vrijdag 23 december 2016

Rusland (NPS): 'President Bouterse zou gaan leden anti-corruptiecommissie moeten benoemen'

'Voorkomen moet worden, dat er een baas-knechtverhouding ontstaat'


De benoeming van leden van een anti-corruptiecommissie zou geen bevoegdheid van de president moeten zijn. Voorkomen moet worden, dat er een baas-knechtverhouding ontstaat en dat alleen personen van een bepaalde politieke achtergrond in de nog in te stellen Commissie ter Preventie van Corruptie (CPC) worden aangesteld. Dat stelde NPS-fractieleider Gregory Rusland gisteren in het parlement bij de behandeling van de Anti-Corruptiewet, zo bericht vanochtend, vrijdag 23 december 2016, de Ware Tijd.

In de huidige ontwerpwet staat dat voordrachten voor benoeming door de president gedaan worden door de minister van Justitie en Politie. Rusland gaf in overweging dat functionarissen bij het Openbaar Ministerie in de CPC worden benoemd.

De politicus voerde voorts aan dat behalve wetgeving en regels om corruptie aan te pakken, er ook procedures moeten komen die corruptie minimaliseren. Hij bepleitte, dat de voorwaarden voor gevoeligheid van corruptie worden weggemaakt. Rusland beseft dat zulks niet in één keer mogelijk is, waardoor constant gewerkt dient te worden aan verfijning en verbetering van de regels, wetten en procedures, waarbij ook prioriteiten gesteld worden. Er moet zeker een beleid komen voor goede en transparante aanbestedingen, vindt Rusland.

Ook de Comptabiliteitswet moet indien nodig, worden aangepast aan de vereisten van de tijd.

Regering vraagt parlement om minister Hoefdraad te machtigen lening te sluiten bij Chinese staatsbank EXIM

Lening van 115.8 miljoen Amerikaanse dollar bestemd voor Telesur


De regering vraagt De Nationale Assemblee om de minister van Financiën te machtigen een lening aan te gaan met de Chinese Export Import Bank, EXIM. Het gaat om een lening van 115.8 miljoen Amerikaanse bestemd voor Telesur. Tijdens een huishoudelijke vergadering in het parlement werd gisteren een commissie van rapporteurs benoemd onder leiding van Amzad Abdoel (NDP), zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 23 december 2016. 

De commissie komt volgende week bijeen om de wet voor te bereiden voor openbare behandeling. Er zal ook een openbare commissievergadering worden gehouden. Het ligt in de bedoeling om dit ontwerp de komende week te behandelen.

Aanvankelijk zou gisteren de laatste vergaderdag zijn. In de Memorie van Toelichting is aangegeven dat de vooruitzichten voor 2016, evenals de voorlopige kwantificatie hierover door de economische instituten, van dien aard zijn, dat een sterker negatieve economische groei en een voortgaande munt depreciatie, zich zullen manifesteren. De verwachting is dat de schuldratio's voor 2017 verder zullen verslechteren.

De obligoplafonds voor de totale Staatsschuld zullen door deze ontwikkelingen onder druk komen te verkeren. Op 9 december kreeg de minister van Financiën toestemming om een lening aan te gaan voor 235 miljoen. Hiermee zal het Dalian 4 project voor het asfalteren van wegen en bouwen van bruggen worden uitgevoerd.

VHP'er Jogi vind de zogenoemde ordening van de valutamarkt maar een paniekreactie

'Regering tracht met minimaal overgebleven middelen bij de CBvS een model te creëren om politieke vrienden te accommoderen'

'De regering is met interveniëren weer bezig te experimenteren'


Het aankondigen van steeds hardere monetaire maatregelen is volgens Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) een paniekreactie welke de economische bedrijvigheid van het land een verder vertraagde beweging geeft naar een nulpunt. Nadat de koers onder de Srd 7 dook, is deze na de aankondiging van de recente monetaire maatregelen in de afgelopen weken wederom op hol geslagen. Uit de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt, dat de ontwaarding van de Surinaamse dollar ergere vormen aanneemt,zo schrijft het Dagblad Suriname donderdagavond 22 december 2016 op haar website.

Voor de Amerikaanse dollar moet Srd ,45worden neergeteld. Bij cambio’s en commerciële banken moet tegen de Srd 7,80 worden neergeteld voor een Amerikaanse dollar. De euro op straat leunt al tegen de Srd 8.

Jogi vraagt zich af waarom de Staat 5 miljoen Amerikaanse dollar intervenieert om de wisselkoers omlaag te brengen, terwijl zij met dit soort handelingen meer ruis creëert en bevestigt dat zij de koersontwikkeling niet in handen heeft.

Jogi benadrukt dat de CBvS in het verleden ruim 25 miljoen aan interventies op de valutamarkt heeft gepleegd, waardoor de monetaire reserves steeds maar zijn afgenomen. 'Wanneer 25 miljoen Amerikaanse dollar niet heeft gewerkt en de situatie nu erger is geworden, hoe gaat dan 5 miljoen werken?', vraagt de parlementariër zich af. Hij voert aan, dat de CBvS dit interventiebedrag bij een bankinstelling heeft geleend en aan een andere bank heeft gegeven waar goederenimporteurs zich mogen inschrijven. Hij vindt dat er transparantie moet komen over hoe het geld zal worden gebruikt.

'Wie zijn de mensen die in aanmerking komen? Zijn het loyalisten van de regering? Is het voor een ieder bestemd? Waar is de registratie?' 

Volgens Jogi probeert de regering met de minimaal overgebleven middelen bij de CBvS een model te creëren om politieke vrienden wederom te accommoderen. Dit zal zijn conclusie blijven totdat hij meer duidelijkheid krijgt vanuit de regering.

Cliënten van de banken moeten op instructie van de CBvS sinds 1 december bij elke storting vanaf 3.000 Amerikaanse dollar of Euro bewijzen van waar het geld afkomstig is. Alle cheques dienen op naam te zijn opgemaakt. Cheques aan toonder worden niet meer geaccepteerd. Bij het ingaan van de monetaire maatregelen per 1 december hebben de monetaire autoriteiten aangegeven dat witwassen van zwart geld tegengegaan zal worden door de ordening van de valutamarkt.

'Wanneer in zo'n situatie zaken aan mensen worden opgelegd, gaat het averechts werken', zegt Jogi. De parlementariër benadrukt uit eerste hand van cambiohouders te hebben begrepen dat het bezoek aan cambio’s in de afgelopen periode drastisch is afgenomen. Volgens Jogi bevestigt dit dat de situatie in het land financieel economisch bijzonder krap is en dat de regering niet rechtlijnig werkt naar een gesteld doel. 'De regering is weer bezig te experimenteren', aldus Jogi.

NPS laat via communiqué weten houding Assembleevoorzitster te verwerpen

'Bij Geerlings-Simons is het spreekwoord Wie de schoen past trekke hem aan geheel van toepassing'


'De Nationale Partij Suriname (NPS) verwerpt met klem de houding die Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons tijdens de openbare vergadering van donderdag 22 december 2016 heeft geëtaleerd', zo schrijft de partij in een donderdagmiddag uitgegeven communiqué, aldus de Ware Tijd.

Aangevoerd wordt dat Simons het betoog van parlementslid Gregory Rusland meermalen heeft onderbroken waarbij 'steeds weer verwacht werd dat haar eigen mening gepresenteerd diende te worden'.

Tijdens de behandeling van de Anti-Corruptiewet werd door Rusland, fractieleider tevens voorzitter van de NPS, aangegeven dat er steeds getracht wordt om functionarissen die in de fout zijn gegaan middels wetgeving te beschermen. Hij noemde daarbij als voorbeelden de Terugroepwet en de wet ter verhoging van het obligoplafond.

'Deze opmerking schoot de parlementsvoorzitster kennelijk in het verkeerde keelgat waardoor zij meende Rusland te moeten corrigeren', aldus de NPS.

De partij constateert in deze geen enkele verkeerde handeling of uitspraak die is gepleegd door haar voorzitter. De politieke organisatie stelt verder, evenmin te hebben ervaren dat Rusland buiten de orde is geweest. De NPS meent, gezien de houding van Geerlings-Simons, dat bij haar het spreekwoord 'Wie de schoen past trekke hem aan' geheel van toepassing van is. 'Immers, weet zij als geen andere hoe ook de Amnestiewet overnight is doorgedrukt.'

'Schaamteloos is verder de enorme stilte rond de verdamping van gelden ten behoeve van de naschoolse opvang en Carifesta', vervolgt de partij in haar communiqué. De NPS vindt dat dit soort gedragingen die rieken naar corruptie, terstond aangepakt moeten worden en niet met de mantel der liefde moeten worden bedekt. Van de Assembleevoorzitster wordt derhalve geëist 'professioneel en niet partijdig haar rol ten behoeve van de samenleving en het land te vervolgen en zich te onthouden van onnodige interrupties die op slappe leest gestoeld zijn'.

Het gaat niet om enge patijbelangen die gediend moeten worden, waarbij een kleine groep profiteert en de rest van het volk verpauperd, vindt de NPS. De partij roept op om deze houding onmiddellijk achterwege te laten. De NPS-structuren volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen dat de partij ten alle tijde de regeerders in het parlement en buiten-parlementair indien nodig van repliek dienen.

Dit jaar zijn 54 containers met vuurwerk minder geïmporteerd dan in 2015 (80)

In totaal zijn 26 containers geladen met vuurwerk ingeklaard


Verkoopperiode vuurwerk is dit jaar tussen 27 december en 2 januari


De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft dit jaar in totaal 26 containers vuurwerk ingeklaard. Aroen Jadoenathmisier, manager van IUD, zegt donderdagavond 23 december 2016, op de webeditie van het Dagblad Suriname, dat dit een grote daling is in vergelijking met het jaar 2015. Toen werden ongeveer 80 containers vuurwerk geïmporteerd. 

Officieel mag de import van vuurwerk tot en met 31 december, maar ondernemers doen dat al ruim van tevoren zodat ze genoeg tijd krijgen om af te verkopen. Jadoenathmisier voert aan, dat de kans wel heel klein is dat het aantal containers drastisch verder zal toenemen, omdat de importeurs dan problemen zullen krijgen met de distributie en verkoop. Ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat er nog vuurwerk van 2015 in opslagruimtes ligt.

De totale waarde van het vuurwerk dat tot gisteren was geïmporteerd, heeft een totale FOB-waarde (Free on Board) van circa 400.000 Amerikaanse dollar. Voor het jaar 2014 waren circa 64 containers vuurwerk geïmporteerd. Toen hadden de knallers een totale FOB-waarde van circa 1.8 miljoen. In 2013 was het aantal 80 containers met een waarde van meer dan 2 miljoen.

Vuurwerk dat na de datum van 31 december 2016 aankomt, zal als verlaat worden aangemerkt. De importeurs zullen hiervoor dan een speciale ontheffing bij de procureur-generaal moeten aanvragen, alvorens IUD de importvergunning kan verlenen.

De verkoopperiode voor vuurwerk is voor dit jaar vastgesteld tussen 27 december en 2 januari. Gebruikelijk is het afschieten ook verbonden aan deze zelfde periode. Winkeliers konden tot en met 30 november hun aanvraag voor verkoop van vuurwerk indienen bij de districtscommissariaten. De verkoop van vuurwerk is aan strikte voorwaarden verbonden. De opslag moet in een brandveilige en door de brandweer goedgekeurde ruimte gebeuren. De brandweer zal hier ook steeds streng op letten. Het verbod op de import en gebruik van professioneel vuurwerk, de zogenaamde kronto`s en maripa`s, is wederom niet toegestaan. Slechts consumentenvuurwerk is toegestaan dat door de nodige instanties is goedgekeurd.

De douane zal overigens scherp letten op de typen knallers en de kracht van de knal. De brandweer heeft een lijst van de procureur-generaal met verboden vuurwerk.

Dit jaar gaat wederom bijzonder prioriteit uit naar het voorkomen van het aantal vuurwerkslachtoffers. Het inkorten van de afschietperiode speelt daarbij ook een rol. Uit onderzoek blijkt dat de kortste vuurwerkperiode in december 1986 was. Deze duurde van 22.00 uur op oudjaardag tot 00.30uur in het nieuwe jaar, slechts 2½ uur. Deze periode werd bovendien pas op dezelfde dag door de Surinaamse overheid bepaald. In 1963 mocht men slechts 5 uur vuurwerk afsteken en wel op 31 december van 04.00 uur tot 06.00 uur namiddag en 22.00 uur  tot 01.00 uur.

In de afgelopen 17 jaar is het aantal vuurwerkslachtoffers opgelopen tot 853. In 2014 was het aantal slachtoffers 21. In 2015 bestond dit aantal uit 25. Knalvuurwerk wordt gezien als de grootste oorzaak van het aantal vuurwerkslachtoffers.

Consumentenprijzen binnen een jaar met gemiddeld 55.5% gestegen

In november zijn consumentenprijzen ten opzichte van oktober met 0.3% gestegen


In een periode van een jaar - november 2015-november 2016 - zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 55,5% gestegen. Het gaat om een twaalf maanden inflatie. Dit maakte het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) donderdag 22 december 2016 bekend. 

De consumentenprijzen zijn in november, ten opzichte van oktober dit jaar, met 0,3% gestegen. De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden.
Er zitten 316 items in Surinames CPI-pakket. Prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. Totaal gaat het om 630 meetpunten.

Tumultueuze vergadering parlement bij behandeling Anti-Corruptiewet

Aanvaring tussen NPS-fractieleider Rusland en Assembleevoorzitster Geerlings-SimonsAssembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zag zich donderdag 22 december 2016 genoodzaakt te vluchten in een technische schorsing nadat NPS-fractieleider Gregory Rusland uitspraken had gedaan die niet op waarheid zouden berusten en dus teruggenomen moesten worden. Het College behandelde de veelbesprokenAnti-Corruptiewet. Rusland bleef op zijn strepen staan dat hij zijn eigen mening had geformuleerd en dat Geerlings-Simons met hem daarover van mening mocht verschillen. Volgens de Assembleevoorzitster ging het echter niet om een 'gewone' mening maar om zaken die Rusland als feiten naar voren had gebracht, zo schrijft Starnieuws donderdagavond.

Hij voerde aan, dat ervoor gewaakt dient te worden dat het parlement wetgeving maakt en in een later stadium, wanneer het de dan zittende regering niet bevalt, weerwijzigt. De fractieleider stelde vervolgens, dat door het parlement wetten waren aangenomen om monetaire autoriteiten te vrijwaren van strafrechtelijke sancties bij overschrijding van het leningenplafond. Ook zei hij, dat daags voor een rechterlijke uitspraak door het parlement was aangenomen, waardoor de teruggeroepen leden Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen (Pertjajah Luhur) gehandhaafd bleven en zo de coalitie verder kunnen ondersteunen.

Op de vraag van Geerlings-Simons aan Rusland om concreet aan te geven welke wet is aangenomen om regeringsleden van strafrechtelijke sancties te vrijwaren reageerde de NPS-fractieleider, volgens Starnieuws, nogal geïrriteerd. Met stemverheffing, zo schrijft Starnieuws, vroeg hij om niet onderbroken te worden bij zijn spreekbeurt en adviseerde hij de parlementsvoorzitster in de vergaderzaal plaats te nemen indien ze met hem in discussie wilde treden. 

De NPS-vertegenwoordiger wees op het leningenplafond en de wijziging van de definitie staatsschuld zodat zonder sancties meer geld geleend kan worden door regering. De voorzitster stelde toen vast, dat Rusland niet met bewijzen kon staven dat het parlement een wet had aangenomen zoals hij in eerste instantie had beweerd. Ze bracht naar voren dat hij hetgeen hij wilde zeggen verkeerd had geformuleerd. Ze deed vervolgens een beroep op de overige Assembleeleden zaken dusdanig te formuleren, dat feiten niet verdraaid werden overgebracht.

Vanwege het rumoer en het geschreeuw over en weer tussen oppositie- en coalitieleden schorste Geerlings-Simons de vergadering om de gemoederen te doen kalmeren. Na de schorsing werd Rusland in de gelegenheid gesteld uit te leggen wat hij precies bedoelde met de bewering die Simons in het verkeerde keelgat was geschoten. Nadat hij dat had gedaan, mocht de NPS-vertegenwoordiger zijn spreekbeurt vervolgen.

Minister Peneux overhandigt 10 scholen elk Zrd 5.000 voor renovatie toiletten

'Donatie moet worden gezien in kader kindvriendelijk beleid van het ministerie'


Tien basisscholen hebben donderdag 22 december 2016 van minister Robert Peneux (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) elk een enveloppe met daarin Srd 5.000 ontvangen voor renovatie van hun toiletgroepen. De bewindsman kreeg het geld van de donoren Sunil Kalpoe van Maxi Gold N.V. en Pieter Peneux van J.P. International. 

'Deze donatie moet worden gezien in het kader van het kindvriendelijk beleid van het ministerie. Het kind moet in een veilige omgeving naar school. Het kan dus niet dat de leerlingen geen gebruik kunnen maken van het toilet, omdat dat niet in orde is', zei minister Peneux.

De Openbare Scholen te Hanna’s lust, Flora I en II, Latour I en II, Marowijneproject I, Livorno, Wintiwai, Kuldipsingh en Accaribo zijn hierbij bedacht. De keuze is gemaakt naar aanleiding van informatie van het Bureau Basisonderwijs en de Inspectie Basisonderwijs.

Het onderwijs moet volgens de bewindsman collectief goed zijn. 'We streven ernaar het onderwijs toegankelijk te maken voor elk kind en in elk gebied. Hiervoor moeten dus alle faciliteiten in orde zijn.'

De schoolleiders toonden zich blij met de geste van de minister. Naast de geste krijgen de scholen ook technische ondersteuning van het ministerie.