maandag 10 juli 2017

SPA en DA’91 eisen, dat NDP-voorzitter afstand doet van functie van president

'Met de zeer intimiderende uitspraken van Bouterse kan met stelligheid worden vastgesteld, dat poging wordt gewaagd rechtsstaat Suriname te ondermijnen'


'DA’91 en SPA spreken hun ernstige en diepe afkeuring uit over de intimiderende uitspraken gedaan richting ons Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht door de voorzitter van de NDP, hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, en die momenteel de functie van president van de republiek Suriname bekleedt. 

Met de recente uitspraken van Desi Bouterse op 8 juli 2017 te Para, concluderen SPA en DA’91 dat de voorzitter van de NDP, misbruik makend van zijn huidige functie als president, de Procureur-Generaal (PG) middels intimidatie onder druk zet om de laatste ertoe te bewegen zijn ontslag in te dienen. Deze ongeoorloofde en ongrondwettelijke handeling vloeit slechts voort uit de onvrede dat het Openbaar Ministerie al zijn taken conform de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de Grondwet heeft uitgevoerd, met als gevolg dat de vele ondermijningspogingen van de rechtsstaat ter bescherming van de persoon Bouterse schipbreuk hebben geleden. 

In het 8 decemberstrafproces is de persoon Desiré Bouterse de hoofdverdachte. Desi Bouterse beoogt met deze uitspraken gedaan vanuit zijn politiek podium de rechtsstaat Suriname wederom in gevaar te brengen. 

DA’91 en SPA concluderen wederom dat de huidige regering onder leiding van deze president geen ondersteuners zijn van de rechtsstaat noch van de trias politica, pijlers voor democratie en rechtszekerheid van elke burger in ons land. 

Met de zeer intimiderende uitspraken van de huidige president kan met stelligheid worden vastgesteld dat een poging wordt gewaagd de rechtsstaat Suriname te ondermijnen, teneinde straffeloosheid voor zijn handelen te institutionaliseren. Dit is niet in het belang van de rust, vrede en veiligheid van onze samenleving. 

DA’91 en SPA roepen de regering op de heer Desi Bouterse, momenteel President van ons land, ertoe te bewegen dit pad van intimidatie te verlaten. 

Voorts constateren wij andermaal dat de heer Desi Bouterse niet geschikt is om het ambt van president van ons land verder in te vullen. Dit op basis van de volgende feiten: 
• Deze president een dusdanig wanbeleid voert met als resultaat schromelijke armoede en decadentie in de samenleving op het vlak van waarden, normen en ethiek; 
• De publieke uitspraken van de regeringsleider afgelopen zaterdag 08 juli 2017 te Para blijk geven van een zeer emotionele en persoonlijke betrokkenheid bij een rechtszaak die het objectief beoordelingsvermogen ernstig belemmeren; 
• Inmenging in de onafhankelijke rechtspraak die aan de Rechterlijke Macht is toebedeeld; 
• Het flagrant negeren van artikel 142 van de Grondwet van Suriname, welke aangeeft dat het niet mogelijk is voor de regering om de PG te ontslaan; 
• De wens en behoefte om met vertrapping van wet en recht personen of instituten te belemmeren hun werk naar eer en geweten te doen, als de uitkomsten daarvan mogelijk in het nadeel zijn van de persoon Desi Bouterse. 

De huidige president wil alle instituten van de Staat ten dienste stellen van zijn persoonlijk belang. SPA en DA’91 eisen dat de voorzitter van de NDP, hoofdverdachte in het 8 decemberproces afstand doet van de functie van president van de Republiek Suriname in het belang van de totale Surinaamse samenleving. 

Wij roepen ook alle burgers van ons land, alle maatschappelijke groeperingen op onbevreesd de verdediging en strijd voor behoud van onze rechtsstaat en eerbiediging van onze grondwet actief te ondersteunen. Onze toekomst is ons aller verantwoordelijkheid! 

Angelic del Castilho, 
voorzitter DA’91
Guno Castelen, 
voorzitter SPA'

0 comments:

Een reactie plaatsen