woensdag 12 juli 2017

'President Bouterse zet procureur-generaal onder druk om zijn ontslag in te dienen'

'De rechtsstaat Suriname wordt in gevaar gebracht door de huidige regering'

Verklaring van Werknemersorganisatie bij het Openbaar Ministerie (WOM)


'Suriname is een rechtsstaat en de belangrijkste kenmerken hiervan zijn dat burgers gegarandeerd zijn van stabiele instituten die de democratie, de grondrechten, de scheiding der machten (trias politica) en de onafhankelijke rechtspraak moeten garanderen. Nog een kenmerk is, dat de burger erop moet kunnen rekenen dat elk handelen van de regering een basis heeft in de wet, het legaliteitsbeginsel. 

Met de recente uitspraken van de president van Suriname afgelopen 8 juli 2017 te Para, stelt de WOM in navolging van diverse andere instituten en organisaties in het land, dat president Bouterse de procureur-generaal (pg) onder druk zet om zijn ontslag in te dienen. Dit, omdat de regering het niet eens is met de werkwijze van het Openbaar Ministerie (OM) in het 8 decemberstrafproces waarvan de persoon van Desiré Bouterse de hoofdverdachte is. 

Met deze verregaande publieke uitspraken van de president stellen wij vast, dat de rechtsstaat Suriname in gevaar wordt gebracht door de huidige regering. Dit stellen wij, omdat onder andere trias politica, één van de kenmerken van een rechtsstaat, veronderstelt dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht in een land bij verschillende instellingen moeten. 

Met de zeer suggestieve uitspraken van de president kan met stelligheid worden vastgesteld, dat een poging wordt gewaagd de rechtsstaat Suriname te ondermijnen. Immers het doel van de rechtsstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burgers en instituten niet zomaar beperken. Suriname is geen politiestaat dus er is geen ruimte voor willekeur. 

Wij eisen daarom van de regering, dat zij het pad van intimidatie aan het adres van het OM ic de pg als hoofd van het OM verlaat, omdat wij noch in een politie- noch in een totalitaire staat wensen te leven in Suriname. 

Wij zullen niet schromen alle ons ten diensten staande legale middelen te gebruiken om te strijden voor behoud van de rechtsstaat Suriname. 

Wij vragen de president als hoofd van de regering daarom om iedere vorm van inmenging in de onafhankelijke rechtspraak die aan de Rechterlijke Macht is toebedeeld per onmiddellijk te staken en de grondwet van Suriname te eerbiedigen. 

Artikel 142 van de Grondwet van Suriname is ons inzien vrij duidelijk waar het ontslag van de pg betreft. 

Wij roepen daarom ook alle strijdmakkers en kameraden binnen de vakbeweging op om zich solidair te verklaren met het standpunt van de WOM en gaan over tot de orde van de dag. 

Werknemersorganisatie bij het Openbaar Ministerie (WOM)'

0 comments:

Een reactie plaatsen