woensdag 5 juli 2017

Abdoel (NDP) reikt regering suggesties aan om financieel tekort te financieren

'Oproep aan regering om financiering van de begroting zeker onder vergrootglas te plaatsen'


'Hoe denkt de regering een begroting van Srd 8.145,7 te realiseren indien de maximale middelen die de overheid dit jaar binnen kan halen Srd 5.394,94 miljoen bedragen? Hoe denkt de regering Srd 2.750,76 miljoen aan tekort te financieren?' Deze vragen werden gisteren gesteld door Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) tijdens de begrotingsbehandeling, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 5 juli 2017.

Door de gewijzigde Wet op Staatsschuld heeft de minister van Financiën beperkte ruimte om geld te lenen. Het Assembleelid vindt dat de ingediende begroting goed doorgesproken moet worden met de regering om te voorkomen dat de realisatie niet gehaald zal worden. Vorig jaar had de minister de mogelijkheid volgens de vigerende begroting tot 6,5% van het nominaal Bruto Binnenlands Product (BBP) te lenen.

'Het begrotingsjaar is echter afgesloten met een tekort van 5,6% en ik ben er zeker van dat de minister er niet aan toe is gekomen om gebruik te maken van de totale leenruimte van vorig jaar. Dit jaar geldt, indien de voortschrijding voortduurt, en we weten dat het voortduurt, de minister de mogelijkheid heeft om een begrotingstekort tot 5% van het nominaal BBP te lenen', stelde Abdoel.

In totaal heeft de minister volgens de voorziening die geschapen is in de Wet op Staatsschuld een mogelijkheid om tot een maximaal bedrag te lenen van Srd 1.463,44 miljoen.Abdoel benadrukte, dat er alleen geleend mag worden worden voor financiering van operationele kosten en programma’s. Het parlement bepaalt wat de leenruimte wordt. 'Voorzitter, het probleem is dat wij leningen als overheidsinkomsten boeken. Dit bedrag van Srd 3.035,7 miljoen is op de begroting ook als overheidsinkomsten opgebracht. 'Maar, de regering zal dit bedrag niet volledig kunnen lenen, omdat de voorziening in de Wet op Staatsschuld dat niet toelaat', benadrukte het NDP-fractielid.

Er is enorm veel aan leenruimte ingeboet na de devaluatie in 2015 van de koers van Srd 3,35 naar Srd 4,04 voor de Amerikaanse dollar, constateerde Abdoel. In 2016 had de regering amper leenruimte. De stijging van de Staatsschuld in 2017 is ook deels te wijten aan de verdere devaluatie van de koers van Srd 4,04 naar Srd 7,47 voor de Amerikaanse dollar. Het is niet zo, dat de regering ongecontroleerd mag lenen.

Abdoel gaf enkele mogelijkheden die de regering heeft om het bedrag van Srd 2.750,76 miljoen te financieren. De regering kan:
- nog altijd gebruik maken van artikel 3 lid 5 van de Wet op Staatsschuld, om bepaalde projecten gefinancierd te krijgen;
- gebruik maken van artikel 21 van de vigerende Bankwet, (welke op dit moment niet aan te raden is); - inkomsten verhogende maatregelen treffen;
- sterk gaan bezuinigen op de begroting en prioriteiten gaan vaststellen;
- anders gaan begroten door de begrotingsstructuur te wijzigen, waardoor alles wat niet door eigen middelen gefinancierd wordt of anders gezegd alles wat uit leningen gefinancierd wordt als kosten op te nemen op de begroting.

'Het voordeel hiervan zou dan zijn, dat wij precies weten welke beleidsmaatregel middels een lening wordt uitgevoerd en hoeveel die lening bedraagt. Het parlement zou dan goedkeuring daaraan kunnen verlenen. Het nadeel zou echter zijn dat het begrotingstekort enorm zou toenemen', stelde Abdoel.

Hij gaf ook als optie een combinatie van deze mogelijkheden.  'Mevrouw de voorzitter, de zaken die door mij zijn aangehaald, zijn fundamenteel van aard die wij als parlement zeker met de regering moeten doornemen. In het Ontwikkelingsplan is duidelijk aangegeven, dat we in het jaar 2015 een economische inkrimping hebben gehad van 2,7%. Dat was hoger dan men had gedacht en voor 2016 is in het Ontwikkelingsplan een projectie gemaakt van 10,4%. Ik denk dat de realisatie van de inkrimping van 2016 al binnen moet zijn en lager is dan 10,4%. In elk geval is er voor 2017 licht in de tunnel omdat verschillende instituten een lichte groei hebben geprognosticeerd. Volgens het Ontwikkelingsplan 0,2%, volgens de pessimistische benadering, 0,9 % volgens de baseline en 2,3% volgens de optimistische benadering.'

Abdoel betoogde, dat in geen geval de economische bedrijvigheid achteruit mag gaan. De overheidsbestedingen en overheidsinvestering mogen ook niet dusdanig inkrimpen waardoor de geprojecteerde groei in gevaar komt. 'Vandaar mijn oproep aan de regering om de financiering van de begroting zeker onder een vergrootglas te plaatsen en als zodanig te wijzigen waardoor deze in lijn wordt gebracht met de ontwikkelingsgebieden zoals die genoemd zijn in het Ontwikkelingsplan en de financiering ook vrijkomt.'

Als er geen veranderingen worden aangebracht, zal de realisatie van de begroting niet meer dan 66% zijn, volgens Abdoel.

De regering komt donderdag 13 juli aan het woord.

0 comments:

Een reactie plaatsen