dinsdag 18 april 2017

Staatsziekenfonds wil verhoging premies

'Aangezien dienstverleners aan de tijd aangepaste vergoeding vragen, is aanpassing premies noodzaak'


Het Staatsziekenfonds (SZF) gaat gesprekken voeren met de regering die ertoe moeten leiden dat de uitdagingen van het voorzieningenpakket tegen het licht worden gehouden. Voor SZF-directeur Rick Kromodihardjo ligt het accent steeds op het toegankelijk maken van de mogelijkheden op medisch gebied met op de achtergrond de kosten die daarmee gepaard gaan. Aanpassing van de SZF-premie is noodzakelijk, stelt Kromodihardjo. Zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 18 april 2017.

'Het SZF neemt sinds twee jaar vijftig procent van de kosten van neurochirurgische operaties op zich. Terwijl de verzekerden voor een dergelijke verrichting vroeger werden uitgezonden naar het buitenland, beschikt Suriname nu over neurochirurgen die de operatie lokaal kunnen verrichten', stelt Kromodihardjo.

Ook voor het maken van een scan hoeft de SZF-verzekerde zich niet langer vooraf te melden bij het SZF voor het afhalen van een garantiebrief. Bij de radiologiekliniek verkrijgt betrokkene de garantie voor het maken van de scan, waarvan de kosten door het SZF worden gedekt.

De SZF-directeur legt uit, dat de geneesmiddelenvoorziening, gebaseerd op de Nationale Geneesmiddelenklapper (NGK), door het SZF in samenwerking met apothekers en artsen is uitgebreid. 'De klapper wordt vastgesteld door de NGK commissie die door de minister van Volksgezondheid is benoemd. In deze klapper zijn de geneesmiddelen opgenomen die op aanwijzing van de Staat ter beschikking moeten zijn van de Surinaamse gemeenschap. Het SZF is voor wat betreft de import van geneesmiddelen afhankelijk van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname.'

Om de toegang tot de klappermiddelen te optimaliseren, heeft het SZF reeds geruime tijd de zogenoemde eigen bijdrage afgeschaft. Deze moest tot het vorig jaar voldaan worden bij het afhalen van een geneesmiddel bij de apotheek. 'De SZF-verzekerde hoeft dus helemaal niet te betalen bij het afhalen van geneesmiddelen bij de apotheek', benadrukt Kromodihardjo.

Ook met de verdubbeling van zijn portefeuille tot ruim 350.000 verzekerden, onderverdeeld in vier categorieën, is het SZF tot heden in staat de zorg aan de totale groep te garanderen. 'Aangezien de dienstverleners een aan de tijd aangepaste vergoeding vragen, is aanpassing van de premies noodzakelijk. Na vijf jaar is dit onlangs doorgevoerd voor de groep vrijwillig verzekerden. Een agendapunt van de gesprekken die wij gaan voeren met de regering is een premiecorrectie voor de verplicht verzekerden.'

De premiehoogte van de landsdienaren is in de afgelopen acht jaar nominaal niet noemenswaardig gestegen. Voor deze groep ontvangt het SZF per landsdienaar een gezinspremie, gelijk aan 9% van de loonsom. Hiervan wordt 4% ingehouden op de bezoldiging van de landsdienaar, ongeacht de grootte van het gezin, terwijl 5% door de Staat wordt betaald.

Ook de aanpassing van de premiehoogte van de nieuwe groepen verzekerden – BaZo en BZV – zal onderwerp van gesprek met de regering worden. Immers, het SZF heeft deze groepen in de tweede helft van 2016 overgenomen met de premiehoogte die in 2013 is vastgesteld.

Voor Kromodihardjo is een gegarandeerde kwalitatieve zorg voor al zijn verzekerden topprioriteit. 'Het SZF tracht tevens een lans te breken voor de gepensioneerde ambtenaren. De ziektekostenverzekering wordt tot nu toe voor alle gepensioneerden en onderstand-genietenden, met uitzondering van de gepensioneerde ambtenaren, voor 100% gefinancierd door de overheid. Op het pensioen van gepensioneerde ambtenaren wordt echter 4% ingehouden voor hun ziektekostenverzekering. Dit acht het SZF niet correct.'

Bij het vaststellen van de voorwaarden voor de continuering van de verzekeringen van de 60+ verzekerden heeft het SZF dan ook geadviseerd om alleen de seniore on- en minvermogenden in aanmerking te doen komen voor een BaZo-kaart. 'Wij zijn van mening dat ondernemers en bedrijfseigenaren die ouder zijn dan 60 jaar in staat zijn zelf hun verzekering te bekostigen. Ook voor gepensioneerde werknemers zou het bedrijf of de instantie waar men gedurende vaak lange jaren zijn krachten heeft gegeven, de verzekering moeten betalen.'

De BaZo-kaart wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken vooralsnog verstrekt aan iedereen in de leeftijdscategorieën 0 tot en met 16 jaar en 60 jaar en ouder. De BZV-kaart wordt op gezag van het ministerie van Sociale Zaken verstrekt aan de voormalige on- en minvermogenden in de leeftijdsgroep 17 tot en met 59 jaar.

0 comments:

Een reactie plaatsen