woensdag 8 februari 2017

Misstanden op MinOWC/LPD onder minister Adhin

'Gesjoemel met bestelbonnen op de afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie'


Ondergetekende is werkzaam geweest op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als Transitie-Manager van Leermiddelen, Productie en Distributie (LPD). Mijn arbeidsovereenkomst is niet meer verlengd geworden door de leiding van het ministerie, terwijl mij werd voorgehouden dat de verlenging van mijn arbeidsovereenkomst stilzwijgend, zoals gangbaar is, verlengd zou worden. De redenen van opzegging waren: ik niet zou performen, vertrouwelijke informatie zou hebben doen uitlekken en de “cohesie” op de afdeling niet zou kunnen bewaren. 

Op 17 januari ben ik naar de media gestapt, omdat ik besloten heb het stilzwijgen te doorbreken en om aandacht te vragen voor mijn case. Ik moet mij haasten om te vermelden, dat ik geen politieke agenda heb en met mijn case geen politiek wil bedrijven. Ik sta open voor gesprekken met een ieder. Ik ben niet tegen of voor deze regering, ik ben een technocraat en ik ben tegen verkwisting, corruptie en frauduleuze handelingen door wie dan ook.

Dat er werd gesjoemeld met bestelbonnen op de afdeling LPD, was voor de heer Roy Narain, voormalig onderdirecteur Onderwijs en oom van Ashwin Adhin, niet vreemd en niet nieuw. Hij had ook het vermoeden dat er zaken gebeurden die niet volgens de normale procedures of comptabele regels geschieden. Dat bevestigde Narain in een gesprek met mij als Transitiemanager van LPD. Terwijl ik dacht dat ik iets verschrikkelijks had ontdekt, reageerde Narain alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Er werd niet alleen gesjoemeld met bestelbonnen. Andere misstanden die ik heb ontdekt zijn:

Personeel: Voor mijn periode werd er op LPD personeel aangetrokken van N.V. Gallerij, een dochteronderneming van Combé Markt. Dit personeel werd betaald middels bestelbonnen. De leiding van minOWC wist hier niets van en Binnenlandse Zaken (het ministerie dat de personeelsbeschikkingen opmaakt) nog minder. Hoe geschiedde dit?
De bestelbonnen werden uitgeschreven op basis van “niet geleverde diensten/goederen”. Dat heeft ongeveer 11 maanden geduurd, comptabel was dit niet correct. Na verloop van tijd was onderdirecteur Ontwikkelingsdienst Yuro Dipotaroeno op de hoogte van deze ontwikkeling, maar hij heeft er geen melding van gemaakt. Kennelijk wist hij dat Ramkhelawan, waarnemend hoofd LPD, gelieerd is aan Adhin.

Onderhoud airco’s: Personeel van N.V. Gallerij kwam airco’s onderhouden. Het ministerie heeft een onderdirectoraat Technische Zaken. Het onderhoud van airco’s regardeerde een afdeling van dit onderdirectoraat, maar voor airco-onderhoud werden dan bestelbonnen uitgeschreven om N.V. Gallerij vet te mesten.

Distributie door derden: Werd onherroepelijk stopgezet door de Transitiemanager, maar dit besluit werd mij niet in dank afgenomen door Adhin. Dit blijkt uit bewoordingen van Robert Peneux. Voormalig minister Adhin heeft zich nooit persoonlijk gewend tot ondergetekende om mij tekst en uitleg te vragen. Ik gaf tijdens het gesprek met Narain ook aan dat LPD de instantie/afdeling is die moet distribueren en ik bleef bij mijn standpunt. Narain heeft dat duidelijk gesnapt, alleen kon hij zich niet hard hier voor maken, dan door te stellen: “Zaken zijn behoorlijk scheef gegroeid daar.” Uit de nota’s blijkt duidelijk dat het ministerie dus opdraait (middels bestelbonnen) voor de arbeidskosten van N.V Gallerij, die dit declareert. We kunnen dit betitelen als comptabel ongegrond. Ik gaf aan in mijn rapportage verder aan: Financieel is dat ook funest voor Minowc, zeker in dit stadium dat de overheid geen gelden heeft. Op te merken is dat ik hieraan terstond een halt geroepen had, gezien het feit dat dit nooit en nimmer kan. Ook het feit dat de overheidsfinanciën dit ook niet kunnen toelaten meer. We kunnen mensen c.q. bedrijven accommoderen, maar het heeft ook zijn grenzen. Het Minowc zal zich in de vingers snijden. Uit kringen is gebleken dat dit mij niet in dank is afgenomen. U als Onderdirecteur van Onderwijs, heeft mij te kennen gegeven dat we dit terug zullen dringen.(rapportage: MS/ik/006 d.d 8 juli 2015)

Overfacturering: Bij nadere bestudering van bepaalde bonnen van N.V. Gallerij kwam ik tot de ontdekking, dat deze veel hogere prijzen hanteerde dan een andere dienstverlener, waarmee het ministerie al jarenlang samenwerkte. En in een gesprek met Narain gaf hij mij te kennen dat een printer geleverd werd door Combé Markt voor Srd 700, terwijl deze printer bij N.V Devinas Enterprise Srd 275 kostte. Narain gaf zelfs te kennen dat hij deze zaken ook ontdekt had, waarbij er over onze ruggen woekerwinsten gemaakt werden en dat er een halt aan toegeroepen moest worden.

Overurenbeleid: Na constatering van onnodige overuren terwijl de medewerkers tijdens normale werktijden niet productief werden ingezet, heb ik dat terstond doen stopzetten. Het was schering en inslag wat overuren betreft. Personeel werkte ook op zaterdagen en zondagen 8 uren lang, maar niemand wist wat er gedaan werd. Uit stukken bleek ook dat er voor 5 medewerkers een aanvraag was ingediend voor overuur en plots zag je een lijst met 25 namen.
De onderdirecteur ontwikkelingsdienst, Y. Dipotaroeno, heeft nimmer toestemming verleend, bleek uit stukken voor de weekenden. Er werd zelfs niet afgestemd met de leiding hieromtrent. Ramkhelawan declareerde ook zijn overurenvergoeding, maar kon niet verklaren welke werkzaamheden de medewerkers en hij hadden verricht. Hij wist geen leiding te geven aan deze afdeling. Ik had hem al verweten van mismanagement. Ook de leiding van het ministerie erkende dit, maar deed niets eraan. Peneux gaf zelf in een gesprek met mij aan dat het ontslagbrief gereed was, maar dat Adhin weigerde daar invulling aan te geven.

Magazijnhuur: LPD heeft zijn eigen magazijn, maar vanwege renovatie werden er magazijnen gehuurd voor lange periode. Magazijnen die het ministerie huurde waren:
a. Kalpoeweg ± Srd 3.800;
b. Marinus van Doornstraat ± Srd 10.000;
c. Hendrikstraat #200 ± Srd 3.800;
d. Combé Markt Srd 19.475;
d. Poseronstraat ± Srd 18.700 (behoort toe aan een zwager van Adhin, Oemapersad). Deze is nu stopgezet, omdat ik daar op gehamerd hebt bij vergaderingen en stelde dat dit verkwisting is van staatsmiddelen. Terwijl we dit geld beter kunnen gebruiken.
Ik gaf in mijn rapportage aan dat: alle magazijnen die de Staat huurt voor LPD, weer onder de loep genomen dienen te worden, want we betalen maar en ondertussen is het achterste gedeelte van LPD al maandenlang leeg en de Staat Suriname huurt maar a la dol panden. De opdracht dat incourante boeken sinds 2013 vernietigd mogen worden, is niet uitgevoerd, en ondertussen betalen we maar aan huur (doelende op het magazijn van de zwager van Adhin).(rapportage: MS/004 d.d 15 juni 2015).

Ik had toen ook de nieuwe onderdirecteur Onderwijs, mevrouw. Hoepel, met wie ik een goede band had ontwikkeld tijdens mijn activiteiten voor de Commissie VOS-inschrijvingen waar ik de coördinator was van HAVO en zij algemeen coördinator, op het hart gedrukt om zo snel mogelijk een einde te maken aan de huur van de opslagruimte aan de Poseronstraat, gezien de stukken die er waren. Zij was het ermee eens dat dit niet kon. Ramkhelawan had in een schrijven d.d. 7 mei 2015 gevraagd voor verlening vanwege leermiddelen die daar opgeslagen waren en gedistribueerd moesten worden. Ik draag er geen kennis van dat er andere leermiddelen waren opgeslagen, dan afgedankte boeken die vernietigd moesten worden sinds 2013, waar Peneux ook op de hoogte van was. Peneux zelf stelde dat Ramkhelawan en Oemapersad onder één hoedje werkten – “Fromologie” zoals hij dat zelfs noemde – maar tekende wel akkoord voor verlenging.

Heel wat zaken zijn inmiddels stopgezet. Dat wil alleen maar zeggen, dat men uiteindelijk zelf ingezien heeft dat anderen en elkaar verrijken geen zin heeft. Het komt eens een keer aan het licht, maar dat moet mij niet aangerekend worden.

Ik heb er geen moeite mee dat familie en vrienden geld verdienen, maar laat dat eerlijk gebeuren en volgens de juiste procedures. Ik betitel deze zaken als verkwisting van onze belastinggelden, dat er flink werd huisgehouden, is niet nieuws voor Robert Peneux, de huidige minister.

En als ik als een technocraat gefunctioneerd hebt, dan moet men mij niet per brief laten weten dat mijn performance te wensen overliet. Als zaken zijn uitgelekt, moet men nagaan hoe dat is gebeurd. Dat ik de cohesie niet tot stand kon brengen, is dus duidelijk een fabeltje. Zaken die mij regardeerden, pakte ik aan naar eer en geweten, onafhankelijk, objectief en zonder aanzien des persoon. Als wij onze kinderen willen leren dat verkwisten en gesjoemel/frauduleuze handelingen plegen niet goed/correct zijn, dan begint het echt bij het onderwijzen.

U zult zich afvragen waarom ik dit uitleg. Dat doe ik zodat u als gemeenschap weet wat er met uw geld gedaan werd. President Desiré Bouterse stelde immers zelf dat er fouten zijn gemaakt en waargenomen. “Maar met hard werken kunnen we op spoor geraken” en “Als er fouten worden gemaakt, leggen we het voor en samen gaan we het corrigeren.”

Ik vraag nogmaals de aandacht van de president, de DNA-voorzitter Jennifer Simons, en het totaal parlement voor deze case, want er is nog veel meer aan de hand. Maar, je moet het analytisch vermogen en de wil hebben om dat in te zien.

Sailis Soebdhan
Sailis.soebdhan@hotmail.com

0 comments:

Een reactie plaatsen