zondag 4 juni 2017

Ethische revolutie vereist filosofisch inzicht, want......wie nadenkt begrijpt alles


'Politieke krachtmetingen zijn gevangen in luidruchtig kinderlijk tellen van de opkomst bij kermisachtige massameetings'


De RK bisschop monseigneur Aloysius Zichem constateerde op 28 september 1999 dat Suriname een moreel probleem heeft. 'Er is een vertrouwenscrisis die het saamhorigheidsgevoel afzwakt', aldus de geestelijk leider, die sprak namens alle Kerken in Suriname bij het aanbieden van een rapport aan de toenmalige president Jules Wijdenbosch en Maraijke Djwalapersad, Assembleevoorzitster. 

Jongeren wordt niet geleerd om creatief te denken en assertief te handelen. Men praat in sjablonen elkaar klakkeloos en eindeloos na en denkt; 'morgen zal wel voor zichzelf zorgen'. Er is geen eerbied voor kennis en voor verdienstelijke medeburgers met de beste ideeën en prestaties. Aanstellers leiden constant de aandacht af. Het diep gewortelde disrespect voor wijsheid komt onder andere door ontbrekende kernwaarden in het onderwijs en de opvoeding van door migratie geradbraakte gezinnen, zonder- of met een gezinshoofd. Het onderlinge vertrouwen, dat je moet aanleren, lijkt verdampt te zijn. Men licht elkaar schaamteloos op en er is geen strijdmentaliteit om door het stof te gaan voor moeilijk haalbare doelen. Men kiest de kortste weg voor het snelle succes (Hit and run) en de materiële bevrediging voor de korte termijn. Neerkijken op arbeid en ambacht is schering en inslag.

De president heeft de armoede tot vijand verklaard en heeft dus veel vijanden. Velen in zijn kudde genieten van zijn onvoorspelbaarheid en beloftes, zoals drugsgebruikers genieten van beneveling en waanideeën. De symbooltaal van de president is nationaal entertainment geworden. Stilstand gecamoufleerd door populisme

Openlijk wordt het publieke debat vergiftigd naar een minimaal niveau op doodlopende sporen. Politieke krachtmetingen zijn gevangen in luidruchtig kinderlijk tellen van de opkomst bij kermisachtige massameetings.

De Amerikaanse president Donald Trump kan bij Surinaamse politici in de leer. Hij schatte het publiek tijdens zijn inauguratie - naar zijn ‘bescheiden’ mening de grootste opkomst in de Amerikaanse geschiedenis - geheel foutief in. De hightech journalistiek, sociale media, de gehele meekijkende mensheid was getuige van een naargeestige valse start met een hoge mate van eigendunk van de machtigste man ter wereld.

Populisme met veel peptalk slaat enorm aan bij narcistische regenten. Het biedt ondeugdelijke regeringen namelijk uitwegen om iedereen en alles aan het lijntje te houden. De politiek gaat allang niet meer over de kwaliteit van het leven in Suriname.

Bijna 50 jaar geleden beschreef ik de humoristische dorpspolitiek in mijn novelle I sa man (1970). Een NPS-vergadering in de jaren zestig, werd gefrustreerd door de oppositie, die een gevaarlijke wurgslang (aboma/anaconda) los liet op de vergaderplek. De menigte stoof uiteen en de vergadering ging niet door. Dit niveau van dorpspolitiek is bijna een halve eeuw later niet voorbijgestreefd. Heden werpt de politiek leider met zijn macht, wet- en regelgeving , zandhopen en allerlei kinderlijke barricades op om een volksbijeenkomst te verhinderen. In de tussentijd draait de wereld door. Het land wordt niet bestuurd en falend leiderschap leidt onvermijdelijk tot een desastreuze botsing of implosie op korte termijn.

Internationalisme
In 500 jaar koloniale geschiedenis van Suriname is het de bevolking verboden om bondgenootschappen met het buitenland aan te gaan. De kolonisator weet dat internationale contacten de emancipatie van de bevolking bevorderen en versnellen. De belangrijkste doelen in de postkoloniale fase moeten dus zijn gericht op het verwerven en opbouwen van een nieuw internationaal netwerk van allerlei bondgenootschappen. Voorts moet men vooruitzien naar ontwikkelingen in de toekomstige vraagzijde van de wereldmarkt; gestuwd door wetenschap en technologie. Onze universiteit en het onderwijs moeten meer dan ooit intern gekoppeld zijn aan het bedrijfsleven, arbeidsmarkt en de maatschappelijke veranderingen. De internationale verbindingen moet men zien in te richten als vitale levensaders voor onze economische en culturele groei. Via onze internationale bondgenootschappen kunnen wij ook meer zicht krijgen op de richting waarin de wereldmarkt zich beweegt.

Materiële welvaart is niet het grootste probleem van Suriname, vanwege overdaad aan voedsel, en de bereidheid van de bevolking in binnen – en buitenland om elkaar te ondersteunen in tijd van nood. Sociaal onderzoek bevestigt deze factor van noodhulp binnen de armoedebestrijding. De nieuwe grootstedelijke problematiek als gevolg van urbanisatie is mits goed aangepakt met 'smart solutions' beheersbaar. Immateriële waarden echter, zijn nu belangrijker geworden voor ons welzijn en welbevinden. We zijn op deze aardbol aangewezen op elkaar en streven universele waarden en normen na om internationaal te kunnen communiceren.

Het buitenland wordt door president Desi Bouterse ten onrechte beschouwd als een geheime vijandige kracht die het heeft gemunt op overname van Suriname. Onze geestelijke ontwikkeling, mentale weerstand - ons vertrouwen in elkaar - en een gezond patriottisme zijn onze bescherming. Aan welke universele waarden en normen moeten wij voldoen om internationaal serieus te worden genomen? De president, de ministersploeg en de parlementariërs als vertegenwoordigers van het volk zijn het visitekaartje van het land. Presidentiële immuniteit verwerven en behouden, mag geen doel op zich zijn, maar is in alle opzichten ondergeschikt aan de nationale Surinaamse belangen. Een persoon kan niet wat wij samen bereikt hebben, door onbekwaamheid of angst voor vervolging afbreken als alleenheerser.

Het energievraagstuk
Het energievraagstuk van de alsmaar groeiende mega-industrieën legt de olieafhankelijkheid van het welvarende westen bloot. Klimatologische veranderingen, zeespiegelstijging, reductie van de CO2 uitstoot, maar ook de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 veranderden de mindset in de wereld. Grensoverschrijdende criminaliteit veranderde de opsporing- en aanhouding- methoden in alle landen. Het internet en de digitalisering ICT, maakten van de wereld een global village. In Suriname werden gelijktijdig met grote veranderingen in de wereld politiek en economie rondom het ingaan van het nieuwe millennium verkeerde beslissingen genomen;
stopzetting aluminium smelterij (1999);
raffinaderij Staatsolie komt in handen van speculanten (vanaf 2010);
kapitaalvernietiging bij valse start ethanolproductie te Wageningen (Grassalco/Staatsolie) en de start van een raffinaderij.
De overrompelde vakbeweging waarschuwde, dat het een foute zaak is als machtspolitieke overwegingen (veranderingen in de raad van commissarissen in de partijpolitiek sfeer) de zakelijke rendementscriteria in het bedrijfsleven doorkruisen en domineren. Het winstgevende goed draaiende staatsbedrijf loopt dan het risico de duurzaamheid van de marktpositie van het bedrijf uit het oog te verliezen. Speculeren met de winsten van Staatsolie is een riskante bezigheid gebleken.

Exportproducten (grondstoffen) werden getroffen door de dalende bauxiet-goud- en olieprijs op wereldmarkt. Het aangekondigde einde van de bauxietsector is ook een Amerikaanse reactie op de peptalk van een regering die constant chanteert met berichten over wens tot opkoop van de stuwdam, vroegtijdig open breken van het contract met Alcoa/Pittsburg (gerommel met de MoU, Memorandum of Understanding), geruchten over mogelijke Chinese, Zwitserse en Franse vraag naar Surinaamse bauxiet. De regering onthield de bevolking de ware feiten die speelden en spelen rond het vertrek van de Alcoa - multinational, na 100 jaar trouwe dienst. De gewonnen hydro-elektrische energie wordt verkocht aan multinationals en de groei van de nationale consumptieve energiebehoefte, noodzaakt om remmend terug te vallen op de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen (olie).

Er is geen coherent energiebeleid in Suriname, investeringen in wetenschappelijk onderzoek ontbreken, waardoor een groot energietekort dreigt in de nabije toekomst. Berichten over klimatologische veranderingen en stijging van de zeespiegel in combinatie met de CO2 uitstoot discussie laten de verantwoordelijke bestuurders ogenschijnlijk koud. Het siert de voormalige directeur van de Suralco kenner van de metallurgische industrie ir. Henk Ramdin een van de eersten te zijn geweest die een schriftelijke poging waagde het energievraagstuk voor Suriname op de agenda te plaatsen. Hij deed in een vroeg stadium een aanbeveling op grond van studie van de internationale bauxietsector, om de energiewinning in Suriname te diversifiëren. Volgens deze ex-directeur Ramdin is het bauxietbedrijf sinds 2000 in zwaar weer komen te verkeren door o.a. slecht management, verspilling (dure auto’s en luxe van de staff). De Bauxietovereenkomst met de Suralco heeft ook het milieuvraagstuk in Suriname onderschat, waarschuwde reeds in de jaren zestig –een halve eeuw geleden- de briljante Ir. Dr. Van Blommenstein ontwerper van het Brokopondoproject (Afobaka stuwmeer). Vergoeding van de aangebrachte milieuschade door de Alcoa , zou van Surinaamse zijde een goed uitgangspunt zijn om de Alcoa positief te betrekken in de toekomst van de metallurgische sector in Suriname.

Toen president Barack Hussein Obama II (Honolulu, 4 augustus 1961), Amerikaans politicus en schrijver, op 20 januari 2009 (tot 2017) aantrad als 44e president van de VS benadrukte hij dat prioriteit nr. 1, zou zijn, reductie van de olieafhankelijkheid en diversifiëren van de Amerikaanse energiesector. Recent Amerikaans onderzoek in dit verband heeft de toekomst van kernenergie en kernfusie als schoonste energiebron in een ander daglicht geplaatst. Ook zijn de risico’s voor verwerking van radioactief afval sterk verminderd. Op grond van gewijzigd strategisch denken van zijn adviseurs onderschat president Trump ten onrechte het internationale milieuvraagstuk en draait alles dat Obama bereikt heeft uit rancune en grootheidswaan terug. Nu reeds wijst geavanceerd wetenschappelijk onderzoek in de VS uit, dat de (hybride) elektrische auto binnen tien jaar (sommige wetenschappers spreken zelfs van 8 jaar) de markt veroverd zal hebben.

Wij moeten in Suriname goed nadenken over onze nieuwe kansen en mogelijkheden in een nieuw tijdperk en sowieso af van onze nadelige oude positie als louter grondstoffenleverancier. Wetenschappelijke analyses van nieuwe technologische toepassingen en de toekomst van olie ( de brandstofcel/chemische splitsing), waterstofproductie op basis van grondstof aluminium, gebruik van uranium in Zuidoost Suriname, en verschuivingen op de wereldmarkt inzake onder andere voedseltechnologie, hebben de positie van Suriname reeds drastisch veranderd. Reeds de toenmalige Braziliaanse president Lula da Silva wees Suriname bij zijn korte bezoek in 2001 op onze mogelijke nieuwe rol als Zuid-Amerikaanse springplank voor de Braziliaanse economie (6e wereldeconomie) en het continent naar Europa (Nederland), VS, Azië.

Ethiek, moraal en falende kerken
Het grootste probleem in Suriname is niet de economie of de politiek, maar de Surinaamse mens, die nooit onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is geweest. We kennen elkaar onvoldoende en het Eurocentrisme heeft ons geleerd, dat we geen geschiedenis hebben.

Dr. Waldo Heilbron (2006): 'Het onderzoek naar het 'verzwegen verleden' heeft met handicaps te maken, waarvan wij ons gedeeltelijk bewust worden door vragen te stellen over de wijze waarop onze kennis vorm kreeg.'
In het onderwijs wordt bitter weinig gedaan met de precolumbiaanse geschiedenis. We moeten de indiaan (gemakshalve voor de leesbaarheid handhaaf ik de verouderde achterhaalde benaming) met spoed rehabiliteren. De indianen hebben nooit hun habitat afgestaan noch verkocht. De Europeanen waren door God gezonden om de heidenen van Zuid Amerika te bekeren. Surinamers hebben dit geschiedbeeld nooit gecorrigeerd.

De Kerken moeten uit hun klassieke rol van ouderwetse concurrerende zieltjeswinners stappen en de ethiek van ware broederschap, vrijheid en gelijkheid helpen grondvesten in Suriname. Zij hebben uit vrees voor verdere secularisatie zich afzijdig gehouden van de hervorming van de nieuwe Surinaamse maatschappij en burger. De ethiek in een onafhankelijke democratische rechtstaat Suriname, is het fundament van ontwikkeling van de maatschappij. Bouterse en zijn NDP houden het land Suriname achter door een primitieve interne machtsstrijd met de rug naar de buitenwereld. Zij vertalen hun macht - onder andere door oneigenlijk gebruik van de machtsmiddelen- als onvermijdelijkheid van hun politiek leiderschap. Zij zijn immers net als Bouterse door God gezonden. En de kerken staan kritiekloos aan de zijkant te luisteren naar de blasfemie van de president die een vluchteling geworden schijnt voor de nieuwe werkelijkheid van Suriname. De vanzelfsprekendheid van zijn etnomanie (manipuleren met etniciteit) en populistisch handelen vooronderstelt dat zijn volk niet zelfstandig kan denken en dat is wellicht helaas ook het geval. Hij heeft eigenlijk groot gelijk. Daarom richt hij zich niet tot het verstand , maar tot de onderbuik van zijn landgenoten, die alles begrijpen en de applausmachine in de automatische stand hebben gezet.

De filosofische wetenschap leert ons, dat als wij de president niet begrijpen, er tenminste is nagedacht over zijn functioneren; want wie niet nadenkt snapt alles.

Ludwich van Mulier, 
Nijmegen/Paramaribo, 
3 juni 2017

0 comments:

Een reactie plaatsen