donderdag 31 augustus 2017

'Fraude-rapport Openbare Werken 2006-2010 moet doorstart krijgen'

'Het is voor ons de hoogste tijd om de achteruitkijkspiegel achter ons te laten'


Naar aanleiding van de recente discussies in DNA (De Nationale Assemblee) in verband met het uitgebrachte fraude-rapport Openbare Werken (OW) 2006-2010 wens ik het navolgende op te merken. 

Na afstemming met president Bouterse heb ik als voorzitter van de vaste commissie voor destijds OW, het rapport formeel aangeboden aan de voorzitter van DNA met het verzoek deze door te geleiden naar de minister van Justitie en Politie, die op zijn beurt het Openbaar Ministerie moest opdragen om een strafrechtelijk onderzoek in casu in te stellen. Die opdracht is ook gegeven, want daags daarna werd ik als indiener door politie De Nieuwe Grond uitgenodigd om enkele vragen te beantwoorden. Ik meen ook een proces verbaal getekend te hebben. Starnieuws heeft destijds hiervan melding gemaakt. Ik heb daarna niets gemerkt van een voortzetting van het onderzoek. 

Belangrijk is dus om te weten dat het onderzoek reeds is opgestart en dat er dus nu een doorstart moet komen. Het gaat in deze fraude-case inderdaad om Srd 119 miljoen die op slinkse en geraffineerde wijze door een network van ambtenaren en aannemers uit de geldbuidel van de samenleving is gejat. Destijds was dat omgerekend bijkans Euro 26 miljoen. 

Ofschoon ik besef dat dit een zeer ernstig delict is, kan ik toch meegaan met de zienswijze van NDP-fractieleider André Misiekaba, om na aanname van de Anti-Corruptiewet, te beginnen met een 'tabula rasa', een schone lei. 

Het is stoerdoenerij en blufpoker van delen van de oppositie die menen dat alle oude corruptie gevallen ook moeten worden onderzocht. Maar, in stilte hoopt men van harte dat de aanbeveling van Misiekaba door het college wordt overgenomen. Wie van de oppositie heeft nu graag dat doofpot-gevallen waaronder de Begro-Insulair affaire, de kerstkip affaire, de Ringweg affaire, de Surland-padie affaire, waarbij op mysterieuze wijze bijkans 350 ton geoogste padie van het bedrijfsterrein is verdwenen, weer uit de kast worden gehaald? 

Over en weer beschuldigingen naar elkaar toe slingeren zal ons geen millimeter vooruit helpen en zal onze samenleving verder polariseren. Het is voor ons de hoogste tijd om de achteruitkijk-spiegel achter ons te laten en om eensgezind en vastberaden te gaan arbeiden aan de verdere ontwikkeling van onze Republiek. 

Theo Vishnudatt 
(oud-Assembleelid)

0 comments:

Een reactie plaatsen