vrijdag 4 augustus 2017

Omstreden 'Grondwetgevende vergadering’ in Venezuela voor het eerst bijeen

Ex-minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodríquez voorzitter van de raad


De omstreden 'Grondwetgevende vergadering’ die de Venezolaanse president Nicolás Maduro voor wijzigingen in het politieke bestel in het leven heeft geroepen, is vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, voor het eerst bijeengekomen. 

De 545 leden verzamelden zich in het parlementsgebouw. Ze gingen daar met afbeeldingen van de grondlegger van de republiek, Simón Bolívar (1783-1830), en van de linkse populistische president Hugo Chávez (1954-2013) naartoe.

Ex-minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodríquez is als voorzitter van de raad geïnstalleerd.

Critici beschouwen de raad, die officieel Nationale Grondwetgevende Assemblee (ANC) heet, als een instrument van de belaagde Maduro om de oppositie uit te schakelen. Maduro stelt dat zondag ondanks een boycot van de oppositie meer dan 40 procent van de kiezers is opgekomen om de leden te kiezen. De oppositie schat dat percentage op 15 procent.

Vrijwel alle kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld, zijn ’Chavistas’ (afgeleid van Chávez) en behoren tot de aanhang van Maduro’s PSUV (Verenigde Socialistische Partij van Venezuela, Partido Socialista Unido de Venezuela).

Van de 545 leden zijn er 364 territoriaal verkozen, één afgevaardigde per gemeente. De overige 181 verkozenen vertegenwoordigen acht sectoren: arbeiders, boeren & vissers, studenten, andersvaliden, inheemse volken, gepensioneerden, ondernemers & coöperatieven. Voor sommigen het bewijs dat de constituante een echte volksvergadering is, een voorbeeld van basisdemocratie om van onderuit, en vanuit alle lagen van de bevolking de immense problemen in Venezuela aan te pakken.

Anderen benadrukken dat de verkiezingen werden gelimiteerd tot de sectoren waar Maduro nog steun geniet en de 5500 mensen die verkiesbaar waren dus allemaal in meer of mindere mate geaffilieerd zijn met de regering. Ook de oppositie (verenigd in een coalitie van een dertigtal partijen) was uitgenodigd om te participeren, maar koos voor de totale boycot. Welk initiatief er ook komt van de regering, de oppositie wil een absolute 'regime change'.(De Surinaamse Krant/De Redactie.be/ANP)

Asfaltfabriek van ministerie van OWT&C kost euro 2.759.000

Met aankoop wil ministerie volwassen en onafhankelijk zijn

'Met fabriek is ministerie zelf in staat zijn kleine asfalteringswerkzaamheden van bijvoorbeeld 500 meter te verrichten'


De regering heeft een asfaltfabriek met bijbehorende machines voor een bedrag van euro 2.759.000 gekocht. Dit blijkt uit een missive van 21 juni. Raoel Swedo, hoofd Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), zegt desgevraagd in De West van donderdagavond 3 augustus 2017, dat de aankoop van de fabriekte maken heeft met het volwassen en onafhankelijk maken van het ministerie. 

Hij voert aan dat het ministerie over genoeg deskundigen beschikt om zelf kleine asfalteringswerkzaamheden te verrichten. Swedo merkt op, dat heel veel mensen niet weten dat het laten asfalteren van een weg van 1 kilometer dichtbij de 1 miljoen Amerikaanse dollar kost.

Over het aankoopbedrag zegt Swedo, dat de minister van OWT&C, Jerry Miranda, dit in het parlement uiteen zal zetten. Hij legt uit dat er te veel met aannemers wordt gewerkt, terwijl de kennis in eigen huis is. Met de asfaltfabriek zal het ministerie volgens Swedo zelf in staat zijn om kleine asfalteringswerkzaamheden van bijvoorbeeld 500 meter te verrichten. Hij zegt dat er dan ook wegen aangepakt zullen worden die buiten het Dalian-project vallen. Het geld dat aan aannemers besteed zou worden voor kleine projecten, kan dan anders ingezet worden.

Swedo geeft aan dat de fabriek gekocht is met een bijbehorende training van deskundigen uit het buitenland, zij zullen de medewerkers van het ministerie trainen. Eind deze maand is het ministerie gereed om te kunnen werken. Hierna zal de fabriek op volle toeren draaien.

Swedo vertelt, dat de fabriek in Brokopondo zal worden opgezet, dit is dichtbij het gebied waar materiaal wordt opgegraven. Op de vraag of het ministerie wel over secundair equipment beschikt zoals transportmiddelen, zegt Swedo dat een goede vriend van de minister tegen een zeer laag tarief trucks heeft aangeboden. Dit voorstel is intussen al ingediend bij de Raad van Ministers.

Hij zegt verder, dat het ministerie middels voorlichting de deskundigen van het ministerie in beeld brengt, zodat ook de samenleving getuige hiervan kan zijn. Swedo heeft zelf geen idee waarom de voorgaande ministers of regeringen de deskundigen achter de schermen heeft gehouden. Hij geeft wel aan, dat Miranda in zeer korte tijd heel veel heeft kunnen bewerkstelligen. Als voorbeeld noemt hij acht bussen voor dertig personen op naam van het ministerie die ter ondersteuning worden ingezet voor andere ministeries, acht trucks en twee boten.

Wanprestatie MULO-examenkandidaten: Slechts 49 procent geslaagd

'De leerlingen waren niet gemotiveerd en hadden geen thuisbegeleiding'

In vergelijking met voorgaande jaren veel meer 'onhandelbare' leerlingen


Het slagingspercentage bij het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) is gedaald met 6.3 procent ten opzichte van 2016. Direct is slechts 49 procent van de leerlingen geslaagd die het eindexamen hebben afgelegd. Dit is het op één na laagste slagingspercentage van de afgelopen vijf jaar. 

'Als we kijken naar de situatie van de leerlingen, waren ze niet gemotiveerd', geeft Inez Hendrie, hoofd Bureau Voortgezet Onderwijs Juniorenniveau, als een van de oorzaken van het slechte resultaat. Ze voegt eraan toe, dat er leerlingen waren die uit zichzelf gemotiveerd waren, maar daartegenover had je een veel grotere groep die niet gemotiveerd was en ook geen thuisbegeleiding had.

Wat haar het afgelopen schooljaar ook is opgevallen is, dat schoolleiders in vergelijking met voorgaande jaren te maken kregen met veel meer 'onhandelbare' leerlingen. 'Het gedrag dat ze vertoonden was een totaal andere', aldus Hendrie.

Het schooljaar 2016/2017 werd vanaf de start in oktober geplaagd door onderbrekingen. Leerkrachten aangesloten bij de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben verschillende keren het werk neergelegd om gedaan te krijgen, dat de regering het herwaarderingsprogramma uitvoerde. Ook boot- en bushouders hebben enkele keren de dienstverlening gestaakt, omdat de overheid achter was met het overmaken van betalingen.

Mungra Medisch Centrum biedt Jaarverslag 2016 aan aan districtscommissaris Doebay

MMC wil zoveel mogelijk zaken transparant - Jaarverslag 2016 spoedig op MMC-website


Het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft het Jaarrapport 2016 aangeboden aan districtscommissaris Laksmiepersad Doebay die waarneemt in het district Nickerie. Algemeen directeur Antoine Elias laat vandaag, vrijdag  4 augustus 2017, weten op Starnieuws, dat in 2011 en 2012 een inhaalslag is gemaakt om jaarrapporten op tijd af te hebben. 

Hij benadrukt dat het in elk geval niet slaat op MMC als beweerd wordt dat ziekenhuizen achter zijn met het uitbrengen van Jaarrapporten. Vanaf 2013 is tot nu toe elk jaar aan de hoogste bestuurlijke autoriteit en districtsadministrateur als eerst de Jaarrapporten aangeboden. Verder krijgen de autoriteiten in Paramaribo per koerier hun exemplaar.


Elias geeft aan, dat het MMC zoveel mogelijk zaken transparant wil hebben. Zo zal vanaf volgende week het Jaarrapport 2016 en data van poli bezoek over het afgelopen jaar op de website te zien zijn, zodat belanghebbenden ook inzage kunnen hebben in het reilen en zeilen van het MMC.

Elias deelt mee, dat het MMC 1e en 2e lijn zorg gaat aanbieden aan de inheemse dorpen Tapoeripa, Kabalebo, Corneliskondre en Donderskamp. Hij merkt op, dat de zorg niet op het niveau van het MMC en Ziekenhuis Wageningen zal zijn, maar er zullen tenminste twee bedden zijn en maandelijks zullen er specialisten naar de dorpen vertrekken. Om de ene week zal een huisarts de dorpen aandoen, terwijl verpleegkundigen permanent ter plekke aanwezig zullen zijn.

Vereniging van Economisten in Suriname slaat alarm in open brief aan parlement

VES vraagt Assembleeleden begroting 2017 te 'corrigeren'

'Begroting is buitenproportioneel en zal de economische crisis in ons land consolideren'


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) doet vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, in onderstaande open brief aan De Nationale Assemblee, een dringend beroep op alle 51 parlementsleden om hun partij loyaliteit ondergeschikt te maken aan 'uw verantwoordelijkheid naar degenen die u hebben gekozen – het volk van Suriname'
De vereniging vraagt hen om de door de regering voorgestelde begroting 2017 te corrigeren, 'aangezien deze buitenproportioneel is en de economische crisis in ons land zal consolideren.' 


'Geachte dames en heren, leden van het hoogste College van Staat, 

Middels deze Open Brief, welke wij in het kader van transparantie direct delen met de gemeenschap, luidt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) de noodklok! 

In juni 2017 hebben wij, op uw uitdrukkelijk verzoek, onze inhoudelijke commentaren op zowel het Ontwikkelingsplan 2017-2021 als op de Ontwerpbegroting 2017 aan DNA doen toekomen. Uit de Begrotingsbehandeling, welke nu openbaar is en waarvoor wij onze complimenten doen toekomen, is gebleken dat diverse leden dankbaar gebruik hebben gemaakt van onze bijdrage. In ons advies, waaraan de meeste in Suriname woonachtige ervaren planeconomen hebben meegewerkt, hebben wij aangegeven dat gezien de huidige financieel-economische situatie de begrote uitgaven ad SRD 8.146 mln buitenproportioneel hoog zijn. 

Tevens hebben wij aangegeven dat, hiertegenover, de begrote inkomsten ad SRD 3.931 miljoen veel te laag zijn. Immers, de begrote uitgaven zouden de begrote inkomsten met meer dan 100% overschrijden. De uitgaven dienen derhalve drastisch te worden verlaagd, met name de niet-dringende/ noodzakelijke uitgaven zullen (verder) moeten worden beperkt c.q. uitgesteld. 

Ook de subsidies zullen verder moeten worden teruggebracht. De inkomsten dienen danig te worden verhoogd door versterking van het Belastingapparaat, waarbij zowel de belasting- als de niet-belastinginkomsten verder moeten worden verhoogd. 

Daarenboven zijn wij recentelijk opgeschrikt door de gewijzigde Begroting 2017 waarin de Regering, ondanks de vele uitdrukkelijke waarschuwingen, de uitgaven in plaats van verlaagd verder worden verhoogd met 0,5 miljard en de inkomsten in plaats van verhoogd met 0,3 miljard verlaagd. Het begrotingstekort neemt daardoor toe met SRD 0.8 miljard en bereikt een recordhoogte van boven de SRD 5 miljard. Een begrotingstekort van een dergelijke omvang in tijd van economische crisis, waarvan het tekort alleen kan worden gedekt door nieuwe leningen, is buitensporig en disproportioneel. 

Daarnaast gaat de Regering voorbij aan de economische betekenis van het wettelijk kredietplafond, welke niet zonder reden gemaximeerd is op 60% van het BBP en met Uw toestemming reeds ruim is overschreden. 

De adviezen van het maatschappelijk middenveld lijken uitdrukkelijk genegeerd te worden door de Regering, blijkens het ontbreken van de noodzakelijke - impopulaire - hervormingsmaatregelen welke vereist zijn om de economie weer op het juiste spoor te brengen. Hierdoor wordt het probleem verschoven naar de toekomst. 

Door de hoge rentekosten - die over de eerste 7 maanden van 2017 al SRD 0.5 miljard bedroegen - en de aflossingslasten zal de ruimte voor ontwikkelingsinvesteringen die nodig zijn om tot productiegroei te komen, tot een minimum worden gereduceerd. Dit zal, mede gezien het ontbreken van noemenswaardige incentives ter stimulering van de particuliere productie, ontegenzeggelijk leiden tot verdere negatieve economische groei en verslechtering van de crisis. 

Het is Uw plicht elke verdere verslechtering van onze economie te voorkomen. Een tekort van deze omvang zal leiden tot verdere verarming van de bevolking. Indien de leiding van het land, Regering en DNA, voortgaat in de noodzakelijke bezuiniging en ‘de tering naar de nering zet’, zullen wij als burgers onze verdere bijdrage aan de gezondmaking van onze economie leveren. 

Wij weten als economen dat de crisis niet uit zichzelf zal verdwijnen en beseffen ons terdege dat wij hiervoor verdere offers zullen moeten brengen. Onze bereidheid offers te brengen gaat dan wel uit van de harde eis dat de Regering gerichte economische en fiscale hervormingen doorvoert, die zullen leiden tot een verbetering van onze economie en de verdere verarming van onze burgers bestrijdt.

DRINGEND BEROEP OP ALLE 51 DNA LEDEN: De VES doet een dringend beroep op U allen, leden van DNA ongeacht of U zich rekent tot de oppositie of coalitie, om:

1. uw partij loyaliteit ondergeschikt te maken aan uw verantwoordelijkheid naar degenen die u hebben verkozen - het volk van Suriname- en de door de Regering voorgestelde Begroting 2017 te amenderen, aangezien deze buitenproportioneel is en de economische crisis in ons land zal consolideren. 
2. de Begroting 2017 zodanig te amenderen dat deze meer in lijn wordt gebracht met de financieel-economische draagkracht, met hogere belasting- en niet-belasting inkomsten en lagere uitgaven w.o. subsidies, die tevens meer gericht is op het faciliteren van (particuliere) productiegroei. 

Hoogachtend, 
Winston Ramautarsing (voorzitter)'

Venezolaanse oppositieleider Antonio Ledezma weer onder huisarrest

Bekende oppositie politicus Leopoldo López nog steeds gevangen


De Venezolaanse autoriteiten hebben oppositieleider Antonio Ledezma opnieuw onder huisarrest geplaatst nadat hij dinsdag in een gevangenis was gezet. Dit stelt zijn vrouw vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, op Twitter. Ledezma is vandaag door veiligheidsbeambten terug naar zijn woning gebracht. 

Eerder werd hij samen met een andere oppositiepoliticus, Leopoldo López, uit hun huis gehaald en naar de gevangenis overgebracht.


Volgens het Hooggerechtshof van het Zuid-Amerikaanse land wilden de politici vluchten. Maduro won zondag een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt.

López en Ledezma hebben zich daar net als andere opposanten fel tegen gekeerd. López kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014.
Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten, omdat hij zou hebben deelgenomen aan een couppoging tegen Maduro.

(De Surinaamse Krant/Nu.nl/NOS/Twitter)

President Moreno van Ecuador ontneemt vicepresident Glas zijn verantwoordelijkheden

Moreno zet met besluit politiek conflict op scherpDe Ecuadoraanse president Lenin Moreno heeft donderdag zijn vicepresident, Jorge Glas, aan de kant gezet, daarmee een politiek conflict, dat nauwelijks twee maanden nadat de nieuwe regering aantrad aan het licht kwam, op scherp gezet.

Moreno, die op 24 mei aantrad, tekende een presidentieel besluit (zie onderaan), dat op de website van de president is gepubliceerd, waarmee  Glas zijn verantwoordelijkheden zijn ontnomen. Het decreet kwam een ​​dag nadat Glas een krachtige open brief schreef waarin hij afstand neemt van de president en een aantal van zijn beslissingen bekritiseert, waaronder het benoemen van leden van de oppositie op belangrijke posten.

Glas diende als vice-president onder Moreno's voorganger Rafael Correa, die ook Moreno heeft bekritiseerd voor het 'plezieren van het conservatieve kamp' ​​en afdrijven van de basisbeginselen van de naar links leunende regerende partij, de PAIS Alliance.

'We moeten maximaal alert zijn ter verdediging van onze Burger Revolutie en de principes en waarden die ons verenigd hebben', zei Glas in een interview met Ecuador Inmediato, een lokale online nieuwsmedia.

In een brief waarschuwde Glas, dat Moreno een pakket bezuinigingsmaatregelen 'tegen de mensen' zou kunnen voorbereiden en deals met de oppositie zou kunnen sluiten.

Glas zei gisteren, dat hij niet van plan is om 'enige politieke instabiliteit te genereren', maar voelde dat er behoefte was aan meer transparantie. Glas heeft de mogelijkheid uitgesloten dat het politieke conflict degeradeerd tot het punt waar het Congres van Ecuador het voorzitterschap zou moeten ontbinden, een mechanisme dat in de Grondwet wordt opgenomen en nieuwe verkiezingen vragen.

(De Surinaamse Krant/Xinhua/Twitter/Ecuador Inmediato)

Peru overweegt de diplomatieke banden met Venezuela te verbreken

Peru bespreekt 8 augustus te Lima gepaste maatregelen met zijn regionale collega's


Peru overweegt de diplomatieke banden met Venezuela te verbreken uit protest tegen de zondag gehouden verkiezing van een constituerende vergadering in het land, die op grote schaal is bekritiseerd als ondemocratisch, zei de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ricardo Luna, gisteren, aldus vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, VOA News. 

Luna zei, dat Peru gepaste maatregelen met zijn regionale collega's wil bespreken tijdens een vergadering komende dinsdag alvorens eenzijdig op te treden. Peru roept de vergadering bijeen, omdat de Venezolaanse bevolking massaal de zondag gehouden verkiezing van een constituerende vergadering boycotte, die de bevoegdheden van de linkse president Nicolas Maduro versterkt.

Gevraagd door verslaggevers of Peru heeft uitgesloten diplomatieke banden met Venezuela te verbreken, zei Luna: 'Helemaal niet. Alle opties staan ​​op tafel. We gaan zien hoe andere landen die aan de vergadering deelnemen, hierover denken en, afhankelijk daarvan, zien wat collectief kan worden gedaan. Dat bindt echter niet onze handen of conditie om een unilaterale beslissing te nemen.'

Peru heeft gezegd dat zij ministers van Buitenlandse Zaken verwacht van Canada, Brazilië, Mexico, Argentinië, Chili, Colombia, Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras en Paraguay voor de vergadering van dinsdag in Lima.(De Surinaamse Krant/VOA News/Twitter)

Franse marine onderschept 1,5 ton aan cocaïne aan boord jacht voor kust Nieuw-Caledonië

Jacht met vier opvarenden op weg naar AustraliëVerschepen van de cocaïne zou georganiseerd zijn door een Zuid-Amerikaans drugssyndicaat


Voor de kust van Nieuw-Caledonië heeft de Franse marine een jacht onderschept met een gigantische hoeveelheid drugs aan boord. Er zat een recordaantal van 1,5 ton cocaïne verstopt in de romp, ter waarde van 322 miljoen dollar (271 miljoen euro) en was op weg naar Australië.

Uiteindelijk zijn vier bemanningsleden gearresteerd, meldt de Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, aan ABC News.

Het zou gaan om Litouwers en Letten.

Het verschepen van de cocaïne zou georganiseerd zijn door een Zuid-Amerikaans drugssyndicaat. 'Felicitaties aan de Franse marine en de nationale politie voor hun inzet waardoor een record aan cocaïne is onderschept', aldus Col Blanch van ACIC. Het jacht wordt verder onderzocht in Nouméa, de hoofdstad van Nieuw-Caledonië.


(Bron: De Surinaamse Krant/Google Earth)
(De Surinaamse Krant/ABC/Twitter/De Telegraaf)

Regering en VIDS tekenen gezamenlijke intentieverklaring inzake grondenrechten

'Het wordt historisch, omdat het partijen nooit eerder is gelukt om zo dicht tot elkaar te komen'


President Bouterse en voorzitter Lesley Artist van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) tekenen maandag een gezamenlijke intentieverklaring. De intentie van partijen, de regering en het traditioneel gezag is hierin opgenomen, 'waarbij wij elkaar plechtig beloven - op grond van wederzijds respect en gelijkwaardigheid - dat wij gaan werken aan de eeuwenoude grondenrechtenproblematiek', zegt Artist vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, op Starnieuws. 

De president benoemde vorig jaar de presidentiële Commissie Grondenrechtenvraagstuk onder leiding van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Artist is namens de VIDS een van de commissieleden. Er is een traject afgelegd en het eindproduct is aan de president overhandigd.

'We zijn nu zover om te tekenen. Er is een stappenplan opgenomen om te komen tot een bevredigende oplossing voor het totale Surinaamse volk.' De Internationale Dag der Inheemsen Volken op 9 augustus ervaart de VIDS-voorzitter nu al anders. 'Ik heb een ander gevoel. Het wordt historisch, omdat het partijen nooit eerder is gelukt om zo dicht tot elkaar te komen.' Het stemt hem tevreden, 'goed voor Suriname en in het bijzonder voor onze mensen'. 

Theo Jubitana, voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpshoofden in Para (OSIP) en dorpshoofd van Hollandse Kamp, is hoopvol gestemd. De OSIP liep vorig jaar op 9 augustus een stille mars door de straten van Paramaribo. De inheemsen gaven daarmee een signaal aan de regering, dat zij serieus bezig zijn met het opeisen en afdwingen van hun grondenrechten.

'Was het zo dat tot 9 augustus 2016, alle deuren gesloten leken te zijn voor de VIDS, na onze loop en petitie-aanbieding, kwamen de gesprekken opgang.' Bouterse ontving de VIDS-voorzitter kort na de twee activiteiten. 'Het heeft de president wel opgeschrikt dat inheemsen in 2016 nog op straat gaan voor hun rechten.'

De installatie van de presidentiële commissie volgde in december. Meerdere dorpshoofden hadden ook zitting hierin. Tegenover hen zat het overheidsteam met onder andere vertegenwoordigers van RO en enkele districtscommissarissen. 'Onze opdracht was het aandragen van oplossingsmodellen hoe het grondenrechtenvraagstuk in Suriname te regelen. We moesten ook werken aan een gezamenlijke verklaring en stappenplan.' 

De OSIP-voorzitter geeft aan, dat er drie urgente maatregelen zijn opgenomen. Een hiervan is dat regering de inheemsen gebieden moet beschermen, door geen gronduitgifte te verlenen in deze gebieden en dit ook wettelijk moet vastleggen. Dit is een van de eisen uit de petitie die de VIDS en haar regionale werkarmen, de OSIP en Kaliña en Lokono inheemse dorpen Marowijnegebied, op 10 augustus aan  Assembleevoorzitster Jennifer Simons-Geerlings aanbood.

Artist beaamt,  dat de loop en petitie-aanbieding zeker hebben bijgedragen aan meer bewustzijn onder de eigen mensen. 'En bij de regering dat wij moeten komen tot aanpak en oplossing van ons probleem.' Hij benadrukt, dat het bereikte resultaat tot dusver niet alleen van betekenis is voor de inheemsen. 'We wonen in Suriname naast de andere culturen en groepen met wie wij in vrede en harmonie moeten leven. Wij moeten hun wensen en gevoelens ook meenemen. Wij streven daarom naar een Surinaams model als oplossing, met inachtneming van de internationale afspraken en de door Suriname geratificeerde overeenkomsten.'

Zo is de uitvoering van het Kaliña- en Lokono-vonnis, dat deels al wordt uitgevoerd, ook in de gezamenlijke verklaring opgenomen. De ondertekening geeft hoop, zegt Artist. 'Het is alvast een aanzet om te werken naar een oplossing.' Aan het uitvoeringsprogramma zijn ook termijnen gekoppeld.

FIBOS houdt vast aan invoeren ouderbijdrage

'We gaan terug naar de oude situatie waarbij de ouders een bijdrage moeten leveren'


De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) volhardt in haar besluit om de ouderbijdrage opnieuw in te voeren. Er is geen weg terug, omdat de overheid niet in staat is gebleken de subsidies op tijd over te maken. Dit onomkeerbare standpunt hebben de besturen dinsdag ingenomen tijdens een vergadering, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 4 augustus 2017.

'We gaan terug naar de oude situatie waarbij de ouders een bijdrage moeten leveren', zegt Mildred Demon, federatievoorzitter en directeur van het EBGS-onderwijs. Ze stelt onomwonden ,dat ouders die in juli niet kunnen betalen, in augustus of september wel in staat moeten zijn dat te doen. Zij hebben dezelfde verantwoordelijkheid als de schoolbesturen.

'We gaan geen verantwoordelijkheid van anderen op ons nemen. Het gros van de ouders kan het wel betalen', stelt Demon. Zij zegt, dat de bedragen meevallen. Voor het basisonderwijs is het Srd 185 , voor MULO Srd 190 en voor LBO Srd 245.

'Wat als... bestaat niet. Je dealt met de situatie op dat moment. Dit is de regel en de afspraak. Er is aangegeven waarom wij teruggaan naar de oude situatie.' Demon zegt dat de ouderbijdrage op verzoek van de overheid was afgeschaft. 'De subsidie van de overheid kregen wij echter niet op tijd.' 

De mededeling over herinvoering van de ouderbijdrage is twee maanden vóór aanvang van het nieuwe schooljaar gedaan en dat noemt zij ruimschoots op tijd. 'De tijd is relatief, maar het is een redelijke termijn.'

Volgens Demon blijkt in de praktijk, dat de ouders niet verrast zijn over het besluit. Ook zegt zij dat de communicatie met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ruim van te voren gevoerd is. Zij zegt te ageren als er uitzonderingen worden gemaakt bij het betalen van de ouderbijdrage. In het parlement is onlangs gevraagd wat de bijzondere scholen bijzonder maakt als de overheid meer betaalt dan alleen de salarissen. Demon: 'Het is zeker niet zo dat bijzondere schoolbesturen belastinggelden verspillen. We kunnen elke cent verantwoorden.' 

'Het intrekken van een agrément is niet volgens de diplomatieke regels'

'Verdrag van Wenen over diplomatiek verkeer voorziet niet in intrekken eenmaal verleend agrément'


In tegenstelling tot wat minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle beweerde in het parlement, is het intrekken van een agrément niet volgens de diplomatieke regels. Dat zegt Eric Rudge, deskundige op het gebied van internationaal recht, vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, in de Ware Tijd.

Rudge concludeert, dat het Verdrag van Wenen over diplomatiek verkeer niet voorziet in het intrekken van een eenmaal verleend agrément. Artikel 9 lid 1 van het verdrag geeft wel aan, dat de ontvangende Staat het hoofd van een missie, de ambassadeur, tot persona non grata ofwel ongewenste persoon kan verklaren. Deze handeling mag de ontvangende Staat - dus Suriname - verrichten zonder die te motiveren. Dat kan ook gebeuren voordat de persoon in kwestie in het betreffende land is aangekomen.

'Indien de feiten en omstandigheden die ik vernomen heb via de media juist zijn, dan zou in feite gekozen moeten worden voor het tot persona non-grata verklaren van het hoofd van de missie die weliswaar zijn werkzaamheden nog niet is aangevangen in de ontvangende Staat', verwijst Rudge naar de mogelijkheid die wel genoemd en gebruikelijk is in de relatie tussen staten onderling. 

Suriname heeft op 22 juni agrément verleend aan Nederland om Anne van Leeuwen als ambassadeur voor Suriname (zie foto: ambassade Nederland in Paramaribo) aan te stellen. Nadat hij op 27 juni door koning Willem Alexander beëdigd was als ambassadeur, werd de accreditatie een dag later, zonder enige toelichting, ingetrokken.

De oppositie in het parlement wilde weten of dit gebruikelijk is. Pollack-Beighle zei, dat het proces van agrément-verlening geheel in handen is van het land dat moet ontvangen, in dit geval de Suriname. Ze verklaarde, dat het proces geheel volgens de diplomatieke regels is geschied.

Rudge merkt op wel te kunnen begrijpen waarom Suriname voor deze constructie heeft gekozen. 'Het tot persona non grata verklaren is namelijk geen trofee in de kast van een carrièrediplomaat. Integendeel kan die status de betrokkene blijvend achtervolgen, ongeacht of hoog diplomatieke of politieke interstatelijke betrekkingen ten grondslag hebben gelegen aan het besluit en het mogelijk niet gelieerd is aan de persoon van de ambassadeur zelf.'

Hij vindt het opmerkelijk, dat de diplomatieke vertegenwoordiging tussen de twee soevereine staten al enige jaren niet op hetzelfde niveau is, terwijl dat internationaal - op enkele uitzonderingen na - wel gebruikelijk is.

Woord- en gebedsdienst in Basiliek voor grondenrechten inheemsen

VIDS en Bisdom Paramaribo houden de dienst in verband met Nationale Dag der InheemsenMet een woord- en gebedsdienst maandag 7 augustus 2017 om zes uur 's avonds in de kathedrale Basiliek in Paramaribo willen inheemsen het proces voor het verkrijgen van wettelijke erkenning van grondenrechten versterken. 

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) houdt dit jaar samen met het Bisdom Paramaribo deze dienst, in verband met de Nationale Dag der Inheemsen. Het is niet alleen een zaak van inheemsen in Suriname, maar van de gehele Surinaamse bevolking, zegt de VIDS.

'Bisschop Karel Choennie is samen met VIDS erg begaan met de zorg voor ons gemeenschappelijke huis, of zoals wij dat zeggen Moeder Aarde. Tijdens de dienst wordt ook aandacht geschonken aan hoe wij omgaan met Moeder Aarde', aldus de VIDS.

Het bijzondere aan deze dienst is dat het een inheemse gebedsdienst is. Het programma bestaat onder meer uit zang en muziek met inheemse elementen, een sketch uitgevoerd door jongeren, gebeden vanuit de inheemse spirituele inslag en een woord over grondenrechten en ‘zorg voor ons gemeenschappelijke huis’ door bisschop Choennie.

De dienst zal ook live worden uitgezonden via RADIO IMMANUEL 95.9 FM
Internet-streaming: www.immanuelsr.com/live/.

Curaçao alert op reizigers uit Colombia vanwege mond- en klauwzeer in dat land

Veterinaire Dienst adviseert grondige controle van alle passagiers uit Colombia 


Contact met mensen die vanuit Colombia naar Curaçao reizen, kan leiden tot verspreiding van mond- en klauwzeer (MKZ) op het eiland, met gevaar voor geiten, schapen, varkens en koeien. Aldus de waarschuwing van de Veterinaire Dienst die grondige controle van alle passagiers van vliegtuigen en schepen uit Colombia adviseert, zo bericht vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad.

Het ministerie van Financiën, verantwoordelijk voor de douane, en Justitie, belast met Immigratie, hebben samen met Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) en Curaçao Ground Handling Services overleg gehad met luchtvaartmaatschappij Avianca, die vluchten uitvoert tussen Bogota en Curaçao.

Bogota is niet alleen de hoofdstad van Colombia, maar ook van het district Cundinamarca waar momenteel de meeste MKZ voorkomt. Passagiers moeten bij aankomst op Curaçao dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen als bij een uitbraak van hondenziekte of Parvo: schoenen desinfecteren, de zolen met name, kleding wisselen en handen wassen.

Curaçao past het beleid voor toelating en uitzetting nog niet aan

'Niet uitzetten als situatie in Venezuela dusdanig is geëscaleerd, dat sprake is van burgeroorlog'


Pas als de situatie in Venezuela dusdanig is geëscaleerd dat sprake is van een burgeroorlog, zal Curaçao gevluchte ongedocumenteerde Venezolanen niet meer terugsturen. 'Maar, zo ver is het nog niet', zei minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie gisteren, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 4 augustus 2017.

Girigorie en minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) lieten gisteren tijdens een gezamenlijke persconferentie weten dat de Curaçaose regering ‘zich ernstige zorgen maakt’ over de ontwikkelingen in Venezuela en de situatie ‘met grote waakzaamheid’ in de gaten houdt, maar dat er nog geen aanleiding is om het beleid voor toelating en uitzetting aan te passen.

Vooralsnog geldt voor Venezolanen eenzelfde beleid als voor mensen uit andere landen.De regering herkent zich niet in de stelling in een noodoproep die een groep burgers eerder deze week uit deed gaan dat er sprake is van ‘vervolging en onderdrukking’ van Venezolaanse burgers door de overheid of instanties.

In 2012 gestart project Nieuw Weergevondenweg nog steeds niet afgerond

Naar verwachting wordt project eind 2017 afgerond


De aanpak van de Nieuw Weergevondenweg in Paramaribo is nog steeds niet afgerond. De opdrachtgever is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het project is in 2012 gestart, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 4 augustus 2017.

Het lag in de bedoeling, dat de Indira Gandhiweg tot en met de Magentakanaalweg (circa 6 kilometer) werd doorgetrokken. Het heeft echter na de opstart in 2016 een aantal maanden stil gelegen. Naar verwachting wordt het project eind 2017 afgerond.

NV Caremco Holding is de aannemer belast met de uitvoering van deze werkzaamheden. De overeenkomst met deze aannemer is op 12 mei 2017 ondertekend.

Een totaal bedrag van Srd 34.605.720,22 is gemoeid met deze financiering (Bureau voor Staatschuld). De jaarlijkse rente op deze voorfinanciering is 9%.

20 Jaar cel voor man die zijn vriendin vermoordde en op achtererf begroef

Man begroef lichaam van zijn vriendin in een gat waar een oude wc stond


M.P. is gisteren door de Kantonrechter veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor de moord op zijn vriendin Naomie Dhanradj (32) op 22 april 2016. De man had het lichaam op zijn achtererf begraven. De rechter achtte doodslag bewezen en veroordeelde de man conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM), aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 4 augustus 2017. 

P. bleef erbij dat hij de vrouw niet vermoord heeft, maar haar slechts omhelsd had. Advocaat Georgette Leter voerde aan, dat de man geen evenwichtige relatie en jeugd gehad heeft.

De rechter noemde het feit schokkend en zeer ernstig en voerde aan dat de gemeenschap diep is gechoqueerd. Ook heeft de man geen respect gehad voor zijn vriendin, want hij liet het lichaam de hele avond onder een zinkplaat op zijn achtererf achter. Hij begroef haar in een gat waar een oude wc stond.

Ook vindt de rechter de verklaring van de man niet geloofwaardig, dat hij uit liefde het lichaam van Naomie op zijn erf begroef, omdat hij haar dichtbij zich wilde hebben. Volgens de rechter heeft hij dit uit eigen belang gedaan. Niemand zou vermoeden, dat hij haar  op zijn eigen erf had begraven.

De man had Naomie vaker mishandeld, beledigd, bedreigd en geweld tegen haar gebruikt. Ze had diverse keren aangifte gedaan bij de politie. Om een mobiele telefoon heeft de veroordeelde haar het leven ontnomen.

Uit het sectierapport is gebleken, dat het strottenhoofd van de vrouw gebroken was. Dit betekent dat zij niet omhelsd, maar gewurgd was. P. beweerde dat hij de avond ervoor bij Naomie geslapen had. Toen haar telefoon overging - hij wist niet dat zij er één had - pakte zij het toestel en gooide het uit het raam. Hij vroeg haar wie gebeld had, waarop ze antwoordde dat ze het niet wist. Hij omhelsde haar en bleef vragen. Ze zei toen, dat hij haar los moest laten en dat zij dan alles zou vertellen. Toen hij haar losliet, zakte ze in elkaar. Hij probeerde haar water te laten drinken, maar er kwam schuim uit haar mond. Hij deed de ventilator aan en legde haar op bed, liet haar in de woning achter en ging naar huis.

De politie kreeg een tip binnen, dat de man een lijk op het achtererf had begraven. Zijn vrouw kwam van het werk en zag hem op het achtererf het lichaam begraven. Ze ging terug naar haar werk en zei een en ander tegen haar werkgever. Die adviseerde haar de politie in te schakelen. De verdachte had haar de avond ervoor wel gezegd, dat hij Naomie vermoord had. In het voertuig van de verdachte trof de politie een flesje verdelgingsmiddel en een spuit aan. Ook werden er bloedsporen van het slachtoffer gevonden. P. had zijn vrouw gevraagd om te liegen. Ze moest bij de politie verklaren, dat hij de hele tijd thuis was geweest. Als ze dat niet zou zeggen, ‘zou ze zien wat er met haar zal gebeuren’.

Bij de politie had hij verklaard, dat de oorzaak van alles de mobiele telefoon was. Het slachtoffer had het toestel zonder zijn medeweten. Terwijl hij haar wurgde, gilde ze dat hij haar los moest laten. Hij liet pas los toen hij merkte dat ze helemaal slap geworden was. De man verklaarde dat hij niet zeker wist of ze wel of niet dood was. Hij dacht dat ze nog bij zou komen, nam haar mee om te chillen en dronk zelf cognac. Hij was dronken. Hij sprak tot haar, maar ze reageerde niet. Hij nam haar mee naar zijn woning en sleepte haar naar de achtertuin, legde haar onder een boom en dekte haar met een zinkplaat af. Volgens de rechter wist de man, dat de vrouw overleden was. Dit had hij zijn vrouw voorgehouden.

John van Coblijn is diep teleurgesteld in minister Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

'Dat minister beweert dat slechts enkele woningen gebouwd zijn tussen 2000-2010 is grove leugen'

'Veel politici hebben het huisvestingsvraagstuk nog steeds niet goed begrepen'


De politicus John van Coblijn is diep teleurgesteld in minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

'Dat de minister beweert dat er slechts enkele woningen gebouwd zijn tussen 2000 en 2010 is een grove leugen. Ik ben bereid die uitdaging aan te gaan op basis van cijfers en niet op basis van emotionele uitbarstingen. Juist in die periode is een grondslag gelegd dat wij onze eigen woningbouw konden financieren in de vorm van een 7% regeling, waardoor duizenden woningen en verbouwingen zijn voortgekomen. Ook is in de periode 2000 tot 2010 door de toenmalige regering handig gebruik gemaakt van Lisp-faciliteiten om mensen in staat te stellen hun woningen te verbouwingen en nieuwe woningen op te zetten. Ik denk dat wij op moeten houden als Surinamers met dit soort grove leugens waarbij wij uit eigen voordeel proberen een leugen te vertellen van een andere regering', zegt Van Coblijn vandaag, vrijdag 4 augustus 2017, in het Dagblad Suriname.

De bewindsvrouw beweerde tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), dat de Nieuw Front-regering tussen 2000 en 2010 in totaal slechts 599 woningen heeft gebouwd. Daartegenover heeft de NDP vanaf 2010 tot 2015 zeker 1.670 huizen neergezet. Polak is er zich van bewust dat de regeringen Bouterse 1 en 2 zeer zeker nog niet voldoende woningen hebben gebouwd. Het moest haar wel van het hart, dat er wel altijd meer wordt gebouwd wanneer het land onder leiding staat van Desi Bouterse, de huidige president.

Eerder heeft ook NDP-fractieleider André Misiekaba extra aandacht voor het huisvestingsvraagstuk gevraagd. Volgens de politicus heeft de NDP-regering vanaf 2010 tot heden ongeveer 1.800 woningen gebouwd, terwijl zeker 20.000 mensen op de wachtlijst van het ministerie van Sozavo staan.

Van Coblijn benadrukt, dat veel politici het huisvestingsvraagstuk nog steeds niet goed hebben begrepen.

'Ik geloof erin dat je een programma van 10 jaar in elkaar moet zetten en pakweg een 600 miljoen Amerikaans dollar daartegen aan moet gooien om woningen te gaan bouwen voor de samenleving. Daarom heeft Bouterse in 2010 onze ideeën overgenomen, omdat het NF daarvoor al gesproken had over massale woningbouw. Maar, het is hen niet gelukt. Een volk zonder een kussen waarop men zijn hoofd kan leggen, is geen volk dat bereid is geïnspireerd te worden en aan de slag te gaan en op te bouwen. Het is een schande, dat de mensen nog steeds op een slaafse manier wonen zoals zij dat al honderd jaren doen in de omgevingen Gemenelandsweg, Hofstraat, Keizerstraat, Johan Adolf Pengelstraat, Pontbuiten, Ephraimzegen, Nickerie, Coronie en zelfs het binnenland', stelt de politicus.

Het heeft volgens hem geen enkele zin dat Suriname respect opeist van andere landen als het zelf geen respect heeft voor zijn eigen volk.

'Ondanks alle voorlichting en waarschuwingen blijven mensen onverantwoord graven en buizen kapotmaken'

'Om wie het ook gaat, wij zullen de schade tot de laatste cent op hen verhalen'


De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is het zat dat steeds waterleidingbuizen worden vernield door graafwerkzaamheden. Het bedrijf lijdt enorme schade doordat een ondernemer een hoofdbuis te Leiding 9A kapot heeft getrokken. Urenlang zat een groot gebied zonder water. Het gaat nog dagen in beslag nemen om de gevolgen van deze buisbreuk te herstellen. 

Directeur Marlon Oosterling zegt vandaag, vrijdag  4 augustus 2017, op Starnieuws dat er aangifte is gedaan. De graafmachine is in beslag genomen, terwijl de operator aangehouden is.

'Ondanks alle voorlichting en waarschuwingen blijven mensen onverantwoord graven en buizen kapotmaken. Met man en macht moet er gewerkt worden door de SWM om de schade te herstellen. Het kost het bedrijf heel wat geld en hoofdbrekens omdat mensen onverantwoord bezig zijn. Om wie het ook gaat, wij zullen de schade tot de laatste cent op hen verhalen en er zal steeds aangifte worden gedaan', aldus Oosterling.

De SWM zal de schade die geleden is, opmaken. Dit kan behoorlijk oplopen. Zolang de ondernemer niet betaalt, zal de graafmachine niet worden vrijgegeven, stelt de SWM-directeur. Behalve de breuk herstellen, moet er extra chloor gebruikt worden om het water schoon te krijgen. Er zal extra gespoeld moeten worden. In het distributiesysteem is veel lucht ontstaan. Het kan dagen duren voordat het water weer vloeiend uit de kraan zal vloeien.

Oosterling benadrukt dat de kwaliteit van het water constant wordt gemonitord.

Bekende zangvogelliefhebber Rojan 'Paté' Smiths (92) is overleden

Paté was tot vier jaar geleden nog actief in de zangvogelsport


Starnieuws bericht donderdagavond 3 augustus 2017, dat de bekende zangvogelliefhebber Rojan 'Paté' Smiths (zie foto - Bron: Richenel Small/Nickerie.net, april 2007) woensdag op 92-jarige leeftijd is overleden.

In de zangvogelwereld is hij een heel bekende persoonlijkheid geweest.

Om de bijzondere verdiensten van Paté heeft de Stichting Zangvogels Nickerie (ZaNi, voorheen Park Zangvogel Organisatie) gemeend een toernooi naar hem te vernoemen.

Smiths begon zijn zangvogelcarrière in Nickerie en nam in 1972 voor het eerst met succes deel aan wedstrijden in Paramaribo. Paté was tot vier jaar geleden (op 88 jarige leeftijd) nog actief in de zangvogelsport en was tot voor kort de oudste in leven zijnde persoon van zijn generatie.

Samen met wijlen Frans 'Bada' Fung Fen Chung, later kwamen ook bij wijlen Frans Palmtak en Harry Cruden, speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de sport. Bij het laatst gehouden Paté Smiths toernooi in september vorig jaar, was hij aanwezig om de hoofdprijzen uit te reiken. Bij die gelegenheid gaf hij nog aan de leden, het een hele eer te vinden dat hij geëerd werd. Van 'Paté' is bekend dat hij zelf vogels ging vangen, deze trainde om vervolgens deel te nemen aan wedstrijden.

Hoewel hij niet meer goed ter been was, hield hij zich wekelijks bezig met uitslagen van alle zangvogelwedstrijden in Suriname. Hij ging ook nog regelmatig met zijn zoon in het Southdraingebied in de hoop vogels in het wild tegen te komen. Op zondag 23 juli was hij nog aanwezig bij zangvogelwedstrijden op het Volksplein.

Politicoloog Hans Breeveld: 'De Assemblee en regering gegijzeld'

'Verontrustende ontwikkelingen in Assemblee en bij regering'


Het was verademend te lezen, dat recentelijk twee parlementariërs hun stem hebben laten horen tegen de toenemende verruwing in het parlement. Al tijden blijkt dat leden in ons parlement of vergeten zijn of niet weten wat 'unparliamentary language' is. Het is evenwel evident dat het parlement een voorbeeldfunctie dient te hebben. 

Wij merken in onze dagen ook ontwikkelingen in zowel DNA (De Nationale Assemblee) als bij de regering die verontrustend zijn. Leden van deze staatsorganen hebben allen een redelijke tot goede opleiding genoten en zijn begiftigd met een geweten en toch schijnen zij zich te laten gijzelen.

De gijzeling van DNA 
We zijn het er zeker allen mee eens dat de onderhandelingen van de regeringscommissie met de Alcoa van essentieel belang zijn voor de verdere ontwikkeling van ons land. Het gaat immers om een bedrijf dat ruim 100 jaar de belangrijkste financiële input voor onze economie heeft geleverd. Het is bekend dat de Memorandum of Understanding (MoU) die tot stand kwam na onderhandelingen van een regeringscommissie met vertegenwoordigers van de Alcoa kamerbreed door DNA werd verworpen. Moet het volk dan niet verbaasd zijn, dat wanneer de president – na veel afzeggingen - eindelijk zijn visie met DNA deelt over de toekomst van de bauxiet sector het blijkt, dat de door DNA afgewezen MoU voor de regering nog recht overeind staat. De verbazing kan dan alleen toenemen wanneer de fractieleider van de coalitie – zonder om een verduidelijking over de positie van de MoU te vragen - daarna aangeeft dat de coalitie pal achter de regering zal staan wat de onderhandelingen met de Alcoa betreft. In feite geeft een orgaan, dat als belangrijke taak heeft de regering te controleren een vrijbrief aan die regering, maar maakt zichzelf tegelijk tot tandeloze tijger.

Deze premature loyaliteitsbetuiging kan niet anders dan als een dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis gezien worden. Een zichzelf respecterende fractie in het parlement, mag nooit op voorhand zich scharen achter een regering.

Wie wat kennis draagt van de Nederlandse parlementaire geschiedenis weet dat in 1966 de regering aldaar ten val kwam na het indienen van een motie door de leider van de coalitie; ja, van de coalitie. Van recentere datum is het gebeuren in de VS. Presidentskandidaat Trump beloofde tijdens de verkiezingen dat als hij gekozen werd een van de eerste dingen die hij zou doen zou zijn het afschaffen van de zogenoemde 'Obamacare'. Hij werd niet alleen gekozen tot president, maar de republikeinen behaalden in zowel het Huis als in de Senaat een meerderheid. Wij zijn nu maanden verder. Ondanks zijn persoonlijke inzet blijkt de Obamacare niet te zijn afgeschaft. Dit gebeurt, omdat de kiezer in de VS op zijn belang let. Volksvertegenwoordigers die – die in die staat - een loopje nemen met de belangen van de kiezer worden afgestraft.

In Suriname blijven kiezers – in te veel gevallen – ongeachte wat de partij hun lapt wandelende billboards voor de partijen. De optimale beleving van de democratie heeft dan ook veel te maken met het ontwikkelingsniveau en de kritische zin van het electoraat. Aangezien DNA als volk vertegenwoordigend orgaan bij uitstek wordt gezien, lijkt het mij dienstig u de uitspraak van een van de founding fathers in de USA namelijk Thomas Jefferson voor te houden: When the people fear the government there is tyranny, when the government fears the people there is liberty.

De gijzeling van de regering 
Maar ook bij de regering zien wij ontwikkelingen die zorgen baren. Eerst worden wij geconfronteerd met het feit dat alle ministers een resolutie tekenen met de kennelijke bedoeling de Procureur-Generaal (PG) ertoe te brengen de eer aan zichzelf te houden. Gelukkig hebben wij een PG, die in deze tijd van crisis en moreel verval zijn rug recht gehouden heeft. Ik kan mij helemaal terugvinden in de verbazing van de zeer gerespecteerde bisschop van de RK kerk over deze handeling van de ministerraad. Kennelijk heeft niet één minister zich de vraag gesteld of deze handeling niet op gespannen voet staat met ons staatsrechtelijk bestel.

Deze uitglijder is nog niet eens goed voorbij of wij worden geconfronteerd met het feit over agrément verlening aan de nieuwe Nederlandse ambassadeur. Vooral de manier waarop het een en ander plaatsvond wekt wrevel. Agrément wordt in eerste instantie aan de voorgestelde persoon verleend. Het staatshoofd van het zendend land beëdigt deze persoon om kort daarna te vernemen dat de agrément-verlening wordt ingetrokken. De president zelf zou aan DNA moeten komen uit te leggen wat ten grondslag ligt aan dit zigzag beleid. Wederom zien wij het bekende desavoueren van DNA. De minister deelt het besluit mee en kan niet nader ingaan om het waarom daarvan. In de grondwet staat dat de president de leiding heeft van de buitenlandse politiek, maar er staat niet dat de president een buitenlands beleid kan op basis van willekeur moet voeren. Ik denk dat de president aan DNA een gedegen onderbouwing schuldig is voor dit besluit.

Bij de aanvaarding van het ambt heeft de president gezworen of beloofd dat hij bij de vervulling van het ambt, de belangen van land en volk met al zijn vermogen zal voorstaan, waarnemen en bevorderen. Ik betwijfel of deze houding naar Nederland in het belang is van Suriname en ons volk is.

In Suriname is het Nederlands de taal die zij die gealfabetiseerd zijn het beste spreken en schrijven. Dat geldt ook voor zij die hun mond niet vijf minuten open kunnen doen of ze schelden al op het Nederlands kolonialisme. Velen van ons hebben gestudeerd of onze opleiding in Nederland genoten. Haast elke familie heeft een familielid in Nederland wonen, met als gevolg Nederlandse diaspora gemeenschap. We praten nu over het stimuleren van het toerisme. Ook weten wij dat de wereld Suriname via Nederland kent en dat Nederland voor velen het eerste en vaak ook enige buitenland is. En zo zou ik nog vele redenen kunnen noemen waarom het niet zo verstandig is dat zo een kortzichtige houding naar Nederland wordt geëtaleerd.

Overigens is de huidige trend in de wereld om bruggen naar elkaar te slaan en geen muren te bouwen. Wij herinneren ons toch nog de internationale verontwaardiging over de muur die Trump beloofde te bouwen tussen de VS en Mexico.

Personen die afgegeven op Nederland geven vaak als argument dat de Nederlandse samenwerking niet de nodige ontwikkeling voor Suriname heeft gebracht. Of dat zo is wil ik even parkeren. Politiek is echter in mijn optiek nog altijd, een strijd om de macht, waarbij het behartigen van belangen centraal staat. We moeten dan ook niet boos zijn op Nederland als die kennelijk beter gelet heeft op haar belangen dan wij. Laten wij daar lering uit trekken.

Met name wat onze nieuwe internationale relaties betreft. In dit verband kan het artikel in The New York Times van mei 2017 warm aanbevolen worden. De titel luidt: China wants fish, so Africa goes hungry.

Het is te hopen dat toekomstige generaties in ons land niet – net als nu - zullen klagen over het kolonialisme, maar dan het Chinese. Laten wij geen muren bouwen, maar ons als volwassenen opstellen, lettend op ONZE belangen. Een kritische DNA en regeerteam zijn daarbij onontbeerlijk. 

Hans Breeveld
(Politicoloog)

Sharman (VHP): 'Landelijk tekort aan oraal poliovaccin, situatie enorm zorgwekkend'

'Weer een signaal, dat de overheid geen kaas heeft gegeten om de huidige crisis te beheersen'


Zo'n twee maanden is er al een landelijk tekort aan poliovaccin. Dit bevestigt het VHP-Assembleelid en arts Dew Sharman donderdag 3 augustus 2017 in het  Dagblad Suriname. Polio is een aanduiding voor kinderverlamming. 

'Het poliovaccin krijgen de kinderen om de twee, vier en zes maanden met het pentavalent vaccin. Tegenwoordig wordt na twee maanden een pentavalent- en polio-prikje gegeven, maar het orale poliovaccin is al een tijdje niet aanwezig. De baby’s die twee maanden oud zijn, krijgen wel alle vaccinaties. Maar, baby’s die vier maanden oud zijn, kunnen geen orale poliovaccin krijgen.'

Sharman vindt de ontstane situatie enorm zorgwekkend.

'De overheid dient dit op tijd aan te schaffen; het wordt collectief ingekocht via de Pan American Health Organization (PAHO). Als men het planmatig had aanpakt, zou er geen tekort zijn van het oraal poliovaccin.'

Naar zeggen van de politicus is dit weer een signaal, dat de overheid geen kaas heeft gegeten om de huidige crisis te beheersen. 'Tal van organisaties krijgen geen salarissen. Zelfs de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is in staking. Dit is een symptoom van falend beleid in de gezondheidszorg. Vrijwel 90% van alle kinderen wordt gevaccineerd via de RGD en de Medische Zending! Het niet adequaat vaccineren kan grote gevolgen hebben voor onze jonge kinderen.' 

Vrouw laat jaguar aan riem uit in park Mexicaanse stad Culiacan

Mexicaanse drugshandelaars staan bekend om het houden van grote katachtigenMexico's natuurbeschermingsagentschap PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) heeft een bijna volwassen jaguar in beslag genomen die aan een riem in een park in de stad Culiacan werd uitgelaten. Dit berichten donderdag 3 augustus 2017 WRAL.com (North Carolina, VS) en El Sol de Nayarit (Mexico).

Culiacan wordt beschouwd als de hoofdstad van de drugshandel in het land. Het agentschap zei woensdag, dat terwijl het dier gezond leek en papieren had, werd het onder slechte omstandigheden gehouden - een omheind terrein ter grootte van een kleine hondenren.

Foto's, gepubliceerd op social media, laten een jonge vrouw zien die met de jaguar aan een riem loopt.

In juni circuleerden er foto's in Culiacan van een tijger die werd rondgereden in een pick-up. En in januari vonden de autoriteiten een tijgerwelp in de straten van een nabijgelegen stad.

Mexicaanse drugshandelaars staan bekend om het houden van grote katachtigen, hoewel er geen bewijs is dat de eigenaar van de jaguar criminele banden heeft.
(De Surinaamse Krant/WRAL.com/El Sol de Nayarit/Twitter)

Mercosur wil Venezuela schorsen als lid

Versnelde schorsing vanwege omstreden verkiezing en arrestatie van belangrijkste oppositieleiders


Het Zuid-Amerikaans economisch samenwerkingsverband Mercosur (Mercado Común del Sur) is van plan Venezuela te schorsen als lid. De organisatie kan dat doen met een beroep op de democratieclausule in het verdrag. 

Volgens een Braziliaanse regeringsfunctionaris kan dat besluit zaterdag 5 augustus 2017 al worden genomen wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken van de aangesloten landen in São Paulo bijeenkomen. Mercosur wilde de ontwikkelingen in Venezuela eigenlijk nog tot het eind van het jaar aanzien.

De omstreden verkiezing van afgelopen weekeinde en de arrestatie van de belangrijkste oppositieleiders maakten het noodzakelijk eerder een beslissing te nemen.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro is druk doende het parlement, waarin hij geen meerderheid heeft, uit te schakelen door de vorming van een 'Grondwetgevende raad' met daarin vooral vazallen. Zij zullen naar verwachting het politieke bestel zodanig hervormen, dat Maduro als een communistisch dictator aan de macht kan blijven.

(De Surinaamse Krant/ANP/Twitter)