donderdag 13 juli 2017

NDP: 'De rechterlijke macht kan geen Grondwet- en wetsartikelen opzij schuiven'

'Vele van de actoren, die hebben gereageerd dienen slechts een politiek doel van stemmingmakerij' 


'De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft kennis genomen van de verschillende verklaringen die uitgegeven zijn door verscheidene actoren in de samenleving. Dit in verband met de perikelen rond het Openbaar Ministerie in casu de procureur-generaal, ter zake het niet richtig uitvoeren van het grondwettelijk bevel dat werd gegeven door de regering van de republiek Suriname met betrekking tot het 8 decemberproces. 

De NDP is de mening toegedaan dat indachtig de beginselen van recht en wet, het nimmer zo kan zijn dat de rechterlijke macht op de stoel van de wetgever of de uitvoerende macht gaat zitten en zelf bepaalt welke wetten zij wel en niet van toepassing verklaren. Indachtig de leer van de trias politica dient de rechterlijke macht zich te houden aan de wetten van het land en aan internationale verdragen, die door de Staat Suriname zijn geratificeerd. 

Volgens artikel 80 van de Grondwet zijn de wetten onschendbaar, hetgeen wil zeggen dat niemand aan de wetten mag komen. De wetten zijn zoals ze zijn. De rechterlijke macht kan geen Grondwet- en wetsartikelen opzij schuiven. Slechts het nog in te stellen Constitutioneel Hof kan de wetten toetsen aan de grondwet. 

Het Grondwetsartikel 131, lid 3 waarin inmenging in lopende strafzaken verboden is, dient in samenhang gelezen te worden met artikel 72, lid g dat zegt dat amnestie verlening wel mogelijk is en blijft en wel bij wet, zodat nimmer sprake kan zijn van inmenging in een lopende strafzaak. Hetzelfde principe geldt bij de toepassing van het grondwetsartikel 148, dat wil zeggen dat artikel 131, lid 3 ook in samenhang met het Grondwetsartikel 148 moet worden beschouwd. Artikel 148 houdt een Grondwettelijk bevel in van de regering aan de procureur-generaal in zaken verband houdende met de staatsveiligheid. Indachtig de staatsveiligheid zullen er meer wettelijke mogelijkheden zijn die de regering in staat stellen om het met artikel 148 beoogd resultaat wel te bereiken, één en ander steeds in ’s landsbelang.

De NDP is voorts van oordeel dat het opzeggen van het vertrouwen in de procureur-generaal moet worden bezien tegen de achtergrond van de bescherming van het landsbelang dat prioriteit geniet boven elk ander belang van verschillende belanghebbenden (directe en indirecte) en actoren. 

Het blijkt dat vele van de actoren, die hebben gereageerd slechts een politiek doel dienen van stemmingmakerij, in casu de president in een kwaad daglicht te willen stellen. 

De NDP heeft ook kennis genomen van de inzichten van religieuze organisaties en organisaties die geen politiek doel dienen met hun commentaar en is ingenomen met het feit dat de president van de republiek Suriname zich enorme inspanningen heeft getroost in de afgelopen dagen om inzichten en contra inzichten naast elkaar te leggen. 

De NDP kan zich vinden in deze democratische werkwijze van de President om als gevolg van de gevoerde maatschappelijke discussies, indachtig het hoger staatsbelang, de ontstane situatie rondom het gegeven bevel van Grondwetsartikel 148 en het uitblijven van de beoogde effecten hiervan, aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

De NDP verzekert de samenleving en haar achterban dat zij zich samen met haar voorzitter, tevens president van de republiek Suriname, onverkort zal blijven inzetten voor de rechtstaat, de rechtsbescherming en de staatsveiligheid.' 

0 comments:

Een reactie plaatsen