dinsdag 27 september 2016

MFK wijst in brief aan Hoofdstembureau Curaçao op mogelijke fraude met stembiljetten en andere ongeregeldheden

Hoofdstembureau heeft alle incorrecte stembiljetten tijdens een 100 procent-controle geëlimineerd


Het Hoofdstembureau heeft afgelopen weekeinde alle incorrecte stembiljetten tijdens een 100 procent-controle, waarbij 70 personen zijn ingezet, geëlimineerd. Bovendien kunnen de kiezers de incorrecte stembiljetten nog altijd inruilen. Dat kan ook nog op 30 september, de dag van de Statenverkiezingen, zelf. Dat zegt Raymond ‘Pachecho’ Römer als reactie op een brief van de MFK, die gistermiddag door de partij is ingediend (zie hieronder), zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 27 september 2016.

In de brief met als onderwerp ‘mogelijke fraude met stembiljetten en andere ongeregeldheden met betrekking tot de Statenverkiezingen van 30 september a.s.’, vraagt de partij aan Römer om passende maatregelen te nemen. Volgens de partij hebben zij berichten ontvangen, waaruit blijkt dat de aangemaakte stembiljetten in een groot aantal gevallen bewerkt zouden zijn, door daarop al een stemvakje te hebben ingevuld en/of foto’s van partijleiders te hebben besmeurd.

'Als gevolg daarvan zouden al op voorhand sommige partijen zijn bevoordeeld (er is sprake van met name de Democratische Partij) dan wel benadeeld, omdat biljetten waarop een bepaalde keuze zou zijn gemaakt, achteraf ongeldig zouden moeten worden verklaard.'De partij maakt zich zorgen, ‘ook al omdat door de politieke actiegroep Frente Sivil volstrekt verwerpelijke pamfletten worden verspreid, waarbij men de bevolking onjuist voorlicht met betrekking tot de te maken keuzes’.


Het Hoofdstembureau verduidelijkt dat er inderdaad veel meer incorrecte stembiljetten waren, vergeleken met voorgaande jaren. 'Dit heeft te maken met de algemene staking op 15 september jl., waardoor er twee dagen vertraging is opgelopen bij de drukkerij. Om te kunnen voldoen aan de vereisten om de stembiljetten op tijd uit te delen, moest het drukproces versneld worden. Dat zorgde dus voor de nodige fouten.'

Op het moment dat het Hoofdstembureau de fouten heeft geconstateerd is direct met een proces van 100 procent-controle gestart. Afgelopen zaterdag en zondag zijn 70 personen ingezet die gedurende de hele dag alle 120.000 stembiljetten hebben gecontroleerd en de incorrecte biljetten hebben vernield.

Alle incorrecte stembiljetten kunnen ingeruild worden, benadrukt Römer. Ook bestaat er de mogelijkheid om het biljet in te ruilen, nadat al een keuze is gemaakt. 'Als iemand bijvoorbeeld per ongeluk een foute keuze heeft gemaakt, kan die het stembiljet eenmalig inruilen om de correcte keuze te kunnen maken.'

Daarnaast vraagt de MFK in dezelfde brief ook aandacht voor andere ongeregeldheden. Zo hebben verschillende kiezers die hun stemkaart bij Kranshi moesten ophalen de partij laten weten, dat een ambtenaar, die uiteindelijk de stemkaart uitreikte, deze uitreiking vergezeld deed gaan van de opmerking dat men ‘correct’ zou moeten gaan stemmen. Bij verder doorvragen bleek daarmee te zijn bedoeld, dat de betrokken kiezers werd aanbevolen te stemmen op PAR, Pais of PNP. Römer gaat hier niet op in, maar de MFK verwacht van hem dat hij passende maatregelen zal nemen.

Wetenschappelijk directeur Carmabi: 'Alle adviezen experts inzake wijziging bestemming Oostpunt genegeerd'

'Met conceptwetgeving wordt op Trump-achtige wijze over uitgegeven adviezen en bevindingen heen gekletst'


'Men wil dus toestemming geven om de gehele kust van Oostpunt vol te laten bouwen, ondanks de geuite bezorgdheden'


De concept-Landsverordening van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om tot een bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt te komen, is bij de Staten ter goedkeuring ingediend. 

Wetenschappelijk directeur van Carmabi Mark Vermeij vanmiddag, dinsdag 26 september 2016, in de Amigoe: 'Met deze conceptwetgeving wordt op Trump-achtige wijze over alle uitgegeven adviezen en bevindingen heen gekletst! Men heeft het bijvoorbeeld over het nemen van maatregelen ter bescherming van onder meer het mariene milieu, terwijl vervolgens nergens omschreven staat wat deze maatregelen zijn.'

Uit de omvangrijkste wetenschappelijke studie ooit uitgevoerd naar de gesteldheid van koralen in het Caribisch gebied, blijkt, dat het rif van Oostpunt tot de top-3 van best bewaarde riffen in de regio behoort. Vermeij: 'Met de conceptwetgeving zoals deze nu geformuleerd is, wordt voorbijgegaan aan zowel het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) als de Raad van Advies. Er wordt zelfs gesteld dat men de adviezen van de RvA vrijwel geheel overneemt terwijl dit vervolgens op alle belangrijke punten niet het geval blijkt te zijn.' Zo heeft de RvA als advies uitgegeven om de voorgenomen maatregelen ter bescherming van de natuur duidelijk te omschrijven in de Memorie van Toelichting en bijvoorbeeld ook antwoord te bieden op de vraag hoe controle en handhaving op de naleving van de gestelde eisen plaats dient te vinden.

Volgens Vermeij zijn ‘vrijwel alle adviezen genegeerd’.

'Ook omtrent de zeespiegelstijging schuift men het RvA-advies van zich af, dit onder het mom van men zal toch niet een gebouw dicht bij de kust willen kopen dat gevaar loopt onder water te komen. Dit is toch de omgekeerde wereld! Men wil dus toestemming geven om de gehele kust van Oostpunt vol te laten bouwen, ondanks de geuite bezorgdheden van de SER, lokale stakeholders, internationale koraalwetenschappers en de RvA over de bewezen negatieve impact van de voorgenomen bouwontwikkeling op het rif. Voor wat betreft de zeespiegelstijging neemt de minister aan dat men toch niet langs de kust zal bouwen. Ook spreekt men van ‘kustversterking’ als optie, dat is helemaal funest voor het rif.'

Hij wijst er ook op dat de overheid, inclusief VVRP reeds in een vergevorderd stadium is beland met een herinstelling van een wettelijk beschermd onderwater marienpark bij Oostpunt. 'En dan tegen alle adviezen van experts in, toch de kuststrook vol willen bouwen waardoor het vaststaat dat het rif daardoor kapotgaat', aldus Vermeij.

Wederom blijkt de gehanteerde bestemmingskaart – het zoning plan – van Oostpunt, ook nu geheel ongewijzigd te zijn, dit ondanks eerdere toezeggingen van het VVRP-ministerie dat de bestemmingskaart was aangepast aan de hand van de ingediende ‘zienswijzen’ (bezwaren) van burgers, die tegen de gepresenteerde ontwikkelingsplannen door de overheid waren ingediend. De kaart die nu bij de Staten is beland is geheel ongewijzigd, waarbij de kust in ‘toeristische ontwikkeling’ en ‘stedelijk woongebied’ wordt ingedeeld. Slechts de dunne randen van de lagunes zouden volgens deze kaart bescherming krijgen.

'Waarom worden smalle kuststroken die alleen uit stenen bestaan door VVRP als conserveringsgebied aangemerkt, terwijl dat niet gebeurt voor echt waardevolle gebieden waar bijzondere dieren en planten voorkomen? Deze conceptwetgeving lijkt enkel te dienen tot het mogelijk maken van grootschalige ontwikkeling, zelfs groter dan oorspronkelijk door de overheid met de erven Maal in de Terms of Reference overeengekomen. Waar men in eerste instantie spreekt over ontwikkeling van 10.000 woningen heeft men het nu over 19.000. Men gaat hier volledig voorbij aan prognoses voor de bevolkingsgroei, die in de plannen van VVRP hoger worden ingeschat dan de informatie van het CBS', aldus Vermeij.

Indonesische minister van BuZa Marsudi brengt in januari 2017 een officieel bezoek aan Suriname

Ministers Badrising en Marsudi willen samenwerking tussen beide landen verdiepen


De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Retno Marsudi brengt in januari 2017 officieel een bezoek aan Suriname. Het zal het eerste bezoek van een Indonesische minister van Buitenlandse Zaken zijn in meer dan een decennium. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken heeft haar Indonesische collega ontmoet tijdens de bijeenkomst van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM) in Margarita, Venezuela. Dit bericht de nieuwswebsite Caribbean News Now! vandaag, dinsdag 27 september (zie onderaan).

Beide bewindslieden hebben de voorbereidingen besproken voor de Gezamenlijke Suriname-Indonesië commissievergadering op 3 oktober in Paramaribo. De twee ministers van Buitenlandse Zaken zijn nu bezig om het schema van de vergadering af te ronden.

Tijdens hun ontmoeting hebben beide functionarissen verschillende projecten die in de pijplijn zitten besproken. Een kunst en cultuur expositie om het contact tussen de burgers van beide landen te stimuleren, hoort er ook bij.

Paramaribo en Jakarta zijn van plan om in de toekomst nauwer met elkaar samen te werken op het terrein van cultuur. Ook op internationale fora bestaat de intentie om de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Badrising en Marsudi hebben nieuwe terreinen van samenwerking en investeringsmogelijkheden in de visserij, de landbouw en de ontwikkeling van de infrastructuur besproken. Suriname en Indonesië zijn beiden lid van de Islamitische Ontwikkelingsbank. De versteviging van de onderlinge relaties wordt ook in dat kader gezien. Vooruitlopend heeft Suriname Indonesische burgers die het land willen bezoeken voor toerisme doeleinden vrijgesteld van de visumplicht.

Badrising heeft in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York tijdens een receptie ter herdenking van de onafhankelijkheid van Indonesië ook kort gesproken met de vicepresident van het land, Jusuf Kalla Mohammed.Indonesian foreign minister to visit Suriname
Published on September 27, 2016Email To Friend    Print Version

By Ray Chickrie
Caribbean News Now contributor

NEW YORK, USA -- Following a bilateral meeting between the foreign minister of Suriname, Niermala Badrising, and her counterpart from Indonesia, Retno Marsudi, during the Non-Aligned Movement (NAM) heads of state meeting in Venezuela, Marsudi will pay an official visit to Suriname in January 2017. It will be the first visit of an Indonesian foreign minister to Suriname in over a decade.

badrising_marsudi.jpg
Foreign Minister of Suriname, Niermala Badrising (L), and her counterpart from Indonesia, Retno Marsudi
Badrising and Marsudi also discussed preparations for the Indonesia/Suriname Joint Commission meeting, which is scheduled for October 3 in Paramaribo. The two foreign ministers are now working to finalize the agenda of the meeting.

During the meeting, the diplomats discussed several projects in the pipeline, such as organizing an art and culture exhibition to encourage people-to-people contact between Suriname and Indonesia. Jakarta and Paramaribo plan to cooperate more closely in the future in the field of cultural exchange. About 20 percent of Suriname’s population is made up of ethnic Indonesians. 

Indonesia and Suriname also plan to advance cooperation in international forums. Badrising and Marsudi discussed new areas of cooperation and investment opportunities in fisheries, agriculture and infrastructural development. This could all fall within the context of the membership of both countries, Indonesia and Suriname, in the Islamic Development Bank (IsDB). 

Suriname has moved ahead in implementing visa exemption for Indonesian citizens who wish to visit for tourism.

Badrising was also present recently at the reception commemorating the independence of Indonesia at the United Nations Headquarters in New York, where she had a short meeting with the vice president of Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla.

ABOP neemt niet deel aan geplande demonstraties tegen regering en president Bouterse

'Wij weten niet wat bijvoorbeeld de intentie is van het Burgercollectief en de actie 3 oktober'


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) zal niet meedoen aan geplande acties, zoals die waaraan het zogenoemde Burgercollectief gaat deelnemen op 3 oktober. 'Wij hebben geen gesprekken met de groep gevoerd over een gezamenlijke actie en wij weten ook niet wat de intentie van deze groep is. Bovendien zijn wij ook niet op de hoogte van de activiteiten van wie dan ook. Vandaar dat de ABOP niet zal meedoen met de acties', zegt ABOP-Assembleelid Marinus Bee vandaag, dinsdag 27 september 2016, in het Dagblad Suriname. 

Op Facebook wordt al enkele dagen een oproep gedaan om op 3 oktober ‘het land lam te leggen’. Het is niet duidelijk wie de ‘post’ heeft geplaatst. Het voornemen wordt wel ondersteund door het Burgercollectief. Er worden voorbereidingen getroffen om de oproep ‘officieel’ te maken.

We Zijn Moe maakt deel uit van het Burgercollectief dat als doel heeft om een massa te mobiliseren. Daarmee zal de regering duidelijk gemaakt worden dat zij het roer moet omgooien of opstappen.

Bee zegt, dat het belangrijk zou zijn geweest dat de groep reeds voor het kenbaar maken van de acties met de ABOP zou hebben gesproken. Op basis van die gesprekken zou het dan mogelijk zijn om een besluit te nemen. Nu zijn de acties reeds aangekondigd en denkt hij dus niet dat een eventueel gesprek voor 3 oktober enig verschil in het standpunt zal brengen.

Bee zegt verder, dat de partijachterban op dit moment nog niet geconsulteerd is over het eventueel voeren van acties door de ABOP. Volgens hem is het uiteindelijk ook niet de leiding van de partij die dit beslist, maar de Surinaamse samenleving. Binnen de oppositie zijn er volgens hem geen gesprekken gevoerd over het eventueel samen optrekken tegen de regering. 'Wij zijn nog op reces, waardoor wij elkaar minder zien. Na het reces kunnen wel eventuele gesprekken volgen. Vooralsnog heeft de oppositie nog geen besluit hierover genomen.'

Lichaam van 20-jarige in Surinamerivier verdwenen jongen is geborgen

Jongen was bij oude Carolinabrug in rivier gesprongen om een slipper eruit te halen


Het lichaam van Richi Ramgoelam (20) is vandaag, dinsdag 27 september 2016, geborgen. De jongen was zondag nabij de oude Carolinabrug in de Surinamerivier gesprongen en verdwenen, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag. 

Hij was samen met zijn werkgever en anderen naar een vakantieoord gegaan. Na sluiting van het vakantieoord besloot het gezelschap naar de oude Carolinabrug te rijden. Een slipper van de jongen viel daar in de rivier. Hij trok zijn trui uit en sprong de slipper achterna.

De werkgever, die merkte dat Ramgoelam in moeilijkheden verkeerde, sprong eveneens in het water. Hij werd gered door derden die langskwamen op een waterscooter, maar de jongen verdween in de rivier. Pogingen hem te redden bleven vruchteloos.

De politie startte samen met familieleden een zoekactie.

Erkend gids in toerismesector moet met een badge herkenbaar voor iedereen worden...

Badge moet garant gaan staan voor kwaliteit

Badge-project start pas 25 november.... - Suriname moet vriendelijker en toegankelijker worden voor mensen met beperking


Binnenkort zal het in één oogopslag duidelijk zijn of een gids erkend is of niet. Stichting Toerisme Suriname (STS) en de United Tour Guides of Suriname zullen beginnen met het erkennen van gidsen. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, zal aan hen een badge worden verstrekt. STS-directeur Jerry A-Kum gelooft dat gidsen zich door deze stap zullen beijveren kwaliteit te leveren en dat toeristen van een bepaalde kwaliteit verzekerd zijn. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 27 september 2016.

De twee organisaties willen met dit initiatief dat toeristen zo veel mogelijk met een tevreden gevoel terugkeren naar hun land.

Het project voor het verstrekken van badges wordt op 25 november gelanceerd.

Het is vandaag Wereld Toerismedag en de twee organisaties hebben zondag in dat kader enkele activiteiten georganiseerd. Het thema van dit jaar is 'Tourism for all - promoting universal accessibility'.

De STS-directeur geeft toe dat er in Suriname nog veel moet gebeuren bij het toegankelijk maken van openbare gelegenheden voor mensen met een beperking. Een aantal bedrijven houdt wel degelijk rekening hiermee. Volgens A-Kum zou Suriname kunnen beginnen bij de plekken waar mensen het land binnenkomen. 'Dan maak je een goede eerste indruk als land.' Ook zouden er speelplekken moeten zijn, waar kinderen met een beperking zich kunnen vermaken. De STS-topman wijst er ook op, dat de binnenstad moeilijk toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Jogi (VHP) verwacht dat Bouterse tijdens zijn Jaarrede volk weer voor de gek gaat houden

'Hoeveel inhoud heeft president gegeven aan datgene dat hij samenleving heeft voorgespiegeld?'

'Nu gaat hij cacao planten, terwijl de gehele ziekenzorg op de Intensive Care ligt'


Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) verwacht niets van de komende Jaarrede van president Desi Bouterse. 'Het enige wat ik verwacht, is dat de president de samenleving wederom voor de gek gaat houden door hun koeien met gouden horens te beloven. Ondertussen heeft hij het volk al zeker acht keren, zes jaarredes en twee inauguratiespeeches, toegesproken, maar weet niemand wat deze toespraken het volk vandaag hebben opgeleverd. Nu zijn wij zes jaren later en heeft hij nauwelijks iets daarvan gerealiseerd. Hoeveel inhoud heeft de president gegeven aan datgene dat hij de samenleving heeft voorgespiegeld? Waarom moet het volk je nog geloven?', zegt Jogi vandaag, 27 september 2016, in het Dagblad Suriname. 

Het staatshoofd houdt vrijdagochtend vanaf tien uur zijn jaarrede in De Nationale Assemblee (DNA). Persoonlijk zegt Jogi geen enkel vertrouwen meer in het woord van de president en nog minder in zijn jaarredes te hebben.

Hij benadrukt dat het opvallend is, dat de president het steeds op projecten gooit en over wat Suriname kan, maar ‘de daad wordt niet bij het woord gevoegd’. 'Integendeel zien wij dat wij uitzichtloosheid krijgen in plaats van hoop en voorspoed. Vrijdag gaat hij het volk weer een aantal zaken voorspiegelen, waarna zijn eigen mensen van deze mug een grote olifant zullen maken om de samenleving mee te helpen misleiden. Het is steeds voor-de-gek-houderij.'

Bouterse heeft volgens de parlementariër in 2010 op een van zijn massameetings flink uitgehaald naar het toenmalige Nieuw Front-plus-regering. 'Het was dezelfde Bouterse die aangaf dat hij het zich niet kon permitteren en begrijpen hoe mensen geen huizen hebben te wonen in Suriname, dat het 17e rijkste land was van wereld. Ook vond hij het erg, dat kinderen met een hongerige maag naar school gaan en dat ziekenzorg niet gegarandeerd is. Toen had het land volgens hem ook geen toekomstperspectief, omdat we te arm waren.'

Volgens Jogi heeft het staatshoofd beloofd om 8 flats van 259 wooneenheden en ook nog eens 18.000 woningen verspreid over het hele land te bouwen. Vandaag de dag ziet hij slechts een paar honderd huizen die gebouwd zijn waarvoor burgers maandelijks forse bedragen in zo'n moeilijke tijd moeten aflossen.

Jogi zegt dat de president het sinds 2010 op beloften heeft gehouden. Enkele van deze beloften zijn de instelling van een hoog specialistische Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie die de president rechtstreeks moet adviseren, het opzetten van het gebouw voor het Jeugdparlement, een economisch beleid gericht op de verwezenlijking van en hoog productieniveau op basis van omvangrijke particuliere investeringen en voortdurende modernisering en kwaliteitsverbetering van de factor arbeid, een Algemeen Medisch Centrum, een open universiteit in Wanica en vier parken in Sipaliwini gericht op onder andere gezondheidstoerisme.

'In 2010 was de situatie van het land financieel economisch veel beter en gunstiger. Nu gaat hij cacao planten, terwijl de gehele ziekenzorg op de Intensive Care ligt.' 

Jogi zegt dat het duidelijk is dat de president een lege koffer heeft. Nu hij helemaal geen geld heeft om nieuwe beloftes te realiseren, zou het volgens hem beter zijn om zijn lege koffers in te pakken met kleren. 'Laten wij dit land en volk dan behoeden van meer ellende en verdere ondergang. Met Bouterse aan het roer zie ik de komende vier jaren geen enkele positieve ontwikkeling in Suriname waar het volk een touw aan zal kunnen vastknopen. Wanneer Bouterse zelf aangeeft dat hij een rommel van gemaakt heeft, dan bevestigt hij zelf dat hij iemand is die niets structureels doet. Als hij zes jaren lang een rommel heeft gemaakt van dit land, dan heeft hij meer dan zes jaren nodig om deze rommel op te ruimen. Hij mag best wel vergeten dat het volk hem die extra zes jaar zal geven.'

Jogi verwacht dat het staatshoofd het deze keer met name gaat hebben over de projecten die hij in de komende periode met de 1.8 miljard Amerikaanse Dollar financiering van de IsDB - Islamitische Ontwikkelingsbank - wil gaan uitvoeren. Projecten die volgens hem geen enkel deviezen genererend plan hebben.

Première film ‘The Rolling Stones, Havana Moon’ op Curaçao brengt 15.000 gulden op voor muziekschool

Première geheel in Cubaanse sferen


De première van de film ‘The Rolling Stones, Havana Moon’ bij The Cinemas in Otrobanda afgelopen vrijdagavond heeft vijftienduizend gulden opgebracht voor de muziekschool in Emmastad. Dit maakte de directrice van de muziekschool, Caroline Nicolaas, gisteren bekend, aldus vandaag, dinsdag 27 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

De première was nadrukkelijk ingericht om een Cuba-gevoel af te geven. Bezoekers van de film, die ieder honderd gulden hadden neergelegd voor een kaartje, werden bij de ingang van de bioscoop en filmzaal opgewacht door charmante dames in traditioneel Cubaanse kledij. Ook werden de bezoekers getrakteerd op wijn en vakkundig gemixte Cuba Libre met citroen. Voorafgaand aan de film speelden muziekleraren van de muziekschool typisch Cubaanse muziek in de filmzaal.


Het bedrag van vijftienduizend gulden zal volgens de muziekschool worden aangewend voor het project ‘Lions Muziekschool Computerondersteunde muziektheorie’. Dit zijn laagdrempelige groepslessen muziektheorie tegen een sterk gereduceerd tarief, waarbij leerlingen op een eenvoudige en aantrekkelijke manier de theorie en oefenmateriaal aangeboden krijgen en zowel zelfstandig als onder begeleiding van een docent opdrachten uitvoeren.

De muziekschool meldt dat het plan is om een leslokaal te voorzien van een aantal computers met eigen koptelefoon, microfoon en een digitaal schoolbord. Met speciale software krijgen de leerlingen in groepsverband individuele opdrachten op het gebied van notenherkenning, akkoordenleer, melodisch en ritmisch dictee. De docent kan per leerling de goede en foute scores opvragen en leerlingen gericht extra oefeningen opgeven. Elk niveau wordt afgesloten met een toets en een certificaat.

Momenteel geeft de muziekschool al enkele tientallen jaren theorieles, maar blijft dit veelal beperkt tot leerlingen met hogere muzikale ambities. 'De bedoeling van de theorieles nieuwe stijl is dat het voor iedereen een toegankelijk begrijpelijk en aantrekkelijk alternatief moet worden', aldus Nicolaas.

Overlegorgaan Caribische Nederlanders roept achterban op naar debat 'Bosmanwet' te komen in 2e Kamer

'Laat zien dat je opkomt voor rechtspositie Caribische Nederlanders en voor Grondwetartikel 1'


Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan) heeft zijn achterban opgeroepen morgen naar de Tweede Kamer te komen, om het debat over de zogeheten Bosmanwet bij te wonen. 'Wij roepen eenieder die in de gelegenheid is wederom aanwezig te zijn op de publieke tribune. Laat zien dat je opkomt voor de rechtspositie van Caribische Nederlanders en voor Grondwetartikel 1. Met het wetsvoorstel beoogt de VVD kansarme Caribische Nederlanders de mogelijkheid te ontzeggen om zich te vestigen in Nederland. De wet geldt niet voor overige kansarme Nederlanders. Het wetsvoorstel druist ons inziens regelrecht in tegen de meest fundamentele grondrechten', aldus de boodschap die de belangenorganisatie gisteren via haar website en sociale media verspreidde, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 27 september 2016. 

Ocan wijst erop, dat sinds 1974 al verschillende keren geprobeerd is om de immigratie vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk naar Nederland te beperken. Tot nu toe zonder resultaat en ook van de Bosmanwet is het nog maar de vraag of daar een meerderheid voor is.

'Ons pleidooi is en blijft: voor positieverbetering van Caribische Nederlanders is een daadwerkelijk mensenrechtenbeleid in het gehele Koninkrijk dé oplossing; het ontnemen van mensenrechten aan bepaalde groepen is hét probleem. Wij hopen u allen te zien woensdagochtend om 10.35 uur in de Tweede Kamer.'

Voor het debat hadden zich tot gisteren tien sprekers aangemeld, van VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Groep Bontes/Van Klaveren. Het gaat overigens om de voorzetting van het debat waarvan in 2013 de eerste termijn is gehouden. De fracties waren destijds zo kritisch, dat indiener André Bosman (VVD) ruim de tijd nam om zijn wetsontwerp aan te passen en een weerwoord te formuleren. Het debat morgen begint met een reactie van Bosman op de kritiek, gevolgd door de tweede termijn van de Kamer en de dupliek.

Curaçao Clean Up 2016 levert tussen 20- en 30.000 kilo afval op

Focus op licht zwerfvuil terwijl in 2015 en 2014 koelkasten, wasmachines en zwaar bouwmateriaal ook werden verzameld


Curaçao Clean Up 2016 heeft tussen de twintig- en dertigduizend kilo afval opgeleverd. Dat bevestigt Corine Senior namens de organisatie van de stichting die de landelijke schoonmaakactie organiseerde, zo schrijft het Antiliaans Dagblad vandaag, dinsdag 27 september 2016.

Bij het ter perse gaan van het dagblad was het exacte aantal kilo’s niet bekend, omdat Selikor nog niet had bericht over de weging van de laatste vuilniswagen. Wel is bekend dat er tot dus toe meer dan twintigduizend kilo is opgehaald. Dit aantal is beduidend minder dan vorig jaar, toen het tienvoudige in gewicht werd opgehaald en de half miljoen kilo in 2014. Echter benadrukt Senior, dat er absoluut geen vergelijking mag worden getrokken met voorgaande jaren, omdat de focus dit jaar lag op het veel lichtere zwerfvuil, terwijl er vorige jaren ook koelkasten, wasmachines en zwaar bouwmateriaal werd verzameld.

Volgens de stichting is het aantal kubieke meters aan verzameld afval wel relatief gelijk of iets minder als vorige edities. Volgens Senior kan er niet gesteld worden dat het eiland, voorafgaand aan de schoonmaakactie afgelopen zaterdag, schoner was dan voorgaande jaren. Wel is het zo dat diverse politieke partijen de afgelopen tijd hun eigen schoonmaakacties hebben georganiseerd.


Ook is Selikor de afgelopen maanden bezig geweest met een grootschalige schoonmaak in de wijken en langs de wegen, in een project waarvoor het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) geld heeft uitgetrokken. Curaçao Clean Up stelt dat de grootste winst, naast het opgehaalde zwerfvuil, is dat de bewustwording onder bevolking iets is gegroeid, met name onder jongeren. Meer dan zeshonderd scholieren namen afgelopen weekend als vrijwilliger deel aan de actie. Of dit uiteindelijk tot minder zwerfvuil zal leiden, moet volgens Senior nog maar blijken.

'Je ziet dat mensen blijven dumpen, bijvoorbeeld langs snèks en dan waait het alle kanten op. Er worden nog steeds veel plastic bekers en borden gebruikt die dan weggegooid worden. En we zien ook nog steeds niet het einde van foambakken, die zijn dramatisch voor het milieu, omdat ze heel snel in stukjes uit elkaar vallen.'

Cft Curaçao: 'Gevoerd financieel beleid heeft bijgedragen aan versterking overheidsfinanciën'

'Financiële houdbaarheid van sociale fondsen blijft een punt van aandacht'


Het College financieel toezicht (Cft) constateert over de landsbegroting 2017 van Curaçao dat het gevoerde financieel beleid van de afgelopen jaren zichtbaar bijgedragen heeft aan de versterking van de overheidsfinanciën en dat ook in deze ontwerpbegroting nadere stappen daartoe zijn gezet. 'Wel blijft de financiële houdbaarheid van de sociale fondsen een punt van aandacht', zo meldt het Cft aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 27 september 2016.

In 2017 zijn de inkomsten en de uitgaven op de gewone dienst begroot op 2.519 miljoen gulden. 'De lasten stijgen van 2.500 miljoen in 2016 naar 2.519 miljoen in 2017. Met 1 procent betreft dit een beheerste groei', aldus het Cft. Uitzondering hierop zijn de personeelskosten, die ondanks de genomen maatregelen om deze terug te dringen in de ontwerpbegroting 2017 met 3,5 procent stijgen volgend jaar. Het Cft acht dit een relatief hoge stijging, zeker aangezien er voor 2018 en verder rekening wordt gehouden met een structurele stijging van 1,75 procent per jaar. Een groot deel van deze stijging wordt veroorzaakt door nog in te vullen vacatures uit 2014 en 2015, conform de instroomplanning van Curaçao.

'Het Cft adviseert om kritisch te bezien of de volledig geplande instroom uit eerdere jaren noodzakelijk is, mede in het licht van de vertraagde uitstroom vanwege de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.'

Bedoeld wordt, dat er minder ambtenaren de overheidsdienst hebben verlaten, door het optrekken van de leeftijd waarmee zij met pensioen kunnen gaan. Het Cft spreekt opnieuw waardering uit voor de goede samenwerking en de verkregen informatie van het ministerie van Financiën. 'Ook constateert het Cft dat Curaçao goed op schema ligt met de begrotingsvoorbereiding zodat de begroting 2017 tijdig kan worden vastgesteld.'

Haïtianen trekken vanuit Suriname naar Guyana

Vijf illegale Haïtianen uit Suriname opgepakt in Guyanees bauxietstadje Linden


Nu het in Frans-Guyana moeilijker wordt voor Haïtianen om vaste voet aan de grond te krijgen, blijken zij, eenmaal in Suriname, nu de tegenovergestelde richting te kiezen: Guyana. Daar zijn afgelopen weekend vijf Haïtiaanse mannen opgepakt die illegaal via de backtrackroute in Nickerie via Springlands Guyana binnenkwamen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 27 september 2016. 

De Guyanese politie meldt dat de mannen op weg waren naar Brazilië. Ze werden vrijdagavond omstreeks elf uur te Wismar Junction in het bauxietstadje Linden door alerte politieagenten opgemerkt. Het voertuig waarin ze vervoerd werden werd staande gehouden en de illegale buitenlanders werden gearresteerd.

Voorlopig onderzoek wijst uit dat ze via Suriname zijn gereisd. De arrestatie van de Haïtianen volgt enkele dagen nadat Suriname de visumplicht voor Haïtiaanse staatsburgers op 15 september weer invoerde.

Haïtianen kwamen massaal op toeristenkaarten naar Suriname, overschreden de toegestane verblijftijd, doken onder of vertrokken naar Frans-Guyana waar ze asiel aanvroegen. Nadat Frankrijk per diplomatieke nota over deze voor Frans-Guyana ongewenste ontwikkeling bij Suriname zijn beklag had gedaan, werd de visumplicht geherintroduceerd.

'NPS kan weer een grote bijdrage leveren om het land uit de crisis te halen'

Voorzitter Rusland: 'We hebben gezien dat er met de NPS een stabiliteit was, er was ontwikkeling'

'Wij weten dat de NPS in staat is het land uit het slop te halen'


'Men vergeet dat de koers door dezelfde mensen die de leiding nu hebben, eens boven de 3.000 voor een Amerikaanse dollar is gebracht. Laat niemand u wat anders vertellen, wij en partners hebben ervoor gezorgd dat de koers teruggebracht is naar Srd 2,80 voor de Amerikaanse dollar, zonder het IMF. De koers is jaren stabiel gebleven. Veel mensen vergeten dat.' Woorden van NPS-voorzitter Gregory Rusland gisteren tijdens een persconferentie, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 27 september 2016.

Rusland is ervan overtuigd dat ondanks dat men het vermogen van de partij vergeten is, de NPS wederom een grote bijdrage kan leveren om het land uit de crisis te halen.

De NPS bestaat donderdag 70 jaar. Rusland toont aan de hand van een presentatie de wapenfeiten vanaf de oprichting aan. Toch worden de mijlpalen van de partij door de huidige machthebbers gebagatelliseerd, geeft hij aan. Veel van de projecten en ‘nieuwe ideeën’ zijn overgenomen van de NPS en haar partners, toont hij aan. 'Wij hebben het begin gemaakt. We hebben ook gezien dat sommige grote projecten zijn stopgezet. Dan vraag je je af waar het geld dat voor ze bestemd was naar toe is gegaan. Sommige probeert men voort te zetten, maar dat gaat heel moeizaam.'

Rusland zegt dat ook de samenleving heel veel van de NPS successen ‘for granted’ neemt. Sommige diensten, faciliteiten en voorzieningen zijn zo vanzelfsprekend geworden. Srefidensi, huizenbouw, landelijke asfalteringsprojecten (zoals het verbeteren van de Oost-Westverbinding), ontsluiten van het binnenland over land en de lucht, liberaliseren vergunningsbeleid, de investeringswet van 2001, het vredesakkoord, herstel democratie, verbeteren van de inkomenspositie van de werkende Surinamers, herinrichten van de binnenstad, oeververdedigingen in Coronie en Commewijne, uitbreiding van het elektriciteitsnet, opengooien van de telecommunicatie, stabilisatie van de economie, de valutakoers laag houden en het versterken van de munteenheid, zijn enkele van de wapenfeiten die de groene partij en haar partners hebben neergezet, laat Rusland puntsgewijs zien.

'Men doet alsof deze dingen er nu pas komen, maar wij hebben de basis gelegd. Het moest alleen uitgevoerd worden. En om uit te voeren heb je geld nodig. Daarvoor heb je tijd nodig', legt Rusland uit.

Het beleid van deze regering is enorm mislukt. 'We hebben gezien dat er met de NPS een stabiliteit was. Misschien ging het voor sommige mensen te traag. Maar er was duidelijke ontwikkeling. Je wist waarvoor je werkte, je kon plannen. Vandaag de dag is alles te grabbel gegooid.'

Rusland vindt het een ‘bloody shame’, dat Suriname in dezelfde situatie als Venezuela terechtkomt. Er worden internationaal al vergelijkingen getrokken met het land.

De NPS gaat haar zeventigjarig bestaan niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er zijn heel wat activiteiten gepland. 'Wij weten dat de NPS in staat is het land uit het slop te halen', zegt Rusland overtuigd. Daarom gaat de partij zich als nooit tevoren inzetten om terug te komen in het machtscentrum. Samenbundelen met gelijkdenkenden, ongeacht hun politieke kleur of organisatie, is een van de doelen. Uit de crisis komen, vereist samenbundeling en samenwerken, aldus Rusland.

Nieuwe Burgercollectief staat achter actieoproep op Facebook 'Alles Plat' op 3 oktober

Protest gaat een lawaaidemonstratie worden voor het gebouw van de Assemblee

Nodige kritiek op wijze van propageren van actie door organisatie op Facebook


Het nieuwe Burgercollectief staat achter de oproep ‘03 oktober. Alles Plat!’ die op Facebook te vinden is. Eenieder die de regering duidelijk wil maken dat het zo niet verder kan, wordt opgeroepen naar De Nationale Assemblee te komen met medeneming van toeters, potten, pannen, blikken en strijdlust’ Hiermee wil het Burgercollectief ook haar ongenoegen uiten over het beleid van president Desi Bouterse. 

Bryan Boerleider, een van de leiders van het Burgercollectief en de actiegroep 'Wij Zijn Moe', zegt vandaag, dinsdag 27 september 2016, op Starnieuws waarom ‘Alles Plat!’ is overgenomen.

'Wij hebben gesteld dat wij elke actie tegen dit beleid gaan ondersteunen. Deze oproep bracht sinds de eerste dag heel veel teweeg in de gemeenschap. De maat is echt vol, men wil in actie komen, maar niet iedereen is daar klaar voor. Bij ons gaat het erom dat er een sterk signaal aan de regeerders wordt gegeven, dat het volk bewust wordt, dat men begrijpt dat men het recht heeft om de beleidsmakers aan te spreken wanneer het niet goed gaat. We zijn blij met het initiatief.'

Voor 30 september heeft het Burgercollectief een bijeenkomst in Commewijne georganiseerd. Dat gaat gewoon door benadrukt Boerleider. Met de bewoners van Commewijne zal van gedachten worden gewisseld over de situatie en mogelijke oplossingen. De mensen krijgen ook een podium om hun zegje te doen geeft Boerleider aan. Het ligt in de bedoeling dat het Burgercollectief alle districten gaat aandoen. Het alternatief op de huidige regering wordt samen met de samenleving bepaald. 'Daarom ga je niet horen dat wij ons als het alternatief presenteren. Wij zijn hier niet voor de faam. Ons doel is om mensen wakker te schudden, om ze bewuster te maken.'

Het Dagblad Suriname meldt vandaag, dat er veel kritiek zou zijn op de oproepstrategie van de organisatie. Zoals op de foto is te zien, ziet deze oproep zacht uitgedrukt er minder vreedzaam uit. Het plaatje biedt de mogelijkheid voor misinterpretaties (in plaats van vreedzaam protesteren, agressief protesteren). Boerleider stelt dat op een democratische manier protesteren de uiterst manier is voor het collectief. Er wordt niet gedacht aan een agressieve manier van protesteren. 'Daarom ondersteunen wij democratische protesten. Wat het plaatje betreft, moeten wij ons verontschuldigen als het overgekomen is alsof wij mensen willen aanzetten tot agressieve zaken. Het ging meer om de symboliek. Het plaatje is van een film, waarin een kleine groep van 300 mensen de strijd heeft overwonnen', verklaart Boerleider.

Boerleider houdt er rekening mee dat de opkomst voor 3 oktober miniem kan zijn. 'Wij doen ons best om het succesvol te laten aflopen. We merken en zien dat sommige mensen, ondanks dat ze zwaar teleurgesteld zijn, nog niet op straat willen komen. Wij geloven dat de verandering in hun hoofd begint. Het gaat gebeuren, ook al komt het later, ma bos ow bos, wi o tan educate.'

Het Burgercollectief houdt er ook rekening mee dat er een tegenactie kan komen. 'Wij houden zaken zoveel als mogelijk vreedzaam. Dat zaken nu kunnen bossen, ligt aan de regering. De protestacties zijn het resultaat van het gevoerde beleid. Mensen komen in actie omdat ze honger hebben, de huur niet kunnen betalen, niet naar school kunnen gaan. Als mocht blijken dat het niet nodig is dat men op straat komt...no sweat.'

Begrotingstekort voor 2017 bedraagt ruim Srd 1.1 miljard

President Bouterse biedt vrijdag 30 september begroting aan aan Assemblee


Het begrotingstekort dat president Desi Bouterse in een openbare buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee vrijdag zal aanbieden bedraagt Srd 1.178.382.000. De begroting voor 2017 moet uiterlijk 1 oktober worden aangeboden. 

De begroting voor het gehele dienstjaar wordt vastgesteld op:

- totale uitgaven         Srd 8.145.657.000 
- totale ontvangsten     Srd 6.967.275.000

Deze bedragen zijn goedgekeurd tijdens een vergadering van de Raad van Ministers.

Inmiddels is de missive ook uit, waarop Starnieuws, zo bericht zij vandaag, dinsdag 27 september 2016, de hand zou hebben weten te leggen.

Het tekort is geraamd op ruim Srd 1,1 miljard.

De president zal eerst de erewacht van het Korps Politie Suriname inspecteren, voordat hij De Nationale Assemblee zal toespreken. Hij presenteert ook het beleid voor het komende jaar, waarna hij de begroting zal indienen. De president zal aangeven wat het komende jaar met zich mee zal brengen en welke vooruitzichten er zijn om uit de crisis te komen.

Gedurende twee dagen voldeed J.A. Pengelluchthaven niet aan internationale brandveiligheidsnormen

Drie van vier verplichte brandweerwagens waren 16 en 17 september defect


De Johan Adolf Pengelluchthaven voldeed op 16 en 17 september niet aan internationale brandveiligheidsnormen. De Ware Tijd schrijft vandaag, dinsdag 27 september 2016, te beschikken over een rapportage waaruit blijkt, dat die dagen twee grote vliegtuigen zijn geland terwijl drie van de vier verplichte brandweerwagens niet in orde waren. Van één wordt bevestigd dat het technische problemen had. Dat betekent dat bij een eventuele calamiteit op die dagen, niet geblust had kunnen worden. 

De luchthaven moet volgens internationale normen altijd beschikken over gespecialiseerde brandweerwagens, om adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten met grote vliegtuigen als de Boeing 747 van de KLM, en de Airbus A340 van de SLM.

'Wij kregen inderdaad een melding dat het veligheidsniveau van de luchthaven verlaagd was van categorie 9' naar 'categorie 7'', zegt Alexander van de Wint, landenvertegenwoordiger van de KLM in Suriname, in een reactie.

Ook Vijay Chotkan, algemeen directeur van Luchthavenbeheer, geeft toe dat er een probleem was. Op 18 september was het probleem opgelost, waardoor het veiligheidsniveau van de luchthaven weer kon worden verhoogd naar categorie 9, op tijd voor de Mid-Atlantische vluchten van die dag.

Brian DeSouza, hoofd van CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname), zegt dat het onderzoek nog gaande is. De eerste analyse wijst uit dat de geldende procedures gevolgd zijn door Luchthavenbeheer. Maar, volgens de rapportage zouden belanghebbenden bezorgd zijn, dat de regels toch niet nauw zijn gevolgd, waardoor de SLM en KLM niet snel genoeg op de hoogte gesteld zijn van het probleem.

AZP heeft nog geen enkel medisch artikel ontvangen van Suriprofs en Jörgen Raymann

Schenking Suriprofs aan Academisch Ziekenhuis Paramaribo nog geen feit 


Antoine Brahim, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zegt vandaag, dinsdag 27 september 2016, in het Dagblad Suriname, dat de schenking van de Stichting Suriprofs nog niet heeft plaatsgevonden. 

Een project van de Stichting Suriprofs, onder leiding van Jörgen Raymann, heeft een helpende hand geboden aan het AZP. Maar, de directeur vindt, dat de hulp goed gepland en gecoördineerd moet worden, zodat er een juiste en verantwoorde bestemming eraan gegeven kan worden.

De betrokkenen verkeren nog in de fase van coördinatie van de nog uit te voeren schenking. Brahim zegt dat er nog geen lijst is ontvangen met medische verbruiksartikelen die de Stichting Suriprofs wil sturen naar Suriname. Suriprofs is op de hoogte van de minimale randvoorwaarden waaraan de donatie moet voldoen.

Minister Peneux: 'De scholen gaan 3 oktober gewoon open'...

'Alles is voorbereid voor een vlotte start van het schooljaar'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt vandaag, dinsdag 27 september 2016, op Starnieuws dat de scholen 3 oktober gewoon opengaan. Het proces om de scholen op te starten is in volle gang. De scholen worden voorzien van leermiddelen en voor het binnenland zijn leerkrachten ook gereed om naar hun standplaats te gaan, aldus Peneux.

De bewindsman stelt, dat het openen van de scholen een aangelegenheid van de regering is. Deze gaan op 3 oktober open.

De Bond van Leraren (BvL) heeft aangekondigd dat zijn leden en die van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) opgeroepen zijn voor een vergadering op 3 oktober. Dit was al in augustus gepland, zegt Valies. De leerkrachten moeten vernemen hoe het staat met de uitvoering van het akkoord dat de positie van onderwijsgevenden moet herwaarderen.

Peneux zegt nogmaals, dat het schooljaar op 3 oktober wordt geopend. Hij rekent op een vlotte start. Er is alles aan gedaan om alle middelen die nodig zijn voor het nieuwe schooljaar te garanderen. Ook zijn leerkrachten getraind om met de nieuwe methode te kunnen werken.

Op een vraag over acties die aangekondigd zijn, verwijst de bewindsman naar de brief van vicepresident Ashwin Adhin aan de BvL. Daarin is de BvL erop gewezen, dat de regering haar verplichtingen nakomt. Hetzelfde wordt verwacht van de BvL.

Leerkrachten worden volgens de onderwijsminister op 3 oktober op de scholen verwacht om hun lesrooster op te halen. 'Alles is voorbereid voor een vlotte start van het schooljaar.'

Lichamen twee in Surinamerivier verdwenen vissers zijn geborgen

Hoe beide mannen (53 en 58 jaar) te water zijn geraakt vanuit hun boot nog niet duidelijk


De lichamen van de 53-jarige Roy Kromopawiro en de 58-jarige Albert Kromosetiko zijn gisteren geborgen, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 27 september 2016. De twee mannen werden sinds zondagmiddag vermist. Rond half acht gisteravond werden de lichamen in de omgeving van Kaaimangrasi geborgen. 

Nabij het vakantieoord Overbrigde werd zondag een lege boot met een draaiende motor op de rivier gezien. Onderzoek heeft uitgewezen, dat Kromopawiro en Kromosetiko zondagochtend van huis waren vertrokken om te gaan vissen. De politie startte meteen met de Maritieme politie en familieleden een zoektocht.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe de twee mannen te water zijn geraakt. De stoffelijk overschotten zijn in afstemming met het Openbaar Ministerie aan de familie afgestaan.

Conferentie over kinderrechten met name in goudwinningssector

Ministeries van NH en Justitie & Politie en VN kinderrechtenorganisatie UNICEF organiseren conferentie


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), UNICEF en het ministerie van Justitie & Politie organiseren vandaag, dinsdag 27 september 2016, een conferentie over kinderrechten en het bedrijfsleven. De focus zal gericht zijn op de mijnbouwsector (zie foto - Bron: NH). Het is de bedoeling verschillende pijnpunten aan te halen ter bewustwording van kinderrechten in deze sector. 

Belangrijke betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van leefgemeenschappen uit het binnenland, vakbonden, bedrijven, overheidsministeries en UNCEF-vertegenwoordigers zullen deelnemen aan de bijeenkomst.

Het ministerie van NH laat in een persbericht weten, dat praten over dit onderwerp belangrijk is, omdat wereldwijd miljoenen kinderen gevangen zitten in kinderarbeid en zo van hun jeugd, gezondheid en ontwikkeling beroofd worden. In Suriname wordt het onderwerp kinderarbeid als een relatief begrip beschouwd, omdat diverse milieus en culturen dit onderwerp op hun eigen manier benaderen, aldus NH. In het Surinaamse binnenland wordt het werken door kinderen in de mijnen meer als een naschoolse baan beschouwd, waarmee wordt bijgedragen aan het huishouden. Dit fenomeen is bekend in verschillende dorpen waaronder Koffiekamp.

De aantasting van het milieu is een bijkomende factor die kinderen ernstig treft. Ordening van de Surinaamse goudsector door een joint effort van alle betrokkenen heeft de grootste kans van slagen, zegt NH.

Recente onderzoeken van het UNICEF, ILO (de Internationale Arbeids Organisatie) en de Wereld Bank hebben uitgewezen, dat meer dan 168 miljoen kinderen in de leeftijdsgroep van 5 – 17 jaar het slachtoffer zijn van kinderarbeid. Ongeveer 120 miljoen zijn jonger dan 14 jaar. Rond de 30 miljoen meisjes uit verschillende delen van de wereld worden geplaatst in onbetaalde baantjes, zoals huishoudelijk werk bij familieleden.

BvL en FOLS praten woensdag verder met regering

BvL-voorzitter staat erop dat het akkoord dat na drie jaar is getekend in april wordt uitgevoerd

FOLS roept haar leden niet op om 3 oktober, eerste schooldag, thuis te blijven...


De Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) praten morgen verder met een regeringsdelegatie. De BvL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) zullen de onderwijsgevenden maandag 3 oktober om acht uur 's morgens informeren over de resultaten. De FOLS houdt donderdag een ledenraad (vergadering van besturen van aangesloten bonden). Dit deelden Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, en Marcellino Nerkust, president van de FOLS, mee na het gesprek met de regeringsdelegatie gistermiddag, maandag 26 september 2016, aldus Starnieuws.

Valies hoopt dat woensdag een oplossing wordt gevonden. Hij staat er op dat het akkoord, dat na drie jaar is getekend in april, wordt uitgevoerd. De koerscompensatie en de heffingskorting zijn gedeeltelijk uitgevoerd voor onderwijsgevenden. De ingangsdatum moet nog gecorrigeerd worden. De inflatiecorrectie voor augustus en september hebben de leerkrachten nog niet ontvangen.

De herwaardering van onderwijsgevenden moet per oktober ingaan.

Valies benadrukte, dat het om een totaal pakket gaat. Nerkust zei, dat de FOLS leerkrachten niet heeft opgeroepen om op 3 oktober niet naar school te gaan. De opening van het nieuwe schoorjaar is een aangelegenheid van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De ledenraad van de FOLS zal beslissen wat de verdere stappen zijn.

Naast minister Gillmore Hoefdraad van het ministerie Financiën hebben ook raadsadviseurs deelgenomen aan het onderhoud van vanmiddag.