maandag 10 juli 2017

Verklaring gezamenlijke oppositie inzake naleving Grondwet en andere wettelijke regelingen

VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur hebben met afschuw en afkeuring kennisgenomen van uitspraken Bouterse 

'Oppositie roept regering op om de moeizaam verworven (grond) rechten en de rechtsstaat te eerbiedigen'


'De oppositie partijen in de De Nationale Assemblee (VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur) hebben met afschuw en afkeuring kennisgenomen van de uitspraken van de president van Suriname, dat hij het vertrouwen in de Procureur Generaal (PG) heeft opgezegd. Met deze stap komt de president aan het fundament van de Rechtsstaat, waar de Rechtelijke Macht en Openbaar Ministerie (OM) vrij en onafhankelijk moeten kunnen werken. 

De oppositie vindt dit onaanvaardbaar en zal zich in samenspraak met alle politieke- en maatschappelijke organisaties verzetten tegen deze aantasting van de onafhankelijkheid van OM en Rechterlijke Macht. 

Partijen roepen de regering op het pad van confrontatie te verlaten en de vermeende vertrouwens crisis via dialoog op te lossen. Een onpartijdige en onafhankelijke Rechterlijke Macht is een element voor de Rechtsstaat en geeft rechtszekerheid aan de burgers en instituten. Om onder andere de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de leden en plaatsvervangende leden van het Hof van Justitie en de Procureur-Generaal, te waarborgen worden zij voor het leven benoemd. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het vertrouwen in de rechtsstaat komen ernstig in gevaar, wanneer de regering bevoegd zou zijn om de rechters en de Procureur-Generaal te ontslaan. 

Onze Grondwet (artikel 142) geeft limitatief, duidelijk en helder aan, op welke gronden de rechters en de Procureur-Generaal ontslagen kunnen worden. Die zijn, op eigen verzoek of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook de scheiding der machten is duidelijk vastgesteld in onze Grondwet. De trias politica (de scheiding der machten) is een belangrijk principe van de democratische staatsinrichting. Onze Grondwet kent een wetgevende macht (artikel 70 e.a.) die wetten vaststelt, een uitvoerende macht (artikel 99 e.a.) die het bestuur van de staat uitoefent en een rechterlijke macht (artikel 133 e.a.) die belast is met de rechtspraak. 

In een rechtsstaat zijn de wetgevende macht, de regering en de overige staatsorganen verplicht zich te houden aan de wettelijke regelingen. Hierover waakt de rechterlijke macht. De regering is bij uitstek het orgaan, dat alles in het werk moet stellen zodat de rechterlijke macht haar werkzaamheden onbevreesd, vrijelijk en onafhankelijk kan uitoefenen. Dat burgers uitputtend gebruik kunnen maken van hun (grond)rechten. 

De regering is onbevoegd om druk uit te oefenen op de rechterlijke macht en rechten van de burgers in strijd met de wet te beperken. Onze Grondwet (artikel 131) verbiedt eveneens 'elke inmenging inzake opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig'. De Grondwet is heel duidelijk. Het gaat om elke inmenging, de Grondwet geeft geen uitzonderingen. Met deze bepaling wordt duidelijk aangegeven, dat de rechterlijke macht zonder enige beïnvloeding een gaand rechtsproces moet kunnen beoordelen en daarover kunnen beslissen. 

De oppositie roept derhalve eenieder en in het bijzonder de regering op, allereerst om de moeizaam verworven (grond) rechten en de rechtsstaat te eerbiedigen, en bovenal te verdedigen. Ten tweede om het recht op zijn beloop te laten, ook in het 8 decemberproces. De Grondwet en andere wettelijke regelingen bieden voldoende mogelijkheden in deze. 

De republiek Suriname heeft ook verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke rechten en het Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens, in relatie tot een eerlijk rechtsproces. 

Tot slot hebben wij als natie gezamenlijk de plicht om de Grondwet en verdragen te eerbiedigen, de rechtsstaat en onafhankelijke rechterlijke macht te waarborgen en te koesteren, in het belang van een leefbare rechtsorde en hebben alle vertrouwen in de rechterlijke macht.'

0 comments:

Een reactie plaatsen