zondag 23 juli 2017

'Schandelijk dat BvL/ALS en leden weigeren verantwoordelijkheid te dragen voor resultaat van hun handelen'

'We moeten ons afvragen of in voorkomende gevallen het stakingsmiddel niet als ultiem wapen ingezet moet worden'


Het schooljaar zit er zowat op en de resultaten van onze examenkandidaten zijn binnen. Met een bloedend hart mochten wij als samenleving getuige zijn van de behaalde resultaten van het schooljaar 2016/2017. Veel jonge Surinamers die zich hebben ingezet voor hun toekomst en hun dromen hebben zien schieten dit jaar. Ouders zijn boos en verwachten dat iemand verantwoordelijk wordt gesteld en terecht. 

Velen in onze samenleving schudden het van zich af door te stellen dat het aan de studenten zelf heeft gelegen. Wij willen best wel geloven dat er een kern van waarheid in deze bewering zit, maar weigeren te accepteren dat de hele groep van niet geslaagden, zich hieraan schuldig heeft gemaakt.

Intussen wordt vanuit alle kanten vanuit onze samenleving allerlei beschuldigingen geuit en worden groepen verantwoordelijk gesteld. De vraag die wij stellen is, wie is werkelijk verantwoordelijk voor de situatie waarin wij nu verkeren met onze jongeren?

Het hele schooljaar door is de samenleving in de ban geweest van de acties gevoerd door de ALS/BvL en hun leden. En wij hebben gemerkt dat deze bonden steeds weer hun leden op straat hadden op de meest cruciale momenten in het schooljaar: vlak vóór of tijdens repetitieweken en/of examenronden. Ouders die heel actief met hun kinderen bezig zijn geweest, zullen weten hoe zwaar hun kinderen het mentaal hebben gehad in deze perioden. Sommige ouders moesten noodgedwongen zelf extra onkosten maken voor bijlessen voor hun kind. De inzet van deze ouders om de achterstanden in te halen is prijzenswaardig. Toch kan niet verwacht worden dat het binnen relatief korte tijd inhalen van leerstof, in combinatie met het opnemen van de reguliere leerstof, voor alle studenten gladjes verloopt. Niet alle studenten kunnen de cumulatie van leerstof in dezelfde mate en tijdspanne verwerken, met helaas als gevolg, slechte eindscores. In die zin hebben de onderwijsstakingen in de afgelopen periode wel degelijk een invloed gehad op de examenresultaten.

Wij willen in dit bericht de discussie niet richten op als de stakingen überhaupt wel nodig waren of niet, maar stellen wel de vraag als ze wel op deze, voor de studenten, cruciale momenten nodig waren.

En toch moeten we ons ook afvragen of in voorkomende gevallen het stakingsmiddel niet als ultiem wapen ingezet moet worden.

Het ministerie van Onderwijs heeft op verschillende momenten getracht deze tegenvallende resultaten te voorkomen. Zo kwam het ministerie met de oproep om de schoolvakanties in te korten, zodat de studenten de verloren uren konden inhalen en zodoende wel de ruimte hadden om enige onduidelijkheden in de leerstof samen met hun leerkrachten door te nemen. Hieraan heeft de bond geen gevolg gegeven en zijn de studenten dus die uren kwijtgeraakt.

Ook heeft de regering, ondanks de schaarse financiële middelen in tijd van crisis, een forse financiële herwaardering aan de leerkrachten toegezegd en daadwerkelijk ook toegekend. Ervan uitgaande dat met gemotiveerde leerkrachten het beste resultaat kan worden bereikt. Het is schandelijk te noemen dat de BvL/ALS en hun leden nu weigeren de verantwoordelijkheid te dragen voor het resultaat van hun handelen. Dit terwijl herhaaldelijk vanuit de gemeenschap werd aangegeven dat de studenten het slachtoffer zouden worden en men dit toentertijd niet als een belangrijk argument beschouwde. Wij vinden het ontzettend jammer dat dit de norm aan het worden is in het handelen van de voorzitter van de BvL/ALS.

De BvL/ALS op hun beurt geven te kennen dat het niet aan hun heeft gelegen, maar aan de inzet en motivatie van de leerlingen zelf. Als wij de resultaten van scholen waar de leerkrachten wel hebben gestaakt plaatsen naast die van een school waar de leerkrachten niet hebben gestaakt, is er een opmerkelijk groot verschil te constateren in het percentage geslaagde leerlingen.

Willen de BvL/ALS ons als gemeenschap doen geloven dat de leerlingen op de scholen waar hun leden les geven minder intelligent en minder vatbaar zijn voor de leerstof? Is dat wat wij als gemeenschap moeten begrijpen uit de reactie van de BvL/ALS?

Het is jammer dat groeperingen die consequent de BvL/ALS hebben ondersteund in acties voeren tegen de huidige regering, weigeren hun verantwoordelijkheid te dragen en de brutaliteit aan de dag leggen om ouders en leerlingen het verwijt te maken dat zij zich niet optimaal hebben ingezet. Dezen zijn de ware boosdoeners!

Drs. Rossellie Cotino MSc. 
DNA-lid NDP 
Voorzitter vaste commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

0 comments:

Een reactie plaatsen