woensdag 9 augustus 2017

NPS ondersteunt de strijd van de inheemsen voor erkenning van hun grondenrechten

'Alle Surinamers moeten gelijkwaardig worden behandeld bij het toewijzen van grond'


Het bezit van grond is volgens de NPS een van de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen en om armoede te bestrijden. Tegen dit licht ondersteunt de partij de strijd van ook de Inheemsen voor erkenning van hun grondenrechten.

In het kader van de Dag der Inheemsen op 9 augustus stelt de NPS, dat continu gestreefd moet worden naar duurzame ontwikkeling van mensen. Dat heeft economische groei en verbetering van de sociaal-maatschappelijke leefomstandigheden tot gevolg. In haar ontwikkelingsvisie stelt de NPS dat Suriname een vredige natie is, waarin een ieder zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen. De NPS vindt dat aan alle Surinamers op elk maatschappelijk gebied gelijke ontwikkelingskansen geboden moeten worden. 

De collectieve uitgifte van grondtitels voor de traditionele grondgebieden verdient nu extra aandacht, zodat ook deze Surinamers zich verzekerd weten van een goed bestaan zonder vrees voor bezetting door derden. 

De NPS onderstreept dat grond met inbegrip van natuurlijke hulpbronnen belangrijke basisgegevens zijn bij het vaststellen van het ontwikkelingsbeleid van Suriname. Gezien de belangrijkheid van het toewijzen van grond aan met name de inheemsen, acht de partij het van belang dat binnen het beleid voor uitgifte van gemeenschapsbos en het concessie uitgifte beleid anno 2017 steeds rekening wordt gehouden met de rechten van deze doelgroep. Deze aanpassing moet erin resulteren, dat er een oplossing komt in het grondenrechtenvraagstuk zodat de bewoners van die gebieden in vrijheid economische activiteiten erop kunnen ontplooien. 

Daarnaast gaat het bij het toewijzen van de gronden aan deze doelgroep om het op waardige wijze beleven van hun cultuur. Volgens de NPS is het van belang, dat alle Surinamers gelijkwaardig worden behandeld bij het toewijzen van grond. De historische en traditionele rechten van de binnenlandbewoners moeten tegen die achtergrond gezien en uitgevoerd worden. Daarmee worden de onzekere rechtspositie en sociale onrechtvaardigheid van deze Surinamers weggewerkt. 

De NPS wenst aan de samenleving een mooie viering van de Dag der Inheemsen. 

Gregory Rusland 
Voorzitter

0 comments:

Een reactie plaatsen