dinsdag 25 juli 2017

Activiste Maisha Neus teleurgesteld in reactie SoZaVo op kindertehuizen-petitie

'Ministerie schuift verantwoordelijkheden van zich af'


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft gisteren geantwoord op de petitie die activiste Maisha Neus een maand geleden had ingediend naar aanleiding van de situatie bij kindertehuizen. De reactie van het ministerie stemt haar niet tot tevredenheid. 'Nee, ik ben niet tevreden, omdat ik vind dat ze verantwoordelijkheden van zich afschuiven', zegt ze vandaag, dinsdag 25 juli 2017, in de Ware Tijd.

Inmiddels heeft ze gereageerd naar het ministerie (zie onderaan).

Neus is vooral ontevreden, omdat ze vindt dat het ministerie geen concreet antwoord heeft gegeven op haar vraag waarom de instellingen niet op tijd hun subsidie krijgen. Ze heeft de schriftelijke reactie gisteren opgehaald. 

Het ministerie heeft in haar reactie (zie onderaan) een overzicht gepresenteerd van subsidieaanvragen over 2017 waaruit blijkt, dat tot nu toe 39 opvanginstellingen een aanvraag hebben ingediend. Daarvan zijn veertien aanvragen goedgekeurd. Van dertien instellingen zijn de stukken incompleet en moeten er extra stukken overgelegd worden. Vijf aanvragen zijn afgekeurd, omdat de tehuizen 'voldoende liquide middelen ter beschikking hebben'.

Neus vraagt zich af waarom het beschikken over liquide middelen een gegronde reden is voor de overheid 'om zich niet aan haar betalingsverplichting te houden'. Ze verwijst naar de wettelijke taak van de overheid om mede zorg te dragen voor het lenigen van de sociaal-maatschappelijke nood van de samenleving. 'Dit geeft aan dat de overheid verplicht is bij te dragen aan de zorg van de sociaal zwakkeren in opvanginstellingen middels haar subsidieplicht.' 

De resterende aanvragen zijn in behandeling bij het ministerie zelf en bij Financiën.


Reactie van Maisha Neus:

Paramaribo, 24-7-2017

Aan: De WND Directeur van Sociale Zaken Dhr. J Renfurm

Betreft: Reactie op kenmerk: HvW/SC/D1494/2017 refererend aan de petitie die ik op 23 juni 2017 heb aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Duurzaam voortbestaan van Kindertehuizen in Suriname

“De Sociale beschermingsprogramma’s en beleidsplannen zijn gericht op senioren burgers, personen met een beperking, kinderen en jeugdigen en lage inkomensgroepen en heeft als primair doel: Het waarborgen van de bescherming tegen gebrek aan werk-gerelateerde inkomen of tegen gebrekkige of onbetaalbare toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, educatie, onderdak, adequate voeding of emotionele en fysieke veiligheid.”

Als dit taken zijn van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting hoe kan het dan dat:
1. Subsidie die per kwartaal uitgekeerd moet worden aan de kindertehuizen nu maar 1 maal in de 1 of 2 jaren word uitgekeerd? Vooral gezien de kinderen naar school moeten, al maanden geen groente en fruit eten en hun water voorziening bijna was afgesloten door de SWM omdat er een achterstand was in de betaling vanaf Januari, tevens ook de laatste maand dat u Subsidie heeft uitgekeerd? 

“Om de duurzaamheid te garanderen is er in 2014 de wet Opvanginstellingen aangenomen in de DNA. Het doel van deze wet is:
1. Ordering van de sector
2. Bescherming van de doelgroepen in de opvanginstellingen

Belangrijke instituten die zijn opgenomen in de wet zijn de raden voor advies en de controle dienst. Tevens is in 2016 op het Ministerie van Sociale Zaken een Bureau Opvanginstellingen opgezet. De hoofdtaken van dit Bureau zijn: begeleiding, adviseren, monitoren en controle van alles aangaande opvanginstellingen. Enkele uitgevoerde zaken zijn:
1. Registratieplicht
2. Controledienst
3. Budget toegekend voor Subsidie
4. Kwaliteitstandaarden opgenomen in de wet
5. Maandelijks worden opvanginstellingen die het kenbaar maken middels een schrijven met voeding voor die doelgroep ondersteund naar vermogen van het Ministerie
6. Er is een overzicht gemaakt van instellingen die behoefte hebben aan personeel. Dit verzoek is in behandeling"
Dit zijn allemaal prima stappen die gerealiseerd zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

“Subsidie overzicht 2017:
1. 39 opvanginstellingen hebben een aanvraag ingediend voor subsidie
2. 14 aanvragen zijn goed gekeurd
3. 13 aanvragen zijn incompleet en moeten extra stukken worden overlegd
4. 5 aanvragen zijn afgekeurd omdat de tehuizen voldoende Liquide middelen ter beschikking hebben
5. 4 aanvragen zijn in behandeling bij Ministerie van Sociale Zaken
6. 3 aanvragen zijn in behandeling bij Ministerie van Financiën”

Indien de 13 afgewezen aanvragen de extra benodigde stukken indienen, word dit dan hen wel toegekend?
Als er per kwartaal dus 4 keer per jaar subsidie moet worden uitgekeerd waarom geschied dit nu maar 1 keer per jaar?
Waarom is beschikken over liquide middelen een gegronde reden voor de overheid om niet aan diens betaalverplichting te voldoen?
In de wet is namelijk aangegeven: dat De overheid mede zorg draagt voor het lenigen van de sociaal maatschappelijk nood uit de samenleving. Dit geeft aan dat ook de overheid verplicht is bij te dragen aan de zorg van de sociaal zwakkeren in opvanginstellingen middels de subsidieplicht.

Indien na onderzoek door de Controledienst is gebleken dat de middelen niet correct worden besteed aan de doelgroep waarom treft het Ministerie geen sancties zoals: beboeten, schorsen en eventueel sluiten dmv. verwijdering uit het Landelijk Register zoals is aangegeven in de wet?

Hoelang zijn de 4 aanvragen al in behandeling? Want er dient jaarlijks een begroting te worden gemaakt en ingediend te worden bij het Ministerie. We zijn inmiddels in de maand Juli. Wanneer kunnen deze tehuizen een reactie en of toezegging verwachten?

Wat houden de aanvragen die in behandeling zijn bij het Ministerie van Financiën in?
Zou u dit aub nader willen toelichten?
“Belangrijk is dat het gaat om particuliere instellingen. Het Ministerie kan alleen een controlerende taak hebben op particulieren. Derhalve kan het Ministerie niet bepalen wie de directeur of het bestuur van de opvanginstelling word. Dit is een aangelegenheid in de private sector”

Mijn excuus, maar dit is in tegenstrijd met de wet. Zie volgende Artikelen:
In artikel 2.2 a staat dat de kwaliteitsstandaarden betrekking hebben op: het aantal personeelsleden, de bekwaamheid en de geschiktheid van de Exploitant en het overig personeel.
In Artikel 3 Aanmelding en Registratie.
1. Degene die een opvanginstelling wenst te exploiteren dient zich aan te melden bij de Controledienst van de specifieke doelgroep. En zo de registratieprocedure te doorlopen
In Artikel 14 is aangegeven dat het verboden is om een Opvanginstelling te exploiteren zonder ingeschreven te zijn bij het Landelijk register van Opvanginstellingen. Welke inschrijving bekrachtigd is door de uitgegeven beschikking van de Minister.
In Artikel 15 is opgenomen de Bestuurlijke Boete waarbij de Minister degene die in strijd handelen met het verbod of de verplichtingen een boete op kan leggen van ten hoogte 25.000 SRD.
In Artikel 16 is opgenomen dat een opvanginstelling uit het Landelijk Register kan worden verwijderd indien de Exploitant de opvang instelling sluit, indien de Exploitant niet meer voldoet aan de kwaliteitstandaarden en indien de exploitant de aangewezen maatregelen door de Controle Dienst niet na komt.
In Artikel 6 lid 2 geeft aan dat de Minister een exploitant kan schorsen en deze buiten werking treed zolang er geen besluit is genomen door de President, tevens mogen hier dan geen kinderen gehuisvest worden.

Dit alles geeft mij aan dat alle Kindertehuizen of ze nou van de Staat zijn of van Particuliere instellingen, zich moeten registreren, zich onderwerpen aan controle en inspectie, inzage moeten geven in hun boekhouding om zo de kwaliteit van de zorg van de kwetsbare groep te waarborgen.

Dus indien een Instelling malafide is of commerciële doeleinden er op na oud kan de Minister de Exploitant beboeten, schorsen en doen sluiten.
Dit om zo de kinderen te beschermen, iets wat ook de hoofdomschrijving is van de taak van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Ik heb geen probleem met controle, transparantie en aansprakelijkheid om zo zeker te zijn dat de subsidiegelden correct worden besteed aan de kwetsbare groep in de opvanginstellingen. Echter als het Ministerie aangeeft dat Controle, Kwaliteit, Bescherming en Ordening diens hoofdtaken zijn, kan ik mij niet terug vinden in de wijze waarop het Ministerie zich ontdoet aan diens plicht om tijdig en per kwartaal de subsidie uit te keren aan deze opvanginstellingen. Het is uw plicht, houd u zich er ook aan!!!!

Ik hoop spoedig een reactie van u te mogen ontvangen hieromtrent.
Met vriendelijke groet,

Maisha E. Neus

0 comments:

Een reactie plaatsen