donderdag 15 september 2016

Coalitieleiders Staten Curaçao houden wet optimalisatie overheidsgelieerde entiteiten aan

Coalitie heeft tijd nodig om pijnpunten vakbonden aan te horen


De coalitieleiders zijn vanmorgen, donderdag 15 september 2016, overeengekomen om de wet optimalisatie overheidsgelieerde entiteiten aan te houden zodat de pijnpunten van de vakbonden aangehoord kunnen worden. De coalitieleiders stellen voor om een gemengde commissie met deskundigen in te stellen, die op korte termijn de pijnpunten van de vakbonden evalueert, aldus de Amigoe. Dat hebben de politieke leiders vanmiddag in een brief aan de ministerraad gevraagd.

Vanmorgen vond coalitieberaad plaats over de omstreden wet die in augustus met algemene stemmen in het parlement is aangenomen. De nog niet gepubliceerde wet is een van de aanleidingen voor de algemene staking. De politieke leiders vragen dan ook om de wet voorlopig niet te publiceren zodat deze nog niet in werking treedt.

De commissie moet volgens de coalitie bestaan uit een lid dat door de vakbonden is aangesteld, een lid dat door de overheid naar voren wordt geschoven en een lid waarmee beide partijen akkoord gaan. Als de commissie naar aanleiding van de pijnpunten constateert dat de wet in strijd is met het vrije cao-onderhandelingsrecht van de vakbonden, dan moet de regering met reparatiewetgeving komen. Het parlement moet zich vervolgens buigen over deze reparatiewetgeving. De brief is ondertekend door Humphrey Davelaar (PNP), Zita Jesus-Leito (PAR), Alex Rosaria (Pais), Glenn Sulvaran (onafhankelijk) en Jaime Cordoba (PS).

Volgens Abvo-leider Wendy Calmes zet de wet het vakbondswezen buiten spel. 'Het raakt het bestaansrecht van het vakbondswezen. Hiermee heeft de regering zichzelf een brevet van onvermogen gegeven.'

'Als de regering zegt dat de maatregelen niet ten nadele van de werknemers zijn dan begrijpen ze het niet of ze zijn te kwader trouw', zei Errol Cova, woordvoerder van de bonden.

Angelo Meyer van vakbond PWFC kraakte de wet gisteren, tijdens de persconferentie van de bonden, helemaal af. De overheidsentiteiten mogen slechts 0,2 procent van hun begroting aanwenden voor salarisverhoging. Als er geen ruimte is in de begroting dan mogen er geen salarisverhogingen worden doorgevoerd. Dit zet de bonden buiten spel. Overheidsentiteiten mogen niet afwijken van het indexeringsbesluit van de overheid. Bovendien moet de begroting het kunnen dragen. De bonden zijn het hier niet mee eens omdat er nog geen indexeringsbeleid is vastgesteld in de Centrale Commissie van Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (GOA). 

'Hoe kun je de overheidsentiteiten binden aan een niet bestaande bepaling?' zei Roland ‘Nacho’ Ignacio, secretaris-generaal van vakbondcentrale Central General di Trahadornan di Corsow (CGTC), die de minister van Financiën José Jardim van manipulatie beschuldigde.

Aannemersvereniging AAV op Curaçao verliest Kort Geding tegen vakbond SGTK

'Niet ongeoorloofd voor SGTK om stakingsmiddel in te zetten bij cao-onderhandelingen'


Aannemersvereniging AAV heeft vanmiddag, donderdag 15 september 2016, het Kort Geding tegen vakbond SGTK verloren. Volgens de rechter is het bij de huidige stand van zaken niet ongeoorloofd dat SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou) het stakingsmiddel inzet bij de onderhandelingen met AAV over een nieuwe cao. Nu de staking rechtmatig is verklaard kunnen de bonden doorgaan met staken, zo bericht de Amigoe. 

'Al is daarmee nog niet gezegd dat de werkgevers de eisen van de bond moeten accepteren. Ergens moet iemand buigen. Het is buigen of barsten', zei advocaat Michael Bonapart, die AAV vertegenwoordigde.

In totaal moest de rechter zich vanmorgen over drie rechtszaken buigen. Naast AAV heeft ook Curaçao Airport Partners (CAP) een Kort Geding aangespannen tegen ambtenarenvakbond Abvo. Dit om te voorkomen dat de algehele staking op het eiland de werkzaamheden op de luchthaven zal belemmeren. Volgens de rechter is tijdens de zitting gebleken dat Abvo haar leden bij CAP niet heeft opgeroepen – of niet bedoeld heeft op te roepen – om deel te nemen aan de algehele staking of aan welke andere collectieve actie dan ook. Daarom hoefde de rechter geen vonnis in dit Kort Geding te vellen.


Het derde kort geding was door de vakbonden tegen het Land Curaçao aangespannen. De bonden verzochten de rechter om de rechtmatigheid van het ministeriële samenscholingsverbod te toetsen. De uitspraak in deze zaak volgt later. De rechter wacht het gesprek dat de bonden vanmiddag met de regering zouden hebben af. In dat gesprek zouden de partijen proberen tot een akkoord te komen. Volgens Errol Cova, woordvoerder van de 23 actievoerende vakbonden, heeft de regering hen geprobeerd te demoniseren. 'De stakingen lopen echter zuiver. Er hebben zich geen noemenswaardige voorvallen voorgedaan. Alles ging geordend. Dit was een exemplarische algehele staking.' De Koninklijke Marine die op stand-by stond hoefde tot nu toe geen harde bijstand te verlenen.

Cova was ook te spreken over de rechter die tijdens de zitting zijn best heeft gedaan om tot een oplossing te komen. De bonden hebben onder meer gevraagd om tot een humane oplossing te komen voor de dagen dat de actievoerders niet hebben gewerkt. Volgens Bonapart heeft de rechter inderdaad geprobeerd om te schikken, maar liggen de partijen toch te ver uit elkaar.

SGTK streeft ernaar dat de werknemers die via een aannemer op het Isla-terrein werken hetzelfde loon krijgen als de werknemers die bij de Isla in loondienst zijn. 'Het probleem is dat de Isla de aannemers een aannemerssom betaalt. Die is ontoereikend om dezelfde lonen te betalen als de Isla. Of de raffinaderij moet de contractanten zelf in dienst nemen, maar de Isla is slim. Outsourcing is goedkoper. In een perfecte wereld krijgt iedereen voor hetzelfde werk gelijk loon.' 

Van de 65 aannemers die voor de Isla werken zijn slechts 12 aannemers lid van de AAV. Dat betekent dat van de 65 aannemers slechts 12 een cao hebben. 'Hun arbeidsvoorwaarden zijn per definitie beter dan van degenen die geen cao hebben. De AAV-aannemers hebben zich te houden aan de cao en kunnen, als ze geen opdrachten krijgen, de mensen niet zomaar wegsturen, wat de niet-leden wel kunnen. Die concurrentievervalsing blijft doorgaan. De bond gaat niet tekeer tegen de niet gereguleerde aannemers.'

Curaçao's premier Whiteman vindt dat stakingsrecht wordt misbruikt om openbare orde te verstoren

'Met het samenscholingsverbod wordt het recht om te staken niet verboden'


Het is onacceptabel en niet tolereerbaar dat het stakingsrecht wordt gebruikt om de openbare orde te verstoren. Dat zei premier Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens zijn nationale rede op tv die als doel had het volk tot kalmte te manen. In zijn rede verdedigde de premier het ministeriële decreet voor een samenscholingsverbod dat Justitieminister Nelson Navarro (Pais) dit weekeinde afkondigde en de wet optimalisatie overheidsentiteiten, zo schrijft de Amigoe vandaag, donderdag 15 september 2016. 

De twee regelingen worden door de vakbonden gebruikt als aanleiding voor de algemene staking van vandaag. 'Het ministeriële decreet waarin een verbod geldt voor het verstoren van de openbare orde is ter bescherming van gemeenschapsbezit en de veiligheid van de burgers. Het is onlogisch dat mensen tegen een regeling zijn die de bescherming van burgers regelt', aldus Whiteman.

Volgens de minister van Justitie wordt met het samenscholingsverbod het recht om te staken niet verboden. Whiteman legde net als zijn collega minister, José Jardim van Financiën, later in zijn toespraak uit dat de wet optimalisatie overheidsentiteiten het recht op cao-onderhandelingen van de bonden niet wegneemt. Ook raakt het de juridische positie van werknemers bij overheidsbedrijven en -stichtingen niet, ondanks dat er in de wet richtlijnen zijn opgenomen voor personeelskosten. Daarnaast wijkt het volgens Whiteman niet af van de bepalingen die International Labour Organization (ILO) voorschrijft. 'De wet beschermt overheidsentiteiten juist.'

De voornaamste motivatie van de regering om met de wet te komen was de aanwijzing van de Rijksministerraad in 2012. Ook internationale instanties als het Internationaal Monetair Fonds en het College financieel toezicht waarschuwden voor de precaire financiële situaties van overheidsentiteiten. 'De overheid moest bijvoorbeeld om te voorkomen dat Aqualectra failliet zou gaan fondsen zoeken', aldus Whiteman. De wet is volgens de premier gebaseerd op goed bestuur. Het was volgens Whiteman noodzakelijk om voor enkele overheidsentiteiten met regels te komen. 'Deze wet zorgt dat die regels voor alle entiteiten gelden.'

Ook de discrepantie in salarissen die in enkele overheidsentiteiten wordt gehanteerd in vergelijking met de rest van de bevolking, is te hoog. 'De bevolking betaalt voor die discrepantie', aldus Whiteman. Volgens Jardim kan het niet zo zijn dat in een land waar de helft van de bevolking het minimumloon ontvangt of zelfs minder, er personen zijn die voor overheidsentiteiten werken met een maandsalaris van 20.000 gulden of meer. 'Het doel van de wet is om die excessen aan te pakken', aldus Jardim.

De crisissituatie tussen aannemersvereniging AAV en vakbond SGTK duurt inmiddels drie weken. Gistermiddag was er een tripartiet overleg tussen de overheid en de sociale partners. De vakbonden zijn echter niet komen opdagen. Het is volgens Navarro vergezocht om te argumenteren dat de overheid geld moet neerleggen om het conflict tussen AAV en de vakbond op te lossen. De bonden eisen een loonsverhoging en een lumpsum van 3.000 gulden per werknemer.

Curaçao lag praktisch hele dag plat door grootse algehele staking

Scholen uit voorzorg gesloten op advies overheid, nauwelijks stroom, lage waterdruk, winkels dicht


Curaçao was vandaag, donderdag 15 september 2016, flink ontregeld door de algehele staking die de vakcentrales hebben uitgeroepen en waaraan 23 vakbonden gehoor hebben gegeven. Naar schatting van Adrie Williams van ambtenarenvakbond Abvo legden ruim 3.000 mensen het werk neer. Het begon er al mee dat de scholen op overheidsadvies gesloten waren, zo bericht de Amigoe 's middags.

'We willen hiermee vermijden dat kinderen door de staking in gevaarlijke situaties terechtkomen', aldus onderwijsminister Irene Dick.

Verder was er vanaf zeven uur vanochtend in steeds meer huishoudens en bedrijven geen stroom meer. Doordat er bij Aqualectra massaal werd gestaakt, was er slechts een capaciteit van 30 procent. De ziekenhuizen en de luchthaven worden wel voorzien van stroom.

De staking draait om drie punten. Edward St. Jacobs van FKP-vakbond Sebi somt op waarom de vakbonden staken: 'De langslepende cao-onderhandelingen van SGTK, het ministeriële decreet van minister Nelson Navarro (Justitie, Pais) en de landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten. Als wij dit accepteren, worden wij als vakbond buitenspel gezet.' Met de actie willen de vakcentrales druk zetten op de totstandkoming van een nieuwe cao voor de werknemers van aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein. Op een punt is er geen akkoord bereikt. Zo eist de vakbond een loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 3.000 gulden per werknemer. Door het ministeriële decreet is het verboden voor groepen van meer dan vier personen om zich op of aan de openbare weg te bevinden als ‘redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dat een bedreiging voor de openbare orde met zich meebrengt.’ Ook demonstraties die de openbare orde verstoren zijn verboden. De bonden betwisten de rechtmatigheid van dit decreet dat volgens hen haaks staat op het stakingsrecht.

Tot slot menen de bonden dat de landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten vrije cao-onderhandelingen in de weg staat. Deze wet is vorige maand door het parlement goedgekeurd maar is nog niet van kracht. Met de wet hoopt de regering de kosten van overheidsbedrijven en -stichtingen te beteugelen, waaronder de personeelskosten.

Doordat er bijna niemand kwam opdagen bij Aqualectra moesten de centrales aan de Dokweg worden afgesloten. Door het tekort aan capaciteit kan ook niet worden geschakeld. Het vergunningenloket is ook open. Bureau Rijbewijzen is dicht, maar dat heeft een andere reden. SVB lag plat doordat de werknemers staakten. Brasami en Cpost waren ook dicht wegens de staking. Verschillende winkels sloten de deuren omdat ze zonder elektriciteit zaten. Zo waren de meeste winkels in Punda gesloten.Hooggelegen plekken konden last van de waterdruk hebben.

Illegale goudzoekers zonder problemen verwijderd van IAmGold/Rosebel-concessie

Niemand gearresteerd voor overtreding Mijnbouwwet

Politie krijgt brandstof, verblijf en voeding van mijnbouwbedrijf vanwege financiële situatie korps...


Illegale goudzoekers zijn dinsdag en woensdag verwijderd van de concessie van Rosebel Gold Mines en haar Canadese moederbedrijf IAmGold in het district Brokopondo. Er werden een graafmachine en divers ander materieel in beslag genomen. Ruim 130 politieagenten, militairen en leden van de Commissie Ordening Goudsector hebben deelgenomen aan de operatie, laat politiecommissaris Robby Ramjiawan vanmiddag, donderdag 15 september 2016, via Starnieuws weten. 

Hij had de algehele leiding, terwijl de operationele commandant Orlando Changoer was. Ramjiawan zegt, dat bij de verwijdering nauwelijks geweld is gebruikt. Gisteren zijn wel enkele waarschuwingsschoten gelost. Voor overtreding van de Mijnbouwwet zijn geen verdachten in verzekering gesteld.

De lijst van in beslag genomen goederen en het dossier zullen zo snel mogelijk opgemaakt worden en naar het Openbaar Ministerie worden gestuurd. Er is overleg hierover gepleegd met Officier van Justitie Cynthia Klein.

Rosebel Gold Mines/IAmGold heeft gezorgd voor brandstof, verblijf en voeding van de manschappen. Volgens Ramjiawan was de logistieke bijstand van het bedrijf nodig gezien 'de precaire situatie van het Korps Politie Suriname'.

De goudzoekers waren van te voren op de hoogte gesteld van de ontruimingsactie en velen hadden dan ook al hun spullen al verwijderd uit het gebied, voordat de manschappen ter plekke kwamen. Om te voorkomen dat de illegale goudzoekers terugkeren, is een eenheid van politie, militairen en de commissie ter plekke om een oogje in het zeil te houden.

Bromfietser (44) overlijdt in Streekziekenhuis Nickerie aan gevolgen aanrijding met truck

Slachtoffer verleent op kruising geen voorrang aan verkeer en rijdt tegen achterband vrachtwagen


De 44-jarige bromfietser Ramdath Doodnath is vanochtend, donderdag 15 september 2016, in het dr. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis te Nieuw Nickerie overleden aan de gevolgen van een aanrijding afgelopen maandag. Het slachtoffer was met zijn bromfiets tegen een achterband van een truck gereden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. 

Hij reed over de Skrifimankotistraat en de truck over de Walter Hewitstraat. Op de kruising van deze straten reed de bromfietser door zonder voorrang te verlenen aan het verkeer op de andere weg. Hij kon niet meer uitwijken en kwam tegen de achterband van de truck aan.

De bromfietser liep ernstige verwondingen op en werd in ambulance afgevoerd naar het streekziekenhuis.

Taxisector in Suriname verkeert in zwaar weer

Enkele taxibedrijven zijn al opgedoekt, omdat de opbrengsten niet meer winstgevend zijn

Taxivereniging bloedt dood, omdat leden vertrekken


Volgens de voorzitter van de Vereniging van Taxihouders, Glenn Ramadhin, ziet de situatie rond het taxiwezen in Suriname er momenteel niet rooskleurig uit. Enkele taxibedrijven zijn al opgedoekt, omdat de opbrengsten niet meer winstgevend zijn. Vooral kleine bedrijven hebben het moeilijk. 'Enkele taxichauffeurs hebben besloten iets anders te doen om op een andere manier geld te kunnen genereren. Bepaalde bedrijven hebben ook aangegeven op te willen gaan in andere bedrijven. Enkelen zijn inderdaad al opgenomen binnen de taxibedrijven die het beter doen', zegt Ramadhin vandaag, donderdag 15 september 2016, in het Dagblad Suriname. 

De voorzitter heeft momenteel geen beeld van hoeveel taxibedrijven er opereren in Suriname en hoeveel leden er zijn. Anderen hebben hun bedrijf aan een ander overgedragen.

'Het wordt nu moeilijk een duidelijke indicatie te hebben van het aantal taxibedrijven dat nog open is. We zitten ook straks met het probleem dat er geen taxivereniging meer bestaat, omdat er gewoon geen leden meer zitten in de vereniging.'

Bepaalden bedrijven hebben volgens de voorzitter het slim gedaan. 'Ze hebben de afstand verkort waarbinnen zij rijden.' Er wordt nog steeds een bedrag van Srd 7 tot Srd 7.50 gehanteerd, maar binnen een kortere route. Daarna wordt er per kilometer een bedrag van Srd 2 bijberekend. 'Op deze manier hebben taxibedrijven getracht toch rekening te houden met hun klanten, omdat je niet continu prijsverhogingen kan doorvoeren. Er is geen gestelde grens waarbinnen je de prijs kan plaatsen, omdat de koers elke dag hoger is. We zullen uiteindelijk zelf een grens moeten stellen, net als in de jaren ’80.'

Aangezien de prijzen niet zo zeer zijn gestegen, is het klantenbestand nagenoeg hetzelfde gebleven. Volgens Ramadhin kan de oorzaak ook liggen in de toestroom van toeristen momenteel in het land. 'Pas nadat de toeristen weg zijn, krijgen we een beter beeld ten aanzien van het klantenbestand', aldus Ramadhin.

Achtergelaten reistas op J.A. Pengelluchthaven zorgt voor vier vertraagde vluchten

'Uit hoofde van de veiligheid, heeft het securityteam het security protocol afgewerkt'

'Het is niet gelukt om de eigenaar van de tas, die geen label had, te vinden'


Een onbeheerde reistas heeft vanochtend, donderdag 15 september 2016, voor een vertraging van minstens één uur voor vier vluchten op de Johan Adolf Pengelluchthaven gezorgd. Dit bevestigt Roberto Lindveld, woordvoerder van N.V. Luchthavenbeheer, tegenover de Ware Tijd. 

'Er was helemaal geen sprake van een bommelding. Een tas werd onbeheerd achterlaten in de vertrekhal van de luchthaven. Uit hoofde van de veiligheid, heeft het securityteam ons security protocol afgewerkt. Het gebied is ten eerste afgezet en de bomsquad van de politie is erbij gehaald', aldus Lindveld.

De tas werd onderzocht en er bleek geen gevaar. 'De bagage is toen overgedragen aan Luchthaven Security en daarna aan de politie. Het is niet gelukt om de eigenaar van de tas, die niet gelabeld was, te vinden.'

Alle vier vluchten van vanochtend zijn na enige vertraging vertrokken, maar de situatie is genormaliseerd. In het kader van internationale veiligheidsnormen was het belangrijk om de nodige stappen te ondernemen, 'en het veiligheidsprotocol is efficient en vlot afgewerkt', aldus de woordvoerder.

Jeugdparlement niet 100% tevreden over presentatie van projecten door regering

NJP gaat haar eigen plannen, zorgpunten en voorstellen op papier zetten


Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft niet alle informatie gekregen over de plannen van de overheid. Lothar Boksteen, die gisteren namens de regering de presentatie over de projecten zou doen, was eerder vertrokken zei Ifuël Alberg, voorzitter commissie media en voorlichting van het Jeugdparlement. Maar, het NJP gaat de plannen en voorstellen die het heeft om de lasten draaglijk te maken voor de jeugd bij het vervolg van de bijeenkomst aan de overheid presenteren. 

'Jammer dat meneer Boksteen eerder weg moest. Zijn presentatie is waar het Jeugdparlement op had gewacht', sprak Alberg, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 15 september 2016. 'We wilden weten wat er uitgevoerd gaat worden om ons uit deze situatie te halen zodat wij de jongeren kunnen informeren over wat de regering eigenlijk van plan is te doen.'

Het is de jeugdigen niet uitgelegd waarom Boksteen eerder weg moest. Zij kijken uit naar de presentatie die deze week nog gedaan zal worden. 'De projecten zullen uitwijzen wat er zal gebeuren op het gebied van werkgelegenheid. Je moet je voorstellen er komen meer projecten, meer werk voor jongeren in het bijzonder de afgestudeerden. Dat is voorgesteld en duidelijk aangehaald, dat er wel gezorgd wordt voor werkgelegenheid. We kijken uit naar die presentatie.'

De andere presentaties, waaronder die van de minister van Financiën, heeft wat zorgen gewekt. Alberg zegt, dat het Jeugdparlement wil voorkomen dat de jeugd nog meer te lijden krijgt onder de aangekondigde maatregelen. 'Er is gesproken over nieuwe belastingvormen en hoe men ze gaat proberen te innen. In grote lijnen gaat het over wegenbelasting en aanpassen van de huur op percelen. Je hebt jongeren die pas een stuk grond hebben aangevraagd en niet ready zijn om die huur te betalen. Maar, die huur moet wel komen, want het is nu een paar centen. Het moet niet te hoog voor de jongeren, maar ook niet te laag want anders wordt de Staat er de dupe van.'

Het Jeugdparlement gaat zijn plannen, zorgpunten en voorstellen op papier zetten. Die zullen bij de eerstvolgende bijeenkomst aan de overheid worden gegeven, kondigde Alberg aan.

Dagblad Suriname laat haar licht schijnen over geruchtenstroom inzake reshuffling ministers

De naam van Hooghart gonst rond als vervanger van de minister van Arbeid, Moestadja

Dissident PL-Assembleelid Sapoen genoemd als nieuwe MinOWC-bewindsman


Al sinds de bevestiging van president Desi Bouterse dat er een reshuffling van ministers binnen zijn kabinet komt, doen geruchten de ronde over ministers die in ongenade zullen vallen. Eén daarvan zou zijn de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, die volgens het gerucht zal worden vervangen door de het NDP-Assembleelid Ronald Hooghart, maar, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 15 december 2016, benadrukt wordt dat dit een gerucht is. 

De stap van Hooghart richting ministerschap is onwaarschijnlijk. De geschiedenis wijst uit dat deze stap voor de vakbondsleider niet positief zou uitvallen. Hooghart zal bij aanname van het ministerschap, afstand moeten doen van het voorzitterschap van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO).

Tot gisteren waren er geen besprekingen geweest tussen minister Moestadja en de president over zijn eventuele vervanging. Het is echter wel het vermelden waard, dat deze mogelijke verandering ook voor verschuivingen zal zorgen binnen het parlement. Immers, door het wegvallen van Hooghart uit het parlement komt er een plek open voor Oesman Wangsabesari op de kandidatenlijst van de NDP van de afgelopen verkiezingen. Hierdoor verliest de NDP geen stemkracht in het parlement. Hooghart sluit hiermee wel definitief zijn terugkomst naar het parlement voor deze zittingstermijn af.

Eén van de ministers wiens naam herhaaldelijk genoemd wordt bij deze geruchten is die van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux . De vervanger wordt ook genoemd en daarbij wordt de naam van de Pertjajah Luhur (PL)-overloper parlementariër Raymond Sapoen genoemd. Hij is ook de leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB).

De redactie van het Dagblad Suriname schrijft, dat zij Sapoen op de man af heeft gevraagd om een reactie, maar hij wenste niet concreet in te gaan op het gerucht. Hij noemt het maar een gerucht. 'Ik heb nog een hele rit te gaan binnen onze eigen gelederen. Ik ga die bijdrage nog leveren, voor zover ik kan', was zijn korte reactie.

Wat de hardheid van dit gerucht zo opmerkelijk en moeilijk maakt, is de vervanging van Sapoen in het parlement. Als Sapoen minister wordt, is hij parlementariër af enn dan moet er een opschuiving plaatsvinden. De vervanger van Sapoen kan worden Barkatoellah Mohab-Ali van de VHP. Critici stellen met een zekere mate van zekerheid, dat Bouterse Sapoen nimmer zal doorschuiven naar een ministerspost, omdat hij daardoor zijn eigen stoelpoten doorzaagt. Want de krappe meerderheid van de regering in de Assemblee zal daardoor nog krapper worden. De NDP heeft er veel meer baat bij om Sapoen zo lang mogelijk te behouden ter wille van een betrouwbaardere meerderheidsverhouding in het parlement. Natuurlijk moet daarbij in acht worden genomen, dat de rechtszaken rond de eventuele handhaving dan wel doorhaling van Sapoen en Chitan nog vervolgd worden.

In augustus 2010 werd Sapoen minister van Onderwijs en Volksontwikkeling in het kabinet Bouterse-I, waardoor hij al afstand deed van zijn post in het parlement. Het uitwisselen van stoelen is voor Sapoen geen nieuwigheid. In 2012 werd Sapoen minister van Handel en Industrie. Op 14 april 2014 werd de Pertjajah Luhur uit de coalitie gezet, waarmee ook Sapoen zijn ministerschap beëindigde.

Stroom uitgevallen in diverse wijken op Curaçao

Stroomstoring gevolg van de algehele staking op eiland


De stroom is vanochtend, donderdag 15 september 2016, uitgevallen in verschillende wijken. Dat laat Aqualectra weten op haar Facebookpagina. De stroomstoring heeft te maken met de algehele staking, aldus Paradise FM.

Ook kan er niet worden geschakeld omdat er te weinig capaciteit is. De stroomstoring duurt een paar uur.

ATENSHON
KORIENTA A KUMINSA BAI DEN SIERTO ARIANAN .
Leuk
Reactie

Deze wijken zitten zonder stroom:
Otrobanda
Santa Maria
Santa Rosa
Sunset Height
Santa Catharina
Sun Valley
Rio Canario
Rust & Vrede
Emmastad
Janwe
Jan Thiel
Zuid Abrahams,
Brievengat
Brakkeput
Bonam
Suffisant
Piscadera
Mahuma
Seru Fortuna
Kwartje
Mahaai
Kas Grandi
Hoenderberg

Dit bericht de Telegraaf over de staking van vandaag:

Curaçao ligt plat door staking

34 min geledenonze correspondent
Door een algemene staking zijn alle scholen op Curaçao gesloten en wordt in veel bedrijven en overheidsinstellingen niet gewerkt. Ook de stroom is in veel wijken uitgevallen, waardoor internetverkeer onmogelijk is. Donderdagmorgen verscheen een deel van de werknemers van het energiebedrijf Aqualectra niet op het werk.
  Grote vraag is of deze staking, waaraan 23 vakbonden meedoen, vreedzaam zal verlopen. Of slaat men de oproep van premier Ben Whiteman dinsdagavond op de nationale televisie om zich te houden aan het samenscholingsverbod in de wind? Al eerder ging een oud theatergebouw in vlammen op en staken vakbondsleden auto’s in brand.
  De kern van het conflict draait om olieraffinaderij Isla. De Antilliaanse Aannemersvereniging (AAV) en de vakbond van contractarbeiders (SGTK) zijn het oneens over een extra vergoeding voor 2015 en 2016, waarvoor geen cao bestond. De bond eist zo’n 1500 euro per arbeider.
  Sinds de vakbondsdemonstratie in 1969 volledig uit de hand liep in Willemstad, een groot deel van het centrum ging in vlammen op, bestaat er nervositeit over grote stakingen. Ook die staking begon met ontevreden oliearbeiders.
  „De politie is alert en op volle sterkte”, zegt woordvoerder Imro Zwerver. „Als het uit de hand loopt, hebben we voldoende mensen.” Ook Defensie op het eiland staat klaar om eventueel bij te staan als de regering van Curaçao daarom vraagt.

  'Ons probleem is dat wij geen goede plannen kunnen maken'

  Bousaid, voorzitter Bankiersvereniging: 'Gebrek aan geld is niet het probleem in Suriname'


  'Gebrek aan geld is niet het probleem in Suriname. Met alle internationale financiële instellingen die in de rij staan om het land te helpen uit de crisis is er genoeg geld beschikbaar. Ons probleem is dat wij geen goede plannen kunnen maken', zegt Jim Bousaid, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging en directeur van de Hakrinbank, vandaag, donderdag 15 september 2016, in de Ware Tijd. 

  Hij reageert naar aanleiding van de terugkeer van de Europese Investeringsbank (EIB) in Suriname na bijna twintig jaren afwezigheid. Deze instelling is veel groter dan de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Caribische Ontwikkelingsbank, die allemaal momenteel actief op zoek zijn naar projecten en programma's in Suriname om te financieren.

  De regering is al in een vergevorderd stadium met de Islamitische Ontwikkelingsbank, voor een 1.8 miljard Amerikaanse dollar lening, die uitgesmeerd zal worden over een langere periode. Pim van Ballekom, vice-president van de EIB, zegt dat deze bank er is voor zowel de overheid als de particuliere sector. Belangstellenden voor projecten vanaf vijf miljoen Amerikaanse dollar mogen rechtstreeks naar de EIB stappen voor goedkope leningen. Voor bedragen daaronder zal de EIB werken met lokale banken. Hij zegt dat er reeds een project bij Staatsolie is aangemerkt die de EIB zou kunnen financieren. 'Ik zal al tevreden zijn als wij tegen eind van het jaar drie projecten hebben om te financieren.'

  De bank is er ook om projecten voor klein- en middelgrote ondernemingen, voor bedragen van bijvoorbeeld vijfhonderd euro, te financieren. Dergelijke projecten moeten dan wel via een lokale bank, 'tegen dezelfde soepele voorwaarden als die wij bieden'.

  Bousaid vreest dat de Europese Investeringsbank op een te grote schaal opereert voor het lokale bedrijfsleven. Kredietlijnen via een lokale bank voor kleine en middelgrote ondernemingen ziet hij wel zitten. 'Wat dat betreft is ons bedrijfsleven nog niet op het niveau om grote projecten voor te bereiden. Dat is minder, gezien de beschikbaarheid van zoveel kapitaal', aldus Bousaid.

  UNDP: 'Inheemsen en marrons in Suriname hebben op meerdere gebieden achterstand'

  VN Ontwikkelings Programma (UNDP) kritisch over regeringsbeleid inzake inheemsen en marrons


  Inheemsen en marrons in Suriname zijn relatief achtergestelde groepen. Op meerdere gebieden hebben ze een achterstand, zoals het niet hebben van collectieve titel op de grond in hun woongebied. Dit druist in tegen artikel 26 van de VN-verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren. Zo staat in het maandag uitgekomen zogenoemde 'human development report' van de UNDP, de ontwikkelingspoot van de Verenigde Naties, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 15 september 2016.

  Het rapport ‘Multidimensional Progress: Human Reslience Beyond Income’ (zie hieronder) werd eerder deze week in Bridgetown, Barbados, gepresenteerd. Het UNDP schrijft verder, dat toewijzing van concessies voor houtkap en goudwinning de gebruiksrechten van inheemsen ontregelt. Ook hebben ze te kampen met ongelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en gezondheidszorg en zijn er beperkte arbeidsmogelijkheden.  Volgens het UNDP komt kinderarbeid het meest voor onder inheemsen en marrons. Geconstateerd wordt dat een aantal risicofactoren bijdraagt aan de achtergesteldheid van de kwetsbare groepen. Armoede is in vrijwel alle gevallen de belangrijkste oorzaak van de kwetsbaarheid van de groepen.

  'Armoede is expliciet gekoppeld aan slechte schoolprestaties van jongens en kinderarbeid, maar zij is ook gerelateerd aan de sekshandel en is een risico voor bejaarden, in het bijzonder wanneer zij gehandicapt zijn', aldus de UNDP. Aanbevolen wordt dat de kwetsbaarheden op meerdere fronten worden aangepakt.

  Landen zouden maatregelen moeten treffen om de gevolgen van natuurrampen te beperken. Ook dienen ze hun fiscaal beleid te verbeteren en belastingmaatregelen door te voeren zodat meer arbeidsplaatsen geschapen kunnen worden en economische groei wordt bevorderd.

  Landen in het Caribisch Gebied moeten volgens de UNDP met nieuwe beleidsmaatregelen komen om vorderingen te boeken op economisch, sociaal en milieugebied. Tegelijkertijd moet meer geld gestopt worden in bescherming tegen de gevolgen van natuurrampen en financiële schokken en bescherming van mensen in alle fasen van hun leven. De hoge schuldenlast van Caribische landen beperkt hun toegang tot financiering voor duurzame ontwikkeling, wat het vermogen van de regio om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te realiseren, hindert.

  Minister Pengel: 'De gezondheidszorg vraagt om een grondige aanpak'

  'Veel zaken zijn gedurende tientallen jaren krom gegroeid in gezondheidszorg'

  'We moeten af van financieringssysteem dat alleen beloond wanneer mensen in een ziekenhuisbed liggen' - 'Topzorg moet niet alleen toegankelijk is voor rijke mensen'


  Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vindt dat veel zaken tientallen jaren krom gegroeid zijn in de gezondheidszorg. Suriname verkeert in een economische crisis, terwijl tegelijkertijd ook chronische aandoeningen toenemen. De problemen die zich aandienen, de zorg die duur is en de dekking te laag, vragen om een grondige aanpak, stelt de bewindsman vandaag, donderdag 15 september 2016, op Starnieuws. 

  De Wet Basiszorgverzekering wordt sinds vorig jaar geëvalueerd. Er zijn veel gesprekken gevoerd tussen het ministerie, de Surinaamse Verenging van Assurantie Maatschappijen (SurVAM) en de Nationale Ziekenhuisraad. 'Omdat het een rijdende trein is, zijn steeds tussentijdse afspraken gemaakt en problemen opgelost gebaseerd op de bestaande wet. Ook knelpunten over medicijnenvoorziening zijn opgelost na gesprekken en afspraken met de Vereniging van Apothekers, Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname en SurVAM', aldus Pengel.

  In de tussentijd zijn er ook overlegmomenten met De Nationale Assemblee geweest over aanpassingen in de wet en het in kaart brengen van geldstroming in de zorg. 'Daar gaan we mee verder. Op momenten dat interventie door de overheid gedurende de evaluatie nodig bleek, is deze ook niet nagelaten. Zie de noodzakelijke kapitaalinjecties en schuld overnames dit jaar van de overheidsziekenhuizen', brengt de bewindsman in herinnering.

  Wat nu duidelijk is geworden volgens de minister is dat er sprake is van basiszorgverzekering, terwijl de dekking inclusief top klinische zorg is zoals hartoperaties, kankerbestrijding, dialyse, wat per definitie specialistische zorg en dure zorg is. De lage, bij wet vastgestelde premie, is onvoldoende. De topzorg is onvoldoende gedekt. Er wordt nu gewerkt aan een ander vergoedingssysteem aan zorgverleners en een nieuw financieringsfonds voor klinische topzorg. 'We moeten af van een financieringssysteem dat alleen beloond wanneer mensen in een ziekenhuisbed liggen. Dit stimuleert geen kwalitatieve zorg, maar juist mensen zo lang mogelijk te laten liggen om uit de kosten te komen. Het bevordert ook geen behandeling op de poli door de huisarts. Dit zorgt automatisch voor gehaal en getrek tussen verzekeraars en zorgverleners.'

  Keuzes maken Pengel vindt dat ook keuzes gemaakt moeten worden over de klinische topzorg. 'Geen keuzes over de zorg die aangeboden moet worden, want we hebben al een niveau bereikt wat wij niet willen inleveren. Bijvoorbeeld bypass operaties, long- en andere thorax-operaties, chemo therapie en radio therapie moeten in Suriname uitgevoerd blijven worden. Het moet ook geen zorg zijn die alleen toegankelijk is voor rijke mensen', stelt de bewindsman.

  Besloten moet worden wat in de basiszorgverzekering opgenomen moet worden. 'Wat wel en wat niet via het financieringsfonds. Wie gaat in het fonds bijdragen. Wel of geen eigen risico of eigen bijdrage. Er zijn landen waar eigen bijdrage averechts heeft gewerkt en mensen weer onverzekerd rondliepen met alle gevolgen van dien wanneer men wel ziek wordt', zegt Pengel. Welke vergoedingen krijgen zorgverleners, hoe kunnen verzekeringsmaatschappijen hun risico's spreiden en indekken zodat de verzekerden ook garanties hebben. Samen met de ziekenhuizen, verzekeraars, medici, apothekers, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, paramedici, De Nationale Assemblee en andere betrokkenen, moeten er duurzame afspraken gemaakt worden, stelt de minister.

  OAS presenteert rapport waarnemerscommissie verkiezingen Suriname 25 mei 2015

  Organisatie van Amerikaanse Staten doet aanbevelingen ter verbetering verkiezingen


  Het verkiezingssysteem van Suriname is goed ontwikkeld en voldoet aan internationale standaarden. Dit staat in het verslag van de waarnemerscommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) - zie hieronder - die de verkiezingsgang van 25 mei 2015 heeft geobserveerd. Aanbevelingen ter verbetering van het proces hebben onder meer betrekking op het gebruik van technologie en welke weg te bewandelen bij disputen. Ook zou er een instantie moeten zijn die het financieel verslag van politieke partijen onderzoekt, staat in het rapport.

  De vertegenwoordigster van de OAS in Suriname, Nancy Robinson, heeft het verslag van de missie gepresenteerd aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en zijn staf, zo bericht dat ministerie vandaag, donderdag 15 september 2016, in een persbericht, aldus Starnieuws.  Volgens de werkgroep zou het gebruik van oproepingskaarten moeten worden geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor de software die wordt gebruikt voor de presentatie van de informele resultaten.

  In het rapport staat dat Suriname vorderingen heeft gemaakt door meer vrouwen in het parlement te hebben, maar dat de campagne voor meer zichtbaarheid en participatie van vrouwen moet worden voortgezet.

  Ook moet meer duidelijkheid komen over welke instanties aan te doen bij een geschil. Bij elk dispuut moet de gang naar de rechter mogelijk zijn.

  De waarnemersmissie voor de verkiezingen van 25 mei 2015 stond onder leiding van Irene Klinger en bestond uit 24 personen met dertien verschillende nationaliteiten. Op de verkiezingsdag werd ruim 61% van alle stembureaus door de missie aangedaan en geobserveerd. Suriname heeft bij de afgelopen verkiezingen verschillende aanbevelingen van de eerdere OAS-missies ter harte genomen. Robinson noemde als voorbeeld het besluit om bij de verkiezingen van 25 mei 2015 gebruik te maken van twee aparte stembussen voor de stembiljetten van leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraden. Ook de creatie van faciliteiten voor personen met een beperking wordt door de internationale organisatie bijzonder gewaardeerd.

  Robinson complimenteerde Noersalim voor zijn inzet met betrekking tot de strijd om gendergelijkheid. Noersalim heeft zich ingespannen om op nationale, regionale en internationale fora met name het thema geweld tegen vrouwen op de agenda te plaatsen. 

  CLO gaat in gesprek met vicepresident Adhin over onder andere FISO

  CLO-voorzitter Hooghart: 'De Bosje-brug moet worden ontzien'

  Bond ziet graag op locatie Kankantriemarkt een busterminal


  De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) zei gisteren, na de presentatie door de regering van economie stimulerende projecten, het belangrijk te vinden dat iedereen werkt aan de ontwikkeling van het land. De bond gaat de verkregen informatie verder bestuderen. De vakcentrale zal haar mening kenbaar maken aan de regering. 

  'Met z'n allen moeten wij naar het gewenste niveau', aldus voorzitter Ronald Hooghart - die ook voor de NDP Assembleelid is.

  De CLO heeft specifieke wensen ter tafel gelegd. Met vicepresident Ashwin Adhin is afgesproken dat volgende week een gesprek komt hierover.

  Een van de zaken die al jaren een doorn in het oog is van de vakcentrale is het zogenoemde FISO (Functie Informatiesysteem Overheid). Elke maand komt Srd 1,7 tot Srd 2 miljard op straat. Mensen die over veel geld beschikken vluchten in valuta. De hoge wisselkoers is funest voor de samenleving, aldus Hooghart. Door FISO is de geldhoeveelheid enorm toegenomen. Hierover zal na het onderhoud met de vicepresident meer informatie worden verschaft.

  Hooghart zei verder, dat er veel geld gestopt zal moeten worden in infrastructuur. Volgens hem moet de Wijdenboschbrug moet worden ontzien, aangezien er elke dag sprake is van filevorming. Gedacht wordt aan het inzetten van veerboten.

  Wat Hooghart betreft wordt de Kankantriemarkt verplaatst. Daar moet een busterminal komen. De bussen die uit het zuiden en westen komen, hoeven niet helemaal naar de binnenstad, die al te vol is.

  Bankiersvereniging Suriname vindt investeren in productiesector belangrijk

  Bankiers dringen er bij regering op aan om TapaJai-project opnieuw te bekijken


  De Surinaamse Bankiersvereniging vindt dat de regering prioriteit moet geven om de economie te stabiliseren. Dat is volgens voorzitter Jim Bousaid de beste garantie om investeringen aan te trekken. Er is rust nodig in de economie met een lage inflatie en stabiele wisselkoers. 

  De bankiers hebben de presentatie gisteren van de regering over de investeringsplannen als nuttig ervaren, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 15 september 2016. De projecten zijn gericht op stabiliteit en herstel van de economie.

  Bousaid heeft aangegeven dat goed nagedacht moet worden over de vraag in welke sectoren er geïnvesteerd moet worden. Investeren in de productiesector is volgens de bankiers belangrijk. Ook is aangedrongen om het energieproject Jaikreek, het zogenoemde TapaJai-project, opnieuw te bekijken. De vereniging heeft verder een pleidooi gehouden voor investeringen in de alternatieve energie.

  Ook outsourcing moet meer aandacht krijgen, want er is veel potentie in die sector. De Bankiersvereniging vindt het goed dat Investsur ingesteld wordt, waarbij op één plek investeerders terecht kunnen voor het afhandelen van alle zaken. Zo wordt de bureaucratie omzeild. Door het Investeringsinstituut in te stellen, hoeven investeerders niet meer met verschillende instanties te dealen om hun zaken in orde te krijgen.

  (Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

  Marine en Curaçaose Militie in staat van paraatheid gebracht vanwege algemene staking

  Leden van 23 vakbonden, inclusief onderwijsvakbond Sitek, opgeroepen het werk neer te leggen


  De Koninklijke Marine en de Curaçaose Militie zijn in staat van paraatheid gebracht, nu er vandaag een algemene staking wordt gehouden, dat meldt Caribisch Netwerk, aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 15 september 2016. Premier Whiteman heeft de Koninklijke Marine om bijstand gevraagd als dat nodig mocht zijn.

  In gesprek met het Caribisch Netwerk benadrukte woordvoerder Maartje van der Maas van Defensie dat de gevraagde bijstand alleen gegeven wordt als de overheid van Curaçao daar op de stakingsdag om vraagt. In totaal heeft Defensie negentig landmachters en zestien miliciens van Curmil achter de hand.
  Leden van in totaal 23 vakbonden, inclusief onderwijsvakbond Sitek, zijn opgeroepen om vandaag het werk neer te leggen. Daarmee is de dreiging van een algemene staking die sinds vorige week in de lucht hing wat de bonden betreft een feit geworden. Onderwijsvakbond Sitek heeft zich ook bij de actievoerende bonden aangesloten. Voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn deed gisteren bij TeleCuraçao een oproep aan ouders om hun kind niet naar school te sturen, omdat de leden van de bond staken.

  Het personeel van Aqualectra heeft via de bonden die haar vertegenwoordigen, ook een oproep gekregen om morgen te staken en naar een van de mobilisatiecentra te gaan. Directeur Darick Jonis van Aqualectra verklaarde in reactie op de algehele staking, dat de leiding de situatie vandaag evalueert. 'Voor ons komt de veiligheid van onze werknemers en onze installaties op de eerste plaats. Daarna moeten wij kijken of wij vandaag, als gevolg van de staking wel of niet voldoende personeel hebben om stroom en water te kunnen leveren. De situatie is onzeker, wij wachten af om te kijken wat er gaat gebeuren en beslissen dan wat de volgende stap wordt.'

  Directeur Yamil Lasten van Curoil verklaarde, dat de leiding van de overheids-nv er alles aan doet om normaal te blijven functioneren. Lasten sluit niet uit dat er indien nodig juridische stappen worden genomen om de normale bedrijfsvoering van Curoil te garanderen.

  De algemene staking is gisteravond door Errol Cova, adviseur van de bonden, officieel aangekondigd nadat eerder op de avond premier Ben Whiteman, en de ministers José Jardim van Financiën en Nelson Navarro van Justitie een nationale toespraak hadden gehouden.


  Cova legde uit dat de algehele staking drie speerpunten heeft. Ten eerste de strijd van de contractarbeiders van de vakbond SGTK die nu hun derde actieweek ingaan en nog geen akkoord hebben bereikt met de aannemersvereniging AAV, de arbeiders werken via deze vereniging bij de Isla-raffinaderij.
  Het tweede speerpunt is het wetsvoorstel dat door de Staten is aangenomen en het recht van vrije onderhandelingen voor een cao voor het personeel bij overheids-nv’s, -stichtingen en publiekrechtelijke organisaties ondermijnt. Secretaris-generaal Roland ‘Nacho’ Ignacio van de vakcentrale CGTC merkte later in dat verband op dat het een poging is om de vakbonden om zeep te helpen.
  Het derde speerpunt is het door minister Nelson Navarro aangekondigde decreet voor een samenscholingsverbod.

  Twee verdachten aangehouden van brandstichting tijdens acties contractarbeiders bij Isla, Curaçao

  Verdachten, beiden 29 jaar, gearresteerd in opdracht Openbaar Ministerie


  De politie heeft dinsdagavond twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht vorige week tijdens de acties van de contractarbeiders opzettelijk brand te hebben gesticht. Ook worden de mannen van vernieling verdacht. Dat is gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 15 september 2016.

  In een persbericht stelt de politie, dat de aanhouding heeft plaatsgevonden na een driehoeksoverleg waarbij het beleid van ‘zerotolerance’ is benadrukt.

  In opdracht van het Openbaar Ministerie zijn vervolgens de twee mannen, allebei van Curaçaose afkomst, aangehouden. N.J.C. (29) is in Abrahams aangehouden en G.D.C. (29) is in een huis in de wijk Siña Teresa gearresteerd.

  Beide verdachten zijn voorgeleid aan een rechter-commissaris die hun gevangenhouding heeft bevolen in afwachting van nader onderzoek in deze zaak.

  Geen asbest aangetroffen in APC-complex bij afgebrand Sentro Pro Arte op Curaçao

  'De brand is aangestoken, maar het onderzoek naar de dader is nog gaande'


  In het APC-complex, tegenover het maandag afgebrande Sentro Pro Arte, zijn geen sporen van asbest aangetroffen. Het gebouw is vrijgegeven door de gezondheidsdiensten. Dat zegt Serving Keli van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) vanochtend, donderdag 15 september 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

  Het complex en het kantoor van Curinde aan de Emancipatieboulevard werden uit voorzorg gesloten omdat er mogelijk met de rook asbestdeeltjes waren meegekomen en neergeslagen. Alleen voor Curinde is er nog geen uitslag van de analyse van de monsters. In afwachting daarop blijft het kantoor waarschijnlijk nog twee dagen gesloten en is de organisatie alleen voor noodgevallen telefonisch bereikbaar via 7376000.

  Ook voor het vakbondsgebouw SSK dat tegenover Sentro Pro Arte ligt, gold het advies de deuren te sluiten. Volgens Keli hebben de leden er zelf voor gekozen toch naar binnen te gaan. Op het moment dat de brand ontstond hadden de bonden een algemene vergadering in verband met het conflict van de werknemersvakbond SGTK en aannemersvereniging AAV over een nieuwe cao voor de contractarbeiders die op de terreinen van Refineria Isla werken. De politie onderzoekt de zaak. 'De brand is aangestoken, maar het onderzoek naar de dader is nog gaande', zei minister van Justitie Nelson Navarro gistermiddag.

  Het terrein rond het voormalige cultuurcentrum werd meteen na de brand afgesloten. Voor bepaalde delen van het gebouw is destijds asbest gebruikt. Een zone in westelijke richting onder de rook van de brand werd dinsdag tot risicogebied aangewezen. Daar liggen alleen kantoren. Bewoners in de omgeving liepen geen gevaar omdat hun huizen ‘bovenwinds’ staan. Of het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) en de Centrale Hypotheekbank direct weer in de kantoren trekken is de vraag. Beide lieten in een persbericht weten ‘door de rookoverlast’ geen diensten vanuit het complex te kunnen bieden. De directie van APC zegt nadat de resultaten van het onderzoek naar verontreinigingen bekend zijn ‘opnieuw na te laten gaan of de situatie in orde is’.

  Het pensioenfonds is tijdelijk verhuisd naar het Blue Business Centre aan de Neptunusweg en telefonisch bereikbaar op 4343000. De Centrale Hypotheekbank liet, nog voordat het complex weer werd vrijgegeven, weten ‘tot nader bericht’ gesloten te zijn en was in afwachting van een nieuwe locatie alleen telefonisch (431100) en via e-mail of de Facebookpagina bereikbaar.

  Minister Hoefdraad, governor CBvS en Bankiersvereniging hebben 'model voor wisselkoers' bedacht

  'Wij zijn op de goede weg, de koers is de hamvraag voor ons op dit moment'


  Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, governor van de Centrale Bank van Suriname Glenn Gersie en de Bankiersvereniging hebben overleg gehad over een model om de wisselkoers te stabiliseren. Er zijn ook goede afspraken gemaakt over betaling van crediteuren door de overheid. Hoefdraad stelde na het overleg, dat er een werkbare oplossing is gevonden, zo schrijft Starnieuws althans vanochtend, donderdag 15 september 2016. 

  Het model dat uitgewerkt is voor de wisselkoers, wordt later op de dag in breder verband besproken. De minister zei, dat hij nog niet veel erover kan zeggen. 'Maar wij zijn op de goede weg. De koers is de hamvraag voor ons op dit moment. Wij hebben hele goede afspraken gemaakt', deelde Hoefdraad mee.

  De overheid, banken en Centrale Bank van Suriname zullen een samenwerking aangaan. Hierover is er een 'terms of reference' opgesteld, waar iedereen zich aan zal houden. Het gaat om de betalingen van de overheid waarbij monitoring plaatsvindt van de situatie en inzichten met elkaar worden gedeeld. Dit zal ook een verlichting met zich meebrengen van overheidsfinanciën.

  Het nauwe overleg met de belangrijkste spelers op de valutamarkt, zal koersstabilisatie met zich meebrengen, aldus de bewindsman.

  NPS gaat niet naar presentatie regering van investeringsprojecten

  Partij zou haar inbreng liever in Assemblee leveren


  De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft besloten om niet in te gaan op de uitnodiging van de regering om een presentatie van investeringsprojecten bij te wonen. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 15 september 2016, te hebben vernomen dat de NPS haar bijdrage liever wil leveren in De Nationale Assemblee.

  De politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee zijn uitgenodigd voor de presentatie van de projecten. De NPS was uitgenodigd voor vrijdag, maar heeft schriftelijk afgezegd. 

  Eerder had de partij ook al besloten niet deel te nemen aan de beraadslagingen om te komen tot wijziging van de Kieswet. De aanleiding daarvoor zou zijn de recente ontwikkeling over de wijziging van de 'Terugroepwet'. Een presidentiële commissie onder leiding van raadsadviseur Jules Wijdenbosch is bezig met evaluatie van de Kieswet.

  Europese Investeringsbank zou bereid zijn projecten te financieren in Suriname

  Delegatie van EIB in Suriname voor voeren van gesprekken


  De Europese Investeringsbank (EIB) is bereid financiering te verstrekken voor projecten in Suriname. Deze week vertoeft een delegatie van deze bank in Suriname en voert gesprekken met regeringsautoriteiten, particuliere investeerders en projectontwikkelaars. Het EIB-team wordt geleid door Pim van Ballekom, EIB-vicepresident verantwoordelijk voor leningen in het Caribisch gebied, aldus vandaag, donderdag 15 september 2016, de Ware Tijd, die gebruik heeft gemaakt van een dinsdag uitgebracht persbericht van de EIB (zie hieronder).

  Het is Ballekom's eerste werkbezoek aan Suriname. De nadruk tijdens het bezoek ligt op investeringen ter ondersteuning van de particuliere sector, bedrijven en lokale initiatieven, stelt de bank in een woensdag uitgebracht persbericht (zie hieronder).

  De afgelopen decennia heeft de Europese Ontwikkelingsbank ondersteuning verleend aan diverse investeringsinitiatieven in Suriname in zowel particuliere als publieke sector.

  'We hebben een interessante uitwisseling van ideeën over de toekomstige steun gehad, met name over projecten in de particuliere sector in Suriname. Het project dat we tijdens ons verblijf zullen bezoeken is een goed voorbeeld van wat we kunnen realiseren met lokale partners. De ontwikkeling van het Tambaredjoveld en de pijplijn heeft bijgedragen aan de verbetering en duurzaamheid van de transport van energie. Met onze ervaring in diverse sectoren in de hele wereld, kunnen we expertise uit andere regio's overbrengen naar het Caribisch gebied', aldus Ballekom.

  Financiering van Staatsolie een aantal jaren gelden was het eerste investeringsproject van de EIB in het Caribisch gebied. Ballekom stelt verder, dat de EIB in 1968 begon met het verstrekken van leningen aan Suriname. Het is echter al weer een aantal jaren geleden dat voor het laatst een nieuw project hier werd gefinancierd.

  'Suriname zou kunnen profiteren van onze steun en we hopen door te gaan met de financiering van projecten in het hele land, met inbegrip van vervoer en energie en steunregelingen voor ondernemers, zoals kleine en middelgrote ondernemingen.'

  Jernej Videtič, EU-ambassadeur voor Suriname, zegt zeer ingenomen te zijn met het bezoek van de EIB-vertegenwoordigers. 'Investerings- en financieringsmogelijkheden zijn ongetwijfeld zeer welkom in Suriname, voor ontwikkelingen in zowel de particuliere als overheidssector.' Dergelijke investering zijn volgens Videtič aanvullend op bestaande EU-projecten in Suriname. Hij noemde daarbij duurzame projecten in de energie en agrarische sector.

  Ambassadeur Ernst Noorman van Nederland laat in het persbericht weten, dat vanwege de moeilijke economische tijden die Suriname momenteel doormaakt het gewaardeerd wordt dat de Europese Investeringsbank mogelijkheden bekijkt om het bedrijfsleven in het land te versterken. In totaal heeft de EIB voor gezamenlijk 13 miljoen euro gefinancierd aan projecten in de energiesector, agrobusiness en kleinbedrijf.


  New funding opportunities high on the agenda as EIB delegation visits Suriname

  •  Release date: 13 September 2016
  •  Reference: 2016-201-EN
  A European Investment Bank (EIB) delegation, led by Pim van Ballekom, the EIB Vice President responsible for lending in the Caribbean, is in Suriname this week to explore opportunities for financing new projects in the country.
  In his first visit to the country, Mr. Van Ballekom and his team of investment officers and advisers discussed financing opportunities with senior officials of the government of Suriname, private investors and project developers, with a view to providing loans to Surinamese projects. The emphasis will be on investments supporting the private sector, companies and local initiatives. For decades, the European Investment Bank has supported investment essential for private and public sector growth in Suriname and across the Caribbean.
  During this visit to Suriname, the delegation will visit projects supported by the EIB in the country, including the Staatsolie energy project. The Staatsolie Maatschappij Suriname N.V, specialises in the exploration, production and transport of crude and refined products and produces 17.000 barrels of oil per day. This is the EIB’s first energy project in the Caribbean, which also tackles increasing efficiency, reliability and safety in the transportation of crude oil, and supports one of Suriname’s growing sectors in the local economy in a sustainable manner. The visit will be followed by a transfer to Guyana where further discussions will take place with Guyanese officials. 
  Pim Van Ballekom, EIB Vice President said: “We enjoyed an interesting exchange of ideas about future support, in particular for projects in the private sector in Suriname. The project we will visit during our stay is a great example of what we can achieve with local partners. The development of the Tambaredjoveld and the pipeline has contributed to the improvement and sustainability of energy transport. With our diverse sector engagement across the world, we can bring expertise from other geographies to the Caribbean. The EIB started lending in Suriname in 1968, but it has been quite a while since we signed a new project. Suriname should be able to benefit from our support and we hope to continue to finance projects across the country, including in transport and energy and support schemes for entrepreneurs, such as SMEs."
  The visit was made possible with assistance from the EU delegation in Georgetown and the embassy of the Kingdom of the Netherlands in Paramaribo.
  H.E. Jernej Videtič, EU-ambassador: "The EU Delegation is delighted to welcome this important visit from the European Investment Bank. Investment and financing opportunities will doubtless be most welcome in Suriname, both in public and private sector development and such investment would complement the existing EU projects here, for example in sustainable agriculture and sustainability of the power sector."
  H.E. Ernst Noorman, ambassador of the Kingdom of the Netherlands: “Especially in these times of economic difficulty, it is good to see that the European Investment Bank is looking at possibilities to strengthen the private sector in Suriname.” 
  With 84,5 billion euros of investments in 2015, the EIB is the largest multilateral public bank in the world and roughly 10% of its lending targets investments outside of the European Union. It is owned directly by the 28 European Union Member States.
  The European Investment Bank has supported development and economic activity in the Caribbean with loans and equity investment worth EUR 1,6 bn. In Suriname, the EIB has provided a total of EUR 13m to projects in the energy, agribusiness and small business sectors.