maandag 21 augustus 2017

Breeveld (DOE) zet O.S. Nieuw Aurora in het zonnetje

100% Slagingspercentage Openbare School Nieuw Aurora, district Sipaliwini, aan Boven Surinamerivier 


'Hulde aan het team, ouders en leerlingen die een enorme dosis zelfwerkzaamheid, creativiteit en doorzetting aan de dag gelegd hebben'


De afgelopen dagen zijn er nogal wat berichten geweest rond slagingspercentages op onze scholen. Ook analyses op de resultaten bleven niet uit. Positief dat zovelen zich bezig houden met onderwijs. Wij dragen immers gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. De grote vraag blijft echter nog steeds: Hoe kan het dat over het algemeen reeds vele jaren sprake is van een betrekkelijk laag rendement. Het slagingspercentage op GLO niveau is overigens het hoogste in vijf jaar en in vergelijking met vorig jaar met 3% verbeterd.

Te midden van alle berichten viel mij het 100% slagingspercentage van de Openbare School (O.S.) Nieuw Aurora in het district Sipaliwini aan de Boven Surinamerivier op. Het district Sipaliwini eindigde met 30.73% geslaagden. De laagste score in het Binnenland, waartoe ook Marowijne en Brokopondo worden gerekend. O.S. Nieuw Aurora wist zich door dit resultaat van alle GLO scholen in het binnenland te onderscheiden. Mijn nieuwsgierigheid moest bevredigd worden en vandaar ook een onderzoek op deze school.

O.S. Nieuw Aurora is een betrekkelijk nieuwe school. Vier jaar geleden werd het in gebruik genomen. De kinderen die toen in de kleuterschool begonnen zijn nu bevorderd naar de 3e klas. Andere leerlingen stroomden horizontaal in, waardoor er vorig jaar reeds een eerste groep van 10 leerlingen in de 6e klas deelnam aan de toets. 90% was daarbij succesvol en mocht door naar het vervolgonderwijs. Concreet was dat 7 leerlingen MULO, 2 LBO en 1 kreeg een advies. Dit jaar werd de tweede groep afgeleverd bestaande uit 8 meisjes en 4 jongens, die allen naar de muloschool gaan.

Er is volgens schoolleider Olten Alida hard gewerkt. De kinderen spreken, evenals hun ouders, Saramaccaans. In wezen gaan kinderen naar school voor persoonlijke ontwikkeling, zoals dat overal ter wereld het geval is, maar in deze gebieden zeker ook om het Nederlands te leren. Vandaar dat leerkrachten die op deze scholen worden aangesteld het Saramaccaans ook moeten beheersen. Bij tekstbegrip bijvoorbeeld, maar ook redactie rekenen moet er vertaald worden naar het Saramaccaans om de kinderen inzicht te verschaffen in de materie. Ze zijn namelijk het Nederlands als instructietaal niet machtig.

De inzet van de leerkrachten blijkt ook uit de extra lessen die dagelijks van 16.00-18.00u aan de zesdeklassers werden gegeven. Het belang hiervan begreep eerst slechts een deel van de leerlingen, maar toen de rest merkte dat die groep hoger scoorde, sloot zij zich ook aan. Het positieve is dat alle leerkrachten op deze school gekwalificeerd zijn voor dit onderwijsniveau en er heerst een goede teamgeest. Voorts zijn er voldoende boeken beschikbaar en houdt rayon inspecteur Baal regelmatig contact met de school.

De dorpsbewoners waren echter niet happy met de laatste onderwijsstaking waardoor de school gesloten was. Enerzijds geeft dat aan de betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap bij het onderwijsproces, anderzijds was het niet duidelijk dat leerkrachten naast plichten ook rechten hebben. De staking die drie weken duurde, heeft geen invloed gehad, ook omdat er vooruit gewerkt was. Tijdens een ouderochtend die na de staking volgde, werd alles haarfijn aan de ouders uitgelegd, waardoor er begrip ontstond voor de actie van de leerkrachten. “Wij hebben u uitgescholden, maar door uw uitleg hebben we het begrepen. We wilden dat onze kinderen over zouden gaan”, was de redenatie.

Het goede resultaat is echter ook bereikt ondanks het ontbreken van een aantal randvoorwaarden. Zo is de elektriciteitsvoorziening een chronisch probleem. De school is aangesloten op de grote dorpsgenerator en door onregelmatige levering van brandstof door de overheid, was men vele weken in het donker. DC Jurell heeft enige tijd geleden een positieve stap gezet door een generator aan de school te schenken. Zo een apparaat zonder regelmatige brandstofvoorziening lost het probleem echter niet op. Met een zonnepaneeltje, aangeschaft uit eigen middelen, worden de mobieltjes van de schoolleider en de leerkrachten geladen. Maar in de regentijd is dit evenmin een optie.

Gebrek aan meubilair waaronder tafels, stoelen en kasten blijft, evenals het (op tijd) leveren van leermiddelen, een groot probleem. Distributie naar het binnenland loopt niet of slecht. Het contact met de rayon inspecteur is goed, maar acties van andere afdelingen van het Ministerie die voor een goede uitvoering moeten zorgen, blijven uit. De school mag wel van de ouderbijdrage - a srd. 35,- per leerling, per jaar - gebruik maken voor aanschaf van spullen voor de kinderen, kopiëren van lesmateriaal en aanschaf schoonmaakmiddelen. Daarbij moet worden aangetekend dat niet iedereen de ouderbijdrage kan betalen en de school 124 leerlingen telt. Een mooie bijkomstigheid is dat toeristen die het dorp bezoeken vaak schriften en schrijfgerei aan de school schenken.

Met betrekking tot de watervoorziening is men afhankelijk van de regentijd. Bij de onderwijzerswoningen staan er dubbele durotanks, maar als die leeg zijn is er een ernstig probleem. De schooltoiletten zijn ook hiervan afhankelijk. Vorig jaar november was het hele team van leerkrachten vanwege watergebrek in Paramaribo om haar beklag te doen. Er volgde een gesprek tussen de minister en het team, bijgestaan door de heer Wilgo Valies, voorzitter van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Bij die gelegenheid was er een waterpomp beloofd, die tot op heden niet geplaatst is. Het probleem is dat de school 400 meter verwijderd is van de waterkant. De EBG GLO school staat praktisch bij het water, wat ten aanzien van de watervoorziening wel verschil uitmaakt.

Schoolleiders in het boven Suriname gebied houden via een chatgroep contact met elkaar. Een goed initiatief! Volgens Olten Alida zou de kwaliteit van het onderwijs en het slagingspercentage verbeterd kunnen worden als er maandelijks een ontmoeting van schoolleiders uit het gebied op een van de vele toeristenoorden of op een van de scholen zou plaatsvinden. De overheid zou dan vooral met brandstof moeten inkomen. Zo kunnen best practices uitgewisseld worden, knelpunten besproken en uitgebreid van gedachten gewisseld worden over opties tot verbetering. Alida zegt terecht:”Ik kan ook andere collega’s helpen om (meer) succes te hebben!”

Sleutel bij hetgeen bereikt is op O.S. Nieuw Aurora is samen te vatten met het ouderwetse begrip toewijding of zoals het nu vaker gehoord wordt: commitment. Hulde aan het team, de ouders en de leerlingen die een enorme dosis zelfwerkzaamheid, creativiteit en doorzetting aan de dag gelegd hebben. De motivatie van de leerkrachten is te herleiden naar de simpele uitspraak:”We doen het uit liefde, we doen het om de kinderen!”

Carl Breeveld 
Lid van De Nationale Assemblee

Colombiaanse president Santos biedt Venezolaanse Hoofdofficier van Justitie Luisa Ortega asiel aan

'Als  Luisa Ortega ervoor kiest om asiel te vragen, zal ik het verlenen'


De Colombiaanse president Juan Manuel Santos biedt asiel aan aan de verdreven Hoofdofficier van Justitie in Venezuela, die vorige week naar Colombia is gevlucht. Luisa Ortega arriveerde vrijdag in Colombia met haar man, German Ferrer, nadat de Venezolaanse autoriteiten zijn arrestatie hadden bevolen, omdat hij naar verluidt zich schuldig zou hebben gemaakt aan afpersing vanuit het Openbaar Ministerie.

Santos heeft maandag 21 augustus 2017 gezegd, dat Ortega wordt beschermd door deColombiaanse autoriteiten en als zij ervoor kiest om asiel te vragen, zal hij het verlenen.

Ortega heeft niet gesproken sinds haar aankomst in de hoofdstad van Colombia. Maar, voordat ze uit Venezuela vertrok, zei ze dat de beschuldigingen tegen haar man vergelding zijn voor haar besluit om te breken met de steeds meer autoritaire regering van president Nicolas Maduro en de corruptie door leden van binnen zijn kring te benoemen.

De verwijdering van Ortega door de constitutionele vergadering van de overheid is door tientallen buitenlandse regeringen veroordeeld.

(De Surinaamse Krant/Fox News/Twitter)

VHP-politicus Kalloe wil landbouwschool op HBO-niveau voor Nickerie

'Het wordt tijd dat het district eigen landbouwschool krijgt om rijstsector verder te ontwikkelen'


VHP-parlementariër Jitendra Kalloe ziet graag dat de regering in de komende periode ernaar streeft om een landbouwschool op HBO-niveau op te zetten in het district Nickerie. 'Nickerie is een rijstdistrict. Het wordt tijd dat het district een eigen landbouwschool krijgt om de sector verder te ontwikkelen', zegt de politicus maandag 21 augustus 2017 in het Dagblad Suriname. 

Kalloe voert aan, dat zijn district de potentie heeft om ook een bijdrage te leveren aan de verdere verhoging en versterking van de agrarische sector. Een landbouwschool zou de mensen van het district verder kunnen trainen en klaarstomen.

De parlementariër voert aan, dat het rijstdistrict de juiste plaats is voor zo'n onderwijsinstelling, omdat naast het theoretisch gedeelte de studenten ook gemakkelijk praktisch onderwijs kunnen volgen. 'De deskundigheid is er ook. De bal ligt op de speelhelft van de overheid om dit klaar te spelen. Wil Suriname daadwerkelijk de voedselschuur worden, dan kan een goede start hiermee worden gemaakt', aldus de politicus.

De regering was enkele jaren geleden op initiatief van president Desi Bouterse gestart om een kwalitatief goed curriculum samen te stellen voor de landbouwschool. Bij het opzetten van de landbouwschool zou er gebruik worden gemaakt van de expertises van Cuba, omdat de reputatie van Cuba op het stuk van landbouwonderwijs vooral in de regio hoog aangeschreven staat. Cuba telde toen 29 landbouwscholen, waarvan 22 op MBO-niveau en 7 op HBO- en universitair niveau. Er werden in 2012 bezoeken hiervoor afgelegd aan Cuba. Opmerkelijk is dat nu niets meer hierover wordt gezegd....

Castelen (SPA) vreest bij voortzetting beleid op termijn een exodus van Surinamers en beste krachten naar buitenland

'President wil voorkomen dat vertrouwen wegblijft en verval versneld optreedt'


Als het huidig beleid van de regering wordt voortgezet, vreest econoom/SPA-politicus Guno Castelen op termijn een exodus van Surinamers en beste krachten naar het buitenland. 'Zij die nog in de positie zijn en de gelegenheid hebben, zullen betere oorden zoeken met een open CARICOM, waar wij lid van zijn. Dat betekent dat de capaciteit om uit het dal te komen nog kleiner wordt', stelt Castelen maandag 21 augustus 2017 in het Dagblad Suriname.

Hij heeft de regering opgeroepen tot het omgooien van haar beleid. Castelen doelt op beleid dat inderdaad gericht is op de productiesector en het verhogen van ons verdiencapaciteit. Het steeds aangaan van leningen, zonder dat er rendement uit gehaald wordt (en zelfs niet te zien is), baart de politicus zorgen.

Het optimisme dat president Desi Bouterse in het parlement met zijn laatste toespraak heeft geuit, begrijpt Castelen wel. In de afgelopen periode is naast slecht bestuur en corruptie, de grootste nekslag van de regering het stuk wantrouwen geweest in de monetaire autoriteiten.

'Ik had gewaarschuwd dat als dat vertrouwen er niet is, de basis voor succes van beleidsmaatregelen er niet is. Wat hij dus daar in het parlement heeft gedaan, is pure demagogie. Het is manipulatie van de perceptie van de burgers. Manipulatie in de zin van: je hebt pijn. Ik wijs je pijnstillers en je denkt dat je geen pijn meer hebt. In werkelijkheid lijdt het systeem. Je bent verdwaald in het bos, maar je zegt tegen je mensen dat je weet wat je doet. Intussen heb je tijd kunnen overbruggen. Het is dus wishfull thinking van de president. Hij doet dit met een doel: voorkomen dat het vertrouwen wegblijft en het verval versneld optreedt.'

Castelen kan dus begrijpen waarom de president zich zo opstelt. Echter zou hij het nog meer afkeuren als de president dit doet uit pure onwetendheid, niet wetende dat de situatie in het veld veel erger is dan hij zich zou kunnen voorstellen. Bouterse heeft onlangs in het parlement aangegeven, dat er indicaties zijn van een bescheiden verbetering van onze economie. Hij benadrukte dat er nog geen hoerastemming is, maar wel een belangrijke constatering dat wij niet meer in de situatie verkeren van een verdere neerwaartse gang.

Jogi (VHP): “De Boodschap is brainwashing”

'Het staatshoofd lijkt te proberen bepaalde gedragingen van dictatoriale regimes over te nemen'

'Met de lancering van deze website geeft de regering toe dat de instituten van Clifton Limburg niet werken'


President Desi Bouterse heeft een nieuwe overheidsnieuwssite gelanceerd, ‘De Boodschap’. De informatie van de regering wordt centraal op deze website gepubliceerd. Volgens Bouterse is het bijzonder belangrijk dat de gemeenschap goed en op tijd wordt geïnformeerd. Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) ziet dit als de zoveelste stap om de samenleving te brainwashen met selectieve informatie. De parlementariër benadrukt maandag 21 augustus 2017 in het Dagblad Suriname, dat het geen geheim is dat de president lokale media niet meer duldt. 

'Het gevoerd beleid van de regeringen Bouterse in de afgelopen zeven jaren is een welke haar imago ernstig heeft geschaad. Dit komt doordat mediahuizen op een nette manier informatie naar de samenleving hebben gebracht en heleboel schandalen aan de orde zijn gesteld. Nu probeert de regering de sector te domineren door meer bevoegdheden naar zich toe te trekken', beklemtoont Jogi tegenover Dagblad Suriname.

De politicus benadrukt, dat deze handelingen steeds de indruk wekken alsof het staatshoofd bepaalde gedragingen van dictatoriale regimes probeert over te nemen.

Bij de lancering van de website gaf het staatshoofd aan dat de gemeenschap vaak te laat of helemaal niet geïnformeerd wordt over de verdiensten van de regering. De VHP’er benadrukt dat hij het totaal niet eens is met deze stelling.


'Welke goede dingen heeft deze regering gedaan? Laat Bouterse een lijst op zijn website hierover publiceren. Zijn de naschoolse opvang, de cassavefabriek en de aankoop en nu verkoop van het ambassadegebouw in Frankrijk goede dingen? Waar is de economische diplomatie van de regering gegaan? Zijn wij een agrarische schuur geworden van de regio? Hoe zit het met onze veiligheid? Zijn wij beter geworden van de raffinaderij van Staatsolie? Hoeveel miljard hebben wij al verdiend bij Newmont? Werkt de basiszorgverzekering goed? Heb je die 18.000 woningen gebouwd? Waar zijn die fly-overs en die trein? Waar zijn de bruggen over de Corantijn- en Marowijnerivier? Waar is die vijfbaanse Highway? Wat is in de 7 jaren gedaan tegenover een inzet van 7 miljard Amerikaanse dollar? Goede dingen komen ook in de media, maar natuurlijk moet de president ook weten dat hij meer goede dingen moet doen. De regering moet niet manipuleren door één ding 20 keren uit te laten zenden.'

Jogi voert aan, dat met de lancering van de website ook het verspillend beleid van de overheid is tentoongesteld. Enkele maanden geleden werd het Nationaal Informatie Instituut (NII) opgericht, dat belast is met het centraliseren en coördineren van de overheidscommunicatie. Ook de regeringsgezinde programma’s Info Act en Bakana Tori worden met regelmaat gebruikt om overheidsinformatie over te brengen. Daarvoor werd ook de Nationale Voorlichtingsdienst (NVD) voor een heel korte periode leven ingeblazen. Volgens Jogi etaleert dit duidelijk hoe ondoelmatig, inconsequent en geldverspillend de overheid bezig is.

'Terwijl de overheid beleid moet maken, zit het geldverslindende programma’s te maken. Met de lancering van deze website geeft de regering toe dat de instituten van Clifton Limburg niet werken en de informatie zijn doorslag niet vindt in de samenleving, waardoor de kritiek op de regering maar toeneemt', aldus Jogi. FR

Censuur bij staatszender STVS: Zender weigert spotje van Burgerinitiatief voor Participatie & Goed Bestuur uit te zenden

In 50 seconden durend spotje word gepleit voor een Wet Openbaarheid van Bestuur


De staatszender STVS heeft een tv-spot (zie onderaan) van het Burgerinitiatief voor Participatie & Goed Bestuur (Bini) geweigerd. Het betreft een vijftig seconden durende spot waarin gepleit wordt voor een Wet Openbaarheid van Bestuur. De tv-spot is aangeboden aan diverse stations voor uitzending tegen betaling. Dit meldt het Bini vandaag, maandag 21 augustus 2017, in een persbericht, aldus de Ware Tijd.

De directie van de STVS zou de gebruikte beelden 'suggestief' vinden, met name het gebruikte beeld van het Kabinet van de President.

Het Bini heeft vandaag de pasbenoemde STVS-directeur Steven Rodriguez om opheldering gevraagd. Die zou hebben gesteld dat de gebruikte beelden suggestief zijn. 'Wij gaven aan dat de president, als regeringsleider, de eindverantwoordelijkheid draagt van elk regeringsbesluit- en kunnen niet meegaan met zijn voorstel om beelden te vervangen', aldus het Bini. 'De advertentie is van goede uitzendkwaliteit, en er worden geen uitspraken gedaan die de goede orde verstoren, noch is er sprake van obsceniteit, een oproep tot haat of geweld, of belediging van de president of andere personen.'

Zonsverduistering ook, deels, te zien in Suriname

De zonsverduistering begint in Suriname om 15:53 uur


Een gedeeltelijke zonsverduistering is vanmiddag, maandag 21 augustus 2017, te zien in Suriname. In diverse deelstaten van de VS zal de zon totaal verduisterd zijn. De zonsverduistering begint in Suriname om 15:53 uur. Rond 17:01 uur is de verduistering maximaal, zo meldt Starnieuws.

In Suriname zal ruim een derde deel van de zon verduisterd zijn.


Een zonsverduistering vindt plaats wanneer de positie van de maan (bij Nieuwe Maan) geheel of gedeeltelijk de zoneschijf blokkeert en het zonlicht de aarde niet kan bereiken. Een deel van de aarde komt dan in een donkere schaduw te staan. De verduistering duurt ongeveer twee uren.

In de VS zijn mensen volledig in de ban van de zonsverduistering. Het kijken met het blote oog naar de zon is gevaarlijk. Gebruik dikke donkere getinte kapotte fles om de corona van de zon waar te nemen. Zonder de juiste donker getinte oogbescherming de zonsverduistering waarnemen kan blindheid of ernstig oogletsel veroorzaken.

Bonnie Tyler zingt tijdens de zonsverduistering vanmiddag aan boord van een cruiseschip op volle zee, haar hitnummer Total Eclipse of the Heart. Passagiers van The Oasis of the Seas kunnen de zeldzame eclips op volle zee zien en meemaken.

Daarna volgt het optreden van Tyler en de band DNCE, meldt cruisemaatschappij Royal Caribbean. 'Het wordt zo gaaf', zegt de 66-jarige Tyler tegen tijdschrift TIME. 'Zo'n zonsverduistering komt niet vaak voor, toch?'

De zangeres, die voluit Gaynor Hopkins heet, is speciaal gevraagd door de cruisemaatschappij. 'Bonnie was een logische keuze voor dit unieke moment', aldus baas Michael Bayley.

Het nummer Total Eclipse of the Heart uit 1983 is de bekendste hit van Bonnie Tyler; de plaat ging liefst 6 miljoen keer over de toonbank. Volgens Spotify werd het nummer 75 procent vaker gedraaid de dag na de vorige zonsverduistering in maart 2016. Ook YouTube meldt in aanloop naar de aankomende zoneclips een toename van het aantal kijkers van de videoclip van de song.(De Surinaamse Krant/Starnieuws/AD/Time)

'Verklaring VN-rapporteur duidelijk signaal naar regering Bouterse, dat wereld het 8 decemberproces nauwlettend in de gaten houdt'

'Gedrag Surinaamse regering en DNA brengt ook strijd tegen straffeloosheid in regio en wereld in gevaar'

- 'Reactie van de regering Bouterse is helaas olie op het vuur'


Op 15 augustus 2017 heeft de speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten in de wereld, de heer Diego García Sayán, een internationale persverklaring uitgegeven. In die verklaring uit hij aan de wereldgemeenschap zijn “bezorgdheid” met betrekking tot de voortgang van het 8 december “moordenproces” in Suriname, waarin “de President” van Suriname in persoon zelf “verdachte” is, aldus de persverklaring.

Onafhankelijke deskundigen
Speciale rapporteurs worden door de Verenigde Naties aangesteld als onafhankelijke deskundigen die niet in dienst zijn van een land en ook niet van een organisatie en die onbetaald hun werk doen. Zij onderzoeken mensenrechten schendingen en rapporteren daarover aan de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Speciale rapporteurs hebben een onberispelijke staat van dienst en behoren tot de meest gezaghebbende personen binnen de Verenigde Naties. Diego García Sayán is in december 2016 aangesteld als speciale rapporteur.

Bedreigingen rechterlijke onafhankelijkheid
In de verklaring spreekt Diego García Sayán onder meer zijn bezorgdheid uit over de “herhaalde pogingen om in het (8 december) strafproces in te mengen of het te vertragen” en veroordeelde hij “de bedreigingen van de rechterlijke onafhankelijkheid en de herhaalde vertragingen in de zaak tegen President Desiré Delano Bouterse”.

De speciale rapporteur stelt verder in zijn verklaring, dat "een verzuim om de mensenrechten schendingen te onderzoeken en de daders te veroordelen, in strijd zou zijn met internationale rechtsinstrumenten" en dat "het ontbreken van een eerlijk en goed proces inzake de moorden van 1982 ook het recht van de slachtoffers en hun families op de waarheid in gevaar brengt, evenals de algemene strijd tegen straffeloosheid in de regio en wereldwijd".

Volgens de speciale rapporteur is "het de verplichting van de staat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te respecteren en te waarborgen dat de rechters zaken onpartijdig kunnen beslissen, zonder enige onjuiste invloed, druk, bedreigingen of inmenging door de uitvoerende of de wetgevende macht."
Tenslotte stelde de speciaal rapporteur, dat "de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, zoals vastgelegd in de Grondwet van Suriname, evenals in diverse internationale mensenrechten-instrumenten, door de staat moet worden gewaarborgd, met name bij het omgaan met ernstige mensenrechten schendingen."

Zuivere inmenging
In de verklaring van de speciale rapporteur staat in niet mis te verstane woorden niets anders dan wat de 8 december nabestaanden sinds de aanname van de Amnestiewet 2012 herhaaldelijk hebben gesteld, namelijk dat DNA en de regering Bouterse zich in strijd met verdragen en de Grondwet, inmengen in het 8 decembermoorden strafproces, enkel en alleen om de hoofdverdachte te vrijwaren van vervolging en zo nodig bestraffing.
Maar, niet alleen voor de nabestaanden, doch voor iedere weldenkende Surinamer is het duidelijk dat (i) de Amnestiewet 2012, (ii) de verkeerde toepassing van artikel 148 van de Grondwet en (iii) het bedreigen van de Procureur-Generaal met ontslag, zuivere inmengingen zijn in het 8 decembermoorden strafproces.

Die inmenging is echter niet beperkt tot het misbruik van staatsrechtelijke instrumenten. Zo heeft het kabinet van de President een andere moordverdachte en een buitenlandse huurling gecontracteerd om de 8 december nabestaanden systematisch te bekladden en vooral de rechterlijke macht in Suriname te bedreigen. Via de staatsmedia worden deze moordverdachte en huurling volop in de gelegenheid gesteld om de rechterlijke macht in Suriname te beschuldigen van “misbruik van hun bevoegdheid” en te belasteren dat zij slechts “de politiek” en het “kolonialisme” dienen. In een ongekende propaganda campagne wordt via de staatsmedia opgeroepen om de rechterlijke macht “aan te pakken”. Het is duidelijk dat dit alles niet onopgemerkt is gebleven voor de speciale rapporteur Diego García Sayán.

Duidelijk signaal
De verklaring is daarom een duidelijk signaal naar de regering “Bouterse” dat de wereld gemeenschap het 8 decembermoorden strafproces nauwlettend in de gaten houdt. Tegelijkertijd is het een steun in de rug voor de Surinaamse rechterlijke macht, die het doelwit is geworden van bedreigingen door personen met staatsmacht belast en door hun ingezette huurlingen.

Zeer opvallend en nog meer te betreuren is het feit, dat de speciale rapporteur erop wijst dat het gedrag van de Surinaamse Regering en DNA ook “de strijd tegen straffeloosheid in de regio en de wereld” in gevaar brengt. Daarmee wordt de internationale dimensie van het 8 decembermoorden strafproces expliciet benadrukt en wordt het internationaal aangezicht van Suriname ernstig geschonden.

Officiële verklaring regering
Op 18 augustus 2017 heeft de regering van Suriname onder leiding van de President tegen wie in persoon in het 8 decembermoorden strafproces 20 jaar gevangenisstraf is geëist, een “officiële verklaring” uitgegeven als reactie op de verklaring van de speciale rapporteur.

"De Regering heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van de publicatie afkomstig van de Special Rapporteur” en “protesteert tegen deze eenzijdige vorm van berichtgeving, die als enig doel schijnt te hebben Suriname in een kwaad daglicht te stellen. Diego García Sayán treedt buiten zijn mandaat door een zeer subjectieve benadering en houding ten toon te stellen, en op deze wijze Suriname beticht van pertinente leugens betreffende zaken betrekking hebbende op de 8 december 1982 gebeurtenissen.”

“In tegenstelling tot wat de Special Rapporteur aangeeft, heeft de Surinaamse Regering noch De Nationale Assemblee de rechterlijke macht op enige wijze gehinderd in het op onafhankelijke wijze uitoefenen van hun werkzaamheden”, aldus de officiële reactie van de regering Bouterse.

Olie op het vuur
Deze reactie van de regering Bouterse is helaas olie op het vuur, hetgeen er ongetwijfeld toe zal leiden dat de bezorgdheid in de wereld alleen maar toeneemt, niet zozeer vanwege het ondiplomatiek taalgebruik tegen een gezaghebbende VN-rapporteur. De bezorgdheid zal vooral toenemen omdat de regering Bouterse in haar “officiële verklaring”, uit kennelijke woede, vergeten is de internationale gemeenschap te garanderen dat de regering van Suriname er alles aan zal doen zodat de rechters in het 8 decembermoorden strafproces “ongehinderd en zonder bedreigingen en vertragingen” hun werk kunnen doen. Het is te hopen dat die verklaring alsnog komt.

Paramaribo 21 augustus 2017 
Mr. Hugo A.M. Essed

'Schrijversgroep’77, veertig jaar!'; Alphons Levens

Schrijversgroep’77, veertig jaar!


De naam zegt het al: 1977, ‘t oprichtingsjaar,
26 augustus, in de Kaderclub,
Verlengde Gemenelandsweg,
ongeveer in dezelfde tijd
als de oprichting van de Surinaamse Journalisten Kring,
maar die was bij Jozef Slagveer thuis
aan de Gongrijpstraat.

Makkelijk waren de jaren niet:
na drie jaar reeds die staatsgreep
met avondklok en allerlei verboden;
wat schreef je wel, wat schreef je niet,
schrijvers die pro waren en schrijvers tegen,
journalisten pro en journalisten tegen,
maar vandaag is Schrijversgroep’77 veertig jaar.

Makkelijk waren de jaren echt niet:
Surinaamse Journalisten Kring opgeheven;
opgericht: Surinaamse Vereniging van Journalisten;
thans weer gesteggel:
SVJ nieuw leven inblazen of SVJ opheffen?
Nieuwe vereniging van journalisten oprichten?!
Maar vandaag is Schrijversgroep’77 veertig jaar.

Alphons Levens,
21 augustus 2017.

Chileense presidente Bachelet dient wetsvoorstel in voor huwelijk paren van hetzelfde geslacht

Regering-Bachelet heeft ingestemd met invoering huwelijks- en adoptiewet


De Chileense presidente Michelle Bachelet zal volgende week formeel een wetsvoorstel indienen die het huwelijk zal uitbreiden met paren van hetzelfde geslacht. De Beweging voor Homoseksuele Integratie en Bevrijding (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh), de Chileense LGBT-actiegroep, heeft in een persbericht gesteld, dat Bachelet het voorstel op 28 augustus zal voorleggen.

De groep heeft in 2012 een proces aanhangig gemaakt bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens namens drie paren van hetzelfde geslacht die op zoek zijn naar huwelijksrechten in het Zuid-Amerikaanse land.


De regering van Bachelet heeft ingestemd met de invoering van een huwelijks- en adoptiewet in het kader van een overeenkomst die in juni 2016 met de Beweging voor Homoseksuele Integratie en Bevrijding is bereikt. 

La Tercera, een de Chileense krant, meldde gisteren, zondag 20 augustus 2017, dat het onduidelijk is of de door Bachelet in te dienen wet ook het recht op adoptie door paren van hetzelfde geslacht introduceert.

(De Surinaamse Krant/La Tercera/Twitter/PinkNews)

Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken: 'Ramallah wil Venezuela terugbetalen voor hulp'

Palestijnse Autoriteit zendt drie vrachtwagens met medische benodigdheden naar Venezuela


De Palestijnse Autoriteit heeft gisteren drie vrachtwagens met medische benodigdheden naar Venezuela gestuurd, in opdracht van president Mahmoud Abbas, aldus het Palestijnse nieuwsagentschap Maan, zo bericht i24News vandaag,maandag 21 augustus 2017. 

De beslissing leidde echter tot kritiek van Yoav Mordechai, hoofd van het Israëlisch ministerie van Defensie, die de burgerlijke zaken in het Palestijnse grondgebied controleert. 'Ik herinner u eraan, dat het een uur rijden van Ramallah naar Gaza is en naar Venezuela is het 10.000 kilometer,' zei Mordechai.


De Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken Riad al-Maliki vertelde Maan, dat de medische hulp een antwoord is op de verzoeken van de regering in Venezuela.

Al-Maliki zei ook, dat Ramallah wil 'terugbetalen wat het kan voor wat de Venezolaanse regering voor het Palestijnse volk heeft gedaan', zoals de donatie van $ 15 miljoen aan een ziekenhuis in de buurt van Ramallah. 

Abbas is meerdere malen naar Venezuela gereisd, waaronder een ontmoeting met president Nicolas Maduro in 2016.

(De Surinaamse Krant/i24News/Maan/Twitter)

Vreemde wolkvorming boven Teixeira de Freitas in Brazilië is... stofwolk

'Is het de vorming van een tornado of de komst van een meteoriet?'Een opname van vreemde wolkvorming in Brazilië heeft zowel de lokale bevolking als het internet versteld doen staan. De video, die is opgenomen door Joao Paulo Magalhaes in Teixeira de Freitas, deelstaat Bahia, Brazilië, toont een enorme oranje wolk die lijkt op de vorm van een pijl in een anders heldere lucht, aldus NDTV vandaag, maandag 21 augustus 2017.

Al snel kwam er een aantal foto's van de wolk op Instagram, waarbij velen zich afvroegen wat het nu was. 'Is het de vorming van een tornado of de komst van een meteoriet?', schreef Magelhaes op Instagram.Het fenomeen werd donderdagmiddag gefilmd. Hij noemt in het commentaar gedeelte van zijn Instagram post, dat toen hij de wolk aanvankelijk zag, hij bang was dat het een tornado zou worden. De wolk bleek echter na vijf minuten of zo te zijn verdwenen.

Volgens de lokale meteorologen was de formatie eigenlijk een stofwolk, meldt de Daily Mail.

A post shared by Nana Santos (@nanasantoss_) on

Verhoging importheffing van kip en kipdelen waarschijnlijk rond 1 september

Importeurs beweren dat het niet zal lukken om te concurreren met importkip


Starnieuws meldt vandaag, maandag 21 augustus 2017, dat de verhoging van de importheffing van kip en kipdelen waarschijnlijk rond 1 september van kracht wordt. Nu zijn de invoerrechten gesteld op 20%, maar die worden verdubbeld (40%). Dit moet gebeuren via een beschikking van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. 

De Raad van Ministers heeft een wetswijziging goedgekeurd om de importtarieven bij te stellen. Om de verhoogde heffing in te voeren hoeft er niet gewacht te worden op de goedkeuring van De Nationale Assemblee.

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme had eerder aangekondigd dat de verhoging per 1 augustus zou ingaan. Hiervan is toen afgezien. Het ligt in de bedoeling om de productie van lokale kip te vergroten.

De importeurs van kip hebben aangegeven dat het niet zal lukken om te concurreren met importkip. De kwekers hebben te kennen gegeven, dat ze de uitdaging aangaan. Intussen is geïmporteerde kip duurder geworden. Dit zou liggen aan de stijging van prijzen van vlees in onder andere Brazilië door strengere controle.

Arubaans minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid aangehouden

Croes verdacht van betrokkenheid bij regelen werkvergunningen voor niet-ingezetenen


Op Aruba is vanochtend, maandag 21 augustus 2017, minister Paul Croes (zie foto - Bron: Paradise FM) van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid in zijn huis op het eiland aangehouden en gearresteerd.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een onderzoek naar steekpenningen voor het regelen van werkvergunningen aan niet-ingezetenen.

Eerder deze maand was ook al een medewerker van hem opgepakt in het kader van hetzelfde onderzoek. Deze zit nog vast en wordt onder meer verdacht van witwassen van geld en omkoping.


Vraagtekens bij hoeveelheid (buitenlandse) bankrekeningen Stichting Studiefinanciering Curaçao

Kort Geding geschorste SSC-directeur De Freitas tegen stichting brengt rekeningen in beeldDe Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) beschikt over een groot aantal bankrekeningen, bij diverse banken, in diverse valuta’s en in diverse landen. Zo is naar voren gekomen tijdens de inhoudelijke behandeling van het Kort Geding dat de geschorste SSC-directeur Margit de Freitas had aangespannen tegen de stichting. Dit meldt het Antilliaans Dagblad maandag 21 augustus 2017.

'Voor zover er informatie beschikbaar is, zijn er in totaal twintig bankrekeningen', aldus Achim Henriquez, de advocaat die SSC vertegenwoordigt, in zijn pleitnota.

Hoewel dit feit alleen niet vreemd is, maakt Henriquez ook melding van ‘ten minste twee bankrekeningen die voor de financiële administratie van SSC duister zijn’. Zo zou er een bankrekening in de Verenigde Staten zijn bij de HSBC-bank waar slechts De Freitas toegang tot heeft. Zowel het hoofd Financiële Administratie als de manager Financieel van de stichting blijkt geen toegang te hebben, zo meldt de raadsman.

Regeringen Curaçao en Sint Maarten akkoord met 6 nieuwe leden Raad van Commissarissen Centrale Bank

Minister van Financiën van Curaçao rekent op terugkeer rust binnen de Centrale Bank


De beide regeringen hebben ingestemd met de aanstelling van zes nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Hiermee kan schoon schip worden gemaakt binnen de raad. 

Komende week zullen de nieuwe commissarissen worden beëdigd, vandaag eerst in Philipsburg en woensdag in Willemstad, maar de landsbesluiten zijn al getekend door de gouverneurs van Curaçao en Sint Maarten. Dat verklaart minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën van Curaçao vandaag, maandag 21 augustus 2017, in het het Antilliaans Dagblad.

Hij rekent erop dat hiermee de rust binnen de Centrale Bank terugkeert.

Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-militairen nu rechtspersoonlijkheid

'We komen op voor geestelijke en stoffelijke belangen van de ex-militairen'


Nu de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-militairen rechtspersoonlijkheid heeft, kan ze beter opkomen voor de belangen van de doelgroep. De vereniging kan nu grond aanvragen voor landbouw en pluimveeteelt. Ook mag de vereniging contributie innen en gebruiken voor de uitvoering van projecten, zo bericht vandaag, maandag 21 augustus 2017, de Ware Tijd. 

'We werden telkens erop gewezen dat we niet goed georganiseerd waren, maar nu hebben we ons huiswerk gemaakt', zegt Waldo Jameson, secretaris-generaal van de vereniging. Hij heeft gisteren de statuten van de organisatie gepresenteerd aan de Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen.

'We komen op voor geestelijke en stoffelijke belangen van de ex-militairen', legt Jameson uit. Het bestuur zal met de regering praten over deze belangen.

De organisatie kon eerder niet in aanmerking komen voor grond, omdat ze geen rechtspersoonlijkheid had. De organisatie heeft ook een landbouwcoöperatie opgericht en zal grond aanvragen om haar activiteiten te ontplooien. 'We willen de organisatie economisch versterken, zodat we de leden beter tegemoet kunnen komen. Hierdoor hoeven ze niet altijd afhankelijk te zijn van de overheid.'

Kolonel Adolf Jardim is voorzitter van de Stichting Nazorg Dienstplichtigen en Ex-militairen. Hij zegt dat hij blij is dat organisatie rechtspersoonlijkheid heeft en hierdoor zelf haar zaken kan regelen. 'Instanties zullen jullie met open armen ontvangen, omdat ze weten dat ze te maken hebben met een vereniging die rechtspersoonlijkheid heeft.'

256.951 Toeristen bezochten in 2016 Suriname

Uitkomst bezoekersonderzoek door het ABS en de STS bekendgemaakt


In 2016 hebben 256.951 toeristen Suriname bezocht. Zij hebben tijdens hun verblijf Srd 1,4 miljard uitgegeven. Bezoekers uit Europa besteedden in totaal Srd 995 miljoen, waarvan circa 56 procent aan vakantie. Zuid-Amerikaanse bezoekers gaven ruim Srd 177 miljoen uit. Daarvan ging 22 procent naar vakantie en 20 procent naar stages en trainingen. Dat staat in het rapport dat het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en de Stichting Toerisme Suriname (STS) hebben samengesteld na een gezamenlijk bezoekersonderzoek dat is uitgevoerd met financiële ondersteuning van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP en het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname). Dit meldtt de Ware Tijd vandaag, maandag 21 augustus 2017.

Het onderzoek liep van 19 december 2016 tot 31 januari 2017. Met het onderzoek wilden de organisaties inzicht krijgen in de zienswijze, de beleving en het profiel van bezoekers.

Het ABS en de STS onderzochten het land van herkomst, het voornaamste doel en de duur van het bezoek aan Suriname. Ook wilden zij weten wat de mening van de bezoekers is over aangeboden diensten en hoe het staat met hun veiligheidsgevoel.

In de onderzoeksperiode hebben 43.632 personen het land bezocht: onder wie 26.475 uit Nederland en 4.676 uit Guyana. Ongeveer 26 procent van de bezoekers was positief over de veiligheid in Paramaribo, vijftien procent over de veiligheid in het binnenland en gemiddeld vijftien procent in de overige districten. De algemene gastvrijheid werd door 33 procent als 'uitstekend' gewaardeerd.

De data zijn verzameld op de luchthavens te Zanderij, Zorg en Hoop en bij de grensposten in Albina en South Drain.

Nieuwe bankbiljetten van Srd 50 en Srd 100 met handtekening governor Gersie van CBvS

'Dit heeft niks te maken met monetaire financiering'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) brengt nieuwe bankbiljetten in omloop van Srd 50 en Srd 100 met de handtekening van bankpresident Glenn Gersie. 'Dit heeft niks te maken heeft met monetaire financiering', aldus Gersie vandaag, maandag 21 augustus 2017, op Starnieuws. 

Van tijd tot tijd worden bankbiljetten die beschadigd zijn vervangen. Het gaat om het inruilen van onbruikbaar geworden coupures van Srd 50 en Srd 100. Er wordt niet meer geld in omloop gebracht.

De samenleving wordt op de hoogte gesteld, omdat de handtekening van de huidige bankpresident voor het eerst op de bankbiljetten te zien zullen zijn. Bankbiljetten van goede kwaliteit met handtekeningen van vorige bankpresidenten blijven in circulatie. Pas als zij afgeschreven zijn, worden die vervangen.

De CBvS vraagt het publiek om zuinig met de bankbiljetten om te gaan zodat zij langer meekunnen. Benadrukt wordt dat nieuwe bankbiljetten aanmaken gepaard gaat met veel deviezen, die bespaard kunnen worden. Daarom wordt ook elektronisch geldverkeer aangemoedigd.

Behandeling begroting 2017 voortgezet dinsdag 22 augustus 2017

Regering komt met wijzigingen in begroting


De begrotingsbehandeling 2017 wordt morgen vanaf het middaguur voortgezet. De regering zal aangeven welke wijzigingen zij wil aanbrengen. Dit moet gebeuren door een mondelinge nota van wijziging te vragen. Zo zal de regering het begrotingstekort in overeenstemming moeten brengen met de wet. Dit mag niet meer zijn dan maximaal 6,5% van het bruto binnenlands product, aldus Starnieuws vandaag, maandag 21 augustus 2017.

De regering had vorige week meer tijd gevraagd om haar huiswerk goed af te ronden. De vergadering die voor vorige week dinsdag was uitgeschreven werd op de valreep verdaagd.

Nu is de regering zover om de nota van wijziging voor te houden aan De Nationale Assemblee. Na de nota van wijziging zullen nog vijf moties die ingediend zijn, in behandeling worden genomen.

De oppositie wijst het Ontwikkelingsplan 2017-2021 af. Hierover zal eerst worden gestemd. Daarna volgen de moties en de begrotingen van de zestien ministeries. De meeste fracties in De Nationale Assemblee hebben geen spreektijd meer. In de derde ronde krijgen slechts leden van de commissie van rapporteurs de ruimte om korte opmerkingen te maken.

De oppositie heeft nog enkele pijlen op de boog die zij opgehelderd wil hebben. Het aanschaffen van een asfaltfabriek en de perikelen rond het ambassadegebouw in Parijs zijn nog hete hangijzers.

Doekhie (NDP): 'Misschien komen de wijzen uit het westen en niet uit het oosten'

NDP'er zeer content met hoogste slagingspercentage GLO-toets voor Nickerie

- 'Nickerie is het district, dat het minst heeft meegedaan aan de onderwijsstakingen'
-'Wanneer Wilgo Valies en andere pseudo-deskundigen proberen aan te geven, dat de stakingen geen reden zijn voor de slechte schoolresultaten, is dit het bewijs'


NDP-parlementariër Rachied Doekhie laat zondag 20 augustus 2017, via het Dagblad Suriname, weten zeer verheugd, dat het district Nickerie voor het vijfde jaar op rij het hoogste slagingspercentage heeft behaald bij de toets voor het Gewoon Lager Onderwijs (GLO). Het totale slagingspercentage voor GLO en MULO dit jaar in het rijstdistrict is 78.41%.

'Misschien komen de wijzen uit het westen en niet uit het oosten', zegt de politicus, die van huis uit leerkracht is. Hij heeft naar zijn zeggen de onderwijzersakte en de hoofdakte behaald en daarnaast beschikt hij over de LO-akte voor de vakken wiskunde, natuurkunde en lichamelijke opvoeding.

Dat de kinderen in het district het beter hebben gedaan, komt volgens hem door de culturele en religieuze grip die er nog steeds bestaat. Doekhie voert aan, dat Nickerie vanaf de start van de eerste muloschool mensen heeft afgeleverd die zich hebben geprofileerd. Nu wordt het district met Nieuw Nickerie zelfs als de tweede stad van Suriname gezien. Tegen de schoolgaande jeugd die het minder goed heeft gedaan, zegt Doekhie: 'Je gaat naar school voor jezelf en je toekomst. Blijf je best doen. Go na skoro! A san na bijna 90% gratis.' 

De NDP'er benadrukt, dat kinderen ook niet te veel moeten worden opgevoed met materialistische dingen. 'Alles gaat tegenwoordig om geld, geld en nogmaals geld. Niemand ontkent dat je zonder geld jezelf niet kan kleden, eten en slapen, maar dat moet onder bepaalde omstandigheden niet de boventoon gaan voeren. Kinderen beginnen tegenwoordig landelijk te denken dat geld en dure spullen belangrijker zijn dan onderwijs. Men komt dan alleen op voor geld en materiële dingen. Die zaken moeten wij een beetje anders gaan bekijken', adviseert Doekhie.

Behalve andere belangrijke beroepen is een beroep binnen de onderwijssector volgens de volksvertegenwoordiger een roeping. 'Ie musu lobi a sani. Je moet ook weten dat je drie kwart van de dag de verantwoordelijkheid hebt over kinderen van derden en dat je het goed moet doen. Je moet geen onderwijzer zijn om alleen maandelijks fors te verdienen. Het moet een combinatie zijn van goede opvoeding en prestatie, waarna de beloning volgt', aldus Doekhie.

Gezien de topprestaties van leerlingen uit het district wordt er al jaren gesproken over een eigen universiteit voor de studenten van dit district. Nu moeten afgestudeerden van de middelbare scholen in Paramaribo verblijven om van een universitaire opleiding te kunnen genieten. 'Ik was de grootste schreeuwer voor een eigen Nickeriaanse universiteit toen ik nog op de Kweekschool zat. Echter moet ik toegeven, dat ik een echte universiteit nog niet zie zitten. Om die investering te doen voor 100 kinderen, moet je naast een gebouw ook bevoegde docenten en wetenschappers hebben. De investering zal immens zijn.'

Door inspanningen is het wel gelukt om bepaalde dependances van HBO-opleidingen in Nickerie te halen. Volgens de politicus moet op de eerste plaats nu meer aandacht worden geschonken aan het verder ontwikkelen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Wat hem betreft zijn de afstanden tussen de districten ook niet zover. De situatie was volgens hem nog erger toen hij in Paramaribo moest studeren.

Doekhie benadrukt, dat Nickerie het district is dat het minst heeft meegedaan met de stakingen. 'Dus wanneer Wilgo Valies en andere pseudo-deskundigen proberen aan te geven dat de stakingen geen reden zijn voor de slechte schoolresultaten, is dit het bewijs. De onderwijsbonden zijn naar Nickerie gegaan om te staken en nauwelijks 23 mensen waren op de been. De leerkrachten zijn op de school gebleven. In Nickerie hebben de leerkrachten een oor voor de leerlingen gehad, omdat de ontwikkelingsdrempel daar ook anders ligt', aldus Doekhie.

De politicus vindt dat zaken als minder goed functionerende toiletten of slecht geschilderde scholen niet een probleem moeten vormen voor het neerzetten van goede schoolprestaties, omdat ‘de wereld heeft geleerd dat onderwijs beter kan worden gegeven in de vrije natuur’. 'Het is dan niet gedwongen. Ie kan sidong lekker ondro wang knippa bong in wang tra sfeer, dan deng pikien e teki wang pikinso moro. Je moet me niet komen uitleggen, dat dit en dat niet goed zijn. Het is ook niet de schuld van de ouders, want vanaf 'tig jaren is het bekend dat de meeste ouders overdag aan het werk zijn. Wanneer de leerkrachten niet op school verschijnen, zal dat wel nadelig werken', aldus Doekhie.

Vrouw (36) tracht drugs gevangenis Santo Boma in te smokkelen

Wekelijks bezoekt vrouw haar gedetineerde vriend...


Het Korps Politie Suriname bericht zondag 20 augustus 2017 pas, dat de 36-jarige vrouw C.L. zondag 13 augustus tijdens visitatie is betrapt op het smokkelen van drugs in de strafinrichting te Santo Boma.

In een tas die ze bij zich had, werden aangetroffen en in beslag genomen één gram heroïne en twee gram marihuana. De vrouw werd samen met de drugs overgedragen aan de politie van Santo Boma. 

L., die een wekelijkse bezoekster is van de gevangenis vanwege haar ingesloten vriend, verklaarde de drugs te hebben ontvangen vòòr de strafinrichting uit handen van een vriend van de gedetineerde. Penitentiaire ambtenaren die zich voor het gebouw bevonden, verklaarden echter nimmer te hebben gezien, dat er iets aan haar zou zijn overhandigd.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd de vrouw in verzekering gesteld.

23-jarige Surinaamse vrouw op Bahamas tot 2 jaar cel veroordeeld voor cocaïnesmokkel

Vrouw zocht geld om haar oma te helpen na woningbrand


De 23-jarige Surinaamse vrouw  N.A. zei donderdag in het beklaagdenbankje van de rechtbank op de Bahamas, dat ze alleen probeerde om cocaïne het land in te smokkelen als een manier om geld te verkrijgen om haar ontheemde grootmoeder te huisvesten nadat haar huis was afgebrand. Toch zei rechter Jeanine Weech-Gomez, dat haar 'flagrant gebrek aan respect' voor de drugswetgeving van de Bahamas twee jaar gevangenisstraf en een boete van 10.000 dollar rechtvaardigde, zo berichtte vrijdag 18 augustus 2017 de nieuwswebsite Tribune 242.

A. werd dinsdag gearresteerd en vervolgens dus twee dagen later al veroordeeld in verband met de inbeslagneming van een hoeveelheid cocaïne. Zij stond terecht voor het bezit van ruim negen pond cocaïne met de bedoeling om te leveren en voor de invoer van gevaarlijke drugs, aldus Tribune 242.

Zij verklaarde schuldig te zijn, terwijl zij de rechtbank liet weten graag een ​​verklaring af te leggen voor haar actie. Volgens de politieverslagen, kort na twee uur dinsdagmiddag, deden officieren van de Drug Enforcement Unit (DEU) op de Lynden Pindling International Airport (LPIA) onderzoek naar een koffer in handen van een vrouw uit Suriname, die net was geland. Tijdens de zoektocht ontdekten de officieren ruim negen pond cocaïne. De vrouw werd vervolgens in bewaring genomen.

Alvorens te worden veroordeeld, vertelde A., met de hulp van een vertaler, de rechter dat ze de drugs had gesmokkeld in een poging om wat geld te verdienen. na de vernietiging van haar oma's woning zes maanden geleden. De Surinaamse moeder van twee vertelde de rechtbank, dat ondanks het feit dat ze werkzaam was als medewerkster in een casino waar ze woont, zaken nog steeds financieel krap waren  - ze zei dat ze zelfs overwogen had om te slapen met mannen en andere dingen als manieren om de eindjes aan elkaar te knopen.

In haar pogingen om meer geld te vinden , zei A., ontmoette ze uiteindelijk een persoon, genaamd Alvin, die haar vertelde dat als ze de cocaïne zou smokkelen, hij een nieuwe woning zou aanbieden aan haar 83-jarige oma.

A. erkende de potentiële gevolgen van het plegen van een dergelijk misdrijf te kennen, maar deed het niet alleen als een snelle manier om de nodige middelen te verwerven, maar ook omdat ze door Alvin ervan was verzekerd dat zij geen problemen zou ondervinden bij haar poging om de drugs te smokkelen .

Echter, rechter Weech-Gomez zei, hoewel ze de grootste sympathie had voor A., haar kinderen, oma en algemene omstandigheden, het erg moeilijk te vinden om A.'s acties te accepteren. Ze werd tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld en een boete van 10.000 dollar voor het bezit van gevaarlijke drugs met het doel om te leveren. Als de boete niet wordt betaald, zou het een extra jaar celstraf opleveren. Ze werd ook voor het tweede feit - de invoer van drugs - tot een boete van 10.000 dollar veroordeeld.

(De Surinaamse Krant/Tribune 242)

Zo'n 200 oud-FARC-guerrilla's en jonge boeren in Colombia naar Cuba voor studie geneeskunde

'Dit is tastbaar gebaar Cubaanse regering om bilaterale betrekkingen met Colombia verder te versterken'


Deze week markeerde de eerste selectie van 200 personen, voornamelijk voormalige FARC-guerrilla's en jonge boeren in Colombia, om geneeskunde op Cuba te studeren. Een commissie bestaande uit medische professionals van de Latijns-Amerikaanse School voor Geneeskunde (ELAM, Escuela Latinoamericana de Medicina) op Cuba en ambtenaren van de Cubaanse ambassade in Colombia hebben het selectieproces voltooid. Dat meldt TeleSUR zondag 20 augustus. 

Tussen 19 juli en 16 augustus, volgens Colombia Informa (zie onderaan), werden de studenten, die woonachtig zijn in de transitie zones of op het platteland, gekozen voor de medische studie die in september begint.

Artsen in opleiding worden getraind volgens het Cubaanse 'familie medicijnen model', zodat ze naar Colombia kunnen terugkeren zodra ze zijn afgestudeerd om de primaire gezondheidszorg te verbeteren en te versterken.

'Vandaag werken we in ons land om vrede te bouwen. Om dit te bereiken zijn we in constante oorlog tegen de wreedste vijand die ongelijkheid wordt genoemd. Vanaf elke berg, elke millimeter Colombiaanse grond, geven we u oneindige dank voor het uitvoeren van zo'n belangrijke en geweldig werk', zei Ignacio Cabrera, lid van de ELAM Foundation.

Zulan Popa, Charge d'affaires van de Cubaanse ambassade in Colombia, verklaarde: 'Dit is een ander tastbaar gebaar van de Cubaanse regering om de bilaterale betrekkingen met Colombia verder te versterken en de steun steun uit te spreken voor de opbouw van de vredesovereenkomst.'

De volledige uitvoering van het vredesakkoord wordt echter geconfronteerd met doorlopend geweld tegen gedemobiliseerde, ongewapende FARC-leden en sociale- en mensenrechtenactivisten. Sinds de ondertekening van de vredesovereenkomst in november, zijn negen oud-FARC-leden gedood en sinds het begin van het jaar zijn 52 mensenrechtenactivisten en sociale leiders in Colombia vermoord.

Cuba's ELAM is in 1999 opgericht om jonge studenten uit arme gemeenschappen op te leiden die nooit de kans hebben om naar de medische school te gaan.
Cuba's ELAM zorgt elk jaar voor gratis training van 100 medici te trainen uit de landen in Latijns-Amerika en Caribisch gebied en zelfs uit de Verenigde Staten.http://www.colombiainforma.info/continua-contribucion-de-cuba-a-la-paz-listas-las-primeras-200-becas-para-medicina/Continúa contribución de Cuba a la paz: Listas las primeras 200 becas para Medicina


19 ago. CI.- Esta semana culminó el proceso de selección de los primeros beneficiados para realizar los estudios de pregrado de Medicina en Cuba. Este fue realizado por una junta conformada por un comité de profesionales en Pedagogía y Metodología de la Escuela Latinoamericana de Medicina -ELAM-, funcionarios de la embajada de La Mayor de las Antillas y delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc.
El proceso, que se llevó a cabo entre el 19 de julio y el 16 de agosto de 2017, eligió a 200 personas en calidad de becarios de extracción campesina y provenientes de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización; en su mayoría son ex-combatientes de las Farc.
“Este constituye otro gesto tangible del Gobierno cubano para seguir estrechando la relación bilateral con Colombia y expresar del apoyo que han presentado para la construcción del acuerdo de paz”, refirió Zulan Popa, Encargada de Misión de la Embajada de Cuba en Colombia.
Cuba se comprometió a otorgar al Gobierno colombiano y a las Farc un fondo de 1.000 becas para estudiar Medicina en su tierra durante los próximos cinco años. Las becas serán distribuidas a razón de 200 anuales. Las y los nuevos estudiantes comenzarán en el curso 2017-2018 que inicia este septiembre en la isla.
Ignacio Cabrera, miembro de la Fundación de Egresados de la Elam manifestó que “hoy en nuestro país trabajamos para construir paz. Para llegar a esta, seguimos en guerra constante contra el enemigo más cruel llamado desigualdad. Desde cada montaña, desde cada milímetro de tierra colombiana, les damos infinitas gracias por realizar tan importante y grandioso trabajo”.
Los médicos serán formados bajo el enfoque del modelo de medicina familiar, actual apuesta del Gobierno colombiano para mejorar la situación de salud y fortalecer la atención primaria de acuerdo a las necesidades del país.
Anteriormente, el país socialista había formado a 100 médicos por año de cada país de Latinoamérica y Estados Unidos, desde la fundación de la Elam el lero de octubre de 1998. Esa Escuela de Medicina fue la respuesta cubana a los desastres naturales causados por los huracanes Mitch y George en este continente.
Dificultades para la implementación de los acuerdos
En medio de la desesperanza de la sociedad colombiana y las movidas tácticas de los partidos para las próximas elecciones, cobra importancia la disposición del Gobierno cubano para la paz.
Colombia reafirma que “el gasto público deberá potenciarse con la participación del sector privado que (…) será el responsable de jalonar la actividad económica del país”. Parece improbable la promesa de paz con justicia social en el marco de una economía que atraviesa una fase de desaceleración con proyección a expandirse por debajo de la meta del 2% fijada para este año por el Gobierno.
En el presupuesto para 2018 se incluyeron 2,4 billones de pesos para atender gastos relacionados con el postconflicto. Esto resulta insuficiente si se parte de que la violencia surge por la misma injusticia social.
Aunque la Organización de las Naciones Unidas -ONU- declaró la recolección de todas las armas y las caletas, es decir, las Farc están cumpliendo; semanalmente se denuncia el asesinato de algún miembro o líderes social de esta organización. La cifra ronda ya los 52 asesinatos.
Mientras tanto, se lucha por superar las trabas jurídicas de la Justicia Especial para la Paz y se crea un nuevo Partido como mecanismo de garantía para la participación política.
CI JV/PC/19/08/17/7:00


(De Surinaamse Krant/TeleSUR/Colombia Informa)