zondag 12 februari 2017

Minister Van Dijk-Silos stort zich inhoudelijk op sporttest bij Korps Politie Suriname

Politiebond blijft volhouden dat sporttest onrechtmatig is


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gaat het wettelijk kader voor de sporttest voor bevordering van politieambtenaren evalueren. Zij zal ook nagaan of de juiste procedure is gevolgd om de sporttest onderdeel te maken van de beoordeling van politieambtenaren. Dat zijn de bewindsvrouw en het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) eerder deze maand overeengekomen. Dit zegt Van Dijk-Silos vandaag, zondag 12 februari 2017, in de webeditie van de Ware Tijd.

De SPB blijft namelijk van mening dat de sporttest onrechtmatig is. De minister belooft, dat als het wettelijk kader ontbreekt, dit in orde zal worden gemaakt. Voor haar staat wel vast, dat de sporttest onderdeel blijft van het bevorderingsbeleid van het Korps Politie Suriname.

De minister, korpsleiding en de bond hebben afspraken gemaakt over de werkwijze in afwachting van het moment dat de rechtmatigheid van de sporttest en de uitvoering volledig zullen zijn uitgezocht. Partijen hebben situaties vastgesteld, waarin aan korpsleden voorlopige vrijstelling wordt verleend, die vanwege een overmachtsituatie niet kunnen deelnemen aan de test. Van Dijk-Silos kan zich niet voorstellen, dat in het verleden bevorderingen van politieambtenaren zijn tegengehouden, omdat er van hun geen sporttest is afgenomen of doordat zij de test niet hebben behaald vanwege medische redenen.

Aan het gesprek nam ook deel sportdeskundige Michael Watson. Hij heeft partijen geadviseerd over de gangbare didactische mogelijkheden bij het beoordelen van agenten. Zowel de minister, de korpsleiding als de SPB vinden, dat de beoordelingsnormen veel te streng zijn en daaromtrent heeft Watson enkele voorstellen gedaan.

De politieambtenaren worden op drie onderdelen getest en het was zo, dat de ambtenaren voor alle drie een doel moesten halen om de gehele test succesvol af te ronden. De bewindsvrouwe vergelijkt dat doel met het hoogst mogelijke cijfer, een tien, dat een kandidaat zou kunnen halen. Zij vindt niet dat van de politieambtenaar verwacht mag worden, dat hij of zij voor elk onderdeel een tien moet halen.

Er is nu echter afgesproken, dat hij of zijvoor de drie onderdelen gemiddeld een zes moet behalen en minimaal een vier voor een onderdeel. De minister zal de afgekeurde bevorderingen naar aanleiding van een niet behaalde sporttest van de afgelopen periode ook evalueren. Agenten die vanwege een aantoonbare overmachtsituatie de sporttest niet hebben behaald of niet hebben gemaakt, zullen opnieuw daartoe in de gelegenheid gesteld worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen