zaterdag 29 oktober 2016

Advocaat Knoops: 'Schotte heeft het beste voor met Curaçao'

'De persoon zoals Schotte door Justitie is neergezet, is een volstrekt onjuist beeld'


'De persoon zoals Schotte is neergezet door Justitie, namelijk iemand die zich zou hebben laten corrumperen, een volstrekt onjuist beeld is.' Dat zegt advocaat Geert Jan Knoops in ‘Wat een Week!, aldus Paradise FM vandaag, zaterdag 29 oktober 2016. 

Hij verdedigt MKF-leider Gerrit Schotte en zijn partner in de zaak Babel. 'De politieke invloed op het juridische proces is hier op het eiland veel groter.' 

Crematorium te Uitkijk in het district Saramacca is officieel in gebruik genomen

Suriname telt nu drie 'open lucht' crematieoordenHet crematorium te Uitkijk in het district Saramacca is officieel in gebruik genomen. De procureur-generaal heeft toestemming verleend aan het Algemeen Crematieoord Uitkijk om te mogen cremeren, delen de bestuursleden van stichting Nationale Uitvaartoorden Suriname mee, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 29 oktober 2016. 

Suriname telt nu drie 'open lucht' crematieoorden. Het zal niet bij deze drie blijven, kondigt voorzitter Shabier Ishaak aan. In 2015 is gestart met de opzet van het crematieoord in het district. De behoefte daartoe is er altijd geweest, haalt Ishaak aan. 'Het was een noodzaak, dit moesten we hebben', benadrukt hij.

De overstroming van het crematieoord te Weg naar Zee heeft de behoefte vergroot, zegt ondervoorzitter Ramon Jawalapersad. 'We herinneren ons nog de half gebrande lijken die toen op het water dobberden. Dat heeft ons aangezet en gesterkt om nog een crematieoord neer te zetten.'

In augustus is het oord formeel geopend door vicepresident Ashwin Adhin. 'Het commissariaat van Saramacca heeft de brief van ‘geen bezwaar’ aan de stichting verzonden. BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg), NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) en nu ook het Openbaar Ministerie hebben toestemming gegeven dat we nu hier mogen cremeren', deelt Jawalapersad mee.

Van de vijf hectare die de stichting toegewezen heeft gekregen is een hectare ontwikkeld. Er kunnen vier lijken tegelijk gecremeerd worden, er staat een aula compleet met banken, een ruime parkeerruimte, een beheerderswoning, een steiger waar nabestaanden de as van hun geliefden kunnen strooien. Ook is het mogelijk om verderop in de rivier de as te strooien. Het crematieoord ligt op het punt waar de Jarikabakreek uitmondt in de Saramaccarivier. De plaats is vanaf de hoofdweg, driehonderd meter voor de Uitkijkbrug, te bereiken via een zandweg.

Adviseur Kisoor Ramdhan zegt, dat de weg binnenkort geasfalteerd zal worden. Er zijn daar afspraken over gemaakt met de overheid, geeft hij aan.

Het opzetten van het Algemeen Crematieoord Uitkijk heeft ruim twee miljoen Srd gekost. Het geld is afkomstig van donaties uit de samenleving, Nederland en Aruba. Er zijn helemaal geen schulden, deelt voorzitter Ishaak mee. Het blijft niet bij een crematieoord. 'Wij gaan zodra wij weer middelen hebben vergaard, ook een begraafplaats maken. Want niet iedereen wil gecremeerd worden. Wij denken ook aan een wandelpark. Op dit moment hebben we alles in orde om te beginnen met het cremeren.'

Ishaak geeft mee dat er plannen klaarliggen voor crematieoorden op Commewijne en Coronie. 'Je zult wel denken, waarom Coronie. Maar, tegenwoordig cremeren ook moslims. Iedereen die dit wil laten doen, moet je laten doen.'

Informateur Gijsbertha biedt gouverneur Curaçao eindverslag informatieronde aan

MAN, PAR, PNP en PS dragen Gijsbertha voor als formateur


Informateur Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft gistermiddag het eindverslag van de informatieronde aan gouverneur Lucille George-Wout aangeboden en toegelicht. De partijen die met 12 van de 21 zetels in de Staten de nieuwe regering gaan vormen - MAN (4), PAR (4), PNP (2) en PS (2) - hebben diezelfde Gijsbertha voorgedragen als formateur. Dit bericht vandaag, 29 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

De gouverneur heeft op haar beurt Gijsbertha verzocht over te gaan tot het formeren van een kabinet dat wordt gesteund door genoemde partijen in de Staten.

Met het oog op het belang van de stabiliteit van het te vormen kabinet, heeft de gouverneur in het bijzonder de aandacht gevraagd voor het maken van heldere afspraken in een regeerakkoord ten aanzien van de thema’s die zij heeft genoemd in de informatieopdracht en voor het samenstellen van een kabinet dat bestaat uit personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan dat regeerakkoord.

Ook heeft de gouverneur de formateur gewezen op de Landsverordening integriteit ministers (Screeningswet) en heeft Gijsbertha verzocht erop toe te zien dat deze regeling in acht wordt genomen.

Gijsbertha moet uiterlijk op 10 november de gouverneur informeren over zijn bevindingen en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn formatiewerkzaamheden.

Detentieklimaat op Curaçao is toe aan verandering...

Voor lang en levenslang gedetineerden zou er een individueel detentieplan moeten zijn


Er moet een verandering komen in het detentieklimaat van Curaçao. Voor lang (meer dan vijf jaar) en levenslang gestraften zou een individueel detentieplan opgesteld moeten worden met periodieke evaluatie. Gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden van een dergelijk detentieplan mag geen reden zijn dit niet in te voeren. Uiteindelijk is de koninkrijksregering er verantwoordelijk voor de uitvoering van individuele detentieplannen (financieel) mogelijk te maken. 

Dat is afgelopen week tijdens een lezing over het Murray-arrest op de University of Curaçao (UoC) naar voren gebracht, door rechtsdeskundige Claudia Reijntjes-Wendenburg. Zij vertegenwoordigde de klager in de zaak Murray tegen Nederland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

'Een veroordeelde heeft er recht op te weten wat te doen om in aanmerking te komen voor een invrijheidstelling of strafkorting', aldus Reijntjes-Wendenburg.

Murray zat een levenslange gevangenisstraf uit op Curaçao en Aruba voor de moord op een zesjarig meisje. Vele verzoeken tot invrijheidstelling werden afgewezen. In het laatste Hof-vonnis wordt gesteld dat Murray nimmer psychiatrische behandeling heeft gehad en daardoor nog altijd een gevaar voor de samenleving opleverde. Het EHRM bevestigde het verband tussen terugkeer in de samenleving en psychiatrische behandeling en oordeelde dat het tegen de rechten van de mens is om een gedetineerde deze behandeling te onthouden. Voor Murray, die inmiddels overleden is, kwam dit oordeel te laat.


Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.


Ter informatie (Bron: http://www.njcm.nl/site/newsposts/show/373):


Nederlands Juristen Comit&eacute voor de Mensenrechten (NJCM)

EHRM: Koninkrijk der Nederlanden schendt artikel 3 EVRM in de zaak-Murray (27-04-2016)

Grote Kamer EHRM 26 april 2016, Murray t. Koninkrijk der Nederlanden, appl. no. 10511/10

KERNPUNTEN VAN DE UITSPRAAK

In de zaak Murray t. Koninkrijk der Nederlanden heeft de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 26 april 2016 geoordeeld dat sprake is van een schending van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het verbod op onmenselijke of vernederende behandeling. De zaak betrof de klacht van een man die in 1980 was veroordeeld voor moord en zijn levenslange gevangenisstraf heeft ondergaan op achtereenvolgens de eilanden Curaçao en Aruba – onderdelen van het Koninkrijk der Nederlanden – totdat hij in 2014 gratie kreeg wegens zijn verslechterende gezondheid. Murray klaagde over zijn levenslange gevangenisstraf zonder enig perspectief op vrijlating en over de condities van zijn detentie. Hij betoogde dat hij geen speciaal detentieregime voor gevangenen met psychiatrische problemen had gekregen. Hoewel een wettelijke maatregel voor herziening van levenslange detentie was geïntroduceerd kort nadat hij een klacht had ingediend bij het EHRM, stelde hij dat hij de facto geen perspectief op vrijlating had gehad, omdat hij nooit psychiatrische behandeling had gekregen en daarom het risico op recidive te hoog werd geacht om hem in aanmerking te laten komen voor vrijlating.

Murray stierf toen zijn klacht aanhangig was bij de Grote Kamer van het EHRM. Twee familieleden hebben zijn zaak voor de Grote Kamer voortgezet.

Het Hof oordeelde dat de levenslange veroordeling van Murray de facto onveranderbaar was. Het overwoog dat, hoewel Murray medisch was onderzocht voorafgaande aan zijn veroordeling tot levenslange detentie, hij nooit was behandeld vanwege zijn mentale conditie gedurende zijn gevangenschap. De opinies van de nationale gerechten, die advies uitbrachten strekkende tegen zijn vrijlating, lieten zien dat er een nauwe samenhang was tussen de persistentie van het risico op recidive aan de ene kant en het gebrek aan behandeling aan de andere kant. Gelet hierop was, op het moment dat Murray zijn klacht indiende bij het Hof, elk verzoek om gratie van hem in de praktijk kansloos.

UITGEBREIDE SAMENVATTING

Klager, James Clifton Murray, werd geboren in 1953 en stierf in november 2014. Zijn zoon en zijn zuster zetten zijn zaak voort voor het EHRM.

In oktober 1979 werd klager schuldig bevonden aan moord op een zesjarig meisje op Curaçao (onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden in de zuidelijke Caraïben) en aanvankelijk veroordeeld tot een twintigjarige gevangenisstraf. In hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het Hof van Justitie achtte bewezen dat Murray het meisje, dat het nichtje was van zijn ex-vriendin, met voorbedachten rade had vermoord uit wraak voor het beëindigen van de relatie door de ex-vriendin. Het Hof van Justitie verwees naar een psychiatrisch rapport, opgesteld op verzoek van de officier van justitie, die klager had gediagnosticeerd als ´kinderlijk en narcistisch' en had geadviseerd hem een behandeling in een kliniek te geven gedurende een lange periode of te proberen in de gevangenis aan een sterkere persoonlijkheidsstructuur te werken om recidive te voorkomen. Aangezien geen opdracht tot plaatsen in een justitiële kliniek kon worden gegeven in de Nederlandse Antillen (waarvan Curaçao deel uitmaakte) - aangezien het geldend recht in die tijd niet voorzag in een zodanige maatregel – en gelet op het feit dat plaatsing in een zodanige kliniek in het Europese deel van het Koninkrijk niet haalbaar was, oordeelde het Hof van Justitie dat alleen een levenslange gevangenisstraf passend was om de samenleving tegen recidive te beschermen. Het verzoek om cassatie van klager bij de Hoge Raad werd in november 1980 verworpen.

Klager heeft zijn straf aanvankelijk ondergaan in een gevangenis in Curaçao. Zijn eerste 33 jaar werden gekenmerkt door incidenten, in het bijzonder gevechten, afpersing en drugsgebruik, met het gevolg dat hij periodes in een isolatiecel doorbracht. In 1999 werd hij op zijn verzoek overgebracht naar een gevangenis op Aruba waar hij dichter bij zijn familie was. Daar verbeterde hij zijn gedrag. Hij heeft verscheidene malen een verzoek om gratie ingediend. Deze verzoeken werden door de Gouverneur van de Nederlandse Antillen verworpen. Die verwees daarbij naar de opinies van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie die hadden vastgesteld dat bij klager het risico op recidive bleef bestaan.

Na een wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao in 2011, die bepaalde dat levenslange gevangenisstraffen periodiek moesten worden herzien, werd de veroordeling tot levenslange gevangenisstraf van klager onderworpen aan een herziening door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in september 2012. Gelet op een aantal psychologische rapporten, die vaststelden dat klager bleef lijden aan mentale gezondheidsproblemen, namelijk een antisociale persoonlijkheidsstoornis, oordeelde het Gemeenschappelijk Hof dat de gevangenisstraf moest worden gecontinueerd, aangezien het na 33 jaar nog steeds een doel diende.
Na te zijn gediagnosticeerd met terminale kanker in 2013 werd klager uiteindelijk op 31 maart 2014 gratie verleend op grond van zijn verslechterende gezondheid.

Klager stelde aanvankelijk dat zijn veroordeling tot levenslang onveranderbaar was en dat er geen speciaal regime was voor gedetineerden met een levenslange straf of een speciaal regime voor personen met psychiatrische problemen. Na het oordeel betreffende de periodieke herziening in 2012 klaagde hij dat, zelfs als een mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating zou zijn gecreëerd naar nationaal recht, hij de facto geen hoop had om te worden vrijgelaten aangezien hij nooit enige psychiatrische behandeling had gekregen en daarom het risico op recidive te hoog werd geacht om hem in aanmerking te laten komen voor vroegtijdige vrijlating. Hij diende op 22 februari 2010 een klacht op grond van artikel 3 EVRM (onmenselijke of vernederende behandeling) in bij het EHRM.

De Derde Kamer van het EHRM oordeelde op 10 december 2013 unaniem dat er geen sprake was van een schending van artikel 3 EVRM. Op 14 april 2014 werd de zaak op zijn verzoek verwezen naar de Grote Kamer van het EHRM. Op 14 januari 2015 vond een hoorzitting plaats.

De Grote Kamer van het Hof, bestaande uit zeventien rechters (hierna: het Hof) vond het, anders dan de Derde Kamer van het Hof, passend om de klachten over de levenslange gevangenisstraf en de klachten over de condities van detentie gezamenlijk te behandelen, waarbij het Hof overwoog dat deze aspecten onderling samenhingen.

Het Hof overwoog dat de detentie van klager in een gevangenis in plaats van in een justitiële kliniek niet de noodzaak voor behandeling kon wegnemen die de psychiater in de context van de strafrechtelijke procedure had vastgesteld. Het feit dat de straf geen aspect van behandeling inhield nam deze verplichting van de regering niet weg. Het Hof benadrukte dat Staten de verplichting hebben om gevangenen met mentale problemen – inclusief psychische gezondheidsproblemen – passende medische zorg te bieden.

De stelling van klager dat hij nooit behandeling had gekregen voor zijn mentale conditie werd bevestigd door het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) bij bezoeken aan gevangenissen in Curaçao en Aruba. Naar het oordeel van dit Comité was de psychische gezondheidszorg in deze instellingen onvoldoende. Getuigenverklaringen van een maatschappelijk werker en van een psycholoog van de gevangenis van Aruba in 2014 bevestigden ook de stelling van klager.
Het Hof stelde vast dat het principe van rehabilitatie van gevangenen, vanaf 1999, was erkend in het nationale recht, dat bepaalde dat een gevangenisstraf ook moest dienen om gedetineerden voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. Terwijl in de zaak van klager maatregelen waren genomen die dat doel konden dienen, namelijk zijn overplaatsing naar Aruba om dichter bij zijn familie te zijn en de mogelijkheid van werk en het ervaren van een gestructureerd leven in de gevangenis, werd het risico op recidive te hoog geacht om in aanmerking te komen voor gratie. De opinies van de nationale gerechten lieten zien dat er een nauwe samenhang was tussen de persistentie van het risico op recidive aan de ene kant en het gebrek aan behandeling aan de andere kant.

Het Hof benadrukte dat Staten een grote ‘margin of appreciation’ hebben om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om een tot levenslang veroordeelde gevangene de mogelijkheid te geven zich te rehabiliteren. In de zaak van klager waren echter, terwijl voorafgaand aan zijn veroordeling was bepaald dat klager behandeling nodig had, geen verdere onderzoeken gedaan om te bepalen welke behandeling nodig was. Gelet hierop was, ten tijde van het indienen van de klacht bij het EHRM, elke verzoek om gratie van klager de facto kansloos. Daarom was zijn levenslange gevangenisstraf niet de facto veranderbaar, zoals vereist in de jurisprudentie over artikel 3 EVRM. Het Hof concludeerde unaniem dat sprake was van schending van artikel 3 EVRM.

Bij de uitspraak zijn een concurring opinion van rechter Silvis, een partly concurring opinion van rechter Pinto de Albuquerque en een joint partly dissenting opinion van rechters Spielmann, Sajó, Karakaş en Pinto de Albuquerque gevoegd.

BRONNEN
Persbericht EHRM 26 april 2016.
EHRM 26 april 2016 (Grote Kamer), Murray t. Koninkrijk der Nederlanden, appl. no. 10511/10.

Op Curaçao zijn dit jaar 820 mensen besmet geraakt met het zikavirus

'Preventie erg belangrijk in de strijd tegen de ziektes dengue, chikungunya en zika'


Het aantal mensen dat positief is getest op zika staat momenteel op 820. Het betreft hier de periode van januari tot september 2016. Dat meldt epidemioloog Izzy Gerstenbluth van de dienst Geneeskundige en Gezondheidszaken (G&Gz), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 29 oktober 2016.

'Momenteel melden veel mensen zich bij de huisarts met symptomen van zika. Een aantal huisartsenposten werkt op vrijwillige basis met ons samen en stuurt wekelijks een tabel met het aantal in de praktijk gesignaleerde symptomen op. De laatste week is een sterke stijging te zien van het aantal mensen dat zich meldt met de aan zika-gerelateerde symptomen van uitslag en lichte koorts. Dit correleert dan weer met dat er regen is gevallen en er meer muggen zijn, die als vector het zikavirus verspreiden. Meer besmette mensen resulteert weer in verdere verspreiding.'

 Gerstenbluth herhaalde nog eens dat het werkelijke aantal mensen dat met het zikavirus is besmet (geweest) waarschijnlijk veel hoger is. 'Ten eerste, 80 procent van de mensen heeft geen symptomen. Ten tweede, de symptomen zijn zo licht dat niet iedere besmette persoon naar de huisarts gaat en ten derde verwijst de huisarts niet iedereen door naar het laboratorium voor een test.'

Ook moet een aantal vals negatieve resultaten worden ingecalculeerd, want de test is niet zo gevoelig, aldus Gerstenbluth.

Interim-directeur Gezondheidszorg Joe Alcalá benadrukt, dat preventie erg belangrijk blijft in de strijd tegen de door muggen overgedragen ziektes dengue, chikungunya en zika. 'G&Gz heeft daarom in vier talen een brochure over deze ziekten uitgebracht, met informatie over broedplaatseliminatie, het voorkomen van muggenbeten en de symptomen van de ziekten. G&Gz is zelf actief met het elimineren van broedplaatsen, bijvoorbeeld met huisbezoek in de wijk en het verstrekken van verdelgingsmiddelen. Dat doen we in gebieden die bekend staan als broedplaats, maar ook naar aanleiding van meldingen vanuit de bevolking. Ook krijgt G&Gz van de huisartsen en laboratoria adressen van personen die zich laten testen.'

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth denkt niet dat er een onbekend virus rondwaart op Curaçao. Dit verklaart hij naar aanleiding van het feit dat er de laatste week er een toename is van het aantal meldingen van personen met zwaardere zika-achtige symptomen, die toch negatief testen. 'Er zijn altijd mensen geweest die heftiger reageren op het zikavirus. Nu krijgen we meer meldingen van patiënten die meer last van uitslag hebben, over het hele lichaam. Zij melden ook jeuk en lichte koorts. Over het algemeen zijn de symptomen van zika erg licht en snel weer over. Nu er meer mensen besmet raken, signaleren we dus relatief meer sterke reacties. Aangezien de test niet zo gevoelig is, vermoed ik dat de mensen die negatief testen, dus wel besmet zijn met het virus. Vals-negatief dus.'

Gerstenbluth wil een ‘nieuw’ virus niet helemaal uitsluiten, maar acht de kans klein. 'Het virus mayaro wordt genoemd, maar dat is een virus dat verspreid wordt door de mug Haemagogus, die in het oerwoud voorkomt. Dit in tegenstelling tot de Aedes aegyptius, die een zogenaamde urbane mug is.'

Koeiman (MAN) roept demissionair premier Whiteman van Curaçao op zich te onthouden van benoemingen

Beoogd premier wil ook dat Whiteman bij Isla betrokkenen informeert over status regering


Beoogd premier Hensley Koeiman (MAN) heeft demissionair premier Ben Whiteman (PS) een halt toegeroepen en dringend verzocht zich te onthouden van benoemingen en ook van het nemen van besluiten die de nieuwe regering binden. Doorgaans geldt in staatsrechtelijk politiek opzicht dat een demissionair kabinet enkel nog ‘op de winkel past’ en geen (omstreden of bindende) politieke besluiten neemt, zo schrijft vandaag, zaterdag 29 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

Met zijn brief aan Whiteman lijkt MAN-leider Koeiman zijn verontrusting uit te spreken dat de zittende regering, of individuele ministers, zich hier niet aan houden. Koeiman noemt expliciet het stopzetten van aanstellingen van personen, maar opmerkelijk is dat hij specifiek de uitvoering noemt van het (volgens hem ‘ongedateerde’) Memorandum of Understanding (MoU) van het Land Curaçao met het Chinese Guandong Zhenrong Energy Co. Ltd. ‘of welk ander contract of andere actie die de toekomst van onze raffinaderij vastlegt dan ook’.

De MAN-lijsttrekker, die met zijn partij begin deze maand als de verrassende winnaar uit de bus kwam bij de verkiezingen, verzoekt Whiteman om alle bij de raffinaderij betrokken partijen te informeren over de demissionaire status van de Curaçaose regering en dat ‘spoedig een nieuwe regering zitting neemt’. Tot die tijd dient het proces ‘on hold’ te worden gezet, totdat het nieuwe kabinet het contact voortzet nadat dit dossier grondig is bestudeerd.

Meer in het bijzonder vraagt Koeiman concreet om de voorgenomen reis naar China van vertegenwoordigers van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) - onder aanvoering van Werner Wiels en overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), met Jose van den Wall Arnemann als directeur - stop te zetten.

De MAN-leider verwijst verder naar alle ontwikkelingen rond de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) ‘om de nieuwe regering de ruimte te bieden de diverse onderzoeken te bestuderen’.

Ook noemt Koeiman in zijn oproep aan Whiteman om af te zien van alle benoemingen; zowel binnen het overheidsapparaat, als de besturen van overheidsstichtingen en Raden van Commissarissen (RvC’s) van overheids-nv’s en andere aan de overheid gelieerde instellingen.

De naar alle waarschijnlijkheid nieuwe minister-president van Curaçao wijst op de uitslag van de verkiezingen op 5 oktober en dat op 2 november de Staten in nieuwe samenstelling zitting neemt. Ook dat vier partijen die zetels behaalden bezig zijn met de vorming van een nieuwe regering, doelend op MAN (4), PAR (4), PNP (2) en PS (2). Het kabinet-Whiteman heeft op 4 oktober, de dag voor de verkiezingen, zoals het hoort, haar ontslag aangeboden en is als gevolg daarvan demissionair. 'Dit houdt in dat de regering alleen nog lopende zaak behartigt en geen besluiten kan nemen waar de toekomstige regering vervolgens niet meer omheen kan', aldus Koeiman.

Vakcentrale C-47: Beperking stakingsrecht moet bij wet worden geregeld

C-47-voorzitter: 'Het is internationaal gebruik dat ontnemen stakingsrecht in wet is vastgelegd'

Wet van Vakverenigingen is aangenomen door De Nationale Assemblee - Minister Moestadja: 'Het gaat slechts om ordening'


De vakbeweging zal geen genoegen nemen met slechts een uitgesproken wens of staatsbesluit om bepaalde groepen ambtenaren of strategische groepen het stakingsrecht te kunnen ontnemen. 'Het is internationaal gebruik dat het ontnemen van het stakingsrecht exclusief in een wet is vastgelegd, de soorten groepen van werknemers bij naam worden genoemd, maar nog belangrijker, dat meteen ook wordt aangegeven hoe de voorzieningen van deze groepen worden geregeld', aldus de voorzitter van vakcentrale C-47 Robby Berenstein vandaag, zaterdag 29 oktober 2016, in de Ware Tijd. 

Hij reageert hiermee op de aankondiging van minister Soewarto Moestadja van Arbeid dinsdag in het parlement, dat de regering het recht heeft het stakingsrecht van sommige vakbonden aan banden te leggen.

Berenstein zegt dat de woorden 'aan banden leggen' totaal verkeerd gekozen zijn en als zodanig kunnen worden vertaald. Het beperken van het stakingsrecht kan overigens alleen wanneer de staatsveiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt door het staken. Hij benadrukt dat de redenen voor beperken van het stakingsrecht niet in een staatsbesluit opgenomen moeten worden, maar in een aanvullende wet op de 'Wet Vrijheid Vakverenigingen', die dinsdag is aangenomen door De Nationale Assemblee (zie hierna). Die wet waarborgt de rechten en plichten van vakorganisaties.'We wachten en kijken welke groepen specifiek genoemd gaan worden, wat de beperkingen zijn en hoe de arbeidsvoorzieningen tot stand komen. Het is vooral dit laatste die de behoefte om in staking te gaan wegmaakt. Dus dit soort wetten zijn voor de vakbeweging een sterk handvat om onze mensen te organiseren en collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan', zegt Berenstein. De regering moet vooral niet in de fout gaan om eigendunkelijk deze voorwaarden vast te stellen. Dit zal in overleg met de vakbeweging moeten plaatsvinden.

Moestadja zegt, dat het niet de bedoeling is geweest van de regering om te komen aan het stakingsrecht van de werkende klasse en de vakbeweging. Volgens hem gaat het slechts om ordening.

Tien nieuwe districtscommissarissen worden woensdag 2 november beëdigd

De zeven bestuursressorten in Sipaliwini krijgen districtscommissaris en Wanica twee


De tien nieuwe districtscommissarissen zullen woensdag 2 november 2016 worden beëdigd. Dit bevestigt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling vandaag, zaterdag 29 oktober 2016, op Starnieuws. De beëdiging zou in september al plaatsvinden, maar is enkele keren verschoven, omdat niet alle administratieve zaken in orde waren. 

Alle zeven bestuursressorten van Sipaliwini krijgen een districtscommissaris, zoals dat jaren geleden al was besloten. Het district Wanica zal twee ddistrictscommissarissen krijgen. Het district is uit zijn voegen gegroeid, waardoor de opdeling noodzakelijk is.

Eerder werd Paramaribo gesplitst in Noordoost en Zuidwest. Districtscommissaris Roline Samsoedienm die de scepter zwaait in Wanica, zal iets later benoemd worden tot regionale commissaris. De administratieve zaken worden nog uitgezocht.

Het ligt ook in de bedoeling dat Remy Tarnadi districtscommissaris wordt van Coronie. Hij zal zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee (NDP) verruilen voor deze functie.

In nacht 29/30 oktober gaat de wintertijd in in onder andere Nederland

Om drie uur 's nachts wordt klok een uur teruggezet


In de nacht van 29 op 30 oktober mag de klok weer goed gezet worden, want dan gaat de Wintertijd weer in. Maar hoe zat het ook al weer met Wintertijd, de klok juist vooruit of achteruit? Wintertijd is in feite de normale tijd en deze duurt vijf maanden. Tijdens de zomertijd wordt er afgeweken van deze standaardtijd. 

Op de laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in en op de laatste zondag van maart eindigt deze wintertijd weer en start de zomertijd.

Vroeger was er nooit sprake van een wintertijd. Er was gewoon een standaardtijd. Deze standaardtijd word vanaf 1909 in Nederland ingevoerd. Pas in de tweede wereldoorlog was er sprake van een zomertijd en dus ook een wintertijd. De oliecrisis in 1973 zorgde ervoor dat bijna elk land een zomer en een wintertijd ging gebruiken.

Er bestaat nog steeds discussie over de zomertijd. Veel planten en dieren wennen hier niet aan en zitten dan nog steeds in het ritme van de wintertijd, aldus de website www.kalender-365.nl.

Hoe was het ook alweer, uur minder slapen of juist meer? Er zijn verschillende ezelbruggetjes. Een ezelbruggetje betrekt het op het weer: 'Als het weer achteruit gaat, gaat de klok een uur achteruit en als het weer vooruit gaat, gaat de klok een uur vooruit.' Achteruit gaan van het weer betekent dat het kouder wordt en vooruit gaan betekent dat het warmer wordt. Anderen refereren aan het seizoen. 'Met het voorjaar gaat de klok een uur vooruit.' Of toch deze uitleg?

Voor het laatst scheerde de Boeing 747 van KLM over het strandje van Sint Maarten

De laatste landing van de jumbo trok veel kijkers op het strandHet is misschien wel een van de meest iconische plaatjes uit de luchtvaart, een Boeing 747 van de KLM boven Maho Beach. Toeristen en vliegtuigspotters konden daar vrijdag 28 oktober 2016, voor het laatst van genieten, zo berichten media in onder andere Nederland.

Het piepkleine strandje ligt op een paar meter afstand van het begin van de landingsbaan van Princess Juliana Airport op Sint Maarten. De piloten van inkomende vliegtuigen moeten hun toestel zoveel mogelijk aan het begin van de landingsbaan aan de grond zetten, omdat de baan met een lengte van 2300 meter erg kort is. Zeker voor grote toestellen zoals de Boeing 747. Die moeten daardoor extreem laag over de baai en het strandje vliegen, wat het tot een populaire vliegtuigspotplaats maakt.

De laatste landing van de jumbo trok veel kijkers op het strand en was ook te volgen via de webcam van het vliegveld.

KLM gaat stoppen met de Boeing 747 en haalt het toestel nu ook van de route naar Sint Maarten. Het laatste toestel landde vanmiddag rond vijf uur.

Vanaf zondag stuurt de KLM een Airbus A330 naar het eiland.

Maho Beach is niet alleen een grote toeristische attractie vanwege de aankomende vliegtuigen. Strandgangers en spotters kunnen er ook 'genieten' van vertrekkende vliegtuigen: als die hun straalmotoren aanzetten, worden badgasten letterlijk gezandstraald en het water ingeblazen.