maandag 3 juli 2017

Per 1 juli 2017 'Aanwijzing afpakken' en 'Aanwijzing Relationeel Geweld' van kracht op Curaçao

Regels voor strafrechtelijk afpakken door OM financiële opbrengsten uit criminele activiteiten

Relationeel geweld is een van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie in 2017 - OM ziet graag dat Slachtofferhulp spoedig zijn vorm krijgt op Sint Maarten


Per 1 juli 2017 is de 'Aanwijzing afpakken' (zie hieronder) van kracht. Deze aanwijzing stelt regels voor het strafrechtelijk afpakken door het Openbaar Ministerie (OM) van financiële opbrengsten uit criminele activiteiten. De aanwijzing gaat in op de instrumenten die het OM daarbij ter beschikking staan en is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Bij het hanteren van het strafrechtelijk instrumentarium is de regulier rechtsbescherming uitgangspunt. Dit is vandaag, maandag 3 juli 2017,door het OM bekendgemaakt.

De strafrechtelijke (afpak)bevoegdheden kunnen alleen worden ingezet indien er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit gepleegd door een verdachte in de zin van het Wetboek van Strafvordering, waarbij de wettelijke bepalingen omtrent de eventuele betrokkenheid van de rechter van toepassing zijn.

Het betreft een aanwijzing in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het is de wens van de Procureur-Generaal dat het strafvorderingsbeleid in en tussen het OM Curaçao, OM Sint Maarten en OM BES voor zover mogelijk eenduidig is. Daarom is ervoor gekozen om één aanwijzing uit te vaardigen voor het gehele OM Carib.

De overheid staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving en kiest daarbij voor een brede en integrale aanpak van alle vormen van criminaliteit, misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude in de samenleving. Veel strafbare feiten worden gepleegd vanuit een winstoogmerk; het afpakken van crimineel vermogen is dan ook een waardevol middel in de bestrijding van criminaliteit. Uitgangspunt is dat de effectiviteit bepalend is bij de keuze voor een afpakmogelijkheid of een combinatie van afpakmogelijkheden.

Ketensamenwerking staat bij afpakken centraal. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, is hierbij cruciaal. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om crimineel vermogen af te pakken is een belangrijk onderdeel van deze aanpak van de overheid, maar zeker niet de enige. In verschillende landen binnen het Koninkrijk zijn daarom ook al integrale afpakteams actief.Per 1 juli 2017 is ook de nieuwe 'Aanwijzing Relationeel Geweld' (zie onderaan) van kracht binnen Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze richtlijn vervangt de 'richtlijn geweld binnen de relationele sfeer Curaçao' uit 2006 en de 'richtlijn huiselijk geweld en eergerelateerd geweld van het OM Nederland' (2010A010). Het betreft een richtlijn in de zin van artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Met de term 'relationeel geweld' wordt duidelijk gemaakt, dat het geweld niet alleen plaatsvindt binnen een huis. Het gaat namelijk om geweld dat door iemand binnen de familie- of amoureuze relatie van het slachtoffer is/wordt gepleegd, ongeacht de plaats waar het geweld wordt gepleegd.

Het doel van deze aanwijzing is dat er uniformiteit ontstaat en een effectiever en efficiënter optreden van politie en Openbaar Ministerie in reactie op relationeel geweld. Bij het bestrijden van relationeel geweld is het van groot belang om recidive te voorkomen. Hulpverlening aan dader en slachtoffer dienen in een zo vroeg mogelijke stadium te worden ingezet. Relationeel geweld is namelijk een van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie in 2017.

Geweld binnen de relationele sfeer is een probleem dat helaas op grote schaal voorkomt, maar veelal onzichtbaar blijft. Het Openbaar Ministerie wil deze kwetsbare groep slachtoffers beschermen.

Deze aanwijzing stelt regels over de opsporing en vervolging van relationeel geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor de invulling van lokale samenwerking tussen politie en Openbaar Ministerie en andere partners zoals de reclassering op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het OM realiseert zich dat de aanwijzing op Sint Maarten in eerste instantie beperkte inzetbaarheid heeft, omdat de slachtofferhulp in oprichting is. Om die reden ziet het Openbaar Ministerie graag dat Slachtofferhulp spoedig zijn vorm krijgt op Sint Maarten en werkt daar graag aan mee.

0 comments:

Een reactie plaatsen