woensdag 14 september 2016

Werknemers BBS niet gewaardeerd: 'Ik voel me net een slaaf'

Zaken als voedingstoelagen, overuren en bevorderingen zijn weg komen te vallen

Personeel bang om naar bond te stappen, omdat iemand die dat doet gedreigd wordt met ontslag 


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 14 september 2016, van 'twee wel ingelichte bronnen' te hebben vernomen,  dat zaken binnen de Beveiliging- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) niet goed verlopen. Beweerd wordt, dat werknemers niet gewaardeerd worden voor het werk dat zij verrichten.

De leiding komt steeds met ‘oneerlijke’ maatregelen voor de dag, die het leven van de medewerkers ondraaglijk maakt. Zo zijn bijvoorbeeld zaken zoals voedingstoelagen, overuren en bevorderingen weg komen te vallen. In principe heeft de werknemer recht op honderd uren aan overwerk. Maar, dat mag volgens de bron niet meer. Ook is de motivatie om te werken helemaal komen weg te vallen, omdat vanwege een te strakke discipline de leden bij het minste en geringste geschorst worden.

Men is zelfs bang om naar de bond toe te stappen, omdat een ieder die naar de bond stapt gedreigd wordt met ontslag of tegen hen een rapport wordt opgemaakt, waardoor zij voor twee of drie weken geschorst worden.

Er is eveneens aangegeven, dat de werkomstandigheden zeer slecht zijn. Bij het uitoefenen van hun werkzaamheden is er vaak geen ventilatie voor de medewerker en geen water. De bond onder voorzitterschap van John Seedorf is volgens de bron ook inactief. De bond kan niets doen voor de werknemers. Er wordt onder andere niet met de bond afgestemd en het vermoeden bestaat dat de bond zelf geen inspraak heeft betreffende zaken van het personeel van de BBS.

'We hebben als het ware geen rechten meer, alleen maar plichten. Ik ben een overheidsambtenaar, maar voel me net een slaaf', zegt een medewerker die anoniem wil blijven. Momenteel zijn ongeveer 250 tot 300 mensen werkzaam binnen de BBS. Er is zelfs gezegd, dat als zaken zo doorgaan, men er zeker van is dat werknemers zullen verdwijnen en elders werk zullen zoeken.

De BBS is onder andere belast met de beveiliging van personen en goederen die zich bevinden in overheidsgebouwen, op openbare locaties en markten en de beveiliging en bijstand van uitbetalingen in stad en district.

Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao: Betaling doen of gift geven is geen bewijs van stemfraude

Rechtszaak op Sint Maarten rond overreden van kiezers in 2010 om te stemmen op United People Party

Zaak ook van toepassing op Curaçao en de BES-eilanden


Een betaling doen of een gift geven aan een persoon, betekent niet vanzelfsprekend dat er sprake is van stemfraude. Dit zeker indien de betaalde persoon zich vrij voelde om te stemmen op de politieke partij van zijn of haar keuze. Dat blijkt uit het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg vanochtend, woensdag 14 september 2016, uitgesproken in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Roy Heyliger (62), oom van politicus Theo Heyliger (op Sint Maarten), zo bericht de Amigoe. Heyliger werd dus vrijgesproken van stemfraude. 

Dit vonnis is door het gerecht op St. Maarten uitgesproken, maar geldt zoals alle andere vonnissen, ook voor Curaçao en de BES-eilanden en vice versa. Het OM eiste van de rechter om Heyliger een gecombineerde straf op te leggen, van drie maanden gevangenisstraf geheel voorwaardelijk, een werkstraf van 200 uur te vervangen door 100 dagen, twee jaar proeftijd en ontzetting van het recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te kiezen en tot lid van deze organen gekozen te worden.

Volgens de Officier van Justitie was er in de periode van 15 tot en met 17 september 2010 in de voormalige Antillen, sprake van (voorwaardelijke) opzet om de kiezers te overreden om hun stem uit te brengen op de United People Party.

Heyliger werd vertegenwoordigd door advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, die voor vrijspraak pleitte en deze zaak ook heeft gewonnen. Volgens het gerecht kan op basis van het dossier worden vastgesteld dat de medeverdachten (vier ex-agenten) geld hebben gevraagd aan Heyliger en dat hij hen dat geld ook heeft gegeven. Heyliger heeft die vier personen enveloppen met daarin 300 dollar gegeven, aldus de Officier van Justitie. Eveneens staat naar het oordeel van het gerecht vast dat Heyliger dat geld heeft gegeven met de bedoeling hen te bewegen om op de UP Party te stemmen. Het gerecht heeft van de raadsman begrepen dat deze wijze van kiezers beïnvloeden ‘common practice’ is op St. Maarten. Hij voerde ter zitting aan dat veel kiezers zich bij verschillende politieke partijen melden voor geld of goederen, zonder in ruil daarvoor hun stem te ‘verkopen’. 'Betoogd kan worden dat deze praktijk zeer onwenselijk is en ernstig afbreuk doet aan de democratie.' Daarmee staat echter nog niet vast, dat stemfraude wettig en overtuigend bewezen kan worden.

Alle betrokkenen hebben stellig ontkend dat sprake is geweest van een overeenkomst, of dat er enige voorwaarde voor de betaling is gesteld. 'Medeverdachten hebben verklaard zich vrij te hebben gevoeld om, ondanks de betaling, op een andere partij dan de UP Party te stemmen, en dat ook daadwerkelijk te hebben gedaan, hetgeen onderstreept dat zij zich niet hebben gebonden.'

Dit alles maakt naar het oordeel van het gerecht, dat niet bewezen kan worden dat sprake is geweest van omkoping. Een poging, die eruit zou kunnen bestaan dat Heyliger om een toezegging vraagt, terwijl de wederpartij niet meewerkt, kan evenmin worden bewezen. Daarnaast is niet komen vast te staan dat de medeverdachten kiesgerechtigd waren, aldus het gerecht. Dus werd Heyliger vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie heeft twee weken de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.

Vakbonden op Curaçao verzetten zich tegen aangenomen Landsverordening Overheidsgelieerde Entiteiten

Internationale arbeidsorganisatie ILO benaderd door bonden 

Bonden wensen ook spoedoverleg met gouverneur Lucille George-Wout - Wet niet voorgelegd aan de SER


De lokale vakbonden verzetten zich tegen de door de Staten aangenomen Landsverordening Overheidsgelieerde Entiteiten. Een brief is vandaag, woensdag 14 september 2016, gestuurd naar de internationale arbeidsorganisatie ILO, terwijl zij een verzoek hebben neergelegd voor spoedoverleg met gouverneur Lucille George-Wout. De wet, die inmiddels is aangenomen, ligt op dit moment bij de gouverneur, zo schrijft de Amigoe.

De ontwerp-landsverordening houdende financiële regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten) werd in april van dit jaar in de Centrale Commissie behandeld. Er waren toen tal van vragen over de reikwijdte van de wet. Vorige maand werd deze toch met algemene stemmen door de Staten aangenomen.

De nieuwe wet is van toepassing op vennootschappen waarin de regering direct of indirect een aandeel heeft van meer dan 50 procent. Dat betekent dat dochterondernemingen, overheidsgelieerde entiteiten en rechtspersonen als de SVB, maar ook stichtingen van de overheid onder de werking van deze Landsverordening zullen vallen. De wet gaat in haar regelgeving behoorlijk ver. Zo worden er richtlijnen gecreëerd voor het financiële huishouden van stichtingen en nv’s van de regering, maar ze hebben ook betrekking op zaken zoals dienstauto’s, sponsoring en de subsidiëring, alsook normen van salarissen en vergoedingen voor niet alleen directeuren, maar ook het overige personeel. 

Voormalig Abvo-voorzitter en huidig secretaris-generaal van vakbondscentrale Central General di Trahadornan di Corsow (CGTC), Roland ‘Nacho’ Ignacio wijst erop, dat de wet van kracht is geworden, zonder dat deze is voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad (SER) en ook niet in het Centaal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), waar de overheid verplicht is om zaken die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden met de overheidsvakbonden te bespreken. 

Ignacio wuift de stelling weg van Financiën-minister José Jardim, de initiator van de wet, die stelt dat de nieuwe wet onder meer in het leven is geroepen om excessen van hoge salarissen van directeuren van bij overheids-nv’s en stichtingen een halt toe te roepen. Hij haalt hierbij het kritische advies van de Raad van Advies aan. 'Het is voor de Raad niet duidelijk om welke reden alleen de bezoldiging van directeuren van door de overheid gesubsidieerde overheidsgelieerde entiteiten worden afgetopt en de bezoldiging voor de directeuren van de overige overheidsgelieerde entiteiten (...) niet.'

Volgens Ignacio wijst de RvA op het feit dat directeuren van entiteiten die door de overheid (lees politiek) worden benoemd niet onder deze wet vallen.

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Nieuwe bemiddelingspoging in cao-conflict op Curaçao om dreigende algehele staking te voorkomen

Her en der overleg om een grootse staking te voorkomen

AAV sleept bond SGTK in Kort Geding voor de rechter


Op verzoek van vakbond SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou) probeerde bijzonder bemiddelaar Randolph Gijsbertha vanmiddag, woensdag 14 september 2016, een overleg met individuele aannemersbedrijven tot stand te brengen, met als doel een doorbraak te bereiken in het cao-overleg dat deze week haar derde week is ingegaan. Dit bericht de Amigoe 's middags.

Terwijl er voor morgen een algemene staking van de lokale vakbonden gepland staat, om onder meer een oplossing te bereiken voor het SGTK-conflict, werden er vandaag nog tal van pogingen ondernomen om een oplossing te vinden voor het arbeidsconflict.

Gisteren vond er een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Isla-raffinaderij en leden van aannemersvereniging AAV. Tijdens dit overleg zijn er volgens Isla-woordvoerder Henny Cornelia door de raffinaderij enkele voorstellen gedaan, die een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing voor het huidige conflict. Het was de bedoeling dat de AAV intern over deze voorstellen zou vergaderen en dat de partijen later vandaag over dit punt verder zouden vergaderen.

De AAV en SGTK stonden vanochtend weer tegenover elkaar voor de rechter. Het betrof een bespreking, op verzoek van de rechter, in verband met het Kort Geding dat voor morgen gepland staat. Middels dat geding wil de AAV haar leden weer aan het werk zien te krijgen.

Zeker zeven mannen maken bij overval op 'geldloper' Srd 200.000 buit....

Overvallers rijden met twee auto's auto slachtoffer klem hoek Amathiet- en Hermatietstraat


Zo'n zeven mannen met automatische vuurwapens hebben rond half vanochtend, woensdag 14 september 2016, een man overvallen op de hoek van de Amathiet- en de Hermatietstraat, waar hij werd klemgereden. Er is Srd 200.000 buitgemaakt, zo bericht Starnieuws. 

De overvallers waren in twee voertuigen, een zwarte Toyota Allion en een zwarte Harrier.

Zij zijn via de Picassostraat richting de Thurkowstraat gereden na de overval. Het slachtoffer is ongedeerd gebleven. Het geld was van een servicestationhouder. Het slachtoffer had als opdracht om het geld te gaan storten bij de bank. De politie is bezig met het onderzoek.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Alles weer koek en ei tussen bond en directie EBS

Minister Dodson verwacht niet dat er nog spanningen kunnen optreden


De plooien binnen de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zijn vandaag, woensdag 14 september 2016, gladgestreken. Op het presidentieel paleis zijn partijen bijeen geweest en misverstanden zouden volgens Starnieuws zijn uitgesproken. 

De OWOS, de bond bij EBS, zal zijn leden informeren over de uitkomst. Hierna zal een gezamenlijke persverklaring worden uitgegeven, zei minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen na het gesprek, maar wilde niet inhoudelijk ingaan op de oplossing, omdat de bond nog een algemene ledenvergadering moet houden.

Zaken zijn uitgesproken, waardoor alle partijen tevreden uiteen zijn gegaan. Dodson verwacht niet dat er nog spanningen kunnen optreden, want alle knelpunten zijn op tafel gelegd en ontzenuwd.

De bond, directie en aandeelhouder hebben overeenstemming bereikt waar iedereen zich in kan vinden. Een natraject is ook besproken. Er zijn afspraken gemaakt over hoe zaken aangepakt zullen worden. Dodson merkte op, dat gekeken is naar het belang van het bedrijf, maar ook van de samenleving. Over de verhoging van de stroomprijs zijn nog geen besluiten genomen.

Politie Curaçao arresteert 8 illegale Venezolaanse vrouwen en 1 man uit Colombia

Negen opgepakte illegalen bij huiszoeking in Yucatanweg wachten op hun uitzetting


De afdeling Georganiseerde Criminaliteit van het Korps Politie Curaçao heeft samen met de immigratiedienst gisteren een huiszoeking verricht aan de Yucatanweg. Daarbij zijn acht Venezolaanse vrouwen gearresteerd en een Colombiaanse man. Allen konden ze geen geldige verblijfsdocumenten overhandigen, aldus Paradise FM vandaag, woensdag 14 september 2016.

Volgens de politie verbleven ze dan ook illegaal op het eiland.

Ze zijn voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie en deze heeft besloten de negen personen vast te houden in afwachting van hun uitzetting.

Gevolgen algehele staking op Curaçao nog niet duidelijk

Bondsleden bij Aqualectra en op Hato hebben niets over staking gemeld


Het is nog onduidelijk welke gevolgen een algemene staking voor hebben in diverse sectoren op het eiland. Navraag bij supermarkten Albert Heijn en Centrum Piscadera en Mahaai leert dat deze morgen in principe gewoon open zullen zijn, zo bericht Paradise FM vandaag, woensdag 14 september 2016. 

Woordvoerster van Aqualectra Sharon Bikker zegt, dat leden van vakbonden niet hebben aangekondigd ook bij het nutsbedrijf te zullen staken. Bovendien staan er volgens Bikker altijd reservemensen paraat om te zorgen voor de distributie van water en elektra. Wanneer er momenteel sprake is van tijdelijke stroomuitval in een buurt komt dat niet door vakbondsacties maar door onderhoud of een storing, benadrukt Bikker. Er is volgens haar geen reden tot paniek.

Diana Martis, woordvoerster van Curaçao Airport Partners, zegt geen concrete aanwijzingen te hebben dat vakbondsacties de luchthaven zullen treffen, maar zegt dat CAP speciale procedures achter de hand heeft die gevolgd worden in dat soort gevallen. Dit om te zorgen dat het luchtverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van eventuele acties.

15-Jarige jongen overlijdt in ziekenhuis aan gevolgen eenzijdige aanrijding

Auto raakt op Kwattaweg van de weg en rijdt tegen elektriciteitsmast

Jongen wordt uit auto geslingerd - Bestuurder niet in bezit rijbewijs


De vijftienjarige Ramanand Wijshan is vanochtend, woensdag 14 september 2016, in een ziekenhuis in Paramaribo overleden aan de gevolgen van een eenzijdig ongeluk gisterochtend op de Kwattaweg tussen de Vierde en Vijfde Rijweg. Dit meldt de Ware Tijd.

Volgens de politie reed de bestuurder van het voertuig waarin Wijshan zat via de Kwattaweg richting de Vijfde Rijweg. De auto raakte op een moment van de weg en reed tegen een elektriciteitsmast die in tweeën brak. De oorzaak van het weg van de weg raken is tot op heden nog onbekend.

Het slachtoffer werd uit het voertuig geslingerd. Beide inzittenden waren na het ongeval niet aanspreekbaar en werden in een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Later is duidelijk geworden, dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De verkeersunit van Regio Midden onderzoekt de zaak verder.

Actiecomité lijnbushouders wenst nieuwe onderhandelingen met PLO over bustarieven

'De PLO heeft haar dictatoriaal gedrag in alle openheid kunnen tonen'

'Het is nu overduidelijk, dat de PLO onder de bushouders geen eenheid wil helpen bevorderen' - 'Voorzitter noemt bushouders bloedzuigers'


De recente onderhandelingssessies tussen het Actiecomité van de Particuliere Lijnbushouders en het bestuur van de Particuliere Lijnbusorganisatie(PLO) hebben geen positieve resultaten opgeleverd. Volgens leden van het comité hebben deze onderhandelingen juist ertoe geleid, dat het bestuur van de PLO haar dictatoriaal gedrag in alle openheid heeft kunnen tonen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 14 september 2016. 

De onderhandelingen werden volgens Suraj Sahadew-Lal, trekker van het comité, door bemiddeling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) gestart. Dat werd hem door het bestuur van de PLO ook niet in dank afgenomen.

'Het is nu overduidelijk, dat de PLO onder de bushouders geen eenheid wil helpen bevorderen. Bij een van de onderhandelingssessies had de voorzitter van de PLO ook een uitlating gedaan dat bushouders bloedzuigers zijn en niet meer dan dat. Wij van het comité constateren op basis van zijn uitspraken dat het PLO-bestuur geen sterke organisatie wil en bewust bezig is om de bussector kapot te maken.'

De KKF pleitte ook ervoor, dat alle bushouders geregistreerd moeten zijn als leden van de PLO. Het huidig PLO-bestuur heeft tot nu toe, ondanks aan alle verplichtingen en eisen voor een lidmaatschapsaanvraag zijn voldaan, verzuimd om daar invulling aan te geven. 'Tot nog toe is er niet concreet terug gereageerd op de lidmaatschapsverzoeken, waarvoor het PLO-bestuur Srd 100 had geëist', stelt Sahadew-Lal.

De uitlatingen van de PLO-voorzitter tijdens de onderhandelingssessie hebben voor enorme ontevredenheid gezorgd bij bushouders. 'Een grote groep eist nu dat het huidig bestuur de eer aan zichzelf moet houden en onmiddellijk moet bedanken. PLO is niet van Mahadewsing zijn vader, maar van alle particuliere bushouders', stelt Sahadew-Lal.

De negende maand van 2016 is al op de helft en tot nog toe is alleen drie maanden compensatie uitbetaald. De huidige koersontwikkeling heeft ertoe geleid dat de verhoging van 20% van de bustarieven niet voldoende blijkt te zijn. Het comité wil dat er desnoods door een nieuw bestuur werk gemaakt wordt, dat de compensatiegelden nu op tijd gestort worden en achterstallige uitbetalingen plaatsvinden. Hiervoor wenst men spoedig een bijeenkomst met het ministerie om tevens wederom een tariefsverhoging te bespreken.

'Indien de regering niet meewerkt, zullen wij genoodzaakt zijn mee te werken dat deze regering het mandaat teruggeeft aan het Surinaamse volk. Wij bushouders worden elke keer de dupe van alle regeringen en het moet eens gaan ophouden in het belang van alle 150.000 passagiers, die dagelijks gebruikmaken van het openbaar vervoer', aldus Sahadew-Lal.

Pompstationhouders hebben geen idee wat er gaat gebeuren met de brandstofprijzen

'Wij blijven praten en blijven vragen om geïnformeerd te worden'


De pompstationhouders kijken momenteel met belangstelling en onzekerheid uit naar het beleid van de regering met betrekking tot de brandstofprijzen. De ontwikkelingen op het koersfront hebben de afgelopen dagen voor heel wat onrust gezorgd binnen de samenleving. Sirodjeni Jankie, ondervoorzitter van de Service Stations Exploitanten Bond (SSEB), zegt vandaag, 14 september 2016, in het Dagblad Suriname, te begrijpen dat mensen graag van tevoren willen weten wat hen te wachten staat. 

Zoals gewend, stelt Jankie dat ook de pompstationhouders worden verrast met nieuwe prijzen. 'Wij blijven praten en blijven vragen om geïnformeerd te worden. Wij zijn ondernemers en willen ook voorbereid zijn, maar wij kunnen onder deze omstandigheden ook geen zinnig antwoord geven.'

Ook de president heeft op een onlangs gehouden persconferentie zijn bezorgdheid geuit over de stijgende trend. De president deed voor de derde keer de belofte, dat hij de koers omlaag zal krijgen. Maar, pompstationhouders zijn nog steeds in het ongewisse over hun ondernemingen. De brandstofprijzen zijn sterk afhankelijk van buitenlandse valuta, waar de overheid op dit moment geen controle over heeft.

De redactie van het Dagblad Suriname wordt dagelijks overstelpt met vragen over de benzineprijzen. Mensen wensen zichzelf voor te bereiden op de komst van hogere prijzen. Er moet duidelijk worden aangegeven dat de benzineprijzen door het ministerie van Handel en Industrie worden vastgesteld. De overheid had op 10 augustus besloten, dat de prijzen voor brandstof per 11 augustus omhoog gaan. Dit besluit kwam niet goed over bij een aantal verbruikers van benzine. Ook door de retailers van benzine werd dit besluit als een complete verrassing ervaren. De benzineprijs werd toen met 20 cent verhoogd.

Sinds april 2016 werd de benzineprijs gesubsidieerd, als het ware middels de inlevering van de gouvernement-take. De benzineprijs was toen nog lang niet marktconform. De regering had toen gesteld ervoor te zullen zorgen dat de samenleving heel geleidelijk aan de verandering zal merken.

Nurmohamed (VHP): 'Geef gegronde redenen voor reshuffeling ministers'

'De huidige regering heeft een bepaalde ideologie waar dictatuur hoog in het vaandel staat'

'Deze regering bezit de deskundigheid niet om het land te besturen'


Het Assembleelid Riad Nurmohamed van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is van mening, dat het benoemen en ontslaan van ministers een aangelegenheid van de president is. De parlementariër vindt echter, dat reshuffling van ministers niet zomaar kan geschieden. 

'Reshuffling van ministers moet pas plaatsvinden als er gegronde redenen daarvoor bestaan. Er moet sprake zijn van een ernstige situatie', zo zegt hij vandaag, woensdag 14 september 2016, in het Dagblad Suriname. Vooralsnog ziet de parlementariër geen reden tot reshuffling.

Maar, hij is wel van mening dat de huidige minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos zich vaak dusdanig heeft uitgelaten, dat dit voor wrijvingen heeft gezorgd. 'De huidige regering heeft een bepaalde ideologie waar dictatuur hoog in het vaandel staat. Er is geen transparantie. Er is één persoon die de beslissingen neemt. De reshuffling van ministers is geen nieuwigheid van de president. Dit heeft zich al in het verleden voorgedaan', aldus de parlementariër.

Nurmohamed ziet de reshuffling als een politieke handeling, waarbij een groep personen in de gelegenheid gesteld wordt om de regering binnen te treden.

'De ministers worden dan ontrafeld uit hun functie, waarbij ze zonder enige hindernis van hun salaris kunnen profiteren. Een groot deel van de overheidsuitgaven gaat naar het uitbetalen van salarissen. Hoe kan de huidige regering, die continue praat over de precaire situatie, zich dit veroorloven? Deze regering bezit de deskundigheid niet om het land te besturen. Deze regering creëert de indruk geen interesse te hebben in de problemen van de samenleving, laat staan het oplossen hiervan. De regering heeft haar falen vaker in de schoenen van de oppositie geschoven. De regering moet ophouden met zulke aantijgingen naar de oppositie toe. De schulden die de regering heeft uitstaan, zijn enorm groot. Daar kan de oppositie onmogelijk aan bijdragen.'

Minister van Arbeid Moestadja verkeert in blakende gezondheid

Berichten dat minister vanwege gezondheidsredenen zou terugtreden worden door ministerie naar rijk der fabelen verwezen


Sinds de melding van reshuffeling van het ministersteam door de president, wordt het ministerie van Arbeid geconfronteerd met geruchten op onder andere sociale media over de vervanging van de minister van Arbeid, de Soewarto Moestadja (zie foto - Bron: ministerie van Arbeid) vanwege diens gezondheidstoestand. Naar aanleiding van deze geruchten maakt de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid vandaag, woensdag 14 september 2016, bekend dat minister Moestadja in blakende gezondheid verkeert. 

Berichten als zou hij zich om gezondheidsredenen terug willen trekken als minister van Arbeid mogen daarom pertinent naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Sinds het aanvaarden van het ambt van minister van Arbeid op 4 september 2015, is Moestadja elke dag present om zich te kwijten van zijn taak ter harmonisering van de arbeidsverhoudingen, het aanscherpen van arbeidsbescherming en de bevordering van werkgelegenheid in ons land.

De afdeling Voorlichting wenst de samenleving te informeren, dat er tot heden geen bespreking heeft plaats gehad tussen minister Moestadja en de president over zijn eventuele vervanging. Met deze mededeling hoopt de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid dat de ruis die is ontstaan naar aanleiding van de geruchten is weggewerkt en de focus op de ingezette weg door het ministerie van Arbeid kan worden gecontinueerd.

Minister Peneux reuze in z'n nopjes met doorstomingsreglement IMEAO

Stuurgroep Herstructurering IMEAO overhandigt evaluatierapport en doorstromingsreglement aan Peneux


De Stuurgroep Herstructurering IMEAO heeft gisteren twee rapporten overhandigd aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het gaat om een evaluatierapport van het werk dat de stuurgroep heeft verricht in de afgelopen periode en het doorstromingsreglement. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 14 september 2016.

De bewindsman is enthousiast over het doorstromingsreglement, waarin onder meer de overgangsnormen van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs zijn opgenomen. 'Ik ben zo blij hiermee. Ik zal ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gedupliceerd en overhandigd aan de VOS-inspecteurs. Het is ook de bedoeling, dat alle leerlingen dat krijgen en vooraf weten waar zij voor staan', zei de minister bij de overhandiging van de rapporten.

Naast de twee rapporten kreeg de bewindsman ook alle curricula van de opleiding. Deze documenten worden meteen overgedragen aan de inspectie. 'De nieuwe structuur van de opleiding heeft dus nu een basis', constateerde Peneux.

De stuurgroep werd ingesteld naar aanleiding van signalen uit het veld, dat de opleiding aangepast diende te worden. Hierover waren alle betrokkenen het eens.

'We zijn er nog niet. Er is een gebrek aan financiën die een sta in de weg zijn voor de modernisering van het IMEAO', zei Wilgo Valies, voorzitter van de stuurgroep. Hij wil voornamelijk af van het beeld dat de opleiding een opvangcentrum is. 'De leerlingen krijgen een schok na de inschrijving wanneer ze doorhebben dat de school een hoog niveau heeft.'

De minister beloofde de mogelijkheden te bekijken voor het loskrijgen van financiën.

Raadsadviseur Lackin tevreden over dag 1 presentatie door regering van projecten

Projecten moeten zo snel mogelijk bij IsDB worden ingediend om banen te creëren 


Raadsadviseur Winston Lackin gisteravond heeft de balans opgemaakt van de eerste dag van de presentatie van projecten door de regering aan bedrijfslevenorganisaties en vakbeweging. De regering heeft projecten geselecteerd, maar wil de zienswijze van verschillende maatschappelijke groepen horen. Met die bijdragen zullen de projecten worden aangepast. De vakcentrale C-47 en de Bond van Leraren waren niet aanwezig, zonder dat duidelijk is geworden wat de reden is. De Moederbond en de COL (Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren )waren er wel, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 14 september 2016. 

De regering heeft projecten voorgelegd voor versnelde economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Er is 1,8 miljard Amerikaanse dollar dat wordt geleend bij de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB).

Lackin zei gisteravond, na afloop van de eerste presentatie, dat de regering projecten heeft voorbereid en vraagt deze week de zienswijze van diverse maatschappelijke organisaties.

Een groot deel van infrastructurele projecten lag al enige tijd klaar bij het ministerie Openbare Werken. Deze moeten landelijk de productiesector, de export en de agrarische industrie ondersteunen. Er is ongeveer 400 miljoen Amerikaanse dollar voor uitgetrokken, maar op basis van argumenten van diverse groepen, kunnen er aanpassingen worden aangebracht.

De agrarische sector heeft gevraagd om meer ruimte. Nu is 95 miljoen opgebracht. Hier komt wel verandering in, omdat de regering duurzame productie wil stimuleren.

In 2001 is de wet Investsur aangenomen. Het Instituut voor de bevordering van Investeringen in Suriname moet worden ingesteld om de administratieve handelingen te coördineren. De regering moet nog steeds invulling geven aan dit instituut.

Lackin legde uit, dat zo snel mogelijk projecten ingediend moeten worden bij de IsDB, zodat werkgelegenheid ontstaat. In de bouw- en constructiesector kunnen snel banen worden gecreëerd. Hoeveel mensen aan werk geholpen kunnen worden moet nog uitgewerkt worden. Daarvoor is ook de inbreng nodig van de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Partijcentrum PL en perceel worden geveild - Pertjajah Luhur zou in zwaar financieel weer verkeren

Pertjajah Luhur-voorman Somohardjo: 'Het gaat niet zo ver komen'Het Partijcentrum van de Pertjajah Luhur (PL) dreigt te worden geveild. In een advertentie van een notaris gisteren staat, dat op 13 oktober 'het perceelland met al hetgeen dat erop staat, groot 1.0130 hectare, gelegen te Paramaribo aan de Mangrovestraat' zal worden geveild, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 14 september 2016.

'Het gaat niet zo ver komen', is de reactie van partijvoorzitter Paul Somohardjo. In 2010 is ruim 180.000 Amerikaanse dollar geleend. Somohardjo erkent, dat er een aflossingsachterstand is en zegt dat het geld is gebruikt om de verkiezingen te financieren. 'Ook om gebouwen die er staan op te zetten.' Behalve het partijcentrum staan er op het terrein een aan de partij verbonden tv-station en winkel.

De partijleider, die duidelijk verrast was dat de veiling in de krant is aangekondigd, zegt vorige week nog afspraken te hebben gemaakt met de bank. Het zou niet de bedoeling zijn geweest dat de advertentie werd gepubliceerd. Hij erkent het recht van de bank om, gezien de achterstand, het pand op de veiling te brengen.

De formele schuldenaar is NV Trailblazer, een aan partijleider Paul Somohardjo gelieerd bedrijf. Op de vraag op wiens naam de onderneming staat, antwoordt hij dat het een naamloze vennootschap is met meerdere aandeelhouders. Die verhuurt formeel aan de PL het terrein, waar overigens reeds jaren juridisch gesteggel over is met Havenbeheer. Deze noemt het terrein cruciaal in haar uitbreidingsplannen.

Het is ondertussen geen geheim meer, dat de Pertjajah Luhur in zwaar financieel weer zit. Eerder werd ook bericht dat een schuld rust op het bejaardentehuis Rust en Werk dat de partij in Nickerie beheert. Ook toen zei Somohardjo dat de schuld gemaakt was om de verkiezingspropaganda te financieren. Hij ontkent geruchten, dat de schuldeiser het terrein in Nickerie zou hebben overgenomen, maar geeft toe dat het bejaardenhuis nog steeds bezwaard is.

Vakbeweging niet gerustgesteld na presentatie projecten door regering

'Veel zaken zijn vaag en antwoorden op kritische vragen, zijn niet naar tevredenheid beantwoord'

Vakbeweging wil onder andere weten hoeveel werkgelegenheid de projecten met zich meebrengt


In tegenstelling tot het bedrijfsleven, is de vakbeweging niet zo positief over de gisteren door de regering gepresenteerde projecten die moeten bijdragen aan een opleving van de economie en een inkomstenstroom voor de Staat. De vakbeweging rekent er dan ook op dat er vervolggesprekken komen over de presentaties van de regering. Veel zaken zijn vaag en antwoorden op kritische vragen, zijn niet naar tevredenheid beantwoord, aldus de bondsmannen Armand Zunder (rechts) van de PWO (Progressieve Werknemers Organisatie) en Hugo Blanker van de COL (Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren).

Vast staat dat de projecten die gefinancierd zullen worden met 1,8 miljard Amerikaanse dollar van de Islamic Development Bank, al bepaald zijn.

'We waren uitgenodigd om te komen luisteren. Dat hebben we dus gedaan. We zijn in ieder geval geïnformeerd, wij hebben geen selectie gedaan voor de projecten, we hebben niet van te voren gediscussieerd en hebben geen invloed gehad op de prioriteiten', zegt Zunder,

'De conclusie is dat we blij moeten zijn met het feit dat we geïnformeerd zijn. Maar informatie betekent dat je juist altijd vragen gaat krijgen. We hopen dat we de komende tijd kunnen ingaan op die vragen.'

De vakbeweging wil onder andere het fijne weten van hoeveel werkgelegenheid de projecten met zich meebrengen. 'Men is niet concreet ingegaan op die materie', aldus Zunder.

De vakbeweging wil ook weten wat het beslag van de projecten zal zijn op de staatsbegroting en de betalingsbalans. Blanker vult aan de projecten die gepresenteerd zijn er goed uitzien, maar dat de samenleving zo snel mogelijk op de hoogte gesteld moet worden. 'We hebben de regering gecomplimenteerd met bepaalde zaken die ze heeft geprojecteerd. Maar we hebben ze aangegeven dat het voor het draagvlak goed zou zijn wanneer de samenleving op korte termijn zich hierover zou uitspreken en met voorstellen kan komen voor projecten.'

De vakbeweging heeft de regering op het hart gedrukt om rekening te houden met de huidige situatie van de werknemers. 'We hebben ze gezegd dat voordat die dingen opgang komen ze rekening moeten houden dat terwijl het gras groeit het paard niet mag sterven', geeft Blanker aan.

Zunder zegt verder nog, dat één vraag - wanneer de fiscale maatregelen voor particuliere werknemers worden uitgevoerd -  concreet is beantwoord. Vicepresident Ashwin Adhin heeft aangegeven, dat het staatsbesluit binnenkort wordt afgekondigd. Dit zal ertoe leiden dat de fiscale maatregelen die voor de ambtenaren genomen zijn vanaf dan ook voor de particulieren gaat gelden, zoals een belastingkorting tot Srd 150. 'We zijn daar heel blij mee. De werknemers zitten in de knel vanwege de crisis.'

Speech Gouverneur George-Wout bij opening zittingsjaar 2016-2017 Staten Curaçao


Ingediende Landsbegroting 2017 van Curaçao is sluitend

Minister Jardim gaat uit van reële groei van 0,7% in 2017 en voor 2016 op een stijging van 0,5% 


De gisteren, op de tweede dinsdag van september, tijdig ingediende landsbegroting 2017 van Curaçao sluit met een saldo van nul. Een sluitende begroting dus, zoals men van minister José Jardim van Financiën intussen gewend is, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 14 september 2016.

De stukken zijn in het bezit van het dagblad, de versie van medio juli. De overheidsbegroting voor volgend jaar gaat wat betreft de gewone dienst uit van 2.518,8 miljoen gulden aan inkomsten (was 2.499,5 miljoen voor 2016) en een kapitaaldienst van 183 miljoen (was 349,7 miljoen). Voor de inkomsten rekent de regering volgend jaar op 1.468,1 miljoen aan belastingopbrengsten (tegen 1.450,9 miljoen dit jaar), 804,9 miljoen aan sociale premies en 245,8 miljoen aan overige baten (waaronder dividenden van overheids-nv’s).

Verreweg de grootste collectieve uitgavenpost in 2017 wordt weer de sociale zekerheid, die voor 1.292,1 miljoen op de begroting staat opgenomen. Gevolgd door beloning aan personeel (ambtenarensalarissen), waarvoor 456,1 miljoen wordt uitgetrokken (meer dan de 440,8 miljoen voor 2016).

De overheid verbruikt volgend jaar 220,2 miljoen aan goederen en diensten; een stijging van ruim 10 miljoen. Mede van belang voor (het realiteitsgehalte van) de belastinginkomsten is de verwachte groei van de economie.

Jardim gaat uit van een reële groei van 0,7 procent in 2017 en rekent voor 2016 op een stijging van 0,5 procent. Dit is conform de jongste projecties van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) dat in mei op bezoek was. De inflatie zal volgend jaar ongeveer 1,5 procent zijn, terwijl die voor het lopende jaar wordt geschat op 0,8 procent.

'Het primaire saldo, ofwel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief rentelasten, is in het jaar 2017 negatief, maar verbetert gestaag en slaat om in een positief saldo in 2018', aldus de Nota van Financiën van minister Jardim die in het bezit is van het dagblad.

Klik hier voor het volledig artikel.

Politie Curaçao vindt in auto 184 kilo cocaïne,11 kilo wiet, vuurwapens en munitie

Inzittenden tweede verdachte auto zijn bij Bullenbaai al schietend op agenten op de vlucht geslagen


De politie heeft 184 kilo cocaïne en 11 kilo wiet aangetroffen in een auto. In de auto zijn ook een ‘shotgun’, zes pistolen en een grote hoeveelheid munitie gevonden. Agenten signaleerden gisternacht op Schottegatweg Noord twee verdachte wagens. De agenten hebben de chauffeurs een teken gegeven om te stoppen, hetgeen werd genegeerd. Bij het kruispunt Schottegatweg Noord en de Suffisantweg is het gelukt om een van de auto’s te laten stoppen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 14 september 2016.

Bij een controle in deze auto werden de drugs en de wapens gevonden. De twee mannelijke inzittenden werden rond half twee gistermorgen aangehouden. Het zijn de 16-jarige L.M.Q.Y. en de 19-jarige B.G.Y., de mannen zijn allebei op Curaçao geboren.

De andere auto is door gereden. In de buurt van Bullenbaai zijn de inzittenden uit de auto gestapt. Zij zijn in de mondi gevlucht en hebben op de politie geschoten.

De politie heeft hierna op verschillende plaatsen huiszoekingen gedaan. Daarbij werd in totaal 18.000 gulden in beslag genomen. De drugs en vuurwapens zijn eveneens in beslag genomen.

Kantoren rond uitgebrand Sentro Pro Arte op Curaçao gesloten vanwege gevaar voor asbest

Mogelijk zijn bij de brand asbestdeeltjes vrijgekomen

Oorzaak brand nog niet duidelijk, maar ministers zouden wijzen in richting vakbonden....


Tijdens de brand die Sentro Pro Arte verwoestte zijn mogelijk asbestdeeltjes vrijgekomen. Het Apna-complex en het vakbondsgebouw SSK aan de Schouwburgweg en het kantoor van Curinde aan de Emancipatieboulevard waren gisteren gesloten. Het voormalige cultureel centrum aan de Schouwburgweg ging maandagavond in vlammen op. Volgens brandweercommandant Elvin Regina werd gisteren onderzoek gedaan naar sporen van asbest, aldus het Anti,lliaans Dagblad vandaag, woensdag 14 september 2016. De rook trok in westelijke richting over omliggende kantoren en de vrije zone. 

Gisteren was nog niet duidelijk of al dan niet sprake is van brandstichting. De politie heeft de zaak in onderzoek en het terrein afgezet.

Premier Ben Whiteman (PS) uitte maandagavond direct na de brand zijn afgrijzen over het verloren gaan ‘van een deel van ons cultureel erfgoed’, tijdens een in haast bijeengeroepen persconferentie van de regering, waarbij alle ministers aanwezig waren.

De ministers uitten beschuldigingen naar de vakbonden die tegenover Sentro Pro Arte bij elkaar waren voor een algemene ledenvergadering in verband met het conflict tussen vakbond SGTK en aannemersvereniging AAV, over een nieuwe cao voor de contractarbeiders die op de terreinen van Refineria Isla werken. De acties liepen al enkele keren uit de hand. 'Dit is niet acceptabel', zei Whiteman. 'De contractarbeiders hebben recht om te staken en zij strijden voor een legitieme zaak, maar dat betekent niet dat we een dergelijke walgelijke daad moeten goedkeuren. Net nu we plannen hadden om het gebouw te restaureren. We zullen er alles aan doen om wie dit heeft gedaan, op te pakken en rekenschap af te laten leggen.'

Minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) waarschuwde eenieder die plannen heeft voor acties waarmee de wet wordt overtreden. 'Wij zullen dat hard aanpakken. Alle geüniformeerde eenheden zijn in staat van paraatheid.'

Oud-vakbondsman Errol Cova, die is betrokken bij de acties en onderhandelingen, beschuldigde de ministers gistermiddag in TeleNotisia van ‘poletikeria’, politieke spelletjes. 'De ministers wezen ons als schuldigen aan, nog voordat de politie met het onderzoek was begonnen. De instructies naar de leden zijn duidelijk, dergelijke acties keuren wij af.'

Om het gehele bericht te kunnen lezen even dit aanklikken.

Bonden op Curaçao roepen op tot een algehele staking

Nog steeds geen oplossing voor probleem stakende arbeiders van vakbond SGTK


De algemene staking, vanaf donderdag 15 september, bedoeld als dwangmiddel om uit ontstane impasse te komen


Na dagen met een algehele staking te hebben gedreigd, is deze gisteravond alsnog uitgeroepen. De vakbondscentrales, evenals de bonden die hier niet bij zijn aangesloten, hebben hun leden opgeroepen om morgen het werk neer te leggen. Na weken van overleg is er nog steeds geen oplossing voor het probleem van de stakende arbeiders van vakbond SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou) - die de arbeiders vertegenwoordigt die via aannemers bij de Isla-raffinaderij werken - en aannemersvereniging AAV. Dat liet stakingsleider Errol Cova gisteren weten, zo bericht vanochtend, woensdag 14 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

De bonden komen vandaag bijeen om de algehele staking van morgen voor te bereiden. De algemene staking is bedoeld als dwangmiddel om uit de ontstane impasse te komen. De vakcentrales en de bonden zijn ook tegen een wetsvoorstel dat door de Staten in augustus is aangenomen en dat de overheids-nv’s, stichtingen van de overheid en publiekrechtelijke organisaties aangaat. In het wetsvoorstel krijgt de overheid de ruimte om zich te mengen in principes die door de International Labour Organisation (ILO) gegarandeerd worden, zoals het principe van vrije cao-onderhandelingen, zo legde Cova uit.

Na Cova hebben verschillende vertegenwoordigers van de vakbonden het woord gevoerd; allen steunen ze de strijd van SGTK.

Roland ‘Nacho’ Ignacio, secretaris-generaal van de vakbondscentrale CGTC (Central General di Trahadonan di Corsow), verklaarde vaker met SGTK en de andere partijen te hebben vergaderd om een oplossing te vinden. 'De vakcentrale heeft de regering en de Isla-raffinaderij gesmeekt om tot een oplossing te komen, om zo te voorkomen dat het middel van staking ingezet hoeft te worden', aldus Ignacio, die benadrukte dat het wetsvoorstel dat door de Staten is aangenomen gevolgen zal hebben voor het personeel bij alle overheids-nv’s, overheidsstichtingen en publiekrechtelijke instellingen.

CGTC en SSK hebben in een brief aan de ILO geprotesteerd tegen het wetsvoorstel dat volgens hen indruist tegen het fundamentele recht voor vrije onderhandelingen over de cao. In de brief wordt ook geprotesteerd tegen het decreet van minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie, waarbij een samenscholing van meer dan vier mensen binnen een bepaalde straal in de hoofdstad en de werkplaats van de stakende arbeiders verboden is. Volgens de vakcentrales worden de leden en de stakende arbeiders van SGTK hiermee belemmerd in hun fundamenteel recht om acties te organiseren. De vakbondscentrales vragen aan de ILO om haar zorgen te uiten over de schendingen die de centrales onder de aandacht van de internationale organisatie hebben gebracht.

Ook is een brief aan de gouverneur bezorgd, waarin de vakbonden om een audiëntie vragen. Woordvoerder Marbella Felipa van de niet aangesloten bonden BTG, STSK en Seu verklaarde bij de persconferentie dat de arbeidersklasse de ruggengraat is van de samenleving.

'Het is onacceptabel dat in de samenleving het kapitaal belangrijker is dan het welzijn van de burgers. De arbeiders ervaren iedere dag dat zij niet voor volwaardig worden aangezien, dat zij minder zijn dan de rest', aldus de woordvoerder. Volgens Felipa is er nu een punt bereikt van ‘tot hier en niet verder.’

's Middags bericht de Telegraaf over de staking en plaats een link naar het Twitter-account van De Surinaamse Krant:


Algehele staking Curaçao

7 min geleden
CURAÇAO - Vakbonden roepen hun leden op om op donderdag massaal hun werk neer te leggen. Dit wordt een zogeheten algehele staking genoemd. Het is nog niet duidelijk hoe deze staking eruit gaat zien. Het is aan de leden zelf of ze gehoor geven aan de oproep. Dat melden Antilliaanse media.
  Na dagen gesteggel en dreigementen van een staking, is er nog altijd geen oplossing voor de problemen tussen aannemersvereniging AAV en de vakbond SGTK. Deze bond vertegenwoordigt veel stakende leden. Om het machtsvacuüm te doorbreken wordt donderdag de algehele staking ingezet als dwangmiddel. Stakingsleider Errol Cova gaf dit te kennen bij het Antilliaans Dagblad.
  De leden van vakbond SGTK willen een betere cao en een eenmalig bedrag voor de jaren waarin er geen cao is geweest. De partijen komen er niet uit wie dat eenmalige bedrag zou moeten betalen en hoe hoog dit zou moeten zijn.
  De vakcentrales en -bonden zijn ook tegen een wetsvoorstel dat in augustus is aangenomen en dat de overheids-nv’s, stichtingen van de overheid en publiekrechtelijke organisaties aangaat. In dit wetsvoorstel krijgt de overheid de ruimte om zich te mengen in principes die door de International Labour Organisation (ILO) gegarandeerd worden, zoals het principe van vrije cao-onderhandelingen, legde Cova uit. Verschillende vertegenwoordigers van de vakbonden hebben zich geschaard achter de strijd van SGTK.

  Ondernemers in houtsector willen ontheffing betaling concessierechten

  Houtbedrijven konden door slechte staat wegen en afsluiting wegen in 2015 en 2016 10 maanden geen hout produceren


  In 2015 en 2016 zijn verschillende wegen naar belangrijke houtgebieden door de slechte staat waarin zij verkeerden, door de overheid afgesloten voor zwaar transport. Ondernemers in de houtsector vragen nu van de autoriteiten, om ontheffing voor het betalen van de concessierechten over deze perioden. Zij voeren aan dat betrokken houtbedrijven gedurende tien maanden geen hout hebben kunnen produceren en dus geen geld hebben verdiend om de concessierechten te betalen. 

  De houtbedrijven die bij de Algemene Surinaamse Houtunie, het Platform Houtsector en de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten zijn aangesloten, dringen aan op een vervolggesprek met minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), om over de problemen in de sector te praten. Dit vervolggesprek was toegezegd tijdens een eerder gesprek op 8 augustus.

  Onder meer de gevolgen van de financiële crisis, zoals de hoge energietarieven, de devaluatie van de Srd en als gevolg daarvan een terugval van de economische bedrijvigheid, waardoor er minder vraag naar hout is, zijn zorgpunten, stellen de ondernemers in een dinsdag 13 september 2016, uitgegeven persbericht.

  De concessierechten zijn sinds 1 januari 2015 verhoogd van 2,5 Srd-cent naar 500 Srd-cent per hectare. Anders dan verwacht zijn de verhoogde kosten niet terugverdiend, daar in de periode hierna, de toegangswegen naar de houtproductiegebieden waren afgesloten voor zwaar transport met een totaal gewicht van meer dan vier ton. Het ging om de weg van Matta naar Apoera en die van Redi Doti naar Cassipora. Deze wegen waren in 2015 van eind maart tot 16 september gesloten en in 2016 vanaf 9 mei tot en met heden.

  De concessiehouders beweren nu, dat er sprake is van oneerlijke concurrentie met de houtproducenten die in de zogenaamde HKV’s (Hout Kap Vergunningen) of gemeenschapsbossen werken. Zij hoeven geen concessierechten te betalen, waardoor hun kostprijs een stuk lager ligt. Deze bedrijven profiteren echter ook van de verlaging van de retributierechten van 6 naar 3,95 Amerikaanse dollar per kubieke meter. Deze verlaging was bedoeld als compensatie voor de verhoogde concessierechten.

  In het gesprek dat de sector begin augustus had met Relyveld, is onder andere de dienstverlening van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), naar de organisatie besproken. De groep geeft aan dat het regelmatig voorkomt dat bepaalde diensten, zoals kapregister- en inventarisatiecontroles en inspecties, alleen worden uitgevoerd als de klant zorgt voor vervoer van de SBB-medewerkers. De SBB heeft immers nauwelijks dienstauto’s tot haar beschikking. Aan de andere kant weigert SBB soms diensten uit te voeren voor bedrijven die hun concessierecht niet hebben betaald. De bedrijven betwijfelen of de SBB dit recht heeft.

  Man in Apoera gearresteerd verdacht van incest met minderjarige dochter

  15-Jarig meisje bevalt van door eigen vader verwekte baby

  Ook  8 jongeren aangehouden (14 tot 18 jaar) verdacht van seksueel misbruik minderjarigen


  Een inwoner van Apoera, B.R., die verdacht wordt van het plegen van incest met zijn minderjarige dochter, is door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 14 september 2016, te hebben vernomen van bronnen uit het district. Er waren over de bewuste man verschillende tips bij het Meldpunt Kinderbescherming in Apoera binnengekomen. De politie heeft de meldingen verwerkt en is daarna overgegaan tot de aanhouding. 

  De zaak kwam aan het licht, toen het vijftienjarig meisje na de vakantie met 'een buikje' naar school ging, zo schrijft de Ware Tijd. Uit nader onderzoek bleek, dat het meisje al maanden in verwachting was. Een tip bereikte de politie, dat haar eigen vader de verwekker is van een nu drie maanden oude baby. De man werd vorig week aangehouden door de politie.

  Ook werden acht jeugdige verdachten in de leeftijdsklasse van veertien tot achttien jaar aangehouden. Deze jongeren zouden zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik met minderjarige kinderen.

  In belang van verder onderzoek zijn alle verdachten overgebracht naar Paramaribo.

  Het Meldpunt Kinderbescherming in Apoera werd op 6 februari in gebruik genomen door minister Van Dijk-Slios van Justitie en Politie. De bewindsvrouwe uitte al eerder haar bezorgdheid over kindermisbruik in het dorp.

  Suriname mag weer seabob garnalen exporteren naar de Europese Unie

  SAIL heeft gewerkt aan verbetering waterzuiveringsinstallatie, opslagtanks en ijsopslag


  Suriname mag weer seabob garnalen exporteren naar de Europese Unie (EU). Het garnalenexportverbod naar de EU-markt is opgeheven. Eerder was verwacht dat de toestemming voor het hervatten van de export door SAIL pas in oktober gegeven zou worden. Door slagvaardigheid van SAIL, is deze datum vervroegd, schrijft de afdeling Voorlichting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in een dinsdag 13 september 2016 uitgebracht persbericht. 

  SAIL heeft zijn waterzuiveringsinstallatie, waterzuiveringsmeters en waterreservoirs, opslagtanks en ijsopslag faciliteiten vernieuwd en er is weer sprake van regulier onderhoud. Minister Soeresh Algoe van LVV, feliciteerde gisteren de directeur van SAIL, Paul Lank, met het bereikte resultaat.

  Bij de dochteronderneming Seafood Industries Suriname (SIS), die ook niet mocht exporteren, wordt hard gewerkt aan het leggen van de laatste hand aan 'het stellen van orde op zaken'. SIS is opgezet voor verwerking van seabob garnalen. Om te voorkomen dat het bedrijf weer in de problemen komt, zal veel aandacht besteed worden aan onderhoud en waar nodig zullen zaken worden aangescherpt, zegt LVV.

  Reeds in juli van dit jaar werd de definitieve erkenning van SAIL met een jaar verlengd door het Surinaams Viskeuringsinstituut, waarna toestemming gevraagd moest worden om de export naar Europa te hervatten.

  Het exportverbod was op 12 december 2015 na een bezoek van een Internationaal Keuringsinstituut aan Suriname opgelegd. Suriname liep hierdoor ettelijke miljoenen dollars aan exportverdiensten mis. SAIL zal later deze maand oriëntatiegesprekken voeren met een Franse visafnemersdelegatie. Het bedrijf kijkt namelijk uit naar de mogelijkheden om naast de export van seabob garnalen, ook vis-en visproducten te exporteren.

  De visserijsector vormt de belangrijkste inkomstenbron voor de agrarische sector in Suriname met ruim 35 procent van de productiewaarde en een exporthoeveelheid die ligt tussen de 35% en 40% van de totale export, aldus LVV.

  Bond bij EBS beklaagt zich bij president Bouterse over directeur Parmessar

  'Parmessar wilde bond andere cao-overeenkomst laten ondertekenen dan met Bouterse overeengekomen'

  Bondsleden hebben geen vertrouwen meer in EBS-directeur


  De bond bij de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal zich woensdag op aandringen van de leden bij de president beklagen over algemeen-directeur Rabin Parmessar. De leden hebben tijdens een algemene ledenvergadering gisteren gezegd, dat zij geen vertrouwen meer hebben in de directeur, nadat duidelijk is geworden dat die de bond een andere overeenkomst wilde laten tekenen dan wat vrijdag is overeengekomen met de president. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 14 september 2016.


  'Het vertrouwen van de medewerkers in de directeur is behoorlijk geschaad. Men heeft mij gevraagd om dat ook door te geven aan de president', zei Geerlings gisteren. Doordat zaken volgens hem verkeerd zijn overgebracht, heeft de bond gemeend om de persstilte die was ingelast te verbreken.

  De bond bereikte vrijdag in een onderhoud met het staatshoofd een overeenkomst waarmee beide partijen tevreden bleken te zijn. Enkele uren daarna zou, wat was afgesproken, door tussenkomst van de directie, bekrachtigd moeten worden op papier. Maar, de bond kwam al gauw tot de ontdekking dat wat door de directie op papier was gezet niet strookte met wat was overeengekomen in het onderhoud met het staatshoofd. De bond wees Parmessar op dit punt, maar die gaf op zijn beurt aan dat het slechts een conceptovereenkomst was.

  'We hebben een bedrijfsjurist om duidelijkheid gevraagd en die zei tegen ons dat de overeenkomst op instructie van Parmessar is opgesteld.'

  Dat was voor de bond een bevestiging van het feit, dat de directie bewust heeft gehandeld. Wat de bond nog meer tegen de borst stuit is, dat de directeur nadat die werd gewezen op het afwijkend punt in de overeenkomst, teruggekoppeld heeft met de president met de mededeling dat de bond weer iets anders vraagt. Geerlings noemt dit misleidend.

  De bond schreef een protestbrief aan de president over de handeling van Parmessar. Het staatshoofd reageerde daarop met de mededeling, dat hij de zaak opnieuw zal bekijken, maar met het verzoek om de actie op te schorten. De president heeft de bond voor vandaag uitgenodigd voor een gesprek.

  'Bedrijfsleven ontvangt nu veel meer informatie van regering dan afgelopen periode'

  KKF: 'Gepresenteerd programma biedt veel meer perspectieven voor opkrikken economie, werkgelegenheid en toegang tot kapitaal'


  Bedrijfslevensorganisaties staan open voor verdere discussie over projecten die de regering gisteren heeft gepresenteerd. Deze projecten gaan gefinancierd worden door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) voor een bedrag van maar liefst 1,8 miljard Amerikaanse dollar. Een regeringsteam onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin houdt deze hele week presentaties voor diverse organisaties. Dit bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 14 september 2016.

  De regering heeft de contouren aangegeven van de projecten die uitgevoerd zullen worden. De inbreng en participatie van het bedrijfsleven is daarbij gevraagd. De projecten moeten de economie verder op gang helpen brengen en passen in het Stabiliteits- en Herstelplan. Daarnaast zijn er ook kostenverhogende maatregelen die de regering wil nemen om haar verdiencapaciteit te vergroten. Verlieslatende bedrijven zullen worden geprivatiseerd. Het stabiliseren van de wisselkoers maakt hier ook deel van uit.

  Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zei na afloop van de regeringspresentatie, dat nu veel meer informatie is gekregen dan de afgelopen periode. De VSB had diverse brieven geschreven aan de regering, maar die bleven onbeantwoord. Renten deelde mee dat de VSB in feite afgezegd had voor de presentatie die aanvankelijk vorige week zou worden gehouden. De regering heeft toegezegd verbetering te zullen brengen in de communicatie. Er is een eerste gesprek geweest. Beloofd is dat verdere dialoog zal worden gevoerd over aangekaarte zaken, zoals de energietarieven en een monitoringscommissie voor het akkoord met het Internationaal Monetair Fonds.

  De projecten die nu gepresenteerd zijn, moeten verder worden doorgerekend op hun impact. Afgesproken is dat er inbreng komt van het bedrijfsleven.

  Paul de Baas van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vindt dat het programma dat nu gepresenteerd is, veel meer perspectieven biedt voor opkrikken van de economie, werkgelegenheid en toegang tot kapitaal. Naast sociale projecten is er ook veel aandacht voor de infrastructuur. De KKF zal een bijdrage leveren nadat in eigen gelederen verder van gedachten is gewisseld over de presentatie. De regering heeft voorstellen gedaan, maar verwacht een inbreng van het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. Er zullen nog diverse gesprekken plaatsvinden om de projecten verder uit te werken, met de inbreng van de organisaties.