vrijdag 2 december 2016

Bemiddelingsraad niet geslaagd oplossing te vinden voor geschil bond en FAI

FAI moet huidige CAO uitvoeren


Tussenkomst van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname in het arbeidsgeschil tussen de Vereniging Bacoven Arbeiders Bond Nickerie en de directie van het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI), heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid. Dat meldt de Bemiddelingsraad in een op 1 december 2016 uitgebracht persbericht.

Het oordeel van de raad is, dat het bedrijf bepalingen van de huidige CAO zal moeten uitvoeren en er in januari loononderhandelingen moeten starten over 2016:

VHP staat stil bij VN-dag voor mensen met een beperking 3 december

Partij ziet graag dat regering achtergestelde positie mensen met beperking corrigeert


De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot Internationale Dag voor mensen met een beperking. Op deze dag wordt door de Verenigde Naties speciale aandacht besteed aan de positie van mensen met een beperking in de wereld. Gezondheid hoort een universele beleving te zijn, dus voor alle mensen, ook voor mensen met een beperking.

De betekenis van gezondheid is helder vastgelegd in de constitutie van de WHO (1948): 'Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.'

De focus ligt vooral op wellbeing ofwel welzijn in het Nederlands. Wanneer je gezondheid benadert vanuit een universeel oogpunt is jou belangrijkste focus ‘equity’, equity vrij vertaald wil zeggen billijkheid, dus veel meer dan gelijkheid alleen. Bij gelijkheid wordt er gefocust op iedereen een gelijke behandeling, gelijke rechten, enzovoorts, bij equity of billijkheid ligt de focus vooral op de behoefte die iemand heeft. Behoeften van verschillende doelgroepen zijn niet gelijk (social determinanten lopen verschillend voor verschillende doelgroepen), iedere groep heeft naar de aard van de doelgroep een specifieke behoefte, zo ook mensen met een beperking.

Nastreven van equity (‘specifieke behoefte invulling’) zal langzaam maken dat ongelijkheid in gezondheid voor verschillende doelgroepen zal worden ‘genivelleerd’ want dat is of moet het doel zijn van elke regering: zoveel mogelijk ongelijkheid in gezondheid wegmaken, minimaliseren.

Kinderen en volwassenen met een beperking hebben net als alle andere mensen verwachtingen, ambities en talenten. Ze hebben ook het recht om hun mogelijkheden te benutten en hun toekomst zelf te bepalen. Iedereen waar ook ter wereld kan om welke reden dan ook met een beperking worden geconfronteerd hetzij zelf als persoon, hetzij in zijn of haar naaste omgeving. Dit mag niet de oorzaak zijn voor het zich harder moeten inspannen om diens recht te mogen beleven, dat is een vorm van discriminatie en verbod op discriminatie is in onze Grondwet vastgelegd: 'Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden'.

In het kader van de Internationale Dag voor mensen met een beperking verwacht de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van de regering, dat zij op basis van de equity benadering terstond maatregelen treft om de onnodige en vermijdbare achtergestelde positie waarin deze groep zich al jaren bevindt, te corrigeren. In elk geval een aanzet daartoe geeft, want als overheid zal zij het niet alleen kunnen doen.

We moeten ervoor zorgen dat mensen met een beperking daadwerkelijk toegang hebben tot onderwijs, opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep en recreatiemogelijkheden. Zonder het nastreven van equity zal het niet mogelijk zijn voor geen enkele doelgroep om gezondheid in de ruimste zin des woord te kunnen beleven.

Wil je als land het recht op gezondheid onderhouden, beschermen en vervullen dan dien je als overheid vanuit een equity benadering dit nastreven uit te voeren.

VHP

MERCOSUR schorst Venezuela als lidland

Venezuela voldoet niet aan normen MERCOSUR inzake handel en mensenrechten

Minister Rodriguez van Buitenlandse Zaken: 'Een illegale MERCOSUR wordt geboren'


Het Zuid-Amerikaans economisch landenblok MERCOSUR (Mercado Común del Sur) heeft Venezuela geschorst, omdat het land niet kan voldoen aan de randvoorwaarden van de organisatie. De vier landen die aan de wieg hebben gestaan van het economisch blok, Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay, zijn tot hun besluit gekomen, omdat Venezuela essentiële regels inzake handel en mensenrechten niet heeft opgenomen in haar nationale wetgeving. Dit berichten vandaag, vrijdag 2 december 2016, diverse Latijns-Amerikaanse en internationale media.

Venezuela, dat in 2012 tot het blok toetrad, heeft betoogd, dat een aantal akkoorden in strijd is met haar nationale wetgeving. Het land heeft vandaag gezegd het besluit te verwerpen. 'Venezuela erkent deze actie, ondersteund door de wet van de jungle van sommige ambtenaren die MERCOSUR vernietigen, niet', zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Delcy Rodriguez, op haar Twitter account (zie hierna).


In september gaf MERCOSUR Venezuela tot 1 december de tijd om haar handvest ten volle uit te voeren, zo bericht de BBC.

In een brief gericht aan minister Rodriguez schrijven de lidlanden van MERCOSUR, aangevoerd door Brazilië, dat Venezuela per onmiddellijke ingang geschorst is en dat het land zal moeten heronderhandelen om weer toe te mogen treden tot dit economisch blok.

De Venezolaanse regering stelt in een reactie, dat zij op een oneerlijke wijze het doelwit is geworden van rechtse regionale leiders en dat het voldoet aan de statuten, aldus de Wall Street Journal.

'Het is moeilijk om handelsovereenkomsten te verkrijgen, wanneer je een lid hebt, dat geen voorstander is van handel', zegt een ervaren Braziliaanse diplomaat die betrokken is geweest bij de gesprekken van MERCOSUR met Venezuela. 'Zonder Venezuela is MERCOSUR beter af', aldus de diplomaat.


Rodriguez zei, aldus het persbureau Reuters, dat ze niet over de schorsing in overeenstemming met de regels van MERCOSUR is geïnformeerd over het schorsingsbesluit en dat Venezuela het slachtoffer is geworden van 'een staatsgreep in het hart van de MERCOSUR', 'Een illegale MERCOSUR wordt geboren', zei ze op een persconferentie in CaracasVeel aandacht in Latijns-Amerikaanse en internationale media vandaag voor de schorsing van Venezuela door MERCOSUR:(Red. De Surinaamse Krant/BBC/Twitter/MERCOSUR/The Wall Street Journal/Reuters)

Agent aangehouden voor het, negen maanden geleden, in been schieten inbreker

Politieman zou geweldsinstructies niet in acht hebben genomen


Agent van politie derde klasse M.A. te werk gesteld op het bureau Nieuwe Haven in Paramaribo is, zo bericht vandaag, vrijdag 2 december 2016, het Dagblad Suriname, deze week in verzekering gesteld. 

Uit onderzoek blijkt, dat die agent zo'n negen maanden geleden een inbreker in zijn been zou hebben geschoten. De inbreker werd door de agent betrapt toen hij bezig was het voertuig van de politieman open te breken. Bij het zien van de agent, nam de verdachte de benen en werd daarbij door de politieman beschoten.

Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat de politieman hoogstwaarschijnlijk de geweldsinstructies niet in acht heeft genomen.

Stichting Su Aid hoopt dit jaar 1 miljoen Srd op te halen via Gi Wan Anu-campagne

Stichting overtuigd dat het streefbedrag gehaald zal worden

Maar, het wachten is op een sponsor om weer auto als prijs te kunnen weggeven


De Stichting Su Aid streeft ernaar om dit jaar 1 miljoen Srd in te zamelen via de Gi Wan Anu-campagne om aan bejaardeninstellingen te doneren. Dit is vandaag, vrijdag 2 december 2016, medegedeeld door enkele bestuursleden van de stichting, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd. De Gi Wan Anu-campagne loopt dit jaar van 12 tot en met 23 december. 

De stichting is ervan overtuigd dat het streefbedrag gehaald zal worden. Alleen al op basis van de sms-actie die dit jaar gekoppeld is aan de campagne kan dichtbij het beoogde bedrag gekomen worden, geloven de bestuursleden. Door 'ANU' te sms'en naar 1919 via de telecombedrijven Telesur en Digicel doneren mensen Srd 1,40 . Digicel-gebruikers kunnen dat nu al doen. Ondertussen wordt de mogelijkheid voor Telesur-gebruikers in orde gemaakt.

Penningmeester Sidney Grunberg zegt, dat het een grote uitdaging is geweest om dit jaar sponsoren te interesseren. Dit heeft invloed gehad op het streven van de stichting om net als vorig jaar weer een auto als prijs beschikbaar te stellen. Er is tot nu toe nog niemand bereid gevonden om een auto beschikbaar te stellen, maar de zoektocht wordt naarstig voortgezet. 'We hebben de vergunning voor de loterij al, dus nu is het alleen maar wachten op een sponsor', zegt Grunberg.

Tijdens de persbijeenkomst werd het themalied, geschreven door Suripop XIX-winnares Xaviera Spong, afgespeeld. Het gaat om een unieke productie gearrangeerd door Asgar Koster waaraan ook dit jaar verschillende Surinaamse artiesten hebben meegewerkt. De melodie is anders dan de gebruikelijke Surinaamse variant van de buitenlandse muziekgroep 'Band Aid'.

Een andere bijzonderheid dit jaar is dat de stichting haar halfjaar verslag van de accountant publiekelijk zal presenteren. Hiermee wil de organisatie haar transparantie en serieusheid bewijzen. Het verslag wordt dinsdag aangeboden aan districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noord-Oost en publiekelijk gepresenteerd.

Gemeenschapsfonds 1v12 doneert Srd 3.000 aan 8-jarige jongen met beenmergkanker

Yuri Kasanredjo moet naar Nederland voor een beenmergtransplantatie


1 Voor 12-directeur Vismale: ‘Ie sabi, wanneer het gaat om kleine kinderen, dan raakt het je hart extra'


De stichting 1 voor 12 heeft op de Jaarbeurs getracht om via fondswerving een aanvulling te doen op het gemeenschapsfonds dat onlangs is opgericht. Tijdens de Jaarbeurs kon men doneren en tot en met woensdag 30 november was het totaalbedrag Srd 7.500/ Vanuit het fonds wordt hulp geboden aan zij die het echt nodig hebben. Zo ook in het geval van de 8-jarige Yuri Kasanredjo. Stichting 1 voor 12 schonk op de laatste dag van de Jaarbeurs aan zijn familie Srd 3.000 voor de kosten die gemaakt moeten worden voor zijn gang naar Nederland, waar hij een beenmergtransplantatie zal ondergaan. 

De gezondheidstoestand van Yuri is van dag tot dag verschillend, zo bericht de stichting vandaag, vrijdag 2 december 2016, in een persbericht. Het ene moment heel actief, een normaal jongetje dat graag speelt en andere dagen weer zwak en verdrietig. Bij Yuri werd op 3-jarige leeftijd ontdekt dat hij beenmergkanker heeft.


'We moesten elke dag naar het ziekenhuis met hem', zegt zijn moeder Gail Jalink. Dit is gelukkig niet meer nodig vanwege het gebruik van speciale medicijnen. Maar, veelvuldig ziekenhuisbezoek, heel dure medicijnen en vervelende bijwerkingen daarvan, maken dat er nu toch wel naar andere opties voor behandeling van dit jongetje moest worden uitgekeken voor zijn genezing. Naast de medicijnen, die ruim euro 740 per maand kosten, moet de jongen ook een maal per maand 'ont-ijzeren’ in het ziekenhuis. Een vervelende bijwerking van de medicijnen is een boven normale vorming van ijzer in zijn bloed, hetgeen zorgt voor hyperactiviteit die niet goed is voor de gesteldheid van Yuri.

Om definitief af te zijn van deze ziekte, waarbij ook bloedtransfusies om de zoveel tijd nodig zijn, is een beenmergtransplantatie de enige behandelmethode. Er moet eerst een ‘beenmergdonormatch’ gezocht worden die ‘past’ bij de bloedgroep van Yuri. Daar wordt nu naar gezocht binnen de familie. Die persoon – waarschijnlijk zijn 9-jarig zusje - zal ook mee moeten naar Nederland, daar deze complexe operatie niet in Suriname gedaan kan worden. Allereerst moet er een slijmviesonderzoek gedaan worden in Nederland om na te gaan of het echt een ‘match’ is.

Er is contact gemaakt met het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam en er is via het SZF ook reeds gezocht voor verdere hulp. De kosten zijn geraamd op ruim euro 150.000. Vader Kasanredjo vertelt, dat het SZF een bedrag van 35.000 Amerikaanse dollar geeft voor kosten van de operatie. De meerkosten zal de familie zelf bij elkaar moeten brengen.

De familie laat weten zeer dankbaar te zijn voor alle hulp – donaties - die zij reeds heeft ontvangen vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. De vader, die agent van politie is, heeft vanuit de Politiebond een gift ontvangen om te helpen de kosten te dekken. Ondanks deze vele gaven is het benodigde bedrag echter nog niet behaald.

'Wij vragen wederom aan de samenleving om te gaan in hun zak voor het goede doel. Er zijn ook andere activiteiten en andere hulpbehoefenden die wij zullen helpen met het geld dat wij hebben ontvangen op de beurs. Maar, we vragen de aandacht nu voor de toestand van Yuri. Hij lijdt echt onder deze ziekte maar hij kan genezen. Met uw hulp kan hij naar Nederland voor experthulp en totale genezing,’ zegt 1 Voor 12-directeur Louis Vismale. ‘Ie sabi, wanneer het gaat om kleine kinderen dan raakt het je hart extra.'

Wie specifiek wil doneren voor deze jongeman kan contact opnemen met de Stichting 1 Voor 12. Komende zondag zal het verhaal van Yuri via het programma 1 Voor 12, volledig worden uitgezonden via de tv.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stichting 1 Voor 12 via de telefoonnummers 8671288 / 8812723 of mailen naar info@1voor12.sr. 
De stortingsnummers voor het Gemeenschapsfonds 1voor 12 bij de Surinaamse Postspaarbank zijn: 
SRD 315.214.010 
EURO 315.214.040 
USD 315.214.041

'Fidel'; Alphons Levens

Fidel


Vrij onderwijs en vrije gezondheidszorg,
wij zeggen hier gratis,
maar kennen dit niet,
dit bracht jij jouw volk.
Toch hoor ik hier op de radio:
ons volk is beter af
dan het jouwe.

Gelukkig kun jij dit niet meer horen.

Ons land en vele andere
zijn vertrouwd terrein
voor jouw vlijtige solidaire artsen;
jouw geoefende sporters,
een versperring voor de onze
op de weg naar hogere regionen.
Toch hoor ik hier op de radio …

Gelukkig kun jij dit niet meer horen.

Alphons Levens,
27 november 2016.

Jongen (17) op Curaçao gearresteerd verdacht van plegen overval

Verdachte zou in november een nummerkantoor in Gato hebben overvallen


Een 17-jarige jongen is gisteren aan de Kaya Shilling in Willemstad aangehouden, omdat hij er van verdacht wordt een overval te hebben gepleegd. Hij zou vorige maand een nummerkantoor in Gato hebben overvallen, zo bericht Paradise FM vandaag, vrijdag 2 december 2016.

In die zaak zat al iemand vast.

Hij is voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie. Deze heeft besloten hem langer vast te houden om verder onderzoek te kunnen doen.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Ramptoestel LaMia heeft zo'n jaar geregistreerd gestaan op Aruba...

Luchtvaartmaatschappij trachtte zich tevergeefs op Aruba te vestigen en week uit naar Bolivia


Het Boliviaanse vliegtuig dat afgelopen week neerstortte in Colombia stond enige tijd geregistreerd op Aruba. Dat heeft Noticia Cla uitgezocht (zie hieronder), zo bericht Paradise FM vandaag, vrijdag 2 december 2016.

Het toestel van luchtvaartmaatschappij LaMia stortte neer door brandstoftekort. Bij de ramp kwamen 71 mensen om het leven, waaronder het merendeel van het Braziliaanse voetbalteam Chapecoense.

Het vliegtuig, onder nummer P4-LOR, heeft volgens de nieuwswebsite zeker een jaar op Aruba geregistreerd gestaan. LaMia, waarvan nu de vliegvergunning door de Boliviaanse luchtvaartautoriteit is ingetrokken, wilde zich in eerste instantie vestigen op Aruba. Dat is niet gelukt waarna voor Bolivia werd gekozen.
Avion accidenta na Colombia tabata registra na Aruba un tempo

Avion accidenta na Colombia tabata registra na Aruba un tempo

Posted on 11/30/2016 11:10 am AST | Updated on 12/1/2016 12:38 am AST


ORANJESTAD - E avion di e compania boliviano La Mia cu a cay na Colombia e siman aki matando practicamente henter un ekipo di futbol, tabatin lasonan cu Aruba un tempo. Investigacion cu NoticiaCla.com a haci ta mustra cu na 2013, pa un periodo di algo menos cu un aña, e avion tabata registra na Aruba cu e matricula P4-LOR. Esaki debi cu e tempo ey e mesun avion ey mester a bira parti di un flota di e compania cu kier a establece na Aruba. Algo cu despues no a logra y cu finalmente si a logra na Bolivia. E mesun avion ey, ta esun cu a cay na Medellin matando 75 persona. 

FLOTA PA ARUBA
Segun informacion cu NoticiaCla.com a acumula, ta mustra cu e intencion tabata di un grupo di Venezolano (cu algun Arubiano) pa lanta un aeroliña local na 2013. For di 2011 e compania a keda registra como Linea Aerea Merida Internacional de Aviacion ( La Mia) na Camara di Comercio di Aruba, y mester a bira operacional na november 2013.

E intencion tabata pa opera cu 4 avion tipo Avro RJ85s di Britisch Aerospace. Tur cuater, incluyendo esun cu a cay, esta P4-LOR, cu despues a cambia dos biaha mas y ora di e crash, mester a keda registra na Aruba pa por a pasa den e proceso di scrutinacion y haya licencia local. E avion cu a cay, tabata den operacion for di 1999 y de hecho a wordo 'afgeschreven' caba. 
"Nan a cuminsa enberdad cu e proceso pa lanta un compania di aviacion na Aruba" fuentenan na Directie Luchtvaart a confirma na NoticiaCla.com diaranson.

"Sinembargo mitar caminda nan a descontinua e proceso, ora cu nan a mira cu no por cumpli cu e exigencianan" e fuentenan a sigui bisa. Tin tambe ta bisa cu problema cu placa no a laga nan continua e operacion na Aruba. E minister encarga cu transporte e tempo ey, Otmar Oduber tambe ta corda e plannan di e compania ey.

"Mi ta corda enberdad e intento di e compania", Oduber a bisa. E ta corda cu 2 di e flota di 4 avion lo a keda registra na Aruba durante e periodo cortico ey (investigacion di NoticiaCla.com ta mustra cu e avion cu a crash, tabata registra na Aruba entre october 2013 pa september 2014) pa menos cu un aña. Despues cu e plan no a logra, a haci e intento tambe na Venezuela. Aki tampoco e compania no a logra y a purba nan ultimo suerte na Bolivia na januari 2015. Aki si e compania a mira bida. 

FIOD houdt eigenaar trustkantoor aan - Onder andere doorzoeking trustkantoor op Curaçao

Meer dan 14 locaties doorzocht in Nederland, Duitsland en Monaco en op Curaçao 

Man verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrift, mensensmokkel, oplichting en witwassen


De FIOD heeft in samenwerking met buitenlandse autoriteiten gisteren meer dan 14 locaties doorzocht in Nederland, Curaçao, Duitsland en Monaco. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een eigenaar van een trustkantoor. Hij wordt verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrift, mensensmokkel, oplichting en witwassen. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld. Dit meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) vandaag, vrijdag 2 december 2016, in een persbericht.

Met de vermoedelijke fraude zou de verdachte miljoenen hebben verdiend. Er is beslag gelegd voor ongeveer 7.000.000 euro. De verdachte leidt een trustkantoor en diverse bedrijven in Nederland. Voor de trustdiensten zouden klanten een vergoeding betalen, die (deels) op rekeningen van verdachte in Monaco, Zwitserland en Hongkong wordt gestort. Over die bedragen zou de verdachte geen of te weinig belasting hebben afgedragen voor de periode 2010 tot en met 2013.

De verdachte wordt daarnaast samen met zijn vrouw verdacht van mensensmokkel, valsheid in geschrift en oplichting. Zij hebben vermoedelijk Russen geholpen om naar Nederland te komen en zich hier te vestigen. De mensen zouden hier duizenden euro’s per maand voor betalen aan de verdachten. De verdachte zet mensen bij één van zijn eigen bedrijven op de loonlijst. Voor dit doel worden vermoedelijk valse arbeidscontracten en/of loonstroken opgemaakt, waarmee de IND zou worden opgelicht en bewogen tot afgifte van een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

Daarnaast is het vermoeden dat de verdachte gelden heeft witgewassen bij de aankoop van onroerend goed bestemd voor hemzelf, zijn familie of voor klanten van het trustkantoor. De herkomst van de financiering van zeker vier panden is vermoedelijk van de misdrijven afkomstig en onderwerp van onderzoek.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek van de Belastingdienst bij vier ondernemingen van de hoofdverdachte, zo meldt het OM. De FIOD doorzocht vijf woningen en drie bedrijfspanden in de provincie Utrecht.

De buitenlandse autoriteiten doorzochten een trustkantoor op Curaçao, een woning met bedrijfsruimte in Duitsland, een woning en een bedrijfspand in Monaco.

Er is naast 360 verhuisdozen administratie en digitale gegevens, ook beslag gelegd op drie auto's, waaronder een Bentley. Er is daarnaast beslag gelegd onroerend goed bankrekeningen in Nederland, Duitsland, Monaco, Zwitserland en Cyprus. In de woningen van verdachte in Monaco is meer dan 100.000 euro in beslag genomen. In zijn Nederlandse woning werd 27.000 euro in beslag genomen.

(Red. De Surinaamse Krant/OM Nederland)

Voetgangster (28) in Timmermanstraat beroofd van portemonnee

Vrouw onder bedreiging mes beroofd door inzittende auto - Buit: Srd 150...


Een 28-jarige voetgangster is, naar nu pas bekend wordt gemaakt, afgelopen dinsdag in de Timmermanstraat in Paramaribo beroofd van haar portemonnee. De vrouw was onderweg naar de EBS om haar stroomrekening te betalen en hield haar portemonnee in de hand, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 2 december 2016. 

Op een bepaald moment, terwijl zij over straat liep, reed een witte auto haar voorbij. De bestuurder heeft de wagen afgeremd en reed vervolgens langzaam achteruit. Toen de auto haar had benaderd stapte iemand uit de wagen gewapend met een mes. Onder bedreiging van het mes rukte de man haar portemonnee uit haar handen.

De man nam Srd 150 uit de portemonnee en gooide de lege portemonnee op de grond. Daarna stapte de man weer in de auto die meteen wegreed.

De politie van het bureau Nieuwe Haven heeft een aangifte opgenomen.

Bewoners inheems dorp Maho bieden petitie aan aan Assembleevoorzitster

'We zullen alle legale middelen aangrijpen om ons grondgebied te verdedigen'

(Bron foto: VIDS)
Bewoners hebben geschil met ondernemer Abdoelrahman die bezig is met verkaveling bij dorp


Bewoners van het inheemse dorp Maho in Saramacca blijven vechten voor, wat ze noemen, hun grondgebied. Zij zijn verwikkeld in een geschil met ondernemer Mohamed Abdoelrahman die nabij het dorp verkavelingsactiviteiten ontplooit. 'We zullen alle legale middelen aangrijpen om ons grondgebied te verdedigen. We hebben documenten waaruit blijkt dat het dorp sinds 1875 bestaat', zegt Giulliano Zaalman, woordvoerder van de bewoners. Zij hebben gisteren een petitie ingediend bij de voorzitster van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, zo is vandaag, vrijdag 2 december 2016, te lezen in de Ware Tijd.

Ze willen dat de verkavelaar stopt met zijn activiteiten, zoals het afgraven van zand. Ze willen dat hun woon- en leefgebied wordt gerespecteerd.

De dorpelingen hebben in november actie gevoerd tegen de grondactiviteiten. Abdoelrahman was hierover niet te spreken. Volgens hem gaat het om een terrein van ongeveer 54 hectare dat een eigendomstitel heeft. De stichting waarvan hij voorzitter is, heeft de grond medio 2014 gekocht. 'Waar ik aan het graven ben, behoort tot mijn terrein en ik ben rechtmatig bezig', zegt Abdoelrahman in een reactie.

Tijdens een ontmoeting met districtscommissaris Laksmienarian Doebay van Saramacca was door beide partijen besloten dat onder andere de grenzen van het terrein van Abdoelrahman duidelijk zichtbaar aangegeven zullen worden. Achteraf zijn de bewoners van Maho het daar toch niet mee eens.

Op de Facebook-pagina van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) zegt de organisatie op 15 november (zie hieronder), dat Maho al vele jaren wordt geplaagd door diverse personen die zeggen grondbeschikkingen te hebben. Meermalen zijn kostgrondjes 'platgedozerd' en werden de dorpelingen beroofd van hun middelen van bestaan. In 2009 dienden ze samen met de VIDS een aanklacht in tegen de staat Suriname bij de Mensenrechtencommissie van de OAS.

Agenten politiebureau Livorno kunnen niet uitrijden....enige auto is ter reparatie...

Wanneer klachten worden gerapporteerd, dan kan niet worden uitgerukt 


De politie van Livorno kampt al een week met een groot probleem. Agenten kunnen bij calamiteiten niet uitrijden, omdat de post al een tijdje zonder een dienstauto zit. Burgers die al in problemen zitten, worden bij het indienen van een klacht hiermee geconfronteerd. Zij hebben hiervan melding gemaakt bij het Dagblad Suriname, zo bericht dit dagblad vandaag, vrijdag 2 december 2016. 

Er wordt niet meer gesurveilleerd in de omgeving en dit werkt criminaliteit in de hand. De burgers leven met een onveilig gevoel. Wanneer er klachten worden gerapporteerd, dan kan de politie niet uitrukken vanwege het vervoersprobleem en dat wordt ook tegen de mensen gezegd.

De redactie van het dagblad heeft deze informatie nagetrokken en het blijkt waar te zijn. Dit politiebureau beschikte over een dienstauto die momenteel bij de technische dienst is geparkeerd voor een grondige reparatiebeurt. Er is geen zicht op wanneer het voertuig weer gerepareerd terugkomt.

De ressortcommandant van Livorno, Frits Limon, weigert op de problematiek te reageren.

Nieuw plaatsvervangend hoofd bij de Landsrecherche Curaçao Sambo bezoekt procureur-generaal

Sambo betrokken bij verdere ontwikkeling Landsrecherche Curaçao


Elbert Sambo is gisteren begonnen als Coördinator Operationele Zaken (COZ) en tevens plaatsvervangend hoofd bij de Landsrecherche Curaçao, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vandaag, vrijdag 2 december 2016, in een persbericht.

De heer Sambo zal in het kader van zijn functie ook een rol hebben in de doorontwikkeling van de Landsrecherche Curaçao.

In verband met de nieuwe aanstelling per 1 december 2016 heeft dhr. Sambo en het hoofd van de Landsrecherche Curaçao, Medgar Elisa een beleefdheidsbezoek afgelegd aan procureur-generaal Guus Schram (zie foto - Bron: OM Curaçao).

Vakbonden, bedrijfsleven en overheid Curaçao tekenen Convenant optimalisering overheidsgelieerde entiteiten

Voorzitter Ignacio van CGTC: 'Nu is de algehele staking pas echt afgesloten'


Het laatste pijnpunt dat op 15 september aanleiding gaf voor een algehele staking op het eiland, is uit de wereld. Gisteren tekenden vakbonden, bedrijfsleven en overheid het Convenant optimalisering overheidsgelieerde entiteiten. 'Nu is de algehele staking pas echt afgesloten', zei Roland ‘Nacho’ Ignacio, voorzitter van de vakbondscentrale CGTC (Central General di Trahadonan di Corsow), zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 2 december 2016.

Na tweeënhalve maand van overleg binnen het platform voor nationale dialoog ‘Plataforma Diálogo Nashonal Kòrsou ta Avansá’ zijn de partijen het eens over de aanpassingen van het ontwerp van de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten.

Demissionair minister José Jardim van Financiën is tevreden over het resultaat. 'We hebben in een zeer serieuze en open sfeer over onze meningsverschillen gesproken en zijn via de dialoog tot overeenstemming gekomen.'

Volgens Ignacio hebben de vakbonden kunnen voorkomen, dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de onderhandelingsvrijheid van de werknemers zouden worden aangetast. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vakantie-uitkering, de kerstbonus en de indexering van het salaris. In een wijzigingslandsverordening zijn de aanpassingen op de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten opgenomen. Die moet nu eerst naar de Raad van Advies en in de Staten behandeld worden. 'Pas daarna zullen beide wetten tegelijkertijd voor afkondiging naar de gouverneur worden gestuurd', zegt Jardim.

De wet was nog niet van kracht, maar werd aanvankelijk al op 17 augustus door de Staten goedgekeurd. 'Onbegrijpelijk', zegt vakbondsman Errol Cova. 'De wet had nooit door de Staten mogen komen.' Minister Jardim is het daarmee niet eens. 'Ik heb een andere mening, maar daar gaat het nu niet om.' Jardim geeft aan dat het doel van de wet ook met de wijzigingen niet is aangetast. 'De wet is er om de overleving van overheidsentiteiten te garanderen en ook om de gewone werknemer te beschermen die veel minder verdient', zei hij in september.

Voorzitter BABN Dwarka: 'Oneigenlijke concurrentie op arbeidsmarkt niet accepteren of voorkomen'

Komst vele Haitianen zou oneigenlijke concurrentie in de hand werken

- 'Bijna kun je zeggen dat er sprake is van mensenhandel'

- 'Ik vind het verwerpelijk dat een vakbondsleider ervoor pleit dat de mensen een werkvergunning krijgen'


Oneigenlijke concurrentie op de arbeidsmarkt moet niet geaccepteerd of voorkomen worden. Dit stelt de voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN), Dayanand Dwarka, vandaag, vrijdag 2 december 2016, in de Ware Tijd. Hij heeft het sterke vermoeden dat dit al enigszins het geval is door de komst van de vele Haïtianen naar Suriname in de voorbije maanden. 

'Bijna kun je zeggen dat er sprake is van mensenhandel. Mensen hebben hun have en goed daar verkocht voor een beter leven. Velen leiden nu honger. Een deel is naar Frans-Guyana of naar Brazilië, maar een groot deel is hier gebleven.'

Dwarka is het daarom niet eens met zijn collega-vakbondsleider Michael Sallons, die vorige maand ervoor pleitte, dat Haïtianen massaal een legale status moeten krijgen. Dwarka merkt op, dat de groep die naar Suriname is gekomen zich nu op de markt aandient en bereid is te werken tegen hongerlonen. 'Overal in de wereld ga je zien dat lokale arbeidsplaatsen beschermd worden.'

Hij benadrukt, dat niet-lokale krachten wel mogen worden aangetrokken, maar dan moet hier niemand beschikbaar zijn. 'Niet, omdat je hongerlonen wil uitbetalen aan Surinamers, ga je dan zeggen 'ik kan hier geen krachten vinden'. Niemand gaat nu voor twintig en dertig Srd per dag komen werken.'

Het is volgens hem de taak van de regering om voor een ieder volwaardige arbeidsplaatsen te creëren, op de eerste plaats voor Surinamers. Arbeidsplaatsen moeten naar zijn zeggen niet worden ingenomen door vreemdelingen. 'Ik vind het verwerpelijk, dat een vakbondsleider ervoor pleit dat de mensen een werkvergunning krijgen. Je moet legaal in het land zijn om een werkvergunning te krijgen. Ik ga er nooit aan meewerken dat moeizaam gecreëerde arbeidsplaatsen worden ingenomen door dit soort mensen en dat je een stukje oneerlijke concurrentie gaat krijgen op de arbeidsmarkt. Het is heel gevaarlijk.'

Zes leden bende pedofielen in Suriname gearresteerd

Volwassen mannen zoeken onder valse namen via social media contact met minderjarige jongens

- 'Een Facebook-friend is geen friend, niet alles wat op Facebook staat, is waar' 
- Paar bendeleden zijn hiv-besmet....


Er is een bende van volwassen mannen actief, die minderjarige jongens ronselt, rekruteert en vervolgens seksueel misbruikt. De daders schieten de tienerjongens voornamelijk aan via Facebook en andere sociale media. Zij opereren onder meerdere valse accounts en doen zich daarbij voor als kapitaalkrachtige en invloedrijke personen in de samenleving. De afdeling Mensenhandel van het Korps Politie Suriname (KPS) is al twee maanden met dit onderzoek bezig en heeft al zes mannen aangehouden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 2 december 2016.

Het hoofd van de afdeling, Judith Dragtenstein, roept ouders en verzorgers op extra alert te zijn en hun kinderen te wijzen op de gevaren van sociale media. 'Een Facebook-friend is geen friend. Niet alles wat op Facebook staat, is waar, driekwart van de mensen liegt gewoon.'

De politie kwam tijdens het onderzoek Facebookaccounts tegen met namen als Moreno Doesburg, Shuan Lindveld en Tjah Ganteng Aroeman. Het gaat om gefingeerde namen. Op de fictieve Fb-pagina’s worden foto’s van andere mensen, ook van politieambtenaren gebruikt als profiel foto’s, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname, nadat het bericht over de bende in de Ware Tijd was verschenen vandaag.

De aangehouden verdachten zijn de 24-jarige S.Z., F.B. (58), M,W. alias Max (26), R,C (44) en de 35-jarige D.R.

De politie-inspecteur waarschuwt ook dat ouders niet alleen bij hun dochters, maar ook bij hun zonen oplettend moeten zijn met wie de kinderen omgaan. 'Ook met de jongens moeten we praten.' 

Dragtenstein vermoedt dat de bende ook bezig is opzettelijk hiv te verspreiden. Enkele bendeleden zijn namelijk met de ziekte besmet en hebben onbeschermd groepsseks met jongetjes. Achteraf wordt aan de slachtoffertjes gezegd, dat zij besmet zijn en wordt hen geleerd dat zij de ziekte gewoon verder moeten verspreiden. Aan de jongens wordt via sociale media een heleboel beloofd. Ze worden vervolgens naar een plek gedirigeerd, waar de bendeleden ze gezamenlijk misbruiken.

Eén van de tot nu toe bekend geworden slachtoffers heeft verklaard, dat hij zelfs prostitutieactiviteiten moest ontplooien en dat hij vervolgens het verdiende geld moest afdragen aan een van de verdachten. 'Zo is deze zaak aan het rollen gekomen', zegt Dragtenstein. De jongens worden daarna door een van de mannen, die zich als politieagent voordoet, geïntimideerd zodat ze aan niemand iets vertellen.

President Bouterse ziet twee opties om waterprobleem Commewijne op te lossen

'Betalingsproblemen hebben het Moricoproject gestagneerd'

'Als we in staat zijn oppervlaktewater te exporteren, moet het ook mogelijk zijn om het te dirigeren naar een groot deel van Commewijne'


President Desi Bouterse ziet twee mogelijkheden om het waterprobleem in Commewijne op te lossen. De waterbron in Morico moet verder aangepakt worden door het probleem van een achterstallige betaling op te lossen en het zuiveren van het oppervlaktewater van de rivier is eveneens een optie. Bij de viering van 41 jaar Srefidensi te Tamanredjo heeft de president beloofd dat het waterprobleem van Commewijne eind 2017 zal zijn opgelost. De bewoners van ‘Cawna’ zijn voor water voornamelijk afhankelijk van watertrucks en regen. 

De president heeft gisteren tijdens een persconferentie op de J.A. Pengelluchthaven na terugkeer uit Cuba waar hij afscheid heeft genomen van de 25 november overleden revolutionair Fidel Castro, uitgelegd hoe die belofte waar gemaakt zal worden.

Commewijne heeft al decennialang een waterprobleem. Er zijn niet genoeg zoetwaterbronnen, de ondergrond is op veel plaatsten verzilt. De kosten voor de aanvoer van water is de laatste maanden met honderden procenten omhoog gegaan. Bewoners van Richelieu bijvoorbeeld, tellen nu ongeveer Srd 100 neer voor elke geleverde kubieke meter water (Srd 90 transport en Srd 9,50 per kubieke meter water). Voorheen was dat nog geen Srd 20. De watertanks moeten meerdere keren per maand gevuld worden.

Sinds het aantreden van Bouterse in 2010 zijn er verschillende pogingen ondernomen om dit probleem op te lossen. In 2012 zijn er twee bedrijven aangetrokken om de waterbron Morico in werking te krijgen. Met de Belgische Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) is een overeenkomst gesloten voor de bouw van een waterzuiveringsinstallatie. Hiermee zou het water uit de Surinamerivier gezuiverd worden en zouden de bewoners van Commewijne eindelijk kunnen beschikken over vers en zoet water. Maar, alle pogingen zijn tot nu toe mislukt. De projecten liggen stil.

Bouterse liet weten, dat betalingsproblemen het Moricoproject hebben gestagneerd. 'Dit moet worden opgelost, anders blijven we jaar in jaar uit bezig terwijl er water is, De mensen pinaren eigenlijk, maar we pakken het niet aan, omdat er ergens een fout is gemaakt bij de eerste fase.' 

'Morico moet gerehabiliteerd worden en het probleem van de betalingen moeten we oplossen. En ik zie voor het overgrote gedeelte dat we het oppervlakte water naar Commewijne kunnen dirigeren.'

Amazone Resources maakt zich klaar om zoetwater te exporteren. Het water wordt gewonnen uit de oppervlaktes van de Suriname- en de Coppenamerivier. 'Als we in staat zijn oppervlaktewater te exporteren, moet het ook mogelijk zijn om het te dirigeren naar een groot deel van Commewijne, sprak Bouterse. 'Laten we hopen dat het een succes wordt want at the end of the day hebben we allemaal voordeel aan de export.'

Zwaar verkeer rijdt hulpbrug die Wittenbergbrug vervangt kapot ondanks rijverbod

Bestuursdienst en politie grijpen in en sturen zo'n 30 trucks terug

Borden met vermelding toegestaan tonnage worden steeds door 'onverlaten' verwijderd...


De hulpbrug die de Wittenbergbrug vervangt is door zwaar verkeer ernstig beschadigd (zie foto - Bron: Commissariaat Para). De waarnemend districtscommissaris van Para, Roline Samsoedien, heeft woensdagmiddag terstond ingegrepen toen bewoners van de omgeving aan de bel trokken. De bestuursdienst heeft samen met de politie ongeveer dertig truckbestuurders teruggestuurd en verboden om over de brug te rijden. Dit bericht vandaag, vrijdag 2 december 2016, het Burger Informatie Centrum (BIC) Para.

De hulpbrug is niet berekend voor ladingen boven 4 ton, maar chauffeurs van zwaarbeladen vrachtwagens wagen zich toch op de brug. Er zijn meermalen borden met toegestane tonnage aangebracht door de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken (OW), maar onverlaten gaan ermee vandoor.

De hulpbrug is bedoeld voor arbeiders, schoolkinderen en ander personenverkeer die dagelijks hun bestemmingen moeten bereiken in het oostelijke deel van Para.

De beschadiging aan de hulpbrug is aanzienlijk. De brug moet spoedig gedemonteerd worden, om daarna opnieuw te worden geconstrueerd. Haukes NV zal daartoe overgaan na afstemming met het commissariaat en OW. Het ministerie van OW heeft nieuwe borden met tonnage aanduiding laten plaatsen nabij de brug.

Samsoedien zal ook waarschuwingsborden laten metselen op de locatie en zal overtreders hardhandig laten aanpakken door de politie.

Documentaire Chenelva en Sheneeva zondag 4 december te zien op NPO 3

'Je bent nooit alleen en samen sta je sterk, we hebben een betere band dan wie dan ook ter wereld'
(Bron foto: Shody Careman/Sevendays.nl)
Chenelva en Sheneeva (15) zijn de enige - in Suriname geboren - Siamese tweeling in Nederland


Als de één plots voorover leunt, wordt de ander gelanceerd. Als de één een scheet laat, zit de ander in de stank. Chenelva en Sheneeva (15) zijn de enige - in Suriname geboren - Siamese tweeling in Nederland. Maar, aan een scheiding moeten ze niet dénken zo laten ze zien in een nieuwe documentaire. 'Wij zijn Chenelva en Sheneeva.' Dit schrijft Kim Einder vandaag, vrijdag 2 december 2016, op sevendays.nl, een Nederlands nieuwsplatform voor jongeren van twaalf tot en met achttien jaar.

De zussen stellen zich meestal voor als een duo, niet als twee verschillende mensen. 'Macht der gewoonte', aldus Chenelva.

Hun duoleven vinden ze prima. Sheneeva: 'Je bent nooit alleen en samen sta je sterk. We hebben een betere band dan wie dan ook ter wereld. En we kunnen twee keer zoveel zien van wat er in de klas gebeurt.'

De achterhoofden van de meisjes zitten aan elkaar vast. Als de één naar het schoolbord kijkt, ziet de ander de achterkant van het lokaal. Via een spiegel moet ook de 'achteruitkijker' bij de les blijven.

De zussen zijn geboren in Suriname. Als baby’s kwamen ze naar Nederland, in de hoop dat artsen hen konden scheiden. Maar één bloedvat dat door beide hoofden loopt, gooide roet in het eten. 'Als ze die raken, zijn we dood', legt Sheneeva uit. 'Dan is het afgelopen, finito, klaar.' Maar, zelfs als dokters het wel konden, willen de zussen niet gescheiden worden.Chenelva: 'We denken er heel soms over na, bijvoorbeeld als we niet in een achtbaan kunnen. Maar we zouden niet weten wat we zonder elkaar zouden moeten.'

Wie de documentaire ziet, krijgt bijna last van plaatsvervangende rugpijn, zo gekromd lopen de meisjes. Maar tijdens het interview rennen ze door de kamer, racen ze de trap op, roven ze de koelkast leeg en bedelen ze bij documentairemaker Léon Bellaart om Heelys, skateschoenen.

Pijnlijk is zo’n vastplak-zus niet, hoogstens af en toe irritant. Chenelva: 'Als ik een scheet laat, wordt Sheneeva soms boos. En af en toe valt ze me lastig als ik lig te slapen. Dan is ze nog wakker, wil ze wat te eten pakken en trekt ze me uit bed.' c

Een (Siamese) tweeling of niet, de zussen verschillen qua karakter behoorlijk van elkaar. Chenelva is naar eigen zeggen aardiger dan de iets brutalere Sheneeva. Ook houdt ze niet zoveel van make-up, nagellak en meisjesachtige kleding als haar zus.

De meisjes hopen dat ze dankzij de documentaire wat minder aangestaard worden op straat. En wat minder domme vragen krijgen. 'Vragen als: Waarom zitten jullie aan elkaar vast? Voel jij ook wat je zus voelt? Kunnen jullie elkaars gedachten lezen? Doe toch normaal man', gruwt Sheneeva.

De zussen zijn niet zielig en kunnen alles wat individuele mensen kunnen, benadrukken ze. Zelfs een vriendje hebben. Sheneeva: 'Als ik verkering krijg en met een jongen wil zoenen, dan is het niet erg dat mijn zus er gewoon bij staat.'

Later een eigen kindermodebedrijf starten lukt vast ook, denken ze. Wel zo handig, want Sheneeva wil een baan in de mode en Chenelva wil iets met kinderen doen. En trouwen? Ook dat zien de zussen zonnig in. 'Ik wil niet eeuwig vrijgezel blijven. Maar ik moet wel de juiste man vinden. Geen fout type.' Sheneeva: 'Hij moet wel echt van je houden ja. Anders krijgt-ie met mij te maken.' 

De documentaire Chenelva en Sheneeva is zondag 4 december om 19.25 uur te zien op NPO 3. 

Mathoera (VHP) pleit voor snellere reactie ambulances bij verkeersongevallen

'Als u nu bij aanrijding SEH belt, zal de ambulance niet uitrijden zolang politie SEH niet eeerst zelf belt'

Minister Van Dijk-Silos: 'AZP stelt zich op het standpunt dat zij zonder melding van de politie niet zal uitrijden'


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vroeg gisteren aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) voor de responsetijd van de ambulance na zware verkeersongevallen. 'Als u nu bij een aanrijding de SEH  (Spoedeisende Hulp) belt, zal de ambulance niet uitrijden zolang de politie de SEH niet zelf belt , zei Mathoera. Volgens de parlementariër is dit een zeer ernstige zaak, omdat zaken dan te lang duren. 

'Dat betekent dat de politie zich eerst moet vergewissen dat er een aanrijding is, naar de plek van de aanrijding moet rijden en dan pas de ambulance moet bellen. Hierdoor gaan hele kostbare minuten verloren voor verkeersslachtoffers', voerde de oud-politiecommissaris aan. '

Uit de praktijk weet zij, dat er gevallen zijn geweest waarbij slachtoffers uren op de politie hebben moeten wachten, waardoor levens zijn verloren. Zij is ervan overtuigd dat met de wijziging van dit beleid levens gered kunnen worden.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zei in haar reactie, dat de blokkade voor dit probleem bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ligt. Het ziekenhuis stelt zich volgens haar nog steeds op het standpunt dat zij zonder melding van de politie niet zal uitrijden.

Nu is de regering bezig die wetmatigheid te doorbreken bij het AZP. Wel zijn er andere ambulancediensten die nu hun diensten aanbieden, waarvan de kosten ook door de verzekeringsmaatschappijen worden gedekt. Het op te richten Verkeersveiligheidsinstituut zal volgens haar mogelijk een afspraak met deze ambulancediensten maken. 'Het is nog in studie, maar het houdt ons bezig', aldus de minister.

Minister Hoefdraad gaat naar Venezuela in verband met openstaande schuld van zo'n 40-50 miljoen Amerikaanse dollar

Suriname moet door PdVSA geleverde olie aan Staatsolie betalen


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal deze maand een missie naar Venezuela leiden om klaarheid te brengen in een openstaande schuld. Het gaat om ongeveer 40 tot 50 miljoen Amerikaanse dollar. President Desi Bouterse zei op een persconferentie op de J.A. Pengelluchthaven, na terugkomst van zijn bezoek aan Cuba waar hij en onder andere Hoefdraad afscheid hebben genomen van de overleden comandante Fidel Castro, dat op Cuba hierover afspraken zijn gemaakt met Venezuela. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 2 december 2016.

PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), de nationale oliemaatschappij van Venezuela, heeft olie geleverd aan Staatsolie. Er zou terugbetaald worden met rijst. De eerste export van rijst ging gewoon door, maar daarna zijn twee mislukt.

De president deelde mee, dat minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Venezuela deze kwestie uitgesproken hebben. Nu moeten zaken verder afgewikkeld worden. 

Hoefdraad legde uit, dat bij het aangaan van de obligatielening deze openstaande rekening ook ter sprake is gekomen. Er moet heel snel klaarheid komen in deze openstaande schuld. Deze kan nu worden besproken met Venezuela en afgehandeld.

Over het inlopen van binnenlandse schulden zei de minister, dat er harde afspraken zijn gemaakt met de banken dat de achterstanden ingelopen zullen worden. Hij verwacht dat de achterstanden in de eerste week van januari volledig ingelopen zullen zijn.

18-Jarige jongen gearresteerd verdacht van seksueel contact met minderjarig meisje (13)

Famileleden grijpen jongen in de kraag en leveren hem af bij politie Lelydorp


De politie van Lelydorp heeft de 18-jarige E.C. aangehouden, verdacht van seksueel contact met een 13-jarig meisje. Hij heeft haar via social media leren kennen. Zij maakten een afspraak om elkaar te ontmoeten, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 2 december 2016.

De politie kreeg een melding, dat een tiener op de Indira Gandhiweg door een groep personen achterna werd gezeten. Die tiener bleek C. te zijn. Een agent, die op dat moment voorbijreed, bracht redding voor de jongen door hem in zijn voertuig te nemen en naar het politiebureau Lelydorp te brengen.

Familieleden van het meisje hadden gezien hoe de jongen met het meisje een zijweg bij het woonadres van de jongen waren in gegaan en wilden hem te lijf gaan. C. zette het op een lopen, achterna gezeten door de familieleden.

De familieleden begaven zich samen met het 13-jarige meisje naar het politiebureau. Bij confrontatie wilden de jongen noch het meisje aangeven wat er was gebeurd. Het meisje werd vervolgens verwezen naar een arts, die haar doorverwees naar een gynaecoloog. Beide artsen hebben geconstateerd en bevestigd, dat de 18-jarige seksueel contact heeft gehad met het minderjarige meisje.

C. werd voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten. Deze zaak is hangende het verdere onderzoek overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van de politie.

Lezing in Amsterdam Museum over 8 decembermoorden met Lilian Gonçalves-Ho Kang You

Wat hebben de 15 mannen betekend voor Suriname en Nederland?

Kunstenaar Kenneth Beeker toont in Amsterdam Galerij indrukwekkende portretten van de vijftien slachtoffers 


Het Amsterdam Museum, gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 359 in Amsterdam, heeft mensenrechtenactiviste en juriste Lilian Gonçalves-Ho Kang You uitgenodigd voor een lezing en over de 8 decembermoorden van 1982 in Suriname. Haar man, Kenneth Gonçalves, was een van de vijftien slachtoffers. De lezing zal worden gehouden op 6 december. Dat is twee dagen voor herdenking van de decembermoorden. 

De politieke moorden, met huidig president Bouterse als hoofdverdachte, zijn weer volop actueel. De zitting van gisteren ging niet door vanwege ziekte van rechtbankpresidente Cynthia Valstein-Montnor.

Gaat de vervolging door en zal er een uitspraak komen? Wie was Kenneth Gonçalves en wie waren de andere veertien mannen; wat hebben zij betekend voor Suriname en Nederland? Wat zijn de gevolgen van het feit dat de jonge generatie zo weinig kennis meekrijgt van onze gedeelde geschiedenis?

Dit zijn zoal vragen die besproken zullen worden. De lezing gaat in op deze kwesties en daarna is er gelegenheid om in gesprek te gaan met Lilian Gonçalves en de aanwezigen.

In de Amsterdam Galerij is het werk van kunstenaar Kenneth Beeker te zien met indrukwekkende portretten van de vijftien slachtoffers van de decembermoorden. John Baboeram, Bram Behr, Cyrill Daal, Kenneth Gonçalves, Eddy Hoost, André Kamperveen, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Lesley Rahman, Surendre Rambocus, Harold Riedewald, Jiwansingh Sheombar, Jozef Slagveer, Robby Sohansingh en Frank Wijngaarde. De Amsterdam Galerij is naast het museum.

Luchtvaartautoriteit Bolivia geeft LAMIA na rampvlucht per direct vliegverbod

Beslissing volgt op crash maandagavond bij Medellin, ColombiaDe Boliviaanse luchtvaartautoriteit DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) heeft met onmiddellijke ingang de AOC (Air Operator's Certificate) van luchtvaartmaatschappij LAMIA ingetrokken (zie onderaan). Dat betekent dat de maatschappij geen commerciële vluchten meer mag uitvoeren, zo bericht donderdag 1 december 2016 onder andere luchtvaartnieuws.nl.

Het besluit volgt op de crash van maandagavond bij het Colombiaanse Medellin. Bij het ongeval met een Avro RJ85 van de chartermaatschappij kwamen 71 van de 77 inzittenden om het leven.

Waarschijnlijk is het toestel op zo'n vijftien kilometer van de luchthaven van Medellin neergestort als gevolg van brandstoftekort.

Voordat het vliegtuig in een vier minuten durende val terechtkwam, registreerde de zwarte doos nog eenmaal de stem van de piloot. Hij meldt een 'volledige elektrische storing' en een brandstoftekort aan de Colombiaanse verkeersleiding. Een noodsignaal geeft hij niet af, wel zegt hij dat er 'brandstofproblemen zijn en vraagt om te mogen landen. Daarna wordt het stil, zo blijkt uit data van de zwarte doos, aldus persbureau AP. Even later wordt het wrak gevonden.

Uit voorlopige reconstructies van experts blijkt, dat het vliegtuig, een BAE 146 Avro RJ85, tegen zijn maximumbereik zat bij een vlucht als deze. De standaardversie van dit toestel heeft een bereik van 2.900 kilometer en de afstand tussen de vertrekluchthaven Viru Viru in Bolivia en die in Medellín is zo’n 3.000 kilometer. En dan zijn de weersomstandigheden als tegenwind niet eens meegerekend, zo bericht het NRC vandaag.

Het toestel voerde een chartervlucht uit van het Boliviaanse Santa Cruz de la Sierra naar Medellin.