan wel het land St. Maarten zijn voor mijn schorsing en is mij niet de gelegenheid geboden mijn visie daaromtrent kenbaar te maken', schrijft hij in zijn verweer aan Hammoud.

Hammoud stelt echter in een eerdere brief, gedateerd 24 augustus., dat de ministers, dus zowel Jardim als Gibson, bij het voornemen tot schorsing diverse overwegingen hebben gemaakt. Eén van die overwegingen is het feit dat er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek naar financiële delicten door Tromp, terwijl het toezicht door CBCS op de financiële sector ‘mede betrekking heeft op het tegengaan van het plegen van dergelijke delicten’. Daarnaast loopt CBCS vanwege het onderzoek naar Tromp forse reputatieschade op.

Leerlingen Juan Pablo Duarte op Curaçao geëvacueerd vanwege stankoverlast

Stank waarschijnlijk afkomstig van de Isla-raffinaderij


De leerlingen van Juan Pablo Duarte VSBO zijn vanmiddag, donderdag 8 september 2016, om half een vanwege de stankoverlast, vermoedelijk veroorzaakt door de Isla-raffinaderij, geëvacueerd. Dat bevestigt Tico Vos, woordvoerder van het ministerie van Onderwijs in de Amigoe. 

Het is niet bekend of leerlingen of docenten door de stank onwel waren geworden. De school, gevestigd aan de Santo Domingoweg, heeft wel vaker last van de stankoverlast door Isla. In januari dit jaar werden de leerlingen ook al een paar keer naar huis gestuurd.

Het ministerie van Onderwijs verklaarde het toen beu te zijn: 'Dit kan zich niet blijven herhalen', stelde woordvoerder Tico Vos. Hij was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Bij de Isla-raffinaderij was vanmiddag geen woordvoerder beschikbaar om uitleg te geven over de oorzaak van de stankoverlast. In januari heeft een inspecteur van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur verklaard dat de toen veroorzaakte overlast als belangrijke reden een gedraaide windrichting had.

NLS'er Anthony ‘Pèncho’ Bertinus: ‘Ook gokbaas Corallo betrokken bij moord Wiels’

Bertinus noemt in Volkskrant ook de naam van loterijbaas Robbie dos Santos


De zelfverklaarde NLS’er (No Limit Soldiers) Anthony ‘Pèncho’ Bertinus (50), die nu in Nederland vastzit voor een overval, laat vandaag, donderdag 8 september 2016, in de Volkskrant weten uit de eerste hand te weten wie de opdracht gaf om Helmin Wiels te doden, wie hiervoor hebben betaald en hij noemt tevens het mogelijke motief voor de moord. Net als het Openbaar Ministerie noemt hij loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos, maar hij noemt ook de omstreden Italiaanse gokbaas Francesco Corallo en een derde gokbaas van wie de identiteit niet wordt genoemd. 

Volgens Bertinus, afkomstig uit Koraal Specht en die zichzelf eerder in de Nieuwe Revu een NLS-lid noemde, hebben de drie rijke gokbazen omgerekend 600 duizend euro bijeengelegd voor een huurmoordenaar die Wiels moest doodschieten, schrijft de krant. Maximus-verdachte Burney ‘Nini’ Fonseca zou hem dat in vertrouwen hebben verteld.

Over het motief zegt Bertinus ‘dat de politicus zich niet aan de afspraak had gehouden om zijn mond te houden over de goksector die zijn partij financierde’. 'Nini had gedacht dat ik me aan de zwijgcode zou houden die algeheel geldt op Curaçao. Maar, Nini wist niet dat Wiels een vriend van mijn vader was. Ik wilde weten wie er achter deze verschrikkelijke moord zit', aldus Bertinus. De drie mannen zouden elk 400.000 gulden hebben aangeleverd voor een huurmoordenaar. Eerdere geruchten dat men eerst Venezolaanse huurmoordenaars zocht om Wiels te doden, worden door Bertinus herhaald. Zij hadden Wiels in de gaten gehouden en zijn routines gevolgd, maar vonden het bedrag te laag. 'Daarop was de halfbroer van Dos Santos, Jamaloodin, aan zet', zegt hij verder in de Volkskrant.

Jamaloodin zou Fonseca hebben benaderd om de huurmoord te regelen en Fonseca zou via zijn lijfwacht schutter Elvis ‘Monster’ Kuwas hebben ingeschakeld. Die zit nu een levenslange gevangenisstraf uit. Bertinus was op de dag van de moord pas terug op het eiland. Hij keerde in april terug uit Nederland omdat zijn vader was overleden.

Bertinus werd eind februari 2014 opgepakt in de buurt van Koraal Specht voor het afpersen van Fonseca en het witwassen van geld. Dat was volgens hem niet lang na het bovengenoemde gesprek met Fonseca. Zaaksofficier Gert Rip zou hem zelf hebben gebeld om hem te informeren over zijn aanhouding en hij mocht ervoor kiezen om zichzelf aan te geven. Bertinus werd later vrijgelaten en op verzoek van de Nederlandse autoriteiten daarheen overgebracht.

Tijdens de regiezitting tegen Fonseca in augustus 2014 noemde Rip zowel Dos Santos als diens halfbroer en oud-minister, George Jamaloodin, als de opdrachtgevers en hij bestempelde de verklaringen van de getuigen Bertinus en Michael Leesly als nieuw materiaal in de zaak Maximus. Die zouden belastende verklaringen hebben afgelegd tegen Fonseca.

Advocate van Fonseca, Marije Vaders, benadrukte hierop dat er geen belastende verklaringen zijn, niet van Leesly en ook niet van Bertinus. Rip verduidelijkte dat Fonseca afgeperst werd, omdat bendeleider ‘Nuto’ Wawoe boos was dat ‘zijn jongens’ gebruikt werden om Wiels te doden. Dit wordt vandaag door Bertinus bevestigd.

Klik hier om het gehele bericht te lezen.

Advocate overweegt groepsvordering in te dienen tegen InselAir

Advocate Helder een van de gedupeerde passagiers vertraagde vlucht vanaf Hato


Advocate Salina Helder, die werkzaam is bij advocatenkantoor Spigt Dutch Caribbean, is van plan actie te ondernemen in de vorm van een groepsvordering tegen InselAir indien de maatschappij niet reageert op haar open brief. Helder was een van de gedupeerden die begin deze week uren vertraging had op Hato. Haar vlucht naar Aruba diende aanvankelijk maandagavond om kwart over negen te vertrekken. Uiteindelijk kon ze echter pas de volgende dag om kwart over tien 's morgens naar het eiland vliegen. Dit bericht de Amigoe vandaag, donderdag 8 september 2016.

Naar eigen zeggen was er sprake van onduidelijkheid en zeer slechte communicatie, waardoor het lange tijd niet duidelijk was wanneer de vlucht zou worden hervat.

De directeur van InselAir, Edward Heerenveen, heeft bevestigd dat er maandag meerdere vertragingen waren en dat die ook dinsdag voor vervelende situaties zorgden op de luchthaven. Met betrekking tot St. Maarten speelden de weersomstandigheden een rol. Ook het pilotentekort blijft de maatschappij parten spelen. Vorige maand verklaarde Heerenveen dat het acute pilotentekort eind september zal zijn opgelost. Er zijn namelijk tijdelijke buitenlandse krachten aangetrokken. In de tussentijd zullen de huidige co-piloten worden opgeleid tot captains, waardoor er over vijf maanden weer een lokale crew is. 'Het probleem is dat de piloten door de omstandigheden ook extra rust moeten krijgen. De veiligheid staat altijd voorop. We zijn blij met de piloten en onze andere bemanningsleden, die echt hun best doen om de passagiers te vervoeren, maar met slecht weer en andere omstandigheden buiten onze macht om, kunnen we helaas niet verder vliegen.'

In reactie hierop zegt Helder, dat er op haar vlucht echter geen sprake was van een ‘act of god’ oftewel onmacht, waardoor luchtvaartmaatschappijen geen vergoeding hoeven aan te bieden. 'De vlucht zou maandagavond om kwart over negen vertrekken, maar uiteindelijk stond er een te klein vliegtuig bij de gate, waardoor een heleboel passagiers niet mee konden vliegen. Achteraf bleek dat de bagage van sommige reizigers wel op die vlucht zat. Ze hebben ons uiteindelijk ondergebracht in het Hilton Hotel, zodat we even tot rust konden komen. Maar, dit proces kwam pas midden in de nacht op gang, omdat we het nieuws over de vlucht eerst moesten afwachten waardoor we amper konden uitrusten.'

Daarna kwam ze vast te staan op de parkeerplaats. Ze kon geen kant op, omdat ze geen kleingeld bij zich had en InselAir geen oplossing bood. Een schoonmaker gaf haar het geld, zodat ze alsnog van de parkeerplaats af kon komen. In de ochtend kregen ze een ontbijtbox met ‘een vieze boterham en wat fruit’. Bij aankomst op de luchthaven bleek de vlucht wederom vertraging te hebben. Er werden toen geen vouchers aangeboden voor eten of drinken. Uiteindelijk is de vlucht om kwart over tien 's ochtends vertrokken richting Aruba.

Volgens de advocate, die voor haar werk op het buureiland diende te zijn, is het verhaal van Heerenveen dus ‘leuk en aardig’, maar onjuist. 'Hij lijkt vooral boos te zijn op zijn klanten, die volgens hem maar een beetje overdrijven. Op onze route was er geen sprake van slecht weer, maar ik heb ter compensatie geen ticket gekregen.' 

Helder hoopt dat InselAir gehoor geeft aan haar oproep. 'Ik heb een open brief op de Facebookpagina van InselAir geplaatst en ben in afwachting van een reactie. Het is niet dat we tegen de maatschappij zijn. We vliegen nota bene met Insel, maar met elke stap die ze zetten laten ze zien dat ze zich niet inzetten voor de klant. Ze hebben de kans om het recht te trekken, maar dat doen ze niet.' Mocht de organisatie niet reageren dan zal ze juridische stappen nemen en overgaan tot een groepsvordering om de organisatie aansprakelijk te stellen.

CLO-voorzitter jammert bij minister Van Dijk-Silos over ingezonden stuk onderdirectrice Justitie Mansaram

'Onderdirectrice lijkt probleem te hebben met mijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee'


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft vandaag, donderdag 8 september 2016, in een brief zijn beklag gedaan bij minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie over een ingezonden stuk van onderdirecteur Sharmila Kalidien-Mansaram. Dat meldt Starnieuws.

De werknemersorganisatie van het ministerie had in een schrijven aangegeven het niet eens te zijn met enkele zaken bij het Bureau Familierechtelijke Zaken (BuFaZ). Hooghart vindt, dat in het artikel de veronachtzaming van de vakbeweging wordt gedemonstreerd.

De CLO-voorzitter merkt op, dat hij aangesproken wordt als Assembleelid, terwijl hij als vakbondsleider een brief heeft geschreven naar de minister. Volgens hem lijkt de onderdirectrice een probleem te hebben met zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee. 'Die mevrouw is bezig een en ander op te nemen voor de minister, blijkbaar in de hoop dat zij wordt benoemd tot directeur van het ministerie. Dit verhaal loopt dik in de wandelgangen', schrijft Hooghart aan de minister (zie hieronder).

De onderdirecteur lijkt volgens hem in geen geval te passen in het nieuwe tijdperk 'waarin wij streven naar een betere kijk op de mens', stelt de vakbondsleider.

Ministerie van Volksgezondheid heeft bij aanpak voorkomen zelfmoord aandacht voor zogenoemde wapendragers

Minister Pengel overhandigt Suïcide preventie- en interventieplan aan Justitie en Politie, CIVD en Defensie


In de afgelopen twee jaren hebben zeker tien personen die bij een gewapende macht werkten zelfmoord gepleegd. In enkele gevallen werd dat gedaan met het dienstwapen. Dit is reden geweest, om bij de aanpak ter voorkoming van zelfmoord speciale aandacht te besteden aan deze groep. In het Suïcide preventie- en interventieplan 2016-2020 van het ministerie van Volksgezondheid is daarom een speciaal actiepunt opgenomen voor deze groep, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 8 september 2016.

Zamora Pengel, coördinatrice geestelijke gezondheidszorg van Volksgezondheid, zegt dat zelfmoord plegen vergemakkelijkt wordt, wanneer men toegang heeft tot middelen waarmee de daad kan worden gepleegd. Niet alles kan worden veranderd, maar wat wel kan zijn maatregelen nemen, zodat mensen zich kunnen wapenen tegen invloeden van buitenaf.

Ze zegt, dat een belangrijke risicofactor bij het voornemen zelfmoord te plegen stress is. Het is daarom de bedoeling een systeem in te stellen, waarin mensen alarm slaan, wanneer ze mogelijke signalen opvangen. Hiervoor moeten personen getraind worden.

De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, heeft gisteren het Suïcide preventie- en interventieplan in het kader van Wereld suïcide preventie dag, 10 september, overhandigd aan het ministerie van Justitie en Politie, de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het ministerie van Defensie.

Hij benadrukte de noodzaak van een interdepartementale aanpak. 'We verliezen te veel levens aan iets dat we met z'n allen in belangrijke mate kunnen voorkomen', stelde hij. Met het plan beoogt het ministerie van Volksgezondheid binnen vier jaren de suïcide jaarprevalentie in Suriname met 10 procent terug te hebben gebracht.

Twee subdoelen zijn het vergroten van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor mensen met zelfmoordneigingen, nabestaanden van zelfmoordslachtoffers en het beperken van de toegang tot potentiële middelen die het risico op het plegen van zelfdoding vergroten.

Het Dagblad Suriname bericht, dat in de afgelopen vijftig jaren het aantal mensen dat is komen te overlijden als gevolg van zelfdoding gestegen is van 20 naar gemiddeld 130 per jaar. Jaarlijks worden alleen al op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ongeveer 700 mensen binnengebracht als gevolg van een suïcidepoging. De gemiddelde leeftijd waarop men suïcide pleegt in Suriname is 37 jaar.

Suriname behoort op dit moment nog in de top tien van suïcideprevalentie in de wereld, terwijl wij in de regio tot nummer twee behoren. Volgens minister Pengel is dit geen ranglijst waar Suriname deel van wil uitmaken. Dit biedt de noodzaak voor aanpak van het probleem, dat ook past binnen de taakomschrijving van het ministerie van Volksgezondheid.

Luchtvaartdienst: 'Haïtianen vliegen met Surinaamse luchtvaartmaatschappij naar Suriname'

Haïtiaanse luchtvaartmaatschappij Western Haïti Air PC vliegt niet op Suriname


De Luchtvaartdienst laat vandaag, donderdag 8 september 2016, in een persbericht weten, dat er geen charters door een Haïtiaans vliegtuig zijn uitgevoerd naar Suriname. Wel geeft ze aan, dat een nieuwe Surinaamse carrier, mogelijk Fly All Ways, eind augustus met Haïtiaanse passagiers is teruggekeerd uit Antigua en Barbuda.

De Luchtvaardienst meldt ook, dat het bij haa bekend is dat deze Surinaamse maatschappij vanuit Antigua doorgevlogen was naar Haïti om de passagiers op te halen. Of deze maatschappij op korte termijn nog meer charters zal uitvoeren, kon de Luchtvaartdienst niet vertellen. ‘We hoeven dat ook niet te weten, omdat het om een nationale vliegmaatschappij gaat die dus bevoegd is om binnen de ACS-landengroep charters en lijndiensten uit te voeren’, aldus een woordvoerder van de  Luchtvaartdienst.

Het Dagblad Suriname publiceerde op 2 september, dat de Haïtiaanse vliegmaatschappij Western Haïti Air PC een charter had uitgevoerd naar Suriname en dat er nog meerdere volgen. De publicatie kwam tot stand op basis van een interview met een passagier die zijn ticket bij Western Haïti Air PC had gekocht en inmiddels in Suriname is. Een kopie van het ticket overhandigde hij ook als bewijsmateriaal.

Doordat er vanaf 15 september een visumplicht geldt voor Haïtianen die naar Suriname willen reizen, spelen luchtvaartmaatschappijen in op deze situatie door extra charters uit te voeren. Dat Western Haïti Air PC tickets voor charters naar Suriname heeft verkocht is volgens het Dagblad Suriname een feit. Nu blijkt dat ze de charters niet met een eigen toestel uitvoeren, maar met een ingehuurd toestel van een Surinaamse maatschappij.

Ter informatie een artikel van de website HaitiLibre:

Haïti - FLASH : Suriname, Visa obligatoire pour les haïtiens
07/09/2016 09:19:49

Haïti - FLASH : Suriname, Visa obligatoire pour les haïtiens
Suite à l’importance du flux de migrant d’origine haïtienne et d’une plainte de la France, le Suriname a rendu obligatoire le 26 août dernier un visa pour les haïtiens qui entrera en vigueur le 15 septembre prochain.

Rappelons que le Gouvernement français via son Ambassade au Suriname, par courrier diplomatique s’était plaint que les migrants haïtiens passaient par le Suriname pour rejoindre en grand nombre la Guyane française pour y demander asile. Si la décision du Suriname, satisfait le Gouvernement français, elle ajoute par contre une entrave à la libre circulation au sein des pays de la Caricom

Selon des statistiques, plus de la moitié des passagers de la compagnie Insel Air, qui dessert le Suriname est d'origine haïtienne. Un rapport de mars 2016 a montré que la carte touristique, supposée attirer davantage d'hommes d'affaires et de touristes, avait plutôt facilité la tâche des passeurs de migrants. L'aéroport international du Suriname a été pris d'assaut par des haïtiens qui ne parlaient pas anglais et pour la plupart, ne savaient ni lire ni écrire (plus de 6,000). Certains étaient dans l'incapacité de fournir les documents d'autorisation pour les enfants qui les accompagnaient ou détenaient de faux documents. C'est en partie pour ces raisons que 500 haïtiens ont été retournés en Haïti.

Par ailleurs, les compagnies aériennes ont dû déposer leurs listes complètes de passagers au Ministère des Affaires étrangères du Suriname. Les passagers figurant sur ces listes auront droit à une carte touristique. Toutes les autres personnes en provenance d’Haïti, ayant un billet pour un voyage à destination du Suriname, après le 15 septembre 2016, devront obligatoirement être en possession d'un visa.

SL/ HaïtiLibre 

Tekeningen dieren van Frans Post uit Nederlands-Brazilië ontdekt uit periode 1637-1644

34 Bijzondere onbekende tekeningen ontdekt in Noord-Hollands Archief in Haarlem


In het Noord-Hollands Archief in Haarlem zijn 34 geheel onbekende tekeningen ontdekt van Frans Post (1612-1680). Deze zeventiende-eeuwse kunstenaar uit Haarlem, die tussen 1637-1644 in Nederlands-Brazilië werkte in het gevolg van gouverneur Johan Maurits van Nassau, werd beroemd met zijn schilderijen van Braziliaanse landschappen. Dat hij de inheemse flora en fauna op deze voorstellingen had geschilderd aan de hand van in Brazilië getekende voorstudies werd vermoed, maar tot nog toe was geen enkele plant- of dierstudie van zijn hand bekend. De tekeningen zijn het ontbrekende puzzelstukje in het oeuvre van de Haarlemse schilder, zo bericht de website Historiek.net vandaag, donderdag 8 september 2016.

Alexander de Bruin, conservator beeldcollecties van het Noord-Hollands Archief in Haarlem, trof de voorstudies van onder meer een witlippekari, grijpstaartstekelvarken, negenbandgordeldier, capibara, jaguar, witooropossum en blauwlipmeerkat bij toeval aan tijdens digitaliseringswerkzaamheden. Het verhaal van de ontdekking wordt gepubliceerd in het september-nummer van het internationale tijdschrift Master Drawings.

Reuzenmiereneter, Frans Post (1612–1680), ca. 1638-1643. Noord-Hollands Archief, Haarlem

De 34 dierentekeningen waren onderdeel van een groter portfolio met 160 tekeningen van vogels door de kunstenaars Pieter Holsteijn de Oudere en de Jongere. Het portfolio werd in 1888 geschonken aan het Noord-Hollands Archief, maar de tekeningen van Frans Post moeten waarschijnlijk al veel eerder in de map terecht zijn gekomen. Ze werden echter tot 2010 nooit opgemerkt.

Deze bijzondere vondst werd grondig onderzocht om vast te stellen dat de tekeningen ook echt door Post zijn gemaakt. Na vergelijking van de dieren op de tekeningen met die op de schilderijen kwam onomstotelijk vast te staan, dat het daadwerkelijk om werk van Post gaat. Zo vormen een schets in grafiet en een uitgewerkte tekening in gouache en aquarel van een capibara de voorstudies voor hetzelfde dier op een schilderij in het Louvre. Dit is het enige in Brazilië gemaakte werk waarop een inheems dier prominent is afgebeeld.

De groep bestaat uit 24 zeer gedetailleerde tekeningen in gouache en aquarel en tien tekeningen in grafiet. De meeste tekeningen zijn voorzien van opmerkingen in zeventiende-eeuws handschrift. Op de tekeningen in grafiet schreef Post zelf commentaar. Sommige opschriften zijn erg amusant: zo is het makaak-aapje ‘seer vriendelijck ende aerdich’, een jaguar ‘seer wreedt, vernielende ende starck’ en het gordeldier ‘smaeckt gelijck een hoen’. Tekeningen van planten moet Post ook hebben vervaardigd, maar deze werden niet aangetroffen in het archief.

Kort na de oprichting van de WestIndische Compagnie (1621) probeerde Nederland delen van Brazilië te veroveren op de Portugezen. Brazilië was het grootste suiker producerende land ter wereld. Op honderden suikerplantages werkten tot slaaf gemaakten uit Angola. Uiteindelijk versloegen de Nederlanders de Portugezen in 1630 en stichtten een kolonie. De komst van gouverneur Johan Maurits in 1637 moest zorgen voor stabiliteit en uitbreiding van het bezit.

Johan Maurits dacht groot. ‘Zo wijd de wereld strekt’ was zijn motto en dat blijkt uit de projecten die tijdens zijn zevenjarig verblijf tot stand kwamen. Er werden forten, bruggen, huizen en paleizen gebouwd. Mauritsstad werd de nieuwe hoofdstad. De aanvoer van Afrikaanse slaven werd in eigen hand genomen. De natuurlijke rijkdom van de nieuwe kolonie werd door wetenschappers en kunstenaars zoals Post vastgelegd. Zij documenteerden in korte tijd flora, fauna en de bewoners van het land. Indirect was hun kunstproductie een eerbetoon aan Johan Maurits.

De tekeningen zijn van 7 oktober 2016 tot en met 8 januari 2017 te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam, samen met zes schilderijen van Post, een wandkaart én opgezette dieren uit Naturalis Biodiversity Center in Leiden, in de tentoonstelling Frans Post. Dieren in Brazilië.

MVV-kosten voor studenten kunnen door NOB worden gefinancierd

Met borgstelling kan MVV door onderwijsinstelling aangevraagd worden bij IND

'In principe wordt geen enkele aanvraag voor studiefinanciering afgewezen'


Studenten die in Nederland willen studeren, kunnen voor kosten die gemaakt worden bij de aanvraag van Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) nu ook terecht bij de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB). Onderwijsinstellingen in Nederland eisen een storting van het inschrijf- en collegegeld, boekengeld en ook de jaarkosten voor levensonderhoud, die tot euro 13.664 kunnen belopen. Deze drempel blijkt vaak te hoog voor studenten die interesse hebben in een studie in Nederland, zo bericht de NOB vandaag, donderdag 8 september 2016, in een persbericht. 

In samenwerking met de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en De Surinaamsche Bank (DSB Bank) wordt nu hierin voorzien. Met een garantiestelling van de NOB gaat de student of de ouder naar de SPSB of de DSB voor een voorfinanciering, waarna de middelen door de bank worden overgemaakt naar de bankrekening van de onderwijsinstelling in Nederland. Op basis van deze borgstelling wordt dan de MVV door de onderwijsinstelling aangevraagd bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in Nederland. De jaarkosten worden bij aanvang van de studie door de onderwijsinstelling teruggestort, waardoor de student gelijk ook het geld ter beschikking heeft voor het eerste studiejaar. Direct daarna wordt de voorfinanciering voor de student door de NOB afgelost bij de SPSB of bij de DSB.

Met deze nieuwe voorziening voldoet de bank aan haar credo dat in principe geen enkele aanvraag voor studiefinanciering wordt afgewezen. Deze borgstelling is recentelijk door ouders en studenten vaak verward met de borgstelling voor het aanvragen van een studielening bij de NOB, stelt de instelling in haar persbericht.

Zoals bij elke kredietinstelling is ook bij de NOB een borg nodig bij het aanvragen van de studielening. Dat is altijd zo geweest. Desalniettemin is tot nu toe geen enkele aanvraag afgewezen, omdat de student geen borg kon aanwijzen.

De NOB betreurt het, dat recent in De Nationale Assemblee is aangegeven dat de bank mensen zou dwingen om gelijk te beginnen met de aflossing. Integendeel, de bank kent bij de aflossing van de studiefinanciering naar alle studenten een erg flexibele opstelling. Wat wel gebeurt, is dat het advies aan ouders van studerende kinderen wordt gegeven, om te proberen reeds vroeg minimale aflossingen te plegen. Ook al zou het slechts de rente zijn. Dit komt hun kind, dat na de studie de terugbetaling moet doen, ten goede. Als de ouders dit niet kunnen opbrengen, worden zij hiertoe niet gedwongen door de bank. De enige leningen die de bank geweigerd heeft, zijn die aan studenten die in het buitenland willen studeren en reeds bij de aanvraag aangeven dat het niet hun bedoeling is terug te keren naar Suriname. 'Wij bouwen aan kader dat terugkomt', motiveert NOB-directrice Wonnie Boedhoe deze stellingname van de bank in het uitgebrachte persbericht.

Een vraag die vaak geopperd wordt bij de overweging om niet terug te keren, is of er wel werk zal zijn bij terugkeer. Het geven van deze garantie ligt helaas niet in het vermogen van de bank. Ook niet aan studenten die in Suriname een opleiding genieten met een studielening van de NOB. Overigens bepaalt de student zelf de hoogte van de lening. Immers, niet alle studenten hebben het maximumbedrag dat de bank biedt ook echt nodig. Sommigen hebben de financiering nodig als aanvulling op geld dat hun ouders wel ter beschikking kunnen stellen. Dit is ook merkbaar bij werkende studenten die aan een particuliere instelling studeren, maar onvoldoende financiën hebben om de studie te bekostigen. Deze groep volwassenen die al werken en alleen voor het collegegeld een studielening aanvragen, wordt gevraagd om direct te beginnen met de aflossing. Het is weleens voorgekomen dat deze laatste groep van studenten bij onderzoek van de bank te veel schulden bleek te hebben. Aan deze personen wordt het advies gegeven om hun schuldenlast terug te brengen en het volgend collegejaar weer aan te kloppen voor studiefinanciering.

De NOB hoopt met deze uiteenzetting de ruis die is ontstaan over de studiefinancieringen, te hebben weggemaakt.

Hindoes wereldwijd boos op een Belgische bierbrouwer

Brouwer gebruikt afbeelding god Ganesha op etiket biertje Jack's Precious IPA

'Ganesha verbinden aan een alcoholische drank is zeer respectloos'


Boze hindoes vragen aan de Belgische brouwerij The Musketeers in het Oost-Vlaamse Ursel om de afbeelding van de god Ganesha van het etiket van haar bier Jack's Precious IPA te verwijderen. Dat meldt Rajan Zed, de oprichter van de Universal Society of Hinduism, die hindoes van over de hele wereld wil vertegenwoordigen, aldus de Belgische krant De Morgen vandaag, donderdag 8 september 2016.

Zed vindt de afbeelding van Ganesha 'zeer ongepast' en vraagt de brouwerij haar verontschuldigingen aan te bieden.

Op het etiket is Ganesa te zien met een koksmes en een worst in de handen en met het label van de brouwerij op het hoofd. Volgens Rajan Zed is het ongepast om hindoeïstische godheden te gebruiken voor commerciële doeleinden, omdat dat de gelovigen kwetst.

'Ganesha wordt zeer diep vereerd in het hindoeïsme en moet vereerd worden in tempels of schrijnen bij mensen thuis, en niet uit commerciële hebzucht worden gebruikt om bier te verkopen. Ganesha verbinden aan een alcoholische drank is bovendien zeer respectloos.'

'Het hindoeïsme is de oudste nog levende en op twee na grootste godsdienst in de wereld, met ongeveer een miljard aanhangers en een rijke filosofische gedachte, en mag niet lichtzinnig worden opgevat. Symbolen van eender welk geloof, groot of klein, mogen niet worden misbruikt', aldus Zed.

Ganesha wordt in het hindoeïsme vereerd als god van de wijsheid, die hindernissen wegneemt en die door de gelovigen wordt aangeroepen vooraleer ze beginnen aan een grote onderneming.

Dit meldt de brouwerij over haar in opspraak geraakt biertje op zijn website:

'Jack’s Precious IPA is een uitgesproken India Pale Ale, gebrouwen zoals een echte IPA volgens The Musketeers moet zijn: in balans en toch anders. Het is een verfrissend en licht doordrinkbaar degustatiebier met een alcoholpercentage van 5,9%. Jack’s Precious IPA heeft het karakter van een floraal boeket met een citrusaccent. Het bier smaakt zacht fruitig en romig. De bitterheid van de bloemige en kruidige hop is niet overheersend. Het bier heeft een lichttroebele bleekgouden kleur met een sneeuwwitte schuimkraag die achterblijft als een zijden rand na het degusteren.'

President Bouterse: 'Er moet een totale evaluatie gezondheidszorg plaatsvinden'

'Nu de situatie precair is, duiken zaken op die 40 jaar verborgen waren en over het hoofd zijn gezien'


Er dient volgens president Desi Bouterse een totale evaluatie plaats te vinden van de gezondheidszorg. Hij onderkent dat de gezondheidszorg te lijden heeft van de economische situatie. Daarom zijn alvast de ernstige noden gelenigd, aldus Bouterse, zo bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 8 september 2016. 

De president zegt dat hij een diepgaand gesprek heeft gehad met professionals van het presidentiële team. Voorlopig is een deel van de middelen die nodig zijn vrijgemaakt. Het ministerie van Financiën heeft een deel van de schuld van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en 's Lands Hospitaal, overgenomen. Het gaat om Srd 10 miljoen. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen weer goederen bestellen bij leveranciers. Eerder heeft het AZP ook een financiële injectie van Srd 25 miljoen gekregen, waarmee schuldeisers kunnen worden betaald.

Nu het eerste deel achter de rug is, volgen de verdere stappen, zegt Bouterse. Hij stelt verder, dat de totale evaluatie wel nodig is. Nu de situatie precair is, duiken zaken op die veertig jaar verborgen waren en vaak over het hoofd werden gezien.

De particuliere ziekenhuizen vinden dat de regering naar de gehele gezondheidszorg moet kijken en niet alleen naar een deel van de overheidsziekenhuizen. De overheidssubsidie werd in 2014 stopgezet, zonder dat inkomstenverhogende maatregelen kwamen, waaronder de aanpassing van de ligdagtarieven.

Opgeslagen asbest op terrein Isla, Curaçao, niet goed gemarkeerd

Asbest is gedurende zo'n tien jaar onverantwoord opgeslagen en geruimd


De plekken waar overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) op het Isla-terrein asbest heeft opgeslagen, zijn niet deugdelijk gemarkeerd. Dat blijkt uit een rapportage van de Milieudienst die op 7 augustus van dit jaar is opgesteld, zo zegt advocate Olga Kostrzewski vandaag, donderdag 8 september 2016, in het Antilliaans Dagblad.

De informatie is tijdens een besloten zitting van het Hof ter sprake gekomen, waarin de raadsvrouw en haar kantoorgenoot Achim Henriquez eisen, dat het Hof aan het Openbaar Ministerie (OM) vraagt om tot vervolging over te gaan van RdK en overheids-nv Curaçao Refinery (CRU) voor de onverantwoorde manier waarop asbest circa tien jaar is opgeslagen en geruimd.

'Het verslag is op 7 augustus opgesteld, dus drie dagen nadat wij namens cliënt Fundashon Promové Derechi Humano Curaçao (FPDHC) een klaagschrift bij het Hof indienden. Dat rapport verwijst naar een inspectie die op 17 juli van dit jaar heeft plaatsgevonden. Het OM heeft eerder verklaard niet tot vervolging over te kunnen gaan door het ontbreken van een onderzoek vanuit de Milieudienst. Naar nu blijkt heeft de Milieudienst al op 17 juli de locatie geïnspecteerd', aldus de advocaat.

Kostrzewski verklaarde ook, dat het rapport van de Milieudienst vermeldt dat het gebied waar de met asbest gecontamineerde buizen liggen nu volledig is schoongemaakt en met asfalt bedekt. De dienst schrijft dat om vast te kunnen stellen of het gebied asbestvrij is, het rapport van RdK afgewacht moet worden.

'Wij doen aangifte van een strafbaar feit tegen RdK en nu wacht het OM het rapport van de overheids-nv af om te kunnen beslissen of er wel of niet wordt vervolgd. Voor ons is dat hetzelfde als wanneer dezelfde arts die ervan wordt verdacht dat door zijn schuld een patiënt is overleden, een autopsierapport opstelt en het OM aan de hand van dat rapport beslist of de medicus wel of niet wordt vervolgd', aldus Kostrzewski.

De raadsvrouw verklaarde zich zorgen te maken over de gevolgen van het asbest dat in de grond is opgeslagen. 'Het kan in de bodem zijn doorgedrongen, in het water zijn beland, ik maak mij daar zorgen over.'

Bij de besloten zitting is heel lang gediscussieerd over de vraag of FPDHC ontvankelijk is en of er door de overheids-nv wel of geen strafbaar feit is gepleegd, aldus de raadsvrouw.

OM-woordvoerder Norman Serphos verklaarde desgevraagd, dat het OM zolang er geen vonnis in deze zaak is gewezen, geen commentaar erop kan leveren. President-commissaris Mariselle Maduro van RdK bevestigde tegenover het Antilliaans Dagblad, dat de raad aan de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) de opdracht heeft gegeven om twee zaken uit te zoeken. Soab moet toetsen of de gemaakte kosten en extra kosten in verband met het meerwerk bij het ruimen, gerechtvaardigd zijn. Ook moet Soab toetsen of het ruimen van het asbest conform de daarvoor geldende regels is gebeurd. Dat onderzoek is nu afgerond en wordt volgende week binnen de raad besproken, aldus Maduro.

Directeur Geomaly Martes van Soab bevestigde, dat het Soab-onderzoek is afgerond. Het was de directeur niet bekend of Soab, die niet deskundig is op het gebied van milieu, een extern bureau voor dat deel van het onderzoek heeft ingeschakeld, of dat er gebruik is gemaakt van deskundigen die eerder door de RdK zelf al zijn ingeschakeld.

Aqualectra vraagt ook Hof op Curaçao vast te stellen dat bij bedrijf 'sprake was van wanbeleid'

Bedrijf ziet ook graag dat namen worden genoemd van verantwoordelijken voor wanbeleid


In navolging van het Openbaar Ministerie (OM), daarin gevolgd door Fundashon Akshon Sivil (FAS), heeft gisteren ook overheidsnutsbedrijf Aqualectra het Hof van Justitie verzocht vast te stellen dat bij het energiebedrijf ‘sprake was van wanbeleid’ in de periode 2010-2012, toen het kabinet-Schotte aan de macht was. Dit bericht vandaag, donderdag 8 september 2016, het Antilliaans Dagblad.


Aqualectra vraagt het Hof ook, voor zover mogelijk, ‘de personen te benoemen die voor dat wanbeleid verantwoordelijk zijn’. Dat waren volgens het onderzoeksrapport van professor en oud-rechter Huub Willems in de onderzochte periode meerdere personen, waaronder toenmalige premier Gerrit Schotte (MFK) die als bewindspersoon de gehele energieketen naar zich toe had getrokken. Maar, ook president-commissaris Oswald van der Dijs, commissaris Werner Wiels en diverse adviseurs zoals onder andere advocaat Eric de Vries van het kantoor HBN Law.

Aqualectra verzoekt het Hof verder ‘één of meer (rechts)personen voor een door het Hof te bepalen periode te benoemen’, als bestuurder dan wel commissaris. Hun taak en opdracht alsmede bevoegdheid, zou moeten zijn om voor en namens het energiebedrijf ‘al die acties te nemen die nuttig of noodzakelijk zijn om tot vergoeding van de door Aqualectra geleden schade te komen’. Hiermee is Aqualectra de eerste en tot nu toe enige van de drie onderzochte overheids-nv’s in de energieketen die actie onderneemt na het verschijnen van het eindverslag-Willems in verband met de civiele enquête-procedure, eerst aangezwengeld door FAS en later opgestart door het OM.

Om het hele bericht te lezen klikt u hier.

UTS reageert op vragen SP-Tweede Kamerlid Van Raak: 'UTS beschikt niet over een casinolicentie'

UTS heeft geen casinolicentie en is niet verantwoordelijk voor meldingen van ongebruikelijke transacties 


'UTS beschikt niet over een casinolicentie.' Dat is het bondige antwoord van de telecomprovider op nieuwe vragen van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak over de goksector op Curaçao.  Die vragen zijn gericht aan de minister van Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken, maar de rdactie van het Antilliaans Dagblad legde ze voor aan UTS, zo schrijft het dagblad vanochtend, donderdag 8 september 2016.

Omdat UTS geen casinolicentie heeft is het bedrijf ook niet verantwoordelijk voor meldingen van ongebruikelijke transacties en belastingafdrachten. Dat UTS faciliteiten verleent aan online-casino’s klopt, maar de wet ‘staat niet toe dat onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende aanvragers’ van telecommunicatiediensten.

Het klopt dat KPMG al meer dan vijftien jaar de jaarrekeningen van UTS opstelt, maar daarvoor is steeds een selectieprocedure geweest waaraan ‘alle zogenoemde grote accountantsbureaus konden meedoen’.

En over de andere werkzaamheden van de consultant: 'KPMG verzorgt zo nu en dan advieswerkzaamheden voor UTS nadat de Raad van Commissarissen met de opdrachtformulering akkoord is gegaan.' UTS beantwoordt niet de vraag of de constructie van master- en sublicenties voor de gokindustrie een wettelijke basis heeft. 'Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de bevoegde overheidsinstantie(s) te Curaçao.'

LVV-minister Algoe: 'Venezolaanse vissers nog niet uitbetaald, omdat afnemers geld niet op tijd overboeken'

'Uitbetaling door Cevihas heeft te maken met efficiëntie, zodat vissersboten niet te lang in haven liggen'


Dat de Venezolaanse vissers nog niet zijn uitbetaald voor hun product heeft alles te maken met het feit, dat de afnemers het geld niet op tijd overmaken. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zegt vandaag, donderdag 8 september 2016, op Starnieuws dat de Venezolaanse vissers voor diverse bedrijven werken. De afspraak is, dat de afnemers het geld voor hun leveranciers storten op de rekening van de Centrale voor Vissershaven in Suriname (Cevihas), die daarop de vissers uitbetaald. 

Wat volgens hem nu speelt is, dat sommige afnemers het geld niet op tijd hebben gestort voor Cevihas. Hij benadrukt, dat Cevihas zelf geen vis opkoopt. De uitbetaling door Cevihas heeft alleen te maken met efficiëntie, zodat de vissersboten niet te lang in de haven blijven.

Een aantal Venezolaanse vissers heeft zijn beklag gedaan over de late uitbetaling, waardoor zij geen geld voor hun gezinnen kunnen sturen in Venezuela.

Minister Algoe zegt, dat de vissers hem ook hebben gewezen op het probleem van de ijsvoorziening. Hij onderkent dat er een vertraging is in de levering van ijs, nu de ijscentrale van SAIL is uitgevallen. Op dit moment is Cevihas de enige ijsleverancier aan de vissersboten en is de capaciteit van het bedrijf ontoereikend om meteen te voorzien in de behoefte. De moderne ijsfabriek van Cevihas is bijna drie jaar geleden in gebruik genomen. De bewindsman verwacht dat SAIL binnenkort door alle voedselveiligheidscontroles zal zijn, zodat dit bedrijf weer ijs kan leveren aan de vissersboten.

Hij merkt op dat veel van de Venezolaanse boten al op zee zijn om te vissen. Het gaat volgens hem in deze om enkele vissers waarvoor de gelden niet op tijd zijn overgemaakt door hun afnemers.

Clifton Limburg stookt onrust via zijn radioprogramma met suggestieve niet onderbouwde opmerkingen over koersontwikkeling

'Limbo' ziet in koersstijging complot van oppositie door 'dirigenten' en 'regisseurs in buitenland' en andere spoken...


'Men is bezig hetzelfde script van mei ’99 toe te passen', aldus Clifton Limburg, radiopresentator bij de staatszender SRS en woordvoerder van het Kabinet van de President gisteren in zijn radioprogramma Bakana Tori. 'Limbo' trekt met de koersstijgingen een parallel tussen de periode Wijdenbosch en het heden en meent dat evenals in de aanloop naar de val van Wijdenbosch in 1999 als president, ook nu bewust met politieke motieven de koersen omhoog worden gejaagd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 8 september 2016.

De volgende fase is om de mensen op straat te krijgen in protest. Er zouden volgens Limburg voorbereidingen getroffen worden richting oktober. 'Er gebeurt iets', citeerde hij een uitspraak van Wijdenbosch kort vóór zijn val.

De Centrale Bank van Suriname maakte dinsdag met een persbericht bekend, dat de snelle koersstijging niet komt door de huidige economische situatie. Die conclusie is getrokken door een overlegorgaan van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de algemene banken, de vereniging van cambiohouders dat dinsdag door de president van de Centrale Bank is geïnitieerd. 'De ontwikkelingen die zich de afgelopen dagen manifesteren op de valutamarkt, worden voornamelijk gedreven door speculatie', zegt het persbericht.

Ook op Facebook zijn discussies gaande over de achtergrond van de koersstijgingen. Limburg die dit onderstreepte liet blijken, dat het de bedoeling is dat in elk geval voordat Suriname zich economisch herstelt, moet worden toegeslagen. 'We hebben die info', klonk het stellig uit de mond van Limburg die sprak van dirigenten die zich van tijd tot tijd vervoegen bij de regisseurs in het buitenland. 'Een van hen is nu in het buitenland', aldus Limburg, zonder een naam te durven noemen, maar duidelijk verwijzend naar VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi die deze dagen in Nederland is.

Regering heeft nog steeds geen nieuw stroomtarief per september vastgesteld

EBS wordt door een professioneel team doorgelicht om tot een juist tarief te komen


De regering is er nog niet uit wat het nieuwe stroomtarief moet worden die in september zou ingaan. President Desi Bouterse zegt, dat het om een gecompliceerde zaak gaat. 'Misschien gaan wij meer tijd nemen dan was gepland.' Dit meldt Starnieuws vanochtend, donderdag 8 september 2016.

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal door een professioneel team worden doorgelicht. Er zijn verschillende bedragen voor de kostprijs van het bedrijf. 'Dit team moet uiteindelijk in Godsnaam ons een juist tarief geven, waardoor wij kunnen kijken wat wij samen met onze bevolking kunnen doen', zegt Bouterse. Hij verwacht hier wel uit te zullen komen.

Met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is afgesproken, dat de subsidie aan de EBS afgebouwd moet worden per 1 januari 2017. De tweede verhoging zou per 1 september moeten plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. Als het bedrijf eerst moet worden doorgelicht is september niet haalbaar. De president houdt daar rekening mee. Dit betekent, dat met IMF over deze kwestie nog gesproken moet worden. 

Er is verschil van mening tussen diverse betrokkenen over de werkelijke kosten van de EBS. De stroomprijs moet daarop worden gebaseerd. Dit houdt in dat binnen het bedrijf bezuinigingen worden doorgevoerd.

De bond bij de EBS is sinds 17 augustus in actie. Geëist wordt om ten minste een deel van de overeengekomen collectieve arbeidsovereenkomst uit te voeren. De president had eerder in een brief aangegeven, dat er geen ruimte is voor een verhoging van het salaris. De bond blijft persisteren en is in beraad.

‘Albert Helman, rebel en pionier’ - Caraïbische Letterendag Amsterdam 17 september

Tijdens 'Helman-avond' wordt zijn biografie gepresenteerd geschreven door Michiel van Kempen


De Surinaamse schrijver Albert Helman (1903-1996, pseudoniem van Lou Lichtveld) staat centraal op de zevende Letterendag van de Werkgroep Caraïbische Letteren. Die vindt plaats op zaterdagavond 17 september in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Verschillende artiesten werken mee aan de avond, onder meer Kenny B en Manoushka Zeegelaar Breeveld, terwijl werk van Helman zelf wordt uitgevoerd door pianist Hessel bij de Leij en alt-mezzosopraan Charlotte van Stoppelenburg. 

Helman was de eerste migrant-schrijver uit het Caraïbisch gebied. Een multitalented kosmopoliet die onder meer actief was als componist, journalist, taalkundige en minister. Hij debuteerde als auteur in 1926 met Zuid-Zuid-West, een roman over Suriname en de verwaarlozing en uitbuiting ervan door de Nederlandse kolonisator. Tientallen romans, dichtbundels en composities zouden volgen.

In zijn lange leven ging hij om met de groten van de twintigste eeuw: Joris Ivens, George Orwell, Bela Bartók, Frida Kahlo.

De Letterendag is opgebouwd rond vier facetten van Helman’s veelzijdige persoon; de musicus, de eerste migrant-schrijver, de avant-gardist en de kosmopoliet. Via woord, muziek en beeld wordt zijn nalatenschap tot leven gebracht en tegelijkertijd gespiegeld aan het heden; hoe inspireert hij nog altijd de jongste generatie schrijvers en kunstenaars?

Hoogtepunt van de avond is de presentatie van het boek Rusteloos en overal, een biografie van Albert Helman waar Michiel van Kempen tien jaar aan werkte. 'In dat lange leven van Helman kom je zowat alles tegen wat er echt toe deed in de twintigste eeuw. Dat is werkelijk ongelooflijk.' 


Michiel van Kempen (1957) is docent Nederlands en bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte tien jaar lang aan deze biografie van Albert Helman. Hij publiceerde eerder over Helman de essaybundel Kijk vreesloos in de spiegel (1998), bezorgde Helmans verspreide poëzie in Adyosi/Afscheid (1994) en een heruitgave van De sfinx van Spanje (2011). Verder tekende hij voor de grootse, tweedelige Geschiedenis van de Surinaamse literatuur (2003) en voor tal van andere studies over de literatuur van Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, alsook bloemlezingen als de Spiegel van de Surinaamse poëzie (1995), Hoor die tori! (1990) en Voor mij ben je hier (2003). Hij ontving voor zijn werk onder meer de ANV Visser Neerlandia Prijs en werd zowel door Suriname als door Nederland geridderd.


Diverse artiesten, kunstenaars, schrijvers en bekenden van Helman leveren een bijdrage aan het programma, onder wie Felix Burleson, Shrinivási, Thea Doelwijt, Rihana Jamaludin, Sherman de Jesus, Pim de la Parra en Ruth San A Jong. De band Rudy Bennett’s New Motion onder leiding van Helmans kleinzoon Flip van Vliet sluit de avond muzikaal af.

Meer over Albert Helman.
Meer over Michiel van Kempen. 

De presentatie van de Letterendag is in handen van Ivette Forster en Maarten van Hinte.

Datum, aanvangstijd en locatie 
Zaterdag 17 september, aanvang 19.00 uur precies, einde ongeveer 22.00 uur.
Locatie: OBA-Theater, 7e Verdieping van de Centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) aan de Oosterdokskade 143 (5 min. vanaf Amsterdam CS).
Tickets 
Tickets kunnen uitsluitend gereserveerd worden door € 12,50 over te maken op bankrekeningnummer NL 26 INGB 000 302 7698 t.n.v. Werkgroep Caraibische Letteren, Amsterdam, onder duidelijke vermelding van naam, adres en emailadres. U ontvangt GEEN betalingsbevestiging.
Uw kaarten liggen klaar op de avond van de lustrumviering bij de entree.

De avond wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Prins Bernhard Fonds Noord-Holland.