woensdag 21 september 2016

Kalloe (VHP: 'Investeringsprojecten regering onderwerpen aan grondige analyse'

'Projecten zijn in een eerdere fase reeds afgekeurd'


In het kader van de onlangs gehouden informatiesessies van de regering, met betrekking tot het Stabilisatie- en Herstelplan, meent parlementariër Jitendra Kalloe van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), dat een grondige analyse nodig is. 

'Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden om investeringsprojecten te kunnen uitvoeren, maar zaken moeten eveneens in het parlement besproken worden, zodat de regering in de juiste projecten kan investeren', zegt Kalloe vandaag, woensdag 21 september 2016, in het Dagblad Suriname.

Hij is van mening, dat de projecten die tijdens de informatiesessies gepresenteerd zijn, projecten zijn die in eerdere fase reeds afgekeurd zijn.

'Er zijn projecten genoemd die bovendien niet goed zijn voor de samenleving. De noden van het volk hebben onder andere betrekking op elektriciteit en water. Als de regering bijvoorbeeld een infrastructuurproject wil starten, moet er aangegeven worden welke infrastructurele plannen uitgevoerd zullen worden. Er moet van tevoren duidelijk zijn welke wegen/bruggen aangepakt zullen worden. Er is weinig te merken van een grondige analyse van de investeringsprojecten.'

De parlementariër zegt, dat onder andere in de gezondheidszorg, onderwijs en productiesector geïnvesteerd moet worden. 'Men wil een nieuw ziekenhuis opzetten in Wanica. Er moet onderzocht worden wat zich precies afspeelt in de ziekenhuizen.' Kalloe vindt, dat het beter is om in de bestaande ziekenhuizen te investeren in plaats van het bouwen van een nieuwe.

'In de onderwijssector schort er ook veel. Er zijn een heleboel scholen waar een gebrek is aan goed meubilair. Werkgelegenheid is momenteel ook een issue; afgestudeerden zitten zonder werk. Daarnaast verdient de productiesector ook aandacht van de regering. Wanneer men daadwerkelijk de valutawisselkoersen wil stabiliseren, meer exporten wil realiseren in plaats van steeds te importeren, dient er geïnvesteerd te worden in de productiesector', aldus Kalloe.

Het Assembleeli stelt verder , dat een bedrag van 95 miljoen Amerikaanse dollar niet toereikend is voor de productiesector. 'Uit de 1.8 miljard Amerikaanse dollar van de lening van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) moet 1 miljard geïnvesteerd worden in de productiesector. Hierdoor zullen tal van problemen opgelost worden, zoals onder andere de werkgelegenheid', aldus Kalloe.

VHP: 'Vandaag de dag constateren we dat de president ons voorhoudt, dat het IMF niet haalbare eisen stelt'

'Het is triest te constateren, dat wij als land voor de zoveelste keer internationaal een grote blunder begaan'

'Zaken die officieel zijn overeengekomen, wil regering enkele maanden herroepen'


Het is reeds geruime tijd bekend dat er weinig beweging zit in het behalen van de prestatiecriteria en indicatieve streefcijfers zoals overeengekomen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de regering, betreffende het Stabilisatie- en Herstelplan 2016. De zogenaamde 'Structural Benchmarks'. Uiterlijk 1 september moest het tarief van elektriciteit worden aangepast tot 90% van de kostprijs. Ook moest uiterlijk 31 augustus een BTW plan of 'white paper' in de vorm van een draft BTW wet, worden aangeboden aan alle stakeholders ter beoordeling. Verder moeten de subsidies op water en brandstof gestadig worden afgebouwd. 

Gisteren hield de president een persconferentie waarin hij aangaf, dat het IMF 'koud berekenend' is en dat de eisen die ze stellen economisch correct zijn, maar politiek niet haalbaar. Als hij aan de eisen van het IMF zou voldoen kan hij morgen zijn biezen pakken, stelde de president. Verder gaf hij aan, dat hij een brief zal richten aan het IMF met zijn bezwaren. Daarnaast zal hij uitkijken naar andere financieringsmodaliteiten, waaronder ook de grote IsDB-lening.

De persconferentie van gisteren stond in schril contrast met hetgeen eerder dit jaar bij het aangaan van de deal met het IMF aan het volk is voorgehouden. Zo werd het gehele Surinaamse volk op 27 mei dit jaar door de president gefeliciteerd met het goedkeuren van de IMF lening van 478 miljoen Amerikaanse dollar. Op 28 mei werd in Ocer (NDP-centrum in Paramaribo) een informatiebijeenkomst belegd waarbij de president en andere coalitie sprekers middels speeches en filmpjes trachtten het volk ervan te overtuigen, dat het IMF programma het beste was voor Suriname.
Het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel hield ons voor, dat het IMF-programma een herstelprogramma is dat door Surinaamse deskundigen is geschreven. Tijdens deze bijeenkomst werd ook fel naar de oppositie uitgehaald en het verwijt gemaakt dat de oppositie alles in het werk gesteld heeft de deal met het IMF niet door te laten gaan. De uitspraken van de VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, dat er betere opties voorhanden zouden zijn om de Surinaamse economie uit het moeras te helpen, werden door president Bouterse betiteld als 'slagen in de wind'.

De oppositie werd in ‘s lands vergaderzaal, in de staatsmedia en op politieke podia ervan beschuldigd a-nationaal te zijn vanwege de bezwaren die tegen het IMF werden ingebracht.

Vandaag de dag constateren we dat dezelfde president ons voorhoudt dat het IMF niet haalbare eisen stelt en dat er eventueel naar andere financieringsbronnen zullen moeten worden uitgekeken. Het is triest te constateren, dat wij als land voor de zoveelste keer internationaal een grote blunder begaan door zaken die officieel zijn overeengekomen, enkele maanden later te willen herroepen. Zo ligt de MOU gesloten met de Alcoa in verband met de beëindiging van de Bauxiet overeenkomst, ons nog vers in het geheugen. Daags na de ondertekening werd besloten deze MOU weer te herroepen.

Het beleid van deze regering kenmerkt zich steeds meer door ad hoc en ondoordachte besluiten die weer moeten worden teruggedraaid. Aan de lijst kan worden toegevoegd de kwestie van het terugdraaien van stroomtariefsverhogingen en het verwijderen van de scalians uit het stuwmeer. Het is nu meer dan duidelijk, dat deze regering het vermogen mist om een goed doordacht, haalbaar en planmatig beleid uit te stippelen en uit te voeren.

Er moet een een strak en doelgericht beleid ontwikkeld worden dat ons land uit de huidige crisis kan halen. Een crisis die overigens steeds dieper wordt en waarvan elk teken van verbetering vooralsnog ontbreekt. Duidelijk is dat leiderschap en strategie die nodig zijn om de crisis te beheersen, ontbreken.

VHP Hoofdbestuur

Deels verlamde man (70) komt om het leven bij woningbrand te Jarikaba

Drie kleinkinderen (2, 3 en 4 jaar) weten brandende woning uit te rennen

Vermoedelijk heeft een van de kinderen met aansteker gespeeld


De 70-jarige Max Ferdinand Lisand is vandaag, woensdag 21 september 2016, omgekomen bij een woningbrand in de Tawajaripolderweg te Jarikaba. Lisand was samen met drie kleinkinderen van 2, 3 en 4 jaar thuis. Een van de kinderen heeft vermoedelijk een aansteker in het huis gevonden en is daarmee een slaapvertrek ingegaan, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De politie vermoedt, dat het kind met de aansteker speelde waardoor een matras vlam vatte. De kinderen probeerden tevergeefs het vuur te doven. Het vuur greep heel snel om zich heen. De kinderen wisten het brandende huis uit te rennen. Buurtbewoners die de vlammenzee zagen, sloegen alarm.

Doordat het vuur heel snel om zich heen greep, konden de buurtbewoners het huis niet meer binnen gaan om Lisand te redden. Het slachtoffer, dat halfzijdig verlamd was en zich moeilijk kon verplaatsen, kwam in de vlammen om. Het lijk van de man is door de brandweer uit de afgebrande woning gehaald. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lichaam in beslag genomen.

Koffiekamp Collectief: 'Regering heeft verzuimd toegezegde nieuwe locatie aan Makamboa toe te wijzen'

Collectief ervaart gedrag regering en IAmGold als 'zeer betreurenswaardig en onacceptabel' 


Het zogenoemde Koffiekamp Collectief heeft vandaag, woensdag 21 september 2016, onderstaande verklaring uitgegeven naar aanleiding van de ontruiming van wat het noemt 'kleine ondernemers' in het concessiegebied van IAmGold/Rosebel. In dit gebied zijn ook kleine ondernemers van Koffiekamp werkzaam.

De verklaring:

De afgelopen week hebben er ontwikkelingen met betrekking tot de ontruiming van kleine ondernemers in het delfstoffen concessiegebied van IAmGold plaatsgevonden. Daarbij zijn ook kleine ondernemers van Koffiekamp, die in de belangen organisatie Makamboa verenigd zijn, ontruimd zonder rekening mee te houden dat er van regeringszijde was beloofd dat aan deze groep kleine ondernemers na de ontruiming van Roma Pit een ander gebied zou worden toegewezen.

De regering heeft echter tot nog toe verzuimd in samenwerking of na overleg met IAmGold de toegezegde nieuwe locatie aan Makamboa toe te wijzen. Dit gedrag zijdens de regering en IAmGold wordt als zeer betreurenswaardig en onacceptabel ervaren door het Koffiekamp Collectief. Het Koffiekamp collectief krijgt hierdoor de indruk dat er een spelletje gespeeld wordt met de belangen van de ongeveer 100 kleine ondernemers afkomstig uit het dorp Koffiekamp. En dit baart het Koffiekamp Collectief zorgen.

 De schijnbare tafra meetings die door de vertegenwoordiger van de regering, in casu het ministerie van NH (Natuurlijke Hulpbronnen), georganiseerd worden, hebben uitgaande van de zo juist genoemde indruk, tot nu toe geen aanvaardbare oplossing teweeg gebracht.

Het Koffiekamp Collectief staat achter de rechtvaardige eis van Makamboa om een plek dichtbij het dorp aan te wijzen aan de kleine ondernemers die van Koffiekamp afkomstig zijn. Uiteraard zullen bij de realisatie van deze rechtvaardige eis, nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot het toezicht en de controle op het eventuele binnendringen van andere dan tot de Koffiekamp gemeenschap behorende kleine ondernemers. Dit toezicht c.q.controle mag zelf door de Staat in samenwerking met Iamgold op geregelde manier gepleegd worden.

In elk geval vindt het Koffiekamp Collectief dat er nu eindelijk een aanvaardbare oplossing voor de kleine ondernemers van Koffiekamp verenigd in Makamboa gevonden wordt.

De voorzitter van Koffiekamp Collectief, 
De heer Henry Lila

Curaçao's entomologe: 'Symptomen mayaro-virus vergelijkbaar met chikungunya, maar gewrichtspijnen houden langer aan'

'Virus wordt overdragen door de  Aedes aegypti die ook andere uitbraken heeft veroorzaakt'


De symptomen van het mayaro-virus zijn vergelijkbaar met die van chikungunya, maar men kan langer last hebben van gewrichtspijnen. Dat meldt entomologe Gisette Seferina. Volgens haar dient men alerter te zijn op een mogelijke uitbraak. In entomologische kringen is men al heel lang op de hoogte van het bestaan van het virus dat recentelijk voor het eerst is opgedoken in Haïti, vertelt Seferina. 

'Het virus wordt overdragen door dezelfde mug die de andere uitbraken heeft veroorzaakt, de Aedes aegypti. De bestrijding en preventie dienen zodoende te allen tijde zeer serieus genomen te worden, ook wanneer er zich een epidemie voordoet. Er zal altijd een nieuw virus op de loer liggen', aldus Seferina vandaag, woensdag 21 september 2016, in de Amigoe.

De Aedes aegypti-mug kan volgens de entomoloog minstens vijftien verschillende virussen overbrengen.

Ter informatie:


'Chikungunya heeft ons getoond hoe snel het allemaal kan gaan.' Ze stelt daarom dat het opmerkelijk is dat er zo weinig is gedaan met de resultaten van de uitbraak.

'Er worden geen causale verbanden getrokken. Als we dit niet serieus nemen, zullen we altijd kwetsbaar zijn en achter de feiten aan lopen. Dit heeft alles te maken met management.'

Over de kans op een grote uitbraak kon de specialist verder weinig kwijt, maar ook zij stelt dat alertheid geboden is.

Mayaro werd in 1954 voor het eerst ontdekt in Trinidad, waarna het ook voorkwam in Brazilië en andere delen van Zuid-Amerika. Onlangs werd het vastgesteld bij een jongetje uit Haïti. Er kan dus niet worden gesproken van een epidemie, ‘maar men moet alert zijn’.

Glenn Morris, directeur van het instituut voor nieuwe ziekteverwekkers van de Universiteit van Florida (UF), verklaarde dat de mogelijke circulatie van een nieuw virus in het Caribisch gebied reden tot zorg geeft. 'De bevindingen van de universiteit onderstrepen het feit dat er andere virussen wachten in de coulissen, die bedreigingen kunnen vormen in de toekomst.'



Chikungunya-like Mayaro virus reported in Haiti for first time

The Mayaro virus has been responsible for small outbreaks near the Amazon in South America but has not been seen much in the Caribbean.
By Stephen Feller   |   Sept. 16, 2016 at 9:33 AM

GAINESVILLE, Fla., Sept. 16 (UPI) -- Researchers identified a mosquito-borne virus in a boy in Haiti, where it had previously not been seen before.
As officials in the United States struggle to get their arms around the growing Zika virus epidemic, researchers at the University of Florida identified the Mayaro virus in an 8-year-old in Haiti, where it has never been seen.

"The virus we detected is genetically different from the ones that have been described recently in Brazil, and we don't know yet if it is unique to Haiti or if it is a recombinant strain from different types of Mayaro viruses," Dr. John Lednicky, an associate professor in the environmental and global health department at the University of Florida, said in a press release.
Mayaro virus was discovered in Trinidad in 1954 and is similar to chikungunya virus, but has largely only been seen in small outbreaks in Brazil, the Amazon and other parts of tropical South America.
In 1999, researchers at the University of Texas Medical Branch studied 27 cases of Mayaro in South America, including two people visiting from the United States suspected to have picked it up in eastern Peru. In 2011, a Swiss tourist who visited Peru was diagnosed with the virus upon returning home and reporting symptoms and another 2013 study focused on 16 South Americans who contracted it in the Peruvian Amazon.
From May 2014 through February 2015, researchers at the University of Florida were studying a chikungunya outbreak in Haiti, obtaining 177 blood samples from children with febrile illnesses, screening them for the virus.
For patients who did not test positive for chikungunya or dengue virus, the researchers screened the children's blood for other viruses to determine the origins of their illness, according to the new study, published in the journal Emerging Infectious Diseases.
In one child, who had chikungunya-like symptoms that developed later than would be expected for a patient with the virus, the researchers found more than one mosquito-borne virus. While his blood tested negative for chikungunya, the sample tested positive for dengue virus, and for Mayaro, which was verified by matching the bug's genome to strains available for comparison.
Researchers at UT noted in their 1999 study that Mayaro and dengue are difficult to tell apart clinically, and the symptoms of both infections are also similar to chikungunya: fever, joint pain, muscle pain and rashes.
Although UF researchers note that it is just one case, nearly all others have either been reported in South America, specifically near the Amazon, or in people who have recently traveled there, the potential for another mosquito-borne threat to health could be worth paying attention to.
"While current attention has been focused on the Zika virus, the finding of yet another mosquito-borne virus which may be starting to circulate in the Caribbean is of concern," said Dr. Glenn Morris, director of the UF Emerging Pathogens Institute. "Hopefully we will not see the same massive epidemics that we saw with chikungunya, dengue and now Zika. However, these findings underscore the fact that there are additional viruses 'waiting in the wings' that may pose threats in the future, and for which we need to be watching." http://www.upi.com/Health_News/2016/09/16/Chikungunya-like-Mayaro-virus-reported-in-Haiti-for-first-time/7931474027462/

Vier partijen op Curaçao slagen er niet in via Kort Geding deelname verkiezingen af te dwingen

FE, PKP, FOL en PRIK hebben vraagtekens bij wettelijkheid lijstondersteuningsproces  


De partijen Forsa Elevá (FE), Partido Koperativista i Patriótiko (PKP), Frente Obrero i Liberashon 30 di mei (FOL) en Partido Reskate Integral Kòrsou (PRIK) zijn er niet in geslaagd om via een Kort Geding deelname aan de verkiezingen van 30 september af te dwingen. De vier partijen hadden de spoed rechtszaak tegen het Land aangespannen, omdat zij vraagtekens plaatsten bij de wettelijkheid van het lijstondersteuningsproces op Curaçao, zo bericht vandaag, woensdag 21 september 2016, de Amigoe.

In hun verzoek aan de rechter hadden de partijen gesteld, dat doordat er tijdens de voorverkiezingen maar op zes locaties gestemd kon worden, dit ‘een ongeoorloofde schending was van het beginsel van vrijheid der verkiezingen omdat daardoor een te hoge drempel werd opgeworpen voor de kiezers om hun steun te betuigen’.

Het Land had hier tegenin gebracht, dat het aantal ondersteuningslokalen en de locaties meer dan voldoende was om het geschatte aantal deelnemers af te handelen en dus geen belemmering vormde voor potentiële ondersteuners om de kandidatenlijst die men wilde ondersteunen te helpen.

In zijn vonnis constateert de rechter de beperking tot maar zes locaties ‘proportioneel’ te beschouwen, omdat hierdoor ‘de vrije keuze niet zodanig werd belemmerd dat sprake zou zijn van onrechtmatige regelgeving’. De rechter is het verder eens met de stelling, dat lichtvaardige- en niet-serieuze kandidatenstellingen voorkomen dienden te worden en haalt verder aan wat vertegenwoordigers van het Hoofdstembureau tijdens de zitting hadden verklaard, namelijk dat bij de aanwijzing van zes stemlocaties is gekeken naar de ervaringen die het sinds 2003 heeft opgedaan. Hierbij kijkt het Hoofdstembureau naar de geografische verdeling van de bevolking en naar de bevolkingsconcentraties per gebied, maar ook naar het aantal stemmers per locatie in het verleden.

'Gelet hierop en mede in aanmerking nemende de langere periode waarin kiezers hun steun konden betuigen (twee dagen van 08.00 tot 20.00 uur) in relatie tot het beperkte aantal vereiste ondersteuningsstemmen voor deelname aan de verkiezingen (870), vormde de beperking van het aantal ondersteuningslokalen tot zes geen wezenlijke belemmering voor een politieke partij om deel te nemen aan de verkiezingen', aldus de rechter in zijn uitspraak.

 De rechter neemt in zijn vonnis ook mee, dat ondanks het feit dat dit jaar dertien partijen zich hadden aangemeld voor de voorverkiezingen, er zich op 20 en 21 augustus geen onoverkomelijke problemen hebben voorgedaan bij een van de zes stemlokalen. Hij komt dan ook tot de conclusie dat het aantal ondersteuningslokalen zoals gehanteerd tijdens de voorverkiezingen naar het oordeel van het gerecht ‘een objectief en legitiem doel diende en de vrijheid om te kiezen of gekozen te worden niet wezenlijk is belemmerd. Het is dan ook niet in strijd met internationale verdragen en regelgeving'. Het verzoek van de vier werd dan ook afgewezen.

Bij de voorverkiezingen van 20 en 21 augustus behaalde de FOL 622 stemmen, PRIK 505 en de lijstencombinatie van FE en PKP 62 stemmen. Ze bleven alle onder de grens van de vereiste 870 stemmen.

Venezolaans ministerie van Energie: 'PdVSA heeft geen geld voor upgrading Isla op Curaçao'

'PdVSA verlengt leasecontract van Isla eind 2019 niet'


'De PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) heeft niet de 2 miljard dollar die nodig is voor de modernisering van de Isla-raffinaderij.' Dat meldt de Venezolaanse minister van Energiezaken gisteren tegenover het Britse Argus Media, een onderzoeksbureau voor energiezaken (zie hieronder). Dit meldt de Amigoe vanmiddag, woensdag 21 september 2016.

Het bericht komt nadat premier Ben Whiteman (PS) meermaals had verklaard over de vruchteloze onderhandelingen om tot een Memorandum of Understanding (MoU) voor de modernisering van de olieraffinaderij te komen met Venezuela.

'Staatsoliemaatschappij PdVSA zal zijn leasecontract van de Isla, na afloop van 31 december 2019, niet verlengen. Maar PdVSA verwacht wel dat de nieuwe exploitant van de Isla-raffinaderij, vanaf 2019, door zal gaan met de raffinage, blenden, opslaan en verschepen van Venezolaanse ruwe olie naar cliënten van PdVSA, voornamelijk in Azië', aldus het artikel van Argus Media op haar website

Vorige week donderdag tekende Whiteman een MoU met het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy voor de modernisering van de Curaçaose energieketen. In de MoU staat ook specifiek, dat het Chinese bedrijf ook na 2019, wanneer het huidige leasecontract afloopt, met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij zal samenwerken. 'Dit vanwege de lange relatie tussen Curaçao en Venezuela', aldus de MoU.





PdV won't renew Isla refinery lease in 2019


20 Sep 2016, 2.45 pm GMT

Caracas, 20 September (Argus) — Venezuelan state-owned PdV won't renew its lease with Curacao's government to operate the 325,000 b/d Isla refinery when the current lease expires on 31 December 2019, the energy ministry said late yesterday.
But PdV expects that Isla refinery's new operator from 2019 onward will continue to refine, blend, store and ship Venezuelan-sourced crude to the company's export clients mainly in Asia.
Venezuela's energy ministry confirmed that negotiations with Curacao's government failed to reach a mutually satisfactory agreement after Curacao's prime minister Ben Whiteman announced yesterday that a memorandum of understanding was signed with Guangdong Zhenrong Energy.
Under that deal the Chinese state-controlled commodities trader would invest up to $10bn in upgrading and modernizing the century-old facility. Guangdong Zhenrong would finance 100pc of the capital expenditures needed to modernize the refinery, storage facilities and shipping terminal, build a new gas terminal, and also upgrade the refinery's power and water services infrastructure.
"All efforts to reach a new contract with Venezuela did not yield positive results," Whiteman said in a video posted on the Curacao government's website yesterday. "We had to look at other alternatives."
PdV and the energy ministry "basically ignored all of the Curacao government's efforts in recent months to negotiate a deal to renew the lease under new conditions including a PdV commitment to spend up to $2bn on environment-related technology upgrades and cleanup at Isla Refinery," a Venezuelan energy ministry official who disagrees with energy minister Eulogio Del Pino's decision to not seek a new lease tells Argus.
PdV is giving up the Isla Refinery it has operated under lease for almost 30 years for financial reasons. "PdV doesn't have $2bn it can commit to Isla's upgrade," the energy ministry official said.
2743039

Cft: Regering Curaçao moet meer info geven over inkomsten/uitgaven SVB voor ontwerpbegroting 2017

Inzichtelijkheid begroting vooral wat betreft premie-inkomsten is nog niet voldoende


De regering moet meer toelichting geven op de inkomsten en uitgaven van de SVB om de ontwerpbegroting voor 2017 inzichtelijker te maken en of deze op dit punt wel sluitend is. De financiële houdbaarheid van de sociale fondsen blijft een punt van aandacht. Dat meldt het College financieel toezicht (Cft) in een brief over de ontwerpbegroting, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 21 september 2016.

Alle sociale fondsen van de SVB zijn sinds 2016 toegevoegd aan de begroting, maar de inzichtelijkheid vooral wat betreft de premie-inkomsten is nog niet voldoende. De premie-inkomsten worden begroot zonder verdere toelichting. Ook de toelichting over de genomen maatregelen is onvoldoende om een goed oordeel te kunnen vormen over de betrouwbaarheid van deze cijfers. Vooral de geraamde premie-inkomsten voor de AOV/AWW lijken erg hoog te liggen als deze worden vergeleken met de meest recent ontvangen uitvoeringsrapportage van de SVB.

De verwachting is dat de uitgaven en premieopbrengsten van de AOV/AWW gezamenlijk in 2020 in evenwicht zullen zijn.

Van het schommelfonds, dat slonk van 321 miljoen gulden in 2010 naar 46 miljoen in 2015, ontbreekt een overzicht of dat tot en met 2018 voldoende middelen zal bevatten.

Met betrekking tot het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) wil het Cft, samen met de vastgestelde begroting 2017 een update van de business case om de effecten op de (meer)jarenbegroting te kunnen toetsen.

De personeelslasten stijgen van 2500 miljoen gulden in 2016 naar 2519 miljoen in 2017, volgens het Cft een beheerste groei. Het Cft acht hierbinnen de stijging van de personeelskosten met 3,5 procent, ondanks de genomen maatregelen om deze terug te dringen, relatief hoog. Zeker aangezien er voor 2018 en verder rekening wordt gehouden met een structurele stijging van 1,75 procent per jaar. Een groot deel van deze stijging wordt veroorzaakt door nog in te vullen vacatures uit 2014 en 2015 conform de instroomplanning van Curaçao. Het Cft adviseert om kritisch te bezien of de volledig geplande instroom uit eerdere jaren noodzakelijk is, mede in het licht van de vertraagde uitstroom vanwege de verhoging van de pensioensgerechtigde leeftijd.

De dividendinkomsten over 2015 zijn uitgekomen op 50,2 miljoen gulden, maar een toelichting over de dividendinkomsten voor het komend jaar ontbreekt nog. De rentelasten worden in 2017 begroot op 66,1 miljoen (2,6 procent van de overheidsuitgaven), wat neerkomt op circa 60 procent van de rentelastnorm. Hiermee vallen de rentelasten binnen de rentelastnorm van 109,5 miljoen op basis van de vastgestelde collectieve sector 2013. Voor beoordeling van leenverzoeken is het echter noodzaak dat de collectieve sector 2015 wordt vastgesteld. Die verkeert nu in de afsluitende fase.

IsDB werkt mee aan stabilisatie wisselkoers...

Met 400 miljoen Amerikaanse dollar IsDB-steun moet koers tot bedaren worden gebracht


Suriname zal kunnen rekenen op 400 miljoen Amerikaanse dollar van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) de komende twee jaren waarmee de valutakoersen gestabiliseerd zullen worden. Dit geld staat los van de 1.8 miljard lening die Suriname toegezegd heeft gekregen van de Islamitische Ontwikkelingsbank. Dit zei Lothar Boksteen, een van de deskundigen die bezig is met het uitzetten van de middelen, gisteren na af loop van de persconferentie van president Desi Bouterse waarin hij inging op de projecten ter stimulering van de economie. 

De 'valutasteun' is bestemd voor strategische importen, zoals brandstof, basisgoederen, medicatie en medische apparatuur. Brandstof zal het gros van de valuta injectie in beslag nemen, namelijk 100 miljoen per jaar. De rest van het geld zal bestemd worden voor overige strategisch producten.

Er zullen wel strenge voorwaarden van de IsDB gelden. De importeurs zullen bijvoorbeeld niet rechtstreeks de valuta in handen krijgen. Zij zullen eerst via een eerlijke aanbestedingsprocedure in aanmerking voor opdrachten van de overheid moeten komen. Wanneer zij hun bestellingen plaatsen bij leveranciers in het buitenland, zullen zij ervoor in Srd's moeten betalen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Vervolgens zal de IsDB de benodigde valuta rechtstreeks overmaken aan de leverancier. 'Dit zal ertoe leiden dat de druk op de valutamarkt aanzienlijk zal verminderen', sprak Boksteen.

De ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Handel en Industrie, Landbouw, Veeteelt en Visserij, en Volksgezondheid zullen verantwoordelijk zijn voor de algehele coördinatie van het proces.

Staatsolie krijgt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de bestellingen voor brandstof import, die met valuta betaald moeten worden.

Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname zal belast zijn met de importen van medicijnen en medische apparatuur.

De IsDB gelden komen bovenop de 478 miloen Amerikaanse dollarzogeheten 'stand-by' regeling tussen de overheid en het Internationaal Monetair Fonds. De bedoeling is om de CBvS te helpen om haar eigen nationale valuta reserves te opnieuw op te bouwen.

Waarnemend SAO-directeur Hemradj ontheven uit zijn functie

Hemradj zou niet in staat zijn gebleken directeurstaken uit te kunnen voeren


'We zijn niet blij, als een personeelslid wordt bedankt, maar als die persoon een sta-in-de-weg is voor de groei van het bedrijf, moet deze maar gaan.' Bondsecretaris Perry Marica bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) reageert op de ontheffing van de waarnemend SAO-directeur Radjesh Hemradj vanaf 15 september, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 21 september 2016. Joyce Lapar neemt nu waar. 

De bond had rond eind augustus actie gevoerd, omdat deze onder andere af wilde van de waarnemend directeur. De werknemers beschuldigen de directeur ervan, dat door zijn toedoen minister Soewarto Moestadja van Arbeid in De Nationale Assemblee had gezegd dat de SAO met minder dan de honderd mensen die er nu werken, hetzelfde werk kan doen.

De bewindsman bevestigde de ontheffing van Hemradj, omdat deze niet in staat is gebleken directeurstaken te kunnen uitvoeren. Hij zal anders ingezet worden. 'De ontheven functionaris wenst nog zitting te nemen in commissies en wij zullen nagaan of dat wel kan. De stichting is onlangs doorgelicht en daarbij is gebleken dat ze niet efficiënt functioneert. Niet alleen Hemradj is hiervoor verantwoordelijk, maar we moesten ergens beginnen.'

Of er meer personen bedankt zullen worden laat de minister in het midden. Hij zegt als minister van Arbeid ervoor te moeten zorgen, dat werknemers hun baan behouden en ook moet zorgen voor werkgelegenheid.

Het personeel verwijt Hemradj dat sinds zijn aantreden het aantal opleidingen drastisch is afgenomen en dat het personeel de afgelopen maanden actie moest voeren voor uitbetaling van het salaris. Ook zou de samenwerking met buitenlandse organisaties veel minder zijn geworden. De beschuldigingen werden eerder ontkend door Hemradj. Zonder in detail te treden zei hij, dat de medewerkers hem in een kwaad dag licht willen zetten. Hij was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Autoriteiten Suriname zetten groep Haïtianen onder bewaking vast op Bosbivak bij Zanderij...

Onduidelijkheid omtrent omstandigheden rond uitzetting Haïtianen 

Advocaat Kanhai:  'Je kan iemand niet van diens vrijheid beroven zonder een bevel' - Niemand weet om hoeveel Haïtianen het gaat, diverse aantallen zoemen rond


Een groep Haïtianen heeft vorige week onder bewaking enkele dagen vastgezeten te Bosbivak bij Zanderij. De groep was bij aankomst op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangekomen, de toegang tot het land geweigerd, omdat de papieren niet in orde waren. 

Verschillende bronnen bevestigen, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 21 september 2016, dat de illegalen reeds teruggevlogen zijn naar hun land, maar over de precieze afhandeling is onduidelijkheid.

Advocaat Irvin Kanhai zegt dat ze onrechtmatig van hun vrijheid beroofd, omdat het Openbaar Ministerie (OM) geen goedkeuring had gegeven voor vrijheidsbeneming. 'Je kan iemand niet van diens vrijheid beroven zonder een bevel.'

Kanhai kreeg de opdracht om hun 'aanhouding' aan te vechten en trof al voorbereidingen voor een Kort Geding. Volgens de opdrachtgever zaten de mensen toen al ongeveer een week vast. Kort nadat Kanhai de zaak begon te onderzoeken, zijn de mensen meteen het land uitgezet. 'Precies toen wij een Kort Geding zouden indienen, zijn de mensen teruggevlogen.'

Hij had van vijftien slachtoffers de namen opgenomen om de vordering op te stellen. De Militaire Politie (MP) verklaart dat de Haïtianen in afstemming met het OM te Bosbivak waren ondergebracht. De commandant van de MP-recherche, Anand Debisarun, zegt dat het ging om een groep van 36 personen. De redenen om hen de toegang tot het land te weigeren waren volgens hem uiteenlopend. Hij beweert dat de Haïtianen niet langer dan twee dagen in Suriname zijn gebleven. Zij konden naar zijn zeggen niet meteen weg, omdat de luchtvaartmaatschappij niet genoeg capaciteit had.

De directeur Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer, was niet in detail geïnformeerd over deze kwestie, maar sprak van 56 Haitianen die te Bosbivak waren gestrand.

Het capaciteitsprobleem van de luchtvaartmaatschappij wordt onderschreven door de directeur Luchthavenbeheer Vijay Chotkan. De Haïtianen zijn 'netjes opgevangen', zegt hij. Dat ze te Bosbivak werden ondergebracht komt, omdat de luchthaven niet over een opvangmogelijkheid beschikt.

Sinds vorige week is het voor Haïtianen niet meer mogelijk met een toeristenkaart naar Suriname te komen. Dat kan alleen met een visum. Volgens Chotkan was de luchtvaartmaatschappij niet in staat de grote groep Haitianen in één keer terug te vliegen, waardoor zij hier moesten verblijven.

Regionaal trainingscentrum reddingsactiviteiten nog steeds niet van de grond in Suriname

NCCR genoodzaakt nieuwe locatie te vinden nu leger kazerne te Concordia, Para, nodig heeft


Het zal nog enige tijd duren voordat het streven om Suriname te laten fungeren als regionaal trainingscentrum voor reddingsactiviteiten gerealiseerd zal zijn. De coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), Jerry Slijngard, zegt vandaag, 21 september 2016, in de Ware Tijd, dat het centrum er al had moeten staan. 

Het zou worden opgezet in de militaire kazerne te Concordia in Para en daarvoor zijn speciale faciliteiten opgezet, zoals een klimtoren. Ook zijn benodigdheden aangeschaft, als speciaal touw, uniformen en veiligheidsmateriaal. Ze zijn opgeslagen bij het NCCR.

'Concordia zou de basis worden voor het verzorgen van de trainingen, maar het leger had de plek ook nodig voor trainingen en opleidingen. Dus we kijken uit naar een andere plek. We streven ernaar om zeker in de regio, maar mogelijk ook internationaal een center of excellence te worden.'

Slijngard benadrukt dat Suriname ook van het Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) goedkeuring heeft om het plan uit te voeren. Hij heeft in april deelgenomen aan de jaarlijkse vergadering van deze organisatie. Suriname blijkt al aardig wat ervaring op dit gebied te hebben. Er zijn daar afspraken gemaakt over hoe de landen elkaar het best kunnen ondersteunen in een noodsituatie. Ondanks dat het centrum er nog niet staat zijn er in de afgelopen maanden al vier trainingen verzorgd, waaraan ook afgevaardigden uit Sint Kitts & Nevis en Trinidad &Tobago hebben deelgenomen. De trainingen waren onder meer gericht op reddingsactiviteiten te land, in voornamelijk bosrijke en stedelijke gebieden.

'De mensen hebben geleerd hoe ze in deze gebieden reddingsactiviteiten moet uitvoeren.' 

Ter extra informatie:

Zeven ministeries gaan profiteren van de 1.8 miljard Amerikaanse dollar IsDB-lening

Ministerie van NH ontvangt 1008 miljoen Amerikaanse dollar



Uit de lening van 1.8 miljard Amerikaanse dollar die door de Islamic Development Bank (IsDB) is toegezegd, zal 1.278 miljard besteed worden aan infrastructuur. De overheid is van plan in vijf sectoren te investeren. Hiervoor komen zeven ministeries in aanmerking voor de financiën, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 21 september 2016. In het presidentieel paleis zijn gisteren de plannen van de overheid om het land uit de slechte economische situatie te halen door president Desi Bouterse aan de pers gepresenteerd. 

265 Miljoen is bestemd voor het ministerie van Handel & Industrie.
500.000 Gaat naar het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname voor capaciteitsversterking.
Voor het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wordt 95 miljoen opzij gezet voor de landbouwsector.
In de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling wordt 132 miljoen gestopt voor sociale ontwikkeling.
Voor de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme, Natuurlijke Hulpbronnen en Openbare Werken is 1,278 miljard bestend voor infrastructuur.

Er gaat 1008 miljoen naar het ministerie Natuurlijke Hulpbronnen.
Hierin zijn projecten opgenomen voor de EBS en SWM. De EBS is onder andere van plan een 100 megawatt centrale op te zetten. Het energiebedrijf is ook voornemens om het elektriciteitsnet op te schonen, te verbeteren en delen daarvan vervangen. De operaties van de EBS zijn geraamd op meer dan 800 miljoen Amerikaanse dollar.

Het ministerie van Openbare Werken gaat zich toeleggen op de renovatie van bestaande infra en aanleg van nieuwe wegen en bruggen in het hele land. Er zullen daarbij bepaalde gebieden worden ontsloten en nieuwe verbindingen worden gemaakt. Daarvoor is een bedrag van 239 miljoen vrijgemaakt uit de IsDB pot. In totaal zullen veertig projecten worden uitgevoerd.

Er komt een tweede ronde van presentaties voor de verschillende maatschappelijke groepen. Hun aanbevelingen worden ook meegenomen om een waterdicht programma aan te kunnen bieden aan het IsDB. Het geld van de IsDB zal in verschillende tranches tot en met 2021 worden vrijgemaakt. Het is niet duidelijk geworden wanneer het eerste deel van de lening overgemaakt zal worden. Er is ook geen concreet antwoord gekomen van president Bouterse op de vragen hoe en binnen welke termijn de forse schuld terugbetaald zal worden.

Jogi (VHP) vindt dat regering burgers misleidt en in een avontuur stort

'Hoe kan je je niet houden aan zaken die je zegt zelf te hebben bepaald'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt, dat de regering de samenleving heeft misleid door aan te geven dat een eigen Stabiliteit- en Herstelprogramma is opgesteld en goedgekeurd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Nu heeft president Desi Bouterse echter gesteld, dat het IMF eist dat afspraken nageleefd worden. 

'De president en de minister van Financiën hebben ons voorgehouden, dat de regering de subsidie aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS) wil afbouwen. Zij beklemtoonden dat dit geen eis was van IMF. En nu zegt de president, dat het IMF eist dat afspraken nageleefd worden', zegt Jogi vanochtend, woensdag 21 september 2016, op Starnieuws.

Jogi brengt in herinnering, dat Bouterse de samenleving heeft gefeliciteerd met het IMF. Ondanks fundamentele protesten van politieke partijen en de vakbeweging werd de gang naar het IMF doorgedrukt. De eerste termijn aan middelen is ontvangen door de Centrale Bank van Suriname. Nu blijkt dat de regering zich niet gehouden heeft aan deadlines die afgesproken zijn. 'Hoe kan je je niet houden aan zaken die je zegt zelf te hebben bepaald', vraagt Jogi zich af.

Steeds werd benadrukt dat Suriname een eigen stabiliteitsprogramma uitvoert. De VHP'er zegt verder, dat de president het IMF heeft binnengehaald om geld los te krijgen. Van te voren was het bekend dat als het land met het IMF in zee gaat, het zich moet houden aan zaken die afgesproken zijn. Er is vanaf het begin geprotesteerd tegen de korte tijd die uitgetrokken was om de subsidie van de EBS af te bouwen. De regering heeft naar geen enkel argument willen luisteren. Het volk is volgens Jogi in een avontuur gestort.

Nu is weer gebleken, dat de regering ondoordacht afspraken heeft gemaakt en de discipline niet heeft om zich te houden aan zaken die zwart op wit zijn gesteld. Van het IMF is bekend, dat het geen filantropische instelling is. 'Precies waarvoor wij gewaarschuwd hebben, gebeurt nu', stelt Jogi. Hij vindt dat het te vaak voorkomt, dat de regering zaken aan de samenleving voorhoudt, die niet op waarheid berusten.

Lucia Rijker voor de klas in nieuw Nederlands tv-programma

Rijker gaat in programma vroegtijdig schoolverlaters weer aan het leren krijgen


In een nieuw programma op NPO 3 proberen bekende Nederlanders, ondersteund door een professioneel team van docenten, vijftien vroegtijdige schoolverlaters weer aan het leren te krijgen. Kickboksheldin Lucia Rijker wordt het gezicht van DREAMschool waarvoor de opnames binnenkort beginnen. Omroep NTR zendt het programma begin volgend jaar uit, zo meldt onder andere het AD vandaag, woensdag 21 september 2016. 

Het oorspronkelijke idee komt van de Britse chef-kok Jamie Oliver, zelf ooit een 'dropout', die de actuele problematiek rondom vroegtijdige schoolverlaters aan de kaak wilde stellen. Productiehuis No Pictures Please van Ewout Genemans haalt de formule naar Nederland. De jongeren krijgen in drie weken allerlei vakken, onderwerpen en workshops voorgeschoteld. Het aanbod bestaat uit zowel reguliere vakken als vakken die nooit op een middelbare school worden gegeven als Fotografie en Mode. Ze worden gegeven door een bekende Nederlander die geldt als een expert op dat gebied.

Jongeren moeten in deze setting weer inspiratie vinden, op zoek gaan naar hun passie en afrekenen met hun soms roerige verleden.

Ewout Genemans: 'We zijn heel blij dat we DREAMschool naar Nederland hebben kunnen halen en een verrassende en spannende combinatie van docenten uit de politiek, entertainment en wetenschap aan DREAMschool hebben weten te verbinden.'

Lucia Rijker is aangewezen als 'hoofdcoach' van de gelegenheidsschool. De voormalig kickbokskampioen die al 23 jaar in de VS woont, komt er de komende maanden speciaal voor terug naar Nederland. 'Ik ben voor velen nog steeds die bokser, maar ik ben eigenlijk al jarenlang actief als coach in verschillende jeugdprojecten. Die kant kan ik nu eindelijk eens aan het publiek laten zien.'

Met haar eerste grote tv-klus komt voor Rijker een droom uit. 'Ik wilde vroeger heel graag een soort eigen Oprah Winfrey Show presenteren over persoonlijke transformatie. Maar, met jongeren werken is nog veel leuker. In het programma overzie ik het hele proces, praat ik met de docenten en ga ik bemiddelen als de scholieren vastlopen. Ik hoop enorm dat het aanslaat.' 

'De FOLS heeft voldoende vuurkracht om uitvoering overeenkomst van 21 april 2016 af te dwingen'

SOB-voorzitter wil dat FOLS uitvoering overeenkomst uitstelt tot begin 2017

'Gevaar bestaat dat vakbondsstrijd gebruikt kan worden voor een politieke strijd, hiervoor ben ik niet te vinden'


Het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) komt maandag bijeen om zich te buigen over onder andere het akkoord, dat de onderwijsvakbonden hebben gesloten met de regering. Marcellino Nerkust, voorzitter van de FOLS, zegt vandaag, woensdag 21 september 2016, op Starnieuws dat de FOLS de onderwijsgevenden op basis- en VOJ-niveau vertegenwoordigt en als federatie voldoende vuurkracht heeft om de uitvoering van de overeenkomst van 21 april 2016 af te dwingen. 

De voorzitter van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond (SOB), Richard Bouguenon, vraagt Nerkust echter om de uitvoering uit te stellen tot begin volgend jaar. De overheid heeft volgens hem geen geld om nu uitvoering te geven aan het akkoord.

Nerkust zegt dat hij via de pers kennis heeft genomen van het gedane beroep. Op het secretariaat van de FOLS is geen schrijven van de SOB binnengekomen.

De vakbondsleider stelt, dat de bond bij de NV Energie Bedrijven Suriname na een strijd diverse zaken heeft bereikt met de aandeelhouder. Nerkust weet niet of hij in staat is om valide argumenten uit de kast te halen om leerkrachten te overtuigen opdat de uitvoering van de overeenkomst met de regering uitgesteld wordt naar begin 2017 Nerkust voert aan dat politieke partijen en andere maatschappelijke groepen hebben aangegeven eerder in het geweer zijn gekomen tegen het beleid van de regering. Zij wachten op eventuele acties van de onderwijsbonden om zich erin te mengen.

'Het gevaar bestaat dat de vakbondsstrijd gebruikt kan worden voor een politieke strijd. Hiervoor ben ik niet te vinden, gelet op ervaringen in de jaren negentig in de strijd tegen het beleid van de regering-Wijdenbosch', aldus Nerkust.

Extreemrechtse NVU wil tijdens intocht Sinterklaas in Maassluis 12 november demonstreren

'We strooien pepernoten en nemen Zwarte Pieten mee om het kinderfeest te verdedigen'


De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) wil tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 12 november in Maassluis demonstreren, zo maakt ze op haar site bekend. 'Ik schaam mij niet voor Zwarte Piet. Stop de kinderfeest haters', zo promoot de extreemrechtse partij de manifestatie, aldus de Telegraaf vandaag, woensdag 21 september 2016.

Er wordt volgende week een vergunning aangevraagd, zegt voorman Constant Kusters in het AD.

'Ik verwacht dat wij, zoals bij andere evenementen waar wij aanwezig zijn, gewoon een vak toegewezen krijgen waar wij kunnen staan. Wij willen alleen maar een positief geluid laten horen. Andere groepen willen botsen met ons, wij niet met die groepen.'

'Ik vind het heel triest dat mensen dit kinderfeest willen verstoren. Daarom komen wij naar Maassluis. We strooien pepernoten en nemen Zwarte Pieten mee om het kinderfeest te verdedigen tegen de kinderfeesthaters.'


Bij de landelijke intochten in Gouda in 2014 en Meppel in 2015 was de NVU niet aanwezig.

Amparo dos Santos (Kòrsou di nos Tur) weer afwezig bij (laatste) politiek debat voor verkiezingen

Leiders 13 partijen kregen van CIFA slechts minuut de tijd om standpunten uiteen te zetten


De leiders van de dertien politieke partijen die volgende week vrijdag, 30 september aan de Statenverkiezingen deelnemen, kregen gisteren tijdens het laatste politieke debat voor de verkiezingen, nog één keer de kans om hun standpunt over te brengen aan de Curaçaose gemeenschap. Net als bij de twee andere politieke debatten die hieraan vooraf zijn gegaan, schitterde Amparo dos Santos (Kòrsou di nos Tur) wederom door zijn afwezigheid, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 21 september 2016.

De overige twaalf leiders maakten gretig gebruik van de gelegenheid om hun visie kenbaar te maken over verschillende onderwerpen, waaronder onderwijs en justitie.

Tijdens het debat, dat door Curaçao International Financial Services Association (CIFA) werd georganiseerd en de naam ‘Debate 2016’ had, kregen de deelnemers steeds één minuut de tijd om hun standpunt over het onderwerp dat op dat moment aan bod was, over te brengen.

Het eerste onderwerp dat werd behandeld, was criminaliteit en justitie. Hierbij viel vooral Alex Rosaria (PAIS) op, die meldde dat politici het goede voorbeeld moeten geven. 'We kunnen als politici geen criminele handelingen verrichten. Waar haal je anders de morele autoriteit vandaan om over criminaliteit en de bestrijding daarvan te spreken?'

Ontmanteling oude machines Aqualectra Mundo Nobo in laatste fase

Karakteristieke schoorstenen op terrein worden 23 september ontmanteld


De ontmanteling van de oude machines van Aqualectra bij Mundo Nobo is in de laatste fase beland. Het bedrijf begint vrijdag met de ontmanteling van de karakteristieke schoorstenen op het terrein (zie foto - Bron: Bas Moedt/Antilliaans Dagblad), zo meldt het Antilliaans Dagblad woensdag 21 september 2016. 

De speciale kraan die daarvoor wordt ingezet, wordt vandaag naar het terrein getransporteerd en de werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren.

Het enige dat dan nog ontbreekt, is de ontmanteling van vier ketels en de locatie van de turbines.

Curaçao Port Services en -Authority en minister Rhuggenaath zetten handtekening onder nieuwe consessie

Nieuw contract geldt voor periode van 20 jaar


'Reparatie kades en aankoop twee nieuwe kranen zijn essentieel om verbetering dienstverlening te kunnen bereiken'


Na jaren van onderhandelen over een nieuwe havenconcessie - waarbij een van de belangrijkste factoren het beëindigen van het exclusief recht van Curaçao Port Services (CPS) was - zijn de betrokken partijen eindelijk tot een akkoord gekomen. Fernando da Costa Gomez, directeur van CPS, Humberto de Castro, directeur van Curaçao Port Authority (CPA) en minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling (MEO) zetten vrijdag 16 september hun handtekening onder de nieuwe concessie. Dit nieuws werd gisteren met de media gedeeld, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 21 september 2016.

Dit nieuwe contract geldt voor een periode van twintig jaar. Daarbij wordt ook de periode die nodig is om de nieuwe kranen te bestellen, opgeteld. Tevens zal CPS 50 miljoen gulden investeren in twee nieuwe kranen, alsook de infrastructuur van de haven. De kranen die nu in de haven gebruikt worden voor het laden en lossen van containers, zijn dertig jaar oud en werden destijds door Nederland gedoneerd. Voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen moet CPA het bestek en de technische eisen goedkeuren.

Begin dit jaar werd na jarenlange discussies en pogingen tot het bereiken van een nieuwe concessie, op hoofdlijnen een akkoord bereikt tussen de partijen, zoals over het elimineren van de gewraakte monopoliepositie van CPS; dat de nieuwe concessie niet oneindig zou duren en over de investeringen van en door CPS in nieuwe kranen en in de werfkades, in plaats van dat de publieke entiteit CPA tientallen miljoenen hierin steekt. Lange tijd zat er geen schot in de zaak, omdat regeringspartij Pueblo Soberano zich hier niet in kon vinden.

Met het aantreden van Rhuggenaath in november als nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, probeerde laatstgenoemde er weer vaart in te krijgen en is het de partijen uiteindelijk nu toch gelukt een nieuwe concessie te tekenen. 'Nu de concessie is getekend, kunnen we onze aandacht richten op het verbeteren van de dienstverlening bij de containerterminal. De reparatie van de kades en de aankoop van twee nieuwe kranen zijn essentieel om dit te kunnen bereiken', aldus De Castro.

Tijdens de ondertekening verklaarde Da Costa Gomez, dat het voorbereidend werk voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen reeds is verricht. 'De analyse en voorbereidingen zijn al klaar, waardoor we met het proces om de twee nieuwe kranen te bestellen kunnen beginnen. Conform het nieuwe contract moeten de nieuwe kranen binnen 24 maanden geïnstalleerd zijn en CPS zal hier dan ook aan voldoen.'

Rhuggenaath benadrukt het belang van de containerterminal voor het eiland. 'Het is uiterst belangrijk dat Curaçao blijft investeren in de maritieme infrastructuur om zo haar concurrerende positie in de regio te behouden', aldus de minister

'Ministers worden niet overgeplaatst of naar huis gestuurd, omdat ze niet deugen'

Bouterse: 'Wij hebben in tegendeel bij ze gebedeld om de taak op zich te nemen'

'Als je het tempo wil verhogen moet je bepaalde schakels bedanken'


Ministers zullen niet overgeplaatst of naar huis gestuurd gestuurd worden omdat ze niet deugen. 'Het zijn geen mensen die gevraagd hebben om minister te worden. Wij hebben ze in tegendeel gebedeld om de taak op zich te nemen', zei president Desi Bouterse gistermiddag tijdens een persconferentie in het presidentieel paleis, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 21 september 2016. 

Het staatshoofd zei dankbaar te zijn, dat de bewindslieden gehoor hebben gegeven aan de oproep offers te brengen om het land te dienen.

'Er zijn ministers die het uitmuntend doen, anderen goed en sommigen minder goed. Na een jaar moet je eerlijk zijn. Als je het tempo wil verhogen moet je bepaalde schakels bedanken. Er is dus helemaal geen reden tot gezichtsverlies.'

Bouterse sprak over het 'willen verhogen van het tempo' , waarmee hij doelde op de gigantische investeringen die Suriname wil plegen de komende vier jaar uit de lening van 1,8 miljard Amerikaanse dollar van de Islamitische Ontwikkelingsbank.

Er wordt volop gespeculeerd over welke ministers overgeplaatst zullen worden naar een andere post en wie plaats moet maken voor een ander. Het vermoeden bestaat dat vier tot vijf leden uit het huidig regeerteam gereshuffeld zullen worden. Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken behoort tot een van de personen die steevast worden genoemd in de wandelgangen, maar ook die van Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur en Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

President Bouterse: 'Suriname heeft gouden kans met lening IsDB'

Bouterse schetst somber beeld van de door de jaren heen gemaakte rommel in Suriname

President plaatst vraagtekens bij de liefde van Surinamers voor hun land


President Desi Bouterse vindt dat Suriname een gouden kans heeft met 1,8 miljard aan Amerikaanse dollars financieringsmogelijkheden van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Hij roept eenieder op om samen te werken, zodat de kansen benut worden voor het land. De regering heeft diverse maatschappelijke groepen betrokken bij het investeringsplan en staat open voor aanbevelingen, zo sprak hij gisteren bij de presentatie van het investeringsprogramma tijdens een persconferentie, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 21 september 2016.

Bouterse zei dat veel kansen gemist worden. Suriname is volgens hem het land van gemiste kansen. Er is volgens hem geen keus dan met elkaar samen te werken om het programma tot een succes te maken. Er zijn, zo zei hij, veel fouten gemaakt door de jaren heen en kansen zijn blijven liggen.

Hij vroeg zich af of Surinamers werkelijk houden van hun land. Er wordt veel rommel gemaakt en 'wij moeten deze zelf opruimen'.

De president haalde aan dat er veel geld wordt gestopt in energie, omdat ontwikkeling nu eenmaal hand in hand gaat met energie. Schone energie in het binnenland is een prioriteit. Brandstof naar het binnenland brengen moet plaatsmaken voor opwekken van energie ter plekke. Bouterse merkte op dat er ook veel gerommeld wordt met brandstof. Deze zaken moeten tot het verleden gaan behoren. Een presidentiële monitoringsgroep is belast met het investeringsprogramma.

Minister Badrising heeft in wandelgangen 71e Algemene Vergadering VN ontmoeting met collega uit Bahrein

In New York praten bewindslieden over versterking samenwerking tussen beide landen


Minister van Buitenlandse Zaken Niermala Badrising heeft dinsdag 20 september 2016 in New York bilateraal overleg met haar ambtsgenoot Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al-Khalifa van Bahrein (zie foto - Bron: Twitter). De ontmoeting vond plaats in de marge van de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die dinsdag is begonnen, zo bericht de Ware Tijd.

Shaikh Khalid bevestigde de bereidheid van zijn land om de samenwerking met Suriname op diverse gebieden te versterken. Voornamelijk op economisch gebied en wel in de de bancaire sector zouden samenwerkingsvormen kunnen worden aangegaan.

Het is van belang, aldus minister Shaikh Khalid, dat er de komende periode op regeringsniveau meer uitwisseling plaatsvindt. Over en weer dienen regeringsvertegenwoordigers elkaars landen bezoeken om de samenwerking gestalte en inhoud te geven.

Minister Badrising sprak waardering uit voor de vriendschap die Bahrein jegens Suriname koestert en gaf aan zich te zullen inzetten opdat de bilaterale samenwerking meer inhoud krijgt ten voordeel van beide landen. Henry MacDonald, Surinames permanent-vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, zegt, dat de Surinaamse delegatie dinsdag een druk schema van bijeenkomsten had af te werken.

Onderstaand bericht verscheen dinsdag op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Bahrein:


Foreign Minister meets Foreign Minister of Republic of Suriname on sidelines of UN General Assembly 71st Session





The Minister of Foreign Affairs, Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, met with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Suriname, Niermala Badrising, on the sidelines of the 71st session of the UN General Assembly meeting held in New York.

Shaikh Khalid affirmed the keenness of the Kingdom of Bahrain to bolster cooperation and strengthen ties with the Republic of Suriname in various fields, particularly in the economic field in view of the cooperation opportunities available in the banking sector.

He noted the importance of the exchange of visits by officials from the two countries for new opportunities related to joint ties as well as to bolster coordination at international gatherings towards various issues.

The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Suriname expressed her country’s appreciation for the friendship with the Kingdom of Bahrain, affirming her keenness to bolster these ties for the benefit of the two countries.

STVS verwerft uitzendrechten UEFA Champions- en Europa League 2015-2018 en Super Cup 2015-2017

Andere media mogen niets van de toernooien uitzenden


De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft de exclusieve uitzendrechten verworven van de UEFA Champions League 2015-2018, de UEFA Europa League 2015-2018 en de Super Cup 2015-2016-2017 wedstrijden. Dit betekent dat andere media geen wedstrijden, highlights en samenvattingen van deze toernooien mogen uitzenden. Dit meldt de STVS dinsdagavond 20 september 2016 in een persbericht.

De UEFA Super Cup is de jaarlijkse door de UEFA georganiseerde voetbalwedstrijd tussen de winnaars van de UEFA Champions League en de UEFA Europa League. Het gaat om het populairste toernooi van voetbalclubs, stelt de waarnemend directrice van de STVS, Shurly Lackin, in een persbericht.

De wedstrijden trekken wereldwijd, en dus ook in Suriname, veel aandacht. Het CL/UEL seizoen 2016-2017 is intussen al aangevangen.