woensdag 26 juli 2017

Jogi (VHP) vraagt in brief aan president Bouterse salaris van Eugene van der San te herzien

'Het toekennen van ministerssalaris met bijbehorende emolumenten riekt naar corruptie'


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vraagt vandaag, woensdag 26 juli 2017, in een brief aan president Desi Bouterse (zie hierna) om het loon van Eugene van der San, directeur van het Kabinet van de President, te herzien. Hij vindt, dat Van der San geen ministerssalaris en de daarbij behorende emolumenten kan ontvangen. 

'Excellentie, 

Met verbazing heb ik in mijn hoedanigheid als Assembleelid kennis genomen van Uw besluit de heer E. Van Der San die amper 66 (zes en zestig) dagen minister van Justitie en Politie is geweest van de Republiek Suriname om bij arbeidsovereenkomst aan te nemen. De hier genoemde Resolutie is gedateerd 10 juli 2017 en genummerd PB 29/2017 

De verbazing is om de volgende redenen:

a. In de Resolutie is om geen enkele wijze aangegeven voor welke periode de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Een slordigheid die niet mag bestaan in een bestuurlijk bescheid van zulk een hoog niveau; 
b. In de overwegingen wordt een functie genoemd namelijk de Directeur van het Kabinet. Deze functie is een bestaande functie en is beschreven, alsmede is aan deze functie ook een tegenprestatie in de vorm van loon vastgelegd; 
c. In het besluit wordt aan de heer Van Der San een honorarium toegekend en geen loon, weshalve er kennelijk ook geen gezagsverhouding bestaat, immers honoraria wordt uitbetaald in relaties die gekenmerkt worden als overeenkomsten voor enkele diensten (b.v. de arts of de notaris die ontvangen een honoraria); 
d. Bovendien is bedoelde functie een ondergeschikte functie aan een hiërarchische meerdere en bestaat er een gezagsverhouding weshalve het besluit in bedoelde Resolutie van geen waarde is; 
e. Voorts nu er sprake is van een bestaande functie en de daaraan gekoppelde loon kan slechts na wijziging van dat besluit aan die functie een ander loon worden toegekend; 
f. Het gelijkstellen van het loon van de heer Van Der San, als directeur van het Kabinet van de President die een bestaande functie is, met dat van een minister, zal precedenten scheppen, immers een opvolger van de heer Van Der San zal ook niet minder mogen verdienen met alle juridische consequenties. Bovendien moge onder Uw aandacht worden gebracht, dat de Directeur van het Kabinet qua zwaarte niet hetzelfde is als dat van een minister; 
g. Het ambt van de minister is afgeleid van de Grondwet, terwijl de functie van de Directeur van het Kabinet een administratief bestuurlijke functie is; 
h. Het toekennen van een ministerssalaris met bijbehorende emolumenten en alles wat daarmee samenhangt zoals in de Resolutie aangegeven riekt naar corruptie; 
i. U hebt bij Uw aantreden als President van de Republiek van Suriname in augustus 2010 plechtig beloofd kruistocht te voeren tegen corruptie. 

Op grond van al het voorgaande kunt U niet besluiten de heer Van Der San gelijkelijk te honoreren als de ministers. Bovendien worden alle emolumenten en voorzieningen eveneens aan het toegekend. 

Op grond van al het voorgaande vraag ik U, Uw besluit zoals eerder genoemd te herzien en de heer Van Der San een loon toe te kennen behorende bij de functie die hij zal vervullen. 

Rekenend op medewerking Uwerzijds. 

Hoogachtend, 
M. Jogi 
Lid D.N.A.'

0 comments:

Een reactie plaatsen