maandag 3 april 2017

Minister Hoefdraad vindt afschaffing overheidssubsidies 'baanbrekend voor Suriname'

Bewindsman spreekt tijdens jaarvergadering IDB in hoofdstad van Paraguay, AsunciónBaanbrekend voor Suriname zijn de ingezette gefaseerde afschaffing van overheidssubsidies op de nutsvoorzieningen en de brandstoffen. Voor de economie als geheel zal dit beleid de commerciële kant binnen de energiesector en de nutsbedrijven aanzwengelen en tevens de efficiëntie van de consumptie van elektriciteit, water en brandstoffen, helpen bevorderen. De overheid voert tegelijkertijd een sociaal programma uit om de kwetsbare en hardst getroffen groepen in de samenleving te ondersteunen in de aanpassingen.

Dit zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op de jaarvergadering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in Asunción, Paraguay, zo laat het ministerie vandaag, maandag 3 april 2017, weten.

Suriname verkeert in een proces van brede hervormingen ondersteund door onze ontwikkelingspartners, in de eerste plaats de IDB, gericht op herstel van de externe schokken en met als doel duurzame economische groei en evenwichtige welvaartsverbetering te bereiken, stelde de minister.

De voortgaande internationale mijnbouwgrondstofprijzenschok in combinatie met de definitieve sluiting van de decennialang opererende bauxietmijnen en aluinaarde raffinaderij, droegen bij tot een enorme economische contractie in de periode 2015–2016, evenals een drastische val van gemiddeld tweederde in de mijnbouwontvangsten op de betalingsbalans en de overheidsbegroting.

Tegelijkertijd is begonnen met een alomvattend en ingrijpend beleidsantwoord tegenover de crisis, welke vruchten begint af te leveren. Surinames macro-economische reactie op de externe en fiscale druk begon in alle ernst in augustus 2015 met een programma van sterke bezuiniging op fiscale uitgaven, inkomstenverhogende maatregelen en de aanvang van structurele hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën.

Op het vlak van monetair en wisselkoersbeleid, begon de regering in november 2015 de overgang naar een flexibel wisselkoerssysteem in de overtuiging dat dit een belangrijke voorwaarde is om in de toekomst sneller en efficiënter te kunnen aanpassen aan exogene prijsschokken.

De voorlopige resultaten van het gerealiseerde beleid zijn het terugdringen van het begrotingstekort van 9%-10% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) in 2014-2015 tot 5,6% van het BBP in 2016. Met het volhouden aan begrotingsdiscipline projecteren we een begrotingstekort van 4% van het BBP in 2017. Ook de inflatie welke was opgelopen tot 50-60% op jaarbasis is op een neerwaarts pad met gemiddeld minder dan 0,5% per maand sinds november 2016. De wisselkoers is inmiddels relatief stabiel gebleven. De verwonnen macro-economische stabiliteit zal behouden moeten worden ter ondersteuning van het economische groeiherstel.

Het structurele programma dat de overheid met andere nationale en internationale stakeholders uitvoert, beoogt een uitbreiding en diversificatie van de groeipilaren waarop de economie in de toekomst kan steunen. Staatsolie heeft haar US$ 1 miljard raffinaderij vorig jaar volledig in gebruik genomen en de export van ruwe olie en de import van oliederivaten is nagenoeg opgehouden. Dit zorgt voor binnenlandse toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de olieketen, en het doorbreken van de afhankelijkheid van de grondstofprijsfluctuatie.

In de goudsector heeft het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont zijn nieuwe US$ 1,1 miljard Merian-goudmijn in oktober 2016 geoperationaliseerd, wat het land en de staat verhoogde goudinkomsten in vooruitzicht geeft.

Ook zijn essentiële overheidsadministratie hervormingen doorgevoerd en is belangrijke voorwaardenscheppende wet- en regelgeving in het parlement aangenomen.

Het real-time uitgaven cash management systeem, het schatkistpapier veilingsysteem, en het softwarepakket Integrated Financial Management Informatie zijn geïmplementeerd. De wetten op het Sovereign Wealth Fund en Public Finance Management (comptabiliteits wet) zullen binnenkort worden aangenomen.

In voorbereiding is de BTW die in 2018 van kracht zal zijn als voornaamste basis van de verbreding van de consumptiebelasting, te samen met een vereenvoudiging van de inkomstenbelastingen. Deze belastingen zullen productie stimulerend en rechtvaardiger zijn en niettemin minstens 2% van het BBP extra inkomsten genereren. Steunend op het voeren van voortgaand macro-economische stabilisatiebeleid, het uitbreiden van de nodige hervormingen en wegens de positieve impact van de mijnbouw investeringen en de in gang gezette diversificatie, wordt de toekomst positief tegemoet gezien, stelde de bewindsman.

0 comments:

Een reactie plaatsen