dinsdag 22 augustus 2017

Zogenaamde 'Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van de NDP' valt mr. Hugo Essed aan

'In persbericht Diego García-Sayán zijn pertinente leugens verwerkt'

- 'Het verhaal van oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, snijdt op geen enkele wijze hout'
- Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van de NDP noemt Essed consequent 'het voormalige volksmilitie-lid' van de jaren tachtig


Wie nog twijfels had over de oorsprong van de 'informatie' die naar de speciale mensenrechten rapporteur Diego García-Sayán van de Verenigde Naties is verstuurd, is nu overtuigd uit welke hoek die informatie is doorgesluisd. 

Het verhaal van het voormalige volksmilitie-lid van de jaren tachtig, Hugo Essed (advocaat van de nabestaanden), is zeer duidelijk daarover namelijk wanneer hij het volgende stelt: "In de verklaring van de speciale rapporteur staat in niet mis te verstane woorden niets anders dan wat de 8 december nabestaanden sinds de aanname van de Amnestiewet 2012 herhaaldelijk hebben gesteld, namelijk dat DNA en de regering Bouterse zich in strijd met verdragen en de Grondwet, inmengen in het 8 decembermoorden strafproces, enkel en alleen om de hoofdverdachte te vrijwaren van vervolging en zo nodig bestraffing.”

Wij hebben er hoegenaamd geen moeite mee als de nabestaanden bij een speciale rapporteur zijn gaan klagen. Het geeft juist aan dat we in een democratie leven en de rechtsstaatsgedachte overeind staat. Suriname is lid van de VN en onderwerpt zich uit dien hoofde en uit zijn eigen verantwoordelijkheid aan het Handvest van de VN.

Als lidstaat hebben we dan ook de plicht erop toe te zien dat geen enkele speciale rapporteur dan wel orgaan van de VN of van welke andere entiteit dan ook, de staat Suriname onheus bejegent danwel aan de grenzen van haar soevereiniteit komt. De procedures voor het onderzoeken van een klacht dan wel op eigen houtje verifiëren van bekomen informatie is schriftelijk vastgelegd en mag digitaal worden gelezen op de website van de United Nations Human Rights Office of the High Commissioner: In deze aangelegenheid waar de speciale rapporteur Sayan - die pas is aangesteld als speciale rapporteur bij de mensenrechten commissie - een persbericht uitbrengt waarin pertinente leugens zijn verwerkt en op basis daarvan de Staat Suriname en haar grondwettelijke en staatsrechtelijke organen, niet alleen worden besproken maar ook beklad, is in strijd met de procedure regels die de VN stelt aan het verifiëren van informatie bij al dan niet door derden ingediende klachten.

De special rapporteur is gehouden de bekomen informatie eerst te verifiëren en daartoe het land tegen wie geklaagd wordt de ruimte te bieden weerwoord te geven. Ook kan de rapporteur op uitnodiging van het land zelf een bezoek brengen aan het beklaagde land. Hoor- en wederhoor zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de grondslag voor fair play in elke procedure. Zeker ook de procedures van de VN. In deze aangelegenheid heeft de speciale rapporteur zonder op het weerwoord te wachten een persbericht de wereld ingestuurd waarin waardeoordelen worden gegeven en etiketten worden opgeplakt aan Suriname en Surinaamse staatsrechtelijke organen. Het handelen van deze speciale rapporteur zal daarom aan de international gemeenschap aan de kaak worden gesteld.

Het oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, stelt voorts net als de speciale rapporteur dat de President van de Republiek Suriname een rechtsproces tegen zich hebben lopen, hetgeen een pertinente onwaarheid is. Niet de President van de Republiek Suriname is verwikkeld in een proces maar de persoon D.D. Bouterse. De laatdunkendheid waarmee men over het ambt (het instituut) van de President, die overigens op een zeer democratische wijze is gekozen en wiens kandidatuur door alle partijen die in DNA zijn vertegenwoordigd dus ook de oppositie is ondersteund, praat geeft de inborst aan van degenen die pretenderen de bakermat te zijn van de rechtsstaatgedachte en democratie zouden hebben uitgevonden.

Voorts wordt door het oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, aangegeven dat de regering en DNA op 3 verschillende momenten hebben getracht zich ongeoorloofd/onwettig te mengen in het 8 december proces.

Laten we de 3 door hem genoemde momenten onder de loep nemen.

1. Verruiming van de Amnestiewet 
Gevoeglijk kan aan dhr. Essed worden meegegeven om de memorie van toelichting bij de wijziging goed tot zich te nemen. De amnestiewet is geen nieuwe wet doch een wet daterende uit 1992 waar aan groepen amnestie is verleend voor misdrijven gepleegd in een bepaald tijdsbestek. De Nationale Assemblee heeft, geheel binnen haar grondwettelijke bevoegdheden, de wet verruimd voor wat betreft de jaren die de wet beslaat om zodoende het discriminatoir karakter ervan, waarover al heel lang een duidelijke mening bestaat, op te heffen. Dat de wijziging niet kwam in 2007 (toen het proces op gang kwam) of daarvoor heeft te maken met de zienswijze van de meerderheid in de DNA. Dat is nou eenmaal de democratie eigen. De meerderheid bepaalt wie regeert en de meerderheid bepaalt welke wetten worden aangenomen. De hele discussie over het wel of niet van de wijziging van de amnestiewet van 1992, in 2012 is eigenlijk niet nodig. Het feit dat Bouterse in 2015 met overweldigende meerderheid is herkozen, geeft aan dat het volk staat achter de verruiming van de amnestiewet die het parlement heeft aangenomen. Had Bouterse in 2010 18.329 voorkeurstemmen behaald, in 2015 (na aanname van de gewijzigde amnestiewet), was hij goed voor 34.891 voorkeurstemmen, zijn politieke rivalen ver achter zich latend. Overigens is in het persbericht van de speciale rapporteur aangegeven dat de krijgsraad de amnestie wet in strijd met de grondwet heeft verklaard wat een grove leugen is en waarover Hugo Essed wijs genoeg geen uitspraak doet.

2. Het toepassen van artikel 148 van de Grondwet 
Dit artikel staat in de grondwet om in voorkomende gevallen de regering de gelegenheid te bieden in te grijpen in de vervolging in casu wanneer het belang van de staatsveiligheid in gevaar zou zijn. Het ligt aan des regeringsoordeel om vast te stellen of de staatsveiligheid in gevaar is en de regering heeft op basis van verkregen informatie gehandeld. En niet in de ruimte gehandeld doch krachtens de vigerende grondwet. Het is dus een grove vorm van misleiding om te zeggen dat er sprake is geweest van een ongeoorloofde of ongrondwettelijke inmenging. Het is een legitieme handeling van de regering gebaseerd op de Surinaamse grondwet. Het is de plicht van elke regering om de staatsveiligheid te waarborgen.

3. Bedreiging met ontslag van de PG 
Deze voorstelling van zaken is dusdanig misleidend, dat je je afvraagt of de nabestaanden niets meer te vertellen hebben. Het is namelijk een pertinente leugen dat de PG zou zijn bedreigd met ontslag. De resolutie waarbij het vertrouwen in de PG werd opgezegd, is overigens na wederhoor van de PG door dezelfde President Bouterse die volgens de speciale rapporteur Sayan en volgens de nabestaanden alles aan doet om het proces te traineren, ingetrokken. De regering had ook kunnen kiezen voor ontslag van de PG, doch heeft juist de resolutie ingetrokken evenzo heeft de PG zijn antwoord ingetrokken. Een betere staving van de onpartijdige houding van de President van de Republiek Suriname terzake 8 december is er niet.

De rest van het wazig verhaal van Hugo Essed over huurlingen en mensen met andere nationaliteiten komt dusdanig emotioneel over dat het geen reactie waard is. Als oud lid van de volksmilitie zal hij huurlingen misschien goed herkennen, maar wij zien geen huurlingen op het kabinet.

Het verhaal van oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, snijdt dus op geen enkele wijze hout evenals de etikettering en bekladding van Suriname door de speciale rapporteur die zich ongeoorloofd inmengt in het 8 december proces dat gaande is.

 De Staat Suriname is een soevereine natie en verwacht op reciproque basis met respect te worden behandeld. Wij verzekeren de Surinaamse samenleving dat wij geen ongeoorloofde inmenging in interne aangelegenheden zullen tolereren en tegen het etiketterend bericht van García Sayan de ons geëigende maatregelen zullen treffen en dat zoals het tot nu toe het geval is geweest de rechtsstaatsgedachte onder alle omstandigheden zullen uitdragen en verdedigen.

De Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van de NDP
(Drs. André Th. Misiekaba)

0 comments:

Een reactie plaatsen