dinsdag 30 mei 2017

Opmerkelijke actie Breeveld (DOE): Open brief aan minister Miranda: Disi no kan!

Verontwaardiging over gang van zaken afgifte bouwvergunning hoek Koningstraat en Molenpad


'U staat bekend om uw daadkracht, en daar heb ik u bij aanpak van publieke werkzaamheden in zowel het district Para als Paramaribo vaker voor gecomplimenteerd. 'Wet en regelgeving staan voorop', heeft u herhaaldelijk, ook in de media benadrukt. Daar ben ik het 100% mee eens. Helaas, moet ik nu in de pen klimmen om u erop te wijzen dat in ieder geval in onderstaande kwestie, geen van beide bestuursprincipes die u huldigt, tot zijn recht gekomen zijn.

Onze DOE-fractie werd de vorige week door een burger, wonende aan de Koningstraat, benaderd met een klacht over bouwplannen door haar buurman. Er zou mogelijk een bouwvergunning verstrekt zijn voor het terrein (250m² - hoek Koningstraat en Molenpad) waarop reeds een twee verdiepingspand staat, dat ruim ⅔ van het perceel in beslag neemt, voor de bouw van nog een drie verdiepingspand, direct grenzend aan haar pand, met een oppervlakte van 80m². Aan de ander zijde van deze burger, die een doorsnee gezinswoning heeft, staat er ook een hoog pand.

Bij het proces rond de bouwplannen is buurtonderzoek uitgebleven. Op 28 maart 2017 heeft deze burger een bezwaarschrift op uw ministerie ingediend met verzoek tot wijziging van de vergunning. Helaas is er daarop nooit gereageerd. Van het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mocht zij mondeling vernemen dat de bouwwerkzaamheden zouden worden stopgezet. Bij herhaling werd meegedeeld dat betrokkene geen toestemming tot bouwen heeft. Vanaf 23 mei echter, begonnen de werkzaamheden opnieuw. Het woongenot van deze burger, een alleen wonende weduwe, werd na enkele decennia ernstig verstoord. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht liet telefonisch weten dat er geen gronden gevonden zijn om de bouw van dit kolossale pand tegen te houden.

Gisteren werd mij na enkele keren bellen door genoemde burger dringend gevraagd u te contacten, met het verzoek de bouwwerkzaamheden te stoppen. Zij had inmiddels een advocaat in de hand genomen en vond dat voordat men verder met bouwen ging de interventie van de rechter moest worden afgewacht. Door een overstuur geraakte burger, die mijns inziens aan de rand van een zenuwinstorting stond, werd bij mij aangedrongen u te bellen.

Dat heb ik als volksvertegenwoordiger om 12.50 uur ook gedaan. U beloofde mij het hoofd van de afdeling woning- en bouwtoezicht op te dragen medewerkers van uw ministerie naar genoemde plek te sturen. Ik stelde de burger gerust. Rond 14.15 uur kwam er weer een telefoontje, waarin zij mij meedeelde dat de truck met betonmortel van een gerenommeerd bedrijf was gearriveerd om met stortingswerkzaamheden te beginnen. Dringend werd opnieuw een beroep op mij gedaan dit te communiceren met u, heer minister. Heb ik ook per sms gedaan. Vanmorgen gaan de werkzaamheden door.

Minister, ik betreur deze gang van zaken. Burgers voelen zich hierdoor ernstig in de steek gelaten. Deze burger was niet tegen de bouwwerkzaamheden, maar stelde een aanpassing van het gebouw voor, waardoor een win-win resultaat kon worden bereikt. De buurman, bleef echter steevast bij zijn besluit en bood haar zelfs een airconditioner aan kennelijk in ruil voor medewerking tot realisatie van zijn plannen. Zij heeft het echter geweigerd. 

Er is dringend interventie van u in deze zaak nodig. 

Bovendien is het van belang dat wanneer burgers naar uw ministerie geschreven hebben, volgens regels van goed bestuur, er correct schriftelijk geantwoord dient te worden. 

Ik vraag u om urgent te handelen op basis van de twee principes die u huldigt en die door mij aan het begin van dit schrijven is aangehaald.

Hoogachtend,
Carl Breeveld Lid van De Nationale Assemblee'

0 comments:

Een reactie plaatsen