maandag 12 december 2016

VVEPS houdt 15 december loop tegen verandering geslacht in bevolkingsregister

Kerkleiders willen met bezwaarloop hun standpunt verduidelijken

'Het hek is van de dam als rechter in voordeel Yvanna Hilton uitspraak doet in januari'


De Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname (VVEPS) zal donderdag met een loop haar standpunt over de rechtszaak voor geslachtsverandering in het bevolkingsregister duidelijk maken. Kerken die lid zijn van de vereniging, andere christelijke gemeenten en personen die willen ondersteunen zijn uitgenodigd voor de manifestatie met als vertrekpunt het Onafhankelijkheidsplein, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 12 december 2016.

Transgender Yvanna Hilton tracht via een rechtszaak, in januari, gedaan te krijgen dat'haar geslacht in het bevolkingsregister bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van man naar vrouw wordt veranderd.

Kerkleiders hebben al eerder hun afkeuring hierover uitgesproken. Met de bezwaarloop willen ze hun standpunt nog duidelijker kenbaar maken. Vveps-voorzitter Steve Meye zegt in een reactie, dat het geenszins de bedoeling is om de rechter te beïnvloeden. 'We houden de rechter niet tegen. We uiten gewoon onze mening, aangezien we in een democratische staat leven.'

Als de rechter in het voordeel van Hilton beslist, is volgens de geestelijke 'het hek van de dam'. Hij legt uit dat de weg hierna open zal staan voor een ieder om op latere leeftijd het geslacht in het bevolkingsregister te wijzigen en stelt dit gelijk aan fraude. Mocht de rechter toch in het voordeel van de transgender beslissen, zal de vereniging zich 'uit respect voor wet en recht' erbij neerleggen. 'Maar, we blijven wel in protest', aldus Meye.

De aanwezigen zullen zich donderdag om vier uur 's middags verzamelen op het Onafhankelijkheidsplein en maken een rondje in het centrum. Gedurende de loop en bij aankomst op het plein zal er gebeden worden voor lgbt'ers. 'We zullen voor hen bidden dat ze vrijkomen van hun leefstijl. We houden van ze, maar we keuren hun leefstijl af, omdat het ingaat tegen God's Woord en daar gaat het om', zegt Meye.

Dertien doden dit jaar bij woningbranden 'maakt depressief en werkt traumatiserend'

'Samenleving dwingen om niet alleen te denken aan dieven, maar ook aan haar veiligheid'


'Het feit dat er dertien doden te betreuren zijn dit jaar door woningbranden maakt depressief en werkt traumatiserend. Er moet nu iets gaan gebeuren om de samenleving te dwingen om niet alleen te denken aan dieven, wanneer ze zich in haar woning verschanst, maar ook aan haar veiligheid bij een noodsituatie', zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vandaag, maandag 12 december 2016, in de Ware Tijd.

Dit hoge aantal noopt de bewindsvrouwe om opnieuw na te gaan of burgers bij wet verplicht kunnen worden om zaken zoals rookmelders, nooduitgangen en ontsnappingsluiken te hebben in hun woningen. Daarnaast heeft de brandweer een speciaal ontwerp bedacht om het voor haar makkelijk te maken om dievenijzer te verwijderen.

Ze stelt echter, dat hoewel voorlichting cruciaal is, het niet voldoende blijkt te zijn, waardoor nagegaan zal worden hoe dingen verplicht te stellen. 'Ik heb dit in een eerder stadium besproken met de minister van Openbare Werken. We hebben gekeken naar de mogelijkheid om dit soort voorzieningen als voorwaarden te stellen voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Desnoods moet de brandweer er aan te pas komen om een woning brandveilig te verklaren. In 2017 wil ik mij hiervoor sterk gaan maken', zegt de bewindsvrouw in reactie op de twee recente gevallen, waarbij twee bejaarde personen niet op tijd konden ontsnappen toen hun woningen in vlammen opgingen.

De minister heeft er begrip voor dat mensen tot het uiterste gaan om zich te verschansen tegen criminelen. Ze steekt daarom als verantwoordelijke minister als eerste de hand in eigen boezem en benadrukt dat de overheid moet zorgen voor verbetering van de veiligheid en criminaliteitsbestrijding.

Advocaat Braam eist dat non-actiefstelling VDC-hoofd Römer, Curaçao, wordt ingetrokken

'Grondslag non-actiefstelling is met conclusie feitenonderzoek komen te vervallen'


Met de conclusie van het feitenonderzoek tegen VDC-hoofd Michael Römer, is de grondslag voor de non-actiefstelling en toegangsontzegging van Römer komen te vervallen. Dat laat de advocaat van het hoofd van de Veiligheidsdienst, Bertie Braam, in een brief aan demissionair premier Ben Whiteman (PS) weten, aldus bericht vandaag, maandag 12 december 2016, het Antilliaans Dagblad.

Braam eist daarom dat de non-actiefstelling van zijn cliënt wordt ingetrokken. In de brief, gedateerd 9 december 2016, schrijft de raadsman namens zijn cliënt,dat het feitenonderzoek – zoals reeds bekend – niet de verdenking heeft opgeleverd dat zijn cliënt een strafbaar feit heeft gepleegd.
'Het feitenonderzoek is afgesloten en er zal geen strafrechtelijk onderzoek worden gestart', zo citeert Braam letterlijk uit de brief van het Openbaar Ministerie (OM).

Braam merkt verder op, dat de dame in kwestie waartegen de vermeende bedreiging zou zijn gepleegd ‘van meet af aan heeft ontkend dat er sprake zou zijn geweest van bedreiging, laat staan dat zij aangifte heeft gedaan van bedreiging’. 'De dame in kwestie heeft dit ook publiekelijk bekendgemaakt bij het opstarten van het onderzoek', aldus de raadsman.

In zijn brief aan Whiteman verwijst Braam naar een eerdere brief van de premier, gedateerd 14 oktober 2016, waarin de minister-president zou hebben gesteld dat twee politieambtenaren een rapport zouden hebben opgesteld aan de hand van verklaringen, afgelegd door een vriend, in het bijzijn van de vrouw in kwestie. Volgens Whiteman zijn de uitspraken van deze ‘vriend’ nimmer door de vrouw tegengesproken. Het rapport van de politieambtenaren roept nu de nodige vragen op, zo meent Braam, aangezien nu blijkt, dat de dame in kwestie nimmer aanwezig is geweest ten tijde van de beschuldigingen van bedreiging. Braam bewijst dit met een e-mail die door de vrouw naar haar advocaat en de raadsman van Römer is gestuurd en waarin zij benadrukt met niemand naar de politie te zijn gegaan. Als dit wel wordt beweerd, dan is die informatie niet op waarheid berust, aldus de vrouw.

'Bovengenoemd rapport is dan ook opgesteld in strijd met de waarheid, althans geeft de waarheid niet weer, c.q. verdraait de waarheid', zo schrijft de raadsman van Römer. 'Hieraan dienen de nodige consequenties te worden verbonden. In ieder geval is de grondslag voor de non-actiefstelling en toegangsontzegging van cliënt komen te vervallen, ergo blijkt (na een daartoe ingesteld feitenonderzoek) deze geen stand te (kunnen) houden.'

 Braam verzoekt Whiteman daarom wederom de non-actiefstelling en toegangsontzegging van zijn cliënt per direct in te trekken. 'Gelet op de diffamerende werking die van een dergelijke maatregel uitgaat en de (onherstelbare) schade die cliënt ten gevolge van deze maatregel heeft geleden en nog steeds lijdt, zie ik uw reactie per omgaande tegemoet.'

Korps Politie Curaçao (KPC) kent geen jeugdagenten

Raad voor de Rechtshandhaving: 'KPC heeft een afdeling preventie, maar niet volledig bemand'


De afdeling preventie van het Korps Politie Curaçao (KPC) is nagenoeg onbemand en ook al zijn verschillende jeugdinstellingen in de veronderstelling, dat er jeugdagenten bestaan bij het KPC, dit is niet het geval. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 december 2016.

In het rapport staat: 'Het KPC heeft conform het inrichtingsplan een afdeling preventie, maar het is niet volledig bemand. Er is een persoon formeel geplaatst en er zijn twee vacatures. De huidige medewerker is bezig met het opstellen van een plan van aanpak preventie jeugdcriminaliteit.'

Ten aanzien van de jeugdagenten wordt uitgelegd: 'Zowel binnen het KPC als door samenwerkende partijen wordt regelmatig ten onrechte gesproken van werkzaamheden van jeugdagenten en soms ook wijkagenten. Het feit dat er geen jeugdagenten zijn bij het KPC is schijnbaar nog niet aan alle ketenpartners bekendgemaakt. Wel zijn er diverse ‘taakaccenthouders’ werkzaam die zich met jeugdigen bezighouden. Genoemde personen geven echter niet voltijds invulling aan hun taken betreffende jeugd of preventie van jeugdcriminaliteit.'

Het KPC is overigens wel voornemens om het aantal taakaccenthouders uit te breiden van vijf naar tien personen, waarbij de functie zal worden ondergebracht bij de verschillende wijkbureaus. Op dit moment is het echter zo, dat de taakaccenthouders van het Bureau Jeugd & Zedenzaken van het KPC normaal diensten draaien binnen het KPC als reguliere politieagenten. In de gevallen waarbij jongeren betrokken zijn bij het plegen van een klein vergrijp, worden deze politieagenten tijdelijk als taakaccenthouders ingezet, zo wordt in het rapport uitgelegd.

Maar, zo staat elders in het rapport:
'Het Bureau Jeugd & Zedenzaken heeft geen systematiek die wordt aangehouden voor het signaleren van jongeren. Bij het KPC waren ten tijde van het onderzoek nog geen middelen beschikbaar voor de medewerkers om hun werkzaamheden in het kader van het signalering en preventie van jeugdcriminaliteit naar behoren uit te voeren. Dit had te maken met het feit dat de functie van taakaccenthouders jeugd nog moest worden geformaliseerd.'

Als er echter jongeren worden gesignaleerd bij het KPC, dan wordt er overleg gepleegd met de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) en wordt er dieper onderzoek gedaan naar het leven van de jongere om na te gaan wat de oorzaak is van hun gedrag. 'Het resultaat van het onderzoek wordt vervolgens, indien nodig, aan de jeugdreclassering of de Voogdijraad overgedragen. Bij aanhouding van deze jongeren worden hun gegevens door het KPC in ‘Actpol’ verwerkt en zijn deze meteen zichtbaar en bewerkbaar voor AJJC. Het komt ook voor dat een kopie van de inverzekeringstelling van deze jongeren achteraf door het Openbaar Ministerie naar de AJJC wordt opgestuurd.'

Onderzoekers University of Central Florida positief kritisch over invloed Curaçao North Sea Jazz Festival op toerisme

'Dat particuliere organisatie eigenaar is van festivalvergunning maakt eiland kwetsbaar'


Dat sponsor en organisator Fundashon Bon Intenshon een jaar overslaat met het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) is waar onderzoekers van de University of Central Florida voor waarschuwen in hun publicatie in de oktobereditie van Tourism Economics. Dat een particuliere organisatie ‘eigenaar is van de festivalvergunning van een wereldwijd gerenommeerd merk’ heeft grote voordelen, maar maakt het eiland tegelijkertijd ook kwetsbaar, zo blijkt uit het artikel waarin onderzoekers Manuel Rivera, Kelly Semrad en Robertico Croes de resultaten van hun onderzoek naar de economische impact van het festival voor Curaçao beschrijven. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 december 2016.

De Arubaan Croes stelde als hoogleraar aan de University of Central Florida eerder het toerisme-masterplan 2015-2020 op voor Curaçao.

De drie wetenschappers onderzochten de directe en indirecte economische effecten van het festival over de jaren 2010 tot en met 2014, onder meer op basis van een enquête die door 1.940 bezoekers van de vijf edities van het CNSJF werd ingevuld. Een ‘small island destination’ zoals Curaçao, die zich richt op toerisme, loopt het gevaar dat de markt wordt overheerst door buitenlandse investeerders waardoor een groot deel van de inkomsten ‘weglekt’, aldus de onderzoekers.

Met een muziekfestival kan dat worden gecompenseerd; de inkomsten komen uit export en brengen deviezen binnen. De kosten voor promotie en productie van het evenement zijn grotendeels voor rekening van investeerder Fundashon Bon Intenshon. 'Het CNSJF is voordelig voor Curaçao doordat het nieuwe vraag creëert, maar ook de frequentie van aankomsten doet toenemen.' Het gastland is even ‘eigenaar van de tijd en ruimte van deze toeristen’. 'Maar, dat kan in gevaar komen door externe krachten die buiten de controle van Curaçao liggen', zo waarschuwen de onderzoekers.

Om het gehele bericht te kunnen lezen even hier klikken

Regeerakkoord Curaçao vermeldt verhoging minimumuurloon tot 10 gulden in 2020

Nu demissionair minister Larmonie-Cecilia wilde minimumloon te verhogen tot 11,41 gulden in 2010


Het (concept)regeerakkoord 2016-2020 komt wat betreft het minimumloon niet overeen met de ministeriële regeling van demissionair minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. In het regeerakkoord van de formerende partijen MAN-PAR-PNP-PS, dat de titel ‘Dignidat Humano ta Sentral’ (Menselijke waardigheid centraal) meekrijgt, staat dat de beoogde regering-Koeiman ernaar streeft het minimumloon gedurende vier jaar achtereen te verhogen tot tien gulden per uur in het jaar 2020. Het wettelijk minimumuurloon is op het moment 8,20 gulden. 

Maar, in augustus, twee maanden voor de verkiezingen, besloot minister Larmonie dit de komende vier jaar op te trekken tot 11,41 gulden in 2020, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 december 2016. Zij nam dit later zwaar bekritiseerde besluit zónder het wettelijk verplichte advies in te winnen van de Sociaal Economische Raad (SER), waarin ook de werknemers en werkgevers zijn vertegenwoordigd.

Intussen is ook bekend geworden, dat alleen de verhoging van het minimumloon in 2017 naar 9 gulden (een stijging met 9,7 procent) een minder reële economische groei van -1,3 procent tot gevolg zal hebben. Zo is door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) met het rekenmodel Curalyse becijferd.

Terwijl Larmonie in haar ministeriële regeling rekent met stappen van jaarlijks vier keer 80 cent per uur aan minimumloon erbij, blijkt uit het regeerakkoord dat de partijen die straks een regeringscoalitie vormen, rekenen met de komende vier jaar (gemiddeld) iedere keer 45 cent per uur erbij.

Diverse bronnen laten het Antilliaans Dagblad weten, dat tot nog toe, ook in de laatste versie van het nog altijd conceptregeerakkoord, uitgegaan wordt van een minimumuurloon van een tientje in het jaar 2020. De vraag is of dit er zo in blijft staan. In de tekst staat dat het huidige minimumloon niet genoeg is om aan de basislevensbehoeften te kunnen voldoen en zelfs velen ertoe dwingt om een tweede baantje erbij te zoeken, wat volgens partijen de arbeidsmarkt beïnvloedt, en ook het gezinsleven, sociale leven en de gezondheid.

Los van het minimumloon is het uitgangspunt van MAN-PAR-PNP-PS, dat lokale mensen als eerste aan bod komen als er een vacature of open werkplek is. De filosofie zal zijn 'Kada yu di Kòrsou na trabou promé' (Eerst elke Curaçaoënaar aan het werk). Gevolgd door 'Als het nodig is, zal de nodige wetgeving worden geïntroduceerd'.

Nog steeds voert personeel Medische Zending actie

Personeel wil achterstallige gelden ontvangen

Gezondheidsassistenten ontberen goed gezond drinkwater, elektriciteit en veilige logistiek


De leden van de bond bij de Medische Zending (MZ) is nog steeds in actie. De gezondheidswerkers en overige medewerkers willen hun achterstallige gelden met terug werkende kracht ontvangen. De leiding van de MZ heeft aangegeven, dat de subsidie van de overheid niet is ontvangen, waardoor geen uitvoering kan worden gegeven aan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 12 december 2016.

De bond is sinds 4 december in actie. De MZ-poliklinieken zijn gesloten door de gezondheidsassistenten in het district Brokopondo en Sipaliwini. Alleen in spoedgevallen wordt er hulp verleend, aldus de bond.

De gezondheidsassistenten zeggen onder erbarmelijke omstandigheden te leven en werken. Zij ontberen goed gezond drinkwater, elektriciteit en veilige logistiek. De prijzen van goederen in de winkels zijn veel hoger in het verre binnenland in vergelijking met de stad. De bond hoopt dat er snel een oplossing voor de situatie.

Automobilist rijdt te Meerzorg kledingzaak binnen

Auto niet verzekerd en bestuurder niet in bezit van geldig rijbewijs


Een automobilist is zaterdagmiddag tegen half zes te Meerzorg een kledingzaak in gereden. De autobestuurder verkeerde niet onder invloed van alcohol, maar de auto was niet verzekerd en de bestuurder niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 12 december 2016.

De schade aan de winkel zo tussen de 5.000 en 7.000 Amerikaanse dollar bedragen.

De politie van Meerzorg onderzoekt deze zaak.

Assembleevoorzitster woont in Abu Dhabi Global Summit of Women Speakers of Parliament bij

Vrouwelijke parlementsvoorzitsters uit hele wereld bijeen om over diverse thema's te spreken


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is in Abu Dhabi voor het bijwonen van de Global Summit of Women Speakers of Parliament. Ze heeft gisteren een ontmoeting gehad met haar collega van het parlement in Abu Dhabi, Amal Al Qubaisi. Vandaag en morgen wordt de internationale bijeenkomst voor vrouwelijke parlementsvoorzitters gehouden onder het thema United for shaping the future, meldt De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws vandaag, maandag 12 december 2016.

De aanwezigen zullen nagaan welke bijdrage vrouwelijke parlementsvoorzitters kunnen leveren in het verenigen van parlementariërs over nationale en politieke zaken, die belangrijk zijn voor duurzame welvaart en veiligheid in een snel veranderende wereld. Thema’s zoals gender ongelijkheid, economische ongelijkheid en onverdraagzaamheid, komen ook aan de orde.

Tijdens deze vergadering zal de Assembleevoorzitster als panellid fungeren in de sessie United to safeguard a healthy planet . Deze sessie gaat over het welzijn van de planeet, die een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Schone lucht, schoon water en duurzame voedselbronnen dragen bij aan een gezonde planeet.

Deze internationale bijeenkomst voor vrouwelijke parlementsvoorzitters wordt gehouden door de UAE Federal National Council en de Interparlementaire Unie.


Onderstaand artikel is van vandaag, maandag 12 december 2016, en is gepubliceerd door Gulf News:50 women parliament speakers to attend Abu Dhabi summit

1,000 global delegates to attend two-day conference
Gulf News
Abu-Dhabi: A two-day summit of women speakers of Parliament will be held in Abu Dhabi on Monday and Tuesday, it was announced on Sunday.
The Global Summit of Women Speakers of Parliament, under the theme “United for Shaping the Future” is being held under the patronage of Her Highness Shaikha Fatima Bint Mubarak, President of the General Women’s Union (GWU), Supreme President of the Family Development Foundation (PDF), and the Supreme President of Council for Motherhood and Childhood. The summit is set to take place at the Emirates Palace.
It will be attended by over 1,000 participants from all parts of the world, including 50 women speakers of Parliament. Other participants include influential global leaders across government, business, industry, and society, a truly distinguished event on the global stage.
Of the 1,000 participants, there will be 400 members of parliament representing 50 countries, 100 of which are from the Arab region. Moreover, the summit will include over 100 prominent influencers and thought-leaders who will contribute immensely to the discussion by providing well-evaluated perspectives.
Hundred youth delegates will also participate in a panel dedicated to the youth, which will allow young minds to generate discussions with prominent parliamentary members from different parts of the world.
Plenary session
The plenary will address the theme of uniting members of parliament to shape the future. It will encompass a variety of topics under this theme, including geopolitical, socioeconomic, educational, environmental and technological megatrends that are influencing our future and the way the world is governed.
The discussion will be facilitated and led by John Defterios, CNNMoney Emerging Markets Editor, from the US.
The speakers include Valentina Matvienko, chairperson of the Council of the Federation (Russian Federation), Dr. Amal Al Qubaisi, President of the Federal National Council (UAE), Dr. Sultan Al Jaber, Minister of State and CEO of ADNOC Group (UAE), Dr Michio Kaku, theoretical physicist and best-selling author (UAE), Ray Hammoud, author and futurist (United Kingdom), and Jeff Martin, founder and CEO of Tribal Planet (USA).
To address the unprecedented rise in terrorism, a session on peace and security will provide a platform for influencers from a variety of governmental and non-governmental sectors to address the issue of security and to devise concurrent plans to advance peace and stability.
The session will address the key question: “How will parliaments unite to fight terror and help end the root causes?” Panellists will share insights on identifying the key threats to security and put forward a variety of solutions to combat the rise of intolerance and extremism. A vibrant discussion will be facilitated by discussion leader Frank Sesno, director, George Washington University School of Media and Public Affairs, USA.
Prominent speakers in this session include Olga Zrihen, Vice President of the Senate in Belgium; Inara Murniece, Speaker of the Saeima in Latvia; Margaret Mensah-Williams, Chairperson of the National Council in Namibia; Luz Filomena Salgado Rubianes, President of the Congress of the Republic in Peru; Maja Gojkovi, Speaker of the National Assembly in Serbia; and Christine Muttonen, President of the Parliamentary Assembly of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
As youth take the foreground as agents of change, they are facing major challenges that affect economic prosperity, including scarcity of resources, changing demographics and hyper-urbanisation in many regions of the world. This session aims to address the key question: “How can parliaments work together to develop innovative policies to tackle shared socioeconomic challenges, including achieving equitable development?”
John Defterios will lead and facilitate the discussion of the session. The speakers include, Her Excellency Gabriela Michetti, President of the Senate and Vice-President of Argentina; Her Excellency Verónica Nataniel Macamo Dlhovo, Speaker of the Parliament (Mozambique); Her Excellency Rebecca Alitwala Kadaga, Speaker of the National Parliament (Uganda); Her Excellency Blanca Ruiz Alcalá, President of the Latin American and Caribbean Parliament; and Dambisa Moyo, global economist and author from United Kingdom.
The summit will culminate in actionable recommendations with appropriate follow-up plans for implementation.
Sessions throughout the two-day event to explore a multitude of topics in an overview of megatrends ranging from political and socioeconomic, environment and demographic, scientific and technological fields.
Dr. Amal Al Qubaisi, President of the Federal National Council, UAE, to give welcome address at opening ceremony.
Saber Chowdhury, President of the Inter-Parliamentary Union, to give welcome address at opening ceremony.
Grand Imam Dr. Ahmed Al Tayeb Shaikh of Al Azhar set to give keynote address at opening ceremony
Ban-Ki-moon, Secretary-General, United Nations, to give video keynote address during opening ceremony.
Shaikh Saif Bin Zayed Al Nayan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior, UAE, to give keynote address during opening ceremony.

Edward Lee: 'Middelgrote en kleine ondernemingen zien mogelijkheden in Suriname'

Lee druk bezig met voorbereidingen United Business Beurs eind maart 2017Suriname blijft in de belangstelling bij buitenlandse investeerders, ondanks de heersende economische crisis. 'Het gaat vooral om middelgrote en kleine ondernemingen die mogelijk- heden in het land zien', zegt Edward Lee, trekker van de vierde editie van de United Business Beurs (zie foto - Bron: United News) die eind maart, 2017 georganiseerd wordt op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), vandaag, maandag 12 december 2016, in de Ware Tijd.

Er zijn nu al toezeggingen voor deelname van Kamers van Koophandel van diverse landen, waaronder Guyana, Frans-Guyana, Curaçao, Nederland, Aruba en zelfs China.

'Onze beurs is de op één na grootste van Suriname, na de Jaarbeurs, en is het grootste business to business evenement waar bedrijven met elkaar kunnen netwerken. Onder de huidige crisisomstandigheden is dit precies wat wij in Suriname nodig hebben, opdat bedrijven mogelijkheden kunnen vinden om partnerschappen te sluiten en opdrachten binnen te halen', aldus Lee.

Er zijn nu al tachtig ondernemingen en Kamers van zowel Suriname als het buitenland die zich hebben geregistreerd voor deelname. Een zogenoemde teach-in werd vrijdag gehouden voor de bedrijven en organisaties die willen deelnemen.

Naast de participanten wordt de businessbeurs ook jaarlijks bezocht door het publiek. 'Het doel is om zoveel mogelijk ondernemers bij elkaar te krijgen waardoor er samenwerkingen en ideeën kunnen ontstaan', zegt Lee.

Surinaamse bedrijven krijgen ook de gelegenheid om te netwerken met buitenlandse bedrijven. 'Tegenwoordig zie je heel veel Surinaamse bedrijven de stap maken om over de grenzen te investeren, zoals in Guyana, Curaçao en Trinidad en Tobago. Op die manier verdienen ze ook geld via dochterondernemingen of partnerschappen voor het land.' 

SPSB en Surpost versterken hun samenwerking

Bedrijven tekenen in aanwezigheid minister Hoefdraad intentieverklaring

Surpost wordt het logistieke bedrijf voor de Staat 


De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en het Surinaams Postbedrijf (Surpost) zullen hun samenwerking intensiveren. Zij gaan de ontwikkeling van de dienstverlening samen aanpakken, met gebruikmaking en integratie van de wederzijdse faciliteiten. De bedrijven hebben vrijdag onder toeziend oog van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een intentieverklaring getekend. De minister heeft bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) aangegeven, dat Surpost het logistieke bedrijf van de Staat wordt voor de uitwisseling van documenten en de import en export van goederen ten behoeve van de Staat, zo laten beide bedrijven in een persbericht weten, aldus Starnieuws vandaag, maandag 12 december 2016.

Door te investeren in deze vorm van samenwerking ontstaan er mogelijkheden voor de modernisering en de commercialisering van beide bedrijven. In de MoU is bepaald, dat de samenwerking per ultimo maart 2017 volledig zal zijn doorgevoerd.

'Door de verdieping van de samenwerking met de SPSB worden er mogelijkheden gecreëerd voor de bedrijven om nu de shift te maken naar een meer commercieel gerichte dienstverlening met gebruikmaking van externe expertise', aldus beide bedrijven.

Bij de ondertekening met Surpost zei SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto dat staatsbedrijven elkaar moeten ondersteunen, opdat zij boven hun vraagstukken uitstijgen. Namens Surpost plaatste directeur John Power zijn handtekening.

De SPSB en Surpost werken vanaf de start van beide instellingen samen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars faciliteiten voor de uitvoering van hun respectievelijke taken. De positie van Surpost als nutsbedrijf en zijn plaats in het mondiale netwerk voor communicatie, goederen- en met name het geldverkeer is een sterk strategisch handvat in handen van de Staat Suriname om de openbare functie van beide bedrijven dienstbaarder te maken voor de gemeenschap als geheel en hun respectievelijke klanten.

Surpost ontvangt al jaren geen subsidie, maar heeft systematisch gezocht naar strategische partners. Aangezien de huidige groei van de postdiensten voornamelijk ligt op het vlak van goederenverkeer en gelddiensten, is het voor de SPSB interessant om in het kader van haar nieuwe slogan ‘Groeien doen wij samen’, met Surpost deze vernieuwing gestalte te geven. Een van de hoofddoelen is de gezamenlijke ontwikkeling van de dienstverlening in Suriname, met gebruikmaking en integratie van de wederzijdse faciliteiten, zoals:
- Renovatie en herinrichting van het hoofdpostkantoor aan het Kerkplein
- Opzetten van een internationaal mailuitwisselingskantoor in Nickerie
- Herstel en uitbreiding van het landelijk netwerk van beide bedrijven.

Suriname neemt voor 5e keer, met 86 sporters, deel aan de Consude Games

Consude Games vinden plaats in Medellin, Colombia, van 12 tot en met 18 december


86 Sporters uit Suriname zijn zaterdag vertrokken om deel te nemen aan de Consude Games 2017 die worden gehouden van 12 tot en met 18 december in Medellin, Colombia. Suriname neemt voor de 5e keer deel. De Zuid-Amerikaanse Schoolsport Spelen worden voor de 22e keer gehouden. Scholieren tussen 12 en 14 jaar zullen het land vertegenwoordigen. 

De negen takken van sport waaraan Suriname deelneemt zijn schaken, atletiek, atletiek voor mensen met een beperking, judo, tafeltennis, basketbal, zaalvoetbal, zwemmen en volleybal. Suriname neemt voor het eerst deel aan meisjes basketbal.


De commissie Schoolsport Federatie Suriname is belast met de organisatie. In deze commissie hebben medewerkers van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het Surinaams Olympisch Comité zitting.

Tien landen nemen deel aan de Consude games, Suriname, Argentinië, Chili, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Peru, Venezuela en Ecuador. De vriendschappelijke banden tussen deze landen worden door de spelen verstevigd door acceptatie van elkaars cultuur.

Bij de afgelopen Consude Games hebben de Surinaamse sporters voor zwemmen, atletiek en judo in totaal 13 medailles behaald, zo laat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken weten.