donderdag 12 januari 2017

Hooggerechtshof Venezuela verklaart beslissingen parlement nietig

Venezolaanse parlement en president Maduro zijn in machtsstrijd verwikkeld 


Het Hooggerechtshof van Venezuela heeft woensdag beslist, dat alle beslissingen van het parlement nietig zijn. Het parlement in Caracas wordt gedomineerd door de oppositie. ‘Met de samenstelling van een nieuwe leiding van het parlement op 5 januari, heeft de wetgevende macht heeft zich in een situatie van ‘weigering van autoriteit’ geplaatst’, zo stelt het Hof, aldus het Nieuwsblad in België donderdag 12 januari 2017.

Alle beslissingen die sindsdien zijn genomen, worden meteen ook nietig verklaard.

De beslissing van het Hooggerechtshof komt nadat de Venezolaanse parlementsleden president Nicolas Maduro ‘plichtsverzuim’ hadden aangewreven.


Het parlement had Maduro ook verantwoordelijk gesteld voor de ‘ongeziene crisis’ in het land.

Het Venezolaanse parlement en de president zijn in een machtsstrijd verwikkeld sinds de oppositie in december 2015 erin slaagde een tweederdemeerderheid te behalen. Venezuela kent - net zoals bijvoorbeeld Frankrijk en de VS - een presidentieel systeem, waardoor de invloed van het parlement op de regering eerder beperkt is.

Een jaar geleden had het Hooggerechtshof alle beslissingen van het parlement al eens nietig verklaard. Dat gebeurde toen nadat drie anti-chavistes tot het parlement werden toegelaten, hoewel er twijfels bestonden over de rechtmatigheid van hun verkiezing.

(Red. De Surinaamse Krant/Twitter/Nieuwsblad)

VHP-Assembleelid Jogi: ‘Onfrisse zaken in kwestie Alcoa’

Jogi vindt dat regering geheimzinnig doet over onderhandelingen met Amerikanen en voorbij gaat aan gezag parlement


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat de manier waarop de regering geheimzinnig omgaat met de onderhandelingen met Alcoa, duidelijk aangeeft dat er onfrisse zaken zich in deze kwestie voordoen. 

'De regering weet dat de oude intentieverklaring kamerbreed is verworpen en dat er opnieuw onderhandeld moest worden met de multinational. Nu doet de voorzitter van de onderhandelingscommissie bepaalde uitspraken waarover wij onze wenkbrauwen moeten fronsen. Ondanks dit alles probeert men bypasses te maken', zegt Jogi donderdag 12 januari 2017 in het Dagblad Suriname.

De parlementariër benadrukt, dat met de afwijzing van de Memorandum of Understanding (MoU) zaken teruggaan naar de afspraken die in de Brokopondo-overeenkomst staan. Opmerkelijk volgens hem is daarom, dat terwijl de regering zelf weet dat alleen De Nationale Assemblee (DNA) de bevoegdheid heeft om deze overeenkomst te wijzigen of te ontbinden, zij totaal voorbij gaat aan het gezag van het parlement.

De regering heeft vandaag, bij monde van bewindsman Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, het parlement geinformeerd over de ontwikkelingen rond Alcoa/Suralco. Het college is genoodzaakt om zaken op een rijtje te zetten en meer duidelijkheid te krijgen hierover van de regering.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zei dinsdag, dat de presidentiële commissievoorzitter aangegeven heeft dat de Brokopondo-overeenkomst gewijzigd zal worden.

'Wij sluiten bij geen enkele handeling van deze regering uit, dat er eventueel sprake zou kunnen zijn van corruptie, omdat wij het imago en de werkwijze van deze regeerders kennen. Bij Alcoa gaat het uiteindelijk om veel grotere belangen', zegt Jogi. Hij vraagt zich af waarom buiten het besluit van het parlement is doorgewerkt.

Fractie Pertjajah Luhur neemt dit jaar niet deel aan buitenlandse reizen

Partij gaat zich meer richten op veldbezoeken


De fractie van de Pertjajah Luhur (PL) in De Nationale Assemblee (DNA) heeft besloten om tijdens het dienstjaar 2017 niet deel te nemen aan buitenlandse reizen, vanwege de precaire situatie waarin het land verkeert, zo laat partijvoorzitter Paul Somohardjo vandaag, donderdag 12 januari 2017, in een persbericht weten. 

Binnen het parlement wordt de PL vertegenwoordigd door Paul Somohardjo (fractieleider tevens voorzitter van de partij), William Waidoe (waarnemend fractieleider) en Ingrid Karta-Bink (lid). 

Voorts heeft de leiding van de partij besloten om in de komende periode vaker veldbezoeken af te leggen. De partij heeft eerder gesteld, dat het volk van Suriname al geruime tijd worstelt met de vele gezichten van armoede vanwege de verslechterde financieel-economische situatie in het land. De devaluatie van onze munteenheid heeft ertoe geleid dat prijzen van vele goederen zijn gestegen en nog steeds een stijgende trend vertonen.

De forse verhoging van de tarieven voor benzine, stroom en water hebben gemaakt dat verschillende groepen in de samenleving niet uitkomen met hun salaris. Vooral de maatschappelijke kwetsbare groepen en lage inkomensgroepen hebben het zeer moeilijk.

'Het lijkt ons gepast om naar onze mensen in het veld te gaan, hen in deze moeilijke situatie van de nodige informatie te voorzien en hen een hart onder de riem te steken', zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo.

Fracties oppositie in Assemblee: 'Door niet nakomen afspraken door regering wordt onderwijs gestagneerd'

'Polarisatie en provocatie door minister Peneux en regering zullen het wantrouwen in huidig regiem vergroten'De oppositionele fracties in De Nationale Assemblee VHP, ABOP, Pertjajah Luhur (PL), NPS en DOE constateren, dat door het niet nakomen van afspraken door de regering het onderwijsproces is gestagneerd. Deze stagnatie brengt ernstige schade aan het onderwijsproces, welke gezien de vastberadenheid van de deelnemende vakbonden en hun leden kan verergeren. Dit zal de ontwikkeling van ons land niet ten goede komen en de crisis alleen maar verergeren. Dit staat in een vandaag, donderdag 12 januari 2017, uitgegeven verklaring (zie hierna) na overleg van de oppositie met de protesterende twee onderwijsbonden. 

'Van een regering die goed bestuur voorstaat, wordt verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid oppakt en de continuïteit in het onderwijs garandeert door de rechten van werknemers te respecteren en de gemaakte afspraken na te komen. Indien zij, de gemaakte afspraken om welke redenen niet na kan komen, moet middels communicatie en overleg alle betrokken partijen en de samenleving geïnformeerd worden, zodat gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen en de schade beperkt blijft. 

De oppositionele partijen in DNA roepen daarom dan ook de regering dringend op om haar verantwoordelijkheid te nemen en er zorg voor te dragen dat leerlingen, ouders en onderwijsgevenden niet de dupe worden van het door de regering c.q. door de minister van onderwijs uitgevoerd beleid. 

In een tijdperk waarin de omstandigheden waaronder onderwijs wordt gegeven zeer slecht zijn en waarin ambtenaren en in dit geval, leerkrachten, vechten om het hoofd boven water te houden, wordt juist verwacht van bewindslieden dat zij alles in het werk stellen om de belangen van het onderwijs veilig te stellen. 

De huidige tentoongestelde polarisatie en provocatie door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) en de regering zullen het wantrouwen in het huidig regiem vergroten. 

Inmiddels heeft de oppositie zich laten informeren door een afvaardiging van de stakende leerkrachten en hun vakbond. Deze informatie verschilt met de informatie die de minister van OWC heeft gegeven aan DNA. 

Nogmaals wordt er bij de regering op aangedrongen de ernst van de zaak serieus te nemen en zeer spoedig de ontstane conflicten middels dialoog op te lossen. De eerdergenoemde oppositiepartijen scharen zich achter de belangen van de studenten en leerkrachten.'

Landelijke Scholieren- en Studentenbond roept op tot geven halve dag les

Bond vraagt Valies en minister Peneux om 'powerplayuitspraken' achterwege te laten en in gesprek te gaan


De in december geproclameerde Landelijke Scholieren- en Studentenbond heeft vanochtend, donderdag 12 januari 2017, tijdens een spoedpersconferentie in hotel Krasnapolsky in Paramaribo haar standpunt over de lerarenstaking bekendgemaakt, zo bericht de Ware Tijd. 

In een verklaring, die door eerste secretaris Ezechiël Lens werd voorgelezen, wordt een beroep gedaan op de leerkrachtenbonden om desnoods een halve dag les te geven. De bond heeft geconstateerd dat er sprake is van powerplay tussen voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) enerzijds en minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur anderzijds. Op hen wordt een beroep gedaan om 'powerplayuitspraken' achterwege te laten en het pad van overleg te volgen.

De bond zou vanmiddag een afspraak met Valies hebben waarin haar standpunt persoonlijk overgebracht zal worden. Valies is bereid om dit gesprek te voeren.

Het Nationaal Jeugdparlement heeft vanochtend ook via een verklaring een beroep gedaan op leerkrachten en de regering om voor dialoog te kiezen. Edgar Sampi, zelf ook jeugdparlementariër en voorzitter van de studentenbond, zei tijdens de persconferentie dat de bond getracht heeft om het Jeugdparlement te bereiken, maar die poging is mislukt. Het was volgens hem de bedoeling dat een vertegenwoordiger van het jeugdparlement ook aanwezig zou zijn bij de bijeenkomst van vanochtend.

De studentenbond wil betrokken worden bij de regulering van het onderwijsproces en als volwaardige partner aangemerkt worden. Dat de statuten van de organisatie nog niet in orde zijn, betekent volgens Lens niet dat de bond moet zwijgen, terwijl er dringende zaken gaande zijn.

Psychiatrisch Centrum en Medische Zending gaan samenwerken

Overeenkomst getekend voor geestelijke gezondheidszorg in werkgebied Medische Zending

Geestelijke gezondheidszorg verdient meer aandacht in binnenland, omdat problemen daar de laatste tijd veel groter zijn geworden


Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en de Medische Zending - Primary Health Care – (MZ) hebben een intentie overeenkomst getekend voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg in het werkgebied van de MZ. Binnen de samenwerking zullen onder andere gezondheidswerkers van MZ worden getraind, maar ook andere instituten die in aanraking met deze problematiek komen zoals justitie. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 12 januari 2017.

'We zijn al enige tijd bezig met de Medische Zending om een formele samenwerking tot stand te brengen. In de praktijk hebben wij in het verleden al aardig wat activiteiten ontplooid en expedities uitgevoerd', zegt Dayasankar Mathoera, algemeen directeur van het PCS.

MZ is in het binnenland de primaire aanbieder van zorg, terwijl het PCS verplicht is landelijk geestelijke gezondheidszorg aan te bieden. Ongeveer vijf jaar geleden is het PCS begonnen met decentralisatie van diensten naar Coronie, Moengo, Albina, en Brokopondo. Behalve de hoge kosten die het met zich meebracht, vond het PCS dat de echte supervisie van de professionals ontbrak en dat er beter moest worden gecoördineerd.

De primaire interventie moet volgens directeur Mathoera komen van de Regionale Gezondheidsdiensten (RGD) en MZ, waarbij het PCS als referentie kliniek gezien kan worden. Het bieden van deze zorg kost echter veel geld en beide instellingen zijn afhankelijk van financiën van met name de overheid.

Edward van Eer, MZ-directeur, is blij met het PCS als partner in de ondersteuning om het basispakket van diensten aan de rond 40.000 mensen in het binnenland te helpen geven. Ook hij vindt dat geestelijke gezondheidszorg meer aandacht verdient in het binnenland, omdat de problemen daar de laatste tijd veel groter zijn geworden.

'We zien een groeiend aantal suïcide gevallen in het binnenland. We zien een verergering van alcohol- en drugsverslaving. En we zien verder een aantal mentale problemen. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat we die diensten gaan integreren in het dienstenpakket.'

Momenteel wordt er een standaarddienst aangeboden waarbij op incidentele basis wordt overlegd met het PCS.

Exxon Mobil maakt positieve resultaten olievondst voor kust Guyana bekend

'Deze belangrijke vondst maakt deze streek tot een significant exploratie-gebied'De Amerikaanse aardoliemultinational Exxon Mobil heeft vandaag, donderdag 12 januari 2017, nog meer positieve resultaten van haar olievondst in Guyana bekendgemaakt. Zo melden internationale en Guyanese media, waaronder Demerara Waves (zie hieronder), op gezag van een vandaag, donderdag 12 januari 2017, door Exxon Mobil uitgebracht persbericht (zie hierna).

De maatschappij stuitte in de Payara-1 bron, een tweede boorput in de Stabroek-concessie voor de Guyanese kust, op een tweede lucratieve voorraad. 'Deze belangrijke vondst maakt deze streek tot een significant exploratie-gebied', aldus Steve Greenlee, president bij Exxon Mobil’s exploratie-afdeling, in het persbericht van het bedrijf.In samenwerking met de Guyanese regering zal worden nagegaan hoe exploraties uitgebreid kunnen worden naar andere gebieden, zegt Greenlee.

De Payara-1 bron werd aangeboord door Exxon Mobil's zustermaatschappij Esso Exploration and Production Guyana Ltd. In de boorput werde minstens 29 meter aan hoogwaardige oleihoudende zandreservoirs aangetroffen. Er is geboord tot een diepte van 5.5 kilometer in een waterdiepte van ongeveer 2 kilometer. De Payara-1 bron ligt zo'n 16 kilometer ten noordwesten van de Liza-bron waar de eerste grote ontdekking werd gedaan.

De Liza-3 bron waar ook een grote voorraad aardolie is gevonden en nu wordt geëvalueerd bevat naar verluidt een hoeveelheid van tussen 100 en 150 miljoen vaten. Momenteel wordt nagegaan om de voorraden in de in deze bronnen tot ontwikkeling te brengen.ExxonMobil finds more oil offshore Guyana

IRVING, Texas–(BUSINESS WIRE)–ExxonMobil announced Thursday positive results from its Payara-1 well offshore Guyana. Payara is ExxonMobil’s second oil discovery on the Stabroek Block and was drilled in a new reservoir.
The Payara-1 well targeted similar aged reservoirs that were proven successful at the company’s Liza discovery.
“This important discovery further establishes the area as a significant exploration province,” said Steve Greenlee, president of ExxonMobil Exploration Company. “We look forward to working with the government and our co-venturers to continue evaluating broader exploration potential on the block and the greater Liza area.”
The well was drilled by ExxonMobil affiliate Esso Exploration and Production Guyana Limited, and encountered more than 95 feet (29 meters) of high-quality, oil-bearing sandstone reservoirs. It was safely drilled to 18,080 feet (5,512 meters) in 6,660 feet (2,030 meters) of water. The Payara field discovery is about 10 miles (16 km) northwest of the 2015 Liza discovery.
In addition to the Payara discovery, appraisal drilling at Liza-3 has identified an additional high quality, deeper reservoir directly below the Liza field, which is estimated to contain between 100-150 million oil equivalent barrels. This additional resource is currently being evaluated for development in conjunction with the world-class Liza discovery.
“These latest exploration successes are examples of ExxonMobil’s technological capabilities in ultra-deepwater environments, which will enable effective development of the resource for the benefit of the people of Guyana and our shareholders,” Greenlee said.
Drilling on Payara began on Nov. 12 with initial total depth reached on Dec. 2. Two sidetracks have been drilled to rapidly evaluate the discovery, and a well test is underway to further evaluate the successful well results. The well data will be analyzed in the coming months to better determine the full resource potential.
The Stabroek Block is 6.6 million acres (26,800 square kilometers). Esso Exploration and Production Guyana Limited is operator and holds 45 percent interest in the Stabroek Block. Hess Guyana Exploration Ltd. holds 30 percent interest and CNOOC Nexen Petroleum Guyana Limited holds 25 percent interest.

(Red. De Surinaamse Krant/Exxon Mobil/Demerara Waves/de Ware Tijd)

Weinig nieuws onder de zon na uitleg minister Dodson in parlement over issue vertrek Alcoa uit Suriname

President Bouterse laat zich niet zien in Assemblee

Dodson: 'Voor de overdracht van de Afobaka-krachtcentrale is het proces al ingezet'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft De Nationale Assemblee (DNA) vandaag, donderdag 12 januari 2017, in een notendop de stand van zaken over de onderhandelingen van de presidentiële commissie en de Alcoa voorgehouden. De fractieleider van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, merkte voor de uiteenzetting van minister Dodson al op, dat de bewindsman geen bemoeienis meer heeft met de kwestie Alcoa. Het was de bedoeling dat president Desi Bouterse het parlement zou informeren over de stand van zaken, zo schrijft Starnieuws.

De NH-minister is gisteravond bijgepraat door de presidentiële commissie en heeft daar een rapportage over gedaan. Zelf zegt minister Dodson dat hij uitvoerig is geïnformeerd door de presidentiële commissie onder leiding van Dilip Sardjoe. Ook heeft hij benadrukt, dat het de presidentiële commissie is die belast is met de onderhandelingen tussen de Staat Suriname en de Alcoa en dat deze commissie rechtstreeks rapporteert aan de president. De presidentiële commissie bestaat verder uit de leden Marc Waaldijk, Errol Jaeger, Joyce Naar, Kitty Sweeb en Dewanand Balesar.

Het enige ‘nieuwe’ dat Dodson kon vertellen is, dat er wordt gewerkt aan de definitieve overeenkomsten over de voornaamste vier onderhandelingspunten, de positie en voortzetting van de bauxietindustrie in Suriname, beëindiging van de relatie met Alcoa, de Afobaka krachtcentrale en de levering van stroom en de resterende bauxietvoorraden.

Volgens de NH-bewindsman wordt ernaar gestreefd om de definitieve overeenkomsten in maart rond te hebben. Vervolgens zullen deze ‘definitive agreements’ naar het parlement worden gestuurd voor behandeling.

Dodson zei, dat de definitieve overeenkomsten gaan over beëindiging van de Brokopondo overeenkomst en dat dit niet zonder het parlement kan. Voorts is er volgens hem gekeken naar gebieden die al kunnen worden teruggegeven, gebieden waar geen sprake is van verontreiniging waaronder de Coermotibo haven, het stafdorp en de Rararac-brug.

Voor de overdracht van de Afobaka-krachtcentrale is het proces al ingezet, weet Dodson te vertellen. Er is speciaal kader nodig om de mensen te trainen voor de werkzaamheden en het onderhoud van de dam.

De NH-bewindsman heeft geduld van het parlement gevraagd om de definitieve overeenkomsten klaar te krijgen, zodat deze kunnen worden voorgelegd voor behandeling. Bij de wijziging van de Brokopondo-overeenkomst wordt De Nationale Assemblee zeker betrokken, omdat de goedkeuring door het college plaatsvindt. De Assembleevergadering werd na de uiteenzetting van minister Dodson geschorst.

De Staat Suriname gaat in hoger beroep in zaak van Yvanna Hilton

Hilton eiste met succes dat het CBB haar zou registreren als vrouw en niet meer als man


De Ware Tijd weet vanmiddag, donderdag 12 januari 2017, op haar website te melden, dat de Staat in hoger beroep gaat in de zaak van transgender Yvanna Hilton die is geboren als man, maar als vrouw door het leven wil gaan. Dit besluit is volgens een betrouwbare bron vandaag genomen tijdens een vergadering van de leiding van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

De rechter heeft woensdag het verzoek van de transgender gehonoreerd. Zij had geëist, dat het CBB de registratie van de identiteit en het geslacht van Hilton verandert van man naar vrouw.

De redactie van de Ware Tijd heeft vernomen, dat het CBB het vonnis in handen wil hebben om te weten wat de overweging van de rechter is, maar vaststaat dat de Staat hoger beroep zal aantekenen.

'Met ontmanteling aluinaardefabriek te Paranam is duidelijk te zien hoe corruptie ergere vormen aanneemt'

Arnold Kruisland: ‘Waar hebben wij een industriepark? Zij gaan het als schroot verkopen’ 


'Met de ontmanteling van de aluinaardefabriek te Paranam, is duidelijk te zien hoe corruptie ergere vormen aanneemt', zegt oud-diplomaat, politicus en stonfutu van de NPS Arnold Kruisland vandaag, donderdag 12 januari 2017, in het Dagblad Suriname. Delen van de aluinaardefabriek te Paranam die momenteel ontmanteld worden, zullen volgens eerdere mededelingen van Dilip Sardjoe - voorzitter van de onderhandelingscommissie van de Staat met Alcoa - in de media, worden gebruikt bij het opzetten van een industriepark in die omgeving. Onder meer de betonnen platen die verwijderd en vervolgens door Suralco geconserveerd worden, zullen voor het industriepark worden gebruikt. 

'Waar hebben wij een industriepark? Zij gaan het als schroot verkopen', zegt Kruisland.

De oud-parlementariër maakt een vergelijking met het West-Surinameproject waar alles door Bouterse kapot is geslagen. 'Toen West-Suriname door Bouterse is gestopt, hebben zij daar ook ontmanteld en alles verkocht. Airconditioning, zwaar materieel, gereedschap, alles is toen verduisterd en weggehaald. Vandaag is er alleen maar een spoorbaan over en een loods waarin de treinen zouden moeten zijn', aldus Kruisland.

Hij verwacht dat er nog erger met Suralco zal gebeuren. De politicus voert aan, dat hij sterk het vermoeden heeft dat leden van de presidentiële onderhandelingscommissie zaken met de multinational hebben gedaan die in hun voordeel zullen uitvallen. 'Het wordt een corrupte boel. Niets zal overblijven, alles zal als schroot naar het buitenland worden weggedragen door de figuren op het kabinet van de president en hun handlangers. Ze willen hun slag slaan ten koste van dit arme volk. Het is verschrikkelijk', aldus Kruisland.

De NPS’er voert aan, dat er voldoende mogelijkheden zijn om de bauxiet-industrie in het land draaiende te houden. Zo kunnen andere maatschappijen worden geïnteresseerd, waardoor de plant over kan worden genomen. Zover hij weet hadden China, Frankrijk en Brazilië hun interesse hiervoor getoond.

Kruisland benadrukt, dat het duidelijk is dat de verworpen Memorandum of Understanding (MoU) uit 2015 inderdaad stilzwijgend is doorgevoerd. Hij kan zich daarom niet voorstellen dat het parlement dit normaal voortgang heeft laten plaatsvinden zonder op tijd in te grijpen. 'Het ergste is dat de meerderheid van Bouterse in DNA doodzwijgt. Simpel, omdat ze bang zijn. Pas toen de oppositie verantwoording van de president heeft gevraagd, hebben enkele van de coalitieparlementariërs ondersteund.' Volgens Kruisland zal deze generatie van NDP-parlementariërs nooit meer door het volk worden gekozen.

De regering zou vandaag het parlement informeren over de ontwikkelingen rond Alcoa/Suralco. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zei dinsdag dat de presidentiële commissievoorzitter aangegeven heeft, dat de Brokopondo-overeenkomst gewijzigd zal worden. Kruisland verwacht, dat het staatshoofd zal ontkennen dat de MoU stilzwijgend is doorgevoerd en hierbij een verhaal zal koppelen over de eisen van Alcoa waar Suriname geen ander uitweg heeft. 'Ze gaan nooit de schuld aan zichzelf geven. Suralco zal die blakabal krijgen.'

Kruisland zegt verder, dat er geen enkele stap tegen de president genomen zal kunnen worden, omdat hij door zijn eigen meerderheid wordt beschermd. 'Al zou de oppositie een motie van wantrouwen indienen of een motie indienen om de ontmanteling stop te zetten, dan zal die motie het nooit halen.'

Mogelijk zeer spoedig overleg tussen onderwijsbonden BvL/ALS en regering

Bondsvoorzitter Valies: 'Mensen worden opzettelijk door verkeerde informatie beklad'

Minister Peneux desinformeert bevolking met info over onderhoofd OS Uitkijk


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft vandaag, donderdag 12 januari 2017, beloofd zich sterk te zullen maken voor een overleg met de onderwijsbonden en de regering. Dit heeft vakbondsleider Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) en  de Alliante van Leerkrachten in Suriname (ALS) gezegd na een overleg gevoerd te hebben met De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht Starnieuws.

Geerlings-Simons deelde bij de opening van de vergadering - over de gang van zaken rond het vertrek van Alcoa uit Suriname - mee dat er een formeel gesprek is gevoerd met de leiding van het college en de vaste onderwijscommissie. Zij hoopt dat er zo snel mogelijk een oplossing komt.

De delegatie van de twee bonden heeft ook apart gesproken met de oppositionele partijen. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei namens de oppositie tijdens de openbare vergadering, dat het vraagstuk intensief bestudeerd moet worden. Er moet dag en nacht gewerkt worden om een fundamentele oplossing te vinden.

Valies is blij met de gesprekken die gevoerd zijn. Hij zei dat er goede resultaten zijn bereikt. Hij hoopt dat vandaag nog met een delegatie van de regering, DNA en de vakbonden wordt gesproken.

De leerkrachten worden opgeroepen om zich morgenochtend om acht uur te melden in Theater Unique. Daar zullen zij geïnformeerd worden over de bereikte resultaten.

Valies gaf aan dat de oplossingen fundamenteel moeten zijn. 'Er is heel wat verkeerde informatie gegeven aan de samenleving over OS Uitkijk', aldus Valies. Hij gaf aan, dat minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur beweerd heeft dat het onderhoofd ervandoor is gegaan met de kas van de school. Dit is volgens Valies totaal verkeerde informatie, omdat iedereen op de hoogte is dat het schoolgeld niet in ontvangst is genomen door de nieuwe leiding. Het gaat overigens om Srd 150. Valies zei verder nog, dat mensen opzettelijk worden beklad.

Twee personen aangehouden met valse 50 euro-biljetten in Paramaribo

16-Jarige jongen betaalt in pension een escortdame met een vals biljet


De politie van het bureau Nieuwe Haven werd afgelopen week geconfronteerd met twee gevallen waarbij door twee personen betalingen zijn gedaan met valse Euro-biljetten, zo bericht vandaag, donderdag 12 januari 2017, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Een ondernemer deed aangifte tegen een klant die in zijn winkel een vals biljet had aangeboden. De kassier merkte op dat het om een vals biljet ging en informeerde de politie. De 25-jarige D. F. is aangehouden.

Het tweede geval deed zich voor bij een pension waar de 16-jarige K.A. een escortdame had besteld. Na gedane arbeid ontving zij haar loon bestaande uit een biljet van Euro 50. Ook hier werd op tijd ontdekt, dat een vals biljet was aangeboden. A. werd aangehouden en overgedragen aan de ingeschakelde politie. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd hij ingesloten. 

Bij K. werden nog zes biljetten werden in beslag genomen.

Ter informatie:


Newmont Suriname voldoet aan verwachtingen in 2016

Directe verdiensten van Suriname zullen niet al te hoog zijn in de eerste drie tot vijf jaar

'Van elke 100 Amerikaanse dollar die wij aan goud exporteren, blijft 31 dollar in Suriname'


De nieuwste goudmijn in Suriname, de Merian-mijn van Newmont Suriname, heeft de verwachte hoeveelheid goud geproduceerd in 2016. 'Ons doel was om honderdduizend troy ounce ruim 3.000 kilo te produceren en dat hebben wij nagenoeg gehaald', zei Albert Ramdin, algemeen directeur van Newmont Suriname, dinsdagavond tijdens een lezing van de discussiegroep Kenniskring over de economische perspectieven in Suriname voor 2017, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 12 januari 2017.

Er zijn tot heden negen verschepingen van goud geweest. Het gaat om goud dat in het laatste kwartaal van 2016 is geproduceerd. De directe verdiensten van Suriname zullen niet al te hoog zijn in de eerste drie tot vijf jaren. Omdat de maatschappij eerst haar investering van ruim 800 miljoen Amerikaanse dollar terug moet verdienen, zal de overheid het voorlopig moeten hebben van loonbelasting en royalty's, geschat op ongeveer negentien miljoen dollar per jaar.

Ramdin: 'Van elke 100 Amerikaanse dollar die wij aan goud exporteren, blijft  31 dollar in Suriname. Over drie tot vijf jaar, wanneer het bedrijf winstbelasting begint te betalen, zal dit bedrag naar 61 US dollar stijgen, een toename van 100 procent.'

Winstbelasting zal pas na drie tot vijf jaar worden afgedragen door het gezamenlijke bedrijf tussen de Amerikaanse multinational, Newmont en Surinames Staatsolie. De Staat zou theoretisch wel meer inkomsten van de goudoperatie kunnen zien via afdrachten van Staatsolie, maar dit bedrijf verkeerde in 2016 in financieel zwaar weer vanwege de lage wereldmarktprijs van olie.

Maar, er is wel een enorm neveneffect voor lokale ondernemers. Ruim vierhonderd Surinaamse bedrijven hebben kunnen meeprofiteren van de 148 miljoen dollar aan bestellingen die de goudmaatschappij plaatste in 2016. Achttien van hen zijn afkomstig uit het Paramaccaanse gebied waar de mijnoperatie gevestigd is. Het bedrijf biedt emplooi aan ruim elfhonderd werknemers, van wie 219 uit de lokale omgeving te Paramacca.

Jeugdparlement tijdens staking leerkrachten niet te zien en te horen

'Zodra het gaat om een staking van leerkrachten, wordt onze stem niet gehoord'


Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is als inspraakorgaan de instantie bij uitstek om bij schoolstakingen op te komen voor de belangen van scholieren. Maar, de stem van het NJP is in dit geval als die van een roepende in de woestijn, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 12 januari 2017.

Ondervoorzitter Conrad Acton erkent dit. 'Bij alle andere vraagstukken van jongeren waarvoor we zijn opgekomen, is er naar ons geluisterd. Maar, zodra het gaat om een staking van leerkrachten, wordt onze stem niet gehoord."

Dat het NJP bij schoolstakingen niet wordt gehoord, heeft volgens hem te maken met het ego van degenen die verantwoordelijk zijn voor de staking. 'We achten onze ego hoger dan de belangen van scholieren, want die worden uiteindelijk de dupe.'

Dat er niet wordt geluisterd naar het NJP, weerhoudt het jongereninstituut er niet van om door te gaan zijn stem te laten horen. Acton vindt in elk geval niet dat het NJP zich onvoldoende inspant om de belangen van scholieren te verdedigen. Hij onderstreept, dat het huidige jeugdparlement ervoor kiest om door middel van overleg oplossingen te bereiken.

Hoewel het NJP bevoegd is om een stapje verder te gaan en landelijk scholieren op te roepen bepaalde zaken af te dwingen, ziet hij de noodzaak om daarvoor te kiezen niet in. Mocht er in geen enkel geval naar het jeugdparlement worden geluisterd, dan sluit hij niet uit dat het pad van dialoog verlaten zal worden.

Surinaamse ondernemers bezorgd over cocaïnesmokkel via exportkanalen

Drugshandel bezorgt Suriname en met name exporteurs enorm veel schade

Surinaamse Seafood Associatie houdt speciale bijeenkomst over dit probleem


De Surinaamse Seafood Associatie (SSA) is bezorgd, omdat exporteurs vaak geconfronteerd worden met malafide praktijken van drugscriminelen. De reputatie van het land in het algemeen én die van de exporteurs in het bijzonder, wordt enorme schade berokkend. 

De SSA houdt vandaag, donderdag 12 januari 2017, een bijeenkomst in Hotel Torarica met diverse betrokkenen bij de export, de douane en de politie, zo bericht Starnieuws.

Exportbedrijven hebben gedurende lange tijd zeer moeizaam en geduldig vertrouwensrelaties kunnen opbouwen met hun klanten en autoriteiten in binnen- en buitenland.

'Wij kunnen niet met lede ogen toekijken hoe onze belangen worden geschaad', zegt de SSA. Daarom zijn diverse betrokkenen uitgenodigd om van gedachten te wisselen om strategieën te bedenken ter oplossing van het gerezen probleem. Tijdens de bijeenkomst zal ook informatie worden verstrekt door de douane en de politie.

Yvanna Hilton: 'Transgenders hebben het vreselijk moeilijk in Suriname en daar wil ik verandering in brengen'

'Tijdens het hele proces door heb ik heel veel bedreigingen ontvangen'

Yvanna wil stewardess worden en een normaal leven gaan leiden met haar vriend


Yvanna Hilton, die wettelijk haar geslachtsverandering mag registreren, wil de baan van haar dromen gaan uitoefenen. Zij wil stewardess worden en een normaal leven gaan leiden met haar vriend. Zij wil eventueel trouwen en kinderen adopteren. Zij is blij dat de rechter haar verzoek heeft toegewezen. Het verzoek, gedaan door haar advocate Audrey Tjong A Sie in de zaak, werd gisteren toegewezen door de kantonrechter. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken moet op last van de rechter middels kantmelding een aanvulling plegen in zijn registers. Deze zaak diende sinds 2009, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 12 januari 2017.

'Het was soms heel hard voor mij. Mensen hebben mij afgeraden om deze zaak voort te zetten. Aldoor negatieve uitspraken van mensen hebben mij soms ook twijfels gegeven. Dankzij God, Hij heeft mijn gebeden verhoord en ik heb mijn doel bereikt. Niemand hoeft mij te begrijpen en te weten wat in mij omgaat, dat weet God wel. Hij is ten slotte mijn Schepper.'

Ook voor de transgenders in Suriname is dit weer een mijlpaal, die bereikt is. Hilton is voorzitster van stichting Trans in Action, een op mensenrechten gebaseerde organisatie, die zich bezighoudt met alles wat de positie van de transgenders in Suriname kan verbeteren.

'Transgenders hebben het vreselijk moeilijk in Suriname. En daar wil ik verandering in brengen. Dit is dus een begin en iedereen in de LGBT community is er heel verheugd over.'

Advocate Tjong A Sie betitelt deze zaak als een mijlpaal binnen de rechtspraak. Er is jurisprudentie ontstaan welke de basis is voor wetgeving op dit stuk, meent ze. In het verzoek is internationale jurisprudentie meegenomen en verder verwezen naar bepalingen uit mensenrechtenverdragen waar Suriname lid van is. Over de maatschappelijke opinie, zegt ze 'dat in elke situatie je voor- en tegenstanders hebt. Ik ben de mening toegedaan dat eenieder respect voor elkaars opvatting moet hebben of je nou voor of tegen bent.' 

'Tijdens het hele proces door heb ik heel veel bedreigingen ontvangen. Men liet papiertjes met dreigementen op mijn auto achter. Ik heb het moeilijk gehad. Ik werd een hele poos aldoor gebeld en bedreigd dat ik de zaak in moest trekken, anders zou ik dood gaan. De bedreigingen werden maar erger en erger, ik wist het toen ook even niet meer. Maar, ik heb toch besloten door te gaan en me niet meer te storen eraan. Daarom neem ik ook geen privé calls. Mensen moeten mij maar gewoon bellen met hun nummer zodat ik alles kan registreren. Het is wel lastig op deze manier. Ik wil iets van mezelf veranderen, dan krijg ik zoveel bedreigingen vanwege iets dat niet met anderen te maken heeft. Ja nu ga ik gewoon rustig verder met mijn leven. Lekker zo onopvallend mogelijk, want ik heb even genoeg van al die aandacht steeds.'

Bedrijven in Suriname tekenen 'Verklaring van Paramaribo' voor gelijke rechten voor iedereen

Met ondertekening verklaring erkennen bedrijven onder andere LGBT-rechten


Vertegenwoordigers van het Surinaamse bedrijfsleven tekenen vandaag, donderdag 12 januari 2017, de ‘Verklaring van Paramaribo’ in restaurant Spice Quest. In de Verklaring zijn stappen aangegeven die bedrijven een houvast bieden om discriminatie en uitsluiting van groepen, met name de LGBT-gemeenschap, tegen te gaan met als uiteindelijk doel dat LGBT-werknemers dezelfde rechten krijgen als hun heteroseksuele collega’s. Dit bericht Starnieuws.

De Verklaring is één van de uitkomsten van de Workplace Pride-conferentie van 9 juni 2016, die werd gehouden door Parea, de vereniging voor gay professionals in Suriname.

Parea-voorzitter Juan Pigot spreekt van een historisch moment voor de situatie op de werkvloer in Suriname. 'Ik ben zeer trots op deze Surinaamse ondernemingen, die zich door het ondertekenen van deze verklaring uitspreken vóór gelijke rechten voor allen.'

De Verenigde Naties erkent dat LGBT-rechten ook mensenrechten zijn. Discriminatie op grond van seksuele oriëntatie is overigens verboden volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gelijke rechten voor LGBT-werknemers zullen de productiviteit van bedrijven verhogen en een positief effect hebben op het investeringsklimaat in Suriname, zegt Pigot. De Workplace Pride werd georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Paramaribo en de Workplace Pride Foundation. Het doel was diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te stimuleren. Het middellangetermijndoel is dat alle cao’s in Suriname genderneutraal worden, inclusief die van de overheid, zegt de organisatie.

Oud-directeur Aqualectra op Curaçao stelt dat bedrijf bevolking op verkeerde been zet met info stroomschaarste

Casperson: 'Aqualectra houdt geen rekening met de behoefte waaraan voldaan moet worden'


Met haar uitleg over de vermeende redenen voor de stroomschaarste, zet Aqualectra de gemeenschap van Curaçao op het verkeerde been. Dat meent oud-Aqualectra-directeur Anthon Casperson, aldus vanochtend, donderdag 12 januari 2017, het Antilliaans Dagblad.

Eerder deze week verklaarde het nutsbedrijf dat de stroomschaarste heel januari zal aanhouden. Als reden voor de schaarste gaf Aqualectra: vier machines waren defect en tot overmaat van ramp viel een andere machine ook uit. CRU levert slechts 10 tot 20 procent van de totale capaciteit die met Aqualectra is afgesproken. Ook is er niet voldoende wind waardoor niet gerekend kan worden op productie van de windmolens.

In een uitgebreide reactie op zijn Facebookpagina (zie hieronder) stelt Casperson dat de opgegeven redenen niet logisch zijn. 'Het feit dat het bedrijf vier machines tegelijkertijd in onderhoud heeft, kan een signaal zijn dat de productiemix van het bedrijf niet correct is. In het verleden heb ik uitgelegd dat deze productiemix gebruikmaakt van te veel machines van kleinere capaciteit (kleiner dan 9 MW).'


Volgens de oud-Aqualectra-directeur wordt er geen rekening gehouden met de behoefte waaraan voldaan moet worden. 'Momenteel heeft het bedrijf ongeveer zestien machines met een capaciteit van minder dan 9 MW. Dat is ongeveer 116 MW met een gemiddelde van 7,3 MW per machine. Deze machines en anderen moeten voldoen aan een stroombehoefte die tijdens de piekuren wel 108 en 128 MW bereikt.'

Leest u hier het complete artikel.

Parlementsleden uit Ipko bezoeken bouw Nos Hospital Nobo (NHO) op Curaçao

SONA en Ballast Nedam verzorgen rondleiding op groots bouwproject De bouw van Nos Hospital Nobo (HNO) ligt vooralsnog op schema om het nieuwe ziekenhuis per medio 2018 op te leveren, zodat deze na verdere afronding per eind volgend jaar in gebruik kan worden genomen. De parlementariërs uit Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao kregen dit gisteren te horen tijdens een uitvoerige uitleg bij en over het HNO-project, aldus SONA (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) in een persbericht. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 januari 2017.

SONA, contractpartner van het Land Curaçao belast met de opdracht voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis, en hoofdaannemer Ballast Nedam traden gistermiddag op als gastheren voor de Ipko-delegatie (Interparlementair Koninkrijksoverleg) die een bezoek bracht aan het ziekenhuis in aanbouw in Otrobanda. Bij aankomst werden de parlementaire gasten uit het Koninkrijk ontvangen door een delegatie van SONA en Ballast Nedam.

Minister Zita Jesus-Leito van Gezondheid (PAR) voegde zich ook bij het gezelschap.

In de bouwkeet van Ballast Nedam heette Sona-commissaris Richard Hart de bewindsvrouw en de koninkrijkvolksvertegenwoordigers welkom, waarna Frans Jansen en Mark Harks namens Ballast Nedam een PowerPoint presentatie verzorgden van het grootste bouwproject dat ooit op Curaçao is opgezet, gefinancierd met publieke middelen.

Vervolgens kregen de gasten allemaal voor hun eigen veiligheid een hestje aan en een helm op voor de rondleiding in twee groepen door de verschillende lagen en afdelingen van dit complex in aanbouw. Daarbij kregen de gasten aan de hand van uitleg van Paul Bakker en andere functionarissen van Ballast Nedam een beeld van de complexiteit van de constructie van een ziekenhuis van deze omvang met alle aanvullende voorzieningen.

'Op de bouwplek werd nog eens extra pijnlijk zichtbaar dat het oude Sehos-gebouw na 160 jaar hard aan vervanging toe is', aldus het persbericht van SONA. 'Aan het eind van de rondleiding spraken diverse delegatieleden hun waardering uit voor de openheid van zaken tijdens het bezoek en dat er zichtbaar grote vooruitgang is geboekt in de uitvoering van de plannen.'

Bondscoach Curaçao blij met uitbreiding door FIFA aantal deelnemers WK 2026

Coach Bicentini: 'Dit kan precies op juiste moment komen, het past goed in onze plannen'


Curaçao is blij met de beslissing van de internationale voetbalfederatie FIFA om het aantal deelnemers aan het WK voetbal in 2026 uit te breiden naar 48 landen. 'Heel interessant', reageert bondscoach Remko Bicentini 10 januari in Voetbal International (VI). Aan de komende twee WK’s, volgend jaar in Rusland en in 2022 in Qatar, doen nog 32 landen mee. Volgens de NOS is nog niet duidelijk hoe de extra plaatsen verdeeld worden over de continentale federaties, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 januari 2017.

Volgens Bicentini hebben door de beslissing van de FIFA straks kleinere landen meer kans om deel te nemen aan een groot toernooi. Ook voor Curaçao zelf ziet de bondscoach mogelijkheden gezien de ‘sterke ontwikkeling de laatste jaren’ van de selectie. 'Dit kan precies op het juiste moment komen. Het past goed in onze plannen', zegt Bicentini tegen VI.

De bondscoach is ambitieus en met zijn team op weg naar het wereldkampioenschap in Qatar in 2022, zo liet hij al weten in een interview met VI in oktober. Curaçao plaatste zich voor deelname aan het eindtoernooi in de competitie om de Caribbean Cup. Ook doet de nationale selectie voor het eerst mee met het kampioenschap van de Gold Cup, dat is te vergelijken met de Europese UEFA Cup. Na ruime overwinningen in de vier kwalificatiewedstrijden steeg het Curaçaose elftal in oktober naar de 77e plek op de wereldranglijst van de FIFA.

Dat Curaçao deze zomer zowel om de Caribbean Cup als de Gold Cup strijdt, noemt Bicentini in het artikel in VI deze week ‘een belangrijke stap’ naar deelname aan een WK. 'Op de Gold Cup kunnen we ons meten met grote landen als Amerika en Mexico, landen die we in de WK-kwalificatie richting Qatar ook tegenkomen. Dat is onze eerste kans, 2026 de tweede.'

Dat aan het WK-voetbal vanaf 2026, 48 in plaats van 32 landen mee kunnen doen, vindt lang niet iedereen een goed idee. Maar, Bicentini verwacht niet dat de niveauverschillen tussen de teams te groot zullen zijn, omdat die de laatste jaren al kleiner zijn geworden. Vroeger had je grote en kleine voetballanden. 'Nu zijn de kleine landjes veel sterker geworden', zegt hij tegen VI.

Ook voor Curaçao spelen internationals, zoals Cuco Martina van Southampton en Leandro Bacuna van Aston Villa.

Bicentini volgde in augustus vorig jaar Patrick Kluivert op die zijn taken als bondscoach niet kon combineren met een nieuwe functie als trainer van Ajax A1. Kluivert blijft als ambassadeur en adviseur betrokken bij het Curaçaose topvoetbal. De nieuwe bondscoach zal zich behalve op de buitenlandse spelers richten op de ontwikkeling van de lokale voetbaljeugd.

Statenvoorzitter Curaçao wil dat Justitie onderzoek doet naar incident vergadering 4 januari

Davelaar wenst ook onderzoek naar rol politie en beveiligingsdienst tijdens rumoerige vergadering


Per brief, die gisteren is verzonden, dient Statenvoorzitter Humphrey Davelaar (PNP) een verzoek in bij minister van Justitie Ornelio ‘Kid’ Martina om een grondig onderzoek in te stellen naar de toedracht van het incident dat zich tijdens de Statenvergadering van 4 januari heeft voorgedaan, en de rol van de politie en beveiligingsdienst LBD daarin. Dit meldt vandaag, donderdag 12 januari 2017, het Antilliaans Dagblad.

In de brief spreekt Davelaar over een incident waarbij zowel Statenleden als publiek aanwezig op de publieke tribune betrokken waren.

'Gelet op de signalen die mij bekend waren, heb ik voorafgaand aan die vergadering de politie en de LBD verzocht om versterking van de groep agenten belast met de veiligheid van de Staten. Ondanks de voorbereidingen en afspraken daarover bleek op moment dat politieoptreden vereist was, dat er niet voldoende politiecapaciteit aanwezig was om op te kunnen treden. Mede hierdoor is het incident uit de hand gelopen.'

Davelaar stelt in zijn brief aan Martina, dat hij zich beschikbaar stelt voor alle medewerking die nodig is. 'Tevens ga ik ervan uit dat ook het griffie-personeel daarmee zal meewerken. Beschikbaar materiaal, zoals audio-opnames, videobeelden, mails en ander bewijsmateriaal kan via de griffier worden opgevraagd', aldus de Statenvoorzitter.

Aqualectra op Curaçao gaat capaciteit voor opwekken energie uitbreiden

Nutsbedrijf gaat tussen 50 en 60 miljoen gulden kostende nieuwe installatie bouwen


Aqualectra gaat de capaciteit voor het opwekken van energie uitbreiden. Binnen twee jaar moet een nieuwe installatie klaar zijn die ongeveer 30 megawatt levert. Daarover zijn afspraken gemaakt met minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN), verantwoordelijk voor energie. Dat zegt Aqualectra-directeur Darick Jonis, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 januari 2017.

Het gaat om een structurele oplossing voor het capaciteitstekort en de afhankelijkheid van de levering van stroom door Curaçao Refinery Utilities (CRU). De bouw van de installatie zal volgens ‘de eerste indicaties’ tussen de 50 en 60 miljoen gulden gaan kosten. Jonis hoopt dat deze maand met de aanbestedingsprocedure kan worden begonnen.

'We bekijken nu wat de beste plek is voor de nieuwe productie-eenheid.'

Deze week bleek weer hoe precair de stroomvoorziening op het eiland is. Een machine op het terrein van de Isla-raffinaderij viel plotseling uit, terwijl er sinds vorig jaar al problemen zijn met vier andere installaties. Volgens Aqualectra is er door gebrek aan wind (maximaal 15 megawatt) en doordat de CRU-centrale niet de afgesproken 22 megawatt levert, nauwelijks reservecapaciteit. Daardoor kan bij een technisch probleem, met name in de piekuren, niet aan de vraag worden voldaan.

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen hier even klikken.

Burger Collectief is solidair met actievoerende leerkrachten

'De maat is vol bij de docenten en de emmer is overgelopen'

'Dialoog met deze regering is gelijk aan het praten tegen dove mans oren'


Het Burger Collectief (BC) verklaart zich solidair met de actievoerende leerkrachten. Vastgesteld wordt dat de maat vol is bij de docenten en de emmer overgelopen is. Door het beleid van de regering worden volgens het BC de leerlingen gedupeerd, zo stelt het BC in een woensdag 11 januari 2017 uitgebracht persbericht.

Al geruime tijd worden docenten, lijnbushouders, aannemers, leveranciers van producten en andere hardwerkende Surinamers structureel op mensonwaardige wijze aan het lijntje gehouden en uitgebuit door beleidsmakers van het huidig regeerteam. Leveringen die maar niet afbetaald worden, salarissen en/of lang beloofde verhogingen daarvan die maar niet terechtkomen en andere innovatieve manieren om mensen te misbruiken zijn aan de orde, meent het BC.

De pressiegroep zegt reeds lang moe te zijn van deze regering, omdat zij door heeft dat zij alleen haar eigen ‘rechten’ erkent en het volk probeert op te zadelen met alle ‘plichten’. Dat Suriname vandaag in deze benauwde situatie terecht is gekomen door het wanbeleid van deze regering staat voor het BC als een paal boven water.

'En de realiteit is inderdaad, dat elke burger ondanks de omstandigheden hard zal moeten werken. Echter kunnen wij, burgers van Suriname, vooral nu niet permitteren om op de maat van deze regering te blijven dansen door oneindig onze tijd en geld op te offeren, zodat regeerders zichzelf kunnen trakteren op dienstreisjes, relatiegeschenken en koninklijke voorzieningen. Door haar gedrag leidt zij ons regelrecht naar de afgrond, een nulpunt in onze ontwikkeling met alle gevolgen van dien.'

Het BC vindt, dat dialoog met deze regering gelijk is aan het praten tegen ‘dove mans oren’. 'Zij maakt bijna net zoveel afspraken als leningen en denkt af te komen van de afspraken middels rancune/bedreigingen en nog meer beloftes. Het meest jammere van deze zaak is, dat de regering niet de student centraal stelt, maar haar eigen belangen.'

Het BC juicht het bundelen van de leerkrachten enorm toe en ziet dit als een zeer goed signaal naar de regering zowel de samenleving. Dit mag als een voorbeeld dienen voor andere sectoren, aldus het collectief.

'Negatieve corruptiebeeldvorming over Suriname blijft in stand, omdat regering niet reageert op internationale rapporten'

Santokhi (VHP): 'We hebben voldoende wetten om corruptie aan te pakken'

VHP-leider vindt Anti-Corruptiewet slechts 'een aanvulling'


De internationale perceptie, dat Suriname een super corrupt land is en de veronderstelling hier dat alleen met een wet corruptie kan worden aangepakt, moet weg. Dat is het oordeel van VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi, die gisteren tijdens de behandeling van de Anti-Corruptiewet in De Nationale Assemblee opmerkte, dat regelmatig internationale rapporten worden uitgegeven waarin Suriname als een corrupt land wordt aangemerkt zonder dat de regering of de autoriteiten dit weerleggen. Als gevolg hiervan blijft het beeld overeind staan, dat in Suriname veel corruptie plaatsvindt, meent het Assembleelid, aldus de Ware Tijd van vandaag, donderdag 12 januari 2017.

De regering heeft volgens hem als plicht om adequaat antwoord te geven op de voornoemde rapporten en presentaties. Dit wordt echter nagelaten waardoor de negatieve beeldvorming over het land in stand blijft.

Overigens is Santokhi een van de politieke leiders die geregeld roept, dat er veel corruptie in het land plaatsvindt. Dit zou zijn toegenomen na het aantreden van de regering Bouterse-I in 2010. Ook de veronderstelling in brede lagen van de samenleving, dat alleen met een Anti-Corruptiewet zaken kunnen worden aangepakt, is verkeerd. De Anti-Corruptiewet is volgens de VHP-voorzitter slechts een aanvulling.

Hij somde tal van artikelen in het Wetboek van Strafrecht op en andere wetgeving waarmee deze vorm van criminaliteit kan worden aangepakt. 'We hebben voldoende wetten om corruptie aan te pakken', aldus Santokhi.

NDP-fractielid Roche Hopkinson voerde aan dat er een 'ontgijzeling' in de samenleving dient plaats te vinden om zo een klimaat te scheppen waarin minder ruimte is voor corruptie. Volgens hem is de samenleving als totaliteit debet aan corruptie en houden ook burgers dat in stand. 'De acceptatie van onschuldige handelingen groeien uit tot grove acties van corruptie', zei Hopkinson. Als voorbeeld noemde hij, dat een ambtenaar bij Openbare Werken bij aanbestedingen geen corruptie kan plegen als een ondernemer niet hieraan meewerkt.

Minister Peneux bagatelliseert opkomst stakende leerkrachten

Bewindsman stelt dat vakbondsleider Valies geen draagvlak heeft en 'doordrammerig' is


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur beweert te hebben vastgesteld, dat negentig procent van de leerkrachten geen gevolg heeft gegeven aan de oproep van vakbondsleider Wilgo Valies om actie te voeren. De bewindsman zei gisteravond op de STVS, dat de actie niet geslaagd is, terwijl Valies anders beweert, zo schrijft Starnieuws vanochtend, donderdag 12 januari 2017.

De minister deelde mee dat in het district Saramacca slechts twee van de elf scholen gestaakt hebben. In Commewijne hebben de meeste scholen volgens hem ook lesgegeven. In Paramaribo-Noord heeft 75 procent gewerkt. Het speciaal onderwijs heeft voor honderd procent gedraaid. Hetzelfde geldt voor de technische scholen.

Peneux merkt op dat de herwaardering heel belangrijk is voor alle leerkrachten. Hij legde uit dat er administratieve zaken zijn die niet helemaal in orde zijn. Zo zijn er vrouwen die geregistreerd staan met hun meisjesnaam en ook met hun getrouwde naam. Al deze zaken moeten goed doorgenomen worden. Hij garandeerde dat in maart de herwaardering af is. Leerkrachten zullen goed beloond worden, waardoor zij geen twee tot drie banen meer hoeven te hebben.

De bewindsman stelde, dat Valies al dertig jaar bezig is met stakingen. Hij deelde mee dat er 10.150 onderwijsgevenden zijn in het land. Als de actie geslaagd zou zijn geweest dan zouden meer dan 7.000 leerkrachten gisteren bij het paleis hebben gestaan, maar bolgens Peneux waren er slechts 300 personen.

Valies heeft volgens Peneux geen draagvlak. De bewindsman stelt verder, dat juist Valies geen persoon is die dialoog voert. Hij is 'doordrammerig'. Toch is de minister bereid om met de Bond van Leraren om de tafel te zitten in het belang van het onderwijs. Het herwaarderingsprogramma is een goed fundament voor leerkrachten. Hieraan wordt, aldus de minister, hard gewerkt.

Peneux benadrukte, dat hij als minister iets goeds wil achterlaten voor het onderwijs. Het land moet tot grotere hoogten worden gebracht. De regering houdt zich aan haar woord. Dat vraagt de minister ook van de bonden. De bewindsman roept alle leerkrachten op om zich vandaag normaal te melden op school waardoor het onderwijsproces genormaliseerd wordt.

Geen papier meer voor kritische kranten in Venezuela

El Impulso ontvangt sinds 1 januari geen papier meer

'Het regime van Nicolás Maduro probeert ons het zwijgen op te leggen'


De 113 jaar oude Venezolaanse krant El Impulso krijgt sinds 1 januari geen papier meer geleverd van het enige bedrijf dat in Venezuela papier aan kranten mag verkopen, schrijft de Nederlandse krant NRC woensdag 11 januari 2017. Het is een actie van de regering die niet blij is met een al te kritische krant.

El Impulso is niet de enige krant die verstoken blijft van papier. 'Samen met veertien andere kranten staan we kennelijk op een zwarte lijst. Uitleg is er nooit gegeven', aldus hoofdredacteur José Angel Ocanto.

'Het regime van Nicolás Maduro probeert ons het zwijgen op te leggen.'

Doekhie (NDP): 'Sodemieter ze allemaal op als ze niet willen werken'

'Jaag ze weg als ze niet willen werken, u heeft genoeg andere leerkrachten' 

'Dit is niet een normaal protest, maar een politiek steekspel dat gespeeld wordt'


Leerkrachten die geen gehoor willen geven aan de oproep van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur mogen allen thuis blijven als het aan het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie ligt. 'Sodemieter ze allemaal op als ze niet willen werken', zei hij tijdens de dinsdag gehouden openbare vergadering in De Nationale Assemblee, aldus de nieuwswebsite Suriname Herald woensdag 11 januari 2017.

Deze uitspraak werd echter afgekeurd door de overige parlementariërs. Waarnemend parlementsvoorzitter, Melvin Bouva (NDP), corrigeerde Doekhie terstond en vroeg hem meerdere malen zijn woord terug te nemen.

Doekhie riep Peneux op om harde maatregelen te treffen tegen hen die protesteren en de andere leerkrachten die wel willen werken, moeten naar zijn zeggen in de gelegenheid worden gesteld het werk over te nemen. 'Jaag ze weg als ze niet willen werken. U heeft genoeg andere leerkrachten.' 

Volgens Doekhie is dit niet een normaal protest, maar een politiek steekspel dat gespeeld wordt. Doekhie vindt dat bandeloosheid niet getolereerd moet worden in het onderwijs.

Peneux had gisteren aan het parlement uitleg gegeven over de situatie van OS Uitkijk, waarbij maatregelen zijn getroffen tegen de meer dan dertig leerkrachten die sinds vorige week protesteren tegen een nieuwe schoolleider van buitenaf. De bewindsman benadrukte, dat de leerkrachten niet zijn ontslagen.