maandag 17 oktober 2016

Nieuwe Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) presenteert zich

SHATA streeft naar een grotere bekendheid in de wereld van Suriname als toeristische bestemming


De Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA), die werd opgericht op 24 februari 2016 en voorgezeten wordt door Marc Waaldijk - oud-directeur van Staatsolie -, heeft zich vrijdag publiekelijk gepresenteerd. SHATA streeft ernaar bedrijven die betrokken zijn in de toerismesector te bundelen en in samenwerking met de overheid actief te participeren in deze sector. 

Het initiatief om te komen tot de SHATA werd genomen door Hotel Marriott, Hotel Torarica, Hotel Krasnapolsky, Wyndham Garden Hotel, Mets en Orange Travel.

In de voorbereidingsfase werden alle relevante actoren binnen de sector gekend. Er vindt samenwerking plaats met nationale organisaties en bedrijven om de doelen van de organisatie te verwezenlijken. Ook is er medewerking met internationale instanties, waaronder in Nederland.

Naast bewustwording op nationaal niveau zal worden gewerkt aan de regionale en internationale positionering van Suriname. Er is een actieplan voor de periode 2017 – 2022 samengesteld dat onder meer inhoudt deelname aan internationale beurzen, waaronder de Vakantiebeurs Utrecht 2017 in Nederland. Er zal een internationale marketingcampagne worden gevoerd en lokale en internationale beurzen worden gecoördineerd. (Bron foto: Regilio Derby/Dagblad Suriname)

Personeelskosten overheid stijgen in 2017 met ruim Srd 502 miljoen

Personele uitgaven voor dienstjaar 2017 zijn begroot op Srd 1.991,3 miljoenDe totale personeelskosten voor het dienstjaar 2017 zullen de overheid meer dan Srd 502 miljoen kosten dan het bedrag dat zij voornemens is in het nu nog lopend dienstjaar 2016 uit te geven. Dit blijkt uit de Financiële Nota 2017. De personele uitgaven voor het dienstjaar 2017 zijn begroot voor Srd 1.991,3 miljoen oftewel 30.9% van de totale begrote uitgaven. Deze raming is gebaseerd op het totaal begroot bedrag, dat uitbetaald zal worden aan ambtenaren van alle ministeries. Uitgedrukt in percentages van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 2017 komt dit neer op 6.7%, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 17 oktober 2016.In de eerste zes maanden van 2016 is een bedrag van Srd 744,8 miljoen uitbetaald aan lonen en salarissen van ambtenaren. Dit bedrag is gelijk aan 34.7% van de totale uitgaven. Uitgaande van dit bedrag zou de overheid eind 2016 een bedrag van Srd 1489,6 miljoen moeten uitgeven aan salarissen. Deze bedragen kunnen veel meer worden met de reeds toegekende verhogingen aan onderwijsgevenden, cao-personeel bij parastatalen en de aangekondigde algemene loonsverhogingen in april 2017.

Over het dienstjaar 2015 is in totaal Srd 1.532,8 miljoen betaald aan personeelskosten, een stijging van Srd 159,5 miljoen ten opzichte van 2014. Deze stijging is toe te schrijven aan het aantal ambtenaren dat is toegenomen rond de verkiezingsperiode.

Het ambtenarenbestand in Suriname is volgens de Financiële Nota in 2015 gestegen met maar liefst 3.482 personen oftewel 9.2% ten opzichte van 2014 en wel tot het niveau van 41.478. Vermeldenswaard is, dat dit bestand per eind juni 2016 is gedaald met 420 personen tot het niveau van 41.058. Dit staat in de Financiële Nota 2017.

Met betrekking tot het eerste halfjaar 2016 ten opzichte van 2015 kan worden opgemerkt dat er een absolute daling is geconstateerd. Deze daling is het hoogste bij het ministerie van Justitie en Politie met een aantal van 121 ambtenaren en het laagst bij Sport- en Jeugd Zaken en Buitenlandse zaken met maar liefst 6.

Merkbaar is de stijging van het ministerie van Defensie met 81 en Binnenlandse Zaken met 42 personen.

De Rekenkamer bevestigde eerder in het Jaarverslag 2015, dat afgelopen jaar een groot aantal mensen in tijdelijke dienst was genomen als ambtenaar. Het ging om 4.822 personen. Bij controle van de beschikkingen bleek dat 52,3% tekortkomingen had. Bij 171 was geen geboortedatum opgenomen. 1.525 personen hadden geen geneeskundige verklaring. Bij 826 personen stond niet vermeld waarom zij in tijdelijke dienst waren genomen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft volgens dit verslag het afgelopen jaar 1.082 personen (22,8%) in tijdelijke dienst genomen. Bij Regionale Ontwikkeling kwamen 1.052 ambtenaren (21,8%) in dienst. De stijging bij Justitie & Politie is 10,9% en bij Sociale Zaken en Volkshuisvesting 9,8%. Van het aangetrokken personeel in overheidsdienst is 62% laag opgeleid, 33,8% behoort tot het middenkader. Het aantal aangestelde personen dat gerekend kan worden tot hoger kader is 3,8%. In december 2015 verklaarde NH-minister Regilio Dodson in De Nationale Assemblee, dat slechts 6% van het totaal personeelsbestand van zijn ministerie gerekend kon worden tot hoog opgeleid kader. Dit, terwijl 14% gerekend kan worden tot het middenkader en 80% gerekend kan worden tot laagopgeleiden.

VHP-Assembleelid Sharman vraagt aanpak oneigenlijke concurrentie jegens Melkcentrale

'Regering moet met regelgeving komen ten aanzien van de opkoop van rauwe melk'


'De Melkcentrale is een staatsbedrijf, dat zich bezighoudt met de verwerking van rauwe melk die door de melkboeren wordt geleverd. Het beleid van het bedrijf houdt onder andere in dat er meer rauwe melk wordt gebruikt bij de verwerking. Dit geldt voor alle bedrijven die melk verwerken, waarbij naleving van de Melkverwerking verordening in acht wordt genomen.' Dit staat letterlijk in de begroting van 2017 van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 17 oktober 2016. 

Maar, de praktijk wijst anders uit. De Melkcentrale Paramaribo NV(MCP) is een parastatale organisatie, die al jaren geen subsidie meer krijgt van de overheid. De organisatie moet zichzelf zien te bedruipen. Geen gemakkelijke taak als ook blijkt, dat de onderneming op de markt oneigenlijke concurrentie ondervindt van andere marktspelers.

Met veel inventiviteit en het brengen van een diversiteit aan melkproducten op de markt staat de Melkcentrale met een marktaandeel van ongeveer 40% nog overeind. Volgens de vergunningsvoorwaarden moeten alle andere spelers ook rauwe melk opkopen van de melkboeren. Echter blijkt alleen de Melkcentrale deze opkoop te doen. Deze rauwe melk wordt verder verwerkt tot consumptiemelk en andere melkproducten. De andere spelers maken uitsluitend gebruik van poedermelk om melk te produceren. Dit is volgens VHP-parlementariër Dew Sharman een kwalijke zaak waar er vooral in moeilijke tijden als nu, naar gekeken moet worden.

Poedermelk blijkt een goedkope grondstof te zijn om melk te produceren, terwijl rauwe melk als grondstof duurder is. De productie van melk met poedermelk is dus stukken goedkoper, waardoor de Melkcentrale in een nadelige positie wordt gemanoeuvreerd.


'Gelukkig is de MCP nog bereid om rauwe melk te kopen. Dagelijks leveren rond de 300 melkboeren hun melk aan de Melkcentrale. Voor deze klein-ondernemers is de import van goedkope poedermelk zeker geen stimulans om de productie op te voeren. Waarom zou de melkproducent rauwe melk van de melkboer kopen als poedermelk goedkoper is om melk te produceren?', vraagt Sharman zich af.

Het is volgens de politicus daarom van belang, dat de overheid regelgeving maakt ten aanzien van de opkoop van rauwe melk. Eventueel zou er aandacht moeten zijn voor de heffing op poedermelk, een zodanige verhoging dat de import van poedermelk niet langer lucratief wordt. Ook de melkboeren zouden hierbij kunnen meeprofiteren, omdat dan de lokale rauwe melkproductie gestimuleerd zal worden.

'Dit is een simpelere exercitie om import te vervangen, lokale productie te verhogen en ook werkgelegenheid te creëren. Het enige wat nodig is, is visie en beleid', aldus Sharman.

Zowel in de laatste Jaarrede van de president als op de begroting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij blijkt er niet veel aandacht te zijn voor dit specifiek onderwerp. Zaken die wel aandacht genieten op de begroting, hebben geen direct invloed op het beginsel van importvervanging. Er wordt bijvoorbeeld een steriele lijn bij de MCP opgezet voor verduurzaming van melk en melkproducten. Er zal een Ultrahoge Temperatuur (UHT) Lijn met een zogenoemde kredietlijn van India worden opgezet. Ook worden koeltransportwagens en andere equipment aangeschaft voor de verwerking van zuivelproducten. De totale lening bij India is in dit planjaar Srd 18.900.000.

Er zal voor een bedrag van Srd 24.000 een consultant ingehuurd worden voor uitvoering van een studie voor grootschalig slacht- en melkvee. Melkproducenten kunnen voortaan hun melk dicht bij huis aanleveren voor een betere efficiëntie bij de levering van rauwe melk. Het eerste melkcollectiestation is op de Staatsboerderij neergezet. In Wanica-B zal een tweede melkcollectiestation opgezet worden voor Srd 300.000 en de inrichting zal Srd 900.000 bedragen. Dit maakt het leveren van melk stukken gemakkelijker, maar motiveert de boer niet om meer te produceren, omdat de afzet hetzelfde blijft.

'Er worden stappen gemaakt om situatie jaren '80 terug te brengen, het volk wordt angstig'

VHP-leider Santokhi: 'Beleid regering Bouterse gericht op het werven en consolideren van macht'


Er worden stappen gemaakt om de situatie van de jaren tachtig terug te brengen. Dat beweert althans Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP. Het beleid van de regering onder leiding van Desi Bouterse is volgens hem gericht op het werven en consolideren van macht. De getroffen maatregelen en nieuwe wetten zorgen ervoor, dat het volk sterk afhankelijk wordt gemaakt van de overheid. De regering krijgt meer controle over het leven van de burgers, vindt de politicus. 

Santokhi ging afgelopen weekeinde bij de installatie van een jongerencommissie in het district Commewijne in op de huidige situatie in het land. Hij heeft aangehaald, dat Suriname zich in een derde crisis bevindt. Een crisis weer veroorzaakt door een regering met een NDP-signatuur. Met het weer invoeren van de inwisselplicht voor buitenlanders is het nu duidelijk, dat de tijden van de eerste crisis terugkomen, aldus Santokhi. Hij verwacht dat er nog meer maatregelen uit die tijd zullen worden aangekondigd. Dit bericht Starnieuws vandaag, maandag 17 oktober 2016.


'De regering voert een beleid van machtswerving en machtsuitbreiding waarbij tal van activiteiten, zij het economische, ondernemings- of investeringsactiviteiten, in handen komen van een kleine groep, We zien dat deze macht verder wordt versterkt door tal van maatregelen en regelgeving naar de samenleving toe. Het volk wordt armer van deze maatregelen. De regering krijgt steeds meer controle over de burgers. Voor alles wat u nodig heeft, tot op micro niveau, bent u afhankelijk van de regering waardoor er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat.'

Volgens Santokhi leidt dat ertoe, dat het volk angstig wordt.

'De beroepsgroepen hebben te maken met broodvlees. Tegelijkertijd zie je een samenleving die timide en passief wordt. Daartegenover staat een regering die met haar verdeel- en heers strategie haar ‘grip’ op de samenleving verder versterkt. Dat er weer geld gewisseld wordt op de airport door toeristen gebeurde al in de jaren tachtig.'

Hij voorspelt dat het weer gaat gebeuren en dat familieleden Suriname zullen ontwijken. Ze zullen volgens hem elders gaan waar ze betere mogelijkheden hebben. 'De wegenbelasting en zoveel andere belastingen zijn onderweg. Ik hoop niet dat die avondklok terugkomt. We hebben hiervoor gewaarschuwd, maar ook uit de derde crisis kunt u leren. Wij gaan een beleid voeren om de crisis gericht op te lossen. Ons crisisbeheersingsplan is al in concept. Het wordt uitgewerkt.'

Hulpmissie Haïti van op Curaçao gestationeerde Nederlandse marine en militairen met week verlengd

Marineschepen Zr. Ms. Holland en Zr. Ms. Pelikaan concentreren zich op westzijde Haïti 


Nederlandse militairen aan boord van de marineschepen Zr. Ms. Holland en Zr. Ms. Pelikaan gaan een week langer door met de hulpverlening aan Haïti. Vooral aan de Westzijde van het eiland hebben de hulpgoederen nog niet alle dorpen bereikt. Op dit gebied gaan de schepen zich concentreren. De zware regen van de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat de wegen in het getroffen gebied onbegaanbaar zijn, zo bericht vandaag, maandag 17 oktober 2016, Defensie Caribisch Gebied. Bevoorrading vanaf zee is dan een goede oplossing, stellen hulporganisaties. 

De Nederlandse schepen zijn het afgelopen weekend onverminderd doorgegaan met de hulpverlening.Afgelopen vrijdag hebben landmachtgenisten en technici van Zr. Ms. Holland het dak van een ziekenhuis gerepareerd. Schoonmakers hebben de smerigheid, achtergelaten door de orkaan, opgeruimd.

Op aangeven van hulpverleningsorganisaties zijn zaterdag hulpgoederen uitgedeeld in de visserdorpjes Chardonnières en Les Irois. De bevolking in beiden plaatsen was al dagenlang verstoken van hulp.

De Holland heeft in Chardonnières samen met hulporganisatie Medair meer dan 100 plastic emmers uitgedeeld. In de emmers zitten spullen voor de persoonlijke hygiëne zoals toiletpapier en zeep. 's Middags vertrokken de militairen richting het stadje Les Irois om daar water en voedsel te brengen. Diverse hulpverleningsorganisaties namen de goederen in ontvangst en zorgden voor verdere distributie landinwaarts.

De Pelikaan heeft gedurende het weekend 9 containers vol hulpgoederen geladen in pallets. Deze goederen zijn ook bestemd voor de dorpjes aan de westkust. Omdat het onmogelijk is voor het grote schip om af te meren aan de steigers van de dorpen, die zich door de passage van Matthew vaak in deplorabele staat bevinden, zullen deze pallets aan boord van kleinere bootjes gehesen worden. Met deze zogenaamde FRISC’s zullen de goederen naar de kust gependeld worden.

De komende week zullen de schepen vooral deze taak op zich nemen zodat de bevoorrading van de meest hulpbehoevenden niet afhankelijk is van het wegennetwerk, maar vanuit zee kan plaatsvinden.

Beslaglegging op rekening FEFFIK door APC verlamt dit onderwijsinstituut op Curaçao

'Demissionair minister Dick lapt de hele kwestie aan haar laars'

FEFFIK (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) heeft nog geen reactie gehad op de brief die ze op 3 oktober jl. heeft gestuurd aan de Raad van Ministers (RvM) en demissionair premier Ben Whiteman (PS). Dat zegt vicevoorzitter Paul de Rooy vanmiddag, maandag 17 oktober 2016, in de Amigoe. Vanwege de beslaglegging door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) kan het instituut voor vakonderwijs geen kant op. 

Dat er nog geen gehoor is gegeven aan de brandbrief van de school getuigt volgens De Rooy van onbehoorlijk bestuur, daar FEFFIK een overheidsstichting is.

'Begin september werd er beslag gelegd op onze rekening. Het is nu 17 oktober en zijn eind deze maand niet in staat om onze rekeningen te voldoen.' Momenteel heeft de beslaglegging nog geen directe invloed op de voortzetting van de dagelijkse activiteiten. Onder het personeel heerst er echter wel onrust, omdat de salarissen niet kunnen worden uitgekeerd eind deze maand.

De vicevoorzitter laat weten, dat de beslaglegging aanvankelijk zou worden opgeheven als 25 procent van de totale schuld van 2,3 miljoen gulden in één keer zou worden afbetaald. Dit komt neer op ongeveer 600.000 gulden. APC heeft dit bedrag uiteindelijk verlaagd naar 300.000 gulden, omdat de stichting heeft aangetoond de schulden te willen aflossen. Maar, dat de overheid dit laatstgenoemde bedrag niet kan opbrengen, betreurt hij. Wat betreft de restschuld moet er maandelijks 76.000 gulden worden afgelost. FEFFIK heeft naar aanleiding hiervan nogmaals een verzoek gestuurd aan demissionair minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), om de zaak te bespreken. Echter, het antwoord is tot op heden uitgebleven. 'Ik vind het eerlijk gezegd heel onbeleefd om niet te antwoorden in zo’n penibele situatie. Dick lapt de hele kwestie aan haar laars.'

De ministeriële werkgroep, die zou worden samengesteld om de reorganisatie in goede banen te leiden – bestaande uit het vertegenwoordigers van de ministeries van Onderwijs, Economische Ontwikkeling en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn – is daarnaast nooit van de grond gekomen. 'De werkgroep had eind februari geïnstalleerd moeten worden, zodat we in augustus met een schone lei hadden kunnen beginnen, maar helaas zijn we dit schooljaar gewoon op dezelfde manier verdergegaan.'

Wat De Rooy het meest bezwaart is, dat de overheid de subsidie verder wil verlagen om de schulden aan APC te betalen. De subsidie is over een aantal jaren namelijk al verlaagd van 12,5 naar 4,8 miljoen gulden. 'We zitten vast. We kunnen onze schulden aan derden niet aflossen. We kunnen niet bij ons geld. Eind deze maand kunnen we niet eens onze Aqualectra-rekening betalen. Er moet dus op korte termijn een oplossing komen. Voor een overheid met een miljoenenbegroting moet er een uitkomst zijn. De RvM heeft een zekere verantwoordelijkheid. Ze zeggen dat het onderwijs prioriteit nummer één is, maar als puntje bij paaltje komt, is dit niet merkbaar. Als bestuur hebben we ons rot gewerkt om onze zaken op orde te krijgen. We hebben nu alles op een rijtje, transparantie en zicht op alle schulden. We wachten nu op de reorganisatie, maar de hulp komt maar niet.'

MFK spreekt in brief aan informateur Gijsbertha voorkeur uit voor samenwerking met MAN en PAR

'Komende regeerperiode moet einde komen aan verdeeldheid tussen Ja/Nee op Curaçao' 


In een brief op vragen van informateur Kenneth Gijsbertha spreekt de MFK haar voorkeur uit voor een coalitie bestaande uit een basis van MFK, PAR en MAN. Deze partijen wisten bij de verkiezingen van 5 oktober ieder vier zetels te winnen in de nieuwe Staten die op 2 november aantreden. Dit meldt de Amigoe vanmiddag, maandag 17 oktober 2016.

In de brief aan Gijsbertha (zie hierna) wijst de MFK erop, dat in de komende regeerperiode er een einde moet komen aan de verdeeldheid tussen Ja en Nee op Curaçao. Ja en Nee verwijzen naar de tegenstelling tussen de twee kampen tijdens het referendum over accordering van het pakket dat de toenmalige regering met Nederland had uitonderhandeld over de invulling van de staatkundige toekomst van Curaçao. Het Ja-kamp, bestaande uit de onder meer de partijen PAR en PNP was vóór het pakket, terwijl Nee bestaande uit de partijen MAN en PS hier tegen was. De verdeeldheid tussen de beide kampen bestaat tot op de dag vandaag in enige mate nog steeds.Volgens MFK-voorzitter Dorothy Janga, moet de nieuwe regering ‘gelet op de informatieopdracht die Gijsbertha van gouverneur Lucille George-Wout heeft gekregen en uit eerbied voor iedere kiezer, een einde brengen aan deze verdeeldheid’.

Maar, ook de behoefte om de sociaal-economische achteruitgang die Curaçao sinds 1994 heeft meegemaakt aan te pakken wordt door de MFK-voorzitter als reden gebruikt om te hameren op een samenwerking tussen de partijen MAN, PAR en MFK. Deze samenwerking moet de basis zijn voor de vorming van een nieuwe regeringscoalitie, geeft zij aan.

De veroordeling van MFK-leider Gerrit Schotte was voor diverse partijen aanleiding om te stellen niet met de MFK in zee te willen gaan. Maar, sinds de verkiezingen heeft zowel Schotte, maar ook Jacinta Constancia, vanwege het onderzoek dat tegen haar loopt in de zogenaamde mondkapjes-affaire, aangegeven dat zij bereid zijn een stapje terug te doen, als hun aanblijven een reden zou zijn om de MFK uit te sluiten bij de vorming van een nieuw kabinet.

Verdeling ministeries bij vorming nieuwe regering Curaçao door MAN, PAR, PS en PNP blijkt niet eenvoudig

Meerdere partijen hebben oog laten vallen op een zelfde ministerie...

Ministeries van Financiën en SOAW populair onder coalitiepartners


De partijen MAN, PAR, PNP en PS hebben in het weekeinde onderling bilaterale gesprekken gevoerd over de vorming van een nieuwe regering voor Curaçao. Wat nu al duidelijk is, is dat het een hele kluif zal worden om een akkoord te bereiken over de verdeling van de portefeuilles in het nieuw te vormen kabinet, zo schrijft de Amigoe vandaag, maandag 17 oktober 2016.

Tijdens de bilateraaltjes in het afgelopen weekeinde hebben de verschillende partijen hun voorkeur voor een portefeuille aangegeven. Hieruit is naar voren gekomen, dat meerdere partijen zich voor bijvoorbeeld de portefeuille van het ministerie van Financiën, maar ook die van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) hebben uitgesproken.

Zo heeft de MAN in eerste instantie aangegeven de voorkeur te geven aan Algemene Zaken, die hen automatisch als grootste partij toekomt, maar ook aan Financiën, SOAW en Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS). De partij kan in principe aanspraak maken op drie ministers, maar wil haar opties voor SOAW openhouden.

De PAR heeft haar voorkeur uitgesproken voor Financiën en Economie. Die partij wil verder dat Economische Ontwikkeling de energiekolom onder zich krijgt. Op dit moment zit de energiekolom bij Financiën terwijl die tijdens het kabinet-Schotte onder Algemene Zaken viel. Met Economische Ontwikkeling en Financiën samen heeft de PAR dan wel een zeer zwaar pakket. Voor haar derde portefeuille zou zij iets voor een sociale post voelen, zoals bijvoorbeeld die van SOAW of OWCS.

De PNP heeft geen duidelijk voorkeur uitgesproken. Maar, binnen de partij gaan er stemmen op voor behoud van de huidige portefeuille van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) waar PNP’er, Suzy Camelia-Römer, in aanloop naar de verkiezingen zo goed mee wist te scoren.

De PS zou willen gaan voor SOAW, waar Ruthmilda Larmonie-Cecilia op haar beurt veel waardering voor kreeg en stemmen mee heeft opgebracht. Larmonie-Cecilia wist in haar eentje meer stemmen te behalen dan partijleider Jaime Cordoba.

PS en PNP zouden ook een apart bilateraaltje hebben gehad waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer het leveren van een nieuwe Statenvoorzitter door één van deze twee partijen.

Formeel zijn alle partijen het erover eens, dat alle portefeuilles nu nog op tafel liggen, omdat het om een nieuw formatieproces gaat. Maar, aan de andere kant zijn zij er ook van overtuigd dat je wel van goede huizen moet komen om nee te zeggen tegen de wens van PAR voor Economische Ontwikkeling, PS voor SOAW en PNP voor VVRP.

Formele onderhandelingen over de verdeling van de verschillende ministersposten zijn er op dit moment nog niet geweest. De partijen hebben alleen hun voorkeur aangegeven in de verschillende bilateraaltjes die in de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. De partijen MAN, PAR, PNP en PS hebben samen 12 van de 21 zetels. In de bereidwilligheidsverklaring die de partijen op 10 oktober hebben ondertekend staat vermeld, dat zij een uitbreiding met een of meerdere partijen niet uitsluiten. Maar, de partijen staan hierover niet op één lijn. Zo zou de MAN wel wat voelen voor een uitbreiding naar 13 of zelfs 14 zetels om te voorkomen, dat als er straks een partij uit de coalitie stapt, de regering dan automatisch zou komen te vallen. De PAR wil dat alle partijen die de bereidwilligheidsverklaring hebben ondertekend hier eerst een consensus over bereiken voordat er daadwerkelijk sprake zal zijn van een uitbreiding van de aan tafel zittende partijen.

De MAN heeft dit weekeinde ook bilateraaltjes gevoerd met Un Kòrsou Hustu (UKH) en Movementu Progresivo (MP). UKH heeft geen voorkeur uitgesproken terwijl MP op haar beurt een voorkeur heeft uitgesproken voor Economische Ontwikkeling of Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Naar alle waarschijnlijkheid zal de MAN deze week ook gesprekken voeren met MFK en KdNT. Terwijl deze bilateraaltjes plaatsvinden is informateur Kenneth Gijsbertha bezig met zijn informatieproces. Uiterlijk morgen moet hij een voortgangsrapportage bij gouverneur Lucille George-Wout inleveren.

Fietser (30) en 24-jarige inzittende van een auto dodelijk verongelukt op Indira Gandhiweg

Vrachtwagen, fiets en auto bij ongeluk betrokken....


De 30-jarige fietser Faisel Molijn en de 24-jarige Franklin Sjenkie, bijrijder van een automobilist, zijn gisteravond na een aanrijding op de Indira Gandhiweg in Paramaribo ter plaatse overleden. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, maandag 17 oktober 2016.


Agenten van het politiebureau van Latour gingen na een telefonische melding van een aanrijding tussen een fietser, een personenauto en een vrachtwagen met twee dodelijke slachtoffers naar de plaats van het ongeval.

Volgens het voorlopig politieonderzoek reden de fietser en de personenauto over de Indira Gandhiweg, vanuit de richting van de Saronbrug en gaande naar Latour. Op een bepaald moment moet de autobestuurder ter hoogte van de Tyronneweg de fietser hebben ingehaald. Tijdens die inhaalmanoeuvre week de 28-jarige chauffeur S.D. niet voldoende uit naar rechts, waardoor de fietser dodelijk werd aangereden.

D. kwam vervolgens op de rijhelft van zijn tegenligger, een vrachtwagen, met als gevolg een botsing. De bijrijder van D. kwam door deze botsing ter plaatse te overlijden. Een ingeschakelde arts stelde de dood van beide slachtoffers vast. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de lichamen voor obductie in beslag genomen.

De materiële schade aan de voertuigen is aanzienlijk.

Coesewijne Natuurreservaat geteisterd door activiteiten stropers

Bij een controle zijn twee jagers aangehouden en netten, vis en vogels in beslag genomen


Heel wat stropers blijken zich op te houden in het Boven-Coesewijne Natuurreservaat. Bij controle is een grote hoeveelheid netten in beslag genomen van illegale stropers (Bron foto's: Bosbeheer, ministerie van RGB). Hun vangst -vis en vogels- is ook geconfisqueerd, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 17 oktober 2016.

De jachtopzieners hebben ook jagers met illegale wapens aangetroffen. Twee illegale wapens zijn in beslag genomen en hun eigenaren zijn aan de politie van Calcutta overgedragen. In het natuurreservaat, dat ligt aan de Coesewijnerivier, is het verboden te jagen en te vissen met netten.

Jachtopzieners van het onderdirectoraat Bosbeheer van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) hebben samen met leden van de maritieme afdelingen van de politie en de brandweer controles uitgevoerd in het gebied. De teams zijn veel ongeregeldheden tegengekomen.

De controle van gisteren heeft geresulteerd in de aanhouding van twee illegale wapenbezitters en de inbeslagname van visnetten. Het directoraat Bosbeheer doet een dringend op eenieder om de wetten en regelgeving die gelden voor natuurreservaten strikt na te leven. Jachtopzieners zijn weer gestart met controles die ze samen uitvoeren met leden van de maritieme afdelingen van de politie en brandweer.

Het Boven-Coesewijne Natuurreservaat is een centraal in Suriname gelegen natuurreservaat aan de bovenloop van de Coesewijnerivier. Het gebied beslaat 27.000 hectare en heeft een grote afwisseling aan landschappen: zwampen, savannes, droog hoogland bos, en een grote biologische diversiteit aan zowel planten als dieren (onder meer zeekoeien, reuzenotters, kaaimannen).

Stichting Delaiah Family niet in staat om meer dan 65 gezinnen te voorzien van een voedselpakket

Ouders die Srd 1.400 per maand verdienen melden zich ook voor pakketStichting Delaiah Family is niet in staat om meer dan de 65 gezinnen die in haar bestand staan te voorzien van voedselpakketten. Wekelijks melden gemiddeld vijf nieuwe personen zich aan, maar de stichting moet hen teleurstellen. 'Het zal helemaal niet wijs zijn om meer gezinnen in ons bestand op te nemen en vooral niet in deze tijd. De behoefte is er, maar we kunnen dat nu gewoon niet aan en ik wil bijna zeggen dat 65 gezinnen te veel zijn', zegt Olivia Simson, voorzitster van de Stichting Delaiah Family vandaag, maandag 17 oktober 2016, in de Ware Tijd.

Waar de organisatie eenoudergezinnen bijstaat die een maandelijks inkomen hebben van tussen Srd 600 en Srd 900, melden zich nu ook ouders die Srd 1.400 per maand verdienen.

'Ze komen niet uit, want een flesje pindakaas is al Srd 12, maar we stellen prioriteit aan gezinnen waar de nood hoog is.'

De stichting heeft zaterdag in verband met Wereldvoedseldag een fondswervende activiteit gehouden in de Palmentuin om zelf levensmiddelen te kunnen kopen. Wegens de verslechterde economische situatie staan bedrijven niet te popelen een donatie te geven. 'De 65 gezinnen hebben in totaal iets meer dan 300 mensen en 60 procent van hen bestaat uit kinderen van 17 jaar en jonger', zegt Simson.

Door bijvoorbeeld een ouder te helpen met het vinden van een baan, wordt zijn of haar gezin uit het bestand gehaald, waardoor er ruimte komt voor een ander gezin. 'Wat we willen, is dat de gezinnen uiteindelijk zelf kunnen voorzien in hun dagelijkse behoefte, want we kunnen ze nu helpen, maar het gaat een keertje stoppen. Wanneer dat gebeurt, moeten de gezinnen niet op hetzelfde niveau zijn waarop ze waren toen ze binnenkwamen.'

De stichting is opgericht om de leefomstandigheden van kansarme gezinnen te verbeteren door toegang te bieden tot voedsel, educatie en een veilige woonomgeving.

Coming out Week zaterdag in Paramaribo groots afgesloten met kleurrijke Pride Parade

Parade toegewuifd door minister Van Dijk-Silos vanaf balkon ministerie van NH

(Bron foto's: Coming Out Week/Facebook)

De afsluiting van de Coming out Week is zaterdag groots en succesvol afgesloten. Het lgbt-platform voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders heeft die dag de Pride Parade in Paramaribo gehouden en dat is een succes geworden, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 17 oktober 2016. 

Om half zes 's middags zette de brassband in en kwam iedereen in beweging voor een rondgang in het uitgangscentrum met veel kleur en plezier.

De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk- Silos, leden van de commissie 'Diversiteit & Inclusiviteit' voor de aanpak van discriminatie van de lgbt-gemeenschap en de ambassadeur van Argentinië, Ignacio Rossi Sammartino, hebben de parade toegewuifd vanaf het balkon van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Ook medewerk(st)ers van de Nederlandse ambassade en de ambassadeur, Ernst Noorman, waren van de partij, evenals het Pertjajah Luhur-parlementslid uiy Commewijne Ingrid Karta-Bink en haar twee dochters.

Volgens Winston Lieveld van de commissie Coming out Week, zijn er heel veel positieve reacties ontvangen op de loop en de hele Coming out Week.


'We hebben uit de reacties op onder andere Facebook kunnen aanvoelen, dat de parade een feest zou worden, maar je wacht toch altijd om te zien hoe het wordt. Het is mooi en ook ontroerend om te zien dat wij de support van de Surinaamse samenleving hebben.'

De loop startte met ruim driehonderd mensen, maar gedurende de parade sloten deelnemers nog aan. Uiteindelijk liepen er ruim vijfhonderd mensen mee. Na de loop had het publiek een afterparty in Zus & Zo met onder anderen dj C. Futego.


Belfort (ABOP) hoopt dat gearresteerde bekende artiest King Koyaba onschuldig is

'Hij was waarschijnlijk op de ongunstige locatie op het moment van de inval'

'Ik vind het alleen maar jammer, dat hij daar was'


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort hoopt dat de bekende artiest Lowinzo Misiedjan, meer bekend als King Koyeba, onschuldig is. Koyeba werd zaterdag samen met twee andere verdachten opgepakt bij een drugsinval in het district Wanica. Bij deze inval heeft de politie meer dan 12 kilo drugs aangetroffen. 

De voormalige minister van Justitie en Politie benadrukt, aldus het Dagblad Suriname maandag 17 oktober 2016, een grote fan van de rapartiest te zijn en het gevoel te hebben dat Koyeba zeer waarschijnlijk op de ongunstige locatie was op het moment dat de inval werd gepleegd.

'Het kan dat hij schuldig is, maar het kan ook dat hij daar was en niets afwist van de drugs. Vooralsnog kijk ik samen met de gemeenschap uit naar wat het politieonderzoek uitwijst', zegt Belfort aan Dagblad Suriname.

De arrestatie en de publicatie van het bericht hebben voor veel ophef gezorgd op vooral social media. Bij de verwerking van de schok trachtten enkele mensen zelf om de politie en de media uit te maken voor racisten. De ABOP’er zegt de emoties van mensen te begrijpen wanneer zo'n artiest betrokken wordt bij een actie van de politie. Desondanks roept hij de mensen op de politie normaal haar onderzoek voort te zetten, zodat bewezen kan worden wat juist is of niet.

'In ieder geval weten wij, dat anderen daar ook aanwezig waren en ook zijn aangehouden. Ik vind het alleen maar jammer dat hij daar was', aldus Belfort.

Koyeba, geboren op 11 januari 1985 te Brokopondo, is een Surinaams muzikant van marron-afkomst. Hij zingt dancehall-reggae in vooral het Aucaans en Sranantongo met af en toe een uitstap naar het Nederlands. King Koyeba is een herkenbare artiest door een ontspannen sfeer en zijn uitgesproken talent voor woordenkunst. Zijn teksten gaan over dingen die hij zelf heeft meegemaakt, actualiteiten, geld, liefde en natuur. Een groot aantal van zijn liedjes werd een hit. Een van zijn bekende liedjes was ‘Bullet’ waarin hij zijn onnoegen uit over de homogemeenschap in Suriname.

Maaltijdleveranciers voor arrestanten onaangenaam verrast door openbare aanbesteding van KPS

Leveranciers vermoeden dat openbare aanbesteding reactie is op hun kritiek op uitblijven betaling

'Het voelt aan alsof ze ons een kopje kleiner willen maken'


Leveranciers van maaltijden voor arrestanten zijn onaangenaam verrast door het gegeven, dat het Korps Politie Suriname (KPS) binnenkort een openbare aanbesteding zal houden voor levering aan de cellenhuizen. Ze wijzen erop dat in hun driejarige contract staat, dat indien de overeenkomst niet wordt verlengd, drie maanden vóór het vervallen van het contract een openbare aanbesteding moet plaatsvinden. 

'Dat moest uiterlijk 30 september gebeuren, omdat onze contracten lopen tot uiterlijk 31 december. Het lijkt erop alsof ze ons bang willen maken dat we ons brood kunnen verliezen', zegt Mohamedsafie Hasnoe, een van de leveranciers van voeding aan arrestantenverblijven, vandaag, maandag 17 oktober 2016, in de Ware Tijd.

De motivatie om op 27 oktober een openbare aanbesteding te houden, komt volgens Hasnoe waarschijnlijk door het feit, dat leveranciers de laatste tijd publiekelijk hun ongenoegen hebben geuit over de financiële achterstand van de overheid. Ook hadden twee leveranciers begin oktober enkele dagen hun dienstverlening stopgezet.


'Wij hebben niets verkeerd gedaan en kwamen op voor het geld dat ons rechtens toebehoort, waardoor we de bevoorrading kunnen garanderen. Het voelt aan alsof ze ons een kopje kleiner willen maken', zegt leverancier Sainoelmohamed Nazier. Hij en Hasnoe hadden juist verwacht dat de contracten stilzwijgend verlengd zouden worden als compensatie voor de achterstallige betalingen.

Mocht de mededeling in de krant verschijnen voor het bredere publiek, dan zal Hasnoe een gesprek met president Desi Bouterse aanvragen om zijn ontevredenheid te uiten over de kwestie. Inmiddels hebben sommige leveranciers wat geld gekregen, maar weer anderen hebben niets ontvangen. 

Korpschef Agnes Daniel, zegt dat de bekendmaking voor een aanbesteding niets te maken heeft met de redenen die door de leveranciers worden aangehaald. 'Het huidige contract verloopt eind dit jaar en we hebben gemeend nu al te komen met een aanbesteding omdat het een lang proces is voordat de gunning plaatsvindt. Er is geen enkel voorbehoud van drie maanden waaraan wij ons moeten houden.' 

Consumentenkring beschuldigt winkeliers van manipulatie met prijzen producten

'Winkeliers en handelaren moeten onmiddellijk prijzen navenant droppen met de koersdaling'


De Consumentenkring Suriname vindt dat winkeliers en de handel bezig zijn met manipulatie en het commercieel misbruik maken van de situatie. Zij geven immers aan, dat de prijzen niet verlaagd kunnen worden, omdat de koers hoger was op het moment dat een product werd aangeschaft. Dit bericht onder andere Starnieuws vandaag, maandag 17 oktober 2016.

'Wij hekelen deze houding en roepen de winkeliers en handelaren op onmiddellijk de prijzen navenant te droppen met de koersdaling', zegt Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring.

Het is volgens de Consumentenkring niet correct om de prijs in Srd te houden op die zelfde hoogte als toen de koers van de dollar hoog was. Door dat te doen maken de winkeliers en handelszaken extra winst. En dat is niet eerlijk. De waarde van de SRD neemt toe dus men is in staat met minder Srd's even veel aan producten aan te schaffen.

'Wij roepen het ministerie van Handel en Industrie op om prijscalculatie voorbeelden te publiceren over de prijsverlaging van producten, zodat de handel kan zien dat ze evenveel aan waarde kunnen aanschaffen als ze de prijzen navenant de koersdaling van de dollar aanpassen. Consumenten wees alert en probeer elke vorm van manipulatie te doorgronden. Wij moeten een samenleving creëren van eerlijke en transparante handel', zegt Alleyne.

Gajadien (VHP): 'Nog geen sprake van IsDB-lening, slechts van een toezegging onder voorwaarden'

'De regering heeft de samenleving behoorlijk voor de gek gehouden'


Parlementariër Asiskumar Gajadien van de VHP zegt, dat de regering de samenleving behoorlijk voor de gek heeft gehouden, als zou een lening zijn gesloten bij de Islamitische Ontwikkelingsbank voor een bedrag van 1.8 miljard Amerikaanse dollar. In een onderhoud dat enkele oppositiepartijen, waaronder de VHP, hebben gehad met functionarissen van de IsDB, blijkt dat het slechts zou gaan om een toezegging, onder voorwaarden. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 17 oktober 2016.

Van de IsDB-delegatie is vernomen, dat pas bij een volgend bezoek van deze financiële instelling, dat over enkele weken zal plaatsvinden, er beslist zal worden of de lening wel of niet wordt verstrekt aan Suriname.

Gajadien, die dit donderdag in De Nationale Assemblee aan de orde wilde stellen bij het agendapunt ingekomen stukken, kreeg hiertoe niet de ruimte, omdat het niet als ingezonden stuk was genoteerd.

Ambassadeur Anwar Lalmohamed, die de permanente vertegenwoordiger is van Suriname bij de IsDB, heeft vorige week tijdens een bijeenkomst van de Stichting Kenniskring ook al aangegeven, dat Suriname geen blanco check heeft gekregen van de IsDB. De toegezegde 1.8 miljard dollar moet officieel nog worden ingevuld. Daarnaast moet Suriname eerst voldoen aan de wat hij noemde zware normen die door de IsDB gesteld worden, om in aanmerking te komen voor het geld. Voldoen aan de normen is volgens Lalmohamed de grootste uitdaging voor de Surinaamse regering.

Ook het projectdocument, dat de regering opgesteld en intussen heeft doorgesproken met politieke en andere maatschappelijke groepen, is niet officieel.

Lalmohamed zei toen, dat de inhoud ervan en de voorgestelde projecten wel in overleg met de IsDB zijn opgevoerd.

Zo'n 25 gedetineerden omgekomen bij opstand onder bendeleden in gevangenis Braziliaanse stad Boa Vista

Zeven gevangenen tijdens opstand onthoofd en zes levend verbrand...


Bij een gevangenisopstand in Brazilië zijn gisteren volgens plaatselijke media zeker 25 mensen omgekomen (Bron foto: AFP). Gevechten tussen rivaliserende bendes in een gevangenis te Boa Vista in het noorden van het land, in de staat Roirama, liepen uit op een bloedbad, zo bericht vandaag, maandag 17 oktober 2016, de nieuwswebsite O'Globo in Brazilië.

Gewapend met messen en stokken wist een groep gevangenen de afdeling te bereiken waar leden van een andere bende opgesloten zaten. Bij de gevechten werden zeven gevangenen onthoofd en zes levend verbrand.


Een honderdtal familieleden werd bovendien een tijdlang gegijzeld, want de aanval vond plaats tijdens het bezoekuur. Volgens een getuigen vroegen de aanvallers dat een rechter zou komen om te luisteren naar hun klachten. Maar, dat gebeurde niet: speciale eenheden van de politie drongen de gevangenis binnen en konden de gegijzelden bevrijden. De rust was gisteravond teruggekeerd in de gevangenis.

Brazilië heeft met 600.000 gedetineerden de vierde grootste gevangenisbevolking ter wereld. De meeste gevangenissen zijn overbevolkt en de leefomstandigheden zijn er slecht. In de getroffen gevangenis zitten 1.400 mannen opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 740.

Schonmakers bermen Oost-Westverbinding in Marowijne worden vervoerd in NDP-busje...

Ressortraadsleden Moengo: 'Het zijn ambtenaren en er mag geen partijbusje ingezet worden'


In een paars personenbusje met daarop het partijsymbool van de Nationale Democratische Partij (NDP)(zie foto - Bron: Dagblad Suriname) worden schoonmakers van bermen langs de Oost-Westverbinding in Marowijne naar hun werklocatie vervoerd. Het gaat volgens ressortraadsleden in Moengo om ambtenaren van het land en mag daarom geen politieke partijbus worden ingezet, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 17 oktober 2016.

Momenteel is het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) bezig met schoonmaak van de overwoekerde bermen.

David Djendje, voorzitter van de ressortraad van Moengo, zegt dat de raad al zijn ongenoegen heeft geuit tegenover de personen die belast zijn met deze operatie.

'We zijn niet tegen schoonmaak en pleiten juist eerder voor het gescheiden houden van partijpolitieke zaken en van de overheid. Dit project is puur een activiteit van de overheid, waarbij de arbeiders met staatsmiddelen worden betaald', zegt Djendje.

Volgens het coördinatieteam van het project zijn degenen die klagen vrij om een ander geschikt transportmiddel in te zetten.

Ministerie van NH werkt aan meerjarenplan mijnbouwsector

Plan moet het mijnbouwbeleid voor komende tien jaar vastleggen


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) treft voorbereidingen voor het opstellen van een meerjarenplan voor de mijnbouwsector. 'In het dienstjaar 2017 zal de ontwikkeling van een meerjarenmijnbouwsectorplan centraal staan', staat in de ontwerpbegroting 2017 van NH. In dit plan zal het mijnbouwbeleid voor de komende tien jaar worden vastgelegd. Onder andere zal het beleid gericht zijn op het verder optimaliseren van de verdiensten uit de sector, waardoor de structurele bijdrage aan de lopende ontvangsten van de overheid gecontinueerd wordt. De uitwerking van enkele cruciale onderdelen van het meerjarenplan zijn reeds in 2016 begonnen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 17 oktober 2016.

Voor het komend jaar hebben herziening van de Mijnbouwwet en de Mijnontwikkelingsovereenkomst prioriteit voor NH. Daartoe is al een commissie ingesteld. Het ministerie verwacht dat in de loop van 2017 de nieuwe wet af moet zijn.

Door de jaren heen is volgens NH duidelijk gebleken, dat de huidige wet, het Mijnbouwdecreet, niet meer voldoet gezien de talrijke veranderingen en ontwikkelingen nationaal en internationaal in de sector.Ook zal het ministerie de nadruk leggen op het vergroten van de transparantie van rapportage voor inkomsten en uitgaven uit de mijnbouwsector.

NH zegt in de ontwerpbegroting het komende jaar ook prioriteit te zullen geven aan het opzetten van het delfstoffeninstituut. In dat instituut zullen de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, de Commissie Ordening Goudsector en het Bauxiet Instituut Suriname opgaan. Samen met deze instanties wordt onder supervisie van NH gewerkt aan het institutionele raamwerk, waarbinnen het delfstoffeninstituut zal moeten fungeren.

In 2017 zullen de inspanningen om de activiteiten in klein goudmijnbouw binnen het formele circuit te brengen, worden voortgezet. Er zijn reeds maatregelen uitgezet die vooral bedoeld zijn om het verdienen van inkomsten, zoals royalty's en belastingen, uit deze groep te structureren.

VHP-voorzitter Santokhi: 'Ik moet er alles aan doen, dat we geen tweede Venezuela worden'

Santokhi maakt coördinatie afspraken met politiek Nederland in geval levensbedreigende situaties


'Die grens van een humanitaire crisis komt dichterbij'


Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van en Assembleelid namens de VHP, zegt vandaag, maandag 17 oktober 2016, op Starnieuws, dat hij met politiek Nederland heeft afgesproken om 'goed te coördineren' wanneer er zich levensbedreigende situaties, als gevolg van de crisis, voordoen. 'Wij zijn van mening dat we slechts op 40% van de crisis zitten en ze treft nu al zodanig dat u geen zuurstof binnenkrijgt', aldus Santokhi. 

'Ik moet er alles aan doen dat we geen tweede Venezuela worden. Daarom ben ik erop uitgetrokken om overheden, internationale instellingen en diaspora gemeenschappen te informeren over de crisis in Suriname', zegt Santokhi.

Hij heeft harde afspraken kunnen maken, deelt hij mee. Santokhi is zaterdag, na ruim zes weken, teruggekeerd van een buitenlandse missie. Hij heeft gisteren meteen in Commewijne een jongerencommissie van de partij geïnstalleerd. Hoewel de partijvoorzitter duidelijk maakt dat hij eerst aan het hoofdbestuur dient te rapporteren over de missie, heeft hij voor de jongeren toch een tipje van de sluier gelicht. Hij heeft hen uitgelegd waarom zijn missie nodig was. 'De situatie in het land wordt met de dag erger, als het beleid niet omgebogen wordt, wordt het funest. Het is zaak dat er hulp buiten gezocht wordt', meent Santokhi. Hij vreest voor een humanitaire en een sociale crisis.

Anders dan de regering beloofd had, dat de economie met 4 procent zou groeien, is deze juist gekrompen met 7 procent, haalt Santokhi aan.


'Dit betekent 7 procent achteruitgang, minder bedrijvigheid, minder import. Dat zal sowieso leiden tot een dalende koers. Sommige mensen zijn in een hoerastemming maar het komt niet door beleid maar door de inkrimping.'

Santokhi voorspelt dat de inkrimping voorlopig niet zal stoppen. 'De handelszaken en supermarkten zullen leger worden, de medicijnen langzaam verdwijnen. Je moet bidden dat je niet ziek wordt in dit land. Ik heb aan het buitenland duidelijk gemaakt, dat die grens van humanitaire crisis dichterbij komt. In Nederland heb ik een platform achtergelaten.'

Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, is afgereisd naar Nederland. Met leden van de Tweede Kamer en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken heeft Santokhi een afspraak gemaakt om de zaak goed te coördineren. 'Elk leven wat we hier kunnen redden is belangrijk. Niet voor de regering, want zij kan naar het buitenland voor hulp wanneer zij of haar kinderen ziek zijn. Jij blijft achter met de onmogelijkheden.'

Santokhi zegt verder, dat het aan de samenleving ligt hoelang zij onder de situatie gebukt wil gaan. Klagen vanuit de zijlijn gaat niet veel opleveren. 'Zelfs het IMF is ontevreden met het beleid van de regering. Die tweede tranche die die overgemaakt moest worden, is aangehouden. Omdat IMF ontevreden zou zijn met het beleid. Toen wij als oppositie het IMF erop wezen ,dat deze regering zich niet kan houden aan afspraken, heeft men ons belachelijk gemaakt. Kijk wat het IMF nu zegt.'

Santokhi gaf gisteren de jongeren mee, dat zijn missie behoorlijk veel kansen voor hen heeft opgeleverd. Die worden sowieso in het crisisbeleid van de VHP meegenomen, zo garandeerde hij.

Informateur Gijsbertha bijna gereed met eerste rapportage voor gouverneur op Curaçao

'Alle acht partijen zijn bij mij langs geweest, ook Kòrsou di Nos Tur'

'Ik heb op objectieve wijze de wensen van alle partijen aangehoord'


Informateur Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft zijn eerste rapportage aan de gouverneur bijna afgerond, na gesprekken met alle politieke partijen en de partners van het Platform Nationale Dialoog. Gijsbertha sprak afgelopen vrijdag met alle politieke partijen die tenminste een zetel hebben behaald bij de Statenverkiezingen van 5 oktober. Vertegenwoordigers van de partijen overhandigden de informateur hun wensenlijstje voor regeerpartners. Op zijn beurt gaf Gijsbertha de vertegenwoordigers een lijst met zeven beleidsinhoudelijke vragen mee. Dit meldt vandaag, maandag 17 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

Op zaterdag voor het middaguur hebben alle partijen hun antwoorden op deze vragen aan hem doen terugkomen, zo meldt Gijsbertha.

In tegenstelling tot wat de partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) van Amparo dos Santos vrijdag aan diverse media verklaarde, heeft een vertegenwoordiging van die partij die bewuste vrijdag wel degelijk met de informateur gesproken. 'Alle acht partijen zijn bij mij langs geweest', zo verklaart Gijsbertha. Hij zegt bij de gesprekken met de partijen niet te hebben gekeken naar de bereidwilligheidsverklaring om te regeren, die MAN, PAR, PNP en PS vorige week maandag tekenden. 'Dat is politiek voeren en daar meng ik me niet in. Ik heb op objectieve wijze de wensen van alle partijen aangehoord.'

De informateur zegt wel het gevoel te hebben, dat de partijen oprecht de intentie hebben om constructief samen te werken, teneinde tot een regering te komen.

Hij sprak zaterdag ook met vertegenwoordigers van maatschappelijke stakeholders, verenigd in het Platform Nationale Dialoog. Deze bestaan uit de vakcentrales SSK en CGTC, de Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Ook zou hij komen te spreken met de Raad van Kerken (RvK), maar die hebben via een brief hun wensen aan hem doen toekomen, evenals de belangenvereniging voor het kleine bedrijfsleven, Empresa Chiki.

Gijsbertha zegt dat de maatschappelijke partners verenigd zijn in hun verlangen naar een zo breed mogelijke en stabiele regering, die de gehele regeerperiode uitzit. Daarnaast wil het Platform dat de volgende regering de tripartiete verhoudingen wettelijk vastlegt, zodat de gesprekken met de overheid structureel worden gevoerd en de maatschappelijke partners gehoord worden in het regeerbeleid. Dit bevestigen de vertegenwoordigers van de KvK, CGTC en Empresa Chiki.

Morgen doet de informateur om tien uur 's morgens verslag aan gouverneur Lucille George-Wout. Daarmee is het informatieproces nog niet voorbij, want de gesprekken met de partijen gaan nog verder. Op 25 oktober zal hij zijn eindrapportage bij de gouverneur inleveren. Zij benoemt vervolgens een formateur, die met de partijen inhoudelijk zal onderhandelen over de te verdelen portefeuilles en ministersposten.

Bewoners Oranjestraat, Curaçao, hebben internet via open lucht wijkcentrum

Wifi Park Oranjestraat heeft door internetprovider Flow internet


Bewoners van de Oranjestraat en omgeving hebben via het open lucht wijkcentrum internet. Het Wifi Park Oranjestraat kreeg door internetprovider Flow internet, waardoor de inwoners nu allemaal online kunnen, zo bericht vanochtend, maandag 17 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Het park werd gemaakt met input van musicus Junior Tecla, oprichter van Fundashon Turtuga. Het internet gaat volgens de zanger bijdragen aan de activiteiten van de stichting voor de inwoners van de wijk. Het park is toegankelijk voor iedereen.

Demissionaire regering Curaçao wil pensioenen voormalig voltijds raadsleden repareren

Wens regering druist in tegen adviezen van onder andere Raad van Advies


Een nieuwe maatschappelijke discussie over de hoogte van pensioenen van politieke gezagsdragers, in dit geval van gewezen voltijds Eilandsraadsleden, kan weer elk moment losbarsten. De demissionaire regering wil - tegen de adviezen in, waaronder van de Raad van Advies (RvA) - de pensioenen van voormalige voltijds raadsleden ‘repareren’, waardoor echter ‘fiscaal bovenmatige’ pensioenen ontstaan. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 17 oktober 2016.

De Ministerraad erkent dit overigens wel, maar meent niet anders te kunnen gezien het ‘gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod’, namelijk dat voltijds volksvertegenwoordigers niet anders behandeld mogen worden dan deeltijd politici in de voormalige Eilandsraad van Curaçao. In het verleden leidde het regelen van ‘het pensioen voor zichzelf’ tot een heftig maatschappelijk debat. En ook stak de (toenmalig) gouverneur er bij herhaling een stokje voor.

Eerdere ontwerpen om een pensioenregeling voor de voltijds Eilandsraadsleden te regelen werden door de gouverneur van de Nederlandse Antillen van destijds vernietigd. Voor het eerst in 2006, vervolgens in 2008 en voor het laatst in 2010. Ondanks andersluidende adviezen blijkt uit een ontwerp-landsverordening - ondertekend door premier Ben Whiteman (PS), minister van Financiën José Jardim en minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening - dat de Ministerraad heeft besloten toch opnieuw door te zetten. De stukken werden onlangs ingediend bij de Staten en zijn in het bezit van het dagblad.

Het pensioenherstel gaat de belastingbetaler ook geld kosten. Geld waarmee in de begroting(en) in de meeste gevallen nog geen rekening is gehouden. Het totaal achterstallige pensioenbedrag (inclusief wettelijke rente) wordt geraamd op 3,8 miljoen gulden.

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Duikers brandweer vissen zeven brandkasten uit Saramaccakanaal bij Coesewijnebrug

Herkomst brandkasten nog onbekend - In één brandkast bevinden zich documenten


Duikers van de brandweer hebben zaterdagavond zeven brandkasten uit het Saramaccakanaal ter hoogte van de Coesewijnebrug gehaald. Slechts in één brandkast zijn documenten teruggevonden, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd zondag 16 oktober 2016 (Bron foto: Dagblad Suriname).

De redactie van de Ware Tijd heeft vernomen, dat een hengelaar een van de brandkasten heeft ontdekt en vervolgens de politie ingeschakeld, waarna de duikers in actie zijn gekomen.

De zeven brandkasten hebben verschillende formaten. Het is vooralsnog onduidelijk door wie de brandkasten in het kanaal zijn gedumpt. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.

'Regering en korpsleiding moeten communiceren en met de bond zoeken naar oplossingsmodellen'

'Landelijke invoering nieuw dienstrooster politie slechts mogelijk met impopulaire maatregelen'


'In een tijd waarin burgers met angst en paniekgevoelens zitten vanwege de verhoogde en verruwde criminaliteit, zal polarisatie de veiligheidssituatie alleen verergeren. In deze tijd hebben ambtenaren van politie motivatie, coaching en bemoediging nodig om met vereende krachten de strijd aan te binden tegen criminaliteit om de veiligheid terug te brengen in de samenleving. De regering en de Korpsleiding hebben geen keus dan alle communicatielijnen open te houden en samen met de vakbond te zoeken naar oplossingsmodellen.'  Woorden van het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) zondagavond 16 oktober 2016 op Starnieuws. 

Zij was voordat zij de politiek inging commissaris van politie. 'De ongeveer 200 wekelijkse gevallen van ernstige meldingen van inbraken, gekwalificeerde diefstallen, overvallen en berovingen leggen een grote druk op ambtenaren van politie. Zij zijn de eerste schakel in het contact met burgers, slachtoffers en verdachten en moeten met gebrekkige middelen de criminaliteit bestrijden en oplossingsmodellen aandragen. Anderzijds zijn zij ook zelf getroffen door de economische crisis, waar zij net als grote delen van de samenleving extra inkomsten moeten genereren om hun hoofd boven water te houden. Die mogelijkheden worden hen ontnomen door een beklemmend dienstrooster en allerlei impopulaire maatregelen van overurenbeperkingen, detacheringen, waar weinig rekening wordt gehouden met woon-, werkafstand en de specifieke gezinssituatie. Deze factoren creëren allemaal een zuur klimaat, welke zijn weg vindt naar de huidige vakbond, die in tegenstelling tot het voorgaande oor heeft om ambtenaren tegemoet te komen', stelt de volksvertegenwoordigster. 

Mathoera ziet het conflict over het huidige dienstrooster, dat volgens haar inderdaad onmenselijk is, als verzet tegen het zure klimaat.

'Hoewel ik de wijziging van het dienstrooster toejuich, vanwege de ruimte en rust, die het zal creëren voor de ambtenaar van politie, zal landelijke invoering hiervan slechts mogelijk zijn, wanneer impopulaire maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zullen betrekking hebben op het onder andere afstoten van niet kerntaken van de politie, het sluiten van afdelingen en ressorten. Dit vraagt om politieke wil, durf, tijd en zorgvuldige afweging. Ik kan mij daarom niet voorstellen, dat zo'n rigide uitvoering van het rooster is afgesproken. Partijen moeten wederom om de tafel, zodat een gefaseerde invoering van het rooster opnieuw punt van bespreking wordt. De regering en korpsleiding moeten mogelijke compensatiemaatregelen in het vooruitzicht stellen, gedurende het tijdspad van de gefaseerde uitvoering, zodat een win/win situatie wordt bereikt voor alle partijen.'

De huidige spanning tussen korpsleiding en vakbond is slechts een incident, waarbij opgekropte emoties van beide zijden naar boven komen, stelt Mathoera. 'Ik verwacht dat meerdere van zulke incidenten zullen komen, zolang de economische perspectieven niet duurzaam zullen verbeteren. Politieambtenaren willen implementatie van goed beleid, welke reëel uitzicht verschaft op een beter loopbaan bij de politie en een beter leven. En dat is ook wat de samenleving nodig heeft, namelijk een professioneel en gemotiveerd Korps Politie Suriname. Ik zie dit op kort termijn niet komen, vanwege de huidige malaise, waarin Suriname is beland. De druk zal alleen groter worden voor alle partijen. En daarom pleit ik dat in het kader van het groter veiligheidsbelang, communicatielijnen open blijven, problemen concreet benoemd worden en met elkaar gezocht wordt naar oplossingen om de rust te bewaren en politieambtenaren gemotiveerd te houden.'